ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 266 ust. 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Raczki za I półrocze 2012 roku, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 2. Informacja obejmuje następujący zakres: 1) Informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2012 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 1; 2) Informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2012 roku według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w tym: wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami według załącznika Nr 2; 3) Informację z wykonania limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 według załącznika Nr 3; 4) Informację o realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za I półrocze 2012 roku według załącznika Nr 4; 5) Informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według załącznika Nr 5; 6) Informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska według załącznika Nr 6; 7) Informację o realizacji dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska według załącznika Nr 7; 8) Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy według załącznika Nr 8; 9) Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 9; 10) Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego według załącznika Nr 10; 11) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 11; 12) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: a) Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach według załącznika Nr 12, Strona 1

2 b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach według załącznika Nr 13; 13) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć według załącznika Nr Przedstawić powyższą informację Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki. Wójt Roman Fiedorowicz Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 183/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 sierpnia 2012 r. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2011 R., W TYM: DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI 1) wg pełnej szczegółowości: DOCHODY BIEŻĄCE: Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,97 98, Pozostała działalność , ,97 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 500,00 0,00 0, , ,97 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,19 43, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,19 43, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 000, ,35 104, , ,77 40, Pozostałe odsetki 0,00 99,07 0, Wpływy z różnych dochodów 796,00 796,00 100, Działalność usługowa , ,00 50, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 50, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 50, Administracja publiczna , ,20 54, Urzędy wojewódzkie , ,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 54, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 000, ,20 61,06 Strona 3

4 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000, ,20 61, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 032,00 516,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 032,00 516,00 50, ,00 516,00 50, , ,95 50,28 100,00 115,00 115, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 100,00 115,00 115, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,61 49, Podatek od nieruchomości , ,41 50, Podatek rolny 1 717, ,00 71, Podatek leśny , ,00 46, Podatek od środków transportowych , ,00 54, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 560,00 56, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 304,00 368,20 121,12 527,00 527,00 100, , ,92 60, Podatek od nieruchomości , ,84 65, Podatek rolny , ,81 59, Podatek leśny , ,00 68, Podatek od środków transportowych , ,50 45, Podatek od spadków i darowizn 7 461, ,00 119, Opłata od posiadania psów 170,00 112,00 65, Wpływy z opłaty targowej 6 000, ,00 40, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 62,51 Strona 4

5 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 000,00 489,77 48, , ,39 53, Wpływy z opłaty skarbowej , ,44 80, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,40 8, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,75 60, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 273,00 313,80 114, , ,43 43, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 42, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,43 76, Różne rozliczenia , ,43 56, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , ,43 36, Pozostałe odsetki , ,43 36, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 50, Oświata i wychowanie , ,35 56,43 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,83 51, Szkoły podstawowe 840,00 397,00 47, Wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 740,00 397,00 53, Przedszkola , ,60 54, Wpływy z usług , ,60 54, Gimnazja 310,00 218,00 70, Wpływy z różnych opłat 60,00 36,00 60, Wpływy z różnych dochodów 250,00 182,00 72, Pozostała działalność , ,75 59,26 Strona 5

6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,83 51, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 4 820, ,92 100, , ,46 51, , ,37 51, Pomoc społeczna , ,78 47, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,71 100, , ,92 46, , ,00 46, , ,92 102, , ,00 51, , ,00 52, , ,00 49, , ,00 35, , ,00 35, Zasiłki stałe , ,00 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 48, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 53, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 53,56 Strona 6

7 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,15 54, Wpływy z usług 4 300, ,43 61, Wpływy z różnych dochodów 8 490, ,72 50, Pozostała działalność , ,71 84, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,71 100, , ,71 100, , ,00 100, , ,00 77, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,70 75, Świetlice szkolne , ,70 62, Wpływy z usług , ,70 62, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,83 5, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,65 1, Wpływy z różnych opłat , ,99 1, Pozostałe odsetki 315,00 319,66 101, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,98 45, Wpływy z różnych opłat , ,98 45, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5,00 4,98 99, Wpływy z opłaty produktowej 5,00 4,98 99, Pozostała działalność , ,22 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,22 100, Kultura fizyczna 112,00 112,22 100, Pozostała działalność 112,00 112,22 100,20 Strona 7

8 0970 Wpływy z różnych dochodów 112,00 112,22 100,20 Razem dochody bieżące: , ,02 59,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,54 69,94 2) wg pełnej szczegółowości: DOCHODY MAJĄTKOWE: Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0, Transport i łączność ,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 179,00 179,90 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 179,00 179,90 100, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 179,00 179,90 100, Pomoc społeczna ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0,00 Strona 8

9 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 14, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 14, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 14,61 Razem dochody majątkowe: , ,90 10,72 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0,00 Ogółem dochody: , ,92 36,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,54 23,31 W TYM: INFORMACJA O DOCHODACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI: Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,97 100, Pozostała działalność , ,97 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,97 100, Administracja publiczna , ,00 54, Urzędy wojewódzkie , ,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 54, ,00 516,00 50, ,00 516,00 50, ,00 516,00 50,00 Strona 9

10 852 Pomoc społeczna , ,00 46, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 46, , ,00 46, , ,00 52, , ,00 52, Pozostała działalność 6 300, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6 300, ,00 100,00 Razem: , ,97 50,38 Wójt Roman Fiedorowicz Strona 10

11 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 183/12 Wójta Gminy Raczki z dnia 3 sierpnia 2012 r. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2012 R., W TYM: WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI 1) wg pełnej szczegółowości: WYDATKI BIEŻĄCE: Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,76 97, Izby rolnicze 8 700, ,90 39, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 700, ,90 39, Pozostała działalność , ,86 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 342,00 100, Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 921,00 910,58 98, Zakup usług pozostałych 134,00 133,70 99, Różne opłaty i składki , ,58 100, Transport i łączność , ,53 60, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,53 81, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 87, Zakup usług remontowych , ,76 69, Zakup usług pozostałych , ,76 87, Gospodarka mieszkaniowa , ,51 53, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,51 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,98 71, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 83,58 Strona 11

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,38 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 278, ,30 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 950, ,38 63, Składki na Fundusz Pracy 1 120,00 627,05 55, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 41, Zakup energii , ,93 46, Zakup usług pozostałych , ,56 36, Różne opłaty i składki , ,72 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300, ,00 71, Podatek od nieruchomości 3 392, ,50 50, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 945,00 460,00 48, Działalność usługowa , ,07 25, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,54 21, Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 39, Zakup usług pozostałych ,00 515,74 1, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,53 39, Wynagrodzenia bezosobowe , ,53 39, Administracja publiczna , ,28 57, Urzędy wojewódzkie , ,37 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 95,40 31, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 302, ,30 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 59, Składki na Fundusz Pracy 2 160,00 898,39 41, Zakup materiałów i wyposażenia 4 300, ,81 42, Zakup usług pozostałych 7 600, ,70 40, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00 112,75 22, Podróże służbowe krajowe 368,00 367,66 99,91 Strona 12

13 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 432, ,00 73, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 280,00 35, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,67 58, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 48, Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 98, Zakup usług pozostałych 145,00 69,07 47, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,19 57, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 845,17 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,62 54, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,36 59, Składki na Fundusz Pracy , ,23 48, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 318,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 14, Zakup materiałów i wyposażenia , ,03 66, Zakup energii , ,33 45, Zakup usług zdrowotnych 500,00 100,00 20, Zakup usług pozostałych , ,21 83, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,31 46, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,88 42, , ,45 43, Podróże służbowe krajowe 5 000, ,37 85, Różne opłaty i składki 1 500,00 306,88 20, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 73, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, ,00 31, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 305,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 305,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,05 63, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 47,94 Strona 13

14 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,39 73, Zakup usług pozostałych 4 000, ,40 77, Różne opłaty i składki , ,26 94, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032,00 504,92 48, ,00 504,92 48, Zakup materiałów i wyposażenia 1 032,00 504,92 48, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,63 42, Ochotnicze straże pożarne , ,63 42, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 16, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800, ,18 78, Składki na Fundusz Pracy 300,00 102,90 34, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 29, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 52, Zakup energii 7 000, ,47 54, Zakup usług remontowych 6 500,00 738,00 11, Zakup usług zdrowotnych 316,00 316,00 100, Zakup usług pozostałych 4 000, ,77 32, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 550,00 274,34 49, Różne opłaty i składki , ,72 98, Obsługa długu publicznego , ,03 46, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,03 46, , ,03 46, Różne rozliczenia ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,47 50, Szkoły podstawowe , ,06 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę , ,00 48,65 Strona 14

15 fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,14 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,61 89, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 54, Składki na Fundusz Pracy , ,34 43, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 55, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 700,00 178,00 1, Zakup energii , ,97 45, Zakup usług remontowych , ,81 14, Zakup usług zdrowotnych 2 300,00 35,00 1, Zakup usług pozostałych , ,70 70, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500,00 650,88 26, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,08 31, Podróże służbowe krajowe 4 300, ,70 39, Różne opłaty i składki 5 200,00 240,00 4, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 81, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 200,00 13, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,59 51, Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 75, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,92 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,94 54, Składki na Fundusz Pracy 5 543, ,27 50, Zakup materiałów i wyposażenia 3 270,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 275,00 6,88 Strona 15

16 4260 Zakup energii 4 006, ,00 34, Zakup usług zdrowotnych 180,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 800,00 519,00 64, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Przedszkola , ,94 51, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 5 660, ,52 70, , ,00 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 252, ,36 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,72 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 529, ,70 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,52 54, Składki na Fundusz Pracy 2 597, ,97 49, Wynagrodzenia bezosobowe 6 960, ,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 447,20 24, Zakup środków żywności , ,35 55, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 0,00 0, Zakup energii 4 062, ,00 41, Zakup usług zdrowotnych 90,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, ,60 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 343, ,00 75, Gimnazja , ,46 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,77 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,89 54, Składki na Fundusz Pracy , ,65 47, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 200,00 8,00 Strona 16

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 30, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,21 19, Zakup energii , ,75 44, Zakup usług zdrowotnych 250,00 140,00 56, Zakup usług pozostałych , ,36 62, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 696,85 46, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 762,15 25, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 451,72 45, Różne opłaty i składki 3 700,00 505,00 13, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,25 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 60, Składki na Fundusz Pracy 3 633, ,60 31, Zakup materiałów i wyposażenia , ,44 62, Zakup usług remontowych , ,46 11, Zakup usług zdrowotnych 600,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,50 55, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 486,25 32, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 333, ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,69 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,65 99,99 Strona 17

18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,51 59, Składki na Fundusz Pracy 4 543, ,12 40, Wynagrodzenia bezosobowe 5 280, ,00 47, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,90 25, Zakup energii 1 500,00 866,52 57, Zakup usług pozostałych 4 517, ,71 62, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 250,00 41, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 480,00 145,58 30, ,00 528,68 35, Podróże służbowe krajowe 1 500,00 655,42 43, Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376, ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 480,00 80, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,16 12, Zakup usług pozostałych , ,16 12, Pozostała działalność , ,32 57, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 076, ,19 95, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 57, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 529, ,00 80, Składki na ubezpieczenia społeczne 270,00 215,99 79, Składki na Fundusz Pracy 1 689,00 893,87 52, Składki na Fundusz Pracy 248,00 175,35 70, Składki na Fundusz Pracy 44,00 30,95 70, Wynagrodzenia bezosobowe , ,85 70, Wynagrodzenia bezosobowe 1 786, ,15 70, Zakup materiałów i wyposażenia , ,27 62,07 Strona 18

19 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 080, ,45 49, Zakup materiałów i wyposażenia 720,00 357,09 49, Zakup energii , ,00 49, Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 135,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 9 820, ,87 70, Zakup usług pozostałych 5 882,00 856,81 14, Zakup usług pozostałych 1 038,00 151,19 14, Podróże służbowe krajowe 255,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 45,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,75 38, Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,75 39, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 0, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 502,55 50, Składki na Fundusz Pracy 150,00 10,10 6, Wynagrodzenia bezosobowe , ,83 27, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 42, Zakup usług pozostałych 5 650, ,56 39, Różne opłaty i składki 1 000,00 780,00 78, Pomoc społeczna , ,80 45, Domy pomocy społecznej , ,48 39, Zakup usług pozostałych , ,48 39, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 530,00 53, Zakup usług pozostałych 1 000,00 530,00 53,00 Strona 19

20 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,72 45, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 444,00 371,55 83, Świadczenia społeczne , ,00 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 52, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 567, ,63 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 53, Składki na Fundusz Pracy 620,00 298,46 48, Zakup materiałów i wyposażenia 6 270, ,92 16, Zakup energii 600,00 193,26 32, Zakup usług zdrowotnych 100,00 48,00 48, Zakup usług pozostałych 9 900, ,39 39, Zakup usług dostępu do sieci Internet 840,00 177,94 21, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 598,20 29, Podróże służbowe krajowe 1 200,00 148,90 12, Różne opłaty i składki 600,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 730, ,00 73, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 495,00 45, , ,78 51, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 000, ,78 51, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,25 32, Świadczenia społeczne , ,25 32, Dodatki mieszkaniowe , ,52 42, Świadczenia społeczne , ,52 42, Zasiłki stałe , ,21 47, Świadczenia społeczne , ,21 47, Ośrodki pomocy społecznej , ,69 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 104,00 838,50 75,95 Strona 20

21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 42, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 74, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,99 48, Składki na Fundusz Pracy 5 400, ,54 40, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 42, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 19, Zakup energii 1 800,00 866,52 48, Zakup usług zdrowotnych 200,00 96,00 48, Zakup usług pozostałych , ,76 29, Zakup usług dostępu do sieci Internet 840,00 355,88 42, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 744,40 31, Podróże służbowe krajowe 3 300,00 493,74 14, Różne opłaty i składki 550,00 234,00 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 200, ,00 70, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 54, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,48 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 486,00 609,75 41, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,52 56, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400, ,19 58, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, ,97 61, Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 507,05 36, Zakup usług zdrowotnych 100,00 56,00 56, Podróże służbowe krajowe 21,00 21,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 079, ,00 40, Pozostała działalność , ,67 60, Świadczenia społeczne , ,44 66, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 59, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 920, ,66 60, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 551,00 930,48 59,99 Strona 21

22 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 596,00 357,36 59, Składki na Fundusz Pracy 251,00 150,06 59, Składki na Fundusz Pracy 96,00 57,66 60, Wynagrodzenia bezosobowe 5 440, ,24 60, Wynagrodzenia bezosobowe 2 090, ,76 59, Zakup usług pozostałych , ,22 93, Zakup usług pozostałych 9 833, ,78 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 715,00 2, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 268,00 274,62 2, Różne opłaty i składki 3 920, ,28 100, Różne opłaty i składki 1 506, ,72 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,19 58, Świetlice szkolne , ,19 52, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 380, ,50 27, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 969, ,05 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 55, Składki na Fundusz Pracy 3 112, ,10 34, Zakup materiałów i wyposażenia , ,58 50, Zakup środków żywności , ,95 57, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 0,00 0, Zakup energii , ,00 62, Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 180,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 500, ,76 72, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 900,00 401,33 44, Podróże służbowe krajowe 150,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 560, ,00 75, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 99,89 Strona 22

23 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 99, Pozostała działalność 3 000, ,00 75, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, ,00 75, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,29 48, Oczyszczanie miast i wsi , ,30 36, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,30 37, Schroniska dla zwierząt , ,84 73, Zakup usług pozostałych , ,84 73, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,36 48, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 22,50 0, Zakup energii , ,76 52, Zakup usług remontowych , ,10 40, Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 50, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , ,00 50,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,79 40, Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 46, Zakup usług pozostałych 4 000,00 465,60 11, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 56, Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 000, ,00 50, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 50, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 58, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 58, Biblioteki , ,00 53, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 53, Kultura fizyczna , ,74 48, Pozostała działalność , ,74 48, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, ,29 34,74 Strona 23

24 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 18,45 1,85 2) wg pełnej szczegółowości: WYDATKI MAJĄTKOWE: Razem: , ,97 50,81 Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Transport i łączność , ,80 1, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,80 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 1, Gospodarka mieszkaniowa , ,49 32, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,49 32, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 32, Oświata i wychowanie , ,79 100, Pozostała działalność , ,79 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,79 17, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,79 17, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 17, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0, Kultura fizyczna ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 Razem majątkowe , ,87 12,76 W TYM: INFORMACJA O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODRĘBNYMI USTAWAMI: Strona 24

25 Dział Rozdz. Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie Wskaźnik % wykonania w stosunku do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,86 99, Pozostała działalność , ,86 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 342,00 342,00 100, Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 921,00 910,58 98, Zakup usług pozostałych 134,00 133,70 99, Różne opłaty i składki , ,58 100, Administracja publiczna , ,75 54, Urzędy wojewódzkie , ,75 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 51, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 200, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 400, ,00 50, Składki na Fundusz Pracy 1 450,00 735,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia 1 250,00 650,00 52, Zakup usług pozostałych 3 300, ,00 37, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 200,00 112,75 56, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000, ,00 75, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 032,00 504,92 48, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032,00 504,92 48, Zakup materiałów i wyposażenia 1 032,00 504,92 48, Pomoc społeczna , ,51 46, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,71 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 75, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 567, ,63 99,99 Strona 25

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 31 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 275/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2013 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 9/11 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 220/13 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2147 ZARZĄDZENIE NR 18/12 WÓJTA GMINY NOWINKA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 317/14 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 18 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 146/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 206/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 206/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 206/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie projektu budżetu gminy Raczki na 2013 r. Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 224/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 224/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 224/17 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV//0 z dnia stycznia 0 roku związane zadania 0 na art. ust. pkt i 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/72/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012.

UCHWAŁA NR XII/72/11 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012. UCHWAŁA NR XII/72/11 RADY GMINY RACZKI z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raczki na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i lit. i oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego:

.1 Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014r. według którego: ZARZĄDZENIE NR 10/2015 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 5 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY PRZEROŚL z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą:

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku zawierającą: ZARZĄDZENIE NR 233/12 BURMISTRZA ŁAP z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łapy za pierwsze półrocze 2012 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek:

1. Z planu dochodów budżetowych w wysokości ,00 wyszczególnia się plany dochodów poszczególnych jednostek: ZARZĄDZENIE Nr 180/13 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie: ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetowych jednostek podległych Gminie Rajgród oraz wysokości dotacji i wpłat do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo