Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, 2013 r. poz. 1646), zarządza się, co następuje: 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. obejmujące: 1) zestawienie z wykonania planu dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) zestawienie z wykonania planu wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 2; 3) część opisową sprawozdania - zgodnie z załącznikiem nr Przedstawia się: 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Gródku zgodnie z załącznikiem nr 4; 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku zgodnie z załącznikiem nr Sporządza się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gródek zgodnie z załącznikiem nr Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Wiesław Kulesza

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 35/15 Wójta Gminy Gródek z dnia 31 marca 2015 r. Wykonanie planu dochodów Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo - zadania zlecone , ,91 100, Pozostała działalność , ,91 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,91 100, Leśnictwo 8 682, ,38 108, Gospodarka leśna 8 682, ,38 108, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 682, ,38 108, Transport i łączność , ,43 98, Drogi publiczne powiatowe - porozumienia z jst , ,83 98, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,16 46, , ,67 99, Drogi publiczne gminne , ,14 101, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500, ,68 442, Wpływy z różnych opłat 0,00 11, Pozostałe odsetki 0,00 2, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 500, , ,26 100, Infrastruktura telekomunikacyjna , ,46 99, Pozostałe odsetki 0,00 78,92 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,64 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 162, ,90 99,47

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 400, ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,94 89, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 89, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,28 101, , ,77 90, , ,93 86, Wpływy z usług 2 500, ,82 107, Pozostałe odsetki 880,00 409,14 46, Wpływy z różnych dochodów 2 100, ,00 167, Informatyka , ,44 100, Pozostała działalność , ,44 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,44 100, Administracja publiczna , ,85 101, Urzędy wojewódzkie , ,50 100, Wpływy z różnych opłat 0,00 15,50 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 490, ,07 328, Wpływy z różnych dochodów 490, ,07 328, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,28 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,28 100, Pozostała działalność 0,00 150,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00 90,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 60,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,60 73, ,00 969,39 96,46

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 005,00 969,39 96, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,28 64, , ,28 64, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,93 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,93 94, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 5 000, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4 000, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 100, , ,24 99, ,00 8,70 0, ,00 8,70 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,05 96, Podatek od nieruchomości , ,25 94, Podatek rolny , ,60 91, Podatek leśny , ,00 99, Podatek od środków transportowych , ,00 93, Podatek od czynności cywilnoprawnych 500, ,00 261, Wpływy z różnych opłat 0,00 73, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 100,78

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,48 99, Podatek od nieruchomości , ,34 95, Podatek rolny , ,87 101, Podatek leśny , ,72 98, Podatek od środków transportowych , ,70 108, Podatek od spadków i darowizn , ,00 127, Wpływy z opłaty targowej , ,00 123, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 139, Wpływy z różnych opłat 3 800, ,60 87, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,25 131, , ,60 102, Wpływy z opłaty skarbowej , ,50 103, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,88 101, , ,33 101, Wpływy z różnych opłat 516,00 683,60 132, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 32,00 0, Pozostałe odsetki 451,00 450,29 99, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,41 101, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,41 122, Różne rozliczenia , ,93 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,93 92, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,60 100, Pozostałe odsetki , ,91 80, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,30 0, Wpływy z różnych rozliczeń 0,00 0,12 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,47 95, Szkoły podstawowe 6 274, ,48 141, Wpływy z różnych opłat 0,00 53,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 4,07 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 700,00 772,00 110,29

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone 5 574, ,41 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 9 664, ,88 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 14, , ,00 100,00 0,00 15,88 0, Przedszkola , ,26 97, Wpływy z różnych opłat , ,50 55, Pozostałe odsetki 30,00 96,71 322, Wpływy z różnych dochodów 0, ,56 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,49 97,66 (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,85 96, Wpływy z usług , ,30 96, Pozostałe odsetki 114,00 185,55 162, Pozostała działalność 4 140, ,00 173, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4 140, ,00 173, Pomoc społeczna , ,70 98, Domy pomocy społecznej 0,00 0,14 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,14 0, Wspieranie rodziny , ,28 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegozadania zlecone , ,28 97, , ,94 97, Wpływy z różnych dochodów 0,00 410, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 350, , , , ,07 97, ,00 0,00 0,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,98 97,34 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,93 96,24 (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,05 98,16 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,17 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,17 98, Dodatki mieszkaniowe 3 552, ,91 41, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone 3 552, ,91 41, Zasiłki stałe , ,84 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,84 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,55 100, Pozostałe odsetki 0,00 3,55 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 100,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 100, , ,67 101, Wpływy z usług , ,58 104, Wpływy z różnych dochodów 4 630, ,84 105, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 105,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,25 100,00 (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone Pozostała działalność , ,22 101, Wpływy z różnych dochodów 5 508, ,12 147, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zadania zlecone , ,10 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,70 93, Pomoc materialna dla uczniów , ,70 93, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,04 92, , ,66 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,69 75,47

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie Procent Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,40 99, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,40 99, Gospodarka odpadami , ,66 55, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 250, ,25 98, , ,09 37, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0,00 153,57 pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust , ,75 76,26 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 342, Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 342, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,15 113, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 829, ,40 92, Wpływy z różnych opłat 9 000, ,75 129, Pozostała działalność , ,03 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,54 100, Pozostałe odsetki 0,00 6,49 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 100, ,00 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 100, ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 100, ,00 100, Kultura fizyczna , ,00 62, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 62, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust ,00 0,00 0,00 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 74,46 RAZEM, , ,28 98,59 w tym: dochody bieżące , ,69 98,75 dochody majątkowe , ,59 97,69 Wydatki na realizację zadań: porozumienia z JST , ,67 98,54 zleconych , ,18 96,93 własnych , ,43 98,87

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 35/15 Wójta Gminy Gródek z dnia 31 marca 2015 r. Wykonanie planu wydatków Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,81 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 322, ,40 84, Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,90 69, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 122, ,50 97, Izby rolnicze 7 800, ,50 89, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 800, ,50 89, Pozostała działalność - zadania zlecone , ,91 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 228, ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 383,12 383,12 100, Składki na Fundusz Pracy 30,00 30,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 118, ,62 100, Zakup usług pozostałych 1 454, ,00 100, Różne opłaty i składki , ,07 100, Leśnictwo 1 000,00 772,00 77, Gospodarka leśna 1 000,00 772,00 77, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 772,00 77, Transport i łączność , ,65 97, Lokalny transport zbiorowy , ,12 90, Zakup usług pozostałych , ,12 90, Drogi publiczne powiatowe , ,85 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 55, Zakup usług pozostałych , ,76 44, Różne opłaty i składki 120,00 80,00 66, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,69 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa , ,94 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 87, Zakup usług remontowych , ,94 90, Zakup usług pozostałych , ,23 82, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00 320,00 8, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 99, Drogi wewnętrzne , ,20 80, Zakup materiałów i wyposażenia 820,00 820,00 100, Zakup usług remontowych 3 100, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,20 73, Infrastruktura telekomunikacyjna , ,54 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 99,29

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 135, ,90 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 024, ,99 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 711,00 705,02 99, Składki na Fundusz Pracy 574,00 569,91 99, Składki na Fundusz Pracy 102,00 100,61 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 095, ,81 99, Zakup usług pozostałych 672,00 671,84 99, Zakup usług pozostałych 119,00 118,56 99, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 700,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Telekomunikacyjną - budowa sieci internetowej bezprzewodowej 8 400, ,00 100, Pozostała działalność 360,00 280,00 77, Zakup usług pozostałych 360,00 280,00 77, Turystyka 7 800, ,00 21, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 800, ,00 21, Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,00 91, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,76 49, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,76 49, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 192, ,11 99, Składki na Fundusz Pracy 85,00 83,30 98, Wynagrodzenia bezosobowe 8 723, ,00 79, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,31 53, Zakup energii , ,51 9, Zakup usług remontowych ,00 155,47 1, Zakup usług pozostałych , ,91 65, Różne opłaty i składki 1 650,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000, ,00 26, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,05 25, , ,30 54, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, wydatki na zakupy inwestycyjne , ,80 98, Działalność usługowa , ,19 74, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,81 97, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, ,00 93, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług pozostałych 5 500, ,81 91, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 3 000, ,00 33, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 33, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,50 82,66

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Zakup usług pozostałych , ,50 86, Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,88 40, Wynagrodzenia bezosobowe 1 169, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,06 46, Zakup energii 6 331, ,96 35, Zakup usług pozostałych 8 500, ,86 32, Informatyka , ,22 100, Pozostała działalność , ,22 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,78 100, Administracja publiczna , ,09 95, Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 113, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 706,00 706,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 446, ,65 100, Zakup usług remontowych 5 901, ,60 100, Zakup usług pozostałych 1 754, ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 064, ,64 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,89 88, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,86 89, Zakup materiałów i wyposażenia 2 185, ,03 84, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 83, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,19 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 300, ,93 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,86 96, Składki na Fundusz Pracy , ,62 90, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 95, Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 840,00 24, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 91, Zakup energii , ,06 80, Zakup usług remontowych , ,74 71, Zakup usług zdrowotnych 960,00 753,00 78, Zakup usług pozostałych , ,13 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, ,85 63, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 500, ,29 64,09

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 800, ,89 82, , ,00 99, Podróże służbowe krajowe 9 500, ,84 79, Różne opłaty i składki , ,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,72 92, Opłaty na rzecz budżetu państwa 250,00 80,00 32, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 82, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 790, ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,26 96, Wynagrodzenia bezosobowe 6 356, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 324,50 54, Zakup materiałów i wyposażenia 8 605, ,71 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 626, ,05 99, Zakup usług pozostałych 9 041, ,00 85, Zakup usług pozostałych 9 213, ,57 100, Zakup usług pozostałych 2 917, ,43 99, Pozostała działalność , ,75 74, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 92, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 354, ,30 62, Wynagrodzenia bezosobowe , ,68 28, Różne opłaty i składki , ,75 90, Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 546,00 300,00 11, Pozostałe odsetki 3 954, ,65 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 100, ,37 54, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 210,00 130,00 61, ,00 420, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zadania zlecone , ,60 73, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 005,00 969,39 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników 840,00 811,71 96, Składki na ubezpieczenia społeczne 144,44 139,54 96, Składki na Fundusz Pracy 20,56 18,14 88, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,28 64, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 65, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 830, ,80 83, Składki na ubezpieczenia społeczne 755,00 403,61 53, Składki na Fundusz Pracy 138,00 57,52 41, Wynagrodzenia bezosobowe 5 012, ,00 62, Zakup materiałów i wyposażenia 8 040, ,28 72,38

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Zakup usług pozostałych 5 448, ,54 45, Podróże służbowe krajowe 1 900, ,53 73, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,93 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 116, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 247,00 246,52 99, Składki na Fundusz Pracy 36,00 35,13 97, Wynagrodzenia bezosobowe 1 838, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 88, Zakup usług pozostałych 24,00 24,00 100, Podróże służbowe krajowe 671,00 670,49 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,45 91, Straż Graniczna , ,00 100, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,83 91, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 561, ,80 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,87 48, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,63 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 540, ,85 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 99, Składki na Fundusz Pracy 2 105, ,11 99, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 91, Zakup energii 8 500, ,21 64, Zakup usług remontowych , ,32 88, Zakup usług zdrowotnych 8 500, ,00 56, Zakup usług pozostałych , ,48 87, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 250, ,35 95, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 000,00 569,69 56, , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 69, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 461, ,79 80, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 222,50 44,50 500,00 130,00 26, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 396, ,59 92, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 589, ,00 100, Obrona cywilna 2 380,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Zakup materiałów i wyposażenia 880,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zarządzanie kryzysowe 7 068, ,00 81, Zakup materiałów i wyposażenia 2 268, ,00 89, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 93, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 0, Pozostała działalność 800,00 238,62 29, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 238,62 47, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,05 76, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 100,00 1,32 1, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 1,32 1, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,70 89, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia 4 350, ,29 95, Zakup usług pozostałych 900,00 384,64 42, Opłaty na rzecz budżetu państwa 2 000,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 100, ,77 63, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 9 600,00 373,03 3, Zakup usług pozostałych 8 800,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00 373,03 62, Obsługa długu publicznego , ,52 81, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,52 81, , ,00 53, , ,52 82, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,63 98, Szkoły podstawowe - zadania zlecone 5 574, ,41 99,55

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 470,25 445,47 94, Inne formy pomocy dla uczniów 3 316, ,50 100, Zakup materiałów i wyposażenia 55,19 54,94 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 732, ,50 100, Szkoły podstawowe - zadania własne , ,26 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,24 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,87 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,61 99, Składki na Fundusz Pracy , ,25 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,74 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,60 99, Zakup energii , ,12 95, Zakup usług remontowych , ,33 99, Zakup usług zdrowotnych 1 610, ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,53 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 360,00 350,88 97, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,66 94, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,78 96, Różne opłaty i składki 3 200, ,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,38 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 94, ,00 25, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,76 98, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,76 99, ,00 0,00 0, Przedszkola , ,27 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,04 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,34 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,44 98, Składki na Fundusz Pracy , ,87 97, Wynagrodzenia bezosobowe 309,00 308,95 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 812, ,52 99, Zakup energii , ,50 97,84

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Zakup usług remontowych 351,00 50,43 14, Zakup usług zdrowotnych 604,00 421,00 69, Zakup usług pozostałych 9 000, ,94 93, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,59 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet 291,00 290,31 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 649,00 615,14 94, Podróże służbowe krajowe 100,00 13,00 13, Różne opłaty i składki 693,00 693,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,91 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 080,00 940,00 87, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,47 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 313, ,20 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,03 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 484, ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 833, ,69 99, Składki na Fundusz Pracy 973,00 972,70 99, Wynagrodzenia bezosobowe 2 250, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 825, ,76 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 133,00 132,40 99, Zakup usług zdrowotnych 57,00 57,00 100, Zakup usług pozostałych 79,00 71,74 90, inne formy wychowania przedszk 2 049, ,40 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, ,91 100, Gimnazja , ,86 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,75 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 99, Składki na Fundusz Pracy , ,82 98, Wynagrodzenia bezosobowe 4 720, ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, ,70 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,35 100, Dowożenie uczniów do szkół , ,79 94, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 773, ,97 68, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 024, ,54 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 99, Składki na Fundusz Pracy 1 887, ,49 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 93, Zakup usług remontowych 1 673,00 940,00 56, Zakup usług zdrowotnych 240,00 215,00 89, Zakup usług pozostałych , ,58 94,48

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 190, ,68 92, Opłaty na rzecz JST 500,00 20,00 4, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 130,00 43, Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 064, ,73 99, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,11 37, Zakup usług pozostałych , ,35 100, Podróże służbowe krajowe 2 262,00 914,00 42, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 713,00 829,76 48, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,58 96, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 183,00 167,00 91, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,28 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,97 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 98, Składki na Fundusz Pracy 1 323, ,58 97, Zakup materiałów i wyposażenia 9 750, ,13 98, Zakup środków żywności , ,96 92, Zakup energii , ,44 90, Zakup usług remontowych 2 370, ,88 99, Zakup usług zdrowotnych 357,00 357,00 100, Zakup usług pozostałych 2 656, ,23 95, Podróże służbowe krajowe 27,00 10,50 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 935, ,76 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 425,00 415,00 97, Pozostała działalność , ,12 97, Wynagrodzenie bezosobowe 6 140, ,00 72, Zakup usług pozostałych 3 100, ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,12 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 627,00 627,00 100, Ochrona zdrowia , ,84 45, Zwalczanie narkomanii , ,46 16, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,51 37, Zakup usług pozostałych ,00 266,95 2, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,38 48, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 71, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000, ,60 41, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 44, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 63, Zakup usług pozostałych , ,59 54, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 000,00 837,44 13, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 426,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,08 97, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 6 911, ,03 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 911, ,03 99, Domy pomocy społecznej , ,37 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,37 99, Rodziny zastępcze 9 000,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 6 600,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 2 400,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 227,20 5, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 179,20 17, Podróże służbowe krajowe 750,00 48,00 6, Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 150,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , ,39 95, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 414,00 295,76 71, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 257, ,08 95, Składki na Fundusz Pracy 606,00 442,64 73, Zakup usług zdrowotnych 0,00 0, Zakup usług pozostałych 46,00 36,00 78, Podróże służbowe krajowe 1 050,00 937,54 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 821,00 820,45 99, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone 700,00 340,00 48, , ,07 97, Świadczenia społeczne , ,71 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 349, ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,07 93, Składki na Fundusz Pracy 820,00 819,20 99, Zakup materiałów i wyposażenia 9 260, ,79 100, Zakup usług pozostałych 5 981, ,11 83, Podróże służbowe krajowe 50,00 45,11 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,93 99, Pozostałe odsetki , ,51 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 174, ,28 67,08

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 738,00 738,00 100, , ,98 97, Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania własne , ,05 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone , ,93 96, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,26 97, Świadczenia społeczne , ,26 98, Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 31, Dodatki mieszkaniowe - zadania własne , ,75 98, Świadczenia społeczne , ,18 98, Dodatki mieszkaniowe - zadania zlecone 3 552, ,91 41, Świadczenia społeczne 3 483, ,34 41, Zakup usług pozostałych 69,00 28,57 41, Zasiłki stałe , ,84 99, Świadczenia społeczne , ,84 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,69 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 114, ,76 76, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 99, Składki na Fundusz Pracy 1 986, ,79 90, Wynagrodzenia bezosobowe 3 600, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 7 732, ,90 100, Zakup energii 6 000, ,15 86, Zakup usług remontowych 1 478, ,23 99, Zakup usług zdrowotnych 150,00 124,00 82, Zakup usług pozostałych , ,82 95, Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 290,31 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 421,05 84, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 921,03 92, , ,25 99, Podróże służbowe krajowe 3 800, ,33 89, Różne opłaty i składki 431,00 431,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 778, ,84 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania własne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 500, ,00 85, , ,62 96, , ,00 86, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 505, ,07 87,03

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz Dział Rozdz. opis Plan Wykonanie Procent Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 325, ,98 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 93, Składki na Fundusz Pracy 970,00 395,94 40, Wynagrodzenia bezosobowe 3 852, ,00 87, Zakup usług zdrowotnych 209,00 209,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 876, ,97 100, Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zdania zlecone 261,00 195,00 74, , ,25 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,25 99, Zakup usług zdrowotnych , ,00 100, Pozostała działalność - zadania własne , ,62 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 080,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,62 97, Zakup usług zdrowotnych 340,00 340,00 100, Zakup usług pozostałych 12,00 12,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 180,00 180,00 100, Pozostała działalność - zadania zlecone , ,10 99, Świadczenia społeczne , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1 581, ,10 81, Zakup usług pozostałych 156,00 156,00 100, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,85 26, Kluby dziecięce 3 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0, Dzienni opiekunowie 8 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych = porozumienia z jst Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 110, ,85 99, , ,85 99, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , ,58 97, Wydatki osobowe niezal.do wyna , ,17 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,35 100, Wynagrodzenia osobowe pracowni , ,58 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 100, Składki na ubezp.społeczne , ,53 99, Składki na Fundusz Pracy 4 974, ,22 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 100, ,68 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, ,90 95, Podróże służbowe krajowe 121,00 121,00 100, Odpisy na ZFŚS , ,97 100,00

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 maja 2014 r. Poz. 2002 ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 kwietnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 138/12 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 313/14 WÓJTA GMINY NOWA RUDA z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Nowa Ruda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo