Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r."

Transkrypt

1 Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,67 75,44% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , , ,67 100,00% ,67 100,00% 600 Transport i łączność , ,00 98,27% Drogi publiczne gminne , Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , ,00 98,27% ,00 93,52% ,00 100,00% 630 Turystyka , ,76 101,67% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 bieżących gmin, powiatów , ,76 101,67% ,76 101,67% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,14 90,53% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 oraz środków, o których mowa w , ,14 90,53% ,15 99,85% ,64 101,52% ,54 100,27% ,70 75,35% ,03 94,35% ,61 105,58% ,47 61,09% Strona: 1

2 750 Administracja publiczna , ,75 93,80% Urzędy wojewódzkie , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 500, Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 2 500, Wpływy z różnych dochodów 2 500, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych bieżących gmin, powiatów ,00 670,00 00, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów 9 000, Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizacje zadań bieżących jednostek , ,00 100,00% ,00 100,00% ,52 83,33% 700,00 140,00% ,71 92,95% ,96 64,06% 160,65 6,43% 809,37 32,37% 276,83 41,32% ,00 -! ,00 100,00% ,00 100,00% ,23 100,63% 7 511,29 83,46% ,94 101,17% 751 Urzędy naczelnych organów władzy 2 826, ,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 826, ,00 100,00% 2 826, ,00 100,00% 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 300, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300, ,00 300,00 100,00% 300,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 100,00% przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , ,00 100,00% Obrona cywilna 1 000, , ,00 100,00% 1 000,00 100,00% 1 000,00 100,00% Strona: 2

3 756 Dochody od osób prawnych, od osób , ,08 97,28% fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób , ,03 65,12% fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,93 65,25% Strona: 3 325, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,00 podatku od czynności cywilnoprawnych, lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 1 000, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 300, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Pozostałe odsetki 60, Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy z różnych dochodów , Udziały gmin w podatkach stanowiących ,00 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 173,10 53,26% ,43 97,02% ,06 100,39% ,75 102,11% ,00 100,07% ,70 83,14% , ,88% ,92 94,10% ,00 100,00% ,90 96,20% ,52 104,18% ,18 102,58% 889,12 88,91% ,04 103,01% ,08 101,86% ,00 96,56% ,70 67,43% 440,00 146,67% ,26 111,10% ,65 90,74% ,70 104,96% ,50 97,22% ,14 105,84% ,93 85,05% 7 505,00 100,40% 52,38 87,30% ,00 130,62% ,00 130,62% ,07 98,62% ,00 96,35% ,07 121,68%

4 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 758 Różne rozliczenia , ,21 99,91% Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z dywidend 4 576, Dochody ze zbycia praw majątkowych 8 000, Pozostałe odsetki , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla ,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 100,00% ,00 100,00% ,21 91,64% 4 296,01 93,88% 8 000,00 100,00% 4 496,28 44,96% ,92 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,38 75,95% Szkoły podstawowe , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 220, Dotacje celowe w ramach programów oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 2009 Dotacje celowe w ramach programów oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Przedszkola , Wpływy z usług , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących oraz środków, o których mowa w , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , Gimnazja 3 500, Wpływy z usług 3 500, ,50 86,66% 4 104,00 97,25% ,00 97,49% 5 290,50 97,50% ,00 100,00% ,00 100,00% ,62 70,50% ,54 80,33% ,00 100,00% ,92 94,87% ,16 38,94% ,00 100,00% ,00 100,00% 3 793,26 108,38% 3 793,26 108,38% Strona: 4

5 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 000, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 750, Wpływy z różnych dochodów 750, Ochrona zdrowia 750,00 735,34 98,05% Domy pomocy społecznej 1 200, Wpływy z różnych dochodów 1 200, Ośrodki wsparcia , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,00 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 213,00 735,34 98,05% 735,34 98,05% 852 Pomoc społeczna , ,90 94,85% Strona: Pozostałe odsetki 1 600, Wpływy z różnych dochodów , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0920 Pozostałe odsetki 700, Wpływy z różnych dochodów 700, , Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów 00, , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych opłat 100, Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 1 290, ,82 100,00% ,82 100,00% ,59 99,17% 279,70 131,31% 820,00 51,25% 4 386,15 39,87% ,94 99,20% ,80 111,86% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,88 99,55% 162,11 23,16% 111,77 15,97% ,00 100,00% ,86 100,08% 151,86 -! ,00 100,00% ,37 66,94% 22,50 22,50% ,63 77,11% 1 248,33 96,77%

6 2007 Dotacje celowe w ramach programów oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków oraz środków, o których mowa w , , , Pozostała działalność , Wpływy z usług 3 000, Wpływy z różnych dochodów 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizacje zadań bieżących jednostek , , , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , ,91 93,58% ,00 100,00% ,38 97,53% ,00 99,07% ,00 100,00% ,38 92,19% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,64 97,34% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,64 97,34% ,73 97,68% ,91 95,64% 900 Gospodarka komunalna i ochrona , ,81 89,97% środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 100,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wpływy z usług 7 500,00 bieżących gmin, powiatów , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wpływy z usług , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów 1 500, ,00 100,00% ,58 90,39% ,58 100,00% ,86 82,01% ,86 82,01% ,26 87,46% ,26 87,68% Strona: 6

7 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 3 500,00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 500, Pozostała działalność , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, Wpływy z różnych dochodów , Środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizacje zadań bieżących jednostek 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów , , ,63 123,65% 4 327,63 123,65% ,48 98,57% 2 460,00 98,40% ,33 97,01% ,20 100,00% 1 999,95 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,36 54,10% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżących gmin, powiatów oraz środków, o których mowa w , , , ,36 54,10% ,00 85,28% ,53 21,43% ,83 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,00 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% ,00 100,00% Razem , ,04 96,03% Strona: 7

5.1. Własny potencjał dochodowy

5.1. Własny potencjał dochodowy Grupa dochodów własnych jst obejmujących podatki, opłaty, wpływy z czynszów i dzierżawy powiększyła się o dochody z udziałów w PIT i CIT oraz ze źródeł związanych ze środkami unijnymi. Zmiany w ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1

REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 REALIZACJA BUDśETÓW JST WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2004-2006 1 I. Realizacja dochodów budŝetowych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2004-2006 Charakter dochodów jst

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne

SPIS TREŚCI. Strona. Uwagi ogólne. Ogólna charakterystyka gminy. Ludność. Samorząd lokalny i budżet gminy. Szkolnictwo. Wychowanie przedszkolne SPIS TREŚCI Strona Uwagi ogólne Ogólna charakterystyka gminy Ludność Samorząd lokalny i budżet gminy Szkolnictwo Wychowanie przedszkolne Służba zdrowia Środowisko naturalne Infrastruktura komunalna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

3. Przykładowa analiza roczna. 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego

3. Przykładowa analiza roczna. 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego 3. Przykładowa analiza roczna 3.1. Wycena wartości majątku infrastrukturalnego Oszacowanie wartości majątku infrastrukturalnego wymaga szczegółowych informacji o parametrach technicznych sieci drogowej.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 955 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. ZARZĄDZENIE: Treść: Poz.: DZIENNIK 713 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 6 lipca 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIE: 124 Nr 22/MON z dnia 9 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia świąt

Bardziej szczegółowo

1. Zasady funkcjonowania środków specjalnych

1. Zasady funkcjonowania środków specjalnych BSiE 1 1. Zasady funkcjonowania środków specjalnych Środki specjalne państwowych jednostek budżetowych są wyodrębnionymi rachunkami bankowymi, na które państwowe jednostki budżetowe mogą odprowadzać niektóre

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 269,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości 1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik Aby otrzymać potrzebne zaświadczenie należy wypełnić stosowny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo