Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r."

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008

2 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz ze zmianami) zarządzam, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gostyń za 2008 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 20 marca 2009 r.: - Radzie Miejskiej w Gostyniu, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Wykonanie planu dochodów gminy Gostyń za 2008 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,16 100,0% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,32 100,0% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków ,22 100,0% gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,10 99,7% inwestycji i zkupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostała działalność ,84 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,84 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo ,37 183,3% Gospodarka leśna ,37 313,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,37 313,1% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność ,00 100,0% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 100,0% 600 Transport i łączność ,72 100,0% Drogi publiczne gminne ,72 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,72 100,0% 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 700 Gospodarka mieszkaniowa ,58 100,3% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,58 100,3% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,84 99,9% nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,57 103,8% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ,09 64,2% wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa ,63 101,3% użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,4% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 17,79 35,6% 0920 Pozostałe odsetki ,66 113,1% 750 Administracja publiczna ,33 94,3% Urzędy wojewódzkie ,00 98,9% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,00 55,4% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,22 90,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,22 90,5% Pomoc zagraniczna ,14 82,6%

4 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ,14 82,6% realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,86 100,0% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ,00 100,0% bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2706 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,86 100,0% (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,11 100,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,11 100,5% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,44 99,9% ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,44 99,9% ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,44 99,9% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,73 104,7% Ochotnicze straże pożarne ,00 100,0% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Obrona cywilna ,00 100,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 100,0% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż Miejska ,73 107,7% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,60 108,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,13 100,0% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,91 106,8% jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,16 131,4% 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany ,24 129,6% w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 563,92 0,0% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,06 100,4% czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,40 100,4% 0320 Podatek rolny ,00 99,8% 0330 Podatek leśny ,00 99,7% 0340 Podatek od środków transportowych ,45 96,2% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,79 118,2% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 193,60 0,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,82 110,0% 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach ,00 100,0% lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,13 100,6% spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,55 98,7% 0320 Podatek rolny ,74 98,7% 0330 Podatek leśny ,20 104,9% 0340 Podatek od środków transportowych ,39 105,0% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,10 112,2% 0370 Opłata od posiadania psów 0 175,00 0,0% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 101,2% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,40 101,8%

5 0560 Zaległości z podatków zniesionych ,80 100,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,66 110,4% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,29 130,2% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,15 113,8% samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,30 101,4% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,74 100,0% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,59 127,9% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,82 127,8% 0690 Wpływy z różnych opłat 40 68,70 171,8% Wpływy z różnych rozliczeń ,30 116,1% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,30 116,1% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,11 111,2% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 110,9% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,11 114,2% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności ,00 100,0% budżetowych 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 100,0% 758 Różne rozliczenia ,45 104,1% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 100,0% terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe ,64 234,7% 0920 Pozostałe odsetki ,15 136,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,49 632,6% Wpływy do wyjaśnienia 0 63,81 0,0% 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0 63,81 0,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie ,32 90,9% Szkoły podstawowe ,86 67,6% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 301,00 0,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,37 98,0% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,85 123,3% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,64 46,5% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola ,66 89,2% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,68 100,2% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,10 89,0% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 132 0,00 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 629,88 0,0% Gimnazja ,25 69,9% 0690 Wpłyawy z różnych opłat 0 368,00 0,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,25 69,0% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostała działalność ,55 100,2%

6 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,55 176,8% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 465,00 0,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,0% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 851 Ochrona zdrowia ,77 100,1% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 100,0% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 69 69,32 100,5% lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,68 100,0% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostała działalność 63 63,77 101,2% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0 0,30 0,0% lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 63 63,47 100,7% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 852 Pomoc społeczna ,38 94,8% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,38 136,2% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ,38 136,2% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej ,74 159,3% 0690 Wpływy z różnych opłat ,74 159,3% Ośrodki wsparcia ,84 98,1% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 240,5% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,50 88,8% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,74 99,6% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,60 179,4% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ,75 93,9% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,56 93,6% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,19 0,0% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i ,00 100,0% zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,23 95,5% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,23 95,5% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,58 94,5% emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 758,52 0,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,21 94,1% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,85 94,7%

7 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 4,27 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 4,27 0,0% Ośrodki pomocy społecznej ,05 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 9,47 0,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,58 100,0% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,69 104,1% 0830 Wpływy z usług ,24 111,1% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 97,7% bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 50 90,45 180,9% realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność ,85 93,3% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0 0,70 0,0% lub pobranych w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 288,00 0,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,23 93,3% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z 64 63,92 99,9% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,88 99,8% Pomoc materialna dla uczniów ,88 99,8% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,88 99,8% własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,33 100,0% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,33 100,0% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,33 100,0% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,77 100,0% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,77 100,0% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,53 100,0% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,24 100,0% Biblioteki ,00 100,0% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,00 100,0% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,00 100,0% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,00 100,0% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 926 Kultura fizyczna i sport ,53 100,1% Obiekty sportowe ,00 100,0% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,0% inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Instytucje kultury fizycznej ,03 100,6% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,70 99,7% Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,79 100,5% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 50,00 0,0%

8 0920 Pozostałe odsetki ,78 72,5% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 107,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,76 109,7% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,50 100,0% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 27 27,00 100,0% lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,50 100,0% przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostała działalność ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,0% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem ,00 100,0% ,00 100,0% ,67 103,2%

9 Załącznik Nr 2 Wykonanie planu wydatków gminy Gostyń za 2008 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,56 96,9% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,39 96,6% 4260 Zakup energii ,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 96,6% Izby rolnicze ,15 100,0% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% ,15 100,0% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność ,02 97,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,16 99,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,69 47,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 63,6% 4430 Różne opłaty i składki ,46 99,9% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,00 100,0% urządzeń kserograficznych 600 Transport i łączność ,00 97,7% Drogi publiczne powiatowe ,00 100,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne ,00 97,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,08 99,1% 4270 Zakup usług remontowych ,84 94,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 89,1% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,16 98,5% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy ,00 100,0% inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa ,10 88,4% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,10 88,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,51 96,3% 4430 Różne opłaty i składki ,00 58,1% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,09 100,0% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 73,6% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 87,9% 710 Działalność usługowa ,08 55,9% Plany zagospodarowania przestrzennego ,08 55,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 70,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 51,8% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,0% 750 Administracja publiczna ,86 96,0% Urzędy wojewódzkie ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0%

10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,64 91,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 97,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,81 59,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 46,1% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 11,3% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,03 8,7% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,97 96,4% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,90 92,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,63 99,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,59 95,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 82,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,49 98,1% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 99,5% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 99,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,12 95,9% 4260 Zakup energii ,16 93,9% 4270 Zakup usług remontowych ,35 97,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 93,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,82 94,6% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet ,97 94,2% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,50 73,5% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,80 79,6% stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 100,0% 4410 Podróże służbowe krajowe ,15 85,1% 4430 Różne opłaty i składki ,90 99,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 94,5% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,65 94,5% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,89 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,72 96,5% Pomoc zagraniczna ,14 82,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,02 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,81 99,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,31 82,2% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,75 94,7% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,34 99,9% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3250 Stypendia różne ,00 50,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 85,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,91 93,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,03 95,3% 4306 Zakup usług pozostałych ,43 100,0% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,04 62,6% 4430 Różne opłaty i składki ,00 98,1% Pozostała działalność ,36 95,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 99,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,12 61,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 51,2%

11 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 99,6% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,02 99,6% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,44 99,9% ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,44 99,9% ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 99,9% 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 61,26 98,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,56 99,7% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,00 100,0% urządzeń kserograficznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,04 97,6% Komendy powiatowe Policji ,20 99,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,96 99,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,24 99,2% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 100,0% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy ,00 100,0% inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochotnicze straże pożarne ,33 97,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,12 96,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 96,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94 45,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,16 99,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,02 94,6% 4260 Zakup energii ,29 70,5% 4270 Zakup usług remontowych ,32 93,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 91,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,27 90,7% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,26 95,5% komórkowej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,17 95,8% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 100,0% kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicznaych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna ,03 97,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,80 90,5% 4270 Zakup usług remontowych ,23 99,6% Straż Miejska ,40 93,1% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,26 99,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,83 99,5% 4270 Zakup usług remontowych ,11 84,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 95,7% 4430 Różne opłaty i składki ,00 16,3% Zarządzanie kryzysowe ,48 94,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,05 88,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 92,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,80 91,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,94 99,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 74,5% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,69 78,1% komórkowej Pozostała działalność ,60 95,5% 4270 Zakup usług remontowych ,60 95,5%

12 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,44 99,8% jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności ,44 99,8% budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,64 99,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 99,8% 757 Obsługa długu publicznego ,96 83,9% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,96 83,9% jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,25 90,4% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów ,71 83,8% wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia ,00 66,8% Różne rozliczenia finansowe ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 324 0,00 0,0% 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,0% 4810 Rezerwy ,00 0,0% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie ,56 98,3% Szkoły podstawowe ,99 98,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,66 90,6% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 99,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,18 99,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,44 98,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,67 98,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,04 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,38 99,3% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 67 66,06 98,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,26 99,4% 4260 Zakup energii ,58 96,0% 4270 Zakup usług remontowych ,67 98,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 96,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,55 92,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,14 90,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,16 88,5% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,29 93,5% stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,78 91,4% 4410 Podróże służbowe krajowe ,67 94,8% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 98,6% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,27 99,5% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,07 99,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,71 99,9% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,36 97,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,18 95,5% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62 99,1%

13 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,77 95,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 97,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,42 96,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,66 96,2% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,10 99,1% 4260 Zakup energii ,73 95,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,82 77,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 74 73,20 98,9% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,68 75,2% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,97 39,3% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,93 100,0% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,13 96,8% Przedszkola ,10 97,8% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,77 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,03 99,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,24 99,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,35 100,0% 4220 Zakup środków żywności ,10 74,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,73 100,0% 4260 Zakup energii ,73 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,32 100,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,12 100,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,38 99,2% stacjonarnej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,90 99,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,38 99,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 100,0% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,04 99,7% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,74 99,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,06 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,95 97,5% Gimnazja ,96 98,2% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,39 60,1% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 93,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 99,2% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 98,6% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,33 98,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 4220 Zakup środków żywności ,18 34,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,25 100,0%

14 4260 Zakup energii ,95 88,6% 4270 Zakup usług remontowych ,45 99,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 88,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 82,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet ,02 98,7% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,76 98,9% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,58 95,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 100,0% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,95 100,0% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,37 99,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,36 98,0% Dowożenie uczniów do szkół ,08 93,5% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,08 94,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy 334 0,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,43 92,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,57 93,5% Szkoły artystyczne ,00 100,0% 2590 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną ,00 100,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,63 85,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,27 98,6% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,14 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 82,7% 4410 Podróże służbowe krajowe ,13 68,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,09 87,8% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,94 99,6% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,06 96,1% Pozostała działalność ,44 99,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 58,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,46 35,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 90,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,11 70,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 99,9% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 99,6% cywilnej 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,0% 851 Ochrona zdrowia ,23 87,5% Zwalczanie narkomanii ,36 63,1% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 57,4% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,95 51,1% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,50 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 58,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,96 98,4%

15 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,07 85,0% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 78,3% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,90 90,7% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 69,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,35 78,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,79 82,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,43 77,3% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,87 72,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 76,2% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 98,7% Pozostała działalność ,80 99,4% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 100,0% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4280 Zakup usług zdrowotnych ,80 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 30,0% 852 Pomoc społeczna ,49 94,6% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,27 98,7% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące ,63 88,9% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,64 99,2% systemu oświaty Domy pomocy społecznej ,67 92,4% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych ,67 92,4% jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia ,46 95,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,50 94,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,99 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 99,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,65 99,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,22 98,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,55 91,3% 4220 Zakup środków żywności ,00 83,5% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,68 99,9% 4260 Zakup energii ,13 76,7% 4270 Zakup usług remontowych ,69 88,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 88,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 95,5% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 88,2% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,55 86,8% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,97 93,8% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,46 97,2% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 80,0% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,23 94,4% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ,56 93,6% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,32 79,5% 3110 Świadczenia społeczne ,17 93,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 99,6%

16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,41 92,2% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,93 98,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 80,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,49 87,4% 4260 Zakup energii ,80 63,9% 4270 Zakup usług remontowych ,60 98,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 74,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,87 90,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,80 86,4% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,24 79,7% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,39 93,6% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,12 98,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 97,2% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,42 54,4% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,72 95,2% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,23 95,5% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,23 95,5% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,92 95,8% emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne ,92 95,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,0% Dodatki mieszkaniowe ,02 96,7% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,03 73,9% 3110 Świadczenia społeczne ,62 96,4% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,48 96,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,89 89,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,80 99,2% 4260 Zakup energii ,77 87,1% 4270 Zakup usług remontowych ,99 90,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 94,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,91 86,4% 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet ,00 100,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,21 91,2% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 68,2% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,32 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 93,0% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,93 97,1% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,61 98,0% Ośrodki pomocy społecznej ,86 99,6% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,54 96,8%

17 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,58 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,54 99,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,08 98,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 92,3% Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,36 99,3% 4260 Zakup energii ,58 96,4% 4270 Zakup usług remontowych ,99 99,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 87,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 97,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 99,5% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,31 94,9% stacjonarnej 4400 Opłaty za admnistrowanie i czynsze za budynki, lokale i ,28 99,5% pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 90,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 86,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,62 100,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 96,0% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,00 100,0% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,89 97,4% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,22 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,55 98,7% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,46 88,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,46 88,2% Pozostała działalność ,04 91,0% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 100,0% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3110 Świadczenia społeczne ,04 90,9% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,78 98,8% Świetlice szkolne ,99 99,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,37 93,7% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 99,9% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 99,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,44 99,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,20 99,7% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,37 99,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,62 99,8% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 39 0,00 0,0% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ,00 68,1% szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 68,1% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pomoc materialna dla uczniów ,85 99,8% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 100,0%

18 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,28 99,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 99,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 97,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,53 96,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,77 99,9% 4220 Zakup środków żywności ,59 99,9% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,51 99,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,82 98,9% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,68 99,8% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,24 99,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,94 99,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,59 99,4% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 96,1% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,81 100,0% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,54 99,9% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,81 95,8% Gospodarka odpadami ,86 93,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,46 64,6% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy ,40 100,0% inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oczyszczanie miast i wsi ,44 91,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 91,6% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,22 96,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 96,3% Schroniska dla zwierząt ,93 86,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,93 86,9% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,37 95,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,77 93,3% 4260 Zakup energii ,49 97,5% 4270 Zakup usług remontowych ,65 85,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,69 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,77 99,9% Pozostała działalność ,99 96,8% 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,24 95,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,42 80,5% 4260 Zakup energii ,98 53,7% 4270 Zakup usług remontowych ,38 99,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,41 93,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,02 99,7% 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,54 76,1% kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,02 99,3% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100,0% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 100,0% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,74 99,2% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 100,0% kultury 4300 Zakup usług pozostałych ,00 65,0%

19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,74 97,9% Biblioteki ,00 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 100,0% kultury Muzea ,00 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji ,00 100,0% kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 100,0% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między ,00 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac ,00 100,0% remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednsotkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,28 95,4% 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,82 87,4% zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,00 100,0% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do ,00 100,0% wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 70,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,37 94,0% 926 Kultura fizyczna i sport ,45 97,5% Obiekty sportowe ,31 99,7% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,31 99,7% Instytucje kultury fizycznej ,72 91,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,95 99,6% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 49,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 98,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,96 99,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,70 76,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,63 94,1% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,32 83,9% 4260 Zakup energii ,16 79,9% 4270 Zakup usług remontowych ,44 72,1% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 96,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,45 93,3% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,13 48,3% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,18 90,5% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,33 94,5% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,82 100,0% 4430 Różne opłaty i składki ,78 23,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,55 78,7% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 93,3% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,94 62,7% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ,00 74,6% cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ,05 95,8% urządzeń kserograficznych 4750 Zakup aksesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,39 96,6% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 99,9% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,17 91,5% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,82 99,3%

20 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ,82 99,3% zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność ,60 99,9% 3250 Stypendia różne ,00 96,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,14 98,8% 4270 Zakup usług remontowych ,05 89,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,63 95,7% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,72 100,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,06 99,5% Razem ,82 95,7%

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo