Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni""

Transkrypt

1 Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT

2 Stosowane standardy rachunkowości PSR - Polskie Standardy Rachunkowości MSSF - Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej US GAAP - Standardy stosowane w Stanach Zjednoczonych (US Generally Accepted Accounting Principles)

3 Wstęp Elementy sprawozdania finansowego Bilans (Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej) Rachunek Zysków i Strat Sprawozdanie z Dochodów Całkowitych Rachunek Przepływów Pieniężnych Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Noty Informacja Dodatkowa

4 Elementy najistotniejsze z punktu widzenia analizy fundamentalnej (kolejność nieprzypadkowa) Rachunek Zysków i Strat Bilans Rachunek Przepływów Pieniężnych

5 Bilans - Aktywa Aktywa trwałe Aktywa obrotowe

6 Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Finansowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

7 Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Należności z tytułu dostaw i usług Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

8 Bilans - Pasywa Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Długoterminowe Krótkoterminowe

9 Kapitał własny Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały mniejszości

10 Długoterminowe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia pracownicze Pozostałe rezerwy Zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe

11 Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwa na świadczenia pracownicze Pozostałe rezerwy Zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe

12 Rachunek Zysków i Strat Przychody netto ze sprzedaży Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne EBITDA Amortyzacja Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)

13 Rachunek Zysków i Strat cz. 2 Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych Zysk przed opodatkowaniem (EBT) Podatek dochodowy Zysk z działalności zaniechanej Zysk netto, przypadający na: akcjonariuszy jednostki dominującej udziały mniejszości

14 Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy Wydatki

15 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty: wyłączenie pozycji zaliczanych do działalności inwestycyjnej wyłączenie pozycji zaliczanych do działalności finansowej wyłączenie pozycji niegotówkowych pozostałe korekty

16 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Wpływy Sprzedaż wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych Sprzedaż papierów wartościowych Dywidendy Odsetki

17 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych Nabycie papierów wartościowych

18 Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy Emisja akcji Emisja dłużnych papierów wartościowych Zaciągnięcie kredytów i pożyczek

19 Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wydatki Nabycie akcji własnych Dywidendy Odsetki Wykup dłużnych papierów wartościowych Spłata kapitału kredytów i pożyczek

20 Rodzaje sprawozdań finansowych Sprawozdanie jednostkowe Sprawozdanie skonsolidowane

21 Etapy analizy fundamentalnej Analiza spółki: rentowność, wypłacalność, płynność, efektywność zarządzania aktywami. Wycena akcji (określenie ich wartości wewnętrznej). Porównanie cen rynkowych akcji z ich wartością wewnętrzną.

22 Czy to jest skuteczne? Argumenty za: Akcje nie są bezwartościowymi papierkami, stoi za nimi część majątku spółki. Brak powszechnej dostępności. Rynki dążą do stanu równowagi.

23 Czy to jest skuteczne? Argumenty przeciw: Rynki efektywnie dyskontują informacje, w tym fundamentalne. Analiza fundamentalna jest jak kostium bikini. Analizujemy przeszłość, a nie przyszłość. Czytając sprawozdania finansowe widzimy to, co Zarząd chce byśmy widzieli, a nie rzeczywistość.

24 Rentowność Definicja: Zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysku lub przepływów pieniężnych.

25 Wskaźniki rentowności Marża zysku na sprzedaży Marża zysku operacyjnego Marża zysku brutto Marża zysku netto Rentowność aktywów (ROA) Rentowność kapitału własnego (ROE)

26 Interpretacja wskaźników finansowych Porównanie do średniego poziomu wskaźników wybranych spółek Porównanie do średniego poziomu wskaźników branży Ocena tendencji (zmian danego wskaźnika w czasie) Problem: układ odniesienia może być ciężki do uzyskania

27 Wypłacalność Definicja: Zdolność przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań w długim okresie.

28 Wskaźniki wypłacalności Wskaźnik ogólnego zadłużenia Wskaźnik zadłużenia długoterminowego Ogólne zasady: Maksymalne kapitały własne w strukturze pasywów. Maksymalne zobowiązania długoterminowe w strukturze zobowiązań.

29 Płynność Definicja: Zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań.

30 Wskaźniki płynności Wskaźnik bieżącej płynności Wskaźnik płynności szybki Wskaźnik płynności bardzo szybki Ogólne zasady: Maksymalne aktywa płynne w stosunku do bieżących zobowiązań.

31 Cykl konwersji gotówki 1. Wskaźnik rotacji zapasów (w dniach) 2. Wskaźnik ściągalności należności (w dniach) 3. Wskaźnik spłaty zobowiązań krótkoterminowych (w dniach) Cykl konwersji gotówki =

32 Efektywność zarządzania aktywami Definicja obrazowa: Zdolność przedsiębiorstwa do generowania przychodów z aktywów, czyli ile pieniędzy spółka jest w stanie wycisnąć z aktywów, którymi dysponuje.

33 Wskaźniki efektywności (aktywności) Wskaźnik obrotowości aktywów Wskaźnik obrotowości aktywów trwałych Wskaźnik obrotowości zapasów towarów (w przedsiębiorstwach handlowych)

34 Piramida Du Ponta 1. Marża zysku 2. Wskaźnik obrotowości aktywów 3. Dźwignia finansowa ROE = 1 x 2 x 3

35 Dziękuję za uwagę! Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. W TYSIĄCACH ZŁ

TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. W TYSIĄCACH ZŁ TECHNOLOGIE BUCZEK S.A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 184 002,5 - ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług 165 798,3 Przychody pozostałe operacyjne 5 430,4 Przychody finansowe 711,8 Koszty

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2012 r. 1 Libra Capital Spółka Akcyjna Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2012 do 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 BILANS w tys. zł 31.03.2000 koniec kwartału 31.12.1999 koniec poprz. Kwartału 31.03.1999 koniec kwartału 31.12.1998 koniec poprz. Kwartału A k t y w a I. Majątek trwały 3 770 3 958 5 745 5 928 1. Wartości

Bardziej szczegółowo