DLA III ETAPU EDUKACJI PUBLICZNEGO GMINAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA III ETAPU EDUKACJI PUBLICZNEGO GMINAZJUM"

Transkrypt

1 PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA III ETAPU EDUKACJI PUBLICZNEGO GMINAZJUM nr 2 im. Świętego Stanisława Kostki w SZCZYTNIE Główne kierunki pracy wychowawczej l. Kształtowanie postawy moralnej ucznia. 2. Kształtowanie kultury osobistej i prospołecznej postawy ucznia. 3. Kształtowanie szacunku dla tradycji i historii. 4. Wspieranie młodzieży w rozwoju własnej osobowości poprzez korzystanie z dóbr kultury i wykorzystanie własnych talentów. 5. Upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i medialnych 6. Promocja zdrowia. 7. Współpraca z domem rodzinnym i instytucjami wspomagającymi wychowanie i opiekę. 8. Przygotowanie uczniów do wyboru przyszłego zawodu. 9. Walka z agresją 10. Poprawa frekwencji uczniów.eliminowanie nieusprawiedliwionych nieobecności. 1

2 CEL GŁÓWNY 1. Kształtowanie postawy moralnej ucznia. 2. Kształtowanie kultury osobistej i prospołecznej postawy ucznia 3.Kształtowanie szacunku dla tradycji i historii CELE POŚREDNIE - wskazywanie postaw moralnie pożądanych, - uczenie odróżniania dobra od zła, - reagowanie na przejawy wandalizmu, brutalności, - uczenie poszanowania godności własnej i innych, - jasne definiowanie pojęć: kłamstwo, kradzież mienia, myśli, plagiat, - włączanie ucznia do akcji charytatywnych na rzecz osób pokrzywdzonych przez los, potrzebujących wsparcia, - uwrażliwienie na los zwierząt, - rozbudzanie postaw tolerancji na szeroko rozumianą odmienność kulturową, narodową, religijną, przy poszanowaniu własnych i cudzych tradycji (walka z uprzedzeniami), - uświadomienie młodzieży odpowiedzialności za zatajenie informacji o tym, że komuś dzieje się krzywda, - dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem i postawą, -propagowanie zasad savoir vivre - wyrabianie szacunku dla osób dorosłych -dbanie o higienę osobistą i strój uczniowski - wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i cudzą własność - wpajanie zasady odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych - mobilizowanie do budowania pozytywnego wizerunku klasy i szkoły - budowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych -propagowanie kultury słowa wśród uczniów, walka z wulgaryzmami - stosowanie zasad dobrego komunikowania się - rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji - działania na rzecz integracji klasy, - wdrażanie do pracy w zespole, - przygotowanie do życia w rodzinie, - wskazywanie istotnej roli rodziny w życiu człowieka, - uczenie panowania nad emocjami, - rozwijanie empatii, - rozwijanie samorządności uczniów (samorząd klasowy, SU gimnazjum), - rozwijanie szacunku dla życia, godności, prawa i instytucji publicznych - kształtowanie umiejętności niezbędnych do życia w społeczeństwie obywatelskim - integracja z osobami niepełnosprawnymi - propagowanie wiedzy na temat ważnych wydarzeń związanych z historią naszego kraju i regionu, - uczenie szacunku i odpowiedniej postawy wobec hymnu państwa, godła, flagi, - rozwijanie zainteresowań własnym regionem; - budzenie szacunku do odmienności regionalnej, i narodowej 2

3 4.Wspieranie młodzieży w rozwoju własnej osobowości poprzez korzystanie z dóbr kultury i wykorzystanie własnych talentów. 5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i medialnych. - rozwijanie zainteresowań uczniowskich, - organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, - popularyzacja szeroko pojętej kultury - popularyzacja czytelnictwa; - uczenie bezpiecznego zachowania się na drodze do i ze szkoły, - zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły, - uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy, - wpajanie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie wycieczek, - uświadomienie uczniom, że ucieczki z lekcji są świadomym łamaniem zasad bezpieczeństwa, - zapoznanie z zasadami poruszania się po drogach i w środkach komunikacji, - zapoznanie z zagrożeniami związanymi z używaniem środków chemicznych, - uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z technologii informacyjnych i mediów - propagowanie modelu rozsądnego korzystania z komputera, zasobów Internetu i telewizji; 6. Promocja zdrowia. - kształtowanie umiejętności skutecznej odmowy wobec osób nakłaniających do spożywania substancji uzależniających (narkotyki, papierosy, alkohol, leki i środki anaboliczne), - uczenie zasad prawidłowego odżywiania - zwrócenie uwagi na choroby charakterystyczne dla wieku dojrzewania, zagrażające zdrowiu i życiu jak: anoreksja i bulimia), - zwrócenie uwagi na choroby cywilizacyjne i nawyki żywieniowe, - promowanie niekonsumpcyjnego stylu życia, - dbałość o higienę osobistą, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy związane z wiekiem dojrzewania, - profilaktyka zdrowia, - uświadomienie potrzeby ruchu i konieczności dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne; - informowanie o zagrożeniach związanych z używkami 7.Współpraca z domem rodzinnym instytucjami wspomagającymi wychowanie i opiekę. - angażowanie rodziców do rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych - zainteresowanie sytuacją rodzinną i materialną uczniów i pomoc dziecku potrzebującemu, - otoczenie opieką dziecka z trudnościami w nauce i zachowaniu 3

4 8.Przygotowanie uczniów do wyboru przyszłego zawodu. - kształtowanie umiejętności samooceny predyspozycji w aspekcie wyboru dalszego kierunku kształcenia, - udostępnienie uczniom i rodzicom pełnej informacji na temat sieci szkół ponadgimnazjalnych. 9. Walka z agresją - uświadomienie przyczyn agresji i jej rodzajów - kształtowanie umiejętności wyrażania emocji - wyrabianie postawy radzenia sobie w własną i cudzą agresją - uświadamianie następstw i zagrożeń wynikających z działania agresywnego - kształtowanie postawy asertywności -propagowanie wzorów,postaw do naśladowania -mobilizowanie do zdobycia kontroli nad własną słabością i agresywnym zachowaniem 10. Poprawa frekwencji uczniów Eliminowanie nieusprawiedliwionych nieobecności - wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych -stworzenie przyjaznych relacji między uczniami i pracownikami szkoły - budowanie u ucznia pozytywnej motywacji do chodzenia do szkoły -współpraca z rodzicami w celu podniesienia frekwencji -organizowanie indywidualnych spotkań rodziców, dziecka i wychowawcy w celu podniesienia frekwencji -współpraca z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego -wdrażanie procedur w przypadku permanentnego opuszczania zajęć pomimo podjętych wcześniej działań 4

5 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLASY I GIMNAZJUM Zagadnienie ( cel główny ) 1. Kształtowanie postawy moralnej ucznia. Tematyka zajęć ( cele pośrednie ) - wskazywanie postaw moralnie pożądanych, uczenie odróżniania dobra od zła, - uczenie poszanowania godności własnej i innych, - jasne definiowanie pojęć: kłamstwo, kradzież mienia, myśli, plagiat, - włączanie ucznia do akcji charytatywnych na rzecz osób pokrzywdzonych przez los, potrzebujących wsparcia, - rozbudzanie postaw tolerancji na szeroko rozumianą odmienność kulturową, narodową, religijną, przy poszanowaniu własnych i cudzych tradycji (walka z uprzedzeniami), Przedmiot 2. Kształtowanie kultury osobistej i prospołecznej postawy ucznia -propagowanie zasad savoir vivre - wyrabianie szacunku dla osób dorosłych -dbanie o higienę osobistą godz.wych w-f - wpajanie zasady odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych - mobilizowanie do budowania pozytywnego wizerunku klasy i szkoły -propagowanie kultury słowa wśród uczniów, walka z wulgaryzmami - stosowanie zasad dobrego komunikowania się - rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji - działania na rzecz integracji klasy, wdrażanie do pracy w zespole, informa tyka 5

6 3.Kształtowani e szacunku dla tradycji i historii - rozwijanie samorządności uczniów (samorząd klasowy, SU gimnazjum), - rozwijanie szacunku dla życia, godności - propagowanie wiedzy na temat ważnych wydarzeń związanych z historią naszego kraju i regionu, - uczenie szacunku i odpowiedniej postawy wobec hymnu państwa, godła, flagi, historia historia 4.Wspieranie młodzieży w rozwoju własnej osobowości poprzez korzystanie z dóbr kultury i wykorzystanie własnych talentów. 5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństw a, ze szczególnym uwzględnienie m umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnyc h i medialnych. - rozwijanie zainteresowań własnym regionem; - rozwijanie zainteresowań uczniowskich, - popularyzacja szeroko pojętej kultury - popularyzacja czytelnictwa; - uczenie bezpiecznego zachowania się na drodze do i ze szkoły, - zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły, - uświadomienie uczniom, że ucieczki z lekcji świadomym łamaniem zasad bezpieczeństwa, - zapoznanie z zagrożeniami związanymi z używaniem środków chemicznych, - uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z technologii informacyjnych i mediów - propagowanie modelu rozsądnego korzystania z komputera, zasobów Internetu i telewizji; geografia sztuka Chemia Informa tyka informa tyka 6. Promocja zdrowia. - kształtowanie umiejętności skutecznej odmowy wobec osób nakłaniających do spożywania substancji uzależniających (narkotyki, papierosy, alkohol, leki i środki anaboliczne), 6

7 - promowanie niekonsumpcyjnego stylu życia - uświadomienie potrzeby ruchu i konieczności dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne; Religia w- f 7.Współpraca z domem rodzinnym instytucjami wspomagający mi wychowanie i opiekę. - angażowanie rodziców do rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych - zainteresowanie sytuacją rodzinną i materialną uczniów i pomoc dziecku potrzebującemu, - otoczenie opieką dziecka z trudnościami w nauce i zachowaniu 8. Walka z agresją 9. Poprawa frekwencji uczniów Eliminowanie nieusprawiedli wionych nieobecności - uświadomienie przyczyn agresji i jej rodzajów - kształtowanie umiejętności wyrażania emocji - uświadamianie następstw i zagrożeń wynikających z działania agresywnego - kształtowanie postawy asertywności -propagowanie wzorów, postaw do naśladowania - wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych, budowanie u ucznia pozytywnej motywacji do chodzenia do szkoły -współpraca z rodzicami w celu podniesienia frekwencji -organizowanie indywidualnych spotkań rodziców, dziecka i wychowawcy w celu podniesienia frekwencji -współpraca z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego -wdrażanie procedur w przypadku permanentnego opuszczania zajęć pomimo podjętych wcześniej działań 7

8 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLASY II GIMNAZJUM Zagadnienie ( cel główny ) 1. Kształtowanie postawy moralnej ucznia. 2. Kształtowanie kultury osobistej i prospołecznej postawy ucznia Tematyka zajęć ( cele pośrednie ) - wskazywanie postaw moralnie pożądanych, uczenie odróżniania dobra od zła, - uczenie poszanowania godności własnej i innych, - włączanie ucznia do akcji charytatywnych na rzecz osób pokrzywdzonych przez los, potrzebujących wsparcia, - rozbudzanie postaw tolerancji na szeroko rozumianą odmienność kulturową, narodową, religijną, przy poszanowaniu własnych i cudzych tradycji (walka z uprzedzeniami), -propagowanie zasad savoir vivre - wyrabianie szacunku dla osób dorosłych -dbanie o higienę osobistą - wpajanie zasady odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych, mobilizowanie do budowania pozytywnego wizerunku klasy i szkoły -propagowanie kultury słowa wśród uczniów, walka z wulgaryzmami Przedmiot godz.wych w-f - stosowanie zasad dobrego komunikowania się informa tyka - rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji - działania na rzecz integracji klasy, wdrażanie do pracy w zespole, - rozwijanie samorządności uczniów (samorząd klasowy, SU gimnazjum), - rozwijanie szacunku dla życia 8

9 3.Kształtowa nie szacunku dla tradycji i historii 4.Wspieranie młodzieży w rozwoju własnej osobowości poprzez korzystanie z dóbr kultury i wykorzystanie własnych talentów. - propagowanie wiedzy na temat ważnych wydarzeń związanych z historią naszego kraju i regionu, - uczenie szacunku i odpowiedniej postawy wobec hymnu państwa, godła, flagi, -rozwijanie zainteresowań własnym regionem - budzenie szacunku do odmienności regionalnej i narodowej - popularyzacja szeroko pojętej kultury - popularyzacja czytelnictwa; historia historia geografia muzyka plastyka Zaj.artysty czne 5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństw a, ze szczególnym uwzględnienie m umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnyc h i medialnych. 6. Promocja zdrowia. - uczenie bezpiecznego zachowania się na drodze do i ze szkoły, zasad poruszania się po drogach i w środkach komunikacji - uświadomienie uczniom, że ucieczki z lekcji świadomym łamaniem zasad bezpieczeństwa, -uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy - kształtowanie umiejętności skutecznej odmowy wobec osób nakłaniających do spożywania substancji uzależniających (narkotyki, papierosy, alkohol, leki i środki anaboliczne), - uczenie zasad prawidłowego odżywiania - zwrócenie uwagi na choroby charakterystyczne dla wieku dojrzewania, zagrażające zdrowiu i życiu jak: anoreksja i bulimia), -zwrócenie uwagi na choroby cywilizacyjne i nawyki żywieniowe -promowanie Zajęcia techniczne Biologia w-f Biologia Biologia Biologia 9

10 niekonsumpcyjnego stylu życia - uświadomienie potrzeby ruchu i konieczności dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne; Religia w- f 7.Współpraca z domem rodzinnym instytucjami wspomagający mi wychowanie i opiekę. - angażowanie rodziców do rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych - zainteresowanie sytuacją rodzinną i materialną uczniów i pomoc dziecku potrzebującemu, - otoczenie opieką dziecka z trudnościami w nauce i zachowaniu Wychowa wca wychowa wca wychowa wca 8. Walka z agresją 9. Poprawa frekwencji uczniów Eliminowanie nieusprawiedli wionych nieobecności - uświadamianie następstw i zagrożeń wynikających z działania agresywnego - kształtowanie postawy asertywności -propagowanie wzorów, postaw do naśladowania - wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych budowanie u ucznia pozytywnej motywacji do chodzenia do szkoły -współpraca z rodzicami w celu podniesienia frekwencji -organizowanie indywidualnych spotkań rodziców, dziecka i wychowawcy w celu podniesienia frekwencji -współpraca z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego -wdrażanie procedur w przypadku permanentnego opuszczania zajęć pomimo podjętych wcześniej działań 10

11 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLASY III GIMNAZJUM Zagadnienie ( cel główny ) 1. Kształtowanie postawy moralnej ucznia. Tematyka zajęć ( cele pośrednie ) - wskazywanie postaw moralnie pożądanych, uczenie odróżniania dobra od zła, - włączanie ucznia do akcji charytatywnych na rzecz osób pokrzywdzonych przez los, potrzebujących wsparcia, - rozbudzanie postaw tolerancji na szeroko rozumianą odmienność kulturową, narodową, religijną, przy poszanowaniu własnych i cudzych tradycji (walka z uprzedzeniami), - uświadomienie młodzieży o odpowiedzialności za zatajenie informacji, o tym że komuś dzieje się krzywda Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa 2. Kształtowanie kultury osobistej i prospołecznej postawy ucznia - dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem i postawą -propagowanie zasad savoir vivre -dbanie o higienę osobistą i strój uczniowski - wpajanie zasady odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych, mobilizowanie do budowania pozytywnego wizerunku klasy i szkoły -propagowanie kultury słowa wśród uczniów, walka z wulgaryzmami godz.wych - przygotowanie do życia w rodzinie, wskazywanie istotnej roli rodziny w życiu człowieka - rozwijanie samorządności uczniów (samorząd klasowy, SU gimnazjum), WdŻwR - kształtowanie umiejętności niezbędnych do życia w edukacja dla 11

12 3.Kształtowa -nie szacunku dla tradycji i historii 4.Wspieranie młodzieży w rozwoju własnej osobowości poprzez korzystanie z dóbr kultury i wykorzystanie własnych talentów. 5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnienie m umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnyc h i medialnych. 6. Promocja zdrowia. społeczeństwie obywatelskim - integracja z osobami niepełnosprawnymi - propagowanie wiedzy na temat ważnych wydarzeń związanych z historią naszego kraju i regionu, -rozwijanie zainteresowań własnym regionem - popularyzacja szeroko pojętej kultury - popularyzacja czytelnictwa - rozwijanie zainteresowań uczniów - uczenie bezpiecznego zachowania się na drodze do i ze szkoły, zasad poruszania się po drogach i w środkach komunikacji - uświadomienie uczniom, że ucieczki z lekcji świadomym łamaniem zasad bezpieczeństwa, -uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy - propagowanie modelu rozsądnego korzystania z komputera, Internetu i telewizji - kształtowanie umiejętności skutecznej odmowy wobec osób nakłaniających do spożywania substancji uzależniających (narkotyki, papierosy, alkohol, leki i środki anaboliczne), -zwrócenie uwagi na choroby cywilizacyjne i nawyki żywieniowe - uświadomienie potrzeby ruchu i konieczności dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne - profilaktyka zdrowia, informowanie o zagrożeniach związanych z używkami bezpieczęństwa historia geografia Zaj.artystyczne j.polski edukacja dla bezpieczeń stwa edukacja dla bezpieczeń stwa chemia w- f edukacja dla bezpieczeństwa 7.Współpraca - angażowanie rodziców do rozwiązywania problemów 12

13 z domem rodzinnym instytucjami wspomagający mi wychowanie i opiekę. 8. Walka z agresją 9.Przygotowa - nie uczniów do wyboru przyszłego zawodu wychowawczych i dydaktycznych - zainteresowanie sytuacją rodzinną i materialną uczniów i pomoc dziecku potrzebującemu, - otoczenie opieką dziecka z trudnościami w nauce i zachowaniu - uświadamianie następstw i zagrożeń wynikających z działania agresywnego -propagowanie wzorów, postaw do naśladowania - wyrabianie postawy radzenia sobie z własna i cudzą agresją - mobilizowanie do zdobycia kontroli nad własną słabością i agresywnym zachowaniem - kształtowanie umiejętności samooceny predyspozycji w aspekcie wyboru dalszego kierunku kształcenia - udostępnienie uczniom i rodzicom pełnej informacji na temat sieci szkół ponadgimnazjalnych Godz.wych Wychowawca Wychowawca Pedagog 10. Poprawa frekwencji uczniów Eliminowanie nieusprawiedli wionych nieobecności - wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych, budowanie u ucznia pozytywnej motywacji do chodzenia do szkoły -współpraca z rodzicami w celu podniesienia frekwencji -organizowanie indywidualnych spotkań rodziców, dziecka i wychowawcy w celu podniesienia frekwencji -współpraca z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego -wdrażanie procedur w przypadku permanentnego opuszczania zajęć pomimo podjętych wcześniej działań Wychowawca 13

Szkolny Program Wychowawczy

Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum w Ostrowsku Podstawa Prawna Szkolny Program Wychowawczy powstał w oparciu o następujące akty prawne: Konwencja o prawach dziecka Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. w Woli Rowskiej

Program Wychowawczy. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. w Woli Rowskiej Program Wychowawczy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Woli Rowskiej 1. MISJA PLACÓWKI Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Woli Rowskiej uczy myśleć, a także praktycznie stosować zdobytą wiedzę. Kształtuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 24 IM. JANUSZA KORCZAKA WE WROCŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 MISJA

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 24 IM. JANUSZA KORCZAKA WE WROCŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 MISJA PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 24 IM. JANUSZA KORCZAKA WE WROCŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 MISJA Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu uczy twórczego myślenia i praktycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRUDZIĄDZU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRUDZIĄDZU PROGRAM PROFILAKTYKI Misją naszej szkoły jest: NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRUDZIĄDZU stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju każdego ucznia stymulowanie procesu rozwoju osobowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY rok szkolny 2011/2012 GIMNAZJUM NR 6 W LEGIONOWIE GŁÓWNE CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH: 1. Szerzenie wiedzy o prawach dziecka oraz prawach i obowiązkach ucznia wśród uczniów. 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2016/2017

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2016/2017 Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2016/2017 I. Rozwój ucznia i kształtowanie prawidłowych postaw. Zadania Forma realizacji Termin realizacji 1. Kształtowanie umiejętności twórczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI CELE GŁÓWNE - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie na rok szkolny 2012/2013

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie na rok szkolny 2012/2013 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie na rok szkolny 2012/2013 Profilaktyka jest chronieniem człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jest procesem wspierającym prawidłowy rozwój

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ROK SZKOLNY 2017/2018 GIMNAZJUM SPORTOWE NR 11 W CHORZOWIE L.P. DZIAŁANIE EWALUACJA TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE.

ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ROK SZKOLNY 2017/2018 GIMNAZJUM SPORTOWE NR 11 W CHORZOWIE L.P. DZIAŁANIE EWALUACJA TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE. ROCZNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ROK SZKOLNY 2017/2018 GIMNAZJUM SPORTOWE NR 11 W CHORZOWIE L.P. DZIAŁANIE EWALUACJA TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Tworzenie programów wychowawczych klas 2. Zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W ramach Szkolnego Programu Profilaktyki w roku szkolnym 2015/2016 będą realizowane następujące zadania: I. Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013

Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013 Program wychowawczy Gimnazjum w Grzegorzewie na rok szkolny 2012/2013 Zadania 1. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i wyrażania własnych opinii. 2. Kształtowanie szacunku wobec innych osób.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI"

PROGRAM WYCHOWAWCZY POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASA II "POSZUKUJEMY PRAWDZIWYCH WARTOŚCI" CEL OGÓLNY: Uczeń staje się wartościowym i prawym człowiekiem. Cele szczegółowe Zadania do realizacji Sposoby realizacji Odpowiedzialni za

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY. GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 im. Jana Pawła II W STRZEGOMIU 1 Motto: W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRUDZIĄDZU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRUDZIĄDZU PROGRAM PROFILAKTYKI Misją naszej szkoły jest: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRUDZIĄDZU stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju każdego ucznia stymulowanie procesu rozwoju osobowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ PROGRAM WYCHOWAWCZY NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ CEL OGÓLNY: WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA CELE OPERACYJNE: I. BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU SZKOŁY POPRZEZ TWORZENIE I KULTYWOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE.

WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE. WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE. 1. Wdrażanie do przestrzegania Naszego Szkolnego Kodeksu. 2. Kształtowanie świadomości uczniów na temat przysługujących im praw wynikających z Konwencji o Prawach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI NR 5 W POZNANIU Naczelny cel wychowawczy Celem wychowania szkolnego jest wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Papowie Biskupim WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz Statucie Gimnazjum im. Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce na lata 2015-2018 Głównymi założeniami programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Czernikowie. PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2017 / 2018

Szkoła Muzyczna I Stopnia w Czernikowie. PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2017 / 2018 Szkoła Muzyczna I Stopnia w Czernikowie PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2017 / 2018 DZIAŁ PROGRAMU CELE ZADANIA, SPOSOBY REALIZACJI I. Profilaktyka -budowanie umiejętności - obserwacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. CELE: zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ KALEJDOSKOP ROK SZKOLNY 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu na rok szkolny

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu na rok szkolny Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu na rok szkolny 2015-2016 Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015-2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015-2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2015-2016 I. Cele wychowania: 1. Poznawanie najbliższego środowiska ucznia, w celu poszukiwania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015

Szkolny Program Wychowawczy 2014/2015 Szkolny Program Wychowawczy 0/0 Cel: Wychowanie człowieka posługującego się dobrymi manierami, szanującego innych i swoje otoczenie. lp forma realizacji termin odpowiedzialni efekty Przeprowadzenie zajęć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/ 2016 Program pod kierunkiem koordynatora Zespołu Wychowawczego Izabeli Lewandowskiej opracowali nauczyciele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W JASIENICY ROSIELNEJ w latach 2013-2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W JASIENICY ROSIELNEJ w latach 2013-2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM W JASIENICY ROSIELNEJ w latach 2013-2016 PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO: Konstytucja RP art.48.ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1 Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie na rok szkolny 2012/2013

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie na rok szkolny 2012/2013 Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie na rok szkolny 2012/2013 Działanie profilaktyczne przewidziane do realizacji w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 100 STO W WARSZAWIE. na rok szkolny 2015/2016. Warszawa 24 sierpnia 2015 r

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 100 STO W WARSZAWIE. na rok szkolny 2015/2016. Warszawa 24 sierpnia 2015 r PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ NR 100 STO W WARSZAWIE na rok 2015/2016 Warszawa 24 sierpnia 2015 r Poniższy Program Profilaktyki uzupełnia Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Szanuję siebie i innych

Szanuję siebie i innych siebie i innych program wychowawczy realizowany w roku szkolnym 2014/2015 ~ Najmniej działa się tym, co się mówi, więcej tym, co się robi, a najwięcej tym kim się jest ~ Seneka Program siebie i innych

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program opracowany w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989 r. 3. Ustawę z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ Jesteśmy razem ROK SZKOLNY 2014/2015 Celem Szkolnego Programu Profilaktyki jest wspieranie wszechstronnego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W PILE

PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W PILE Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile al. Wojska Polskiego 45, 64-920 Piła tel/fax: 67 214-28-93 sp7@pi.home.pl www.sp7pila.pl PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI PROGRAM WYCHOWAWCZY NA PIERWSZY ROK NAUKI CEL GŁÓWNY CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY I. Dobre komunikowanie się 1. Podstawowe zasady dobrej komunikacji Poznanie zasad dobrej komunikacji:

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO W NAWOJOWEJ GÓRZE OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2016-2017 1 I. Cele wychowania: 1. Kreowanie u uczniów pozytywnych postaw społecznych.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PILŹNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PILŹNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W PILŹNIE 2014 2017 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy świetlicy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Karniewie na rok szkolny 2015/ wrzesień

Plan pracy świetlicy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. w Karniewie na rok szkolny 2015/ wrzesień Plan pracy szkolnej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie na rok szkolny 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji Odpowiedzialni 1.Zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie opieki,

Bardziej szczegółowo

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja.

- zna swoją rolę jako uczeń, Polak, Europejczyk, - zna pojęcia: sprawiedliwość, wolność, demokracja. Edukacja społeczna Edukacja ekologiczna Edukacja prorodzinna Wdrażanie ucznia do różnorodnych form samorządności: - Samorząd Uczniowski, - Samorząd Klasowy, - gazetki szkolne, - dyżury klasowe, - sekcje

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 2 W KRAKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 2 W KRAKOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR 2 W KRAKOWIE ROK SZKOLNY 2012/ 2013 ROK SZKOLNY 2013/ 2014 ROK SZKOLNY 2014/ 2015 OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W ramach Szkolnego Programu Profilaktyki w roku szkolnym 2016/2017 będą realizowane następujące zadania: I. Cel

Bardziej szczegółowo

(do realizacji w roku szkolnym 2017/2018)

(do realizacji w roku szkolnym 2017/2018) Program Profilaktyczno-Wychowawczy Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich (XCVII LO i Technikum nr 12 oraz oddziały gimnazjalne na poziomie 2 i 3) w Warszawie ul. Siennicka 15 na lata 2017-2020

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016)

Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016) Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną w dniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 5 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1.PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku PROGRAM WYCHOWAWCZY XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Misja szkoły XV Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku jest szkołą, które swoje działania opiera na

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest dobre przygotowanie młodego człowieka do życia w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ KLASA III E WYCHOWAWCA: mgr Anna Kubicka Rok szkolny 2013/2014 ZAGADNIENIA Uczeń jako członek społeczności lokalnej i narodu TEMATYKA GODZIN

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 1.WSTĘP Zadaniem szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych oraz obywatelskich

Bardziej szczegółowo

I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna

I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna Załącznik nr 1 I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna obejmuje pierwsze trzy lata nauki dziecka w szkole i ma za zadanie stopniowo przygotować dziecko do uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA W ZAKRESIE PROGRAMU PROFILAKTYKI KLASY I VI. Cele Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 1. Wdrażanie do życia w szkole i w klasie

ZADANIA W ZAKRESIE PROGRAMU PROFILAKTYKI KLASY I VI. Cele Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 1. Wdrażanie do życia w szkole i w klasie ZADANIA W ZAKRESIE PROGRAMU PROFILAKTYKI KLASY I VI Cele Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 1. Wdrażanie do życia w szkole i w klasie - objęcie szczególną opieką dzieci rozpoczynających naukę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 NA LATA 2014-2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 49 W CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2017 Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 49 uzupełnia program wychowawczy. Celem jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KRAKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 4 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KRAKOWIE Realizujemy się najpełniej, jeśli potrafimy żyć dla innych. ks. Jan Twardowski 1. WSTĘP Program ujęty został w formę rejestru różnych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011 Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie w roku szkolnym 2010/2011 Cel programu: 1. Integracja uczniów, kształtowanie właściwych postaw i zachowań 2. Kształtowanie podstaw

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Program Wychowawczy Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 20015/ 2016 Program opracowali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁUPCU CELE GŁÓWNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO: 1. zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w szkole i poza nią. 2. Przeciwdziałanie zachowaniom

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1.ZACHOWANIA AGRESYWNE 1. Egzekwowanie i przestrzeganie norm i zasad zachowania w szkole. 2. Uświadomienie konsekwencji zachowań agresywnych (dla siebie i dla innych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 ZADANIA I FORMY REALIZACJI CEL: PROMOWANIE POZYTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ I WZMACNIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SAMOOCENY. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie na rok szkolny 2016/2017

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie na rok szkolny 2016/2017 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Czarnym Lesie na rok szkolny 2016/2017 Treści programu wychowawczego Poznanie praw dziecka i praw człowieka Zadania do realizacji cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Załącznik nr 1 Do Statutu Zespołu Szkół w Puszczykowie Chcemy wychować dobrego i mądrego człowieka Rodzice i Nauczyciele Szkolny program profilaktyki 1. Wstęp 1. W trosce o stan zdrowia młodzieży uczącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań wychowawczych w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie w roku szkolnym 2015/2016

Harmonogram działań wychowawczych w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie w roku szkolnym 2015/2016 Harmonogram działań wychowawczych w Gimnazjum im. 25 pułku piechoty Armii Krajowej w Żarnowie w roku m 2015/2016 Cele szczegółowe Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Odpowiedzialni Propagowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM.OBROŃCÓW OJCZYZNY W BYCHAWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM.OBROŃCÓW OJCZYZNY W BYCHAWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM.OBROŃCÓW OJCZYZNY W BYCHAWIE Rok szkolny 2016/2017 1 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM.OBROŃCÓW OJCZYZNY W BYCHAWIE Kształtujemy człowieka, który chce i umie żyć

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 8 w Jaworznie

Gimnazjum nr 8 w Jaworznie Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum nr 8 w Jaworznie Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna. T. Gadacz Koncepcja programu- cele

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Szkoła Przysposabiająca do Pracy

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Szkoła Przysposabiająca do Pracy PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Szkoła Przysposabiająca do Pracy Cel: Przygotowanie niepełnosprawnego człowieka do funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, umiejącego samodzielnie wykonywać podstawowe czynności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu profilaktycznego zbieżne są z celami ogólno wychowawczymi. Istotą profilaktyki szkolnej jest ochrona uczniów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MIEJSCU PIASTOWYM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MIEJSCU PIASTOWYM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W MIEJSCU PIASTOWYM Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów naszego gimnazjum oraz potrzeb środowiska wychowawczego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2016-2018 Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie Celem programu jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia; kształtowanie postaw zdrowego

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Łąkorzu na rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Łąkorzu na rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II Łąkorzu na rok szkolny 2015/2016 Cele programu: 1. Podniesienie jakości zdrowego stylu życia uczniów. 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 3. Minimalizowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BOBROWNIKACH NA ROK SZKOLNY 2014-2015 1 NACZELNY CEL PROGRAMU PROFILAKTYKI Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM Rok szkolny 2014/ 2015 PODSTAWA PRAWNA: I. Statut Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. II. Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy 2015/2016

Szkolny Program Wychowawczy 2015/2016 Szkolny Program Wychowawczy 0/06 Cel: Wychowanie człowieka posługującego się dobrymi manierami, szanującego innych i swoje otoczenie. lp forma realizacji termin odpowiedzialni efekty 6 7 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Lecz zaklinam niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganiec J. Słowacki Testament mój PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W ŁODZI Program uchwalony

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS DRUGICH. Rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS DRUGICH. Rok szkolny 2015/2016. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO KLAS DRUGICH Rok szkolny 2015/2016 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wołczynie CELE DO REALIZACJI Dbałość o pełny rozwój osobisty ucznia prowadzący do bycia człowiekiem

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie. Program Wychowawczy

Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie. Program Wychowawczy Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie Program Wychowawczy ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM.OBROŃCÓW OJCZYZNY W BYCHAWIE Kształtujemy człowieka, który chce i umie żyć

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie ul. Słoneczna 5 56 504 Dziadowa Kłoda Tel. 62 785 1780 e-mail: gimdk@wp.p Program Profilaktyczny Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie rok 2013/2014-1 - - 2 - Główne założenia programu

Bardziej szczegółowo