ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2012 roku. Na podstawie uchwały Nr 247/XLII/2010 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Małkinia Górna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Wójt Gminy Małkinia Górna zarządza, co następuje: 1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2012 roku zgodnie z załącznikami. 2. Wójt Gminy przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2012 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2012 roku. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt Gminy mgr inż. Marek Kubaszewski Strona 1

2 Dochody Gminy za I półrocze 2012 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR 55/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2012 roku Dochody za I półrocze 2012 rok Dochody bieżące za I półrocze 2012 rok Wykonanie za I Dział Rozdz. Treść Plan 2012 półrocze 2012 % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,46 77,93% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 40000, ,00 36,19% 40000, ,00 36,19% Pozostała działalność 75672, ,46 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75672, ,46 100,00% 600 Transport i łączność 58505, ,29 51,41% Drogi publiczne powiatowe 27205, ,40 94,70% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27205, ,40 94,70% Drogi publiczne gminne 31300, ,89 13,79% 30000,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1300, ,89 332,07% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,75 59,48% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,75 59,48% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 50000, ,63 57,31% 500,00 96,80 19,36% , ,88 61,38% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 200,00 47,69 23,85% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2000,00 62,75 3,14% Strona 2

3 750 Administracja publiczna , ,77 45,38% Urzędy wojewódzkie , ,55 53,73% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 53,85% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 236,00 1,55 0,66% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20210, ,22 46,27% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 500,00 250,00% 8,80 8,80 100,00% 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2,14 2,14 100,00% 20000, ,28 44,21% Pozostała działalność 22000, ,00 4,77% 0830 Wpływy z usług 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5000, ,00 21,00% 16000,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1000,00 0,00 0,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2112, ,00 50,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2112, ,00 50,00% 2112, ,00 50,00% 0,00 700,02 0,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 700,02 0,00% Ochotnicze Straże Pożarne Strona 3

4 0,00 700,02 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,19 47,75% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6000, ,36 50,76% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 6000, ,36 50,76% , ,79 51,80% , ,59 52,12% 0320 Podatek rolny 1733,00 368,00 21,23% 0330 Podatek leśny 73281, ,00 45,43% 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6146, ,00 76,54% 500,00 500,00 100,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 20000,00 125,20 0,63% , ,91 52,84% 0310 Podatek od nieruchomości , ,29 49,46% 0320 Podatek rolny , ,88 63,73% 0330 Podatek leśny 47000, ,16 81,12% 0340 Podatek od środków transportowych , ,80 69,31% 0360 Podatek od spadków i darowizn 21250,00 0,00 0,00% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 46,25% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,49 48,44% 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 961,60 480,80% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5000, ,69 81,01% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,08 57,35% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30000, ,00 54,81% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15000,00 0,00 0,00% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,79 67,35% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 40000, ,81 37,00% Strona 4

5 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki 8,80 8,80 100,00% 2,68 2,68 100,00% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu , ,05 42,68% państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42,29% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50000, ,05 85,52% 758 Różne rozliczenia , ,83 58,80% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe , ,00 61,54% 61,54% , , , ,00 50,00% , ,00 50,00% , ,83 1,56% 0920 Pozostałe odsetki 5000, ,83 35,44% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,55 0,00 0,00% 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie , ,64 67,37% Szkoły podstawowe 16880, ,80 84,18% 0830 Wpływy z usług 11880, ,48 94,28% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5000, ,32 60,19% Przedszkola , ,52 64,13% 0830 Wpływy z usług , ,10 63,28% 0970 Wpływy z różnych dochodów 829, ,42 200,00% Gimnazja 8208, ,02 64,72% 0830 Wpływy z usług 4440,00 505,08 11,38% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3768, ,94 127,57% Stołówki szkolne 40000, ,30 71,62% 0830 Wpływy z usług 40000, ,30 71,62% 852 Pomoc społeczna , ,67 53,07% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,94 51,48% 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 17,60 17,60% Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14000, ,41 80,55% , ,00 51,39% Strona 5

6 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3000,00 580,93 19,36% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 32400, ,00 56,57% 11900, ,00 70,59% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 20500, ,00 48,44% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74000, ,00 69,73% 74000, ,00 69,73% , ,73 59,71% Zasiłki stałe 0970 Wpływy z różnych dochodów 353,73 353, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 59,63% Ośrodki pomocy społecznej , ,00 48,85% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 48,85% 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 400,00 584,00 146,00% 0830 Wpływy z usług 400,00 584,00 146,00% Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 86,60% 24900, ,00 100,00% 87000, ,00 82,76% 33895, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów 33895, ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 33895, ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,17 52,12% Gospodarka odpadami 50000,00 0,00 0,00% Strona 6

7 2460 Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 50000,00 0,00 0,00% Zakłady Gospodarki Komunalnej 11713, ,24 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11713, ,24 0,00% 0, ,59 0,00% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kat za korzystanie ze środowiska 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0, ,59 0,00% Pozostała działalność , ,34 58,55% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,07 57,05% , ,00 0,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 208,27 208,27 0,00% Dochody bieżące razem , ,79 53,51% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00% Dochody majątkowe za I półrocze 2012 rok Wykonanie za I półrocze 2012 % Dział Rozdz. Treść Plan , ,29 50,60% 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,29 50,60% , ,29 50,60% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność , ,54 86,07% Drogi publiczne gminne , ,54 86,07% , ,54 100,00% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 0,00 0,00% 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,07 12,19% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,07 12,19% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,07 12,19% Dochody majątkowe razem , ,90 53,37% Strona 7

8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,31 0,00 0,00% Dochody bieżące i majątkowe razem , ,69 53,49% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,90 60,58% Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia NR 55/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 8 sierpnia 2012 roku Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku z tego: w złotych Z tego w tym: Dzia ł Rozdz iał Nazwa Plan Wykonanie % Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje W tym Wydatki na obsługę długu wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostałe Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , ,20 38, , ,27 0,00 0,00 0, , , , Spółki wodne 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji p0zostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,63 90,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 224,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,00 0,00 Strona 9

10 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 47,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 43,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Izby rolnicze 4 700, ,11 31, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 700, ,11 31, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Przetwórstwo przemusłowe Rozwój przedsiębiorczoś ci , ,46 100, , ,27 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 196,16 196,16 100,00 196,16 196,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 100, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 88,00 100,00 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 52,50 52,50 100,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50 0,00 0, , ,69 100, ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Strona 10

11 6639 Dottacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Transport i łączność , ,87 35, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 7,35 0, Drogi publiczne powiatowe , ,40 20, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, Zakup usług remontowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,40 94, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 36, ,12 0,00 0,00 0,00 0, ,12 7,35 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,34 20, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,74 68, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,04 7, ,04 0,00 0,00 0,00 0, ,04 0,00 0, Rózne opłaty i składki 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,35 0,00 Strona 11

12 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościam i , ,62 36, ,62 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,62 36, ,62 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,73 47, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0, Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Rózne opłaty i składki , ,34 26, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0, , ,15 38, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, ,00 950,00 33,93 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 163, ,40 99, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 60,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , ,77 47, , ,70 0,00 0,00 0, , , , , ,83 50, , ,52 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 47, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 93, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 55, , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 12

13 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON Zakup 4210 materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Podróże 4410 służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 892, ,77 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0, ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,58 0,00 0, , ,18 69, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0, , ,19 43, ,19 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0, ,00 915,69 22,33 915,69 0,00 0,00 0,00 0,00 915,69 0,00 0, , ,67 29, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0, , ,00 98, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,44 50, , ,66 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0, , ,37 50, ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00 0, , ,16 48, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 3 032, ,64 99, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 61, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na PFRON Zakup 4210 materiałów i wyposażenia 939,00 528,00 56,23 528,00 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936,00 512,43 54,75 512,43 0,00 0,00 0,00 512,43 0,00 0, ,00 871,70 58,11 871,70 0,00 0,00 0,00 0,00 871,70 0,00 0,00 Strona 13

14 Zakup usług pozostałych Podróże 4410 służbowe krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 364,28 33,30 364,28 0,00 0,00 0,00 0,00 364,28 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 47, , ,52 0,00 0,00 0, , ,61 0, , ,99 26, ,99 0,00 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0, , ,61 42, , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 82, , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0, , ,00 57, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 52, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 28, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 14

15 4140 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług 4350 dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyj nych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,56 39, ,56 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0, , ,00 50, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,43 66, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0, , ,56 61, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0, , ,56 80, ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0, ,00 350,00 11,67 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0, , ,64 54, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0, , ,64 50, ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0, , ,27 50, ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,27 0,00 0, , ,32 53, ,32 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0, , ,89 38, ,89 0,00 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0, , ,00 29, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,73 29, ,73 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0, , ,00 28, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Strona 15

16 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,61 22,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0, Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 realizowane na podstawie porozumień /Umów/między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,78 35, ,78 600,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 20, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 600,00 5,45 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 56, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0, , ,18 18, ,18 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0, , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Strona 16

17 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 112, ,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych Bezpieczeństw o publiczne i ochrona przeciwpożaro wa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup 4210 materiałów i wyposażenia 2 112, ,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,02 39, , ,58 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0, , ,02 44, , ,58 0,00 0,00 0, ,44 0,00 0,00 812,00 288,00 35,47 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0, , ,15 56, ,15 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, , ,68 41, , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 92, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 55, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 54, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 64, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0, Zakup energii , ,15 41, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 12, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, , ,00 71, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,17 77, ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 Strona 17

18 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych 3 631, ,87 36, ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,87 0,00 0, ,00 992,74 45,41 992,74 0,00 0,00 0,00 0,00 992,74 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,84 33, ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 51, ,80 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 51, ,80 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 39, ,56 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 Strona 18

19 8110 Odsetki od kredytów i pożyczek , ,24 51, ,24 0,00 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,59 53, , ,30 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, , ,64 54, , ,24 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, , ,45 52, ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0, , ,57 50, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,96 100, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 53, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 50, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 582,13 29,11 582,13 582,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 87, ,02 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0, Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , ,81 70, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0, ,00 561,93 6,11 561,93 0,00 0,00 0,00 0,00 561,93 0,00 0, Zakup energii , ,72 64, ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 Strona 19

20 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,24 10, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0, , ,00 15, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,29 76, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, , ,72 41, ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,74 31, ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0, , ,08 37, ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 30, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, , ,00 38, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 52, , ,01 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0, , ,79 50, ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0, , ,62 50, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 20

21 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 99, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,44 51, , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 661, ,25 50, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 24, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0, Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,23 51, , ,08 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, , ,47 52, ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 49, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 100, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 50, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,14 42, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 20, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0, Zakup środków żywności , ,29 60, ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 410,00 8,20 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 0, Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,42 61, ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0, , ,24 10, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0, ,00 580,00 45,67 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 0,00 0,00 Strona 21

22 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup 4210 materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności , ,98 50, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 672,00 168,00 25,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,00 0,00 0, ,00 598,06 50,68 598,06 0,00 0,00 0,00 0,00 598,06 0,00 0,00 350,00 100,29 28,65 100,29 0,00 0,00 0,00 0,00 100,29 0,00 0,00 887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 30, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0,00 578,00 289,00 50,00 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,00 0,00 0, , ,57 53, , ,42 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, , ,61 51, ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0, , ,70 51, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 100, , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 54, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,11 50, , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 48, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 0,00 0, ,00 966,24 23,35 966,24 0,00 0,00 0,00 0,00 966,24 0,00 0,00 Strona 22

23 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, ,50 29, ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 3 200, ,80 37, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0, ,00 600,00 23,08 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0, , ,13 78, ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0, ,00 461,92 20,26 461,92 0,00 0,00 0,00 0,00 461,92 0,00 0, ,00 358,82 27,18 358,82 0,00 0,00 0,00 0,00 358,82 0,00 0, ,00 479,02 31,93 479,02 0,00 0,00 0,00 0,00 479,02 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,30 30, ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0, ,00 440,00 29,33 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 54, , ,79 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 700,00 232,36 33,19 232,36 0,00 0,00 0,00 0,00 232,36 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 49, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 23

24 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 866, ,52 99, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 71, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 462,00 762,30 52,14 762,30 762,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług 4300 pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zespoły Obsługi ekonomicznoadministracyjnn ej szkół , ,96 74, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 61, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,01 27, ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 52, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 500,00 221,67 44,33 221,67 0,00 0,00 0,00 0,00 221,67 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 385,20 30,00 385,20 0,00 0,00 0,00 0,00 385,20 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 54, , ,54 0,00 0,00 0, ,37 0,00 0,00 Strona 24

25 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 250, ,00 70, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,99 50, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 100, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 50, , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 465, ,45 43, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 77, ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,62 0,00 0, Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyj nych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Opłaty za administrowani 4400 e i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże 4410 służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 500,00 176,76 35,35 176,76 0,00 0,00 0,00 0,00 176,76 0,00 0, , ,60 84, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 300,00 150,00 50,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0, , ,24 64, ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0, ,00 531,34 44,28 531,34 0,00 0,00 0,00 0,00 531,34 0,00 0, , ,41 47, ,41 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0, , ,00 53, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,80 31, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 25

26 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 067, ,10 36, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0, ,00 687,50 20,34 687,50 0,00 0,00 0,00 0,00 687,50 0,00 0, , ,97 12, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0, , ,97 8, ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0, , ,00 15, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,63 51, , ,22 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,22 50, , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 99, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,48 49, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1 874,00 707,85 37,77 707,85 707,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 230,30 7,58 230,30 0,00 0,00 0,00 230,30 0,00 0, , ,11 55, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, Zakup energii 940,00 875,00 93,09 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00 0,00 0,00 Strona 26

27 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 990,00 30,00 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00 0,00 0, Pozostała działalność Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodzeń 851 Ochrona zdrowia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 56, , , ,00 0,00 0, ,07 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 5 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 4 951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałani e alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszenio m Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 57, , , ,00 0,00 0, ,07 0,00 0, , ,00 50, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 49, , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Honoraria Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 96, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 56, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 27

28 4140 Wpłaty na PFRON 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 512,43 46,58 512,43 0,00 0,00 0,00 0,00 512,43 0,00 0, , ,00 59, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 689,73 6,73 689,73 0,00 0,00 0,00 0,00 689,73 0,00 0, Zakup energii 950,00 199,73 21,02 199,73 0,00 0,00 0,00 0,00 199,73 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,70 88, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100,00 319,40 319,40 0,00 0,00 0,00 0,00 319,40 0,00 0,00 500,00 185,80 37,16 185,80 0,00 0,00 0,00 0,00 185,80 0,00 0, ,00 364,28 33,30 364,28 0,00 0,00 0,00 0,00 364,28 0,00 0,00 310,00 310,00 100,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,87 51, , ,52 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0, Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu , ,03 40, ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0, , ,03 40, ,03 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 Strona 28

29 terytorialnego Rodziny zastępcze 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 896,26 29,88 896,26 0,00 0,00 0,00 0,00 896,26 0,00 0, ,00 896,26 29,88 896,26 0,00 0,00 0,00 0,00 896,26 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałani a przemocy w rodzinie 3 000, ,15 41, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 34,15 2,44 34,15 0,00 0,00 0,00 0,00 34,15 0,00 0, Zakup usług pozostałych 1 300, ,00 92, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 51, , ,37 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0, Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 50, ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0, , ,74 50, , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 9 800, ,09 97, , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,36 69, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 29

30 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych Podróże 4410 służbowe krajowe Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,18 44, , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 736,50 13,88 736,50 0,00 0,00 0,00 0,00 736,50 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0, , ,52 43, ,52 0,00 0,00 0,00 0, ,52 0,00 0,00 766,00 284,50 37,14 284,50 0,00 0,00 0,00 0,00 284,50 0,00 0, , ,90 48, ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0, , ,00 35, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,98 55, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,98 55, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 Strona 30

31 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych , ,98 53, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0, , ,98 57, ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,11 51, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne , ,11 51, ,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0, , ,09 47, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0, , ,09 47, ,09 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,21 52, , ,15 0,00 0,00 0, ,06 0,00 0, , ,00 82, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,49 47, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 92, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 56, , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia 4170 bezosobowe Zakup 4210 materiałów i wyposażenia 9 670, ,26 46, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 68, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 46, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0, Zakup energii , ,85 48, ,85 0,00 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 Strona 31

32 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 600,00 85,71 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0, , ,78 59, ,78 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii komórkowej 1 100,00 446,52 40,59 446,52 0,00 0,00 0,00 0,00 446,52 0,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj nych telefonii stacjinarnej Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 2 700, ,80 53, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0, ,00 863,67 43,18 863,67 0,00 0,00 0,00 0,00 863,67 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, ,10 23, ,10 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0, ,00 899,00 79,84 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 899,00 0,00 0, Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,14 71, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0, , ,14 71, ,14 0,00 0,00 0,00 0, ,14 0,00 0, , ,74 54, , ,24 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, , ,31 49, , ,24 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0, , ,77 50, ,77 0,00 0,00 0,00 0, ,77 0,00 0,00 Strona 32

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 24 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 24 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84 /2009 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 84 /2009 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU ZARZĄDZENIE NR 84 /2009 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA Z DNIA 12 LISTOPADA 2009 ROKU w sprawie: projektu budżetu gminny Małkinia Górna na 2010 rok. Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO. z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie

plan ,29 zł wykonanie ,36 zł z tego : dochody bieżące plan ,49 zł dochody bieżące wykonanie ZARZĄDZENIE NR 59/2014 WÓJTA GMINY MANOWO z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo