DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 529 Sprawozdanie Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok, wraz z wykonaniem planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2014 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz z późn. zm.) przedstawiam, co następuje: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wielka za 2014 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, - sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 13, - informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wielka zgodnie z załącznikiem Nr 14. Wójt Henryk Krawczyk

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 529 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2014 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2014 rok według ich źródeł Źródła dochodów Plan po Wykonanie % zmianach Rolnictwo i łowiectwo , ,47 100,46 z tego: - dochody bieżące , ,53 100,67 - dochody z najmu i 1.700, ,15 99,89 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za obwody łowieckie) - wpływy z różnych , ,93 109,80 dochodów - dotacje celowe otrzymane , ,45 99,92 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody majątkowe , ,94 100,00 - środki na dofinansowanie , ,94 100,00 własnych inwestycji, gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wytwarzanie i , ,01 103,86 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tego: - dochody bieżące , ,01 103,86 - wpływy z usług , ,21 103,80 - pozostałe odsetki , ,80 124,22 - wpływy z różnych , ,00 100,00 dochodów - dochody majątkowe 120,00 120,00 100,00 - wpływy ze sprzedaży 120,00 120,00 100,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 529 składników majątkowych Gospodarka mieszkaniowa , ,79 99,53 z tego: - dochody bieżące , ,56 118,57 - wpływy z opłat za trwały , ,00 100,00 zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i , ,55 96,72 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - pozostałe odsetki 3.350, ,55 105,93 - wpływy z różnych 2.002, , ,69 dochodów - dochody majątkowe , ,23 95,30 - wpłaty z tytułu odpłatnego , ,23 94,33 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - środki na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna , ,44 99,95 z tego: - dochody bieżące , ,44 99,95 - wpływy z różnych 6.170, ,59 100,01 dochodów - dotacje celowe otrzymane , ,00 99,94 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek 66,00 72,85 110,38 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i , ,00 77,82

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 529 ochrony prawa oraz sądownictwa z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: - dochody bieżące - podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały) - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały) - podatek od nieruchomości (od osób fizycznych) - podatek od nieruchomości (od osób prawnych) - podatek rolny (od osób fizycznych) - podatek rolny (od osób prawnych) - podatek leśny (od osób fizycznych) - podatek leśny(od osób prawnych) - podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) - podatek od środków transportowych (od osób prawnych) , ,00 77, , ,00 77,82 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 100, , ,62 101, , ,62 101, , ,00 101, , ,25 91, , ,37 100, , ,00 99, , ,97 99, , ,00 97, , ,04 97, , ,00 100, , ,20 99, , ,20 100,02

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz podatek od działalności 9.000, ,40 118,63 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i , ,50 109,68 darowizn - wpływy z opłaty skarbowej , ,00 94,53 - wpływy z opłaty , ,62 100,00 eksploatacyjnej - wpływy z opłat za , ,48 100,50 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z innych lokalnych , ,54 109,60 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego i za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - podatek od czynności , ,60 97,27 cywilnoprawnych (od osób fizycznych) - podatek od czynności 600,00 541,00 90,17 cywilnoprawnych (od osób prawnych) - wpływy z różnych opłat , ,38 117,71 - odsetki od nieterminowych , ,88 109,24 wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki 2.340, ,19 116, Różne rozliczenia , ,97 100,73 z tego: - dochody bieżące , ,97 100,73 - pozostałe odsetki , ,97 104,28 - subwencje ogólne z , ,00 100,73 budżetu państwa, - środki na uzupełnienie ,00 - dochodów gmin - część oświatowasubwencji , ,00 100,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza , ,00 100,00 subwencji ogólnej dla gmin Oświata i wychowanie , ,10 93,51 z tego: - dochody bieżące , ,10 93,51 - grzywny i inne kary ,95 - pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z usług , ,07 81,34

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz wpływy z różnych 9.479, ,56 100,00 dochodów - dotacje celowe otrzymane , ,51 99,21 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane , ,00 100,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - wpływy do budżetu , ,01 100,00 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pomoc społeczna , ,06 99,72 z tego: - dochody bieżące , ,06 99,72 - wpływy z różnych opłat - 32, wpływy z usług , ,87 108,30 - pozostałe odsetki 6.000, ,22 33,72 - wpływy z różnych , ,51 162,99 dochodów - dotacje celowe otrzymane , ,20 99,66 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane , ,88 98,52 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody jednostek , ,94 149,97 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Edukacyjna opieka , ,98 90,62 wychowawcza z tego: - dochody bieżące , ,98 90,62 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,33 95,21

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz dotacje celowe otrzymane , ,65 67,50 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i , ,69 114,02 ochrona środowiska z tego: - dochody bieżące , ,69 114,02 - wpływy z opłaty - 476,86 - produktowej - wpływy z różnych opłat , ,21 126,92 - pozostałe odsetki - 10, wpływy z różnych , ,72 100,00 dochodów Kultura i ochrona , ,00 6,80 dziedzictwa narodowego z tego: - dochody bieżące - 883, grzywny i inne kary - 883,00 - pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody majątkowe , ,00 6,61 - środki na dofinansowanie , ,00 6,61 własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna , ,00 100,00 z tego: - dochody majątkowe , ,00 100,00 - środki na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem: , ,13 99,84 z tego: - dochody bieżące , ,96 100,87 - dochody majątkowe , ,17 73,47

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 529 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2014 ROK Lp. Dział Rozdział Wydatki budżetu gminy na 2014 rok Wydatki Plan po Wykonanie % zmianach Rolnictwo i łowiectwo , ,97 98, , ,13 92,71 - wydatki majątkowe , ,84 99, Melioracje wodne , ,66 99, , ,66 99,89 wydatki na dotacje na zadania , ,66 99,89 bieżące Infrastruktura wodociągowa i , ,66 99,28 sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe , ,66 99, Izby rolnicze 8.762, ,02 99, , ,02 99,11 wydatki bieżące jednostek 8.762, ,02 99,11 1b) wydatki związane z realizacją 8.762, ,02 99, Pozostała działalność , ,63 94, , ,45 92,00 wydatki bieżące jednostek , ,45 92,00 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,77 92,18 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,68 91,98 wydatki na świadczenia na rzecz 70,00 70,00 100,00 osób fizycznych - wydatki majątkowe , ,18 98, Wytwarzanie i zaopatrywanie w , ,98 93,72 energię elektryczną, gaz i wodę , ,98 93,64 - wydatki majątkowe , ,00 100, Dostarczanie wody , ,98 93,72

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz , ,98 93,64 wydatki bieżące jednostek , ,98 93,64 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,00 100,00 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,98 93,52 - wydatki majątkowe , ,00 100, Transport i łączność , ,88 98, , ,69 97,54 - wydatki majątkowe , ,19 99, Drogi publiczne wojewódzkie 950,00 942,15 99,17 950,00 942,15 99,17 wydatki bieżące jednostek 950,00 942,15 99,17 1b) wydatki związane z realizacją 950,00 942,15 99, Drogi publiczne powiatowe , ,08 99, , ,08 99,84 wydatki bieżące jednostek , ,08 99,84 1b) wydatki związane z realizacją , ,08 99, Drogi publiczne gminne , ,65 98, , ,46 97,49 wydatki bieżące jednostek , ,46 97,49 1b) wydatki związane z realizacją , ,46 97,49 - wydatki majątkowe , ,19 99, Gospodarka mieszkaniowa , ,26 98, , ,02 95,70 - wydatki majątkowe , ,24 99, , ,75 97, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,01 87,82

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 529 wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją , ,01 87, , ,01 87,82 - wydatki majątkowe , ,74 100, , ,91 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,41 96, , ,41 96, , ,07 99, , ,34 96,49 - wydatki majątkowe , ,50 99, Pozostała działalność , ,60 95, , ,60 95,78 wydatki bieżące jednostek , ,60 95,80 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,59 96, , ,01 95,60 wydatki na świadczenia na rzecz 70,00 40,00 57,14 osób fizycznych Działalność usługowa , ,36 99, , ,36 99, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,36 99,00 wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją Cmentarze wydatki bieżące jednostek , ,36 99, , ,36 99, , ,00 100, , ,36 96,32 884,00 884,00 100,00 884,00 884,00 100,00 884,00 884,00 100,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz b) wydatki związane z realizacją 884,00 884,00 100, Administracja publiczna , ,78 98, , ,78 98,23 - wydatki majątkowe , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 99, , ,00 99,94 wydatki bieżące jednostek , ,00 99,94 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,00 100,00 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją 6.462, ,00 98, Starostwo powiatowe , ,00 99, , ,00 91,62 wydatki na dotacje na zadania 3.700, ,00 91,62 bieżące - wydatki majątkowe , ,00 100, Rady gmin , ,36 98, , ,36 98,46 wydatki bieżące jednostek 3.000, ,36 90,05 1b) wydatki związane z realizacją 3.000, ,36 90,05 wydatki na świadczenia na rzecz , ,00 98,61 osób fizycznych Urzędy gmin , ,22 98, , ,22 98,12 wydatki bieżące jednostek , ,19 98,11 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,02 98,62 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,17 95,27 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.400, ,03 99,55 - wydatki majątkowe 4.810, ,00 99, , ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5.000, ,00 100,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 529 wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5.000, ,00 100, , ,00 100, , ,20 99, , ,20 99, , ,60 99, , ,00 99, , ,60 100, , ,60 99, , ,00 77, , ,00 77, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.060, ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 69, , ,00 69, , ,00 77, , ,00 88, , ,00 71, , ,00 64,96

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Wybory do Parlamentu , ,00 100,00 Europejskiego -wydatki bieżące , ,00 100,00 wydatki bieżace jednostek , ,00 100,00 1a) wydatki na wynagrodzenia i 7.180, ,00 100,00 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją 6.097, ,00 100,00 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 100, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 100,00 wydatki bieżące jednostek 600,00 600,00 100,00 1b) wydatki związane z realizacją 600,00 600,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i , ,08 95,82 ochrona przeciwpożarowa , ,58 95,21 - wydatki majątkowe , ,50 99, Ochotnicze straże pożarne , ,98 95, , ,48 95,21 wydatki bieżące jednostek , ,48 97,36 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,12 99,95 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,36 96,46 wydatki na świadczenia na rzecz , ,00 71,22 osób fizycznych - wydatki majątkowe , ,50 99, Obrona cywilna 900,00 856,10 95,12 900,00 856,10 95,12 wydatki bieżące jednostek 900,00 856,10 95,12 1b) wydatki związane z realizacją 900,00 856,10 95,12

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Obsługa długu publicznego , ,58 61, , ,58 61, , ,58 61, Obsługa papierów owych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,58 61,99 wydatki na obsługę długu , ,58 61,99 publicznego Różne rozliczenia ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące jednostek ,00 0,00 0,00 1b) wydatki związane z realizacją ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,82 99, , ,52 99,65 - wydatki majątkowe , ,30 99, Szkoły podstawowe , ,37 100, , ,07 100,00 wydatki bieżące jednostek , ,39 100,00 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,93 100, , ,46 99,99 wydatki na dotacje na zadania , ,00 100,00 bieżące wydatki na świadczenia na rzecz , ,68 100,00 osób fizycznych - wydatki majątkowe , ,30 99, , ,15 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące jednostek , ,15 99, , ,87 99,08

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz a) wydatki na wynagrodzenia i , ,77 100,00 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,10 97,58 wydatki na dotacje na zadania , ,00 100,00 bieżące wydatki na świadczenia na rzecz , ,28 100,00 osób fizycznych Przedszkola , ,07 99, , ,07 99,02 wydatki bieżące jednostek , ,69 98,99 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,21 100,00 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,48 96,07 wydatki na dotacje na zadania 3.170, ,88 100,00 bieżące wydatki na świadczenia na rzecz , ,50 100,00 osób fizycznych - wydatki majątkowe , ,00 100, Inne formy wychowania , ,23 100,00 przedszkolnego , ,23 100,00 wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją , ,19 100,00 wydatki na dotacje na zadania , ,04 100,00 bieżące Gimnazja , ,00 100, , ,00 100,00 wydatki bieżące jednostek , ,19 100,00 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,78 100,00 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,41 100,00 wydatki na świadczenia na rzecz , ,81 100,00 osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół , ,00 100, , ,00 100,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 529 wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek , ,09 100, , ,20 100, , ,89 100, , ,12 100,00 261,79 261,79 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,66 100, , ,34 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 97, , ,00 97, , ,00 97, , ,27 100, , ,73 89, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz b) wydatki związane z realizacją , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,33 85, , ,33 85, Zwalczanie narkomanii 9.000, ,00 35, , ,00 35,56 wydatki bieżące jednostek 9.000, ,00 35,56 1b) wydatki związane z realizacją 9.000, ,00 35, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,44 86, , ,44 86,28 wydatki bieżące jednostek , ,44 86,28 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,28 83,59 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,16 89, Pozostała działalność , ,89 96, , ,89 96,40 wydatki bieżące jednostek , ,89 96,40 1b) wydatki związane z realizacją , ,89 96, Pomoc społeczna , ,88 96, , ,88 96, Domy pomocy społecznej , ,82 80, , ,82 80,78 wydatki bieżące jednostek , ,82 80,78 1b) wydatki związane z realizacją , ,82 80, Rodziny zastępcze , ,81 65, , ,81 65,10 wydatki bieżące jednostek , ,81 65,10

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz a) wydatki na wynagrodzenia i 500,00 0,00 0,00 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,81 65, Zadania w zakresie , ,10 42,05 przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,10 42,05 wydatki bieżące jednostek , ,10 42,05 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,60 43,12 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,50 44,16 wydatki na świadczenia na rzecz 2.000,00 0,00 0,00 osób fizycznych Wspieranie rodziny , ,89 88, , ,89 88,81 wydatki bieżące jednostek , ,59 88,87 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,59 92,29 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją 6.227, ,00 70,77 wydatki na świadczenia na rzecz 406,00 338,30 83,33 osób fizycznych Świadczenia rodzinne, , ,83 99,26 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,83 99,26 wydatki bieżące jednostek , ,58 93,78 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,07 95,38 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,51 85,22 wydatki na świadczenia na rzecz , ,25 99,88 osób fizycznych Składki na ubezpieczenie , ,94 90,31

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 529 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,94 90, , ,94 90, , ,94 90, , ,04 86, , ,04 86, , ,04 86, , ,35 96, , ,35 96,33 15,84 12,74 80,43 15,84 12,74 80, , ,61 96, , ,11 98, , ,11 98, , ,11 98, , ,77 97, , ,77 97, , ,12 97, , ,29 98, , ,83 90, , ,65 94, , ,72 94,37

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 529 opiekuńcze , ,72 94,37 wydatki bieżące jednostek , ,72 94,36 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,99 97,44 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,73 71,86 wydatki na świadczenia na rzecz 2.600, ,00 95,38 osób fizycznych Pozostała działalność , ,50 95, , ,50 95,30 wydatki bieżące jednostek 8.622, ,96 62,99 1a) wydatki na wynagrodzenia i 2.560,00 457,22 17,86 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją 6.062, ,74 82,05 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 96, Edukacyjna opieka , ,06 96,98 wychowawcza , ,06 96, Świetlice szkolne , ,00 100, , ,00 100,00 wydatki bieżące jednostek , ,64 100,00 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,88 100,00 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,76 100,00 wydatki na świadczenia na rzecz , ,36 100,00 osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów , ,06 91, , ,06 91,41 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,06 91, Gospodarka komunalna i , ,56 92,19 ochrona środowiska , ,07 91,67

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz wydatki majątkowe , ,49 98, Gospodarka ściekowa i ochrona , ,12 97,33 wód , ,59 97,29 wydatki bieżące jednostek , ,00 97,29 1b) wydatki związane z realizacją , ,00 97,29 wydatki na świadczenia na rzecz 605,00 604,59 99,93 osób fizycznych - wydatki majątkowe , ,53 99, Gospodarka odpadami , ,28 87, , ,28 87,39 wydatki bieżące jednostek , ,28 87,39 1b) wydatki związane z realizacją , , Oczyszczanie miast i wsi , ,66 90, , ,66 91,96 wydatki bieżące jednostek , ,66 91,96 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,66 99,56 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,00 91,14 - wydatki majątkowe , ,00 81, Ochrona różnorodności 4.920, ,00 100,00 biologicznej i krajobrazu 4.920, ,00 100,00 wydatki bieżące jednostek 4.920, ,00 100,00 1b) wydatki związane z realizacją 4.920, ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,15 94, , ,54 92,60 wydatki bieżące jednostek , ,54 92,60 1b) wydatki związane z realizacją , ,54 92,60

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz wydatki majątkowe , ,61 99, Pozostała działalność , ,35 96, , ,00 95,22 wydatki bieżące jednostek , ,00 95,22 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,42 100,00 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,58 94,48 - wydatki majątkowe , ,35 100, , ,66 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,07 99,97 - wydatki majątkowe , ,59 99, , ,66 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją , ,07 99, , ,07 94,26 wydatki na dotacje na zadania , ,00 100,00 bieżące - wydatki majątkowe , ,59 99, Pozostała działalność , ,00 100, , ,00 100,00 wydatki na dotacje na zadania , ,00 100,00 bieżące - wydatki majątkowe 4.750, ,00 100, , ,00 100, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 6.682, ,00 100, Rezerwaty i pomniki przyrody 5.082, ,00 100, , ,00 100,00 wydatki bieżące jednostek 5.082, ,00 100,00 1b) wydatki związane z realizacją 5.082, ,00 100,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Pozostała działalność 1.600, ,00 100, , ,00 100,00 wydatki bieżące jednostek 1.600, ,00 100,00 1b) wydatki związane z realizacją 1.600, ,00 100, Kultura fizyczna , ,03 98, , ,62 94,48 - wydatki majątkowe , ,41 99, , ,03 98, Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,62 98, , ,62 95, , ,00 96, , ,62 95,61 wydatki na dotacje na zadania , ,00 100,00 bieżące - wydatki majątkowe , ,41 99, Pozostała działalność 9.000, ,00 100, , ,00 100,00 wydatki na świadczenia na rzecz 9.000, ,00 100,00 osób fizycznych Razem: , ,67 96,72 wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek , ,19 97, , ,39 99, , ,80 93,63 wydatki na dotacje na zadania , ,70 99,99 bieżące wydatki na świadczenia na , ,20 98,12 rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu , ,58 61,99 - wydatki majątkowe , ,56 99,43 R A Z E M , ,23 96,98

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz. 529 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE WRĘCZYCA WIELKA ZA 2014 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2014 rok z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Wielka za rok 2014 Dochody Plan po Wykonanie % zmianach Rolnictwo i łowiectwo , ,45 99,92 z tego: - dochody bieżące , ,45 99,92 - dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,45 99,92 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Administracja publiczna , ,00 99,94 z tego: - dochody bieżące , ,00 99,94 - dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 99,94 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów , ,00 77,82 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego: - dochody bieżące , ,00 77,82 - dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 77,82 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 z tego: - dochody bieżące 600,00 600,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 600,00 600,00 100,00

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz. 529 ustawami 801 Oświata i wychowanie , ,51 99,21 z tego: - dochody bieżące , ,51 99,21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,51 99,21 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna , ,20 99,66 z tego: - dochody bieżące , ,20 99,66 - dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,20 99,66 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: , ,16 99,16 z tego: - dochody bieżące , ,16 99,16

26 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 26 Poz. 529 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE WRĘCZYCA WIELKA ZA 2014 ROK Lp. Dział Rozdzia ł Wydatki budżetu gminy na 2014 rok z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Wielka za 2014 rok Wydatki Plan po zmianach Wykonanie % , ,45 99, , ,45 99, , ,45 99, , ,45 99,92 jednostek , ,45 99,92 1b) wydatki związane z realizacją , ,45 99, , ,00 99, , ,00 99, , ,00 99, , ,00 99,94 jednostek , ,00 99,94 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,00 100,00 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją 6.462, ,00 98, Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 77, , ,00 77, , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa jednostek 3.060, ,00 100, , ,00 100,00

27 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 27 Poz a) wydatki na wynagrodzenia i 3.060, ,00 100,00 składki od nich naliczane Wybory do rad gmin, rad powiatów , ,00 69,82 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 69,82 jednostek , ,00 77,32 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,00 88,87 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,00 71,20 - wydatki na świadczenia na rzecz , ,00 64,96 osób fizycznych Wybory do Parlamentu , ,00 100,00 Europejskiego , ,00 100,00 jednostek , ,00 100,00 1a) wydatki na wynagrodzenia i 7.180, ,00 100,00 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją 6.097, ,00 100,00 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Obrona narodowa 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 100, Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 100,00 600,00 600,00 100,00 jednostek 600,00 600,00 100,00 1b) wydatki związane z realizacją 600,00 600,00 100, Oświata i wychowanie , ,51 99, , ,51 99, Szkoły podstawowe , ,51 99, , ,51 99,21

28 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 Poz. 529 jednostek 1b) wydatki związane z realizacją Pomoc społeczna , ,51 99, , ,51 99, , ,20 99, , ,20 99, , ,26 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej jednostek 1b) wydatki związane z realizacją Dodatki mieszkaniowe jednostek 1b) wydatki związane z realizacją - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej , ,26 99, , ,01 98, , ,94 98, , ,07 95, , ,25 99, , ,84 73, , ,84 73, , ,84 73, , ,84 73,03 807,59 649,95 80,48 807,59 649,95 80,48 15,84 12,74 80,43 15,84 12,74 80,43 791,75 637,21 80, , ,45 99,99

29 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 29 Poz. 529 jednostek 1b) wydatki związane z realizacją - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem -wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,45 99,99 159,00 159,00 100,00 159,00 159,00 100, , ,45 99, , ,70 97, , ,70 97, , ,70 65, ,00 457,22 17, , ,48 96, , ,00 99, , ,16 99, , ,16 99, , ,25 97, , ,16 98, , ,09 95, , ,91 99,44

30 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 30 Poz. 529 Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA 2014 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2014 rok z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Wielka za 2014 rok Dochody Plan po zmianach Wykonanie % Oświata i wychowanie , ,00 100,00 z tego: - dochody bieżące , ,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 100,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pomoc społeczna , ,88 98,52 z tego: - dochody bieżące , ,88 98,52 - dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,88 98,52 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza , ,33 95,21 z tego: - dochody bieżące , ,33 95,21 - dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,33 95,21 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Razem , ,21 98,71 z tego: - dochody bieżące , ,21 98,71

31 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 31 Poz. 529 Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA 2014 ROK Lp. Dział Rozdział Wydatki budżetu gminy na 2014 rok z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Wielka za 2014 rok Wydatki Plan po Wykonanie % zmianach Oświata i wychowanie , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych jednostek 1b) wydatki związane z realizacją Przedszkola jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją Pomoc społeczna , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,88 98, , ,88 98, , ,10 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,10 98,65 jednostek , ,10 98,65

32 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 32 Poz b) wydatki związane z realizacją , ,10 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz , ,67 99,78 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,67 99,78 -wydatki na świadczenia na rzecz , ,67 99,78 osób fizycznych Zasiłki stałe , ,11 98, , ,11 98,99 -wydatki na świadczenia na rzecz , ,11 98,99 osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, , ,00 100,00 jednostek , ,00 100,00 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,00 100,00 składki od nich naliczane Pozostała działalność , ,00 93, , ,00 93,81 -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 93, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,33 95, , ,33 95, Pomoc materialna dla uczniów , ,33 95, , ,33 95,21 -wydatki na świadczenia na rzecz , ,33 95,21 osób fizycznych Razem , ,21 98, , ,21 98,71 jednostek , ,10 99,95 1a) wydatki na wynagrodzenia i , ,00 100,00 składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją , ,10 99,91 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,11 97,53

33 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 33 Poz. 529 Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚĆI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2014 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2014 rok z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ranach programów rządowych za 2014 rok. Dochody Plan po zmianach Wykonanie % Edukacyjna opieka wychowawcza , ,65 67,50 z tego: - dochody bieżące , ,65 67,50 - dotacje celowe otrzymane z , ,65 67,50 budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Razem , ,65 67,50 z tego: - dochody bieżące , ,65 67,50

34 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 34 Poz. 529 Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2014 ROK Lp. Dział Rodział Wydatki budżetu gminy na 2014 rok z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych za 2014 rok. Wydatki Plan po zmianach Wykonanie % Edukacyjna opieka , ,65 67,50 wychowawcza , ,65 67, Pomoc materialna dla uczniów , ,65 67, , ,65 67,50 - wydatki na świadczenia na rzecz , ,65 67,50 osób fizycznych Razem , ,65 67, , ,65 67,50 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,65 67,50

35 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 35 Poz. 529 Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Wójta Gminy Wielka z dnia 27 marca 2015 r. WYKONANIE PLANU DOATCJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WRĘCZYCA WIELKA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBIENIEM DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZA 2014 ROK JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Wydatki Plan po zmianach Wykonanie % I. DOTACJE CELOWE Administracja publiczna , ,00 99, , ,00 91,62 -wydatki majątkowe , ,00 100, Starostwa powiatowe , ,00 99, , ,00 91,62 - wydatki na dotacje na zadania 3.700, ,00 91,62 bieżące -wydatki majątkowe , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,00 100, , ,00 100, Przedszkola 3.170, ,88 100, , ,88 100,00 - wydatki na dotacje na zadania 3.170, ,88 100,00 bieżące Dowożenie uczniów do szkół , ,12 100, , ,12 100,00 - wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,12 100,00 II. DOTACJE PODMIOTOWE Kultura i ochrona dziedzictwa , ,00 100,00 narodowego , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice , ,00 100,00 i kluby , ,00 100,00 - wydatki na dotacje za zadania , ,00 100,00 bieżące Razem , ,00 99, , ,00 99,98 - wydatki majątkowe , ,00 100,00

36 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 36 Poz. 529 JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Wydatki Plan po zmianach Wykonanie % I. DOTACJE CELOWE Rolnictwo i łowiectwo , ,66 99, , ,66 99, Melioracje wodne , ,66 99, , ,66 99,89 - wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,66 99, Bezpieczeństwo publiczne i , ,00 100,00 ochrona przeciwpożarowa - wydatki majątkowe , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00 - wydatki majątkowe , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa , ,00 100,00 narodowego , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, , ,00 100,00 - wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,00 100, Kultura fizyczna , ,00 100, , ,00 100, Zadania w zakresie kultury , ,00 100,00 fizycznej , ,00 100,00 - wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,00 100,00 II. DOTACJE PODMIOTOWE Oświata i wychowanie , ,04 100, , ,04 100, Szkoły podstawowe , ,00 100, , ,00 100,00 - wydatki na dotacje na zadania , ,00 100,00 bieżące Oddziały przedszkolne w szkołach , ,00 100,00 podstawowych , ,00 100,00

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Zastępca Burmistrza /-/ Anna Wójcik Prószków, dnia 30 marca 2015 roku 1 Spis treści Numer Lp. Treść strony 1 Wykonanie dochodów bieżących

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Źródło dochodów. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 211 924,46 210217,93 01095 Pozostała działalność 277 924,46 210217,93 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1

Arkusz1. Dz. Rozdz. Strona 1 Dz. Rozdz. 010 01010 01095 0750 2010 400 500 600 40002 50095 60016 0830 0920 0690 Strona 1 DOCHODY Arkusz1 Określenie klasyfikacji Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Prószków, dnia 31 marca 2016 roku 1 Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów

Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Tabelaryczne wykonanie dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów Załącznik Nr 1 do informacji z budżetu Gminy Pakosław za I półrocze 2013r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 322 735,93 1 208

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK Treść Planowane dochody na 31.12.2011 roku Wykonanie na

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , , Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 44/2017 z 17.08.2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 743 085,16 782 442,58 44,9 767 442,58 15 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo