ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz z późn. zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn.zm. ) Wójt Gminy Radymno postanawia: Przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010r wraz z informacją o stanie mienia jednostki stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Przemyślu. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 1

2 Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,07 45, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, Pozostała działalność , ,07 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Leśnictwo 6 000, ,72 53, Gospodarka leśna 6 000, ,72 53,35 Dochody bieżące 6 000, ,72 53, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 6 000, ,72 53, Gospodarka mieszkaniowa , ,51 92, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,51 92,96 Dochody bieżące , ,51 100, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,64 95, Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,11 90, Pozostałe odsetki 5 000,00 930,76 18, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100,81 Dochody majątkowe , ,00 46, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z funduszy strukturaln , ,00 30, , ,00 98, Administracja publiczna , ,58 141, Urzędy wojewódzkie , ,55 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0,00 1, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,66 468,70 Dochody bieżące , ,66 468, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,40 172, Pozostałe odsetki 5 000, ,89 172, Wpływy z różnych dochodów 1 896, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 96,00 0,00 0,00 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 2

3 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Spis powszechny i inne , ,37 99,75 Dochody bieżące , ,37 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,37 99, , ,44 74, , ,00 Dochody bieżące 1 722, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 722, , Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,45 92,83 Dochody bieżące , ,45 92, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,45 92, Wybory do Sejmu i Senatu , ,99 98,32 Dochody bieżące , ,99 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,99 98, , ,00 55,61 Dochody bieżące , ,00 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 55, , ,81 95, ,00 147,00 14,70 Dochody bieżące 1 000,00 147,00 14, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 147,00 14, , ,72 92,69 Dochody bieżące , ,72 92, Podatek od nieruchomości , ,61 91, Podatek rolny , ,00 98, Podatek leśny , ,00 97, Podatek od środków transportowych 928, ,96 421, Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 488,00 97, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 2 000, ,15 97, , ,27 93,13 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 3

4 lokalnych od osób fizycznych. Dochody bieżące , ,27 93, Podatek od nieruchomości , ,77 89, Podatek rolny , ,05 87, Podatek leśny 6 405, ,32 91, Podatek od środków transportowych , ,80 83, Podatek od spadków i darowizn 6 750, ,00 258, Wpływy z opłaty targowej 500,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 136, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,33 120, , ,33 126,65 Dochody bieżące , ,33 126, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 130, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 450, ,40 233, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,61 105, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 540, ,32 136, Wpływy z różnych opłat 0,00 366, Wpływy z różnych rozliczeń , ,20 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,29 98,78 Dochody bieżące , ,29 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,29 244, Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące , ,00 Dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 Dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,43 100, Szkoły podstawowe , ,02 100,08 Dochody bieżące , ,02 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 428, Pozostałe odsetki 0,00 60, Wpływy z różnych dochodów 1 383, ,88 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,90 Dochody majątkowe , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji , ,00 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 4

5 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Przedszkola , ,67 107,13 Dochody bieżące , ,67 107, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,67 107, Gimnazja 4 484, ,74 71,05 Dochody bieżące 4 484, ,74 71, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 4 484, ,74 71, Pozostała działalność 500,00 400,00 80,00 Dochody bieżące 500,00 400,00 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 500,00 400,00 80, Pomoc społeczna , ,99 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,40 97,69 Dochody bieżące , ,40 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,46 97, , ,94 316, , ,63 99,36 Dochody bieżące , ,63 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 930, ,53 99, , ,10 99, , ,95 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , , Zasiłki stałe , ,44 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100,04 Dochody bieżące , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 60, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 0, ,50 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 5

6 opiekuńcze Dochody bieżące 0, , Wpływy z różnych opłat 0, , Pozostała działalność , ,07 94,99 Dochody bieżące , ,07 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,07 88, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , ,75 Dochody bieżące , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,20 99, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,71 99,73 Dochody majątkowe , ,71 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 95, , ,71 100, Zakłady gospodarki komunalnej , ,92 84,23 Dochody bieżące , ,92 84, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,92 84, , ,10 101,38 Dochody bieżące , ,10 101, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,10 101, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5 000, ,47 22,45 Dochody bieżące 5 000, ,47 22, Wpływy z opłaty produktowej 5 000, ,47 22, Pozostała działalność , ,00 98,89 Dochody bieżące , ,00 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł , , , ,00 98,73 Razem , ,50 96,97 Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 6

7 Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,34 99, Melioracje wodne , ,80 99, , , , , , ,80 99,87 99,87 99, Zakup usług pozostałych , ,80 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,80 99,75 2) dotacje na zadania bieżące 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , , , , , ,00 90,92 88,73 88, , , Zakup energii 2 000,00 923,73 46, Różne opłaty i składki , ,04 93,45 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,03 99,98 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,01 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Izby rolnicze , ,67 90,19 2) dotacje na zadania bieżące 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , ,67 90,19 90, , ,67 90, Pozostała działalność , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 492,00 492,26 100, Zakup usług pozostałych 5 177, ,73 99, Różne opłaty i składki , , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 086, ,80 99,98 342,00 341,60 99, Leśnictwo , ,40 16, Gospodarka leśna , ,40 16, , , , , , ,40 16,86 16,86 16, Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 20, Zakup usług pozostałych , ,00 5, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 600, ,00 62, Transport i łączność , ,07 98, Drogi publiczne gminne , ,07 98, , , , , , , , ,34 99,33 99,33 74, Składki na ubezpieczenia społeczne 295,00 293,43 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 705, ,72 71,41 99,37 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 7

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,11 99, Zakup usług remontowych , ,50 99, Zakup usług pozostałych , ,73 98, Różne opłaty i składki 5 650, ,00 99,98 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,58 98,09 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,98 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, ,60 95, Gospodarka mieszkaniowa , ,44 89, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,44 89, , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 91,43 4,57 85,66 85,66 56, Wynagrodzenia bezosobowe , ,78 62, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 82, Zakup energii , ,33 71, Zakup usług remontowych , ,33 92, Zakup usług pozostałych , ,20 98, Różne opłaty i składki , ,11 68, Podatek od nieruchomości 9 000, ,00 96,40 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,69 86,67 94,30 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 74, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,38 97, Działalność usługowa , ,76 82, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,30 85, , , , , , ,30 85,25 85,25 85, Zakup usług pozostałych , ,30 85, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 39, , , , , , , , ,37 39,37 55, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 55, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0, Cmentarze , ,46 85, , , , , , ,70 77,51 77,51 77, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 628,79 62, Zakup energii 7 000,00 348,25 4, Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,66 88,88 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,76 87,16 87, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 87, Informatyka 7 734,00 0,00 0, Pozostała działalność 7 734,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 7 734,00 0,00 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 8

9 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 734,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 734,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,80 82, Urzędy wojewódzkie , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 322, , Składki na Fundusz Pracy 1 342, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,60 86,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , ,10 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 9 86,00 66,85 66, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,10 86, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,50 83, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,59 82,10 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , ,18 400, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 400,00 8,00 86,52 82,46 82,58 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,38 86, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,03 80, Składki na Fundusz Pracy , ,68 75, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 56,49 8, , ,00 8, Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250, Zakup materiałów i wyposażenia , ,41 78, Zakup energii , ,65 69, Zakup usług remontowych ,00 195,00 0, Zakup usług zdrowotnych , ,00 25, Zakup usług pozostałych , ,37 82, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,99 5, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000, ,75 33, , ,54 39, Podróże służbowe krajowe , ,95 85, Różne opłaty i składki , ,50 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 44, , ,05 28, , ,57 35, , , , ,00 20,13 20, , ,00 20, Spis powszechny i inne , ,37 99,75

10 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 800, , , ,37 800,00 99,75 99,15 99, , , Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 725, , Składki na Fundusz Pracy 601,00 527,31 87, Wynagrodzenia bezosobowe 3 523, , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 439,00 439,20 100,05 361,00 360,80 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,46 87, , , , , , , , ,46 87,11 87,11 80, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia , ,88 70, Zakup usług pozostałych , ,58 92, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 300, , Pozostała działalność , ,78 87,93 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , ,00 87,32 87,93 63,86 63, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Różne opłaty i składki , ,78 63, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,44 74, , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 222,00 222,13 100, Składki na Fundusz Pracy 36,00 35,87 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 464, , Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej , ,45 92,83 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,00 92,83 86,35 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne 429,00 428,09 99, Składki na Fundusz Pracy 70,00 69,03 98, Wynagrodzenia bezosobowe 3 918, ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia 3 721, ,22 87, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 79,98 97,23 200,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 67,70 22,57 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 10

11 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, ,01 86,00 85,40 99, Wybory do Sejmu i Senatu , ,99 98,32 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,00 98,32 96,31 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 429,85 99, Składki na Fundusz Pracy 69,00 69,34 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 120, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 006, , Podróże służbowe krajowe 500,00 46,80 9, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, , , , , ,00 55, , , , , , , , , , ,00 55,61 66,07 70, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, Składki na ubezpieczenia społeczne 878,00 665,93 75, Składki na Fundusz Pracy 142,00 107,39 75, Wynagrodzenia bezosobowe 9 418, ,00 70, Zakup materiałów i wyposażenia 3 945, ,48 45, Zakup usług pozostałych 4 000, ,20 75, Podróże służbowe krajowe 1 568, ,21 89, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62,48 48, ,00 999,99 66, , ,80 51, , ,29 65, Ochotnicze straże pożarne , ,83 66,51 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , ,25 74,72 74,78 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,25 74, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 222, ,21 97, Składki na Fundusz Pracy 50,00 42,90 85, Wynagrodzenia bezosobowe , ,22 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 91, Zakup energii , ,01 99,69 72,71 74,27 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 11

12 4270 Zakup usług remontowych , ,80 90, Zakup usług pozostałych , ,25 56, Różne opłaty i składki , ,50 61,90 Wydatki 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne majątkowe , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14,41 14, , ,44 99, Obrona cywilna , ,46 56, , , , , , ,46 56,95 56,95 56, Zakup materiałów i wyposażenia , ,46 66, Zakup usług pozostałych 3 200,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 0, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 0,00 0,00 0, , ,86 66, , ,86 66, , , , , , , , ,76 66,66 66,66 60, Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , ,10 60, Zakup usług pozostałych , ,76 92, Obsługa długu publicznego , ,73 14, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 92, , ,73 14, , , , ,73 14,38 14,38 14, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych , ,73 14, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, , , , Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,05 96, Szkoły podstawowe , ,61 96,33 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,86 96,51 96,35 96,63 95, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 91, Składki na Fundusz Pracy , ,32 89,95 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 12

13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 395, ,42 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,39 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,73 96, Zakup energii , ,71 98, Zakup usług remontowych , ,50 80, Zakup usług pozostałych , ,66 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 600, ,10 86, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,93 99, Podróże służbowe krajowe 3 000, ,56 75, Różne opłaty i składki 4 346, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Opłaty na rzecz budżetów JST 3 411, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000, ,00 75, , ,91 96, , ,23 94, , , , ,84 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 13 95,63 95, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 95, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,62 96,74 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,08 96,74 96,57 96, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , ,08 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 91, Składki na Fundusz Pracy , ,71 91, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 000, ,56 83, Zakup usług remontowych 3 000, , Zakup usług pozostałych , ,98 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Przedszkola , ,04 99,66 2) dotacje na zadania bieżące 2310 Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , ,04 96,05 99,99 99,66 99, , ,11 99, , , Gimnazja , ,66 96,62 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,71 96,62 96,43 96,32 98, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,74 91,37

14 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,18 90, Wynagrodzenia bezosobowe 2 978, ,08 99, Zakup usług pozostałych 2 584, ,74 99, Podróże służbowe zagraniczne 1 900,00 605,00 31, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Dowożenie uczniów do szkół , ,57 95,56 2) dotacje na zadania bieżące 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , , , , , ,00 95,56 94,36 94, , , Zakup usług pozostałych , ,57 94, Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół , ,63 90, , , , , , , , ,29 90,47 90,47 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,86 88, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 99, Składki na Fundusz Pracy 3 846, ,02 92, Zakup materiałów i wyposażenia 8 695, ,82 97, Zakup usług remontowych 2 000,00 30,00 1, Zakup usług pozostałych , ,88 96, Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 348,00 87, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 90, , ,40 74, Podróże służbowe krajowe 5 200, ,71 81, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 517, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500, ,60 47, , ,32 80, , ,56 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,92 43, , , , , , ,92 43,67 43,67 43, Zakup usług pozostałych , ,00 19, Podróże służbowe krajowe , ,69 45, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,23 52, Pozostała działalność , ,00 99, , ,00 500, , , ,00 400, ,00 99,82 99,82 80, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 400,00 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Ochrona zdrowia , ,12 64, Zwalczanie narkomanii 3 000, ,11 34,77 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 14

15 3 000, , , , , ,11 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 15 34,77 34,77 34, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 296,02 14, Zakup usług pozostałych 1 000,00 747,09 74, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,01 66,50 2) dotacje na zadania bieżące 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , , ,00 66,50 59,76 60,98 59, , , Wynagrodzenia bezosobowe , ,76 60, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 850,00 21, Zakup usług pozostałych , ,25 66, Różne opłaty i składki 1 000,00 520,00 52, Pomoc społeczna , ,11 96, Domy pomocy społecznej , ,94 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , ,94 99,11 99,11 99, , ,94 99, , ,46 97, , , , , , , , , , ,65 97,18 90,81 91, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 400,00 200,00 50, Świadczenia społeczne , ,65 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 89, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 655, ,80 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 92, Składki na Fundusz Pracy 2 784, ,62 91, Zakup materiałów i wyposażenia 2 727, ,70 94, Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 281, ,94 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 88,15 97,45 900,00 512,40 56, Podróże służbowe krajowe 499,00 126,50 25, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144, ,52 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 91, ,00 872,11 87, , ,02 82, , ,63 99,36

16 17 610, , , , , ,63 99,36 99,36 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,63 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe ,03 97,77 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,03 97,77 97, Świadczenia społeczne ,03 97, Zasiłki stałe , ,44 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , ,38 89,58 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,00 89,58 89,64 95, Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 75, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,95 94, Składki na Fundusz Pracy 7 912, ,12 84, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,95 76, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 214,00 21, Zakup usług pozostałych , ,68 26, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 48,75 75, ,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,23 73, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 734, ,06 99, Podatek od nieruchomości 300,00 216,00 72, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 797,00 400,00 8, ,00 737,41 73, , ,02 75, , ,16 69, , , , , , ,16 69,98 69,98 69, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 943,16 47, Wynagrodzenia bezosobowe 8 200, ,00 75, Pozostała działalność , ,27 96,29 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,20 96,29 88,91 99, Świadczenia społeczne , ,20 99,84 88,73 99,84 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 16

17 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne 364,00 362,40 99, Składki na Fundusz Pracy 59,00 58,78 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, , Zakup materiałów i wyposażenia 9 964, ,83 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 500, , Zakup usług pozostałych , ,06 87, Różne opłaty i składki 205,00 203,00 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 300, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,37 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,37 99,01 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,37 99,01 99, Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów , ,37 94, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,65 95, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,78 98,83 2) dotacje na zadania bieżące 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,68 76,52 76, , ,68 76, , , , ,10 99,82 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,32 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,09 81, , , , , , ,67 81,28 81,28 81, Zakup energii , ,48 85, Zakup usług remontowych , ,99 67, Zakup usług pozostałych 2 500,00 445,20 17,81 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,42 83,55 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 83, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,10 79, , , , , , ,52 57,54 57,54 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,78 73, Zakup usług remontowych , ,00 72, Zakup usług pozostałych , ,74 19,18 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , ,58 83,28 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 79, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , , ,80 24, , , , , , ,80 24,16 24,16 24, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,80 24, Pozostała działalność , ,88 99, , , , ,88 99,05 99,05 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 17

18 , ,88 99, Zakup usług pozostałych , ,34 89, Zakup usług pozostałych , ,30 99, Zakup usług pozostałych , ,24 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,75 95, Biblioteki , ,29 91,89 2) dotacje na zadania bieżące 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , ,29 91,89 91, , ,29 91, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 2) dotacje na zadania bieżące 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , , Pozostała działalność , ,46 95,36 2) dotacje na zadania bieżące 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , , , ,97 95,36 86,90 86, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 57, Zakup usług pozostałych , ,66 64, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych , ,34 99, Kultura fizyczna i sport , ,23 86, Obiekty sportowe , ,23 74, , , , , , ,45 66,82 66,82 66, Zakup materiałów i wyposażenia 4 618, , Zakup energii 5 000, ,50 64, Zakup usług remontowych 173,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,08 65,12 Wydatki majątkowe 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,78 80, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 80, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 95,68 2) dotacje na zadania bieżące 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , , , ,00 95,68 9,66 9, , , Zakup usług pozostałych , ,00 9,66 Razem , ,41 94,09 Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 18

19 Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2010r. Dotacje Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , ,07 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Administracja publiczna , ,37 99, Urzędy wojewódzkie , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Spis powszechny i inne , ,37 99,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,37 99, , ,44 74, , , , , Wybory Prezydenta RP , ,45 92,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,45 92, Wybory do Sejmu i Senatu , ,99 98,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,99 98, , ,00 55, , ,00 55, Pomoc społeczna , ,99 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,46 97, , ,46 97, , ,53 99,91 Id: E F86 8D E5756B9. Podpisany Strona 19

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 113,00 110 897,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,66 119,9% Dotacje, środki, subwencje , ,98 98,9% DOCHODY Na założony plan dochodów (po zmianach) w kwocie 49 065 938,00 - realizacja wyniosła realizacja wyniosła 48 600 729,83 - co stanowiło 99,1% planowanych dochodów plan wykonanie %% DOCHODY OGÓŁEM,

Bardziej szczegółowo

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym:

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym: ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA ŁAP z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Sierpień 2010 rok 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Lp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008 roku Plan wydatków budżetu na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo