ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2013 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wręczyca Wielka. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz z późn. zm.). Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje: 1 Przyjąć: - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, do zarządzenia, - sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Gminnej Instytucji Kultury we Wręczycy Wielkiej za 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 15 do zarządzenia, - informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wręczyca Wielka zgodnie z załącznikiem Nr 16 do zarządzenia. 2 Sprawozdania o których mowa w 1, oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazać w terminie do 31 marca 2014 roku: - Radzie Gminy Wręczyca Wielka, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. 3 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2013 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2013 rok według ich źródeł Źródła dochodów Plan po Wykonanie % zmianach Rolnictwo i łowiectwo z tego: - dochody bieżące - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za obwody łowieckie) - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody majątkowe - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja , , , , , , , , , , , , , ,43 86,27 99,97 100,04 81,08 81,08 1

3 środków wydanych na kanalizację Truskolasy, dofinansowanie z RPO WSL) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę z tego: - dochody bieżące - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów , , , , , , , , , ,77 98,87 98,87 98,81 106,45 100, Transport i łączność z tego: - dochody bieżące - wpływy z różnych opłat 31,00 31,00 31,00 30,68 30,68 30,68 98,97 98,97 98, Gospodarka mieszkaniowa z tego: - dochody bieżące - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dochody majątkowe - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa , , , , ,00 230, , , , , , , ,30 230, , ,00 72,56 98,70 100,45 98,51 103,26 60,74 2

4 użytkowania wieczystego nieruchomości - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,32 9, Administracja publiczna z tego: - dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , ,00 150, , , , ,87 142,60 101,90 99,87 95, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.034, , , , , ,00 3

5 Obrona narodowa z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - dochody bieżące - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.555, ,00 555, , , ,20 551, ,20 86,14 86,14 99,28 83, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tego: - dochody bieżące - podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały) - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały) - podatek od nieruchomości (od osób fizycznych) - podatek od nieruchomości (od osób , , , , , , , , , , ,00 97,99 97,99 96,35 80,23 99,34 100,02 4

6 prawnych) - podatek rolny (od osób fizycznych) - podatek rolny (od osób prawnych) - podatek leśny (od osób fizycznych) - podatek leśny(od osób prawnych) - podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) - podatek od środków transportowych (od osób prawnych) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna, opłata adiacencka, za zajęcie pasa drogowego i za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) - podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - pozostałe odsetki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 101,43 99,26 98,86 100,03 102,35 98,65 123,88 172,19 87,70 99,70 98,64 105,52 79,02 114,03 132,49 112,67 145,41 5

7 Różne rozliczenia z tego: - dochody bieżące - pozostałe odsetki - subwencje ogólne z budżetu państwa, -środki na uzupełnienie dochodów gmin - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , , , , , , , , , , , ,00 101,95 101,95 100,02 101, Oświata i wychowanie z tego: - dochody bieżące - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , ,04 88,86 88,86 87,94 55,08 200, Pomoc społeczna z tego: - dochody bieżące , , , ,72 98,10 98,10 6

8 - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , ,00 4, , , , , , ,11-127,96 51,28 69,47 97,37 99,53 223, Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - dochody bieżące -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacjyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , , , , , , , ,45 89,62 89,62 89,29 91,53 7

9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tego: - dochody bieżące - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów , , , , , , ,94 (-)920, ,73 55,36 55,36 47,91-98, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego: - dochody bieżące - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 420,00 420,00 420, , Kultura fizyczna z tego: - dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , ,23 44,96 44,96 44,96 Razem: z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe , , , , , ,98 98,36 99,61 58,99 8

10 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Wydatki budżetu gminy na 2013 rok Wydatki Plan po zmianach Rolnictwo i łowiectwo , ,60 - wydatki majątkowe , Melioracje wodne , ,00 wydatki na ,00 dotacje na zadania bieżące Infrastruktura ,00 wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe , Izby rolnicze 9.020, ,60 wydatki bieżące 9.020,60 jednostek 1b) wydatki związane z 9.020,60 realizacją zadań statutowych jednostek Pozostała działalność , ,00 wydatki bieżące ,00 jednostek 1a) wydatki na ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wykonanie % , , , , , , , , , , , , , , , ,50 86,90 94,49 74,06 99,96 99,96 99,96 72,79 72,79 99,47 99,47 99,47 99,47 93,99 93,80 93,80 99,99 1

11 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki majątkowe Dostarczanie wody wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki majątkowe Transport i łączność - wydatki majątkowe Drogi publiczne wojewódzkie wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Drogi publiczne ,00 70, , , , , , , , , , , , , ,00 950,00 950,00 950,00 950, , ,30 70, , , , , , , , , , , , , ,92 942,15 942,15 942,15 942, ,08 93,01 91,69 91,52 91,69 91,52 91,52 91,31 95,27 96,98 81,75 99,17 99,17 99,17 99,17 99,84 2

12 powiatowe wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Drogi publiczne gminne wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa - wydatki majątkowe Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 99,84 99,84 99,84 95,15 96,89 96,89 96,89 81,75 98,20 96,51 99,67 88,65 88,65 88,65 88,65 97,08 97,12 97,12 3

13 jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki majątkowe Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Cmentarze , , , , , , ,00 70, , , , , , , , ,00 500, , , , , , , ,71 70, , , , , , , , ,42 499,00 97,12 96,90 99,17 97,23 97,22 99,99 96,50 99,80 4

14 wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Administracja publiczna - wydatki majątkowe Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Starostwo powiatowe wydatki na dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe Rady gmin 500,00 500,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 499,00 499,00 499, , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 99,80 99,80 99,80 96,98 96,94 99,87 99,87 99,87 94,63 99,62 5

15 wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 99,62 78,47 78,47 96,66 96,65 96,65 97,47 92,37 98,98 99,85 6

16 wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące jednostek , , , , , , , , , , ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, , , , , , , , , , , ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 99,85 99,97 99,97 99,99 99,11 7

17 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatki majątkowe Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe Obrona cywilna wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Obsługa długu publicznego 300,00 300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 93,94 92,99 94,24 93,32 95,51 99,94 93,27 67,11 71,14 71,14 71,14 71, , ,99 79,60 8

18 Obsługa papierów owych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki na obsługę długu publicznego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Oświata i wychowanie - wydatki majątkowe Szkoły podstawowe wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,26 79,60 79,60 79,60 79,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,65 99,65 99,43 99,92 99,92 99,91 99,95 92,74 99,60 9

19 ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 9.817, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 68,45 99,32 99,32 99,66 98,67 98,83 99,14 99,14 99,07 94,67 10

20 wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki majątkowe Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki na dotacje na zadania bieżące Gimnazja wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 99,43 11

21 wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki ,12 300, , , , , , , , , , , , , , ,12 300, , , , , , , , , , , , , ,46 97,26 97,26 97,25 12

22 od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 89,51 90,37 90,37 71,33 71,33 71,33 71,33 90,59 90,59 90,51 94,98 13

23 od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Rodziny zastępcze wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 0, ,22 86,15 91, ,67 91,67 95,93 95,93 94,38 94,38 94,38 94,38 82,89 82,89 82,89 0,00 86,92 14

24 statutowych jednostek Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 0, , , , , , , , ,31 47,79 47,79 55,38 52,50 57,98 0,00 60,64 60,64 60,64 58,27 78,12 97,12 97,12 92,84 15

25 jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 94,24 78,51 97,59 94,56 94,56 94,56 94,56 94,95 94,95 94,95 95,43 95,43 16

26 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 95,43 99,21 99,21 99,21 93,42 93,42 93,43 93,36 93,96 88,99 93,92 93,92 93,91 94,60 88,90 17

27 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc materialna dla uczniów wydatki na świadczenia na 2.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 94,17 97,24 97,24 57,85 57,85 97,73 96,12 96,12 90,18 90,18 90,18 18

28 rzecz osób fizycznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki majątkowe Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka odpadami wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań , , , , , , ,00 315, , , , , , , , , , , , , , , , ,65 314, , , , , , , , , ,03 87,58 87,47 91,98 94,20 94,20 94,20 94,20 99,87 78,87 78,87 78,87 78,87 89,96 89,33 89,33 97,71 88,95 19

29 statutowych jednostek - wydatki majątkowe Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki majątkowe Pozostała działalność wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki majątkowe Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki na dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 97,54 89,72 89,60 89,60 89,60 91,23 92,06 92,06 92,06 90,38 99,99 99,98 99,94 99,94 20

30 wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na dotacje na zadania bieżące Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody wydatki bieżące jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Kultura fizyczna - wydatki majątkowe Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań 3.000, , ,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110, , , , , , , , , , , ,00 109,80 109,80 109,80 109,80 109,80 109, , , , , , , , ,74 99,44 99,44 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 99,82 96,37 97,95 95,64 96,37 97,95 91,32 89,55 21

31 statutowych jednostek wydatki na dotacje na zadania bieżące - wydatki majątkowe Razem: wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wydatki na dotacje na zadania bieżące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu - wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 95,64 96,40 96,48 98,91 91,74 99,89 97,42 79,60 93,58 R A Z E M , ,48 96,29 22

32 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE WRĘCZYCA WIELKA ZA 2013 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2013r. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Wręczyca Wielka za 2013 rok Dochody Plan po Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Administracja publiczna z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99,87 99,87 99,87 1

33 Obrona narodowa z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 300, , , ,00 300,00 300,00 300, , , ,46 97,37 97,37 97,37 Razem: z tego: - dochody bieżące , , , ,33 97,49 97,49 2

34 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE WRĘCZYCA WIELKA ZA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Wydatki budżetu gminy na 2013r. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie Wręczyca Wielka za 2013 rok Wydatki Plan po Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Urzędy naczelnych organów władzy zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 99,87 99,87 99,87 99,87 99,87 94, , ,00 1

35 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.034, , , , ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, , , , , , , , , , , ,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, , , , , , ,60 97,37 97,37 97,36 97,36 94,30 94,30 2

36 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Pozostała działalność jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem -wydatki bieżące jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 97,59 92,74 92,74 92,74 92,74 98,28 98,28 98,23 98,23 98,28 97,49 97,49 96,64 95,67 99,39 97,61 3

37 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA 2013 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2013r. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok Dochody Plan po Wykonanie % Oświata i wychowanie z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pomoc społeczna z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Razem z tego: - dochody bieżące zmianach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 99,53 99,53 99,53 89,29 89,29 89,29 98,11 98,11 1

38 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY WRĘCZYCA WIELKA ZA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Wydatki budżetu gminy na 2013r. z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok Wydatki Plan po Wykonanie % Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zmianach , , , , , , ,00 201, , , , , , , , , , , , ,00 201, , , , , ,00 1

39 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc społeczna Wspieranie rodziny jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe -wydatki na świadczenia 1.410, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99,53 99,53 95,16 95,16 95,16 95,16 99,99 99,99 99,99 99,21 99,21 99,21 2

40 na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów -wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem jednostek 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 89,29 89,29 89,29 89,29 89,29 98,11 98,11 99,66 98,97 97,38 3

41 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2013 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2013 rok z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych za 2013 rok. Dochody Plan po Wykonanie % Edukacyjna opieka wychowawcza z tego: - dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Razem z tego: - dochody bieżące zmianach , , , , , , , , , ,45 91,53 91,53 91,53 91,53 91,53 1

42 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH ZA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Wydatki budżetu gminy na 2013 rok z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych za 2013 rok. Wydatki Plan po Wykonanie % Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmianach , , , , , , , , , , , , , , , ,45 91,53 91,53 91,53 91,53 91,53 91,53 91,53 91,53

43 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK Lp. Dział Dochody budżetu gminy na 2013r. z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok Dochody Plan po Wykonanie % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -dochody bieżące z tego: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmianach 3.000, , , , , ,20 83,71 83,71 83,71 Razem 3.000, ,20 83,71 1

44 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Wykonanie planu wydatków dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok Wydatki Plan po Wykonanie % Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Razem jednostek 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek zmianach 3.000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71

45 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY WRĘCZYCA WIELKA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WYODRĘBNIENIEM DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH ZA 2013 ROK JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Wydatki Plan po zmianach I. DOTACJE CELOWE Administracja publiczna , ,00 -wydatki majątkowe , Starostwa powiatowe , ,00 - wydatki na dotacje na 3.000,00 zadania bieżące Wykonanie % , , , , , , wydatki majątkowe Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach - wydatki na dotacje na zadania bieżące Przedszkola - wydatki na dotacje na zadania bieżące Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 98,52 98,52 93,89 93,89 93,89 1

46 wydatki na dotacje na zadania bieżące Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na dotacje na zadania bieżące II. DOTACJE PODMIOTOWE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki na dotacje za zadania bieżące Razem - wydatki majątkowe 3.168, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99,82 99,82 2

47 JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Dział Rozdział Wydatki Plan po zmianach I. DOTACJE CELOWE Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne , ,00 - wydatki na dotacje na ,00 zadania bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne - wydatki na dotacje na zadania bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - wydatki na dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej - wydatki na dotacje na zadania bieżące II. DOTACJE PODMIOTOWE Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 Wykonanie % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 99,96 99,96 99,96 99,96 99,96 3

48 Szkoły podstawowe - wydatki na dotacje na zadania bieżące Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki na dotacje na zadania bieżące Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki na dotacje na zadania bieżące Razem , , , , , , , , , , , , , , , ,23 Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych , ,09 99,89 4

49 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK Lp. Dział Rozdział Wydatki majątkowe Plan po zmianach Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura ,00 wodociągowa i sanitacyjna wsi Inwestycje - wykonanie projektu na ,00 budowę wodociągu w miejscowości Puszczew- Jezioro - wykonanie projektu na 9.000,00 budowę wodociągu w miejscowości Borowe ul. Wczasowa - budowa sieci ,00 wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących odbiorców do projektowanej sieci we Wręczycy Wielkiej w obrębie ulicy Mickiewicza - wykonanie projektu na 3.000,00 budowę wodociągu w miejscowości Kalej dz. nr ewidencyjny dr wykonanie projektu na 4.720,00 budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Reymonta - wykonanie projektu na 4.627,00 budowę wodociągu w miejscowości Grodzisko ul. Zielona - budowa wodociągu w 4.470,00 miejscowości Kalej dz. nr ewidencyjny dr Pozostała działalność 6.920,00 Wykonanie % , , , , , , , , , ,00 74,06 72,79 63,55 99,99 99,98 99,99 1

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody bieżące Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.2.2015 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,

udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, Strona 1 z 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 6207 01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 158 545,00 1 158 545,00 10 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem. bieżące 600 Transport i łączność ,00 TABELA NR 1 Dochody budżetu Gminy na 2014 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 124 08 124 08 60095 Pozostała działalność 124 08 2007 2009 105 468,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo