.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ".11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym:"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 99/08 BURMISTRZA ŁAP z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz.5 60) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55 poz. 577, Nr 154 poz. 1800; z 2002 r. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Nr 149 poz. 1454; z 2004 r. Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 14 poz. 114, Nr 64 poz. 565, Nr 249 poz. 2104) postanawiam przyjąć:.11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 r, w którym: )1 plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,- zł wykonanie ,55 zł, co stanowi 99,61% planu, - zgodnie z Załącznikiem Nr 1; )2 plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,- zł, wykonanie ,63 zł, co stanowi 93,30 % - zgodnie z Załącznikiem Nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rzadowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z Załącznikiem Nr 3/a i Załącznikiem Nr 3/b..3Sprawozdanie, z wykonania przychodów i wydatków jednostek gospodarki pozabudżetowej i instytucji kultury za 2007 r. - zgodnie z Załącznikiem Nr 4..4Sprawozdanie, z wykonania przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych za 2007 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5..5Sprawozdanie, z wykonania przychodów i rozchodów GFOŚ i GW za 2007 r zgodnie z Załącznikiem Nr 6..6Informację o wykonaniu budżetu za 2007 r. stanowiącą Załącznik Nr 7..7 Informację z realizacji zadań inwestycyjnych w 2007 r. stanowiącą Załącznik Nr 8..2Sprawozdanie, o którym mowa w 1, przekazać: 1.Radzie Miejskiej w Łapach..2Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku..3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/08 Burmistrza Łap z dnia 20 marca 2008 r. Dochody budżetu Gminy Łapy za 2007 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Plan po zmianach na rok 2007 Wykonanie za rok 2007 Wskaźnik wykonanie/ plan (6/5) Rolnictwo i łowiectwo , ,34 113% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW) , ,00 100% Pozostała działalność , ,34 114% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 44,00 44% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,60 115% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,74 100% 020 Leśnictwo 830,00 636,22 77% Gospodarka leśna 830,00 636,22 77% Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych SP, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 830,00 636,22 77% 600 Transport i łączność , ,11 81% Drogi publiczne i gminne , ,11 81% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,11 81% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 45, Gospodarka mieszkaniowa , ,60 107% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,60 107% Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie , ,33 103% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,20 104% 2

3 Wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 3 000, ,02 309% w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,56 107% 0920 Pozostałe odsetki 3,00 372, % 750 Administracja publiczna , ,55 114% Urzędy wojewódzkie , ,06 101% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji , ,00 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 5 500, ,16 145% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,90 100% Urzędy gmin , ,49 172% Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych SP, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,54 197% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,95 132% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 99% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 99% Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony , ,05 100% prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 3 766, ,22 100% prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji 3 766, ,22 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100% 3

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast , ,83 100% oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji , ,83 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających , ,88 105% osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,81 161% Podatek od dział. gosp. osób 0350 fizycznych, opłacany w formie , ,83 145% karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 886, ,98 520% Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i , ,34 103% opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , ,92 103% 0320 Podatek rolny 1 293, ,00 103% 0330 Podatek leśny 693,00 711,00 103% Podatek od środków 0340 transportowych , ,82 93% Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,00 97% Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,60 145% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , ,78 108% osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,83 119% 0320 Podatek rolny , ,83 84% 0330 Podatek leśny , ,08 103% Podatek od środków 0340 transportowych , ,86 98% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,00 64% 0370 Opłata od posiadania psów 1 000,00 880,00 88% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,50 115% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,00 76% 4

5 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych , ,80 122% Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat , ,88 208% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , ,74 104% podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,03 73% Wpływy z opłat za wydawanie 0480 zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,24 106% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,47 307% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,21 107% państwa Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych , ,00 108% Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych , ,21 91% 758 Różne rozliczenia , ,35 101% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100% terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , ,00 100% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 100% terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów 2750 gmin , ,00 100% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100% Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , ,00 100% Różne rozliczenia finansowe , ,35 599% 0920 Pozostałe odsetki , ,35 599% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 97% Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa , ,00 97% 801 Oświata i wychowanie , ,00 100% Szkoły podstawowe , ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% Środki na uzupełnienie dochodów 2758 gmin , ,00 100% Środki na uzupełnienie dochodów 2759 gmin , ,00 100% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100% Gimnazja , ,00 100% 5

6 Środki na uzupełnienie dochodów 2758 gmin , ,00 100% Środki na uzupełnienie dochodów 2759 gmin 4 000, ,00 100% Pozostała działalność , ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% 852 Pomoc społeczna , ,12 86% Ośrodki wsparcia , ,80 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji , ,70 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 561,10 140% Świadczenia rodzinne , ,82 83% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 10,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji , ,46 82% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 580, ,36 637% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,92 68% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,92 68% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,40 91% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji , ,83 97% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,57 90% Ośrodki pomocy społecznej , ,86 100% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,86 100% 6

7 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,32 103% 0830 Wpływy z usług , ,55 118% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji , ,77 100% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 180,00 300,00 167% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100% Pozostała działalność , ,00 96% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z 2030 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100% Szkolne schroniska młodzieżowe 5 000, ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, ,00 100% Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska , ,33 38% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 37% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (GFOŚiGW) , ,00 37% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 600, ,33 213% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 600, ,33 213% Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 8 500, ,00 100% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 000, ,00 100% 7

8 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000, ,00 100% Biblioteki 1 500, ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500, ,00 100% Dochody ogółem , ,55 99,61% Wydatki budżetu Gminy Łapy za 2007 r. 8 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/08 Burmistrza Łap z dnia 20 marca 2008 r.

9 Dział Rozdział * Nazwa Plan po zmianach na rok 2007 Wykonanie za rok 2007 Wskaźnik wykonanie/ plan (6/5) Rolnictwo i łowiectwo , ,54 77% Infrastruktura wodociągowa i , ,00 70% sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 70% Fundusz ochrony gruntów rolnych 200,00 124,80 62% 4430 Różne opłaty i składki 200,00 124,80 62% Izby rolnicze 6 800, ,00 84% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6 800, ,00 84% Pozostała działalność , ,74 100% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3,00 3,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93,00 93,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 13,13 94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 540,00 540,00 100% 4430 Różne opłaty i składki , ,61 100% 020 Leśnictwo 3 068,00 539,91 18% Gospodarka leśna 1 000,00 0,00 0% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0% Pozostała działalność 2 068,00 539,91 26% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 237,00 0,00 0% 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 893,00 0,00 0% 4300 Zakup usług pozostałych 902,00 539,91 60% 500 Handel , ,94 81% Pozostała działalność , ,94 81% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 580, ,24 98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 312,22 831,14 36% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 839, ,78 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 570,00 528,19 93% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 79% 4300 Zakup usług pozostałych , ,59 86% 600 Transport i łączność , ,90 94% Drogi publiczne wojewódzkie , ,36 81% 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,36 81% Drogi publiczne gminne , ,54 94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 82% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 97% 4270 Zakup usług remontowych , ,03 98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,15 98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 92% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,92 95% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,89 75% 9

10 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych dla sektora , ,89 75% finansów publicznych Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,03 95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18,00 18,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 89% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 900,00 854,68 95% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 69% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,32 100% Pozostała działalność 2 000, ,00 75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 75% 710 Działalność usługowa , ,55 60% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 56% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 136,00 1% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 79% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,55 66% 4300 Zakup usług pozostałych , ,55 66% 750 Administracja publiczna , ,15 92% Urzędy wojewódzkie , ,90 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 600, ,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100, ,00 100% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,90 100% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,60 96% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,48 99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 840, ,19 50% 4300 Zakup usług pozostałych 2 370, ,00 98% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 630,00 156,92 10% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,01 76% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,30 92% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 358, ,34 70% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 65% Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone do wynagrodzeń , ,19 72% 3110 Świadczenia społeczne , ,20 94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 95% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,50 86% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 94% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,68 93% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,80 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,48 98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 93% 4260 Zakup energii , ,35 68% 4270 Zakup usług remontowych , ,53 86% 10

11 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 94% 4300 Zakup usług pozostałych , ,43 100% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 050, ,95 95% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 300, ,18 99% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,84 93% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,34 91% 4430 Różne opłaty i składki , ,50 94% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% 4580 Pozostałe odsetki 21,00 20,99 100% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 5 000, ,57 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej , ,00 59% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,30 66% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , ,00 99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,24 88% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 478,00 478,35 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 68,00 68,21 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 783, ,82 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 590, ,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 922,00 922,00 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 291,00 290,72 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 166,00 165,56 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 187,00 187,34 100% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,35 66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 321, ,39 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 624, ,97 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 847, ,33 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 271,00 271,28 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,07 37% 4300 Zakup usług pozostałych , ,31 46% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 365,00 0,00 0% 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 80% Pozostała działalność , ,00 73% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 73% 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,05 100% 11

12 oraz sądownictwa Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 766, ,22 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90,00 85,96 96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,00 12,26 102% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 164, ,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 100% Wybory do Sejmu i Senatu , ,00 100% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 086, ,39 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 155,00 154,89 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 881, ,75 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 441, ,28 100% 4300 Zakup usług pozostałych 1 300, ,00 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 157,00 157,35 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 686,00 686,16 100% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj , ,18 100% , ,83 100% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 787,00 786,31 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 112,00 112,12 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 660, ,58 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 082, ,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 1 206, ,00 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 398,00 398,00 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 252,00 252,26 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 234,00 233,56 100% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,75 62% Jednostki terenowe policji , ,00 100% 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 100% Komendy wojewódzkie Policji , ,00 85% 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 85% Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100% , ,00 100% Ochotnicze straże pożarne , ,52 85% 12

13 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 000, ,50 84% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 205, ,20 79% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500,00 268,42 54% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 541, ,89 78% 4120 Składki na Fundusz Pracy 124,00 72,73 59% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,79 95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 95% 4260 Zakup energii 4 000, ,45 68% 4270 Zakup usług remontowych 660,00 213,50 32% 4300 Zakup usług pozostałych 7 170, ,59 74% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0% 4430 Różne opłaty i składki 6 110, ,00 70% 4580 Pozostałe odsetki 100,00 0,62 1% Obrona cywilna , ,23 69% 3110 Świadczenia społeczne 50,00 0,00 0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 590, ,87 79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 930, ,10 76% 4270 Zakup usług remontowych 1 600,00 460,00 29% 4300 Zakup usług pozostałych 1 340,00 866,26 65% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 530,00 530,00 100% Pozostała działalność , ,00 16% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,00 16% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,34 78% oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,34 78% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,27 87% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 980, ,69 18% 4120 Składki na Fundusz Pracy 881,00 0,00 0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 325, ,90 53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 650, ,38 69% 4300 Zakup usług pozostałych 6 200, ,10 91% 757 Obsługa długu publicznego , ,56 79% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,56 79% 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , ,56 79% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0% 801 Oświata i wychowanie , ,01 99% Szkoły podstawowe , ,38 99% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,30 100% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 100% 13

14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,59 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 100% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 608, ,06 100% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 202, ,54 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,17 100% 4128 Składki na Fundusz Pracy 506,00 506,11 100% 4129 Składki na Fundusz Pracy 168,00 168,29 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,92 100% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe , ,25 100% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 6 959, ,75 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 100% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 100% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 6 492, ,33 100% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 8 757, ,95 100% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4248 i książek 2 116, ,00 100% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4249 i książek 706,00 706,00 100% 4260 Zakup energii , ,12 100% 4270 Zakup usług remontowych , ,02 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 756, ,80 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,12 100% 4308 Zakup usług pozostałych , ,00 100% 4309 Zakup usług pozostałych 6 223, ,00 100% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 628, ,04 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 500,00 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,72 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 5 350, ,34 100% 4430 Różne opłaty i składki 9 984, ,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej , ,00 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 339, ,18 100% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji , ,06 100% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,15 69% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,04 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,55 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,74 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 155, ,09 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% Przedszkola , ,37 98% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,24 100% 14

15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,21 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, ,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,00 33% Gimnazja , ,96 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,58 100% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,78 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 100% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 494,00 494,43 100% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 165,00 164,81 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,34 100% 4128 Składki na Fundusz Pracy 70,00 69,57 99% 4129 Składki na Fundusz Pracy 23,00 23,19 101% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 191, ,50 100% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 871, ,00 100% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 957,00 957,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,38 100% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 5 520, ,00 100% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 840, ,00 100% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 574, ,44 100% 4260 Zakup energii , ,07 100% 4270 Zakup usług remontowych , ,43 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 241, ,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 100% 4308 Zakup usług pozostałych 3 045, ,00 100% 4309 Zakup usług pozostałych 1 015, ,00 100% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 342, ,71 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 379, ,66 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 545, ,08 100% 4430 Różne opłaty i składki 2 795, ,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% 4580 Pozostałe odsetki , ,34 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 203, ,60 100% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 723, ,69 100% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 2 697, ,69 100% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych ,00 0,00 0% Dowożenie uczniów do szkół , ,50 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 881,00 880,81 100% 15

16 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 763, ,94 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 388,00 387,70 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 100% 4270 Zakup usług remontowych , ,92 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,59 100% 4430 Różne opłaty i składki 3 617, ,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 805,00 805,00 100% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,26 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 215,00 215,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 208, ,73 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 847,00 846,81 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 100% 4270 Zakup usług remontowych 341,00 341,59 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 7 965, ,00 99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 167, ,98 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 083, ,62 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 179,00 179,28 100% 4430 Różne opłaty i składki 357,00 357,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 7 241, ,00 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 350,00 350,00 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń 1 696, ,99 100% kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 7 044, ,62 100% Szkoły zawodowe 5 000,00 0,00 0% 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 5 000,00 0,00 0% (umów) między jst Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,50 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 100% Pozostała działalność , ,00 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 150,00 150,00 100% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 2 688, ,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% 851 Ochrona zdrowia , ,63 97% Szpitale ogólne , ,00 100% 6220 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień , ,00 100% (umów) między jst Ratownictwo medyczne 2 000, ,00 100% 16

17 6220 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 2 000, ,00 100% (umów) między jst Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,63 96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 025, ,30 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,37 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 632, ,72 97% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 825, ,00 99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,90 99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 057, ,66 68% 4220 Zakup środków żywności 1 733, ,72 100% 4230 Zakup leków 100,00 96,96 97% 4260 Zakup energii 7 457, ,06 87% 4270 Zakup usług remontowych 300,00 73,00 24% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 35,00 35% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 299,27 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 560, ,18 97% 4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 25,78 17% 4430 Różne opłaty i składki 193,00 193,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 828, ,60 100% 4610 Koszty postępowania sądowego 3 240, ,28 37% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 420,00 0,00 0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 066, ,89 100% 852 Pomoc społeczna , ,09 88% zlecone Ośrodki wsparcia , ,70 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,30 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 925, ,04 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 100% 4220 Zakup środków żywności , ,22 100% 4260 Zakup energii 8 000, ,09 100% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,24 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 8 046, ,00 100% zlecone Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,46 82% ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 200, ,00 100% 3110 Świadczenia społeczne , ,63 82% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,21 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 820, ,70 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 036, ,56 100% 17

18 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 194, ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 98% 4260 Zakup energii , ,58 98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 83,00 83% 4300 Zakup usług pozostałych , ,13 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 559, ,67 99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3 219, ,40 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 307, ,00 100% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 999,96 100% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000, ,50 100% zlecone ogółem, w tym: zlecone z z.własne z.własne ogółem, w tym: z z.własne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,92 68% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,92 68% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,11 91% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,83 97% 3110 Świadczenia społeczne , ,83 97% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,57 90% 3110 Świadczenia społeczne , ,57 90% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,71 91% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 91% 4300 Zakup usług pozostałych 5 433, ,71 96% Dodatki mieszkaniowe , ,25 95% 3110 Świadczenia społeczne , ,25 95% Ośrodki pomocy społecznej , ,45 99% Ośrodki pomocy społecznej , ,86 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,70 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 180, ,29 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 279,00 279,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 6 854, ,00 100% Ośrodki pomocy społecznej , ,59 98% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 520, ,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 100% 18

19 85228 ogółem, w tym: zlecone z.własne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,85 100% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 91% 4260 Zakup energii , ,25 58% 4270 Zakup usług remontowych 2 618, ,00 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 573,00 550,00 96% 4300 Zakup usług pozostałych 9 534, ,39 87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400, ,00 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 300,00 292,68 98% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 600, ,04 98% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 219, ,89 92% 4430 Różne opłaty i składki 1 087, ,00 95% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,09 100% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 385,00 385,00 100% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 200, ,26 99% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,33 100% , ,88 98% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,77 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 388,00 388,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,17 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 739, ,40 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 202, ,04 100% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 755, ,00 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 638,00 633,77 99% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 4 828, ,60 100% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,11 96% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,11 96% zlecone ogółem, w tym Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100% Pozostała działalność , ,32 95% 19

20 85295 z 2030 Pozostała działalność , ,00 96% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 96% z.własne Pozostała działalność 7 783, ,32 29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 583,00 282,32 11% 4300 Zakup usług pozostałych 5 200, ,00 38% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,14 100% Świetlice szkolne , ,14 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 443, ,40 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,18 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 100% 3260 Inne formy pomocy uczniom , ,00 100% ogółem, w tym Szkolne schroniska młodzieżowe 5 200, ,00 100% z 2320 Szkolne schroniska młodzieżowe 5 000, ,60 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 740, ,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 712,00 711,60 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 97,00 96,52 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, ,00 100% 4260 Zakup energii 202,00 202,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych 49,00 49,48 101% z.własne Szkolne schroniska młodzieżowe 200,00 200,40 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,40 100% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,68 93% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,24 94% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,24 94% Gospodarka odpadami , ,71 90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0% 4300 Zakup usług pozostałych , ,71 68% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 94% Oczyszczanie miast i wsi , ,23 87% 4300 Zakup usług pozostałych , ,23 87% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,14 96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100, ,15 86% 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 98% Ochrona gleby i wód podziemnych 5 000,00 0,00 0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0,00 0% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,85 96% 4260 Zakup energii , ,17 98% 4270 Zakup usług remontowych , ,48 85% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,20 95% 20

21 Pozostała działalność , ,51 84% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 88% 4260 Zakup energii , ,60 53% 4300 Zakup usług pozostałych , ,27 87% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,66 90% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,66 85% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,66 30% Biblioteki , ,00 100% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury , ,00 100% 926 Kultura fizyczna i sport , ,81 77% Obiekty sportowe , ,40 16% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych , ,40 16% Instytucje kultury fizycznej , ,41 100% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,00 100% 3240 Stypendia dla uczniów 4 890, ,00 100% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 100% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 997, ,00 100% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 505, ,32 100% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,50 100% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,12 100% 4260 Zakup energii 3 155, ,38 100% 4270 Zakup usług remontowych 4 596, ,42 100% 4280 Zakup usług zdrowotnych 35,00 35,00 100% 4300 Zakup usług pozostałych , ,25 100% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 011, ,16 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 016, ,29 100% Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 376, ,41 100% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 735, ,84 100% 4430 Różne opłaty i składki 2 653, ,00 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 5 096, ,00 100% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 58,00 57,62 99% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 462,00 461,51 100% 8 850, ,00 100% Ogółem wydatki , ,63 93,30% 21

22 Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań zleconych za 2007 r. Źródło dochodów Plan po zmianach na rok 2007 Załącznik Nr 3/a do Zarządzenia Nr 99/08 Burmistrza Łap z dnia 20 marca 2008 r. Wykonanie za rok 2007 Wskaźnik wykonanie/ plan (6/5) Rolnictwo i łowiectwo , ,74 100% Pozostała działalność , ,74 100% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,74 100% 750 Administracja publiczna , ,90 100% Urzędy wojewódzkie , ,90 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100% innych zadań zleconych gminie ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , ,90 100% 22

23 852 Pomoc społeczna , ,68 84% Ośrodki wsparcia , ,70 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,70 100% Świadczenia rodzinne , ,46 82% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,46 82% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,92 68% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,92 68% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,83 97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,83 97% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,77 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,77 100% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100% Dochody ogółem , ,32 84,21% 23

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 r. zawierające: ZARZĄDZENIE NR 289/10 BURMISTRZA ŁAP z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r.

Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów Gminy Mosina za 2007 r. Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 112 113,00 110 897,75 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2008 roku Plan wydatków budżetu na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł

Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/ 2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 82 zł zadania własne 82 zł Izby rolnicze 01030 82 zł Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą: ZARZĄDZENIE NR 233/12 BURMISTRZA ŁAP z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 176/12 BURMISTRZA ŁAP z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/189/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2008 roku Dział Rozdział * Nazwa Wydatki budżetu gminy na 2009 r. Plan na 2009 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V II/48/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 24 kwietnia 2007r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Dz. Rozdz. Parag raf Wyszczególnienie Plan na 2006 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRUSZYNA ZA 2010 ROK KRUSZYNA, 2011-03-30 ZAŁĄCZNIK NR I DO ZARZĄDZENIA NR I.0050.10.8.2011 WÓJTA GMINY KRUSZYNA Z DNIA 30.03.2011 R W SPRAWIE SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo