J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$"

Transkrypt

1 CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom przeznaczeń skrzydlaty rydw an wojny. Obiega od krańca do krańca bezkresne szlaki ziemi i w śród głuchego pojęku arm at przekuwa tw ardym rytm em dni losy człowiecze. P łoną gdzieś daleko ciche wsie, w alą się ogromne miasta, drżą w św ietlistych poświstach szrapneli losy narodów ; bicze w ojny sieką grzywy rozszalałych rum aków. W ojna! Ileż wojen przeszły pokolenia ludzkie od chwili swych narodzin? Już nad kolebką człowieka jęk strzały w ostępie leśnym znaczy! drogi zam ierzchłych bojów. Za p rasta rą ścianą wieków w ojną w ykuła dnie chwały i czarne kręg i klęsk; na sztandarze Postępu między dw om a przęsłam i W ojny i Pokoju zaklął się pochód ludzkości. Taki jest bieg losów, dany nam mocą niepojętą, przem ą dry i nieprzenikniony ja k k rąg życia i śmierci. Sączą się w m ajestat przeznaczeń srebrne łzy czasu, a czara naszych dni, choć bolesna i tragiczna, to przecież wciąż jasna radością w stającej wiosny i mocą wiecznego Odrodzenia, Co rok boska D em eter w K orę się przemienia i w pędach zielonye! krzewów budzi się w iosenny bunt życia! Od zarania dziejów, ja k daw no obleka się św it w szaty słoneczne, tak daw no żyje wieczny trium f życia nad śmiercią. W m isterium Zmartw ychw stania zaw arł się odwieczny kształt tęsknot i marzeń, których żadna siła pa ziemi nie potrafi zgnieść, ani spopielić. Bo choć prochy rozdm uchać na w ietrze, każdy pył pójdzie szlakiem tęsknoty do owej nocy Zm artw ychw stania, gdy z sam otnej ciszy grobu Syn Człowieczy obwieścił N ieśm iertelność Życia. P rocham i i popiołem znaczy gę też droga boskiego Zmąrt^yjłh^s.tąntą-; - S s a o t r o r S o g v - A y nie popełnione, w yszydzony łotrów, oplu ty plugastw em najpodtejśzym, obdarty ze w szystkiego, co było w N im boskie i ludzkie, najbardziej shańbiony I najsamotniejszy pod szlakam i w szystkich.gwiazd. S yn Człowieczy odchodzi w ciszę śmierci, aby dnia trzeciego zm artwychwstać w całej.mocy i m ajestacie. Przez piekło udręki areyludzkiej i może boskiej dlatego urodził się w symbolu Zmartwychwstania najpiękniejsze m isterium ludzkości - Dziwna je r t ta W ielkanbe w zgiełkliw ym pogwarze dnia codziennego, gdy poszum wiatrów w iosennych niesie granie arm at, wieści m iłe, obce i złe, a św ist szrapneli kołysze do snu m aleńkie, białe dzieciny. Trzy brzem ienne wiosny znaczą szlaki tej wojny. K ażda je st inna. K ażda w dziera się w najskrytsze drżenie serc, tworząc zręby rzeczywistości. K ażda jest inna, bo każdy w iatr w iosenny niesie nowe nadzieje, marzenia obleka w inne szaty i rzuca nowy posiew ziarnom idącej przyszłości. ~ Świal zw arł się dziś w śm iertelnym boju. Dwa obozy, stojące na szańcu, nie m ają już dróg odw rotu. K ażda godzina w aży szale wojny. Na dwóch szalach są dwa brzemienne słowa: zwycięstwo lub klęska. Na każdej z nich są szale naszego własnego szczęścia i przyszłości. Obie strony sprecyzow ały już daw no cele swej w ojny. Bój w re. B03 jest tw ardy i ostateczny. W huku a rm a t rodzi się kształt przyszłości, k tóry zadecyduje o tosach narodów na długie, długie l a ta. Rzucone kości zaebrzęszezą w. o sta t nim dniu śm iertelnego boju brzem iennym chrzęstem. Być może. że nlezbadan wy* roki przeznaczeń dokonują losów. i p M ' - nyeh w nieznanej, tajem niczej księdze' N ikt n a ziemi nie zna je j zgłosek, N a. morzach. W ach I w M akltaeb pde& tworzy bum*. skrzydlate pomły Ambro; pojękr atolo; *?ch kul. W każdej takiej kuli. rgneoo*] obcą. nieznaną ręką, zaklęła się cząstka na szych losów. Zgłoski przyszłości piszą poto mi św ietliste parabole pocisków..dziw, aa jest wiopna. OdŁicś tialeko V/ skwarzę afrykańskiego nieba, na obcych lądach 1 morzach, na wzburzonych falach A tlantyku, wti-/,wu'se tam. gdzie jęczy chrzęst oręzn, czi-slo pod obcymi szlandaram i, sprzysięgli akordem honoru, walczą synowie swych na ro d ó w., N ie c h a j o b c y m b ę d z i e w t y m j e d n y n i d n i u /m artw ych w s t a n i a zew n i e n a w i ś c i 4 k r w i, N iech v.-u t o n i e itu c i s z ą j a» n e g o d o n t o : z a - I'C io n ia iiv b a j k i d z i e c i ń s t w u p r z y n i e s i e p o - k f c b r n y e h g w i a z d, a d a l e k i w z r o k tuiih -zy 1 p i e l g r z y m ó w znajdzie w d r ż ą c ) n: iromyku zagubione u e jd n * w s *ojrzenm. d-i ->v.-1a i jc -if o w e j n o c y t a k i s a m d l a,-.az- "j m a t k i, s r e b r n e z g ł o w y n i t k i o t r z y x, j a pewno. a sefco takie marne m ai Km.rimzrdl już do białej granicy, skąd 1,,% m,yroiu. ton wróei z Synem ( Mo^ - i r e / s in m < > tną ś c i e ż k ą p o l n ą i o tniasui, ttiatukd uchu do okna i popatrzy, gapachną mu pola ojczyste, zagrają harfy w iatru!y wstanie też światło i ' znaczyć^ będzie poszumeto przedziwnym, ucałują mu cichą, ścieżkę przyszłym pokoleniom. Taka jest żołnierską mogiłę pocałunki traw. 'Z mógi- móc ofiary każdego, z nas. Każdy:- pyłek J A S K sisp H O W /C Z mugg m aw M M N 8a» W 5owff$ I V z W P a n d o z n a % m a i i a i g e A p o ( r z p d / w o w z / m f c z, C A o d z i p o w z i n a z z e / z c A o f % p «w * f w f f ««, P o w i e w a n «4 w y ^ p ie w u / «z w o /g ^ / e /< i/ f. P o p o d w d r ł a c A p i 4 P$ p o r a n n e * p p «4 f, C A o d z i d a z n a z A a / d e n d n w e r f e A i p c A r o z A n / p C A d r ę g ie w A f # p m a e A p / e n u c f f ^ f e f u / f. P o d g r a z d o w z A l e c A a f p o e A o A O o w i e d z i e, P n A a 10 d r z w i z a m A m g / e ; w a f a i o a / o i e, z f a i e d z i e. a a l a w # «, C z i^ /e ( M a c W m w n f 4 k A v * /.. ma swoją wartość, każde odeszło życie zapłaciło uśmiech dla biednych nieszczęśliwych i tragicznych, którzy przyjdą po nas. W noc,.zmartwychwstania opadną.masks fałszu, obłudy i judaszowych podszeptów. Syn.Boży zraartwychpowstanie i z żagwm ogni wejdzie do m iast wskrzesić zam arłe marzenia, uśpione tęsknoty i. zdruzgotane nadzieje. Ziarna wiary urodzi w sercach, obudzi kwiaty uśmiechu jasne kw iaty wiosny, rzuci je w okna, a płatkami okryje, dusze. Chóry anielskie przygłuszą granie arm at i od krańca do krańca ziemi zahuczy, pieśń.: Alleluja!.. Z żagwi Chrystusowych rozpalą się znówognie wróconej radości, uśnie żal ukojnjr w sercu nieszczęśliwej matki, zapłakanej wdowy i samotnej, smutnej pani, która j u z nigdy nie zapłacze, bo wszystkie lży w y; płakała na przedwiośniu. Może zadrżą fes owej nocy nienojętei kamienne serea zbt* rów i synów łotra, który po lewicy CBry^ stosowej na krzyżu zawisł.... Święta Noe Zmartwychwstania! Z łez, zagubionych na bezdrożach gie#% wdeptanych w ostępy leśne* w ścieżki ugoß» ne, wyrosną smutne kwiaty,e maki purpury skrwawione, przylasżczkie t pierwiosnku drżące w perłach srebrnej rosy, roze ja k krew czerwone, niezapominajki i ehryzastemy na mogiłach. Chrystus pójdzie po drogach łzami znaczonych, a gdzie stąpnie,- wyrosną tam kwiaty wspaniałe i ogromne, kwiaty na groby* na ołtarze, kw iaty miipśj cią pisane i żalem. A w tej jednej jedynej niepojętej chwili, wśród tchnienia arm at zadrży jak kiedyś przed wiekami ziemia; odwali się kamień nagrobny i z ' żagwi# płonącą wyjdzie Syn Człowieczy nieśó Woć Jenie ludzkości. Otrze łzy jaspysł-usm ie? ehem r - p rz e m ta y ziemię p r a z r y $ niepojętość cierpień zä cudze Ś męki nadludzkiej, S y s a Bożego-uródzif się Odkupienie. W- trudzie eddzieim ynhdal. rodzi się moc naszych «We i świętość Ofiar y dla szczęścia naszych najbliższych, ukö* ehanych i drogich, & być może d is nas samych.. Wydarzenia, które okuły dziś Swlal stalowym rytmem wojny, tworzą przyszłości.. Jesteśm y biernymi Świadkami jących się wydarzeń, nie możemy i # ą s f zmienić, ani przyśpieszyć; może i ta #w % - niezbadane wyroki losów? r W cichą wiosenną noc, =oplecioną majestatem ciszy naszych domów, choć eąw # nie ma wśród nas kogoś najbliższego, k#» odszedł w gwiezdną dal, ukoi aa! sero śxrię- ym tchnieniem Boski Zbawiciel? uciszy..seres niepojętym, czarem Zmartwychwstania w tej największej i najpiękniejszej nocy wiosennej, gdy zejdzie w.dom y ubogkdk nieść kwiaty ukojenia. nurtem wiślanym, gdzie przędą się jasne włosy WiośniankL Rozniosą też wieść #. Ziriartwychwsteniu chm urki dzone w samotny eh. brzóz szelestsyeh. ' Nad m ajakam i m iast Chrystus krzyż męczeński, a z drzazg świętego ifc% w a ' wskrzesza się rajskie ;krżewy mdo&su W tę niepojętą Noe znikają a trącone na dm» piekieł cherubiny i w straszhym k r iy l s boleści zamarzą o utraconym rajo Od krańca do krańca wmbeehśwłak mota przez zdakl MleeznyA Dró# tmjpolawajmey akor&ehwały Boga-OzłowWka: Chry%tum zmartwychwstał!«. J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! wa dnaze ezłnwłeoze krw ią Syna l jąmnym światłem nadludzkiej dobroci, Z ran Ckry stumowyell z kropel świętej krwi. %drzazg krzyża, z tdiary, męczwbąwa i bólu poezmźe #ię end żyóa. ^ jsm ierś I $yei* #oczyły bój przedziwny. Wódzkyeda, żyw będąc, króluje." Wyklęte człowieczeństwo, wdeptane W *tóry złamą *b ń d d ałę z pyłów, reawiauyeh po bezkznąącb cierpienia i wdziajc na ezow diadem wmpaniajy. Chryatna mmartwyehwatał! W cudownej mamcia aa wiomny. w drżeniach zicml w pojękp arm at miernie Chr#*tn* zwymęakł rozpięty sztandar Zkaarlwydk Niechaj radość upojna oprzędzie gwama mlaatń f ezarwwną Hchożó wiosek, a w dercmch praeamutnych obndzf moc tia ry w jąene. kpeae jutro!

2 P ie rw s z e pieśni w ie lk a n o c n e N asza poezja relig ijn a bierze. swój po* d ają fak t Z m artw ychw stania ezątek w pierwszych pieśniach m aryjnych, zw racając zarazem szczególną pow stałych przy końcu X III stulecia- Aż Jego śm ierć m ęczeńską, poniesioną rlo tej pory w szechpanujące w kościele są naszego odkupienia: hym ny łacińskie. Zupełnie podobnie było w krajach rom ańskich, w Niemczech i Sło^ w acji. Jedynym i pieśniam i, dozwolonymi do śpiewu kościelnego, były tylko pieśni w jeżyku łacińskim. Tym się też tłumaczy okoliczność, że rozwój poezji religijnej szedł niezm iernie powoli. Surow e zakony kościelne nie dopuszczające innych pieśni, ja k tylko łacińskie, do śpiew ania w św iątyni, stały przez długi czas na przeszkodzie C hrystus P an dzisiaj zm artw ychw stał Ludziom śm iertelnym radość zjednał, On śmierć cierpiał w W ielki Piątek, Iż był zgrzeszył pierw szy człow iek... Pieśni w ielkanocne zaw ierają więc rozpam iętywanie Zm artwychwstania, oraz potęgi i wielkości Boga i Jego ofiary. Oczywiście uprzytom nienie sobie tego prow a C hrystusa, wprowadzenie do K rólestw a Bożego. J e s t daniem względnie w ierszow aną modlitwą, uw agę na naw et pieśń, która prócz pierwszego w ier- W iek X V I przynosi nam większą Ilo ść dla sza, cała je st poświęcona modlitw ie i roz- pieśni w ielkanocnych, je st ich bowiem mvślaniu o Bożej potędzę. dziesięć już, a równocześnie są bez porówm m m m m m ' ^ '.... j.. napełniają nam serca. Żadnego w yrażenia zywszej radości nie potykamy. Jedynie nazw anie dnia Z m a rt-j dzi do zaniesienia gorącej m odlitw y do w ychw stania wesołym jest słabym okre- Boga. K ażda pieśń kończy się błaganiem ślenicm uczucia. Na nic więcej nie monastępnie ra wydaje się być wierszowanym opowia- K RZY SZTO F CABAN Z żyw ym kurem po dyngusie Z utęsknieniem w ieś czeka Rezurekcji, najpiękniejszej Mszy św. obok P asterki. Wszak w czasie tego nabożeństwa zm artw ychw staje w w iejskim kościółku um ę czony C hrystus! W ięc kto żyw śpieszy na nabożeństwo, chociaż dziś już huk z moźw ołaną dziewczyną. W ięc uspokaja sw oją bogdankę: K aśka niech się nie boi, bo M ichał z w ódką za n ią stoi... Igraszki te przeciągają się długo w noc. Dziewczyny, zaczajone za w ęgłam i chałup, dzierzy nie oznajm ia nam tej podniosłej [ pilnie tych wywoływań nadsłuchują, a wca- chwill le niewyw ołane czują się obrażone. Skoro D aw niej, gdy tvlko M sza św. skończyła d rugi ranek nastaje, rozpoczyna się dyn- się i skoro ksiądz poświęcił zioła postrza- rus. Oblewają tedy chłopcy dziewczęta bez kołcimló*. Zapoczalkowany I rozpowmwh- m uerci w iecnej. niony przez m isteria stał sie własnością szerokich mas, które pragnęły wypowiedzenia swych ncznć w czasie nabożeństwa w zrozum iałym im języku. Pieśni łacińskie bowiem były ogółowi w swej treści nieznane, prócz tego śpiew ali je tylko organiści lub specjalnie wyznaczeni śpiew a cy, czyli kantorow ie. Było to dla ludu niew ystarczające, To też mimo zabronienia przez K ościół, który obaw iał się w prowadzenia do śpiewu kościelnego pieśni nicod- pow iadająeych świętemn m iejscu lub heretyckich, przecież uniesienie radosne w czasie św iąt W ielkiejnocy nie pozwoliło zachować m ilczenia w czasie nabożeństw, lecz w yraziło się śpiewem. W obec takiego stanu rzeczy biskupi wyd ają tylko pewne ograniczenia co do polskiego śpiew u kościelnego. Przeznaczają niektóre pieśni do kościołów oraz pozwala ją na śpiew tylko w uroczyste święta. Stosunki takie panują nie tylko w X V w., ale i przez cały wiek XVT. Dopiero, gdy pkazało się, że dysydenci oddziaływają bardzo skutecznie na szerokie m asy ludności za pomocą pieśni religijnych polskich, wtedy K ościół cofa swoje zakazy. Św iątynie poczynają coraz donośniej rozbrzmiewać pieśnią polską, a co za tym idzie, pieśni tych zaczyna szybko przybywać. Tak więc nieliczne pieśni religijne XV w. poprzez pewien przyrost w w. X V I dochodzą do znacznego pomnożenia się dopiero w X V II stuleciu. Polska poezja relig ijn a rozkw ita wówczas bujnie. N a wiek X V przypada, ściśle wziąwszy, osiem pieśni kościelnych. Nie są one zebrane w specjalnym śpiewniku, gdyż takiego naooczas dla pieśni polskich nie wydano. Zapisyw ano je zazwyczaj na karcie, przylepionej do okładek, czasem znajdują się pośród kazań łacińskich lub między k artami kodeksu. Autorow ie ich są nam całkow icie nieznani. Zupełny brak przyw iązania, do ziem skiej sławy, -jako też nznawsm e "gär niew ątpliw ą próżność umieszczenie swego nazw iska obok utw oru spowodowało to, że dziś nie wiemy, kto ułożył nasze p ierwsze pieśni kościelne. M amy tylko wszelkie dane do wniosku, że ułożyli je mnisi. W iek X V I nie przynosi nam zmian pod tym względem. Nowe sa tylko zbiory pieśni, mamy bowiem z X V I w. trzy kancjonały, z czego jeden zaginął z 1521 r dwa zaś puław ski z 1521 r. i kórnicki z 1551 r. istn ieją dotychczas. Obydwa są pisane rocznie. D rukow any zbiór pieśni mam y w «Żywocie Pana Jezu K rysta Opeeia, wydanym w 1552 r. w dwóch sławnych w X V I w. drukarniach H allera i W ietora. Z X V w. mamy cztery pieśni w ielkanocne, z czego jedną w dwóch odpisach. Są one bardzo krótkie, obejm ują od sześciu do czternastu wierszy. W zwięzłej form ie połowę i przyrokow e, skuteczne n a różne choroby, dziadkow ie nasi w siadali szybko na wóz, byleby ja k najszybciej znaleźć się w domu, kto bowiem pierw szy stan ął w chacie, ten pierwszy ukończyć m iał zasiewy i W w ielu m iejscow ościach nie kończy się na tym ; trzeba jeszcze na drodze konie wy- pławić, żeby uchronić je od m uch i robactwa w czasie lata, w żyto zaś i pszenicę gospodarze w sadzają krzyżyki cierniowe, żeby zboża w yrosły i dały plon duży, a w reszcie po południu wychodzą na pola i wszystkie zasiewy kropią wodą święconą. W uboższych w siach m ali chłopcy chodzą po dom ach i proszą o święcone; P an Jezus jedzie, pochow ali śledzie, Mięso nastanie, błogosław Panie! J a jk o m alow ane, prosię nadziewane. K iełbasa będzie tutaj, jak wszędzie!«. A gdy gospodarz kiełbaski udzielić nie może lub nie chce, odpowiada; K iełbasa będzie na półce w rzędzie, m iłosierdzia, chodząc od chałupy do chałupy, że w izbach i kaczki pływ ać mogą. Jeżeli zastają je śpiące, to biją rózgam i i przym uszają do ubrania się, po czym wyprow adzają do koryta, do staw u, albo do rzeki i kąpią wśród śmiechu i gw aru. W śród chłopców bowiem istnieje uzasadnione przekonanie, że im kaw aler sw ą bogdankę b a r dziej m iłuje, tym obficiej ją zdyngusuje. W niektórych okolicach grom ady roz- dyngusow anych chłopców chodzą z ku rem po wsi. Jeden z parobków zarzuca na głowę czerwoną m aterię grzebień koguta, na ram iona dwa p ła ty czarnego sukna, a u brody w isi m u czerwony język z drew na. Czasem robi się k u rk a z drzewa, albo n a wet z gliny. N atu raln ie wszędzie przy okazji kurka leją się stru g i w ody n a o r szak i przechodniów, bucha w esoły śmiech i rozbrzm iew ają przyśpiewki. N ajbarwniejszy jest jednak pochód z pijanym kogutem w tom aszow skim i p io trkowskim. Chłopcy w ędrują po wsi z g rajkam i, w ym yślnie poubierani, wioząc na wózku żywego koguta. Na głow ach m ają piękne, w ycinankam i przyozdobione koroalka, pa- Chłopcy w ybierają t. zw. m arszałka, pa- robczaka najstarszego i m ającego najw ięcej wiadom ości o w szystkich m ieszkańcach wioski, a ten dobiera sobie pomocnika, um iejącego krzyczeć najgłośniej. Pom ocnik wchodzi na dach domu, albo na w ysokie drzewo, b rząk a w m etalow ą miednicę niby w bęben i w ygłasza wady w szystkich dziew cząt we wsi w edług num erów chat, niekiedy ostro i zjadliw ie: P odaję do wiadomości, że K aśka Ku- kułów, ponieważ ubierała się nieładnie, w chałupie porządku nie trzym ała, do roboty nie chodziła, ze w szystkim i się kłóciła, dostanie taki dyngus: sto beczek w yleją na lężne i w naturze. W ózek dwu kołowy, odziany w frędzle i kity, je st zaopatrzony w gniazdo, gdzie siedzi pociesznie piejący kogut. N ad nim kabłąk, z którego zw isają barw ne w stęgi i bogato ubrana lalka. O rszak chodzi od chaty do chaty i śpiew a pieśni nabożne oraz4wesel- ne. Dziewczęta oblew ają chłopaków strugą wody z możliwie najpokaźniejszego naczynia. W następnym dniu wesołe grono dzieli się zebranym i daram i. Zwyczaj chodzenia z kurkiem tłum aczą faktem, że C hrystus powołał się n a koguta, zapow iadającego trzykrotne zaparcie się św. P io tra. Zwyczaje i obrzędy, zw iązane z W ielka nocą, zachódwują się przeważnie po wsiach. nią wody, sto fu r w ysypią piasku, sto rózeg j w mieście one stopniow o zanikają. To też jej dadzą..... w inniśm y zwrócić na tę spraw ę baczną N a ta k ą zapowiedź nie pozostaje dłużny I uw agę i starać się, by tradycje ojców na parobczak, zainteresow any sercowo wy- ' szych nie zaginęły, ale żyły! Bądźm y w szyscy weseli, ja k o w niebie anieli, Czegośmy pożądali Tegośm y doczekali A lleluja7. W zywa też pieśń do radosnego śpiewu na cześć Chrystusa: Barankowi C hrystusow i Sercem w szyscy śpiew ajm y, Z zwycięstwa. Jego się chwalm y, K tórym starł moc szatanowi P roste są te słowa, ale w nich k ryje się cała głębia tajonego uczucia, które tylko słów żywych i bardziej obrazow ych nie u- m iało dla siebie znaleźć.. N iekiedy całe pieśni są poświęcone mniej lub więcej obszernemu rozpam iętywaniu faktu Zm artw ychw stania. W e wszystkich szczegółach opierają się ściśle na Ewangelii, rozw ażając tylko dokładniej coraz to inne mom enty tego zdarzenia. Zatrzym ają się więc to nad męką C hrystusa, to nad Jego pow staniem z grobu. O pow iadają dokładnie o w stąpieniu C hrystusa do otchłani i o pow itaniu Go przez zostające tam dusze: Zawołali: w itaj żądający, Jezu Chryste. Panie wszechm ogący Zakw itłeś ninie U weselisz ludzkie pokolenie J a k widzimy, opow iadania te nie są zgoła zabarwione poetycką w yobraźnią a brak im również gorącego nastro ju uczuciowego. Językowi brak wszelkich ozdób i obrazowości. W skutek tego poezja religij- X V I w. pozostaje dalej wierszowaną P ieśni kościelne X V i X V I w. odbiegają bardzo silnie od naszego dzisiejszego pojęcia poezji religijnej. Bo też ciągle nie je st to jeszcze poezja tylko wiersze. Właściwą poezję religijną stw arza w Polsce dopiero natchnienie i artyzm Jan a Kochanowskiego. S ta n is ła w M róz. Wam wszyjtkim na Alleluja! W am wszystkirą, którzy dziś jesteście Idziecie pustą i bezkresną drogą Niebo się dzwonów zachlysło dźwiękami, Drzewa zieloną spłonęły pożogą. W am w szystkim, którym tak serca potrzeba, Patrzącym sm utku tę sk n ym i oczami Prom ień słoneczny upadł na tw arz z nieba A w iair w iosenny lica różem plam i. W am w szystkim, któ rzy u siebie wśród swoich W am, którym jeszcze nie bólem wspomnienie, Zycie się w barwne nadzieje zn&w stroi; Gorących uczuć w krąg kw itn ą płomienie, Wam wszystkim w szystkim wam kw ietn io w ym ranem, C ały w złocieniach, jaskrach i zieleniach Chrystus zm artw ychw stał i ręce krw ią slam W yciągnął by was uleczyć z zwątpienia. A. P O L L E R W c ic h e, m o n o to n n e b rz ę c z e n ie a p a r a tó w - G o d v e r d o o m te! o fic e r z a k lą ł z e z ło ś c ią. w k r a d ł s ię n o w y o d g ło s o s tre, ja k g d y b y z* 1 T e g o ty lk o b ra k o w a ło Ć o z a p e c h! M g ła, to z n a c z y z m n ie js z o n a s z y b k o ś ć, m o ż e n a w e t k o - d y s z a n e s y c z e n ie m a ły c h, ru c h liw y c h isk ie re k. P o s z c z e g ó ln e d ź w ię k i tw o r z y ły z n a k i, g ru p y, zdania i oto z w ysokich m asztów rządow ej ra d io s ta c ji p o b ie g ła w ś w ia t d e p e s z a : T u D U R, T u D D R. Z a ło g o m w s z y s tk ic h naszych i obcych statków na w szystkich w o dach, przesyłam y pozdrow ienie i najlepsze ż y c z e n ia ś w ią te c z n e. C h r y s tu s z m a r tw y c h w s ta ł. - K ip d o rp. s łu ż b o w y r a d io te le g r a f is ta n ie c ie rp liw y m ru c h e m z d ją ł z u sz u s łu c h a w k i i rz u c iw s z y je n ie d b a le n a s tó ł, p o w s ta ł z w e s tc h n ie n ie m i ul Ki. P o trzydziestu dniach żeglugi B atavia zbliż a ła się d o c e lu p o d ró ż y. O d y m in ię to H a a x. p ie r w s z y h o le n d e rs k i la ta r n io w ie c, s e r c a z a ło g i z a b iły ż y w ie j z r a d o ś c i. A w ię c z d ą ż ą. Z d ą ż ą na c z a s. J e s z c z e ty lk o tr z y w a c h ty, a p o te m św ięta. Pierw sze od dw óch lat św ięta, które m o żn a b ę d z ie sp ę d z ić w dom u W ielu z nich w ła ś c iw ie d o m p nie m iało, a lb o b y ł on o d d a lo n y o s e tk i k ilo m e tró w od p o rtu " m a c ie r z y s te g o, -"łłe i u s a m o sp ę d z e n ie ś w ią t w o jc z y ź n ie b y ło w y ją tk o w o s z c z ę ś liw y m '/.rz ą d z en ie m lo su T e r a z zbędne już były w szelkie skom plikow ane oblic z e n ia. u s ta ła te ż w sz e lk a n -e p t w n n ść. N a w e t żółw bow iem, z a w k ć zt sic od Maax do R otterdam u przez osiem naśc e godzin M arynarze zaczęli s p o g lą d a ć na s ie h e ż y c z liw ie i po ra z p ie r w s z y o d w ie lu ty g o d m r o z n o g n d r l v» c ch t w a rz e. O d d z io b u do ry jy z a b r z m ia ły d a w n e k o!e- zeh.sk ie n a w o ły w a n ia i ś m ie c h y. Ja k g d s b y g d y nie b y ło in a c z e j S z tu r m a n M g L id z ie M e g rrta ty c z n v g ło s p ilo ta wytrącił g o n a g łe z m a rz e ń. P o d n ió s ł g ło w c ł o g a r n ą ł w z ro k ie m h o ry z o n t R z c c z v w K - c tc. W id o c z n e d o n r d j w i i ą w y h r z e / r z n ik n ę ło g d z ie ś w h u ł t c h k b ha h m, k i ó r ę m rtio - ne w n iz o rn y m w w ir cni, i b k o p ł, n sł^ od s tro - liy lą d u. z a w s z e w o s ta tn ie j obw ili i ty lk o z w ie lk im t r u d e m u d a w a ło s ię je w p o r ę w y m in ą ć. O d ru g ie j w s z e d ł na m o ste k r a d io te le g ra fis ta. D e p e s z a k a p ita n ie, z a m e ld o w a ł, w r ę c z a ją c M a rc k o w i b ia ły ś w is te k. P rz y nikłym św ietle kom pasow ej lam pki star y p ó łg ło s e m o d c z y ta ł te le g r a m. Z ało g o m w s z y s tk ic h s ta tk ó w, n a s z y c h l obc y c h, na w s z y s tk ic h w o d a c h, p r z e s y ła m y n a j-. T - ' I cycu, na w azysitucn w uuacn, p izesy iam y naj- IwiczcnK. No i p ic r w n y dmon św w l d»w I w cz- iyczcol, ś«u,loczoc. d i r y i u u zm zrtw ycb m ą. Z e te ż m u s ia ło n a s to s p o tk a ć tu, n a s a m y m p ro g u ro d z in n e j c h a łu p y... Z e z ło ś c ią p r z e s u n ą ł r ą c z k ę te le g ra fu m a s z y n o w e g o na p ó ł s z y b k o ś c i. J a k o o d z e w, g d z ie ś n a d o le, w m a s z y n o w n i. z a b r z m ia ł d o n o ś n ie d z w o n e k. J e d n o c z e ś n ie tę tn o m a s z y n s tr a c iło s w ó j s z y b k i, g o r ą c z k o w y r y tm B a ta v ia z w o ln iła b ieg u. ' N a m o s tk u, z w a b io n y d z w o n k a m i, z ja w ił się k a p ita n M a rc k e. J u ż p o d r o d z e z o r ie n to w a ł się w s y tu a c ji. P r o s z ę s y g n a liz o w a ć! r z u c ił trz e c ie m u oficerow i i podszedł do pilota. T w arz lego w i d o c z n a w ś w ie tle p o z y c y jn e g o o g n ia m ó w iła w yraźnie o w ściekłości, którą w sobie tłum ił. K o tw ic z y m y? w rz a s n ą ł do p ilo ta, u siłu jąc p rzekrzy czeć ryk sy reny, na której van H eede zaczął w yłado w yw ać sw oją złość. N ie, ^ k a p ita n ie, tu k o tw ic z y ć sile m o ż n a. W e jd z ie m y w r z e k ę i dopcham* się ja k o ś do w s ta ł. G ło s M a rc k a z p o c z ą tk u c ic h y, w mia> r ę c z y ta n ia s ta w a ł sie c o r a z d o n io ś le js z y i p e - łe m g o r y c z y. S k o ń c z y w s z y c z y ta ć, k a p ita n z g n ió tł p a p ie re k p o w o li i d o k ła d n ie w m a le ń k ą k u lk ę i rz u c ił ją d a le k o z a b u rtę. W esołych św iąt nam życzą. S łyszy sz H eed e? w esołych św iat. Niech ich gloria.«ś w i a t ł o p rz e d d z io b e m. S ta te k... D a ls z e s ło w a z a g u b iły się w o g ó ln y m h a ła s ie, trz a s k u p ę k a ją c y c h b u r t i w a lą c e g o się m a s z tu, w d ź te - <s ią tk a c h z ło r z e c z e ń i n a w o ły w a ń, w ło s k o c ie ' w y s u w a ją c y c h się z k lu z k o tw ic z n y c h ła ń c tt-, c h ó w i d z ie s ią tk a c h in n y c h o d g ło s ó w, k tó r y c h n ik t nie u m ia łb y r o z p o z n a ć i u m ie js c o w ić. O d te j ch w ili wypadki n a s tę p o w a ły p o so b ie z s z y b k o ś c ią m y ś li. K a p ita n M a rc k e, z a n im s p a d a ją c a la m p a to p o w a s tr z a s k a ła m u g ło w ę : z d ą ż y ł je s z c z e p o ę h w y c ić u c h e m sy g n a ł o b c e g o p a ro w c a, d o b ie g a ją c y g d z ie ś od d z io b u.'g ru b y pilo t p rz y p o rtu. M o ż e m y p ó jś ć p e łn ą p a rą. R u c h u tu d u - i c iś n ie ty w y ła m a n y m i d rz w ia m i s te ro w n i d y s z a ł «..... i.... V /, A yu «,,i1 > _ -, i,..... "* ego Bic ma, m g ła g ę s tn ie je z k a ż d a ch : b ę d z ie m y n a m ie js c u, ty m le li,i-aho mz zatwdla noc. Czerń jej przesiąkła przez mgłę i legia na morzu ciężką, w ilg o tn a i /itmią masa. 1 uź przed godziną drugą, z lewej burty zabłysło śv miło latarni, a z dala dobiegał ryk ---/reny Hoek van Holland stwierdził pilot K apl- tjn Marcke jmtakujac skinął głową. Mock van MoHamJ jest In latarnia brzegowa przy ujściu Mozy %n*l dobrze lei światło i dźwięk. Tyle i># n-civ? razy żegnała go. gdy wychodził w tm>- Tze tvle razy whalą. cdy powracał B a ij.ij- w fszu w rzekę Niesiona prądem v. u s;a oślep przebierała sie od boi do boi i okr.,/alj mielizny kierowana raczei In- v v it.tfn pdotj mż światłami rsableźrhków Ich Ltcrwouc ogmc w ysadiiwały przed dziobem C iężko i c h r a p liw ie, po ch w ili itd n a k zam ilk ł na- I g le i na z a w s z e. S e r c e.. W o sta in ic h cza sa c h I d o le g a ło mu ono co ra z czy ście j S tern ik zn ik ł g d z ie ś Nie hvbi go am w ster o w n i ani na m o stku. ani w o g ó le n ig d zie. Z resztą, nikt go nie s z u k ał. N ikom u nie b ył już p o tr z e b n y. Van H eed e te ż zn ik ł. S iła zd erzen ia w y r z u c iła go w y s o k o! * p o w ie tr z e. g d z ie c u b, jeg o. o p a < a w \z v w ielk i luk. o p a d ło w zim na w ode rzeki Pnd w p ły w e m zim n a, je g o m ó zg. tp araliżów any r»rze«trachem n alych m iam znów za c z ą ł p r a c o w a ć P rzed e i w s z y s tk im w ic e t w ie r d z ił ż e cia łu m c rie w ła ś c iw ie n ie s ła ło W praw d z -t icgn le w a huma u d e r p ła ła n ie c n p rzy w o d o w a n iu ' tera z Solennie d a w a ła sie w e zn aki ale w t^i c h w il, m e m ia le to p rzeceź n znaczenia Van l ee«je rnzeirzał się u około Tu przy nim Nv%k jlo czerw o n e św ia te łk o ri;tb'ezmka P arom a rucłiam ' do. i>l> nąl do bui, v, d f-o u i T, na plą i a'-okow al w y g o d n ie z b o la łe c ia ło r.a je j ś c ię ty m w ie rz c h o łk a. Z n ó w r o z e jr z a ł się w o k ó ł, ty m r a z e m jednak nie d o s tr z e g ł nic. M g ła z b y t o g r a n ic z a ła p o k w id z e n ia. P o c h w ili u s z u je g o d o b ie g ło dalekie, stłum ione w ołanie. H o c k v a n H o lla n d! H o e k v a n H o fla n d! k r z y c z a ł k to ś o c h r y p ły m g ło s e m, w k tó ry m d ź w ię c z a ła trw o g a i ro z p a c z. G to s o d d a la ł się sz y b k o, m im o to je d n a k d łu g o je s z c z e b rzm iał w e m g le c o r a z c ic h s z y, c o r a z b a r d z ie j b łag aln y i d r ż ą c y ro z p a c z ą, a ż p r z e s z e d ł w ja k iś ni to w r z a s k m e w y. ni s k r z y p ie n ie s tu d z ie n n e g o żura w ia i z a m ilk ł. V an H e e d e n ie w ia d o m o dlac z e g o. p o m y ś la ł: M a rc k e. T o n a o e w n o -Star y 1*. G d y g ło s u m ilk ł, z n ó w z a p a d ła w ielka, biała cisza. Nic słychać było n aw et sennego kwile n ia w o d n e g o p ta c tw a, k tó r e z w y k ło spędza^ n o c e na m ie liz n a c h i ła c h a c h. N a w e t w o d a przy boi pluskała coraz ciszej i ciszej, aź pow ierzch n ia le i. Sakby p o d c ię ż a r e m m g ły w y g lą d z ie sie z u p e łn ie i z a m a r ła. S k o ń c z y ł ste p rzy p ły w - P r z e z ja k iś c z a s v a n H e e d e m y ś la ł je s z c z e % ś w ię ta c h, o d o m u i A n n e m a rii. a ź s k o s tn ia ły ' zim na i w yczerpany, zapadł w senne odrętnfeme. G d y się o c k n ą ł, b y ło ju ź c a łk ie m ja sn o. M sł- r o z e s z ła się p rz e d ś w ite m i ty lk o o s ta tn ie id p a s m a u n o s iły s it je s z c z e n a d w o d a. N ad p ra w y m. b rz p g ie m r z e k i w y p ły n ę ło n a pogodne, u / ' r v «<-K.i > lallw. tn tn -ró ż n w ę.*s!f:f>ce, W % rok v a n H e e d e g o. b ł ą d z ą c»d p o w ie rz c W rzclri d o s tr z e g ł s p ie s z ą c e g d z ie ś h o lo w n ik i, i tr z y m a ł się na w y s te r c z a ją c e i o p o d a l z w ody ru rie z a to p io n e g o s ta tk u, B a ta v ia R ottet* J an i - o d c z y ta ł b e z tr u d o w łełk L M ały nanu- B 'e d n a. s ia r a s k r z y n ia p o m v tla l W w sp ó łc z u c ie m P o c z u ł w sn b łe w łtlk l. dotkh*^ b ól. (*k p o stra cie k ogo* n a j M łż «e c o Prze**" k ły ' d r ż ą c y n ih v z m e c z o n v b q r z a p t a k Z ÓCZ?* ma u tk w io n y m i w rufe B a ia v ll" p o f r a ły ł * - w p o sęp n ej g łę b o k ie! z a d u m ie. W y r w a ł n l h t, 3 f \ c h dzw onów, k t ó r y domę%* gdzieś od brzegów, z nłew łd ocznych f io łó w ' f* ra w d a p rz e c ie ż ło W ie lk a n o c.«p ß j p o rn n ią łn m u %ię A n n e m a rl* s y n. d o m f w w u ro d z ie z a k w ilły ju ź to ltp a tty? I [ W ita ł i z tru d e m u tr z y m u ją c r ó w n o w a g ę J - r k wrjć ua p rzepły w ający w dali boło^4p

3 N r A. K U B I E R C Z Ę S T O C R O W R K r Słabnie napór bolszewicki K pi Endras# 3 kwietnia. iw a. włoskoniilemleeklego przeprowadziły został, według doniesienia Giornale d'ita- Mlmo gwałtownych lokalnych wypadów bardzo gw ałtow ne ataki na bazy m orskie lia w środę inź przed świtem, przez forbolszewicklch na ogół daje się stwierdź«[ powietrzne Malty, gdzie uzyskano celne m acje dalekodystansow yeh bombowców, pewne osłabienie sowieckiej działalności trafienia bombami wszystkich kalibrów. W m iarę zbliżania, sie samolotów do G ibral ofensywnej na w schodzie. W czasie o p era-, Gemie trariono obiekty wojskowe i maga- tam. coraz bardziej polepszały się oieeyj ofensyw nych w ojsk niem ieckich zaję- zyny. W porcie La V aletta uszkodzono jed- korzystne początkowo w arunki atm osfeto większą Ilość miejscowości. Nad kawka- łódź podwodną oraz jeden kontrterpe- ryczne. Po darem nej próbie myśliwców iklm wybrzeżem Morza Czarnego samoloty dowlec. Również celnymi pociskam i. tr a - brytyjskich niedopuszczenia do nalotu bojowe spowodowały bombami notary na»,0no 2 sam oloty, stojące na lotnisku. Za- włoskich samolotów, przy stąpiła do akcji wielkim sowieckim tankowcu. W- rejonie obserw owano wielką Ilość Zniszczeń I po- b rytyjska arty leria przeciw lotnicza. Mimo morskim kołd Kerezu uszkodzono bomba-, *arow. Alianci stracili w walkach powietrz- gwałtownego ognia obronnego włoskie ekie statki handlow e koło Tobruku. W cza-1 eie walk pow ietrznych zestrzelono I samolotów brytyjskich. Ataki lotnicze na obiekty wojskowe w La Valetta oraz na lotniska M alty były kontynuowane w dzień i w nocy. W walkach] powietrznych m yśliwce niem ieckie zestrze-j liły 4 samoloty brytyjskie. W nocy n a S kw ietnia niemieckie same-! loty bojowe zaatakow ały ważne obiekty ml statek handlowy, większego kalibru. W Afryce północnej niem ieckie sam oloty bojowe obrzuciły celnymi bombami 2 alian- poległ śmiercią żołnierza. nyeh S sam oloty typu S pitfire i jeden bombowce długodystansow e atakow at$" ały B ERLIN, 4 kw ietnia. - W zw ycięskiej sam olot typu C urtis, k tó re ' zestrzeliły gw ałtow nie przez 30 m inut port w G... ibral- walde z nieprzyjacielem na m orzu zginął myśliwce niemieckie. I tarze i okręty, stojące tam na kotwicy. kapitan-porucznik E ngelbert E ndrass. Nie powrócił on że sw ej ostatn iej w ypraw y na nieprzyjaciela. W spólnie z załogą sw ojej lodzi poległ śm iercią żołnierza w niezm ierzonej przestrzeni oceanu. W zorow e życie żołnierskie znalazło swe spełnienie po bo Dworce I węzły kolejowe w gruzach, h aterskiej działalności i w spaniałych osiągnięciach w w alce o w olność narodu n iemieckiego. AtmkI btnicze na wwiedde Hole posokowe. E ngelbert E ndrass urodził sie w r. 1911, B ER L IN, 4 kw ietnia. N iem ieckie Biu- gły zupełnem u zniszczeniu. K ilk a lokom o- ja k o syn nadradcy szkolnego w B am bergu. ro Inform acyjne z miarodajnych kół woj- tyw, stojących pod parą, trafiono celnymi N a początku wojny był pierwszym oficewojenne oraz urządzenia portow e w D over, gkowych donosi,' że oddziały niem ieckiej bombami. Ö rozm iarach s tra t spowodowa- rem w achtow ym na lodzi podw odnej P rió - I i P no rrtla i l s nt d l. Zaobserwowano Silne pożary. arm - - ii ;; lądow ej rozbiły w. w dniu o 2, kwietnia nych - - i. nieprzerwanymi ~ atakam w ; i niemieckich h na i brał - udział 1» w śm «iałym» ataku., na. - et Rcapa I eksplozje. W miesiącu lutym I m arcu niemiecka w północnej części fro n Flow. Ju ż wówczas odznaczył sie E n d ra ss tu w schodniego przygotow ane do w ypada zna- którego o fiarą padł angielski okręt bojo przyczynił się, do w ielkiego zw ycięstw a/ marynarka wojenna oprócz walk, toczonych aliancką żeglugą. zaopatrzeniow ą,.. j czne siły bolszewickie, wy Royal O ak, stojący na kotw icy przy nała również zwycięskich akcyj, sklerow sklei a- Bolszewicy zam ierzali do głów nej przystani flo ty angielskiej. nych przeciwko silom floty wojennej, szcze- konać tam ataków N a podstaw ie zasług w w alce z nieprzyodcinek góinłe brytyjskiej I Stanów Zjednoczonych. pewnej dywizji jaoielera powierzono Endrassow i w maju. W ciągu obu wym ienionych miesięcy niemiecka piechoty niemieckiej 1940 r. komendę w łasnej łodzi. Miody nfiżownik m arynarka wojenna zatopiła: I krąw spartych klasy Leander, 8 kontrtorpedowbronią pan-. c,et.zi6d wszystkie pokładane w nim tiam eów, 3 korwety, 4 torpedowce, 12 łodzi to r pedowych I kanonierek, 5 statków strażniczych a oraz 3 ścigacie łodzi podwodnych. Ponadto lotnictw o niem ieckie zatopiło 2 kanonierki m otorowe i 3 statki strażnicze. Wskutek operacyj jednostek bojow ych niemieckiej m arynarki wojennej oraz w cią wrotn. N a tym samym zatopienie największego angielskiego krą- czołgi p u s z o n o do od- I - Do w ybitnych czynów B ndrassa należy gu ataków lotniczych uszkodzono 3? alianckich- okrętów w ojennych, w tym 10 krą ciii pola minowe, założo- ton) i n ajb ard zie j nowoczesnego- krażowodcinku pionierzy oczys- żownika pomocniczego C arinthia ( żowników. Haragw bomb mad NaMą ne przez bolszewików. n ika pomocniczego D unvegan C astle W ykopano ogółem 500 ' ( ton). Ja k o p ią ty kom endant łodzi m in, # równocześnie podwodnych E ndrass.zatopił ponad _ wzmocniono zapory przed Marsz. Ooering składa życzenia gen. Milcbowi. ton nieprzyjacielskiego tonażu, za eo ntrgy- RZYM. 4 W e łn i«. - W W d kńm dńlk«ł p len n y, p tą th b ^ n l mułepnjńeei /.taki n. b o i,«- 6, b o j a c h n. bob»w ek i. obie- B E R L m P T w etn b L - W o a froncie cyrenaik l ograniczona dzia- \ w ickie tra n sp o rty posiłkow e w środkow ej k ty kolejowe, świadczą zatory pociągów na rozkazie dziennym dla uczczenia kapitanaiainosó oddziałów szperaczy i arty leriu CZQ6ci fr0ntu wschodniego. O fiarą bomb bocznych -torach w pobliżu pewnego zbom- porucznika E ndrassa naczelny dowódca Włoskie eskadry lotnicze ostrzeliw ały sku- niem ieckich padły w ielkie ilości pociągów bardow anego węzłowego p unktu kolejowe- łodzi podwodnych ad m irał B oem łz podkretecznie ogniem karabinów ' maszynowych towarowych na dwóch ważnych liniach ko- go. Ponieważ urządzenia zwrotnicze i tory śla, że dzielny ten oficer poległ nnficzas skupienia sił aliänckich. K ilka pojazdów 326 o f i a r K A F h i PARYŻ, 4 kw ietnia. W edług danych, zakom unikowanych przez generalnego pełnomocnika rządu francuskiego na obszarach okupow anych, am basadora de B rinon, liczba zidentyfikow anych ofiar, które poniosły śm ierć w czasie angielskiego ataku lotniczego na Paryż, w jednej tylko podmiejskiej gminie, wynosi 326 osób. lejow ych. Liczne otw arte w agony tow aro-j zostały w ciągu ostatnich dni silnie uszko- atak u n a bardzo silnie ubezpieczony konwe, naładowane m ateriałem wojennym, ule- dzone, nastąpiło zahamowanie ruchu- wój. FaZZa gfwńerdza n a łam ach fzziwfrafed London Non;«: Przed Anglii piętrzy się olbrzymie trudności i zadania GEN EW A, 4 kw ietnia, Na łam ach uka- stale naprzód.' Coraz częściej p o w tarzają] okręty bojow e, stanow i potężny a t u t W sebo żującego się w Londynie tygodnika Illustrated London News z dnia 2?-go m arca M oresby, przy czym Japończycy dokonali j operacje w ojskowe n a P acy fik u ; okręty te się ataki lotnicze na P o rt D arw in oraz P o rt j dzącego Słońca, n a k tó ry m o p ie r z ą siq ukazał sie arty k u ł w ojskowego korespond enta C yryla F allsa, om aw iający wojsko- wą do P o rt. M oresby. Jeżeli uda się im jc ji. Czynniki alianckie z a d a ją sobie pytspierw szej próby przebicia się drogą lądo-i Die b ra ły jeszcze aktyw nego ndziału w afe- Hs# Słallna do Papieża Stworzona w rok. IWO w Watykan!«k n -'* R aytnacj; w A zii w t o d n W. w azfie- uzyskąć przew agę pow ietrzną nad w ybrze- nie: ja k należałoby postąpić, aby wspornic m A ustralii, wówczas będą mieli w ręku n$ane o k ręty liniow e zlikw idow ać i w ten miaja dla okmaraw Zwiazkn BawkeMag* koaai w m abam iam aaał«. )» bada banal, liat S ialiaa do Papieża, w k l*. W «daaiem A aalm kk Pray lej, okaaj,. i F a l l s f wszystkie plusy, o jakich tylko można ma- Bpnsób uniemożliwić Japonii transporty i Japończycy" posuwają się - rzyc. Flota japońska, a zwłaszcza liniowe po$aezebia etapowe. Jeżeliby odczekać *» m om entu, w którym A m eryka b ąd z k #ymponow afa odpow iednią ilości«okrętów liniow ych. k tó re b y m ożna rzucić przeciw japońskiej flocie wojennej«to w międzyczasie w szystko może przepaść- N atom iast przedw czesna ofensyw ą % jjiew ystarczaj«- cymi środkam i może rów nać sie esmet$ó> rym czerwony d y k ta to r zamierza wywołać stw ierdza, wrażenie, jakoby bolszewizro by? kierunkiem przyjaźnie nastrojonym dla reiigii. Według inform aeyj z M iasta W atykańskiego, argum enty przytoczone w tym liście wyglądają niezwykle słabo w porów naniu z obszernym m ateriałem, zebranym na fx>- Iwenie ostatniego Papieża na tem at trakna część dotyczy K ościoła katolickiego o b. okres aź do śmierci Papieża Pi *a XI. Na zlecenie obecnie panującego Pa- w ielkie koncerny i tru sty, które nie do- większe trudności. nm w A ustralii. TK? fieża uzupełnianie tych materiałów odbywa puściły do rozwinięcia się małego, arob- Ot bohater. czym me należy zapominać o tvm. że Bur- * dalszym ringu. Z dotychczas zebrą mego przempd«. AfanW umcrgtomrw mmaff mte «Mo, jary W* maaczycr ndzwwto Janomł to W ó M -cegn nyri, aktów wynika. te w chwili rozpoczęcia to tw cn d ^ ead tek o to&w#** porrądka- «, omcrykmtemcj ormh. Ofo.jfd fn z /oto ponandai BrrfwüM * «vmmw włmb? ''hecreżimu bolsacwiekiego w Rosji było tam w* rwczy I mwo ma Hf przetorfomod w gro/dw fołałczyc* w d m operatom fofo- w ystntegaćh e nstowmda todnoto#* ho t a : S r & S H l S brzymję #rndno64 i z a d a m ł a. d l» n o k o a # m a k t ó r y r h nie d ł w p o n w t o atojtln##a#ęe% materiałem ludzkim i z b r o j e n i o w y # tok,, ikmmtmło zaledwo kilkudziesięciu ka nw kuforoteye* ( od &W**dHf**fm* fof ate gewarof śfoo XrfAwr te oarooff M W popgtor Mn,,/,*. W#*y*ry inni ponieśli śmierć- wdało Hę todmemw mgrrwmrł afoaąd ao ttoto* ftefrrdh mdwrwfwłf, frcahq *fe po h mmt zużytkow ania budynków koś- H ctał ouhronfrw el W dor m fo r tobyłcdte, roa pferwm g. to * w afh o XwHruRf te*f- ' ó-lum h dokum entr w atykańskie zawierają todrw rt yrceha toh ; tok fwfto to#*e** ok. dęto obrowmr rc&g. f todcrdh n rm fwar to Zammtome etow cwmto o»' /mi, rui# dokładne dsnc Wszystka koś- PM#. DHHoł XwHrmfto tegłerw o to, b# ndwwto te Xw*toołW We bpto tok A * e o c j# R e m te r* ri', \ KfAinly pozbawione swego pierwotne- te* sfgn toćrr* ł mcśoteoć to * towrwhao. tok w W ctorw łto*c # # trafgf> r/,nhf?en(m. O i te nic?.n«tnlv one zde nodal tythn dla hiałt/rh. C irkatre fch teraz,»kami nwztrat* itk im i w edr* fc# #M kn#źw- GBfRWA,, r kąrwuia. ~. Komentator... 'link.,, ;H1(i przrk" yiałcono io na sale kino ink zarvannin A*'»trnIS fervet/ na nasłano- nont generał Tłlnmey ni, fał wojsko w yągrnej i Reutera "Annalis! zdradza *p i I aln rozrywkowe nb #młe wrkłmdowe «rfcpłf Rom*erefM. Hdew te #wrtbłf*#rw#w *#ro and #rał#łomł todo,r ww#l f few uto touwpmmqew# %poteedu braku wladomoś llh r, hepł^dmłkńw Ponadto W atrkan cw * «w* «o#hor #ow*fod teototo* W oeotce ^totacw wwctodptoł oodeeną tevtetoda an*- ę# % fi**#* moteieckiegn: «Brtnaefą m, tr-m w pohtndfirmł Iternyoh dokumentów. ' / u mi> ch nkructeó«łwa. dokonvwane 'lwi/ach księży Liczne dokument:.-.-i j;i r ó w n ic -),, r r m n i v w n n n f ik c je "dw&niu reiigii przez iaąlylueje pań- UWB. aa P W u AToafgaeaf f*fe^oww fcf fesź rrw soteciw ewpetof# en a mtosotetolc frooc(* to*ł toga rodząiu. fa uie itmleto toż Xwetro/fW vcfv nosfofdo toś sono a fy*** *e obeowo dwefra/h prw dh ateto H f pr<k oczekiwać to d n rrh anwleektoh komu ul kamwrrywonh. tok to wc**n# kł/ko*o^rfe tot ^'"Mofycrwto. tów. głoazących o zweetosfwaeh*. fern w. ody n*tofw*r* ołwerwadw Hto depof. T*m po*he^wafcm Rtotecy okow Hf o W"bec os*s*o:og, %oninn*ka*u nlrmhi fowaff ł tewsodhh tok a*# wwspy odrto ł y włc^o os#ro^.t#f.mo«*f* jago auf/, kiego, otońmdmaaoto to ma -««l.t.tl» M kaw arck ktora# marjgwdte pńpnwfm w» tor Afr. JKao HrfAan

4 4.K U KI K B C Z Ę ST O C no W R K I* m a R e s t a u r a c j a P a r y s k a f w C zęstochow ie, II Aleja Nr. 19 Wszystkim stałym bywaleom pnem yk Ż y c z e n ia W ie lk a n o c n e w w e k w J a n G r a b o w s k i S a m o lo k w ją c y eliksir.. * T K I _ k * Zastępuję trw ałą ondulację, jest łatw y w lusycith onduluje włosy bez fryzjera. W O«* toobowl» «MW ^dwny: Ł ORŁOWSKI I AL M. Maryl Paaay M oraz w szystkie drogerie, perfumerie i składy apteczne W szystkim W Panom Pow iatow ym Inspektorom M łynów, Pow iernikom, D yrektorom, K ierow nikom i W łaścicielom M łynów oraz W szystkim naszym P.T. K lientom i K lientkom 2 okazji Ś w iąt.ma*«życzenia WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI F IR M A ARTYKUŁY MŁYŃSKIE 1 S łm n M a # Jam #, Częstochowa, A leja 49, tel. 23-tK, B k. 1L * * g odpowiedzialnością udziałami U L FA BRYCZNA M r.1 % poleca a a sezon w iosenny do siewu nasiona rolne i warzywne, sbola siewne oraz narzędzia rolnicze do upraw y wiosennej» łote 6 P R Z E O A Z M A T E R IA Ł Ó W D R Z E W N Y C H Częstochowa, Kilińskiego 11.20, telefon 13-08, poleca: drzewo budowlane, stolarskie i opalowe, dykty, forniry, skrzynie Ujn m m m v m v B I w r o w r o * Finn koncesjonowana j j /0 J A N JAWORBKI W w w, W. K m N r 4A T W N m M M A K upno Sprzedaż Napraw ZAKŁAD ARTYSTYCZNO- FOTOGRAFICZNY II A leja Nr, 37, w ykonuje zdjęcia pocztówkowe, do dowodów oraz k a rt rozpoznawczych P o rtrety kolorowe, czarne, sepia różnych rozm iarów. ISie gg tftcse ffss raw» fraaoustfle, francusko - amerykańskie w kilkunastu odmianach, feraew f owocowe poleca TA D EU SZ P IE T R U S Z K A I S ka Warssawa, Maraeslkowska 116, te ł Prosimy żądań cenników.^ A rty sty c z n e rt*es88 w y ro b y 8 now ej sztu cznej słom ki Jedw ee nej. T o reb k i, serdaczkl. paski, serw etk i, k o łn ie rz y k i. kw iaty, b ö to n je rk t B o lerk a, kapelusze, b erety. aiomką, sfpagat, taśm a we w szystkich kblorooh n a reesne roboty. C elofan b ia ły w a rk u szach. "W yłącsns B prseasst CELLO C zestochow a ul. N. P. M ary l «. O L E JK I smaki do cukierków, pleesywa, marmolad, ndodii sztucznego, lemoniad, lodów, likie* rów, olejki do perfum 1 mydeł barwniki I t, p. p o le c a w najlepszej jakości O O M A R O M " Wamawa, Piw Napoleonami. METPOPOL, Od soboty do środy w. - & n r. u w WWW» I* # «# * 1*1*1 m w : HANSEM MOSEE 1lal l i m # W dalszych rolach; Thee Llneen, N a W##, W olf Albaeh-Retty. Nad p ro ^ a m : N > n om iy fee-stwa ze zdjęciami z fro n tu wschodniego. Owsgat W sobotę o sod z. 5-ej W Oiedaielo i poniedziałek o 11, WO i we wtorek t środą o gods. &8& GRAMOFONY Igły, sp rę ż y n y I t p. Instru m en ty s tru n n e, dęte, S truny I przybor*. O rganki. S. M A LK O Częstochowa. II Aleja N% podwórze. T el Warsztaty reperaeyjae /E% WYTWÓRNIA SIATEK METALOWYCH MARIAN K U JA W S K I Częstochowa, Aleja Najśw. Maryi Panny Nr. 71, P ro d u k u je: siatki m łynarskie, do zbóż, nasion, m ąki, węgła, żw iru i innych celów. Sita dla rolnictwa, fabryk, giserni i inne B aterie L atark i K arzełki Żarów ki Sprzęt elektroinstalacyjny i-izkło oświetleniowe Żyrandole G rzejniki C zęści i w * * # * * WARSZAWA R O W E R O W E C Z E # C # latarki, baterie, scyzoryki nożyczki, fajans połeea, M. C M O to Y fl *L N#i»l«*lw * N o N. B K L E R K O M IS O W Y J E R Z Y W R Ó B L E W S K I s ł p r z e n i e s i o n y n o A L B J Ę W W O Ś l i mp# Polecam się w dalszym d a g o Szanow nej K lienteli 1 k om itentom. P osiadam śo epraedaolai fe tra, g a rd e ro b ą flam aka 1 m ęska, bielizną, öyw noy, k ilim y, fira n k i, lisy. porcelanę, z eg ark i 1 w iele ła s y c h ereedtnloiów. P rz y jm u je w kom is w szystko, w ypłacam zaliczki na a rty k u ły sezonowe. 2 pow ażaniem JE R Z Y W RÓBLEW SK I #4 t i l. t u l H o w s k f e g o to - przyjmuj m u je wszelkie roboty, wchodzące w zakres ślusarstw a. P osiada żelastwo do pieców } kuchen. 38'c Rozszerzenie prawa do zaopatrzeń inwalidzkich w myśl art- 362 i 393 ustawy o ubezpieczeniu społecznym dla osób u r o d z o n y c h w la ta c h 1874 i Z akład U bezpieczeń Społecznych w W arszaw ie, okólnikiem N r z d n ia 12-3,1942 r, zaw iatiutoii U bespłeezalnię Społeczna, śe o s podstaw ie zarzadzea i s P a s a K ierow ał kß Głów nego W ydziału P racy w B sądsle G eneralnego G u b ern ato rstw o z d n ia 29 lutego 1942 r. A rb. III. 1633/41, sso p a lrz e p ia - to tselidskie w m yśl a rt. 893 i 303 ustaw y o ubezpieczeniu g p s le s z o y s p rz y słu g u ją od d n ia r. poeząwezy rów nież osobom urodzonym w latach 1874 I 1*75 eras pozostałym po nich członkom rodziny, je te il w a ru n k i pow ołanych w yżej przepisów so* spełnione. zw lązkn b ty m w yjasnla sir; eo niuitąpnje: 1) Osoby urodzone w latach 1874 I 1875 m ają praw n do sa o ą a trse ń bez potrzeby udow odnienia p rzebycia w ubeapieczenlp po r. co n ajm n iej przez okres 2* ty g o d n i składkow ych. fi Je ż e li osoby ar. w latach 1874 I 1875 nie eglostły gesbcsenia o zaopatrzenie pozostali członkow ie Ich rod sin m ają praw o do zaopatrzenia ty lk o wówczas, je ż e li udow odnią, że m in rly przebył w qv.exp'eeveuiu po r. co n ajm n iej 2ti ty g o ln i składkow ych l"h pa ty dniu pozostaw ał co n ajm n iej % tygodni w zatradnl* a1a, uzflf-fldn'siacym ohnw lnrek uhezpio czeola. k tó ry m jed n ak nic został objęty z nwmgi na przekroczoną granic#; w ieku w rayai a rt 6 u Mn wy l. p % n staw y o ubezpiecz* nlo gpolccznym gssb scsa sie, żs m iedzy innym i w aru n k am i praw o do zao p elrzcń ißwbüdzk'c-h przysłu g u je tylko tym osobom Grodzonym do 81 XI? ł*75 r w łącznie, które sie m aja niezbędnych środków u trzyma ci a! * cza- W, od L i U * f do W I I I I M r p w M a w A 'f PMT. n a jm n ie j pntez 4 la ta w z a tru d n ie n ia, k*óre by nzaaadniało obow iązek ubezpieczeń'a w z rk re ste ubezp ieczen ie e m e ry ta ln e g o robotników O wszelkie blitsee inform er Je zninferesowąbi win. ml M im *#* d o # * * * 1 "* **'»' R p o łw sw j w Owg&mebowla (Bokfje g v t 'd w d ). k ó r, te k fe przyj g a o je f g r-łstw la ta k ro «ze» r-n ls o c a o p a ir z tiu U I n w s lid z k ie ja k S p o ln w a U d z k ie.. P A S T A de podłóg! lin o le u m w 4-ch kolorach n s a 1 w beczkach po 25 kg. Ławkowce i p ę d z le wyborowe) jakości, jak również w s z e lk ie m a te r ia ły m a la r s k ie p o le c a B o H A s M Częstochowa, ul Fabryczna 14. tel- 2I-6S» HURT. DETAL. #W# y n m a w i m w a i 19g. grswr W L F I L I S I E W I C Z załatwia fachowo i szybko tłumaczenia wszelkich pism oraz podania urzędowe 1 prywatne w języ k u otemleeklio Al. N. P. M aryi N r. 38. jr o s i, I su, teł 2113 sypialni, kozetek, otom an oraz mebli biurow ych po cenach p rzystępnych. N a ż ą d a n i e k l i e n t ó w p r z e s y ł a s i ę k o l e j ą M. STOBłRSK*. ol. Narutowicza 28 (naprzeciw szkoły Cx#*ścl R o w e r o w e LATARKI I BATERIE posiada na składzie F. Jo n k o w m k l Al# a WWmW I W, dawniej Fiat? Daszyńskiego, 18'e W Y RÓ B I R E P E R A C J A PA R A B O L I Ł M0 RAW 8 K L 11 A bla 31 («Sb# * podwśfru w b * * ł M b k jednak przeprowadzki miejscowe I zan^lscowe, p a k o w a n ie mehii lacbowo oraz zwózka węgla ł wszelkiego rodzą ja towarów uskutecznia tanio tylko Kantor Przewozowy Józefa Kossowskitgo AL WdnoAd M. & & w w piw# Wbpm MC CZĘSTO C H O W A, H f A b # N r 39. *krł p c czt 29. MM T a l W s & S S s e s i is! S z y b k o T a n io S o lid n ie gg, K arafo w icza Nr. 61 Zakład Ślussr^ko-Rowerowy S K L E P ZELA ZN Y ul. Narutowicza Nr 38 Telefon 18-38, p o l e c a : części rowerowe; śruby metalowe, sto larskie, ustaw nicze; w krętki do drzewa, okucia, galanterię; naczynia kuchenne, em a liowane i alum iniowe; kosze wszelkiego rodzaju, «055 7SSSS W srsssw a, to t S.J9-6S - 0 # n m M # n d l # * * o - P r «# * * B I U R O sądow y ch tłu m aczy I I M e ja S3, p a rte r Z a ła tw ia wwzelfele p ra c e fachowo I tanio. 19 C "B&aląry " rowerów«m otocyklow e JAN LIPA - WARSZAWA M arszałkow ska IłS gok. S4._6ro_ Sm KURSY K ierow ców Sam o chodow ych E. SJa s&łego C$ęstoebo sra. e t. T argow e 18/21 P rz y jm u ją sep isy Za* Z y g n m n m ś C z e c h o w s k i Cz#to*łwwm, e l MhwMd#»* Nr. 7, T#L 2M1 # W $ W. Załalwła; 1) T ransporty wagonowe I samochodowe do wszystkich m iast G eneralnego G ubernatorstw a 2} M agazynow anie 3? Zwózki i rozwózki miejscowe 4) Ubezpieczenie transportów U/e 5) Inkaw * 6) Clenie. Korespondenci we wszystkich większych miastach Gen, Gub. Smaczne zakąski, dobre napoje. 5Vc I # # ## w A * # # * A #, M M M M 2 ¾ J. K orewfc Wróblewski if t«ti*et»fi, ne At W el**lcł li POZNAJMY ZfDŁA G abinet ZiekrmkL OWI* chow s. Naro* wwlew #L

5 j n n m c B c z g m m r m o w R K r Kr ? E BIUROWE I MIEBZKALNm SfonWow Borwtk* Częstochowa, ul. Narutowicza Nr. 13. F i r m o "*»SPRZĘT RYBACKI«poleca pełne komplety żyłek, haezykćw, płótno rybackie oraz wszelkie artykuły wchodzące w zakres rybołóstwa. Warszawa, Smolna 18. telefon K arty rozpoznaw cze najszybciej i najtaniej wykonuje solidnie firma Fr. ZGORECKI ; II Aleja Nr. 29. * Także poleca port rety czarne i kolorowe E B Ł. B GLIŃSKI, A lei# 20. dla domowego i gospodarczego użytku, różnego rodzaju, 2 blachy alum iniowej, cynkowej, ocynkow anej, białej i żelaznej; poza tym nakrycia, narzędzia i opakow ania. W yroby żelazne i stalowe oferujem y w każdej ilości O ferty i cenniki na żądanie. Leopold SEDLACZEK i S-ka S. Ł W arszawa, ul. A rtystów 10. Tel ? Uwaga? PP. Kupcy? Co tydzień nowości! B IZ l T K R I l s s l dc? no) O A RLO.N t \7. K TB J I I N N E J K W IA T Ó W sz tu c z n y c h o raz Z A R A W E K, B w ielkim w y b o ric t po o ajn iiezy ch cenaeh o o I «*e a: Dem H andlow y Ignacy Peręblńskl W arszawa. Wspólna si-3, front. 1 piętra, teł 876*5$ W ysyłam y za zallczoałeoi 17* PIERZE, CZYŚCI, PRASUJE solidnie w ykonuje ul. Ś ląska Np. 1S. Poleca sie oadal Szanow nej K lienteli na «ozon wiosenny. 17/c Bok sal. 1 - C. HARTWIG - OpWkm ODDZIAŁY: Warszawa, ni. Świętokrzyska 23, K raków, ol B asztow a & AGENTURY B adom, Lublin, Kielce, Lwów, Załatwianie wszelkich zteceś ekapedytonkich Ładunki zbiorowe, J Cleni Samochodowe i wagonowe FreeprowsdsM Warszawa Kraków Radom gktadw Kielce Lublin i L W Ó W - ł Imkm # I : powmtan I Z *6#l»m WwH# m b«h Ą g e n t n r m w C z ^ a ś o c h e w i e BIURA MAQAZYNY Tel H U KIMOiMi#, * W pierwszym i drugim dniu Św iąt W ielkanocnych, t a r M m l c a c ł # otw arto bez przerw y od godziny 10-tej do 19-teJ Wielka Wystawa Niemieckiego Muzeum Hlgjeay z Drezna»CUD ŻYCIA«z światow ej sław y modelem S Z K L A N Y C Z L O W I Z K " oraz działem Państw. Instytutu Higieny w Warszawie TYFUS PLAMISTY 1 JEGO ZWALCZANIE" KIELCE, Gimnazjum na górce (Gimnazjum B iskupie). B Y C Z E N IA Ś W IĄ T E C Z N E Szraownej Klienteli sk ład a firm a Ü. ZAKŁAD ARTYSTYCmaFOTOORAM CZM Y I PORTRETOWY I I A k j«n r.3 1,fr * d,lp N b» "A P A K O W A N IA papiery, torby, w orki, szpagaty, skrzynie, kartony i inne CENTRAL A Ü PAKOWA«A W Ml T * R «K b K U R 3 Y K I E R O W C Ö W 5 IU M C H W C W Y C H E.SLRSKIECO PRZY JM U JE ZAPISY NA NOWYKURS P o g o to w i# K r a w l O E k l e K m W d # g # M. * * M * «mml# mmlmnl* mlmmj» przerabia i reperuje wszelka g a rd e rrt Warsztat Mechaniczny W. ŻEBROWSKI, lęstnehewa, 11-ga A leja Wf. 23, wykonuje wszelkie części do maszyn do szycia różnych systemów, roboty tokarskie precyzyjne, ortopedyczne. % 'e S a t e i e d, S t e i a r o t e e - j. R. S w ł e r z y ' F r. P o ł l # Częstochowa, ot- Narutowicza posiada stale na składzie: Meble Morowe. sypialnie, stołowe oraz przyjmuje zamówienia aa roboty stolarskie. SKŁAD PAPIERU i MATERIAŁÓW PISEMNYCH W f M W W n H a i, «# # & * «F#to#r#fl# Tw hnkmm P A W E Ł K A N G Z E W S K I N r. A M * h " W y ł w ł m l m 0 # h W * n Roman Praśniewaki C w łntw w m, u l Nmimloml«# N f. IM S telefon 1M3, wykonuje wszelkie,roboty, wchodzaco w zakres galanterii metalowej. 2 'e w w ielkim wyborze, zestawienia po i\ Ififi , TiP* mosy, lampy I palniki karbidowe. lampy naftow e de wozów latarki, S ateris, Sariw eezkl ooleca WARSZAWA. Chłodne Nr ##. p ir tił podwórze, telefon ESS-1S- Kuchenki elektryczne, grzefnfkl slońea. sprężyny I Igły do pslof» nów, m em brany struny scyzoryk!, brzytwy, żyletki aparaty do goleni oraz wszelka enlanterm metalowa Ff w8$ie a za zaliczeniem W u ä k c n l m e c M epon.a in o chodow ych 1 i# * ir*«rp # S o m p##*w łr*m#mląf my*li w ykonują solidnie STANIOR MARIAN I KUNERT STANISŁAW CiąiWUio*#, wł. Strażacka Nr. %Ł M/c S HARMONIE w; najlepszych gełuskach w ykonuje i posiada gotowe P.STAMIROW SKI. Warszawę, Newy iwfaf Nr. D l -0 &LTEX Warmmwa. wł Maraa##ä#w«k# M2 I m p o H : s z fu e z o e ) b i l u t e r l t, g a s l t e v, g r r y h l e n l o r a l r ó ł o e j gataße?ii. P ro w a d z i d ila tjm t# h «w efc. 0f» * o - 8 rzec botek t lasie? C R N N I K I S A ZADANIE Ą % MC#4kf«feG A W CZĘSTOCH O W IE poleca S ł Klienteli swoje usługi w dziedzinie farbow ania i chemicznego prania w szelkiego rodzaje garderoby, dyw anów, portier, przędzy, sztuk i iooyeh. Fmkyłm: ul Zmełw#**# N, 919. I 9M# : *L M Mw yl Pmnuy N f 9 1 w, T»Wo* W4& I TeWw ll#l Wszystkie ślubne pary, które ekeą mieć artystycznie wykonane pamiątkowa Ślubne zdjęcia, fotografują się tylko w RENOMO W ANYM ZAKŁADZIE Z a k ła d E le k tr o te c h n ic z n y f i. T a r n o w s k i i J. R ó ż a ń s k i Cmamlmmhuwm, A l m#* **L TmlmSm* MA S # 4 «. Przewijanie prądnic I silników na prąd stały I imienny. Instalacje slly I światła. Orzejnlctwo elektryczne. H u r ł o w m ł a S z l ł a T. PIĄTKOWSKI Częmłoekawa, Ale#a W * k # Ś H W Cb.w ~.SIw a. ua.tsiłauwuri«= - łwych i urządzenia e h i^ o lezfi. Be&tetla*«* daiezy kupno sprzedśs raassys. Szybko. Taste- ~ ScMdma. M fa skle amteole. ms- «TttJ. «Öf6? JF O K I ««teilte erttktity «W A EUGENIUSZ fcept* tbceez da Meb tosty ta apiesł tam w wlwnjro wielki wjrbtit Prassw nls tfitad mebli pod firma Mlliljl E l 4Pjr*co*»ła I# Ü IIH W m m & poleca przylmu s ism ó w feme n a. różne -neble Ceny niskie. ; wvkonerle somdne. Dr WIKTOR STAŁOWSKl Czesteehewa. ü. M Paser 8 Specjalista eberób «Mragefc jw en ery czay cb. P eenerza tsew?operacyjne leesesie SyłaBów. 5 Przyjmuje 6 5 I ad 4?- ItaiMarsks EamteslsasM Teodor Żurki C m estsrss wykonuje wsseikie rebety be* dewtaae, fccśeleieo. tmmalmmm s grasita. mansura I piaskowca oraz s mozaiki i betom#.»ozwodow* 0MUWT isgedae i a legged ael prowsdsł lafonoaje (łbreóe# Koasyster* ski Mgr. prsw Slsslafels«iss ZABAW K# «Wm w e # w % #r «* * e wamaawa. Warszawa Przsebodals t, rćs teiuaej Bramy. Tel I KK4# polec* do y a*04riymaat tswsi#w łelealałeycb eras a#k*p#j# g p t 6'w k e > o katda łłoed tyehśe. 61

6 i P i f / I U A D T Y C O D X IIA W & e ł L l e g L ü e C a m L e r r y,w Afryce Północnej jeńcy angielscy wzięci do niewoli przez oddziały generała Roimnła oczekują na skierowanie do obozu» 'Australia przeżywa dziś najhardziej brzemienne dnie swojej historii. Niebezpieczeństw o japońskie stoi u fcrzcgów Piątego K ontynentu, Ofensywa Nipponu na Nowej Gwinei decyduje już bezpośrednio o północnej flance, oddzielonej,cieśniną Torresa, 1skiej. Tempo, w jakim Japonia dokonywa i japońskich spoczywa w jej potędze morw obliczu tej sytuacji postępuje gorączkow a m obilizacja sił australijskich. Generał morzu szereg dogodnych warunków, które ła swoich ataków, w ytworzyło dla niej na Mac A rthur, głównodowodzący wojskami w każdym wypadku zostały umiejętnie wykorzystane. Can berry, obudził tam nowe nadzieje i chociaż niektóre koła są zdziwione faktem, K ry ty k a angielska, k tó ra w tym k raju że am erykański generał ma w swych rę dem okratycznym szkodzi więcej interesom kach brzem ię odpow iedzialności sa losy k raju, niem niej A ustralia je st pełną w iary w przyszłość, jak stw ierdzają raporty z L ondynu i W aszyngtonu. Biały Dom gra pow ażną stawkę, tak jak przeżywa ją Com m onwealth of A ustralia. Ale oblicze tej chwili jest podwójne: am erykanizacja 'z a niepowodzenia, jakie spotkały dowodź-' P iątego K ontynentu i wejście w orbitę ; two angielskie w Libii na atm osferę, pawpływów USA, a ściśle mówiąc pod kom endę prez. Roosevelta, dając z jednej gtroay nowe otuchy i nadzieje, m u. i z ko- Bieozności postaw ić inne pytanie: czy rząd Taqna właściwą kartę? Gzy nie lepiej byłoby iść na ustępstw a Japończykom i u ratow ać dobrobyt kosztem pokoju i nieprze- 1mu brytyjskiego na Bliskim Wschodzie, lew ania krw i własnych żołnierzy, ja k np. 'm ia sta spartańskiego. W rzeczywistości uczyniła to w Europie Czechosłowacja w jednak m iasto stało się dla Brytyjczyków stosunku do Trzeciej Rzeszy! centrum w szelkiego rodzaju rozryw ek i Te głosy przygłuszył brzęk oręża. A u przyjem ności, gdzie oficerowie i żołnierze, s tra lia zdecydowała. pow racający z pustyni, w yrzucają g arściami pieniądze na napoje chłodzące i ogniste Zdając sobie doskonale sprawę, że w każdym w ypadku los jej zależy od sytuacji tańce. D ziennik staw ia gen Auchinleckowi za wzór tryb życia w głów nej kw aterze na P acyfiku, C anberra oceniła wid czułe g enerała A lleuby w czasie wojny św iatowej. W końcu dziennik stw ierdza, że jeżeli szanse na własną korzyść, licząc jednocześnie ua pomoc USA i zdając się na zdolności am erykańskich generałów. G wałtowne ludzie i metody nie zm ienią, się, wówczas angielskie operacje wojenne będą się zawsze kończyły tym sam ym ujem nym w y a tak i oa P ort Darwin świadczą, że Jap o ń czycy wzięli się na serio do rozgryw ki. C anberra przeżywa wielkie dnie. Na Nowej Gwinei -trwają też nieustanne bombar nikiem. F ro n t afrykański stanął. M eldunki z B urm y akom paniują również dow ania. P ort Moresby, gdzie koncentruje się opór aliantów. Pod bardziej pesym istycznym i auspicjam i znajdują się nastroje niepom yślnym i wieściami. A nglicy stara ją się otrzym ać Prome# które stanow i zaporę londyńskie. Choć brak stam tąd jasnych do zagłębia naftowego w Bingu. bingu. Trwa 1 a tam tan: m eldunków, to jednak na podstaw ie głosów prasy niemieckiej via Lizbona można ający ; s-r japo ński który Bry tyjezycy s ta ra ją się za w szelką cenę prze zacytow ać głosy prasy angielskiej. F ront bić. Czy uda im się to, trudno przewidzieć, ja k trudno przewidzieć kroki aliantów w D alekiego Wschodu stanow i wciąż troskę stosunku do nieustannych ciosów, zadaw a C hurchilla. nych żegludze od M urm ańska po wybrzeża Londyńskie biuro inform acyjne podaje Stanów Zjednoczonych przez niemieckie kom entarz Roberta Johnstona, nawiązujący do ostatnich wiadomości s Dalekiego zanotow ał w ostatnim tygodniu bitw ę kontr lodzie podwodne. T e atr w ojny m orskiej W schodu: torpedowców niemieckich z alian tam i na To, czego dokonali Japończycy w ciągu wodach M urm ańska, która skończyła się zaledwie 13 to tygodni, budzi zarówno podziw, jak i zamieszanie. W niespełna 100 ców z am erykańskimi m ateriałam i wojen zatopieniem trzech wielkich transportow dni Japonia faktycznie zdobyła im perium. nymi. A rm ada b rytyjska ma złą passę. Bardzo pesym istycznie brano też opinię F ak ty te są niezbyt miłe, a sytuacja bez w ątpienia jest krytyczna. W międzyczasie nadeszły nowe wiadomości. mówiące o dokonanych lądowaniach na Nowej Gwinei oraz o aktyw ności lo t nictw a japońskiego. To też jest wszystko, co w ogóle wiemy. Lecz ja k a by była sytuacja, co by przyznano lub zdementowano, nie zmieni w niczym faktu, że w najbliższej przyszłości czekają nas jeszcze f orsze i niepomyślne wiadomości, a to la it-go rodzaju, jakie nam mr. C hurchill podaw ał do wiadomości. W obecnej chwili nie m-iżeiuy zamknąć oczu na fakt. że S tanom Zjednoczonym zadano potężny cios oraz że w naszym system ie defensywnym dokonano wielkiej wyrwy. Na podstaw ie ostatnich wydarzeń dochodzimy do wniosku, że tajem nica sukcesów I w ojny, niż pom aga, wzięła pod swój obstrzał zarów no Daleki Wschód, ja k i front europejsko afrykański. Aticbiułeck, naczelj 1ny dowódca brytyjski w Afryce, dostał też I ostre cięgi moralne. D aily M ail zrzuca odpowiedzialność nującą w K airo. K w atera sztabu generała A uchinłeeka przypom ina raczej buduar światowej damy. niż biuro wojskowe pisze D aily M ail. Naezelna Komenda B rytyjska zapowiedziała uczynienie z K airu fundam entalnej bazy operacyjnej syste- I Pierw szego Lorda adm iralicji A lexandra, która, jak donosi Times, jest w obecnej oliwili najkrytyczuiejsza w historii Anglii. Od najdaw niejszych czasów głów ną rolę dla Anglii odgryw ało panow anie nad morzam i i na tym fakcie budowano wszystko. W łonie adm iralicji brytyjskiej realizowane są nowe plany i próby, pozw alające na w ydaw anie z góry odpowiednich dyspozycyj. Zanim jednak ukończy się opracow e nie nowych projektów i wykończenie ich. wpwezns straty Umnżu okrętowego prze kreślą wszelkie rachuby kośezy AleiDodatek dla katolików E i r o n g e f i a A r. n a «r o c s y a f a # łf ie f& fe f N o c y Ä gdy minął szabat, Marła Magdalena 1 Marla Jakóbowa l Salome naktipuy wonnych o» (elków, aby przyszedłszy, namaścić Jezusa, A bardzo rano pierwszego dnia tygodnia przy. szły do grobu, gdy luż wzeszło słonce. I mó wiły między sobą: Kto nam odwali kamień od drzwi grobowych? A spojrzawszy, zobaczy ły odwalony kamień :albow!em był bardzo vielen siedzącego po prawej stronie, ubranego w ki. A wszedłszy do grobu, ujrzały młodzled szatę biała I zdumiały słę. A on Im mówi: Nie lękajcie się: Jezusa szukacie Nazaredskiego, ukrzyżowanego? Wstał, nie ma go ta: oto mlclsce. gdzie go położono. Ale Idźcie, powiedźcle uczniom lego I Piotrowi, że was uprzed za do Galilei, tam bo zobaczycie, jak wam powiedział. A one wyszedłszy, uciekły z gro** o qlhowiem zdjęło je drżenie I przestrach; 1ni* koma nic nie powiedziały» bo się bały. W iefkm oc swißfo wzruszeń _ą święta, które rodzą w nas głębokie przeżycia religijne, które budzą żywiołową radość i s ta ją się źródłem wielu najm ilszych wzruszeń. Do nich należy przede wszystkim W ielkanoc. Żadne niem al ze św iąt naszych nie łączy tak doskonale uroczystego i potężnego uniesienia religijnego z głębokp odczutą radością, jak właśnie święta Zmartw ychw stania Pańskiego. Dwie głównie na to składają się przyczyny. O to poprzedzone są one długim okresem wielkopostnego sm utku i w strząsających w ielkotygodniow ych rozm yślań, spowitych żałobą i żywym odczuwaniem męki C hrystusa. A bezpośrednio po nich przychodzi trium fujące zm artw ychw stanie, zwycięstwo w iekuistego życia nad śm ięrcią przychodzi rozpraszająca wszelki smutek i łagodząca wszelki ból pewność odkupienia. Po dniach m ęki zwycięski C hrystus staje przed nami. Czyż więc nie słuszną jest rzeczą, że radością biją nam seroa w dzień W ielkiejnocy, że z weselnym przejęciem w itam y święto Z m artw ychw stania Chrytusa! D rugą przyczyną to pora roku, w której to św ięta obchodzimy. Budzi się przecież w tym czasie cała natura do życia, stajemy się św iadkam i corocznego, ale zawsze na nowo weselnie przeżywanego pow rotu wiosny. Święto W ielkięjnocy, to rocznica zwyciętw a C hrystusa P ana. P rzy ro d a w ita ją pierwszym uśmiechem w iosennym i pierw szymi kw iatam i. W tym okresie budzącego się życia w szystkie dzwony św iątyń śpiewają hym n trium fu C hrystusa P ana. Nioą potężną melodię wzruszeń i radości Tyle razy czuliśm y się opuszczonymi.rzez w szystkich. Naokoło nas ciemności Ogrójca, a dusza sm utna na próżno wyczekiwała pociechy. C ic' - grzechów przytłaczał n a s - W ciąż idziemy, dźw igając krzyż i "potykając się pod jego ciężarem co chwila, a przed sobą widzim y jeszcze sam ą mękę krzyżowania.«dziś C hrystus daje nam odpowiedź, że tylko przez krzyż można zbawić siebie i bliźnich, że za cenę bólu i ofiary w darze niebios otrzym ać m ożna wieczny pokój i szczęście- Chrystus Pan w aureoli chwały zm artw ychw stania, w pełni swej potęgi zagościł dziś w sercach naszych«* Pogrzebano Go w grobie zwyciężonego. N ienawiść opieczętowała grób i postaw iła straże, jakby chciała przy pomocy uzbrojonych żołnierzy, ustaw ionych na szczycie gór, przeszkodzić ukazaniu się słońca. Lecz ciemności nie zwyciężą św śmierć nie zwycięży życia. K iedy się zbliża codzienna chw ila rozpoczynającego się dnia, ju trzen k a wysyła swe prom iedie na ziemię, a słońce ukazuje się w pełnym m ajestacie, budząc ziemię i w szystkie stworzenia z uśpienia. Podobuie C hrystus Pan, jak słońce, zwycięski powstaje z grobu, a wraz z Nim założony przez Niego Kościół. Świadkam i cudu zm artw ychw stania są apostołowie, którzy naukę Bożą niosą na w szystkie stro n y i krańce św iata, śm iercią swą potw ierdzając praw dę, a przynosząc narodom św iatło prawdy, spokój duszy i szczęście wieczne. I oto dlatego to święto, pełne wesela, głosi triu m f Boga i Jego nieśm iertelnego Kościoła. I płynie pieśń, rozlewa się srebrną gam ą po całym kraju : Wesoły nam dziś dzień nastał, Którego z nas każdy żądał. Tego dnia C hrystus zm artw ychw stał A lleluja, allelujsl» Stanisław Mr6& * W le lk a n o o Ś w it popielaty rozświetla Hę w słoto, W elon gazow y sm ętnej m gły rozw iew ai Płom ienna zieleń w iatr osnuł pieszczotą, Ziem ia m iłością dogłębną nabrzm iewa. Na krętych drogach, 2 domów do koścloda, Biegnących strefą słonecznie - błękitną, Dzwon, dzwonu sercem rozm odkąm pi wola; Echo przyklęka na kwiatach, co kw&ną. W szystko jest pełne blasków i wzruszenia, W s zy ń k o je st bliskie, tw arze i ludzie, Chrystus na krzyżu w jaskrach i złocieniach W jafiim ś kw ietniow ym zm artw ychw staniu cudzie. T ylko m yśl sm utna jak w ieczór Hę błąka. Ze przeogromnej treści ten poemat T kw i w żralejących i niesytych pąkach A potem-, w szystko jest fis stary tem at Skąd się wzięły pisanki sy. powoda barw ienia ja j w ielkanocnych, przy- J a jk a odgryw ały przy uroczystościach czem jako tło obierał przew ażnie sceny z wiosennych u ludów pogańskich wielką męki C hrystusa P ana. Legend tych mamy rolę. Wówczas na część wschodzącego słońca kraszono ja ja jaskraw ym i b arw am i wiele. W ym ieniam y tu niektóre. M atka N ajśw iętsza, chcąc w yprosić Syna 8 weg o od śmierci, narobiła wiele barw J a jk o było bowiem symbolem wschodzącego słońca, budzącego do życia swym cie- piem całą uśpioną przyrodę. nych pisanek i zaniosła je P iła to w i aby H istoryk rzym ski Aelius Lam pridua, p i wypuścił C hrystusa. Na odpowiedź P iłata, sząc życiorys cesarza M arka Aureliusza, że C hrystus jest już skazany na śmierć, w ipom ina, że za jego panow ania czerwone M atka N ajśw iętsza padła zem dlona ns ja ja oznaczały szczęście; dlatego też Rzy* ziemię, a pisanki rozsypały się s koszyka rn lanie obdarzali się przy szczęśliwych po całym świe*. wy padkaeh czerwonym jajkiem. Początek oezątek te Gdy P an Jezus niósł krzyż n a Golgotę, go zw yczaju ma być następujący: Kiedy żydzi rzucali weń kam ieniam i. Jak ież było M arek A ureliusz urodził się, kura jego ich zdziwienie, gdy zam iast rzuconych kamieni ujrzeli na ziemi czerwone p isan k i m atki zniosła czerwone jajo. P rzestraszona tym niew iasta-'zaw ołała wróżbitę, który przepowiedział, że syn jej będzie cesa- M agdalenie okazał się anioł i rzekł: Nic Bolejącej przy pustym groble M aryi rzem. I rzeczywiście M arek Aureliusz został w ybrany cesarzem. Poniew aż Ucieszona M aryja pobiegła do domu i za płacz M aryjo, C hrystus zm artw ychw stał. byf d o b r y m monarchą, od togo czasu powstał zwyczaj obdarzania się czerwonym białee ubarwione na czerwono. Jajka te stała wszystkie jajk a, które m iała w ko-,, rozdała później Apostołom zaw iadam iając Pierwej chrześcijanie przyjęli ten zwy- ich o Zmartwychwstaniu Pańskim, Rokrocznie w czasie św ią t W ielkanoc- czaj. Po rezurekcji bowiem odbyw ały się nych podziwiamy pisanki, ozdobione cza- wspólne " Uczty miłości", t zw. agapy. <em pięknymi wzorami, upstrzone różnokolorowymi barw am i Nikomu napewno ciesząc i się i życząc w zajem s powodu w czasie których obdarzano się.... nie przyjdzie aa m yśl pytanie: Skąd Zm artw ychw stania. S tąd pow stało święcono/' 2 tą tylko różnicą, że dziś dzielimy wzięły pisanki, jakie je st ich pochodzę Ja jk o posiadało od najdaw niejszych < się święconym jajkiem, s nie obdarzamy sów olbrzymie znaczenie. P lu tarch u się pisankam i i że ja jk o je st początkiem wszystkich rz e -, L ad przez prostą ciekawość szukał la k ie % Ż a r ó w k a V.V.7,vi'óó'»Ai'ń; I m m n l e p a c z u ż y c i e p r ą d u w w a l a c h w stosunku wydajności świetlnej w dekełumenach. tym tańsze jest światło. Każda żarówka Osram-fp posiada o# swym wewnątrz matowanym baloniku znak małego zużycia prądu w wsiach. Żądajcie zatem zawsze żarówki Osram Q n i e ś w i a t ł o

7 K w lw W Dd4: W W k w «, WlnomL Juko: F*#. WWk. Od«,L W schód słońca o god& 5,27 Z w hód.. D%M zaciemniamy P e e s ą fe Ł z#elen*m ł#nla K onlee jeaeleronlanla 5,15 IWoene ś w ł ę l a (O My, chrześcijanie święcimy Wielkanoc Ba pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Chrystus pokcmal mrok grobu i, w chwale majestatu powstawszy z martwych, wstąpił do nieba na wieczne królowanie. Pierwotnie jednak, za czasów pogańskich w okresie tym obchodzono święto zwycięskiej wiosny, obejmującej wszechwładne panowanie w przyrodzie, święto odradzającego się w cale I pełni życia. Nasz pradziad, Słowianin, s o* gromną radością witał powracającą boginię łanów i niw Niję Niwę, córkę B o ż e n y Ź y w e - ny, opiekunki 1 bogini płodów. Wychodzi! wtedy w pole z sochą, jak dziś wychodzi gospodarz z pługiem. I rzucał ziarno w czarną bruzdę. Wierzył, że skrzętna, dobroczynna Siejwtoa kieruje jego dłonią. Modlił się do Nii Niwy, by miłosierny I łagodny śmigus, Jej wierny sługa zraszał małym deszczem świeżo zasiane ziarno Prosił bardzo natomiast Bożeny Żyweny, by wszelką burzę, która mogłaby zniszczyć zasiew, za pośrednictwem Perkunatele odpędzała /ia bory, na lasy. My nie czcimy dziś uosobionych sł? przyrody, ecimy i wielbimy jednego Boga, Stwórcę wszystkich rzeczy. Ale z dawnych obrzędów pogańskich do kultu chrześcijańskiego przeszło wiele rzeczy- Chrześcijaństwo dawnym obrzę dom pogańskim przydało nowego wyrazu i roz* winęło szereg nowych, W Niedzielę Palmową święcimy palmy na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Zwyczajem pradawnym lud łączy z tym obrządkiem cudowną uzdrawiającą moc zielonej wici. W Wielka Sobotę w niektórych okolicach za* chował się obrzęd głowienek, święcenia o. pia Przed pójściem do kościoła lud gasi ogień w domu, by w kościele zapalić od poświęconego ognia głowienkę tarniny, którą na nowo po powrocie do chaty rozpali ognisko domowe. Taki ogień jest już od złych mocy oczyszczony. Święcone i śmigus to powszechnie znane z wy Saje. We wtorek po Wielkiejnocy <gdzieniee gtiafe z początkiem maja) chłopcy lub dziewczęta ozdabiają wstążeczkami choinę i obnoszą ją po wszystkich chatach we wsi, śpiewając we j solą pleśń gaikową 1 życząc gospodarzom nowego latka. To obrzęd zwany gaikiem, maikiem lub noxvym latkiem. Święta Wielkanocne to radosne święta. I nic dziwnego. Ziemia i człowiek otrząsają się z martwoty zimy, otrząsają się z mroków i ciemności. wchodzą w życiodajny krąg słońca i światła- Wszędzie budzi się nowe życie. Do o- grodów i lasów powróciły śpiewaki; 0! widać tesłychać, w ogródku skowronek Z piosenką podleci, upadnie; l mole kwiateczki z rozpukfych nasionek Jak wschodzą zielono i ładnie! Po Kwietnej, po Świętej, z Przewodnią Niedzielą Rozrosną się w polu kwiateezki,! w pączki się zwtną, rozwiną, wystrzelą W,czerwone, w niebieskie listeczki. D y ż u ry n o ta e a p te k I Alei 14,,9 d f. 4 \?. bm dyżur nocny przypada na apteki: Aleja Wolności 33 1Rynek Narutowicza 40. Życzenia Świąteczne od Polaków w Niemczech. Grupa pracujących w Sad nad Dunajem Częstochowian za pośrednictwem naszej Redakcji przesyła z okazji świąt serdeczne pozdrowienia swym rodzinom, znajomym i nieznajomym mieszkańcom grodu podjasnogórskiego Wesołego Alleluja przesyłają robotnicy g Saal: Szarek Józef, Tajchmasn Jan. Pięta Eugeniusz, Adamus Marian, Tomecki Stanislaw i Skowron Stanisław. Również za naszym pośrednictwem przesyłają Częstochowiankom i sympatycznym Gsę- Stochowianom pozdrowienia wraz z życzenilml Wesołych świąt Wielkfejnocy pracownicy g Eilenburga: Kula Czesław, Malina Stanisław, Polak Jan, Adamus Kazimierz, Wieczorek Ste-.fan, Wotoiezek Mieczysław, Rygat Jan, Maciaszczyk Stanislaw ł Bartnik Stanisław. M b * ; W»* F # g g p n y j e t b d e O W # e e h e * y (c) Jak się dowiaduj emy, wyczekiwana od roku przez Henie rzesze sympatyków wielka a- trakcja äftysiyezaia Częstochowy koncert Mieczysława Fogga odbędzie się w nadchodzącym tygodniu dwukrotnie, mianowicie w piątek 10-go i w sobotę 11-go kwietnia w sali Teatru Straży OfSliewej. Początek o ggdz. 10-ej. Bilety będą już w sprzedaży od wtorku w księgarni Natowskiego, Świetnie zapow iadający się tetf koncert -urozmaicony będzie nowymi popisami zręczności popularnego nowoczesnego czarodzieja Juliusza Nemo, który pokaże się w kompletnie nowym, i bogatym repertuarze. Całości programu akompaniuje wybitny kompozytor jazzowy Jan Markowski. i )FaZy#f&6n nowym PrzyjocWon* i Czyfefw&om z o & o z j * Swżg* ł F f e f K e y Nocy życzymy IFeaofego jäzkkfja K U RIERA CZĘSTOCHOW SKIEGO? M O Z # # * Pbmmkm w W k M o m z v y dkw N m ł «i b # 4 w W a b W k dla k u r y się życie stało ja k b y bajką- Gdakała» śpiewała, a je j z w ytężenia cała g rd yka drgała! A kiedy ju ż u p u st d w a sw ej radości zaczęła nad ja jkie m m ai czy ńe czułości: że choć się podw órko całe z k u ty śm ieje, m a w ja jk u w szy stkie pokłada m r dzieje, że je st je j pociecha, podpora s t» rości, no i ceumś tam jeszcze w d a lekiej ba zachow ać się skrom nie, jak * życiu m o tlb w ość pom aga ogrom nie K oniec ko eów rzekła, m achając skrzydłam i ten w życiu w a rt coś k ip n iczym się nie splam i. A zatem pam iętaj: w ty m tw e szczęście cale, że przez cale żyd e pozostaniesz.- białe! m J a jk o zapiszczało: J a m a m zostać bi&- let.- Ależ, m amo, to są p rą d y przestarzałe! D ziś są inne czasy n iż daw niej przed laty, dziś ten byw a pierw szy, kto hardziej p stro ka ty! Zresztą zaraz sam ą m ożesz się przekonać, czego to ko lo ry m ogą d ziś do* konać!.- I ju ż nie zważajcie, że ku ra się gniew &, ja jko się barw am i zaczęło oblewać*. K u ra w idząc ja jk o ta k um alow ane! załamała skrzydła bardzo zatroskam : 1 P rzepadły nadzieje! rzekła głosem szczerym W ty m stroju, biedactwo, n \ d W d. * «4 «W o«f mądrej kurki rosół sie ugotowało, a ja j ka na stole, m iedst! kiełbas le ta n ti pasta, w ita M arta jaka w o is ro ftt l tu się spraw dziło w brew p ra w u naturp. I s ja jk o je st zaw sze m ądrzejsze ad k»rt/l. ' E n W Wielkanocne obrządy ludowe Maszkary Żadne niema! ze świąt nie łączy tak doskonale uroczystego i potężnego uniesienia religijnego a głęboko odczutą radością, jak właśnie śwjęto Zmartwychwstania Pańskiego. Urok Wielkiejnocy podnoszą jeszcze u nas rozmaite zwyczaje, jakie się z nią od wieków związały, które mają swoisty, odrębny jak u innych narodów charakter. Dawniej zwyczajów tych było daleko więcej niż obecnie, a wiele z tych, które pozostał:/, uległo zmianom. Jedynie lud przechowuje z pietyzmem większość starych zwyczajów, gdyż jest on wiernym stróżem naszych tradycyjnych obrzędów. Obok zwyczajów nacechowanych wiosennym urokiem i radością występują wyraźnie zwyczaje, związaną z,kultem zmarłych, oraz liczne, praktyki j zabiegi gospodarcze. We wielu tych obrzędach zaznaczają się bardzo jaskrawo mo jąkby jechał na siwym koniu. Siwek* ma przy sobie dzwonek i bicz, którym chłoszeze wszystkich, wzbraniających się dać okup. Rolę niedźwledtia powierza się zwykle jakiemuś grubasowi Owija się go w skręconą słomę, grochowiny lub odwrócony kożuch, a na twarz dostaje kaganiec. Prowadzi go Inny chłopak na łańcuchu, grając na skrzypkach. Niedźwiedź tańczy, płata figle, kładzie się w błoto itp. Obok tych postaci znajdują się w orszaku; kominiarz, dziad i baba, diabeł, cygan itd. Dziad i baba ma-, ją koszyk i torby, do których zbierają różne dat ki. Często kłócą się między sobą, to znowu rogczulają się i tańczą. Należący do orszaku kornij niarz chętnie czerni sadzami spotkane lub nagłe A my dzlsłal rano wstawał! Zimna roskę otrząsali, Panny nom się żałowały Po kopie tai obiecały«ze to było w Jadzi, wiec Franek wysforował Stacha przemocą. Stachu przykucnął na jedno kolano i zaczął mówić przez drzwi: Gosposia sie krzata. krząta, kluczykami brgąka, weźmie krzypiska ukraje okrasiska,- mota chlopoczyska ł A jo tu nie proszę was o kog#«bo jej w torbę nie włożę,- anł o ciele, bc by tg było dla nos za wiele, ani o barana. bo ni mom dla niego siana. Ale o osełkę ma-ła. żeby woni się krówka na polu popasła i choćby o krajanek syra i o takoip kiełbasę, co się niuro cztery razy ' zdybane dziewczęta wiejskie. Wreszcie diabeł popisuje się swa siłą i sprytem. W różnych miej-j opasze....wtem..franek odepchnął go od drzwi. &_ sam. seowośeiach dodają do orszaku różne inne po*. krzyknął: stacie. 1 A jak mu docie mend I ioj i plęó, menty matrymonialne. Przeważnie w drugie święto chodzi po wsi niezwykły W okolicach Częstochowy, Piotrkowa i Kielc, ' to bvdzie ~sz zięć' orszak, składający się z kilku maszkar, parobcy chodzą po dyngusie s czerwoną cho- Stacha kopnął go w bok, przyczaił glę lepie! jak konia, niedźwiedzia, dziada, baby i diabla. ragiewką. Odwiedzając kolejno wszystkie cha- do drzwi i kończy: j Już na kilka dni przed świętami umawiają się ty_zbierają świąteczne dary. LłłUa w ogródku zakwita pomiędzy sobą chłopacy, gdzie się będą przebierali l w tajemnicy przed innymi wyznaczają po 1piotrkowskim: Panie Jezu eo bydzle na śłodanie? Oto nastrojowy obrazek z takiego obchodu w Maria Jezusa sie pytą; między siebie role. Najdowcipniejszy fr najbardziej zwinny otrzymuje zwykle rolę siwka I rągiewkę, którą Franek wydarł.im z rąk i już Kopłon pieczony. Niech bvdzie I Dziewuchy zakrzątnęły się i ustroiły cho- Ryba z miodem, nie moży głodem czyli konta. Strój jego składa się z dwóch rzeszot. g których mniejsze przywiązuje się do pier Kiedy dochodzili do chałupy Jadzi, już pełne ko-! hurmem wtłoczyli się do Izby. Jadzia mmfti gromada chłopaków śpiewając, latała po wsi. pochwalony«si. a większe z tyłu na plecach, Do przedniego przytwierdza się głowę końską, wystruganą z szyki jaj, placka, kiełbasy i innych thtstości już dla nich przygotowany cały mendel jal, świadczyły, że za darmo nie śpiewają. Ze to i wal sznerki, kiełbasę i spory placek, drzewa lub zrobioną z pakuł, a do tylnego ogon tu spodziewali się coś uzyskać, rozwinęli chorą- I Weź ta i Bóg wom zapłać gs tes koński. Wszystko to okrywą się lnianym prześcieradłem. Mężczyzna robi wówczas wrażenie, siewkę pod oknem, a sami wtłoczyli się do sieni, bo takiego dawno jut nie pamiętam«i nie żałowali g»rdla; 1 Krzysztof G ab» T ragedia w W ce słoneczna Całą noc przem ajaezyl, nie m ogąc doese-t kać się ra n a «K ołacze będą pieo i chleb bieluśki, jajkiem posm arow any«w sam raz taki chleb, jak sie piecze na święcenie -. N ajw ażniejsza jednak to kołacze. Jutro piee będą rzecz pewna. Przecież to już W ielka Sobota. Później nie można. Myśląc o tym i owym, ani m sz ze s p a -' niom. P rzykryw a głowę poduszką, lecz i to ; oie pomaga... K ołacze będą piec. Na eóżl byłby tw aróg rozrobiony na m iscet Duma chłopca bierze, że to on w łaśnie ta rł ser Przt 2 cały wieczór. Nie bv e ja k a robota i I 9<Jvby nie on, nie byłoby kołaczy, a n i! świąt. W szak św ięta a kołacze w szystko, Jedno. Przy tej robocie o m ało co palców Bpbic na tarle nie poucierał. % jednego pnś* i cno Rio nawet trochę krw i do sera ale n,kt nio widział. M atka w lała m leka, wy* miph/jiia i tw aróg jak się patrzy. Żreszkrew nie trucizna. Nieraz m atka mówiła d-i riiego: Gdybyś, Kaziu, m iał więcej krw i, był* M zdrowszy i nio w yglądałbyś ja k śmierć Da chorągwi.,po nkniu-zonych caynnościnch z tw arogiem Kaziowi ogromnie zebrało się na sen. 1'm ilręźyłcń się. synku, umitrężyl... będziesz teraz w iedział, że na świec ie nie iate.'s nie przychodzi... Trzeba się dość na* Za te w łóżku poczuł się praw ie osikiem bezpiecznie, Szkoda, że ser byt zbyt tw ard y «Czasem głośniej w zębach asohropi, gotów ktoś usłyszeć. AJe nik t nie słyszał owych podejrzanych ehru p ań.' K ażdy my* św, żeby ja k najprędzej skończyć robote i iść spaó, W szak ju tro będzie najcięższy dzień. Pieczenie, sprzątanie, szykow anie święconego m asa roboty. Rano zerw ał się K azik s łóżka ja k oparzony. M atka w sadzała ju ż kołacze do pieca, Mamo. a m ój jest? S postrzegł dw a m ałe ciasta n a przy k ry wie od kotła i aź podskoczył z uciechy. Są-., en U M amo. a k tó ry m ój? Cicho bądź, utrapieńoze ja k iś!«jeden twój. drugi Zoścyn«D ługo kom binow ał nad wyborom kołacza. J a k na utrapieni żaden nie chciał być niniejszym, aby był odpow iedni dla Zośki. T ak po spraw iedliw ości być powinna O sa przecież je st m niejsza, a w dodatku dziewczyna. Zaś placki oba jednakow e. Tak być nie może! P rzy k la su a ł jeden dłonią tak silnie, że placek się spłaszczył I mara: bvł w iększy. Ten będzie m ój! krzyknął na całe g ardło i wbił palec w ciasto. Ten m ój«znaczny«zaraz poznam. T ytko mera dime nakładźcie, bo ja tarłem. Aby młe pmnbyś ohłnpnk#, mmtk# połonw# Kazik, znalazłszy się w łóżku, naciągnął 1'Hdrc aż na "xnbeb głowy i zaczął wyj- mu Iść *%łe za cbrronom. V# macmał nmd etymś rommyślaś. go mnvv;i'> 7 zanadrza kaw ałki serii, by załąt- «u; teraz z nimi w spokoju. Chyba dhi- spraw a hąrdro ważna: Csy ju tro bodzie tnóelhy już w ytrzvm aó Dosyć na- pogoda, czy nie... Chociaż W ielka Niedziela, ale mógłby trochę deszcz popadać K a obi!/v wał sie i nałykał ślin przy tarciu, dm,minie, Nfieć ser w ręce - a samemu zik byłby ogrom nie rad... P rzynajm niej nie la0 s'tf <\ni i fi wjić, naganialiby go do kościoła. Bo kościół jak kościół piękna?see% s ie dw ugodzinna pfi tvl,y *'*t: n''' bo W ielki droga I teo^ciak w kościele. Gdyby Kazik b.div, mi/iło skupić, kiedy zawsze ktoś był cbociaś troebe więkary- tyk, śeby wnógł Płslm d i tiodglndalł 7, irndcm udało mu się swobodnie przypatrzyć da tym śwmym Himvii«.,,i /.j, ss,,jr-/ pare kawałków Ddał, w ołtarzach i na kolorowych oknami Ze tfl ni In* enś go i/im uszczypnęło, więc w tedy «prawa przedstawiałaby się zupełnie wuii mc i,m rąphć i " " I I i< t' Nu H{ w*er t'l wnąlo W "M l'.; wtody v* -U.» st*v u iß inetłzej ,,. N ie s te" t# jest, tak: f -Kazik, - - aięsm Ktrznl. C%,am znany dla niego taki m d jway» k u do pana. muai d o doay«namozo- lić i napocić, by w zbitej m asie ludzkiej w ybić taki otw ór nad sw ą głow ą, przez którjr zdołałby zobaczyć całego A rchanioła, w ojującego na suficie. Z tych powodów K azik prag n ąłb y szczerze ju tro zostać w domu. Jeśli święta '7 jeden kołacz ogryziony I W ldsien ie m a w dom u. _ W brew życzeniom' K asia n azaju trz b yła w spaniała pogoda. Słonce błyszczało uroczyście, koguty piały w opłotkach, pow ietrze pachniało rozkoszną świeżością. W net 2 rena zaczęli ludzie barw ić odświętnymi strojam i drogi i ścieżynki, śpiesząc do od* łosiego blisko dw ie m ile kościółka. Szli ludziska, unosząc ze sobą zapach i wspomnienie wielkanocnego śniadania, rozpoczętego ugryzieniem piekącego korzenia chrzanu, a kończącego się przeszedłszy w szy. stkie gatunki święconego na oeukrsoaej k#wk * kohezmn. ku '» w d w M M d P* ądośoi został * domu «mm tylko «Zośką. Upora *y w. a poraądkaud. aaomdl «1# obydwoj# oaro dąad, od jakloj»okowy pnanotwad, Wroa#. eie a ta noto om tym. w oaipłerw ma byd promakja. Tako prawdziwa prnraaja. fok w boaołala. Pnmckł dom jod Wielka Irłoddala. Nlrawlocauło omknut at# da m łoty. Codrwwt* m W y był» aboat, pormiwleaaą. ayrb aa Wrabłacb. Z wyaaukankm rbuatek _ P o powrocie zmalali ciotko» ZawaMw. Mm» rmmmago I watąplla. W ywiodłaby wpropw ja w adylwłaolai w * wy to wyprowłaeleł Cboedo - «tka wywrdotł do odry mowami o»y mol Poaaoalawala lob romerkmyal I poaałm. oplaaan* jej było do domu R «lk ledwie adajfl poodmoałd prmwo do tnydkń. Watka zabrała dod» ^royrzadża oia obiadu. Za obwiło wartki I arlakł mm orały parhnlcd Jhdocallaa*. Wkrdtre aaakdll wazy ary do ztoło blat ka pnarła jeaaeae po ood do komory. Za ehwoa prrybtewla a kraykteuu pła Zaorało do kota aambla ale badanie. O gryzło oma podobam lora jak waradl jo jodłł imatka drowi ma akobel- Tara» i b; były oa ylo#» Za czyni, drłaekm. łazllyłele po komo. raał rruoa okloa arowi# pytauło. Ja nie ja nie A wiar ktoł Woda byl to ktoł Dowiadują da waryaey. da była olofkm. Orydby j# oiokawow wdała, oo ta mopłmmł aa awiotał Co prawda jad a olał atroazaa wrmrłrka. alo baby a* do rapo atopała. by d o m A p j komory aawladad ml# ebma ak Wad kład IW, by roamdwm alo a mtą. Zaraz dalłl Trraba babo aamend rozumu,. m o rze,, K ota jednak nie w idział niedrig. Czy dow arł e ie pam ięta. Może przyw arł, ałe^ kot sam sobie otworeył Łakom e bo* ä s r. l M Ä. S M M 'S S B S S S B ä nogi *tę prześlizgnął. *»Ta już et sprawię zawołał rongnle* waay ^ ojcieo..* J e n ę ebl#*ńe,?npamlet#** %##, abyś #by# #4* wieditiał, jak na drugi ra i chałupy piłtiow ść.. m ilrsenln Wanię rheirłe, WG I I P obiedste. E e ie k a w ś e ł poszła m a tk a jeszóze" ra s do komory, o kr prząooof «I* łowtwrtwł# mow*# nrnkromm. w rw ąm e n#m**mł raapk# ł ehw yołl #m Kłnmkę. - Tde obfjr##6 I wywdł m )

8 Romuoid Piotr Maliński nauczyciel I student, opatrzony Sw. Sakramentami, po krótkich lecz ciężkich cierpieniach, zmarł dnia 2 kwietnia 1942 rn przeżywszy lat 38, W yprow adzenie drogich nam zwłok z domu żałoby przy ul. Św. B arb a ry 61 do kościoła Św. B arbary nastąpi w dniu 6 kwietnia r. b. o godz. 2,80 po południu, po czym odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Św. Rocha. Na sm utne te obrzędy zapraszają krew nych, przyjaciół i znajom ych pogrążeni w głębokim smutku rodzice, siostry I bracia, O O P Y» W I L k E, nabyw ać teraz najlepszy czas! Polecam y praw dziw e okazje: domy dochodowe i wille: W arszaw a centruni, P rag a, Grochów, Saska Kępa, M iasto-ogród, Czerniaków» Żoliborz. Place w arszaw skie całkowicie uregulow ane, z zabudową -zwartą lub willową. W ille podm iejskie i tanie place na zelektryfikow anych liniach kolejow ych: Anin, Radość, Józefów; W łochy, U rsus, Piastów, Brwinów. Milanówek i wiele innych miejscowości. I. W Ą S O W I C Z. W arszaw a, ul. Krucza 46, teł Sprzedaż nieruchom ości RZETELNIE FACHOWO SUM IENNIE NOWOŚCI Zgl. w Urz. Patentowym. K U R K : zastępcze do butelek, różnych w ym iarów. K o rk i zastępczo p o sia d a ją p raw ic wszy. «(kio z a le ty korków naturalo y ch, a w ięc; są absolutnie b lgleoicąne dość elastyczne, nieprzepuszczalne, w y jm u ją sie zapom ocą borb o ciąg e, estety ezne i t. p. Żądać b ezp łatn y ch próbek. 3 Ceny niskie. Wytwórnia Korków IDEAL1' C zęstochow a, K iliń sk ieg o 81 W bolesną rocznicę zgonu ś. f p. zm arłego dnia 2 kw ietnia 1941 r., za spokój Jego duszy odpraw iona zostanie Msza św. w niedziele, dnia 5 kw ietnia 1942 r o godz. 9-ej rano w kościele św. Jakuba, o której przyjaciół Zm arłego zaw iadam iają 2106 rodzie I rodzeństwo E. PIERNIKARSKI, Częstochowa, ul. M ala 12, toi FARBY, LAKIERY PRZYBORY MALARSKIE JAN WITKOWSKI * u l Panny Mmryl Nr. 18. Pracow nia K rawiecka została przeniesiona na ul. K atedralną N r. 15. Poleca się nadal Szan. K lienteli. Ä. O T O L A. 62/c P37 NAJSTARSZY ZAKŁAD w m iejscu w ykonuje n a prawy, przeróbki oraz konserw acje maszyn biurow ych dyplom owany m ietrz-m echanik FELIKS RBTERSKI Częstochowa, Aleja W olności Nr, 16. ti/o A R T Y K U Ł Y C H E M IC Z N O -M A L A R S K IE poleca firm a Częstochowa, A leja W olności 28, Telefon 14-47, O rzechow ski Kazimierz i Syn Częstochowa, ul. N. M. Panny 43, przyjm uje w szelka reperację zegarów, zegarków i budzików. Pracow nia zegarm istrzow ska na m iejscu. AUTO-WARSZTATY lteporiicjc sam ochodów osobowy ch i ciężarow ych, specjalność: ini-lnwa nadw ozia i powozów, kół drzew nych, sp aw an ie różnych m etali oraz lutow anie chłodnic '!4 7 W saystkim naszv m klientom życzymy zdrowych i wesołych świąt z pow ażaniem S. JANAS 1 W. GRABA A uto W arsztaty, A leja W olności N r. «/17. PŁYTY, PATEUONY sprzedaje kupuje. ISI ALEJA Nr. 52, drugie drzw i w bram ie na lew o UW AGA! Okazja zdobycia zawodu metalowego dla mężczyzn od 17-go roku życia! Zakłady Przeszkolenia M inisterstw a Lotnictwa (daw niejsza szkoła rzemieślnicza) w Częstochowie, A leja W olności 17, przyjm ują mężczyzn, mających zamiłowanie do zawodu metalowego. Przyjm owani są: a) mężczyźni bez zawodu, b) m ający początki praktyki zawodu metalowego, c) posiadający inne zawody, a chętni wyuczenia się zawodu metalowego, d) rzem ieślnicy metalowi. Przeszkolenie obejm uje: ślusarstw o, tokarstw o, szlificrstwo, frezowanie, kowalstwo i Ł p. Warunki przyjęcia: 1) U kończenie 17-go roku życia (nie więcej, niż 86 la t); 2) Znajomość czytania, pisania, języka polskiego, możliwie i niemieckiego, 3) O dpowiadające w arunki fizyczne. C ałkow ite utrzym anie i mieszkanie zapewnione w bursach zakładu. Koszty wyżywienia i mieszkania potrąca się z zarobków tygodniowych przoszkoleniowca. Beszta zarobku tygodniowego pozostaje do dyspozycji przeszkoleniowca. Odzież robocza i obuwie robocze zapewnione. Przeszkolenie trw a do G tygodni, po czym następuje przydział do zakładów przem ysłowych w Rzeszy lub w G eneralnym G ubernatorstw ie, gdzie przeszkoleniowiee będzie zatrudniony już jako w ykw alifikow any pracow nik. Zgłaszać się można osobiście w D yrekcji Zakładów w Częstochowie, Aleja Wolności 17 lub przez każdy Urząd P racy. Zamiejscowym zwraca się koszty podróży w największym wyborze odmian: warzywne, kwiatowe. gospodarcze, kłącza dalii,cebulki glicynii, gladioli, rośliny zielone i kwitnące, wieńce, w iązanki, bukiety poleca A g W o l n o ś c i N r «(dom Księcia) 6034 ZNIEKSHAŁCENIA o p eracje kosm etyczna D r. M. G rodzki. W arszaw a. K oszykow a 6-A 21. św ie ż e g w a ran to w a n e s r > H L j R E K 6877 fil. Wolności nr 2( SPRZED A M OTOMANĘ SM OKINGOW Y SPR ZED A M M ASZYNĘ M A SZY N ISTK A W A RSZAW A W AŻNE W U L K A N L d n i a, Kupno lisa srebrnego, je sprzedam pluszową. WUidi.iuoAć now y, śred n iej n iczą i bormiutzy low» sprzedam. ua p erfek t n ie ołunzbl 7. m. 8. w szelką g ard ero Opony Huwocho- p rz y jm u je re p e n ą ł row er aa od g a r n itu r p raw ie p latfo rm ę -ogro d..singer»*' Ri< hi uf m łoda, p n y e to j- PoTiHjunat. Mo NA W IOSNĘ! Ż U JĘ! 31. I I I. 42 i. Zgi sionką dla chlup Czijfloc linwa, Po w ielkości. Bprze- oę rf C n 1 y st y irztli* m iecki, polski, ro fiokojoch bleżacn bę re p e ru ję, ce dowe, ro w o n w e racje. łączy g a cin k a ol. Orlti uiatowskiego 37 3*1 darn. C-/.<y»to<riin. nożną, Częstochowa, Al. W olności cy Bckrelurkl. naw iani. Często *yjski ił.uka pra w ode ru ję, nicuję, od i inne gum y T R A K (g aler) rną, oraz posiada do żydowskiego wa, Al. WoltioTici w e aw uuu b u 18, m. 1. 3"W 1.1,47. W arsztat S I K G E K A im m krjscu lalki cm eain rza marki ZgloBzeaia..K a dobry, m ożliwie szybkobieżny za glylmkf dziec in- Sam ochodow y. m aszynę gabln«k S IĘ G A R N IA chow a. A leja W yuzerpy Dolne w dużym wy bo 1 a irz y k n r ramy r ie r" pod tow ą sprzedan A. Ł gora, Często K ościuszki 21» N r. 6. telefon rzo, 111 -cl a A leja 52 w bram ie. skow ego zaa'ezc? Proezę la raz kupi. K o v dobrym Rla chow a. A leja 14, m ieszkania I Mlśklewicz. «pr?.edauia wóz walski, W arszawa, C zackiego 6. W iadornoić P O S Z U K IW A N Y do sprzeda- lekki ar. 2 osi o- SPR ZED A M k u p u je stale k slai o zw rot za wynagrodzeniem Cze- raz wózek 2 b a pom pę stu d z ie n ki szkol ue. pow ie Z GOTÓWKĄ lowy do napojów ną, w annę cynko Tiżynh.T lob i ccii ściowe. d la dzle PRZY BORY do JW.tJüO zł. przystoc{towa, ał Olsztyńska R T N G E R A - nik chem ik dr.in cl ł m łodzieży. do zegarków. I w bardzo dobrym s a golow kę wozcl danie. Cząslocho. w ydzierżaw ię o- m aszynę gublne- Z a k o p a je całe bl cuszkl, bransolet Itom&n Pacud. k e gard ero b y aa w a, Jaunogórskn g ród. C zęsloeho. low a. now oczesną M lotekl, o raz po IIik do zaprow ki, obrączki, < rep eru ję, w alka- 2H5 w et n a jb a n iz ie j MOTORY wa, św, B a rb a ry uprzedam. Ozyalo w ażniejsze zbiory dzonego łntereuu ble w ysyła oiznjnc. Często- -zniszczoną. Cze ELEK TRYCZN E chow a, N arolow i znaczków poczto handlow ego lu' p obraniem Ig n a chow a. A leja 55, ZGUBIONO nlocbow a. A leja 2 3 i 15 KM. do M ASZYNĘ cza 58. Siom ifiskl POTRZEBNY w ych. 602» przem ysłow ego^ w podw órza A usw eis fabryes ż g łtm o n ia K i K ościuszki 21, w la n ia. Z a..k ingera" gahl SPRZED A M jest chłopiec do oy a a nazwisko r le r" pod..2122' m ieszk an ia 3. li Ind elektro terh netow ą d ru g ą dom now y han- konia, w goopo. N A RZĘD ZIA O BRAZY W in centy ~ niczny, Czestocho k raw ieck ą, «prze Ulowy , dom darstwltó, od 1C sto larsk ie I śio i lan e dzieła eztn wrt, ^11 A leja 23. dam C-zęstocho " IKK), doui nowy do 20 lat. Często* sar«ble o raz aa MYDŁO 8ZW E IS. ki. K upno-sprze- K U P U JĘ wa, P iłsu d sk iego , rygló w k a chow a, ni. Chło- rzędzla p om iarowe. I dź. A if. Ma d o k ładnych ro model 1941 kom m oc", I I A leja p i k am izelkę w db. z o d p a d k ó w 1 A PARAT daż. K om is P o ZGUBIONO m aje ra n e k, any 11. rn. 3, przy , ryglńw ka plcbicgo n r żek km inek i In K A M IE N I plac m H ciojpwskft W ar cepł <9 Ktrdb plctny itr ,4 8 r. gods, ne korzenie. O iilyiihklcb f ran- P O S Z U K U JĘ M ASZYNĘ szatra. S enato r d ra k a! Zaliczę F ocha 64 Żar. 21 ak drodze od Certy Cze«locho ruskich 2 pary,,g logera'" go biec Inirn , plac się 2 lub 3 urnę B I UH A L I STA *ka 17. telefon ulem zl K ra A l. N. M. Psaw s. K ilińskiego ikrzyrilę, kosz, ru ow ą w dobrym 4.IWO mł , blow aoycb pokoi m łody, zdolny ze ków, S k r. n r POŁOŻNA ny do Kopernika 24 Bk lep. 217 y m arznę, cylln p lac m* 25 w pobliżu ' znajom ością J<yz. b ry sprzedam.., place 3.0(H), ca k o le je niem ieckiego poszu k u je posady. N A PRAW IA M Porody porady p rzez ul Ślaska- P IA N IN O < zą-nliychowa , duży O B R A B IA R K I W aler la Paw e.- Ł askaw y zaalasp rotezy 1 w ykonu królkl fortepian, W arszaw ska 71. w ybór plncy. do kolejarzy. Of er Ż gl K u rlo r" do drzew a I me DYNAMO- '«ka, Ozęsiochowa. ca zw róci za wynagrodzeniem *L ję pasy rupturonaw et zniszozony I.askuw eka mów zdfsuydowa-.k urier" pod pod N r. W. tali. R obert K M ASZYNA Jasnogórska S3 35 Otow&ekl, W ar 110 V. 12 Jew. o We, plnukw lopy I 160. Jó z e f Sikora,, naty chm iast ku uycii do sp rz e d a lan e rzeczy ekó- W Y CH O W A W. szaw a. S e n a to r tw a rta n iyw ann ul. N. M. Panny SPR ZED A M pi. Cons. Firm a rprztyjnriia m u r ży, nowe zgtogze rzaae. idzink, K ielce, Bo.lzcn. ia rozbiórką. fila p rz y jm u ję TUZY P O K O JE CZYNI ska 17, telefon w dobrym sian ie ty ń sk a 26. M roi-? Z gbozenia Zuk la P łaszczyk. Często k uchnia, front no do chłopczyka ni. Focha 64 C zęstochow o, N. PO SZ U K U JĘ dzierżaw y domleu iiego p(w'/,ii k i Żur ku a ogródkiem ZGUBIONO k owaki. 67 ( SPRZEDAM dy Ceram iczne. idiowa, R afio #4 w ana od zaraz. PŁUCA lub polem. O fer- k a rtę pracy na i c h ba rd I oka Ł R eferencjo, dw is K U P IĘ owy. dobry. Cze 51, żołądek, niemoc, POLECAM Y «iiq do K t nazw isko Regies (leciw a. Piotrków slerneiioitjośc lub echow a, Kazi w yleczysz zioła plerw fzorzedoej MASZ pod itu fk a wydana M ASZYNĘ JE D E N T ry b.. Bydgosko parcelo w dobrym RĘCZNĄ 2 pokoje ładmi..r ad". Gabl jakości p astę do zepsuty ggrsefc, p rzez pośredni*- 12. firoazkow ska. położeniu. O n u row*ki. 2iti6 lub nożną "masz;..s in g e ru gublne net Z ielarski. Na balów, czarną, w iadro, m iednicę, tw o P racy w Cze tow ą sprzedam. urooblowaiie dzwpft pod nr. to rutow leza 81. bronzow a. firm y do 60 tys. O ferty. S in g e r.". - C zęstochow ą. - wyj?r«janii w K o r. pod,.2104" frak rnt przerób»loeb'iwii. K ościuszki i 5. Sklep..Ozot". pudelka lofoou 12-63, a ua TAŃCÓW Stochowie. 219 PR Z ED STA W I. tychiniast się salo K osteckiego W a ZGUBIONO 6 owy. przed«o/eo W arszaw ska M. K U P IĘ ne w ykonanie m chow a, M ir.kh O,. 8. *7# w arzyw ny. S!5S tigetin) CHI BOMANTEA kc nskuleezd ia iszę celem usknie «zyngtoaa 6 fz a św iadectw o s n- czflienla umpf* tig> cotu lcuoie krow ę m leczną. nr/edam. Czesio i\c,m 2 i UospO C zęstochow a. ' Bfc- how a Al. Kv><i SPR ZED A M / ha jo ti> o d g a d W lß e fo tu i w y.. " 211? % % % #.M ' 81* jsf&/j20 k a u c ją a - W yeocklego 12 nirizki 23 m. 6. płati ul. K o p e rn i zainteresow anych m ęski,. now y - in z io W, eona tn Za«nilowej w Cze d iłir*i. reś: Częstocho. UVII"' K m iecik K a m i e ń ka. plac okolica P rzepow iada prze =*11ry-wJam. C/.<^U. zid r t l 20 D-R, ' PBACĘ Awląt Wfelkfl S to ch o w ie, w ydan e n a nazw isko STATYW MASZYNA k laszto ru. dom wa. II A kija 41, «złość I przy L'ho'wa, Al, Wo! Tadenez MlkuJeStf lofeką w domu ey i wióoz-ore w. 20 «złość P rzyjm o 3 m ieszkań, dom W arszaw a. Współ znajd ą oeol) y zna G a w ro n H jp j ru rk o w y kuplą. Je codziennie ł w na jąee ręczno roboty. -..Owito", S. - tpr/,<vlanin Mi oiieis-zkuń, 2 U)or niedzielę Często TfŚ sri ogrodu, -i mieyirii do wyho iprzo-kuila. C'U; B Z POM OC" jazd y na nazwi chow a IJ Alejo MBUHA NICZNA M aryi P an n y * U N IEW A ŻN IA * 2 m 85. lewo n wyfw<»u N IA zgubiony dowód K U P I Ę fieyns. drugi*- s p r z e d a m itftii iw *?, do sk rzy ń tfomek. O ferty w ejście I p if ' t w y rab ia osobisty i prawo l-ąru i do f roli SK RADZIO N O b o Wn. itixiii i.wa, Dą GOSPODARNA c h c e sz i powierzone Częstochow«. II sko Jó zef Nowak. K u rie ra " pod ja <1. Gos po In telig en tn a, pa 8PBZKDAO «o m a te ria łu, fa A leja 28. Złocenia /re b k ę w raa i W&zów 61. *U ^W. wózek o d w o 'h Wart-ziłWKkn1'. n ieuka przyjm ie ni li kupić za go KONSERW V «iiowo I ttzybko. handlow e, dosia dow odem osobl kolach ii o prze obow iązki goapo lówki; g a rn itu ry, i reparacjo -hi Częstochowa, Wy stytn. 8 zaś«dyni, tiajtdn;! niej, ylaszoze. kilim y, czerpy Dolne tel»przi-dui '"in od sa*t P iszcie SPRZEDAM m aszyny ntnnlna MKkłfwc? sfcrvpty kohi do row eru a wioń do budo d w ojga osób C h ę i t, O uda i tlę do r/.atl przecieku y. suchy. 6 iprz'sdam lo b lnie na w yjazd. C entrali K upna Olein. PrzM et. 'zc-rtochowie. U. U U 1UIOA ogłoszę? SPR ZED A M knyiii 4pi'«<-!ii «P r/w iania płot ni. W iadom o*/ u enlę na t y * O fe rty : Rad":w i S przedaży" Cze r«chn Bndowlii lew sto iam do m jiepic) p rzepo p la c n a ro ż n y l«kj R ynek N um iow i novsy. W lad R I/ Częs! oebo 'k o, B atorego 18. słpcbow a, M ejn wód osoblbt y na io C z ęsto ch o w a s ia d a ; Ozęstocho W ie lk a m etrow y. W re- C h n d y sy.e w le z. rfoddubziii 21 ąl-uiiw-ukirgo 29 nazw isko Chuju xra. A leja «, knleefe oftee* csycks 124 Soioch 4. m. : w * aa* ei. 25 «195 rą B ronisław a. rozumień! W y d a w n i c t w o I O e d a k e j a K a r l e ć C z ę s to c h o w s k i" C z ę s to c h o w a,» I A l e j a K, to L 0 4 # I 8 4 K Ź a t m u lu o w y d r u h «g lo o a e d w y d a w n i c t w o n i * e d p o w l

9 w C zqatochow le, wilca N arutow icza Nr. 27 Przędzalnia i Tkalnia Bawełny, Ju y I Papieru poleca znane ze swej jakości: Przędzę bawełnianą Tkaniny bawełniane wszelkiego rodzaju Telefony: I Przędzę papierową Tkaniny papierowe Worki papierowe Sienniki papierowe Przędzę jutową Tkaniny jutowe Worki jutowe Telegramy Textile". Wytwórnia Esencyj, Ekstraktów, Soków owocowych I Artykułów spożywczych CZ. J. i A. ŁEMPICCY Częstochowa, ulica Kopernika Nr. 21 telefon Nr M Poleca znane z daheaeł: DOLEWKI DO WÓDKI PROSZKI NA BUDYNIE OWOCOWE CUKIER WANILINOWY PROSZEK DO PIECZENIA I ESENCJE AROMATYCZNE DO CIAST. V u l k a n - W e r k " Częstochowa T*M## IM S FABRYKA MASZYN ODLEWNIA ZELÄZA WYROBÓW LÄN&kUTYCH I ŻELIWNYCH p iśdiikuje między innym i: części'm aszyn rolniczych, fitinsri luno-ku te. części rowerowe, w iertarki i piły maszynowe. R eperacja m aszyn rolniczych. Poleca swoją produkcję P. T. Przemvslnwi i Rolnictwu. DER TREUHÄNDER Ing. Pmnł WIR». Kwiat to ozdoba. NAJPIĘKNIEJSZE KWIATY CIĘTE I DONICZKOWE znnjdzicsz w firmie Obst- G e m ü s e -und Blumenhaus wiaść. J. HTZOL Częstochowa, li Aleja Nr 27, pnlnramv w m źn\rh?nhinknrh duły wyhńr kwintów. 45 G eneralne Przedstawicielstw o Fabryki Tapet I P m p lera w w K o l o r Ä s u v c h Biura I ak iap Częstochowa, U Aleja 20.

10 C*M numm U H a i e H d c m! U w a g a! W ielka o k a z ja n zo p efn len ia zbiorów znaczków Polski Dom Filatelistyczny W arszawa M arszałkowska 116 i znaczki polski«? w k w ie tn ia r. 2 B S /o od een C ennika K a ta lo g u 1942 W obec pow yższego kw ietniow a lista okazji nie została ro zesłan a N orm alne prem ie zostaną p rzyznane za zam ów ienia znaczków polskich. Z am ów ień poniżej 25 zł. n etto nie w ykonujem y. Z naczki dostarczam y w m ia rę posiadanych Za zaliczeniem a le w y sy łam y Z naczki polskie nadal siln ie zw yżkują. PO ŚWIĘTACH je st właściw y czas, ażebyś i ty zainteresow ał się p racą w Rzeszy. P rzy jd ź do naszego B iura, tu czekają Cię przedstaw iciele różnych firm, z następujących m iast: K m M l Btoyr M M # # Torgao P oszukuje się: ślusarzy, narzędziarzy, tokarzy, frezerów, wiertaczy, kowali, elektrotechników, szlifierzy, spawaczy, form ierzy, nitowników, dłutow ników, hartow ników, stolarzy, cieśli, dekarzy, blacharzy, brukarzy, m urarzy, palaczy, zdunów. Dnia 5-go b. m. o godz. t2-e 1g.t i Dnia 6-go b. m. o godz. 12-ej I w SaW Straży Ogniowi M a r y l» KARWOWSKA a rty stk a opery Jamamz POPŁAWSKI tenor liryczny opery Jerzy LEEELD prof, konserw, m uz. fortepian Przedsprzedaż biletów g arn i N agiow skiego. W dniu koncertu sprzedaż biletów przy kasie od godz. 10-tej i 16-tej. - aa Nr 83 Potrzebne i i także siły niekw alifikow ane do przeszkolenia męskie i żeńskie. i 6 W ODY KWIATOWE Czas przeszkolenia trw a kilka tygodni i je st płatny. Inform acyj udzielam y bezpłatnie i nieobowiązująco w B iurach Inform acyjnych: w IL Aleja 28, w Piotrkow ie, G ubem atorska 30, w Radwmeku, Plac 3-go Maja 3, 104 # 7 k w i e t n i a. kich SU 4 kwietnia: W Zagłębi«P I E R Z E puch pościelowy I wszelkie a rty k u ły z pierza dla szczotkarzy i tapicerów sprzedaje po cenach urzędowych. MARMN WOŹNIAK ' 11^# AM# N» IK M 1ML & DOMY, WILLE, PLACE, MAJĄTKI, KOLONIE - p o le c» i ponukuje m/m. «T. MIERZEJmWgKI W a m c w e,, al N e «e ę ro d z k e 15. fet. M 8 -sa S3 o d d z 'elö w w łasnych zapew ni esybką korzystną transakcję, Potrzebni garncarze na garnki gliniane. W iadomość SK L E P BŁAW ATNT, 38/E II A leja 18, W oźniak. W ARSZAW A I OKOLICE DOMY W IL LE P L A C E -K O L O N IE S p r z e d a ł o KONIUNKTURA" W arszawa, Marszałkowska Nr 108 m. B, te ł JMiM fi, <> spraw dzone. Inform acje listowe. N ie r u c h o m o ś c i wszelkiego rodzaju w W A RSZA W IE, OKOLICACH oraz w całym GEN. GUB. poleca i poszukuje F irm a J A T w W a rsz a w ie Al. Ujazdowskie Nr. 41, Tel , 8 :> pp. hcy, przerwy. 61(½ Wszelkie przy hory =.-mrress 2E je B SBc84S9r = = = = = i arty k u ły pcrl'timeryjno-kosmetyc/zne, ~ -, poleca..,. 70'c Popławski i Szymanówski W arszawa. Nowy Świat 22, Tel Korpusy do kuchenek r ó ż n y c h ty p ó w I r o z m ia r ó w o p o r n ik i -Jo & al*r*k. s/u ra J o, j>)v'lsi hol-;«, pr/.ojjiik ly, o ra z w nzoiki hl-r/,ęl <: Ta-J o rpm ii«' J a n B arań sk i l Syn CZĘSTOCHOWA, ul Katedralna Nr. 15, n aciynle kuchenne em ellewen# i a ' u m i n ł o w e. 47 < codziennie od 9-te j 13-tej i od 15-tej is-te j. w niedzielę od 11-tej 13-tej. E L s p e J y c a L o X e o w a T r a n c p o r Xy s a m m o c k o J ó w e Dora B kspedycyjno-t ranspo to wy D E H A Z E r C/.ąetoebowa. K iliń sk ieg o 14 Tel ŁadrniM C lm l# b & M * M a * # # y * * w a a b Stała komunikacta samoctiodowa Częstocuuwa W arszawa Kraków P r m # d * l# b lo r # # w o T # e h n lc m n # S w d e w W n # A r c h. T a d e u s z # z m e r d t Częstochowa, Dobkowskiego 89, tel O d d a l a ł e s W o f s s e w l e, N o w y Ś w l e f l S, t a l. S B S. Budow a, Rem onty, K onserw acje, Izolacje wodochronne fundam entów, tarasów i stropów. Odwadnianie i osuszanie budynków, piwnie i Ł p. WE B I U R O TW j & N O Ł O W Z TW A L F A Z. K m c h a r s k # CzęMuchuwm, ul. KWclunkl Nr. 25 m. 5. D ostawy fabryczne. Zlecenia handlowe. Pośrednictwo Kuehmd* Maxkm, pkżyk^ Immiikl um«u», tyrw kl*, WWury *r»z m#torl»l hwwmcyjny * dużym wyb#rm p# um»łżmyt*i muadi poleca ELEKTRA A. STANKIEWICZ Cietadiawa, Akja Na *w. Maryl Panny Nr. 38, T#Maa Nr R o m a n a ZAKŁAD FOTOGRAFICZN(LPORTRETOWY w Cz##tochowle, W. Nmrutowkza 61, vkoniij«' zdjęcia w.iz«-lkivg«> nalzaju. Skład główny w Częstochowie: Z. ORŁOWSKI I S-ka, a! N M. Panny & WYTWÓRNIA LUSTER I SZKIEŁ #m : SZLIFIERNIA CZĘSTOCHOWA, *L Wmi rnw* * «Nr. 53. w I W i ń N e * * Csęstoebow a, S o w lń fłtłrg o $4, te l. II-#. W ykonu;«: e etierain e rem o n ty»araociiodów, e$ufoft-anio cylin d ró w. w ołów, dorabł& ałe tłoków, resorów, oraz całk o w ite ksro#cr>e, przyczepy t jtyjitzny gortne BK# w C * ą s t# e h o w i#, B a r a to v lf is «S f Stefan B em b el is-letnle dośw iadczenie, w y so k a j&kom, c ja moich w yrobów kołodziejskich ja k o te : wó* iw bez okucia, pisiform, fargobów. Kola fw g u m y ty l k o n a in H ió w ie a le o r a z w a e l k ą?ęp»fs* ty m zakresie w y k o a a je. drwwm dqbwfgo 1 guobefo. C#ay pfwkpgk Nasiona gwarantów*** j pierwszorzędnych firm k r a j o w y c h i s a g r g m i c i m y c t i R. KUCHARSKI, Cz##t * how m, * # # R f & K I FR. KLRBIŚŻ #L &** M#j* #L T#Wm# 54K U 'p ra u -iii c a łe ń n # -U, r u l-y h ü c. w a d e r. d :b & o h * w. k o tw v I r M a y c k barn W * M # «s # = r * i kluaiwwfch, f 'kulo. ł,l»-b,d garok*# : hlmoby akiww*- **J) (łutojn v«uukł* łmo* J Wilv,,j»«s-isiajsOTts nse cis kweb*** Wf ruiall«*aa# ł mlrnwumlow* *rw w*b!kw 'nmu r-.b»!, l.lg^har^ł# pa ew,afli oktlcb! P*^ Kemł# * K rum urh" MARIA Fl LU«"L Mmryl P###y Nr A Zostały one młeckich skutkiem działalność B Ł a s z ; Odddmlmr* w S & S roka bolszew straty w lut swoich bezsl niemieckim f nież w czasit niezwykle w szewiey «fmw reks: 104.1* jede* e «* Ada? Sowieckie -«mym tamek sainok 250 samoit ierii P 5D5 samoit ziemi ' 110 eamolt ly mm % GLÖWN kwietnia- ich Sil Zbi kwietnia: W# fmmd# kmlmyeä #W ataku, dokon; : Iredksw y fealszgwlkśw m# -d# mw eprttz s. tym 47 wrnym### I W W* RwW ckb Letnletw m# ## W AhT yypmdy #.i] %iadowrzy Wow* Ą c )ami. i lsktid ry %Trh i m aiakó* n: *niiklf z i'z U lstw ow ; "*K K. p

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów

Archidiecezjalny Program Duszpasterski. Okres PASCHALNy. ROK A Propozycje śpiewów Archidiecezjalny Program Duszpasterski Okres PASCHALNy ROK A Propozycje śpiewów Poznań 2007/2008 21 WIELKI CZWARTEK W. W Krzyżu cierpienie; A myśmy się chlubić powinni (antyfona śpiewana na przemian z

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

OKRES BOŻEGO NARODZENIA Pomoce liturgiczne dla psałterzystów OKRES BOŻEGO NARODZENIA rok C CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ Adres: 75-817 Koszalin ul. Seminaryjna 2 Telefon / fax: (94) 340 98 69

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy

Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy Dusze czyśćowe potrzebują naszej modlitwy 128. Panie mój p r z y c h o d z ę d z i ś, G C serce me skruszone przyjm. G C Skłaniam się przed świętym tronem Twym. e a D D7 Wznoszę ręce moje wzwyż, G C miłość

Bardziej szczegółowo

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40.

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu po Zmartwychwstaniu Pańskim. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ:

ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI. przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: ŚPIEWNIK SCHOLA DZIECIĘCA NIEBIAŃSKIE DZIECI przy PARAFII POD WEZWANIEM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO I NMP KRÓLOWEJ POLSKI W SOMONINIE WŁASNOŚĆ: IMIĘ...... NAZWISKO...... KLASA...... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo