W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta."

Transkrypt

1 W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej używana przez banki inwestycyjne, w szczególności na potrzeby IPO, jest metoda porównawcza. Wartość emitenta jest zestawiana z wartością porównywalnych firm, notowanych na giełdzie, które posiadają podobne fundamenty, dla których charakterystyczne są podobne czynniki ryzyka, perspektywy rozwoju i zyskowność oraz są z tej samej branży. Wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Do tych celów używane są zazwyczaj następujące wskaźniki: P/E (cena/zysk), P/S (cena/sprzedaż), P/BV (cena/wartość księgowa) oraz P/EBIT (cena/przepływy pieniężne), EV/EBITDA (kapitalizacja + dług netto + wartość udziałów mniejszości)/ebitda. Sukces metody porównawczej często zależy od wyboru odpowiedniej spółki, z którą można by było porównać emitenta. Zaletami metody porównawczej są: - odniesienie do bieżącej wyceny rynkowej spółek, działających w tej samej branży lub pokrewnych branżach, - niewielka subiektywność oceny, która jest ograniczona głównie do doboru spółek tworzących bazę porównawczą, - prostota, szeroka znajomość tej metody wśród inwestorów. 1 / 6

2 Natomiast wady tej metody polegają na: - braku uwzględnienia perspektyw rozwoju spółki, - zależności wyceny od koniunktury na rynku, - zbyt daleko idących uproszczeniach, - rozbieżności w szacowaniu różnych wskaźników. Najpopularniejszą metodą wyceny spółki jest wskaźnik P/E. Wskazuje ona, ile złotówek są skłonni zapłacić inwestorzy za 1 złotego zysku. Wskaźnik ten możemy obliczyć, dzieląc cenę akcji przez zysk, przypadający na 1 akcję. Zysk na 1 akcję możemy otrzymać, dzieląc kapitalizację spółki przez zysk netto. Na współczynnik P/E wpływają następujące czynniki: - dynamika zysku na jedną akcję (zasadą jest, że im wyższa jest dynamika, tym wyższe jest P/E), - zmienność zysków na akcję (regułą jest, że im niższa jest zmienność, tym wyższa jest wartość P/E), - dźwignia operacyjna i finansowa (im większa dźwignia, tym niższy jest wskaźnik P/E), - przejrzystość i relacje inwestorskie (większa przejrzystość spółki - wyższa wartość wskaźnika P/E), - wartość tego wskaźnika dla rynku oraz porównywalnych spółek, - poziom stóp procentowych, - dywersyfikacja oraz pozycja rynkowa przedsiębiorstwa, Wadą tej metody wyceny jest to, że posiada ona zastosowanie tylko do spółek przynoszących zyski. Jak wiadomo, zyski księgowe mogą być sztucznie zaniżone bądź zawyżone poprzez, na przykład, rozwiązywanie rezerw. Metodą alternatywną do P/E jest EV/EBITDA. Odzwierciedla ona wartość, jaką inwestorzy gotowi są zapłacić za jednostkę zysku operacyjnego spółki powiększonego o amortyzację: 2 / 6

3 EV/EBITDA = (Kapitalizacja + Dług netto + Wartość udziałów mniejszości)/ebitda Ponieważ mniej spółek przynosi straty na poziomie EBITDA niż netto, metoda ta może mieć szersze zastosowanie. Innymi zaletami tej metody są możliwość porównywania spółek o różnym poziomie dźwigni finansowej, jak również lepsze odzwierciedlenie wartości firm działających w sektorach wymagających szczególnie wysokich nakładów inwestycyjnych o długim okresie zwrotu. Natomiast wadą może być różne podejście analityków do szacowania długu netto (wartość z roku bazowego jest wykorzystywana do wskaźników na wszystkie lata lub dług netto prognozowany dla każdego roku osobno) oraz mniejsza niż w przypadku P/E dostępność wskaźników dla porównywalnych spółek. Drugą metodą używaną przy wycenach spółek na potrzeby IPO jest metoda DCF - zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zaliczana do metod dochodowych. Zaletą tej metody jest to, że uwzględnia ona prognozy wyników finansowych oraz perspektywy rozwoju spółki. Natomiast wadą może być fakt, że jest ona wysoce wrażliwa na przyjęte parametry oraz założenia dotyczące rozwoju i wyników finansowych spółki. Potencjalnym problemem związanym z modelami dyskontowania przepływów pieniężnych jest to, że uzyskana za ich pomocą wewnętrzna wartość akcji może być znacząco powyżej lub poniżej bieżących cen na giełdzie. Może się zdarzyć tak, że cena rynkowa nigdy nie osiągnie wyznaczonej wartości wewnętrznej. W ten sposób oczekiwania inwestora stosującego te metody będą zawiedzione. 3 / 6

4 Struktura oferty publicznej, podział między inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych Ustalenie właściwej struktury oferty jest ważnym elementem pracy nad prospektem emisyjnym. Czasami podział oferty między inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych decyduje o powodzeniu całego procesu pierwszej oferty publicznej. Warto zadbać zarówno o inwestorów instytucjonalnych, którzy zapewniają stabilizację kursu i zostają ze spółką zazwyczaj na dłużej, jak też inwestorów indywidualnych, którzy z kolei gwarantują odpowiednie rozproszenie akcjonariatu i płynność walorów na giełdzie. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu oferty publicznej, a także właściwego obrotu na giełdzie, warto ustalić odpowiednie proporcje dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Decydujące znaczenie kapitałowe funduszy emerytalnych i inwestycyjnych na polskiej giełdzie powoduje, że od 50% do 75% oferty kierowane jest do tych inwestorów. Reszta jest przeznaczana dla indywidualnych (drobnych) inwestorów. Udział w ofercie publicznej inwestorów instytucjonalnych jest odbierany pozytywnie przez drobnych inwestorów. Stanowi to dla nich w pewnym stopniu gwarancję bezpieczeństwa inwestycji. Udział drobnych inwestorów w ofercie jest z kolei niezbędny dla zapewnienia odpowiedniej płynności papierów na rynku wtórnym. Należy pamiętać, że formalny wymóg odpowiedniego rozproszenia akcjonariatu spółki giełdowej stanowi, że minimum 25% akcji powinno znajdować się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada uprawnienia do wykonywania nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów. Drobni inwestorzy są skłonni do podejmowania decyzji inwestycyjnych na podstawie emocji. Dlatego ich udział w ofercie publicznej nie powinien być zbyt duży dla zapewnienia stabilności kursu akcji spółki. 4 / 6

5 Do oferty można włączyć programy motywacyjne dla zarządu i pracowników, polegające na przyznawaniu im akcji po atrakcyjnej cenie. Tak skonstruowany program motywacyjny pozwala, po pierwsze, zatrzymać w spółce kluczowe osoby, a po drugie, sprzyja rozproszeniu akcjonariatu spółki. Ze względu na to, że akcje obejmowane po cenie dużo niższej od rynkowej mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla stabilności kursu, spółka musi zadbać o to, by trafiały do obrotu na giełdzie po upływie określonego czasu. Wizerunek inwestycyjny spółki (equity story) Tzw. equity story sprowadza się do pomysłu na uzasadnienie, dlaczego warto kupić akcje danej firmy. Uwzględnia bieżące potrzeby inwestorów, ale też jest w jakimś stopniu sprzedawaniem marzeń. Wizerunek inwestycyjny tworzą następujące elementy: - materiały dotyczące krajowego rynku produktów emitenta, - materiały opisujące sektor, w którym działa emitent, - materiały opisujące pozycję emitenta na tle innych przedsiębiorstw z branży, o ile to możliwe, również na rynku międzynarodowym, - prognozy rozwoju przedsiębiorstwa emitenta, w szczególności w kontekście prognoz rozwoju branży, - materiały opisujące strukturę, warunki i terminy oferty akcji. 5 / 6

6 Uwaga: niniejszy artykuł stanowią podrozdziały rozdziału 4 Droga na giełdę - krok po kroku" książki - pracy zbiorowej ekspertów BDO pt. Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej" wydanej przez Difin, 2008 r. Więcej informacji o tej książce zamieszczamy w dziale Literatura biznesu". 6 / 6

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Najbardziej optymalną i najpopularniejszą metodą ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej jest tzw. księga popytu.

Najbardziej optymalną i najpopularniejszą metodą ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej jest tzw. księga popytu. Najbardziej optymalną i najpopularniejszą metodą ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej jest tzw. księga popytu. Roadshow Jednym z kluczowych etapów oferty publicznej jest organizowanie semina riów i prezentacji

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Raport analityczny. Raport analityczny 1 GPM,,VINDEXUS S.A. GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. z siedzibą w Warszawie Analityk Krzysztof Masalski, k.masalski@idmsa.pl, +48 501 519 775 30 grudnia 2008 r. 1 INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.com/pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe

www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe www.pwc.pl/rynkikapitalowe Droga na giełdę Rynki kapitałowe Niniejsza publikacja została sporządzona w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji (PDA). Opcje nadsubskrypcji ( greenshoe options )

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 639 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 37 2011 MARCIN GŁĘBOCKI MICHAŁ GRUDZIŃSKI MICHAŁ KUNDERA MAŁGORZATA SYLWESTRZAK STUDIUM METODYKI WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny

PROCES INWESTYCYJNY. Metody wyceny PROCES INWESTYCYJNY Metody wyceny CYKL PUBLIKACJI DOBRE PRAKTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE POZYCJE: Wstępna selekcja projektów Due Diligence Metody wyceny Negocjacje i kwestie prawne Strategie wyjścia WSTĘP

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE: Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Obligacje i akcje. Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Obligacje i akcje Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa? Finansowo-Księgowy. analiza przypadków. www.bgk.infor.pl. Dodatek kwartalny BIULETYNU głównego księgowego

SERWIS. Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa? Finansowo-Księgowy. analiza przypadków. www.bgk.infor.pl. Dodatek kwartalny BIULETYNU głównego księgowego Dodatek kwartalny BIULETYNU głównego księgowego SERWIS Finansowo-Księgowy BGK nr 12 (180) Dodatek nr 2 15 czerwca 2013 r. www.bgk.infor.pl Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa? n Kiedy należy dokonać wyceny

Bardziej szczegółowo

1. Inwestorski marketing-mix na rynkach akcji

1. Inwestorski marketing-mix na rynkach akcji ciach emisji nowych akcji w przypadku złej kondycji finansowej spółki. Spółki mogą ponadto przeprowadzić podział akcji skutkujący zwiększeniem liczby akcji w obrocie, który, nie powodując ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw

Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Podyplomowe Studium Zarządzanie Wartością Firmy XV edycja Mariusz Duda Wpływ kosztu kapitału na wartość fundamentalną przedsiębiorstw Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Inwestorski marketing-mix

Inwestorski marketing-mix Katarzyna Mamcarz Inwestorski marketing-mix Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami F I N A N S E Inwestorski marketing-mix F I N A N S E Katarzyna Mamcarz Inwestorski marketing-mix Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

numer ewidencyjny 05/12/04

numer ewidencyjny 05/12/04 Raport Analityczny TIM S.A. Warszawa, 09 grudnia 2005 numer ewidencyjny 05/12/04 TIM (8.8000, 9.0000, 8.7500, 8.8000-0.1500), WIG (34,368.22, 34,482.04, 34,362.83, 34,403.40-77.8398) ber October November

Bardziej szczegółowo

ORBIS S.A. Redukuj 35,04 zł

ORBIS S.A. Redukuj 35,04 zł Sektor: Hotele i Restauracje Data: 26.06.2012 Analityk: Robert Kurowski, makler papierów wartościowych ORBIS S.A. Redukuj 35,04 zł Podstawowe dane Kurs bieżący (zł): 40,71 Liczba akcji (tys. szt): 46077

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE ALOKACJI AKTYWÓW - STRATEGIE AGRESYWNE

STRATEGIE ALOKACJI AKTYWÓW - STRATEGIE AGRESYWNE STRATEGIE ALOKACJI AKTYWÓW - STRATEGIE AGRESYWNE STRATEGIE AGRESYWNE CZĘŚĆ 2 Strategie agresywne należą do grupy strategii charakteryzujących się występowaniem dotkliwych poziomów obsunięcia kapitału oraz

Bardziej szczegółowo

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER

DT Partners. Rosnące dyskonto pomimo dobrych wyników za 2014 r. Aktualizacja raportu. Cena docelowa: PLN 6.1 15.04.2013 EQUITY RESEARCH PARTNER EQUITY RESEARCH PARTNER Aktualizacja raportu DT Partners Obrót Wierzytelnościami Polska Cena docelowa: PLN 6.1 Obniżamy prognozy zysku netto o 4% w 2015 r. oraz o 3% w 2016 r. Pozostawiamy 12M cenę docelową

Bardziej szczegółowo

Millennium. Gorące i drogie akcje Rekomendacja KUPUJ podtrzymana, cena docelowa wzrasta z 6,22 PLN do 7,03 PLN SPRZEDAJ.

Millennium. Gorące i drogie akcje Rekomendacja KUPUJ podtrzymana, cena docelowa wzrasta z 6,22 PLN do 7,03 PLN SPRZEDAJ. Niniejszy dokument stanowi tłumaczenie rekomendacji wydanej w j. angielskim (wybranych fragmentów). Millennium Polska, banki Reuters: MILP.WA Bloomberg: MIL PW 11 lutego 2014 r. Gorące i drogie akcje Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo