Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a i art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) Burmistrz Czchowa zarządza, co następuje: Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Czchowie : 1) sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) informację o stanie mienia Gminy Czchów, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

2 Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. S p r a w o z d a n i e r o c z n e z w y k o n a n i a b u d Ŝ e t u G m i n y C z c h ó w z a r o k : BudŜet Gminy Czchów na rok 2010 został uchwalony Uchwałą BudŜetową na rok 2010 Nr XXXI/284/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 stycznia 2010 roku i zmieniony Uchwałą Nr XXXII/290/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 26 lutego 2010 r. i przedstawiał się następująco: 1. Planowane dochody budŝetu Gminy Czchów na rok łączna kwota zł, w tym: 1) dochody bieŝące zł, 2) dochody majątkowe zł, 2. Planowane wydatki budŝetu Gminy Czchów na rok łączna kwota zł, w tym: 1) wydatki bieŝące zł, w tym: a) wydatki bieŝące jednostki budŝetowej w kwocie łącznej zł, w tym na: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych zł, b) wydatki na dotacje na zadania bieŝące zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, d) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie zł, z czego ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej zł, e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zł, 2) wydatki majątkowe zł, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie zł, w tym ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej zł. 3. Planowane przychody budŝetu Gminy Czchów na rok kwota zł. 4. Planowane rozchody budŝetu Gminy Czchów na rok kwota zł. 2

3 W ciągu roku 2010 w planie budŝetu Gminy Czchów zostały wprowadzone następujące zmiany na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Czchowie i Zarządzeń Burmistrza Czchowa: DOCHODY WYDATKI PRZYCHODY ROZCHODY Uchwała budŝetowa na rok , , , ,00 Nr XXXI/284/2010 Z M I A N Y Zarządzenie ,00 Nr 8/ , Zarządzenie ,00 Nr 9/ , Zarządzenie ,00 Nr 17/ , , Uchwała , ,00 Nr XXXII/291/ , , Zarządzenie ,00 Nr 18/ , Zarządzenie ,00 Nr 29/ , , Zarządzenie ,00 Nr 31/ , , Zarządzenie ,00 Nr 43/ , Uchwała ,00 Nr XXXIII/312/ , , Zarządzenie ,00 Nr 49/ , , Zarządzenie - Nr 54/ , , Zarządzenie - Nr 62/ , , Zarządzenie ,00 Nr 66/ , Zarządzenie ,00 Nr 69/ , , Zarządzenie ,00 Nr 74/ , Zarządzenie , ,00 Nr 87/ , , Zarządzenie - Nr 89/ , , Zarządzenie ,00 Nr 93/ , Uchwała , ,00 Nr XXXIV/317/ , , , Zarządzenie ,00 Nr 94/ , Zarządzenie ,00 Nr 98/ , , Zarządzenie ,00 Nr 105/ , , Zarządzenie ,00 Nr 108/ , , Zarządzenie ,00 Nr 112/ ,00 3

4 Zarządzenie ,00 Nr 115/ , , Zarządzenie , ,53 Nr 117/ , , Zarządzenie ,00 Nr 120/ , , Zarządzenie ,00 Nr 125/ , , Zarządzenie ,00 Nr 127/ , , Zarządzenie ,00 Nr 133/ , Uchwała ,00 Nr XXXVI/329/ , , Zarządzenie ,00 Nr 137/ , , Zarządzenie ,00 Nr 139/ , Zarządzenie ,00 Nr 144/ , Zarządzenie ,00 Nr 146/ , Zarządzenie - 652, ,00 Nr 151/ , , Zarządzenie ,00 Nr 153/ , Uchwała , ,00 Nr XXXVII/340/ , , Zarządzenie , ,00 Nr 156/ , , Zarządzenie ,00 Nr 160/ , Uchwała , ,37 Nr XXXVIII/344/ , , Zarządzenie ,00 Nr 167/ , , Zarządzenie , ,00 Nr 169/ , , Zarządzenie , ,00 Nr 172/ , , Zarządzenie ,00 Nr 174/ , Zarządzenie ,00 Nr 176/ , Zarządzenie ,00 Nr 187/ , Zarządzenie ,78 Nr 191/ , , Zarządzenie ,00 Nr 197/ , Uchwała , , ,20 Nr III/15/ , , , Zarządzenie , ,00 Nr 200/ ,00 Stan na dzień 31 grudnia 2010 r , , , ,00 4

5 Po uwzględnieniu powyŝszych zmian plan budŝetu Gminy Czchów na dzień 31 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco: 1. Planowane dochody budŝetu Gminy Czchów na rok łączna kwota ,03 zł, w tym: 1) dochody bieŝące ,03 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, 2. Planowane wydatki budŝetu Gminy Czchów na rok łączna kwota ,75 zł, w tym: 1) wydatki bieŝące ,75 zł, w tym: a) wydatki bieŝące jednostki budŝetowej w kwocie łącznej ,83 zł, w tym na: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,95 zł, wydatki związane z realizacją jej zadań statutowych ,88 zł, b) wydatki na dotacje na zadania bieŝące ,00 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,05 zł, d) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie ,87 zł, z czego ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,87 zł, e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego ,00 zł, 2) wydatki majątkowe ,00 zł, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane ze źródeł zagranicznych w łącznej kwocie ,00 zł, w tym ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,00 zł. 3. Planowane przychody budŝetu Gminy Czchów na rok kwota ,72 zł. 4. Planowane rozchody budŝetu Gminy Czchów na rok kwota ,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuŝnych oraz poręczeń i gwarancji kwota zadłuŝenia ogółem na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiła ,67 zł, w tym: - stan zadłuŝenia z tytułu kredytów i poŝyczek na dzień r ,08 zł - zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 213,59 zł W okresie od 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku nie były udzielane poręczenia ani gwarancje. W tym samym okresie Rada Miejska w Czchowie nie podjęła uchwał w sprawie wydzielenia rachunku dochodów własnych przez jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2010 Gmina Czchów zaciągnęła kredyt inwestycyjny długoterminowy w wysokości ,00 zł oraz poŝyczkę na zadania inwestycyjne w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie ,08 zł. Natomiast koszty obsługi długu za rok 2010 wynoszą ,03 zł. Zestawienie dochodów Gminy Czchów wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w podziale na dochody bieŝące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. W załączniku Nr 2 zostało przedstawione zestawienie wydatków Gminy Czchów w podziale na wydatki bieŝące i majątkowe. Szczegółowe zestawienie wydatków bieŝących wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku zawiera załącznik Nr 3, natomiast 5

6 w załączniku Nr 4 zostały omówione wydatki majątkowe realizowane w Gminie Czchów. Z kolei przychody i rozchody Gminy Czchów zostały przedstawione w załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych i wydatki budŝetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zostały przedstawione w załączniku Nr 6. Załącznik Nr 7 przedstawia dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. W załączniku Nr 8 ujęte zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik Nr 9 przedstawia kwoty dotacji udzielanych w 2010 roku, załącznik Nr 10 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, natomiast załącznik Nr 11 - limity na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy. w załączniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania zostały przedstawione przychody i koszty zakładów budŝetowych Gminy Publicznego Przedszkola w Czchowie i Tymowej oraz Zakładu Usług Komunalnych w Czchowie. 6

7 Załącznik Nr l do sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za rok D o c h o d y b u d Ŝ e t u G m i n y C z c h ó w. Planowany budŝet Gminy Czchów na 2010 r., w wyniku dokonanych zmian, po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił ,03 zł, a wykonanie ,85 zł, to jest 99,42 % planu zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku". Z tego plan dochodów bieŝących wynosił ,03 zł, a wykonanie ,29 zł, to jest 99,54 % planu, natomiast plan dochodów majątkowych wynosił ,00 zł, a wykonanie ,56 zł, to jest 97,62 % planu. D o c h o d y G m i n y C z c h ó w w p o d z i a l e n a d o c h o d y b i e Ŝ ą c e i d o c h o d y m a j ą t k o w e : z tego: Dochody OGÓŁEM: Dział Rozdział Źródła dochodów Dochody bieŝące: Dochody majątkowe: Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , , , ,63 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,63 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Leśnictwo , , , ,86 0,00 0, Gospodarka leśna , , , ,86 0,00 0, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu 956,00 585,58 956,00 585,58 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , , , , Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , Wpływy z róŝnych dochodów , , , ,00

8 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , Drogi wewnętrzne , , , , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na , , , ,00 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 0,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 2 100, , , ,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu , , , ,69 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , , , , Pozostałe odsetki 3 050, , , , Pozostała działalność , , , ,26 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0, Cmentarze , , , ,00 0,00 0, Wpływy z usług , , , ,00 8

9 Administracja publiczna , , , ,81 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,85 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 10,85 50,00 10, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,65 0,00 0, Wpływy z róŝnych opłat 8 988,00 27, ,00 27, Pozostałe odsetki 8 240, , , , Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Spis powszechny i inne , , , ,31 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,11 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , ,03 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,08 0,00 0, , , , ,08 9

10 Obrona narodowa 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0, Ochotnicze straŝe poŝarne 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 250,00 250,00 250, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , ,00 0,00 0, Obrona cywilna 250,00 250,00 250,00 250,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250,00 250,00 250,00 250, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , , , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych , , , ,48 0,00 0,00 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , ,00 0,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 7 000, , , ,94 opłacany w formie karty podatkowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 900,00 0, ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 7,06 10,00 7, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od , , , ,40 0,00 0,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny 3 000, , , , Podatek leśny 6 500, , , , Podatek od środków transportowych 4 000, , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 300, , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, , , ,00 10

11 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od , , , ,12 0,00 0,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , , , Podatek rolny , , , , Podatek leśny , , , , Podatek od środków transportowych , , , , Podatek od spadków i darowizn , , , , Wpływy z opłaty targowej , , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , , Wpływy z róŝnych opłat 2 900, , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek , , , ,95 0,00 0,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , , , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 600,00 111,00 600,00 111, Wpływy z róŝnych opłat 9 500, , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, , , , Pozostałe odsetki 200,00 16,95 200,00 16, Wpływy z róŝnych dochodów 8 810, , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu , , , ,01 0,00 0,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , , Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000, , , , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 360,00 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 budŝetowych 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 360,00 360,00 360,00 360, RóŜne rozliczenia , , , ,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , , ,00 0,00 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , ,00 11

12 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , , ,00 0,00 0,00 terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , , , ,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , , , Oświata i wychowanie , , , ,12 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , ,83 0,00 0, Pozostałe odsetki 1 200, , , , Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Przedszkola , , , ,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00 9,87 0,00 9, Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządowego zakładu budŝetowego 0, ,13 0, , Gimnazja 3 419, , , ,09 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 3 419, , , , Stołówki szkolne , , , ,20 0,00 0, Wpływy z usług , , , , Wpływy z róŝnych dochodów , , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000, , , , Pozostała działalność 188,00 188,00 188,00 188,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 188,00 188,00 188,00 188,00 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 12

13 RóŜne rozliczenia 397,00 359,20 397,00 359,20 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100,00 62,50 100,00 62,50 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 100,00 62,50 100,00 62, Pozostała działalność 297,00 296,70 297,00 296,70 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 297,00 296,70 297,00 296, Pomoc społeczna , , , ,52 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego , , , ,20 0,00 0,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 2 000, , , ,84 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7,27 0,00 7, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,23 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z , , , ,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 8 649, , , ,64 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 13

14 Zasiłki stałe , , , ,75 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , ,85 0,00 0, Pozostałe odsetki 150,00 182,85 150,00 182, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , , , ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , Pozostała działalność , , , ,08 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację , , , ,86 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące 8 000, , , ,60 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 000, , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , ,02 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,02 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 0,00 23,22 0,00 23,22 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Pozostałe , , , ,17 14

15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3 625, , , ,21 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną ,42 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,74 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , , , ,74 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , , , Pomoc społeczna 9 200, , , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 9 200, , , ,00 0,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 9 200, , , , Kultura fizyczna i sport , , , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , , ,00 0,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących , , , ,00 Dochody ogółem: , , , , , ,56 w tym: 1) Dotacje ogółem, w tym: , , , ,26 0,00 0,00 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , , , ,28 0,00 0,00 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w na podstawie porozumień (umów) 8 000, , , ,60 0,00 0,00 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE , , , ,38 0,00 0,00 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych , , , ,98 0,00 0,00 15

16 S t r u k t u r a d o c h o d ó w G m i n y C z c h ó w r o k u : Dochody ogółem w tym: Plan Wykonanie % wykonania , ,85 99,42 1. Podatki i opłaty lokalne , ,47 99,98 2. Pozostałe dochody , ,51 88,09 3. Udziały w podatku dochodowym , ,01 100,44 4. Dochody z majątku gminy , ,16 84,52 5. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych , ,70 99,49 6. Subwencja ogólna , ,00 100,00 Tabela 1 Struktura dochodów Gminy Czchów w 2010 roku 1. Dochody z tytułu podatków i opat lokalnych: Źródła dochodów Plan Wykonanie 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 7 000, ,94 opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłaty targowej , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 600,00 111, Wpływy z róŝnych opłat , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Pozostałe odsetki 200,00 16, Wpływy z róŝnych dochodów 9 170, ,34 Tabela 1.1. Dochody z tytułu podatków i opat lokalnych RAZEM: , ,47 Podatkiem rolnym objęto gospodarstwa rolne i wystawiono nakazy płatnicze dla gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 3 817,58 ha fizycznych (2 935,16 ha przeliczeniowych). Podatkiem leśnym objęto grunty leśne i wystawiono nakazy płatnicze dla 170 pozycji o pow. 770,91 ha. Podatkiem objęto grunty do 1 ha powierzchni gruntu i wystawiono nakazy płatnicze dla pozycji o łącznej pow. 961,51 ha. Ponadto podatkiem od nieruchomości objęto: - grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ,93 m 2 powierzchni uŝytkowej, - grunty pozostałe (w tym grunty pod zabudową) ,75 m 2 powierzchni, - budynki mieszkalne ,50 m. 2 powierzchni uŝytkowej, - budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej ,45 m 2 powierzchni uŝytkowej, - budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 533,15 m 2 powierzchni uŝytkowej, 16

17 - budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poŝytku publicznego przez organizacje poŝytku publicznego ,22 m 2 powierzchni uŝytkowej, - budynki rekreacji indywidualnej ,87 m 2 powierzchni uŝytkowej. Ponadto podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym objęto osoby prawne i stowarzyszenia 66 pozycji. Do podatników zalegających z wpłatami wystawiono 225 upomnień na łączną kwotę ,27 zł. Do Urzędów Skarbowych skierowano do realizacji 24 wnioski egzekucyjne na łączną kwotę ,60 zł. Wskutek powyŝszych działań na poczet zaległości podatkowych wpłynęła kwota ,89 zł, tytułem odsetek za zwłokę kwota 3 320,00 zł oraz tytułem kosztów egzekucyjnych kwota 2 058,40 zł. Główną przyczyną powstawania zaległości podatkowych jest brak aktualnych właścicieli gruntów i nieruchomości. W przewaŝającej większości właściciele gruntów, na których ciąŝy obowiązek regulowania naliczanych naleŝności nie Ŝyją. Brak jest spadkobierców bądź uŝytkowników gruntów, nieruchomości. Istnieją równieŝ pozycje, których zaległości w drodze egzekucji administracyjnej są nieściągalne. Wpis do hipoteki przymusowej czy zastaw skarbowy stanowią pewne zabezpieczenie lecz nie likwidują zaległości Podatkiem od środków transportowych objęte zostały osoby prawne i fizyczne Łącznie opodatkowano 201 pojazdów. Dla podatników zalegających z płatnościami wystawiono 30 upomnień na łączną kwotę ,05 zł oraz skierowano do realizacji przez Urząd Skarbowy wnioski egzekucyjne (14 tytułów wykonawczych) na kwotę ,45 zł. Wskutek powyŝszych działań na poczet zaległości podatkowych wpłynęła kwota ,55 zł, tytułem odsetek za zwłokę kwota 1 564,00 zł oraz tytułem kosztów egzekucyjnych kwota 88,00 zł. W 2010 roku wpłynęły 3 podania w sprawie umorzenia II raty podatku wskutek cięŝkiej sytuacji materialnej. Po ich rozpatrzeniu dwóm podatnikom został umorzony podatek w łącznej kwocie 3 046,00 zł. Rozpatrzono 131 podań w sprawie zastosowania ulg umorzeń i zwolnień. Zastosowano następujące rodzaje ulg: ulgi z tytułu nabycia gruntów od osoby obcej na powiększenie lub utworzenie gospodarstwa rolnego na kwotę 411,00 zł. ulgi inwestycyjne w gospodarstwach rolnych na kwotę 606,00 zł. ulgi z tytułu wystąpienia klęski Ŝywiołowej na kwotę ,00 zł. 2. Pozostałe dochody Źródła dochodów Plan Wykonanie 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8 988,00 27, Wpływy z usług , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 2 000, ,06 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 9 590, , Wpływy z róŝnych dochodów , ,28 RAZEM: , ,51 Tabela 1.2. Pozostałe dochody 17

18 3. Udziały gmin w podatkach: Źródła dochodów Plan Wykonanie 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000, ,01 RAZEM: , ,01 Tabela 1.3. Udziały gmin w podatkach 4. Dochody z majątku gminy: Źródła dochodów Plan Wykonanie 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 2 100, ,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu , ,27 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów , , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , , Pozostałe odsetki 3 050, , Wpływy z róŝnych dochodów , ,26 RAZEM: , ,16 Tabela 1.4. Dochody z majątku gminy W roku 2010 dokonano sprzedaŝy drewna na łączną kwotę ,28 zł. Z najmu i dzierŝawy składników majątkowych do budŝetu Gminy Czchów w 2010 roku wpłynęła kwota ,27 zł. Kwota ta dotyczy wpływów z dzierŝawy gruntów rekreacyjnych i innych, czynszu za najem lokali mieszkalnych i uŝytkowych oraz stałej opłaty za uŝytkowanie wieczyste gruntu. Dochody ze sprzedaŝy wyrobów pochodzą m.in. ze sprzedaŝy 35 działek stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Czchów o łącznej pow. 0,5092 ha. Ponadto podjęto działania zmierzające do uzyskania planowanych dochodów: 1. Ogłoszono dwa przetargi na sprzedaŝ w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 1336/49 o pow. 0,0498 m 2 połoŝonej w Czchowie. Działki 82/3 o pow ha połoŝonej w Jurkowie Działki 82/4 o pow ha połoŝonej w Jurkowie W związku z brakiem ofert na sprzedaŝ w/w działek przetarg nie doszedł do skutku. 2. Ogłoszono pierwszy przetarg na sprzedaŝ w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej jako: Działka nr 1336/95 o pow. 0,0118 ha połoŝonej w Czchowie Działka 1336/124 o pow. 0,0051 ha połoŝonej w Czchowie W związku z brakiem ofert na sprzedaŝ w/w działek przetarg nie doszedł do skutku. 3. Wystąpiono takŝe z propozycją do właścicieli domków letniskowych o przeniesienie własności nieruchomości w trybie art. 231 KC, jednakŝe nie wszystkie osoby zdecydowały się na przeniesienie własności działek pod domkami letniskowymi. 18

19 5. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych: Źródła dochodów Plan Wykonanie 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , ,17 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Pozostałe 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3 625, ,21 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań , ,28 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków 2 000, ,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych , ,50 zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na 8 000, ,60 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją , ,85 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2370 Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządowego 0, ,13 zakładu budŝetowego 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację , ,00 zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin 7 000, ,62 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych , ,28 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na , ,06 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami , ,00 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji , ,00 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) RAZEM: , ,70 Tabela 1.5. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych 6. Subwencje ogólne: Źródła dochodów Plan Wykonanie 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 RAZEM: , ,00 Tabela 1.6. Subwencje ogólne 19

20 Załącznik Nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za rok W y d a t k i b u d Ŝ e t u G m i n y C z c h ó w. Planowany budŝet Gminy Czchów po stronie wydatków po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił ,75 zł, a zrealizowano w wysokości ,52 zł, co stanowi 96,13 % planu rocznego zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budŝetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku." Z tego plan wydatków bieŝących wynosił ,75 zł, a wykonanie ,17 zł, to jest 97,05 % planu, natomiast plan wydatków majątkowych wynosił ,00 zł, a wykonanie ,35 zł, to jest 92,92 % planu. S t r u k t u r a w y d a t k ó w G m i n y C z c h ó w w r o k u : Plan Wykonanie % Wydatki bieŝące ogółem: , ,17 97,05 w tym: 1) wydatki jednostek budŝetowych, w tym na , ,56 96,23 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,92 96,91 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,64 94,68 2) dotacje na zadania bieŝące , ,97 99,06 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,70 98,71 4) wydatki na programy finansowane ze źródeł zagranicznych , ,91 98,17 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez 0,00 0,00 0,00 jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budŝetowym 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego , ,03 93,47 Wydatki majątkowe ogółem: , ,35 92,92 w tym: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,35 92,92 w tym a) na programy finansowane z środków pochodzących z , ,04 97,17 budŝetu Unii Europejskiej b) z innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających 0,00 0,00 0,00 zwrotowi w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) na zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 0,00 3) na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 0,00 WYDATKI RAZEM , ,52 96,13 Tabela 2 Struktura wydatków Gminy Czchów w 2010 roku 20

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2010 ROK Krynica-Zdrój marzec 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA OKRES 1.01.2010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014

zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 zal_1_dochody_do_uch_zm_bud_2014 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieŝące 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 4 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 020 Leśnictwo 2 30 02095

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo