Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a i art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zarządza, co następuje: Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czchowie : 1) sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) informację o stanie mienia Gminy Czchów, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

2 Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. S p r a w o z d a n i e r o c z n e z w y k o n a n i a b u d Ŝ e t u G m i n y C z c h ó w z a r o k : BudŜet Gminy Czchów na rok 2010 został uchwalony Uchwałą BudŜetową na rok 2010 Nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 stycznia 2010 roku i zmieniony Uchwałą Nr XXXII/290/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 lutego 2010 r. i przedstawiał się następująco: 1. Planowane dochody budŝetu Gminy Czchów na rok łączna kwota zł, w tym: 1) dochody bieŝące zł, 2) dochody majątkowe zł, 2. Planowane wydatki budŝetu Gminy Czchów na rok łączna kwota zł, w tym: 1) wydatki bieŝące zł, w tym: a) wydatki bieŝące jednostki budŝetowej w kwocie łącznej zł, w tym na: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych zł, b) wydatki na dotacje na zadania bieŝące zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, d) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie zł, z czego ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej zł, e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zł, 2) wydatki majątkowe zł, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie zł, w tym ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej zł. 3. Planowane przychody budŝetu Gminy Czchów na rok kwota zł. 4. Planowane rozchody budŝetu Gminy Czchów na rok kwota zł. 2

3 W ciągu roku 2010 w planie budŝetu Gminy Czchów zostały wprowadzone następujące zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Czchowie i Zarządzeń Burmistrza Czchowa: DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Uchwała budŝetowa na rok , , , ,00 Nr XXXI/284/2010 Z M I A N Y Zarządzenie ,00 Nr 8/ , Zarządzenie ,00 Nr 9/ , Zarządzenie ,00 Nr 17/ , , Uchwała , ,00 Nr XXXII/291/ , , Zarządzenie ,00 Nr 18/ , Zarządzenie ,00 Nr 29/ , , Zarządzenie ,00 Nr 31/ , , Zarządzenie ,00 Nr 43/ , Uchwała ,00 Nr XXXIII/312/ , , Zarządzenie ,00 Nr 49/ , , Zarządzenie - Nr 54/ , , Zarządzenie - Nr 62/ , , Zarządzenie ,00 Nr 66/ , Zarządzenie ,00 Nr 69/ , , Zarządzenie ,00 Nr 74/ , Zarządzenie , ,00 Nr 87/ , , Zarządzenie - Nr 89/ , , Zarządzenie ,00 Nr 93/ , Uchwała , ,00 Nr XXXIV/317/ , , , Zarządzenie ,00 Nr 94/ , Zarządzenie ,00 Nr 98/ , , Zarządzenie ,00 Nr 105/ , , Zarządzenie ,00 Nr 108/ , , Zarządzenie ,00 Nr 112/ ,00 3

4 Zarządzenie ,00 Nr 115/ , , Zarządzenie , ,53 Nr 117/ , , Zarządzenie ,00 Nr 120/ , , Zarządzenie ,00 Nr 125/ , , Zarządzenie ,00 Nr 127/ , , Zarządzenie ,00 Nr 133/ , Uchwała ,00 Nr XXXVI/329/ , , Zarządzenie ,00 Nr 137/ , , Zarządzenie ,00 Nr 139/ , Zarządzenie ,00 Nr 144/ , Zarządzenie ,00 Nr 146/ , Zarządzenie - 652, ,00 Nr 151/ , , Zarządzenie ,00 Nr 153/ , Uchwała , ,00 Nr XXXVII/340/ , , Zarządzenie , ,00 Nr 156/ , , Zarządzenie ,00 Nr 160/ , Uchwała , ,37 Nr XXXVIII/344/ , , Zarządzenie ,00 Nr 167/ , , Zarządzenie , ,00 Nr 169/ , , Zarządzenie , ,00 Nr 172/ , , Zarządzenie ,00 Nr 174/ , Zarządzenie ,00 Nr 176/ , Zarządzenie ,00 Nr 187/ , Zarządzenie ,78 Nr 191/ , , Zarządzenie ,00 Nr 197/ , Uchwała , , ,20 Nr III/15/ , , , Zarządzenie , ,00 Nr 200/ ,00 Stan na dzień 31 grudnia 2010 r , , , ,00 4

5 Po uwzględnieniu powyŝszych zmian plan budŝetu Gminy Czchów na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco: 1. Planowane dochody budŝetu Gminy Czchów na rok łączna kwota ,03 zł, w tym: 1) dochody bieŝące ,03 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, 2. Planowane wydatki budŝetu Gminy Czchów na rok łączna kwota ,75 zł, w tym: 1) wydatki bieŝące ,75 zł, w tym: a) wydatki bieŝące jednostki budŝetowej w kwocie łącznej ,83 zł, w tym na: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,95 zł, wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych ,88 zł, b) wydatki na dotacje na zadania bieŝące ,00 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,05 zł, d) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie ,87 zł, z czego ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,87 zł, e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie ,00 zł, w tym ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,00 zł. 3. Planowane przychody budŝetu Gminy Czchów na rok kwota ,72 zł. 4. Planowane rozchody budŝetu Gminy Czchów na rok kwota ,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŝnych oraz poręczeń i gwarancji kwota zadłuŝenia ogółem na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła ,67 zł, w tym: - stan zadłuŝenia z tytułu kredytów i poŝyczek na dzień r ,08 zł - zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 213,59 zł W okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku nie były udzielane poręczenia ani gwarancje. W tym samym okresie Rada Miejska w Czchowie nie podjęła uchwał w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych przez jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2010 Gmina Czchów zaciągnęła kredyt inwestycyjny długoterminowy w wysokości ,00 zł oraz poŝyczkę na zadania inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ,08 zł. Natomiast koszty obsługi długu za rok 2010 wynoszą ,03 zł. Zestawienie dochodów Gminy Czchów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w podziale na dochody bieŝące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. W załączniku Nr 2 zostało przedstawione zestawienie wydatków Gminy Czchów w podziale na wydatki bieŝące i majątkowe. Szczegółowe zestawienie wydatków bieŝących wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku zawiera załącznik Nr 3, natomiast 5

6 w załączniku Nr 4 zostały omówione wydatki majątkowe realizowane w Gminie Czchów. Z kolei przychody i rozchody Gminy Czchów zostały przedstawione w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych i wydatki budŝetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zostały przedstawione w załączniku Nr 6. Załącznik Nr 7 przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W załączniku Nr 8 ujęte zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik Nr 9 przedstawia kwoty dotacji udzielanych w 2010 roku, załącznik Nr 10 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, natomiast załącznik Nr 11 - limity na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy. w załączniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania zostały przedstawione przychody i koszty zakładów budŝetowych Gminy Publicznego Przedszkola w Czchowie i Tymowej oraz Zakładu Usług Komunalnych w Czchowie. 6

7 Załącznik Nr l do sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za rok D o c h o d y b u d Ŝ e t u G m i n y C z c h ó w. Planowany budŝet Gminy Czchów na 2010 r., w wyniku dokonanych zmian, po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił ,03 zł, a wykonanie ,85 zł, to jest 99,42 % planu zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku". Z tego plan dochodów bieŝących wynosił ,03 zł, a wykonanie ,29 zł, to jest 99,54 % planu, natomiast plan dochodów majątkowych wynosił ,00 zł, a wykonanie ,56 zł, to jest 97,62 % planu. D o c h o d y G m i n y C z c h ó w w p o d z i a l e n a d o c h o d y b i e Ŝ ą c e i d o c h o d y m a j ą t k o w e : z tego: Dochody OGÓŁEM: Dział Rozdział Źródła dochodów Dochody bieŝące: Dochody majątkowe: Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , , , ,63 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,63 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Leśnictwo , , , ,86 0,00 0, Gospodarka leśna , , , ,86 0,00 0, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu 956,00 585,58 956,00 585,58 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , , , , Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,00

8 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , Drogi wewnętrzne , , , , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na , , , ,00 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 2 100, , , ,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu , , , ,69 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , , , , Pozostałe odsetki 3 050, , , , Pozostała działalność , , , ,26 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0, Cmentarze , , , ,00 0,00 0, Wpływy z usług , , , ,00 8

9 Administracja publiczna , , , ,81 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,85 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 10,85 50,00 10, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,65 0,00 0, Wpływy z róŝnych opłat 8 988,00 27, ,00 27, Pozostałe odsetki 8 240, , , , Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Spis powszechny i inne , , , ,31 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,11 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , ,03 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,08 0,00 0, , , , ,08 9

10 Obrona narodowa 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0, Ochotnicze straŝe poŝarne 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 250,00 250,00 250, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,00 0,00 0, Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 250,00 250,00 250, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , , , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych , , , ,48 0,00 0,00 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , ,00 0,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 7 000, , , ,94 opłacany w formie karty podatkowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 900,00 0, ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 7,06 10,00 7, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od , , , ,40 0,00 0,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny 3 000, , , , Podatek leśny 6 500, , , , Podatek od środków transportowych 4 000, , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 300, , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, , , ,00 10

11 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od , , , ,12 0,00 0,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny , , , , Podatek leśny , , , , Podatek od środków transportowych , , , , Podatek od spadków i darowizn , , , , Wpływy z opłaty targowej , , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , , Wpływy z róŝnych opłat 2 900, , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , , , ,95 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , , , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 600,00 111,00 600,00 111, Wpływy z róŝnych opłat 9 500, , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, , , , Pozostałe odsetki 200,00 16,95 200,00 16, Wpływy z róŝnych dochodów 8 810, , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu , , , ,01 0,00 0,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , , Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000, , , , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 budŝetowych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 360,00 360,00 360,00 360, RóŜne rozliczenia , , , ,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , , ,00 0,00 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 11

12 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , , ,00 0,00 0,00 terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , Oświata i wychowanie , , , ,12 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , ,83 0,00 0, Pozostałe odsetki 1 200, , , , Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Przedszkola , , , ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 9,87 0,00 9, Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządowego zakładu budŝetowego 0, ,13 0, , Gimnazja 3 419, , , ,09 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 3 419, , , , Stołówki szkolne , , , ,20 0,00 0, Wpływy z usług , , , , Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000, , , , Pozostała działalność 188,00 188,00 188,00 188,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 188,00 188,00 188,00 188,00 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 12

13 RóŜne rozliczenia 397,00 359,20 397,00 359,20 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100,00 62,50 100,00 62,50 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 100,00 62,50 100,00 62, Pozostała działalność 297,00 296,70 297,00 296,70 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 297,00 296,70 297,00 296, Pomoc społeczna , , , ,52 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego , , , ,20 0,00 0,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 2 000, , , ,84 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7,27 0,00 7, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,23 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z , , , ,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 8 649, , , ,64 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 13

14 Zasiłki stałe , , , ,75 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , ,85 0,00 0, Pozostałe odsetki 150,00 182,85 150,00 182, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , , , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Pozostała działalność , , , ,08 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,86 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 8 000, , , ,60 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 000, , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,02 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,02 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0,00 23,22 0,00 23,22 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Pozostałe , , , ,17 14

15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3 625, , , ,21 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,42 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,74 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,74 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Pomoc społeczna 9 200, , , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 9 200, , , ,00 0,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 9 200, , , , Kultura fizyczna i sport , , , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , ,00 0,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , , , ,00 Dochody ogółem: , , , , , ,56 w tym: 1) Dotacje ogółem, w tym: , , , ,26 0,00 0,00 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , , , ,28 0,00 0,00 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w na podstawie porozumień (umów) 8 000, , , ,60 0,00 0,00 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE , , , ,38 0,00 0,00 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych , , , ,98 0,00 0,00 15

16 S t r u k t u r a d o c h o d ó w G m i n y C z c h ó w r o k u : Dochody ogółem w tym: Plan Wykonanie % wykonania , ,85 99,42 1. Podatki i opłaty lokalne , ,47 99,98 2. Pozostałe dochody , ,51 88,09 3. Udziały w podatku dochodowym , ,01 100,44 4. Dochody z majątku gminy , ,16 84,52 5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych , ,70 99,49 6. Subwencja ogólna , ,00 100,00 Tabela 1 Struktura dochodów Gminy Czchów w 2010 roku 1. Dochody z tytułu podatków i opat lokalnych: Źródła dochodów Plan Wykonanie 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 7 000, ,94 opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty targowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 600,00 111, Wpływy z róŝnych opłat , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Pozostałe odsetki 200,00 16, Wpływy z róŝnych dochodów 9 170, ,34 Tabela 1.1. Dochody z tytułu podatków i opat lokalnych RAZEM: , ,47 Podatkiem rolnym objęto gospodarstwa rolne i wystawiono nakazy płatnicze dla gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 3 817,58 ha fizycznych (2 935,16 ha przeliczeniowych). Podatkiem leśnym objęto grunty leśne i wystawiono nakazy płatnicze dla 170 pozycji o pow. 770,91 ha. Podatkiem objęto grunty do 1 ha powierzchni gruntu i wystawiono nakazy płatnicze dla pozycji o łącznej pow. 961,51 ha. Ponadto podatkiem od nieruchomości objęto: - grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ,93 m 2 powierzchni uŝytkowej, - grunty pozostałe (w tym grunty pod zabudową) ,75 m 2 powierzchni, - budynki mieszkalne ,50 m. 2 powierzchni uŝytkowej, - budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej ,45 m 2 powierzchni uŝytkowej, - budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 533,15 m 2 powierzchni uŝytkowej, 16

17 - budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego ,22 m 2 powierzchni uŝytkowej, - budynki rekreacji indywidualnej ,87 m 2 powierzchni uŝytkowej. Ponadto podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym objęto osoby prawne i stowarzyszenia 66 pozycji. Do podatników zalegających z wpłatami wystawiono 225 upomnień na łączną kwotę ,27 zł. Do Urzędów Skarbowych skierowano do realizacji 24 wnioski egzekucyjne na łączną kwotę ,60 zł. Wskutek powyŝszych działań na poczet zaległości podatkowych wpłynęła kwota ,89 zł, tytułem odsetek za zwłokę kwota 3 320,00 zł oraz tytułem kosztów egzekucyjnych kwota 2 058,40 zł. Główną przyczyną powstawania zaległości podatkowych jest brak aktualnych właścicieli gruntów i nieruchomości. W przewaŝającej większości właściciele gruntów, na których ciąŝy obowiązek regulowania naliczanych naleŝności nie Ŝyją. Brak jest spadkobierców bądź uŝytkowników gruntów, nieruchomości. Istnieją równieŝ pozycje, których zaległości w drodze egzekucji administracyjnej są nieściągalne. Wpis do hipoteki przymusowej czy zastaw skarbowy stanowią pewne zabezpieczenie lecz nie likwidują zaległości Podatkiem od środków transportowych objęte zostały osoby prawne i fizyczne Łącznie opodatkowano 201 pojazdów. Dla podatników zalegających z płatnościami wystawiono 30 upomnień na łączną kwotę ,05 zł oraz skierowano do realizacji przez Urząd Skarbowy wnioski egzekucyjne (14 tytułów wykonawczych) na kwotę ,45 zł. Wskutek powyŝszych działań na poczet zaległości podatkowych wpłynęła kwota ,55 zł, tytułem odsetek za zwłokę kwota 1 564,00 zł oraz tytułem kosztów egzekucyjnych kwota 88,00 zł. W 2010 roku wpłynęły 3 podania w sprawie umorzenia II raty podatku wskutek cięŝkiej sytuacji materialnej. Po ich rozpatrzeniu dwóm podatnikom został umorzony podatek w łącznej kwocie 3 046,00 zł. Rozpatrzono 131 podań w sprawie zastosowania ulg umorzeń i zwolnień. Zastosowano następujące rodzaje ulg: ulgi z tytułu nabycia gruntów od osoby obcej na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego na kwotę 411,00 zł. ulgi inwestycyjne w gospodarstwach rolnych na kwotę 606,00 zł. ulgi z tytułu wystąpienia klęski Ŝywiołowej na kwotę ,00 zł. 2. Pozostałe dochody Źródła dochodów Plan Wykonanie 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8 988,00 27, Wpływy z usług , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 2 000, ,06 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 9 590, , Wpływy z róŝnych dochodów , ,28 RAZEM: , ,51 Tabela 1.2. Pozostałe dochody 17

18 3. Udziały gmin w podatkach: Źródła dochodów Plan Wykonanie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000, ,01 RAZEM: , ,01 Tabela 1.3. Udziały gmin w podatkach 4. Dochody z majątku gminy: Źródła dochodów Plan Wykonanie 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 2 100, ,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu , ,27 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , , Pozostałe odsetki 3 050, , Wpływy z róŝnych dochodów , ,26 RAZEM: , ,16 Tabela 1.4. Dochody z majątku gminy W roku 2010 dokonano sprzedaŝy drewna na łączną kwotę ,28 zł. Z najmu i dzierŝawy składników majątkowych do budŝetu Gminy Czchów w 2010 roku wpłynęła kwota ,27 zł. Kwota ta dotyczy wpływów z dzierŝawy gruntów rekreacyjnych i innych, czynszu za najem lokali mieszkalnych i uŝytkowych oraz stałej opłaty za uŝytkowanie wieczyste gruntu. Dochody ze sprzedaŝy wyrobów pochodzą m.in. ze sprzedaŝy 35 działek stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Czchów o łącznej pow. 0,5092 ha. Ponadto podjęto działania zmierzające do uzyskania planowanych dochodów: 1. Ogłoszono dwa przetargi na sprzedaŝ w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 1336/49 o pow. 0,0498 m 2 połoŝonej w Czchowie. Działki 82/3 o pow ha połoŝonej w Jurkowie Działki 82/4 o pow ha połoŝonej w Jurkowie W związku z brakiem ofert na sprzedaŝ w/w działek przetarg nie doszedł do skutku. 2. Ogłoszono pierwszy przetarg na sprzedaŝ w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej jako: Działka nr 1336/95 o pow. 0,0118 ha połoŝonej w Czchowie Działka 1336/124 o pow. 0,0051 ha połoŝonej w Czchowie W związku z brakiem ofert na sprzedaŝ w/w działek przetarg nie doszedł do skutku. 3. Wystąpiono takŝe z propozycją do właścicieli domków letniskowych o przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 KC, jednakŝe nie wszystkie osoby zdecydowały się na przeniesienie własności działek pod domkami letniskowymi. 18

19 5. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych: Źródła dochodów Plan Wykonanie 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,17 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Pozostałe 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3 625, ,21 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań , ,28 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków 2 000, ,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych , ,50 zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na 8 000, ,60 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją , ,85 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2370 Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządowego 0, ,13 zakładu budŝetowego 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację , ,00 zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin 7 000, ,62 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych , ,28 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na , ,06 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji , ,00 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) RAZEM: , ,70 Tabela 1.5. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych 6. Subwencje ogólne: Źródła dochodów Plan Wykonanie 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 RAZEM: , ,00 Tabela 1.6. Subwencje ogólne 19

20 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za rok W y d a t k i b u d Ŝ e t u G m i n y C z c h ó w. Planowany budŝet Gminy Czchów po stronie wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił ,75 zł, a zrealizowano w wysokości ,52 zł, co stanowi 96,13 % planu rocznego zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku." Z tego plan wydatków bieŝących wynosił ,75 zł, a wykonanie ,17 zł, to jest 97,05 % planu, natomiast plan wydatków majątkowych wynosił ,00 zł, a wykonanie ,35 zł, to jest 92,92 % planu. S t r u k t u r a w y d a t k ó w G m i n y C z c h ó w w r o k u : Plan Wykonanie % Wydatki bieŝące ogółem: , ,17 97,05 w tym: 1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym na , ,56 96,23 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,92 96,91 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,64 94,68 2) dotacje na zadania bieŝące , ,97 99,06 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,70 98,71 4) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych , ,91 98,17 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budŝetowym 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego , ,03 93,47 Wydatki majątkowe ogółem: , ,35 92,92 w tym: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,35 92,92 w tym a) na programy finansowane z środków pochodzących z , ,04 97,17 budŝetu Unii Europejskiej b) z innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających 0,00 0,00 0,00 zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) na zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 0,00 3) na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 WYDATKI RAZEM , ,52 96,13 Tabela 2 Struktura wydatków Gminy Czchów w 2010 roku 20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za 2010 rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za 2010 rok Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za 2010 rok Plan dochodów został wykonany w 97,37 %. Na plan roczny w kwocie 178.965.106,27 zł uzyskano 174.259.314,85 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo