Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a i art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zarządza, co następuje: Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czchowie : 1) sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) informację o stanie mienia Gminy Czchów, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

2 Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. S p r a w o z d a n i e r o c z n e z w y k o n a n i a b u d Ŝ e t u G m i n y C z c h ó w z a r o k : BudŜet Gminy Czchów na rok 2010 został uchwalony Uchwałą BudŜetową na rok 2010 Nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 stycznia 2010 roku i zmieniony Uchwałą Nr XXXII/290/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 lutego 2010 r. i przedstawiał się następująco: 1. Planowane dochody budŝetu Gminy Czchów na rok łączna kwota zł, w tym: 1) dochody bieŝące zł, 2) dochody majątkowe zł, 2. Planowane wydatki budŝetu Gminy Czchów na rok łączna kwota zł, w tym: 1) wydatki bieŝące zł, w tym: a) wydatki bieŝące jednostki budŝetowej w kwocie łącznej zł, w tym na: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych zł, b) wydatki na dotacje na zadania bieŝące zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, d) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie zł, z czego ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej zł, e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zł, 2) wydatki majątkowe zł, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie zł, w tym ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej zł. 3. Planowane przychody budŝetu Gminy Czchów na rok kwota zł. 4. Planowane rozchody budŝetu Gminy Czchów na rok kwota zł. 2

3 W ciągu roku 2010 w planie budŝetu Gminy Czchów zostały wprowadzone następujące zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Czchowie i Zarządzeń Burmistrza Czchowa: DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Uchwała budŝetowa na rok , , , ,00 Nr XXXI/284/2010 Z M I A N Y Zarządzenie ,00 Nr 8/ , Zarządzenie ,00 Nr 9/ , Zarządzenie ,00 Nr 17/ , , Uchwała , ,00 Nr XXXII/291/ , , Zarządzenie ,00 Nr 18/ , Zarządzenie ,00 Nr 29/ , , Zarządzenie ,00 Nr 31/ , , Zarządzenie ,00 Nr 43/ , Uchwała ,00 Nr XXXIII/312/ , , Zarządzenie ,00 Nr 49/ , , Zarządzenie - Nr 54/ , , Zarządzenie - Nr 62/ , , Zarządzenie ,00 Nr 66/ , Zarządzenie ,00 Nr 69/ , , Zarządzenie ,00 Nr 74/ , Zarządzenie , ,00 Nr 87/ , , Zarządzenie - Nr 89/ , , Zarządzenie ,00 Nr 93/ , Uchwała , ,00 Nr XXXIV/317/ , , , Zarządzenie ,00 Nr 94/ , Zarządzenie ,00 Nr 98/ , , Zarządzenie ,00 Nr 105/ , , Zarządzenie ,00 Nr 108/ , , Zarządzenie ,00 Nr 112/ ,00 3

4 Zarządzenie ,00 Nr 115/ , , Zarządzenie , ,53 Nr 117/ , , Zarządzenie ,00 Nr 120/ , , Zarządzenie ,00 Nr 125/ , , Zarządzenie ,00 Nr 127/ , , Zarządzenie ,00 Nr 133/ , Uchwała ,00 Nr XXXVI/329/ , , Zarządzenie ,00 Nr 137/ , , Zarządzenie ,00 Nr 139/ , Zarządzenie ,00 Nr 144/ , Zarządzenie ,00 Nr 146/ , Zarządzenie - 652, ,00 Nr 151/ , , Zarządzenie ,00 Nr 153/ , Uchwała , ,00 Nr XXXVII/340/ , , Zarządzenie , ,00 Nr 156/ , , Zarządzenie ,00 Nr 160/ , Uchwała , ,37 Nr XXXVIII/344/ , , Zarządzenie ,00 Nr 167/ , , Zarządzenie , ,00 Nr 169/ , , Zarządzenie , ,00 Nr 172/ , , Zarządzenie ,00 Nr 174/ , Zarządzenie ,00 Nr 176/ , Zarządzenie ,00 Nr 187/ , Zarządzenie ,78 Nr 191/ , , Zarządzenie ,00 Nr 197/ , Uchwała , , ,20 Nr III/15/ , , , Zarządzenie , ,00 Nr 200/ ,00 Stan na dzień 31 grudnia 2010 r , , , ,00 4

5 Po uwzględnieniu powyŝszych zmian plan budŝetu Gminy Czchów na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco: 1. Planowane dochody budŝetu Gminy Czchów na rok łączna kwota ,03 zł, w tym: 1) dochody bieŝące ,03 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, 2. Planowane wydatki budŝetu Gminy Czchów na rok łączna kwota ,75 zł, w tym: 1) wydatki bieŝące ,75 zł, w tym: a) wydatki bieŝące jednostki budŝetowej w kwocie łącznej ,83 zł, w tym na: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,95 zł, wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych ,88 zł, b) wydatki na dotacje na zadania bieŝące ,00 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,05 zł, d) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie ,87 zł, z czego ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,87 zł, e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie ,00 zł, w tym ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,00 zł. 3. Planowane przychody budŝetu Gminy Czchów na rok kwota ,72 zł. 4. Planowane rozchody budŝetu Gminy Czchów na rok kwota ,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŝnych oraz poręczeń i gwarancji kwota zadłuŝenia ogółem na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła ,67 zł, w tym: - stan zadłuŝenia z tytułu kredytów i poŝyczek na dzień r ,08 zł - zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 213,59 zł W okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku nie były udzielane poręczenia ani gwarancje. W tym samym okresie Rada Miejska w Czchowie nie podjęła uchwał w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych przez jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2010 Gmina Czchów zaciągnęła kredyt inwestycyjny długoterminowy w wysokości ,00 zł oraz poŝyczkę na zadania inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ,08 zł. Natomiast koszty obsługi długu za rok 2010 wynoszą ,03 zł. Zestawienie dochodów Gminy Czchów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w podziale na dochody bieŝące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. W załączniku Nr 2 zostało przedstawione zestawienie wydatków Gminy Czchów w podziale na wydatki bieŝące i majątkowe. Szczegółowe zestawienie wydatków bieŝących wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku zawiera załącznik Nr 3, natomiast 5

6 w załączniku Nr 4 zostały omówione wydatki majątkowe realizowane w Gminie Czchów. Z kolei przychody i rozchody Gminy Czchów zostały przedstawione w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych i wydatki budŝetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zostały przedstawione w załączniku Nr 6. Załącznik Nr 7 przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W załączniku Nr 8 ujęte zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik Nr 9 przedstawia kwoty dotacji udzielanych w 2010 roku, załącznik Nr 10 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, natomiast załącznik Nr 11 - limity na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy. w załączniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania zostały przedstawione przychody i koszty zakładów budŝetowych Gminy Publicznego Przedszkola w Czchowie i Tymowej oraz Zakładu Usług Komunalnych w Czchowie. 6

7 Załącznik Nr l do sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za rok D o c h o d y b u d Ŝ e t u G m i n y C z c h ó w. Planowany budŝet Gminy Czchów na 2010 r., w wyniku dokonanych zmian, po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił ,03 zł, a wykonanie ,85 zł, to jest 99,42 % planu zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku". Z tego plan dochodów bieŝących wynosił ,03 zł, a wykonanie ,29 zł, to jest 99,54 % planu, natomiast plan dochodów majątkowych wynosił ,00 zł, a wykonanie ,56 zł, to jest 97,62 % planu. D o c h o d y G m i n y C z c h ó w w p o d z i a l e n a d o c h o d y b i e Ŝ ą c e i d o c h o d y m a j ą t k o w e : z tego: Dochody OGÓŁEM: Dział Rozdział Źródła dochodów Dochody bieŝące: Dochody majątkowe: Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , , , ,63 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,63 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Leśnictwo , , , ,86 0,00 0, Gospodarka leśna , , , ,86 0,00 0, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu 956,00 585,58 956,00 585,58 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , , , , Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,00

8 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , Drogi wewnętrzne , , , , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na , , , ,00 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 2 100, , , ,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu , , , ,69 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , , , , Pozostałe odsetki 3 050, , , , Pozostała działalność , , , ,26 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0, Cmentarze , , , ,00 0,00 0, Wpływy z usług , , , ,00 8

9 Administracja publiczna , , , ,81 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,85 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 10,85 50,00 10, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,65 0,00 0, Wpływy z róŝnych opłat 8 988,00 27, ,00 27, Pozostałe odsetki 8 240, , , , Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Spis powszechny i inne , , , ,31 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,11 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , ,03 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,08 0,00 0, , , , ,08 9

10 Obrona narodowa 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0, Ochotnicze straŝe poŝarne 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 250,00 250,00 250, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,00 0,00 0, Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 250,00 250,00 250, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , , , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych , , , ,48 0,00 0,00 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , ,00 0,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 7 000, , , ,94 opłacany w formie karty podatkowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 900,00 0, ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 7,06 10,00 7, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od , , , ,40 0,00 0,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny 3 000, , , , Podatek leśny 6 500, , , , Podatek od środków transportowych 4 000, , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 300, , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, , , ,00 10

11 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od , , , ,12 0,00 0,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny , , , , Podatek leśny , , , , Podatek od środków transportowych , , , , Podatek od spadków i darowizn , , , , Wpływy z opłaty targowej , , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , , Wpływy z róŝnych opłat 2 900, , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , , , ,95 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , , , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 600,00 111,00 600,00 111, Wpływy z róŝnych opłat 9 500, , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, , , , Pozostałe odsetki 200,00 16,95 200,00 16, Wpływy z róŝnych dochodów 8 810, , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu , , , ,01 0,00 0,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , , Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000, , , , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 budŝetowych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 360,00 360,00 360,00 360, RóŜne rozliczenia , , , ,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , , ,00 0,00 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 11

12 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , , ,00 0,00 0,00 terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , Oświata i wychowanie , , , ,12 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , ,83 0,00 0, Pozostałe odsetki 1 200, , , , Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Przedszkola , , , ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 9,87 0,00 9, Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządowego zakładu budŝetowego 0, ,13 0, , Gimnazja 3 419, , , ,09 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 3 419, , , , Stołówki szkolne , , , ,20 0,00 0, Wpływy z usług , , , , Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000, , , , Pozostała działalność 188,00 188,00 188,00 188,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 188,00 188,00 188,00 188,00 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 12

13 RóŜne rozliczenia 397,00 359,20 397,00 359,20 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100,00 62,50 100,00 62,50 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 100,00 62,50 100,00 62, Pozostała działalność 297,00 296,70 297,00 296,70 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 297,00 296,70 297,00 296, Pomoc społeczna , , , ,52 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego , , , ,20 0,00 0,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 2 000, , , ,84 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7,27 0,00 7, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,23 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z , , , ,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 8 649, , , ,64 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 13

14 Zasiłki stałe , , , ,75 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , ,85 0,00 0, Pozostałe odsetki 150,00 182,85 150,00 182, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , , , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Pozostała działalność , , , ,08 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,86 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 8 000, , , ,60 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 000, , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,02 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,02 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0,00 23,22 0,00 23,22 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Pozostałe , , , ,17 14

15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3 625, , , ,21 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,42 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,74 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,74 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Pomoc społeczna 9 200, , , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 9 200, , , ,00 0,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 9 200, , , , Kultura fizyczna i sport , , , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , ,00 0,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , , , ,00 Dochody ogółem: , , , , , ,56 w tym: 1) Dotacje ogółem, w tym: , , , ,26 0,00 0,00 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , , , ,28 0,00 0,00 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w na podstawie porozumień (umów) 8 000, , , ,60 0,00 0,00 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE , , , ,38 0,00 0,00 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych , , , ,98 0,00 0,00 15

16 S t r u k t u r a d o c h o d ó w G m i n y C z c h ó w r o k u : Dochody ogółem w tym: Plan Wykonanie % wykonania , ,85 99,42 1. Podatki i opłaty lokalne , ,47 99,98 2. Pozostałe dochody , ,51 88,09 3. Udziały w podatku dochodowym , ,01 100,44 4. Dochody z majątku gminy , ,16 84,52 5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych , ,70 99,49 6. Subwencja ogólna , ,00 100,00 Tabela 1 Struktura dochodów Gminy Czchów w 2010 roku 1. Dochody z tytułu podatków i opat lokalnych: Źródła dochodów Plan Wykonanie 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 7 000, ,94 opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty targowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 600,00 111, Wpływy z róŝnych opłat , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Pozostałe odsetki 200,00 16, Wpływy z róŝnych dochodów 9 170, ,34 Tabela 1.1. Dochody z tytułu podatków i opat lokalnych RAZEM: , ,47 Podatkiem rolnym objęto gospodarstwa rolne i wystawiono nakazy płatnicze dla gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 3 817,58 ha fizycznych (2 935,16 ha przeliczeniowych). Podatkiem leśnym objęto grunty leśne i wystawiono nakazy płatnicze dla 170 pozycji o pow. 770,91 ha. Podatkiem objęto grunty do 1 ha powierzchni gruntu i wystawiono nakazy płatnicze dla pozycji o łącznej pow. 961,51 ha. Ponadto podatkiem od nieruchomości objęto: - grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ,93 m 2 powierzchni uŝytkowej, - grunty pozostałe (w tym grunty pod zabudową) ,75 m 2 powierzchni, - budynki mieszkalne ,50 m. 2 powierzchni uŝytkowej, - budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej ,45 m 2 powierzchni uŝytkowej, - budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 533,15 m 2 powierzchni uŝytkowej, 16

17 - budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego ,22 m 2 powierzchni uŝytkowej, - budynki rekreacji indywidualnej ,87 m 2 powierzchni uŝytkowej. Ponadto podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym objęto osoby prawne i stowarzyszenia 66 pozycji. Do podatników zalegających z wpłatami wystawiono 225 upomnień na łączną kwotę ,27 zł. Do Urzędów Skarbowych skierowano do realizacji 24 wnioski egzekucyjne na łączną kwotę ,60 zł. Wskutek powyŝszych działań na poczet zaległości podatkowych wpłynęła kwota ,89 zł, tytułem odsetek za zwłokę kwota 3 320,00 zł oraz tytułem kosztów egzekucyjnych kwota 2 058,40 zł. Główną przyczyną powstawania zaległości podatkowych jest brak aktualnych właścicieli gruntów i nieruchomości. W przewaŝającej większości właściciele gruntów, na których ciąŝy obowiązek regulowania naliczanych naleŝności nie Ŝyją. Brak jest spadkobierców bądź uŝytkowników gruntów, nieruchomości. Istnieją równieŝ pozycje, których zaległości w drodze egzekucji administracyjnej są nieściągalne. Wpis do hipoteki przymusowej czy zastaw skarbowy stanowią pewne zabezpieczenie lecz nie likwidują zaległości Podatkiem od środków transportowych objęte zostały osoby prawne i fizyczne Łącznie opodatkowano 201 pojazdów. Dla podatników zalegających z płatnościami wystawiono 30 upomnień na łączną kwotę ,05 zł oraz skierowano do realizacji przez Urząd Skarbowy wnioski egzekucyjne (14 tytułów wykonawczych) na kwotę ,45 zł. Wskutek powyŝszych działań na poczet zaległości podatkowych wpłynęła kwota ,55 zł, tytułem odsetek za zwłokę kwota 1 564,00 zł oraz tytułem kosztów egzekucyjnych kwota 88,00 zł. W 2010 roku wpłynęły 3 podania w sprawie umorzenia II raty podatku wskutek cięŝkiej sytuacji materialnej. Po ich rozpatrzeniu dwóm podatnikom został umorzony podatek w łącznej kwocie 3 046,00 zł. Rozpatrzono 131 podań w sprawie zastosowania ulg umorzeń i zwolnień. Zastosowano następujące rodzaje ulg: ulgi z tytułu nabycia gruntów od osoby obcej na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego na kwotę 411,00 zł. ulgi inwestycyjne w gospodarstwach rolnych na kwotę 606,00 zł. ulgi z tytułu wystąpienia klęski Ŝywiołowej na kwotę ,00 zł. 2. Pozostałe dochody Źródła dochodów Plan Wykonanie 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8 988,00 27, Wpływy z usług , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 2 000, ,06 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 9 590, , Wpływy z róŝnych dochodów , ,28 RAZEM: , ,51 Tabela 1.2. Pozostałe dochody 17

18 3. Udziały gmin w podatkach: Źródła dochodów Plan Wykonanie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000, ,01 RAZEM: , ,01 Tabela 1.3. Udziały gmin w podatkach 4. Dochody z majątku gminy: Źródła dochodów Plan Wykonanie 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 2 100, ,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu , ,27 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , , Pozostałe odsetki 3 050, , Wpływy z róŝnych dochodów , ,26 RAZEM: , ,16 Tabela 1.4. Dochody z majątku gminy W roku 2010 dokonano sprzedaŝy drewna na łączną kwotę ,28 zł. Z najmu i dzierŝawy składników majątkowych do budŝetu Gminy Czchów w 2010 roku wpłynęła kwota ,27 zł. Kwota ta dotyczy wpływów z dzierŝawy gruntów rekreacyjnych i innych, czynszu za najem lokali mieszkalnych i uŝytkowych oraz stałej opłaty za uŝytkowanie wieczyste gruntu. Dochody ze sprzedaŝy wyrobów pochodzą m.in. ze sprzedaŝy 35 działek stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Czchów o łącznej pow. 0,5092 ha. Ponadto podjęto działania zmierzające do uzyskania planowanych dochodów: 1. Ogłoszono dwa przetargi na sprzedaŝ w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 1336/49 o pow. 0,0498 m 2 połoŝonej w Czchowie. Działki 82/3 o pow ha połoŝonej w Jurkowie Działki 82/4 o pow ha połoŝonej w Jurkowie W związku z brakiem ofert na sprzedaŝ w/w działek przetarg nie doszedł do skutku. 2. Ogłoszono pierwszy przetarg na sprzedaŝ w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej jako: Działka nr 1336/95 o pow. 0,0118 ha połoŝonej w Czchowie Działka 1336/124 o pow. 0,0051 ha połoŝonej w Czchowie W związku z brakiem ofert na sprzedaŝ w/w działek przetarg nie doszedł do skutku. 3. Wystąpiono takŝe z propozycją do właścicieli domków letniskowych o przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 KC, jednakŝe nie wszystkie osoby zdecydowały się na przeniesienie własności działek pod domkami letniskowymi. 18

19 5. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych: Źródła dochodów Plan Wykonanie 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,17 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Pozostałe 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3 625, ,21 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań , ,28 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków 2 000, ,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych , ,50 zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na 8 000, ,60 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją , ,85 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2370 Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządowego 0, ,13 zakładu budŝetowego 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację , ,00 zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin 7 000, ,62 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych , ,28 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na , ,06 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji , ,00 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) RAZEM: , ,70 Tabela 1.5. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych 6. Subwencje ogólne: Źródła dochodów Plan Wykonanie 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 RAZEM: , ,00 Tabela 1.6. Subwencje ogólne 19

20 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za rok W y d a t k i b u d Ŝ e t u G m i n y C z c h ó w. Planowany budŝet Gminy Czchów po stronie wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił ,75 zł, a zrealizowano w wysokości ,52 zł, co stanowi 96,13 % planu rocznego zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku." Z tego plan wydatków bieŝących wynosił ,75 zł, a wykonanie ,17 zł, to jest 97,05 % planu, natomiast plan wydatków majątkowych wynosił ,00 zł, a wykonanie ,35 zł, to jest 92,92 % planu. S t r u k t u r a w y d a t k ó w G m i n y C z c h ó w w r o k u : Plan Wykonanie % Wydatki bieŝące ogółem: , ,17 97,05 w tym: 1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym na , ,56 96,23 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,92 96,91 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,64 94,68 2) dotacje na zadania bieŝące , ,97 99,06 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,70 98,71 4) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych , ,91 98,17 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budŝetowym 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego , ,03 93,47 Wydatki majątkowe ogółem: , ,35 92,92 w tym: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,35 92,92 w tym a) na programy finansowane z środków pochodzących z , ,04 97,17 budŝetu Unii Europejskiej b) z innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających 0,00 0,00 0,00 zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) na zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 0,00 3) na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 WYDATKI RAZEM , ,52 96,13 Tabela 2 Struktura wydatków Gminy Czchów w 2010 roku 20

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska

Powiat Średzki. INFORMATOR BUDśETOWY 2008. www.srodawlkp-powiat.pl Przejrzysta Polska Powiat Średzki INFORMATOR BUDśETOWY 2008 CO TO JEST BUDśET? Pojęcie budŝet jest rzadko uŝywane w Ŝyciu codziennym, choć kaŝda rodzina, czy firma ma z tym pojęciem do czynienia. BudŜet to nic innego, jak

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok.

PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. w sprawie: zmiany budŝetu miasta na 2008 rok. PROJEKT NR 1 Uchwała nr Rady Miejskiej w GiŜycku z dnia września 2008 roku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo