2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe"

Transkrypt

1 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz. Rozdz. w złotych Rolnictwo i łowiectwo , , ,29 51, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 6,7 WYDATKI BIEŻĄCE 0, , ,24 21, Różne opłaty i składki 0, , ,24 21,1 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,00 52,50 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 52,50 0, Izby rolnicze 7 260, , ,87 52,7 WYDATKI BIEŻĄCE 7 260, , ,87 52, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 260, , ,87 52, Program rozwoju Obszarów Wiejskich , , ,05 49,4 WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,05 49, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,05 28, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 95, Pozostała działalność 600, , ,63 99,5 WYDATKI BIEŻĄCE 600, , ,63 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 240,10 240,08 100, Składki na Fundusz Pracy 0,00 34,40 27,05 78, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 865,98 265,98 30, Zakup usług pozostałych 0,00 478,80 478,80 100, Różne opłaty i składki 0, , ,72 100, Transport i łączność , , ,28 2, Drogi publiczne powiatowe , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,28 2,7 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,28 5, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług remontowych 4430 Różne opłaty i składki , , , , ,28 0,00 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Turystyka , , ,75 1, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,75 1,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,75 19, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,75 19,9 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 5 000, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 5 000, , Zakup usług pozostałych 0, ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 5 000, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,46 22, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,04 18,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,04 18, Zakup usług pozostałych , , ,28 17, Różne opłaty i składki 500, ,00 483,57 48, Podatek od towarów i usług (VAT) 6 000, , ,79 20, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, ,00 527,40 13, Pozostała działalność , , ,42 28,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,42 28, Zakup usług remontowych , , ,00 11, Zakup usług pozostałych 2 000, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,42 37, Działalność usługowa , , ,75 19, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 15,9 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 15, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 15, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 11,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 11, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 11, Cmentarze 6 500, , ,75 43,6 % (8:7)

2 WYDATKI BIEŻĄCE 6 500, , ,75 43, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 38,60 1, Zakup usług pozostałych 4 500, , ,15 48, Administracja publiczna , , ,64 52, Urzędy wojewódzkie , , ,00 50,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 823, , ,50 50, Składki na Fundusz Pracy 978,00 978,00 489,00 50, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,35 46,4 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,35 46, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 47, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,00 772,35 30, Zakup usług pozostałych 2 500, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,49 54,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,49 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 579,20 19, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,14 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,42 97, Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 7 722, , ,00 60, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,56 52, Składki na Fundusz Pracy , , ,22 46, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 57, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,23 44, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,98 34, Zakup energii , , ,12 27, Zakup usług zdrowotnych 5 000, , ,00 36, Zakup usług pozostałych , , ,02 71, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,00 353,38 17, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 050, ,00 683,84 65,1 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 700, , ,95 48, Podróże służbowe krajowe , , ,05 92, Różne opłaty i składki , , ,00 53, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,79 66, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0,00 171,00 170,57 99, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, , ,10 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , ,92 53,7 SYMBOL(niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunku 4990 bieżącego 0 0,00 - WYDATKI MAJĄTKOWE 0, , ,00 40, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 40, Kwalifikacja wojskowa 500, ,0 WYDATKI BIEŻĄCE 500, , Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,25 18,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,25 18, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 200,00 0 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,21 11, Zakup usług pozostałych , , ,04 26, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, ,00 615, Pozostała działalność , , ,55 66,4 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,55 66, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,00 56, Różne opłaty i składki , , ,55 82, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 620, , ,95 93, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 620,00 620,00 310,00 50,0 WYDATKI BIEŻĄCE 620,00 620,00 310,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia 620,00 620,00 310,00 50, Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,95 WYDATKI BIEŻĄCE 0, , ,95 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 400,00 400,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 68,40 68,40 100, Składki na Fundusz Pracy 0,00 9,80 9,80 100, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 650,00 650,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,79 100, Zakup usług pozostałych 0,00 550,00 550,00 100,0

3 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 150,00 96,96 64, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,26 33, Ochotnicze straże pożarne , , ,25 36,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,25 36, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,50 68, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800, ,00 797,50 44, Składki na Fundusz Pracy 150, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,40 50, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,83 34, Zakup energii , , ,32 20, Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,00 560,00 37, Zakup usług pozostałych , , ,20 22, Różne opłaty i składki 8 000, , ,50 47, Obrona cywilna 2 800, ,00 24,01 0,9 WYDATKI BIEŻĄCE 2 800, ,00 24,01 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200, , Zakup usług remontowych 1 500, , Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 24,01 4, Różne opłaty i składki 600, , Pozostała działalność 9 811, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 9 811, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 811, , Obsługa długu publicznego , , ,40 48, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,40 48,6 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,40 48, Odsetki od samorządowych papierów warościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , ,40 48, Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , ,13 WYDATKI BIEŻĄCE , , Rezerwy , ,13 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświata i wychowanie , , ,78 64, Szkoły podstawowe , , ,61 66,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,61 66, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 770, , ,40 100, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,80 53, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,19 68, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,54 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,24 54, Składki na Fundusz Pracy , , ,93 60, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,08 16, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,31 74, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800, , Zakup energii , , ,19 59, Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 896,50 89, Zakup usług pozostałych , , ,78 60, Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 700,00 317,00 45,3 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, , ,25 70, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 611,40 61, Różne opłaty i składki 3 000, , ,00 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,19 63,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,19 63, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,24 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,51 60, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,65 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,29 61, Składki na Fundusz Pracy 3 544, , ,00 71, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 986, , ,50 75, Przedszkola , , ,90 71,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,90 71, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 201, , ,62 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,25 73, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,91 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,32 80, Składki na Fundusz Pracy 4 003, , ,64 80, Wynagrodzenie bezosobowe 6 145, , ,39 99, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,31 59,0

4 4220 Zakup środków żywności 0, , ,98 84, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300, , Zakup energii , , ,55 37, Zakup usług zdrowotnych 400, , Zakup usług pozostałych , , ,46 57,5 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 560, ,00 80,72 5, Różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,75 75, Gimnazja , , ,73 60,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,73 60, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,60 57, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,97 55, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,76 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,24 66, Składki na Fundusz Pracy , , ,36 63, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 400, , Zakup energii 1 000, , Zakup usług zdrowotnych 500, , Zakup usług pozostałych 1 500, , Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 750,30 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,50 75, Dowożenie uczniów do szkół , , ,12 66,4 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,12 66, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 171,00 85, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,63 88, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 890, , ,71 94, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 734, , ,99 87, Składki na Fundusz Pracy 958,00 958,00 925,30 96, Wynagrodzenie bezosobowe 6 000, , ,77 49, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,98 59, Zakup usług remontowych 4 000, , Zakup usług pozostałych , , ,09 62, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 50,15 25, Różne opłaty i składki 2 100, , ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00 820,50 75, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00 800,00 536,00 67, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,33 56,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,33 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,62 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 005, , ,64 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,10 52, Składki na Fundusz Pracy 686,00 686,00 467,77 68, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 731,62 36, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,48 76, Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 65,60 43, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282, , ,50 75, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 430, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 8 430, , Zakup usług pozostałych 8 430, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,24 79,7 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,24 79, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 350,00 25, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,30 85, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 850, , ,24 80, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,08 77, Składki na Fundusz Pracy 1 442, , ,23 95, Zakup materiałów i wyposażenia 2 876, ,00 246,59 8, Zakup energii 1 000, , Zakup usług pozostałych 369,00 369,00 369,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, , ,00 75, Pozostała działalność , , ,66 72,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,66 72, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,66 100, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 664, Wynagrodzenia bezosobowe 400, , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Podróże służbowe krajowe 200, ,0

5 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Ochrona zdrowia , , ,68 22, Zwalczanie narkomanii 4 000, ,00 250,00 6,3 WYDATKI BIEŻĄCE 4 000, ,00 250,00 6, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 250,00 8, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,68 23,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,68 23, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 0, , ,00 60, Wynagrodzenia bezosobowe 9 140, , ,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia 9 860, , ,41 69, Zakup usług pozostałych , ,00 872,27 7, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, , ,00 40, Różne opłaty i składki 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, ,00 120,00 12, Pozostała działalność 200, ,0 WYDATKI BIEŻĄCE 200, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 80, , Zakup materiałów i wyposażenia 40, , Zakup usług pozostałych 30, , Podróże służbowe krajowe 50, , Pomoc społeczna , , ,16 54, Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, , ,68 55,3 WYDATKI BIEŻĄCE 0, , ,68 55, Rózne opłaty i składki 0, , ,68 55, Domy pomocy społecznej , , ,13 47,6 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,13 47, Zakup usług pozostałych , , ,13 47, Ośrodki wsparcia , , ,88 39,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,88 39, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 480,00 480,00 199,50 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,31 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 430, , ,92 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,65 43, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,00 994,28 39, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,17 15, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,15 27, Zakup energii 4 200, , ,12 50, Zakup usług remontowych 3 000, ,00 400,00 3, Zakup usług zdrowotnych 300,00 600,00 371,00 61, Zakup usług pozostałych , , ,30 40, Zakup usług dostępu do sieci Internet 710,00 710,00 326,64 46, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej pblicznej sieci telefonicznej 200, ,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 200, ,00 435,96 36, Podróże służbowe krajowe 1 550, ,00 344,40 22, Różne opłaty i składki 1 400, ,00 453,48 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 050, , ,00 87, Podatek od nieruchomości 0 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800, , Rodziny zastępcze , , ,26 33,1 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,26 33, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 0, , ,26 33, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 200, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 3 200, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, , Wspieranie rodziny , , ,25 68,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,25 68, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,25 68, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,06 57,7 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,06 57, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych

6 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, , ,29 82, Świadczenia społeczne , , ,60 57, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,51 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 270, , ,88 50, Składki na Fundusz Pracy 831,07 831,07 377,30 45, Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 100,00 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, , ,93 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem 1 000, ,00 170,27 17, Pozostałe odsetki 0, , ,28 70, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,12 37,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,12 37, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,12 37, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,92 57,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,92 57, Świadczenia społeczne , , ,92 57, Dodatki mieszkaniowe , , ,00 57,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 57, Świadczenia społeczne , , ,99 57, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 8,19 6,01 73, Zasiłki stałe , , ,46 85,1 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,46 85, Świadczenia społeczne , , ,46 85, Ośrodki pomocy społecznej , , ,99 49,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,99 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 796, ,00 422,37 23, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,91 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,98 91, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,40 49, Składki na Fundusz Pracy 7 000, , ,00 42, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 40, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,18 22, Zakup energii 5 400, , ,98 39, Zakup usług zdrowotnych 1 050, ,00 675,00 64, Zakup usług pozostałych , , ,60 56, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 800, ,00 764,80 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej pblicznej sieci telefonicznej 200,00 200,00 50,00 25,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, , ,56 37, Podróże służbowe krajowe 7 200, , ,17 28, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 106,00 7, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 800, , ,07 66, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 77,97 15, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 73, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,07 48,6 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,07 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 460,00 460,00 145,89 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,64 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 220, , ,63 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,23 49, Składki na Fundusz Pracy 1 500, ,00 256,15 17, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,58 45, Zakup materiałów i wyposażenia 300, , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 187,00 62, Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 414,95 69, Różne opłaty i składki 150, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 914, , ,00 85, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, , Pozostała działalność , , ,34 57,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,34 57, Świadczenia społeczne , , ,34 58, Zakup usług pozostałych 2 700, ,00 110,00 3,9

7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,86 83, Pozostała działalność , , ,86 83,4 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,86 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostałe 0, , ,83 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostałe 0, , ,94 99, Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe 7 573, , ,90 98, Składki na Fundusz Pracy Pozostałe 737, , ,86 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostałe 0, , Wynagrodzenia bezosobowe Pozostałe , , ,61 93, Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe 8 334, , ,01 60, Zakup energii Pozostałe 3 636, ,69 94,02 2, Zakup usług zdrowotnych Pozostałe 0, ,00 440,00 44, Zakup usług pozostałych Pozostałe , , ,07 82, Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostałe 0,00 151,70 92,33 60, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej ruchomej sieci telefonicznej Pozostałe 0,00 500,00 500,00 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe 0,00 300,00 116,29 38, Podróże służbowe krajowe Pozostałe 0, , Różne opłaty i składki Pozostałe 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,60 60, Świetlice szkolne , , ,59 59,2 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,59 59, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 862, , ,66 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,17 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 978, , ,38 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,98 65, Składki na Fundusz Pracy 2 650, , ,15 56, Zakup materiałów i wyposażenia 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 179, , ,25 75, Pomoc materialna dla uczniów , , ,01 75,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,01 75, Stypendia dla uczniów , , ,01 75, Inne formy pomocy dla uczniów 0 0, Szkolne schroniska młodzieżowe , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 326, , Zakup usług pozostałych 732,00 732, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 020, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 1 020, , Zakup usług pozostałych 1 020, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,28 43, Gospodarka odpadami , , ,61 46,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,61 46, Zakup usług pozostałych , , ,61 46, Oczyszczanie miast i wsi , , ,63 19,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,63 19, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,98 49, Zakup usług pozostałych , , ,65 6, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 55,00 0,5 WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 55,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 55,00 5, Zakup usług pozostałych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,04 65,5 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,04 65, Zakup energii , , ,04 65, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 100, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 2 100, , Zakup usług pozostałych 2 100, , Pozostała działalność , , ,00 4,8 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 18, Zakup usług pozostałych , , ,00 4,3

8 WYDATKI MAJĄTKOWE , , ,00 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,25 18, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,50 19,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,50 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury , , ,50 50,8 WYDATKI MAJĄTKOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Biblioteki , , ,00 50,0 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury , , ,00 50, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 8 000, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 8 000, , Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8 000, , Pozostała działalność , , ,75 3,1 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,05 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 200,05 1, Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 75,0 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,00 233,70 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 233,70 0, Kultura fizyczna , , ,59 49, Obiekty sportowe , , ,59 25,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,59 25, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , ,00 34, Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, , Zakup energii 6 000, , ,77 37, Zakup usług pozostałych 3 300, ,00 884,82 26, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,00 78,3 WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 78, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 75, Pozostała działalność 1 230, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE 1 230, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 230, ,00 OGÓŁEM , , ,98 48,6 WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM , , ,73 55,4 WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM , , ,25 31,6

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. WÓJT GMINY ŁAŃCUT 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2014 r. ip Dział, Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Budżet - wydatki na 2015 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r. WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT 37-100 Łańcut Ul. Mickiewicza 2 a Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. Realizacja wydatków budżetu gminy za 2013 r. Lp. Dział, Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok. Załącznik Nr 3 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANI % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 656 459,00 1 600 E 232,29 96,61 01008 Melioracje wodne 60

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2015 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2014 na 2015 rok za rok 2015 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017

URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017 URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym

Bardziej szczegółowo