WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY"

Transkrypt

1 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w: I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ f DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY ZAINTERESOWANEJ 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu 03. Seria i numer dokumentu tożsamości: jeśli dowód " I I I I I I I I I I I osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko paszport Imię 06. Data urodzenia (dd / mm / rrrr) (1) Należy wpisać numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. DANE AD RES OWE OSOBYZAINTERESOWANEJ - ADRES ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY 01. Kod )OCZlowy 02. Poczta 03. Gmin a /C zielnica 04. Miejscowość 05. Ulica 06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1) 09. Symbol państwa (2)(3) 10. Zagraniczny kod pocztowy (2) 11. Nazwa państwa (2) (1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe. (2) Wypełnić w przy padku, gdy adres jest inny niż polski. (3) Podań ie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej. DANE AD RESOWE OSOBYZAINTERESOWANEJ -ADRES ZAMIESZKANIA (4) 01. Kod )OCZlowy 02. Poczta 03. Gmin a /C zielnica 04. Miejscowość 05. Ulica 06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1 09. Symbol państwa (2)(3) 10. Zagraniczny kod pocztowy (2) 11. Nazwa państwa (2) 12. Adres poczty elektronicznej (1) (1) Podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe. (2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski. (3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej. (4) Wypełnić w przypadku, gdy adres zamieszkania je st inny niż adres zameldowania na pobyt stały. strona: 1/3

2 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a DANE ADRESOWE OSOBYZAINTERESOWANEJ -ADRES DO KORESPONDENCJI 01. Kod pocztowy 02. Poczta Gmina/Dzielnica 04. Miejscowość 05. Ulica 06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (1) 09. Symbol państwa (2)(3) 10. Zagraniczny kod pocztowy (2) 11. Nazwa państwa (2) (1) Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe. (2) Wypełnić w przypadku, gdy adres jest inny niż polski. (3) Podań ie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej. S y m b o l i n u m e r ś w ia d c z e n ia : N a leży p o d a ć O d d z ia ł / In s p e k to r a t Z U S : i i i i i i II. WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ W n o s z ę o p o n o w n e u s ta le n ie p ra w a d o re n ty z ty tu łu n ie z d o ln o ś c i d o p ra c y. III. OŚWIADCZENIE OSOBY ZAINTERESOWANEJ 1. O ś w ia d c z a m, ż e : (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) j p ra c u ję nie p ra c u ję Jeże li Pani-P an p ra c u je n a le ż y w y p e łn ić p o n iż s z e p o le i p o d a ć ro d z a j w y k o n y w a n e j pra cy, w y k o n y w a n y z a w ó d lu b w y k o n y w a n e c z y n n o ś c i o ra z n a z w ę a k tu a ln e g o p ra c o d a w c y : N a le ż y p o d a ć n a z w ę i a d re s p la c ó w k i s łu ż b y z d ro w ia [ 1 ], w k tó r e j P ani-p an b y ła -b y ł lu b je s t le c z o n a /y : 2. P rz e d k ła d a m d o k u m e n ty : (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) J z a ś w ia d c z e n ie o s ta n ie z d ro w ia d o k u m e n ta c ja le cznicza W celu p o n o w n e g o usta lenia prawa do renty z ty tu łu n ie zd o ln o ści do pracy należy w o rganie rentow ym przedłożyć za św ia dczenie o sta n ie zdrow ia dla c e ló w św iadczeń z ubezpieczenia społe cznego, w yd a n e przez lekarza prow adzącego le czenie nie w cześniej niż na m iesiąc przed datą złożenia w n io s k u, oraz ew e n tu a ln ie p osiadaną doku m e n ta cję leczniczą. Jeżeli w e w n io s k u nie zam ieszczono d a n ych lu b nie dosta rczo n o d o ku m e n tó w, któ re są niezbędne do je g o rozpatrzenia, organ re n to w y w zyw a za interesow anego do u zu p e łn ie n ia w n io s k u i w yznacza te rm in na to uzupełn ienie. N ie u su n ię cie braków w te rm in ie w yznaczonym przez organ re ntow y s p o w o d u je w y d a n ie decyzji o o d m o w ie w szczęcia postę pow ania. Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie n ie p ra w d z iw y c h zeznań, oświadczam, że dane zawarte we wniosku, podałam(em) zgodnie z prawdą, co potwierdzam złożonym podpisem. (Miejscowość) (Data: dd I mm I rrrr) (Podpis osoby zainteresowanej lub pełnomocnika) [1] Pod pojęciem placówki służby zdrowia należy rozumieć: zakład opieki zdrowotnej (przychodnia, szpital, ośrodek zdrowia, poradnia), indywidualną i grupową praktykę lekarską oraz inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. strona: 2/3

3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a INFORMACJA Zakład in form uje, że zgodnie z u s ta w ą z dnia 30 kw ietnia 2004 r. o świadczeniach przedem erytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 170) - osoba, w przypadku któ re j ustało praw o do ren ty z ty tu łu niezdolności do pracy, m oże ubiegać się o św iadczenie przedem erytalne. Prawo do świadczenia przedem erytalnego przysług uje pod w arunkiem z a re je s tro w a n ia się w e właściw ym po w ia tow ym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania praw a do re n ty z ty tu łu niezdolności do pracy, tj. od na stępnego dnia po dniu, do którego zosta ła przyznana ta renta. W przyp adku zgłoszenia - nie później niż w m iesiącu, od któreg o ustało praw o do o k re sow e j re n ty z ty tu łu niezdolności do pracy - w niosku o p o n o w n e usta len ie praw a do te j renty, w a ru n e k zare je stro w a n ia się w e w łaściw ym po w ia tow ym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od ustania praw a do re n ty uw aża się za spełniony ró w n ie ż w ów czas, gdy reje stra cja ta na stąpi w ciągu 30 dni od otrzym ania decyzji ZUS odm aw iającej ustalenia praw a do ren ty na dalszy okres. Świadczenie przedem erytalne przysługuje osobie, która niep rzerw a nie - przez okres co najm niej 5 la t - pobierała re n tę z ty tu łu niezdolności do pracy i do dnia, w którym usta ło praw o do renty, ukończyła co najm n iej 55 la t - kobieta oraz 60 la t - m ężczyzna i osiągnęła okres u p raw nia jący do em erytury, w ynoszący co najm n iej 20 la t dla kobiet i 25 la t dla m ężczyzn. Świadczenie przedem erytalne przysługuje po upływ ie co najm niej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, je ż e li osoba ubiegająca się o to św iadczenie: 1 ) n a dal je s t z a re je stro w a n a ja k o bezro b o tn a, 2 ) w okre sie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odm ów iła bez uza sadnionej przyczyny przyjęcia propozycji od pow ie dniego zatrudnienia lub innej pracy zaro bko w ej, w rozum ieniu u s ta w y o prom ocji zatrudnienia i in stytu cjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) zw anej dalej u s ta w ą o prom ocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interw encyjnych lub ro b ó t publicznych, 3 ) złoży w niosek o przyznanie świadczenia prze de m erytaln eg o w term inie nieprzekraczającym 30 dni od dnia w ydania przez po w ia to w y urząd pracy dokum entu pośw iadczającego 6-m iesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, a w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkow a usta nie po upływ ie 6-m iesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych - w term inie nieprzekraczającym 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zaro bko w ej, w rozum ieniu przepisów u sta w y o prom ocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ram ach pra c interw encyjnych lub ro b ó t publicznych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na w n iose k osoby zaintere sow a ne j m oże przyw rócić term in złożenia w niosku. W arunki w skazane w p k t 1-3 m uszą być spełnione łącznie. strona: 3/3

WSKAZANIE/ZMIANA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE UBEZPIECZONEGO. (Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając 2 )

WSKAZANIE/ZMIANA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE UBEZPIECZONEGO. (Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając 2 ) WSKAZANIE/ZMIANA OSÓB UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE UBEZPIECZONEGO (Należy zaznaczyć odpowiednie pole, wstawiając 2 ) wskazanie osób uprawnionych dokonywane po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

w dniu 12 maja 2014 r. 5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie

w dniu 12 maja 2014 r. 5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-903-10/14 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1 Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości, pola ciemne wypełnia Urząd, wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. 1. Numer PESEL/REGON 2. Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku!

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku! WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku! Nr sprawy PZON.4011...(wypełnia organ) Wniosek składany po raz pierwszy TAK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej** - - - 2. Liczba załączników 1) Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie prawa pomocy

Wniosek o przyznanie prawa pomocy WZÓR NR 117 WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA POMOCY PRAWNEJ W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM ADMINISTRACYJNYM UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI PPF Wniosek o przyznanie prawa pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok)

DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji (Dzień - Miesiąc -Rok) 1. PESEL: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/152/12 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 6. XI 2012 r. 2. NIP: DOK-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 3. Data złożenia deklaracji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pomoc. ...dnia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie. 1. Nazwisko i imię. 2. Wiek Pesel. 3. Adres. 4. Telefon. Proszę o przyznanie.

Wniosek o pomoc. ...dnia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie. 1. Nazwisko i imię. 2. Wiek Pesel. 3. Adres. 4. Telefon. Proszę o przyznanie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie...dnia. Wniosek o pomoc 1. Nazwisko i imię. 2. Wiek Pesel. 3. Adres. 4. Telefon. Proszę o przyznanie. Uzasadnienie Rodzina ponosi opłaty: - energia. - czynsz.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy 1 POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM Formularz DO-1 1. PESEL/REGON DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik nr 1do Uchwały Nr XXI/200/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 11 grudnia 2012 r. POLA JASNE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nr sprawy......, data... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Nazwisko dziecka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1)

NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Numer dokumentu 3. Status NIP-2 ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE 1) OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEMAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia, prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza. A Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO, KRS-W10 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców ODDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Liczba załączników 1) - - - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami Podstawa 1. Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI IP 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów

Bardziej szczegółowo

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach

OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Krzeszowicach Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/392/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 31 października 2013r. Kod kreskowy DO DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo