1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984; z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz.1370, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1247) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Burmistrz Łap postanawia, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: 1) Zestawienie z wykonania dochodów budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2) Zestawienie z wykonania wydatków budżetu gminy - zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3) Zestawienie z wykonania inwestycji zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 4) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 5) Zestawienie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z Załącznikiem Nr 5. 6) Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 7) Zestawienie z wydatkowania dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 7. 8) Zestawienie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 8. 9) Informację o wykonaniu budżetu gminy za 2009 r. - zgodnie Załącznikiem Nr 9. 10) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łapach za 2009 r. zgodnie z Załącznikiem Nr ) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łapach za 2009 r. zgodnie z Załącznikiem Nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać Radzie Miejskiej w Łapach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 289/10 Burmistrza Łap z dnia 19 marca 2010 r. Wykonanie dochodów budżetu gminy r. Dochody planowane na 2009 r. Dochody wykonane w 2009 r. Wskaźnik Rozdzia Dział Źródło dochodów w tym : w tym : wykonani ł Ogółem Ogółem bieżące majątkowe bieżące majątkowe e/plan Rolnictwo i łowiectwo ,0% Pozostała działalność ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,0% 020 Leśnictwo ,6% Gospodarka leśna ,6% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,6% 600 Transport i łączność ,1% Drogi publiczne gminne ,0% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez j.s.t. na podstawie ,1% odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki Dotacje rozwojowe ,2% 6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,0% Drogi wewnętrzne ,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,8% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,8% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,9% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,6% 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w ,2% prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania ,7% wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów ,2% 750 Administracja publiczna ,5% Urzędy wojewódzkie ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin ,9%

3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,8% finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,7% Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,0% oraz sądownictwa Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie ,4% posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,4% 0350 Podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,4% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat ,4% lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,1% 0320 Podatek rolny ,8% 0330 Podatek leśny ,4% 0340 Podatek od środków transportowych ,7% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,8% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,5% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i ,5% opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości ,6% 0320 Podatek rolny ,0% 0330 Podatek leśny ,0% 0340 Podatek od środków transportowych ,9% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,9% 0370 Opłata od posiadania psów ,8% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,6% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ,6% odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,5% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,2% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,7% terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,3% 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,6% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie ,3% odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje

4 Pozostałe odsetki Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,4% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,9% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,5% 758 Różne rozliczenia ,7% Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,0% jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,0% 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0% Różne rozliczenia finansowe ,6% 0920 Pozostałe odsetki ,6% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,0% 801 Oświata i wychowanie ,8% Szkoły podstawowe ,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,9% Gimnazja ,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,0% inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,0% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań ,0% bieżących gmin (związków gmin) 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,0% 852 Pomoc społeczna ,8% Ośrodki wsparcia ,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne ,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,2% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,9%

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,3% innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,5% Ośrodki pomocy społecznej ,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań ,0% bieżących gmin (związków gmin) 0970 Wpływy z różnych dochodów ,5% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0% 0830 Wpływy z usług ,0% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,0% innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność ,0% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,1% Pozostała działalność ,1% 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,3% 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,7% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,9% Pomoc materialna dla uczniów ,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,9% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,1% Gospodarka odpadami ,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,4% Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,0% Instytucje kultury fizycznej Pozostałe odsetki Dochody ogółem ,9%

6 Wykonanie wydatków budżetu gminy r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 289/10 Burmistrza Łap z dnia 19 marca 2010 r. Dział Rozdział Nazwa Wydatki planowane na 2009 r. Wydatki wykonane w 2009 r. Wskaźn w tym: w tym: ik Ogółem Ogółem majątkow wykona bieżące majątkowe bieżące e nie/plan Rolnictwo i łowiectwo ,2% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,2% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,2% Izby rolnicze ,5% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,5% Pozostała działalność ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,1% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,9% 4430 Różne opłaty i składki ,0% 500 Handel ,1% Pozostała działalność ,1% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,1% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,3% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,7% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,1% 600 Transport i łączność ,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,5% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,5% Drogi publiczne powiatowe ,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,8% Drogi publiczne gminne ,7% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,2% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,1% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,8% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,7%

7 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ,4% Drogi wewnętrzne ,8% Wydatki inwestycyjne jednostek ,8% budżetowych 630 Turystyka ,0% Zadania w zakresie upowszechniania ,0% turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek ,0% budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa ,9% Gospodarka gruntami i ,4% nieruchomościami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,8% 4260 Zakup energii ,8% 4270 Zakup usług remontowych ,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,9% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,8% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,4% Pozostała działalność ,0% Wydatki inwestycyjne jednostek ,0% budżetowych 710 Działalność usługowa ,3% Plany zagospodarowania ,4% przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,6% Zakup usług pozostałych ,6% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,2% 4300 Zakup usług pozostałych ,9% Cmentarze ,8% 4270 Zakup usług remontowych ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% 750 Administracja publiczna ,5% Urzędy wojewódzkie ,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,9% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,5% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,8% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,0% stowarzyszeniom 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,4% 3110 Świadczenia społeczne ,2%

8 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4260 Zakup energii ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,6% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,7% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,7% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,2% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4580 Pozostałe odsetki ,7% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,6% Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,1% ,7% ,1% ,9% ,3% ,5% ,2% ,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,7% Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,0% prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,0% prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% Wybory do Parlamentu Europejskiego ,0% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4260 Zakup energii ,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,0%

9 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,9% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,1% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,0% ,9% Komendy wojewódzkie Policji ,7% Wpłaty jednostek na fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,7% Komendy powiatowe Policji ,0% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy ,0% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,0% Ochotnicze straże pożarne ,9% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,9% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,9% 4260 Zakup energii ,1% 4270 Zakup usług remontowych ,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,6% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,7% Obrona cywilna ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,6% 4270 Zakup usług remontowych ,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,1% Pozostała działalność ,6% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,6% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości ,9% prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności ,9% budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,6% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,8% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,5% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,1% 757 Obsługa długu publicznego ,5% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,5% ,5% 758 Różne rozliczenia ,0%

10 75818 Rezerwy ogólne i celowe ,0% 4810 Rezerwy ,0% 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,0% 801 Oświata i wychowanie ,2% Szkoły podstawowe ,4% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu ,9% oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 3240 Stypendia dla uczniów ,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,3% 4260 Zakup energii ,9% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% ,0% ,0% ,7% ,0% ,0% ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% Przedszkola ,5% Dotacje celowe przekazane gminie na 2310 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,6% jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,2% oświaty 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0%

11 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,7% Gimnazja ,3% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 3240 Stypendia dla uczniów ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,0% 4260 Zakup energii ,2% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4580 Pozostałe odsetki ,0% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% ,0% ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,8% Dowożenie uczniów do szkół ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,0% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,3% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0%

12 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,4% 4430 Różne opłaty i składki ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,0% Szkoły zawodowe ,0% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% Stołówki szkolne ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% Pozostała działalność ,9% Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 851 Ochrona zdrowia ,7% Szpitale ogólne ,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,0% Zwalczanie narkomanii ,8% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,4% 4610 Koszty postępowania sądowego ,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,1% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4220 Zakup środków żywności ,0% 4260 Zakup energii ,9% 4270 Zakup usług remontowych ,4% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,1%

13 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,4% 852 Pomoc społeczna ,3% Ośrodki wsparcia ,0% zlecone zlecone z. własne Ośrodki wsparcia ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,9% 4220 Zakup środków żywności ,0% 4260 Zakup energii ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,0% ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4260 Zakup energii ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ,7% kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,0% ubezpieczenia społecznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,9% 4260 Zakup energii ,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ,9% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

14 85213 zlecone z , w tym: zlecone z z.własne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,3% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,3% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,0% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,9% i rentowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,0% 3110 Świadczenia społeczne ,0% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,5% 3110 Świadczenia społeczne ,5% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,7% 3110 Świadczenia społeczne ,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,7% Dodatki mieszkaniowe ,5% 3110 Świadczenia społeczne ,5% 85219, w tym: Ośrodki pomocy społecznej ,4% z z.własne Ośrodki pomocy społecznej ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 3020 Ośrodki pomocy społecznej ,9% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,6% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,5% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,9% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4260 Zakup energii ,0% 4270 Zakup usług remontowych ,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,1% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,9% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ,0% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe ,0% 4430 Różne opłaty i składki ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,0%

15 , w tym zlecone z.własne 85295, w tym z z.własne Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,0% ,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,9% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,7% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,5% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0% 4330 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,6% ,6% Pozostała działalność ,0% Pozostała działalność ,0% 3110 Świadczenia społeczne ,0% Pozostała działalność ,9% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,8% 4300 Zakup usług pozostałych ,0% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,4% Pozostała działalność ,4% 3028 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,0% 3119 Świadczenia społeczne ,0% 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0% 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,0% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne ,1% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,0% 4128 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,8% 4138 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,4% 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,4% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,9% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,7% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia ,2% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,6% 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,0% 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,0% 4268 Zakup energii ,3% 4269 Zakup energii ,3% 4288 Zakup usług zdrowotnych ,6% 4289 Zakup usług zdrowotnych ,5% 4308 Zakup usług pozostałych ,9% 4309 Zakup usług pozostałych ,0% 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,3% 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,6%

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym:

.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym: ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA ŁAP z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą: ZARZĄDZENIE NR 233/12 BURMISTRZA ŁAP z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 176/12 BURMISTRZA ŁAP z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008 roku Plan wydatków budżetu na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/189/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2008 roku Dział Rozdział * Nazwa Wydatki budżetu gminy na 2009 r. Plan na 2009 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku. Sierpień 2010 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Sierpień 2010 rok 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2010 roku Lp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. zawierające: ZARZĄDZENIE NR 42/11 BURMISTRZA ŁAP z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 113,00 110 897,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 zł wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 zł wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek: ZARZĄDZENIE Nr 73/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie Rajgród oraz wysokości dotacji i wpłat do

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/ 2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 82 zł zadania własne 82 zł Izby rolnicze 01030 82 zł Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo