ELEMENTY MOTYWACJI PŁACOWEJ OPARTE NA SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEMENTY MOTYWACJI PŁACOWEJ OPARTE NA SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA"

Transkrypt

1 LITERATURA 1. Barburski J., Dobija M. (2007), Produktywność racy w asekcie makro i mikroekonomicznym, [w] Dudycz T., Tomaszewicz Ł., (red), Efektywność rozważania nad istotą i omiarem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2. Cobb C. W., Douglas P. H. (1928), A Theory of Production, American Economic Review, vol Dobija M. (2004), Analityczna funkcja rodukcji, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 9(656). 4. Dobija M. (2000), Modele omiaru i analizy roduktywności racy w asekcie ekonomii i rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 56, Warszawa. 5. Hellwig Z. (red., 1997), Eksansja gosodarcza Polski końca XX wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań. 6. Marciniak S. (2007), Makro i mikroekonomia, Podstawowe roblemy, PWN, Warszawa. 7. Słownik wyrazów obcych (1980), PWN, Warszawa. 8. Smith A. (1776), w: Cambell, Skinner, Todd (red.), An Inquiry into the Nature and Consensus of Wealth of Nations, Claredon Press Oxford, УДК ELEMENTY MOTYWACJI PŁACOWEJ OPARTE NA SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Dr. Wojciech Kozioł Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland У статті досліджуються принципи винагороди адекватної моделі людського капіталу. Проведене дослідження доводить, що базовий оклад є похідною окремої людини як значення капіталу. Таким чином, для того, щоб компанія могла сплачувати бонуси за працю, необхідно брати до уваги фінансові результати, досягнуті компанією. Також стаття аналізує поведінкові та мотиваційні сторони у системі оплати праці. Ключові слова: людський капітал, винагорода за працю, базовий оклад, бонуси, аналітичні функції виробництва. This aer resents the rinciles of remuneration adequate to human caital model. There has been roved that base salary is a derivative of individual human caital value. Thus, bonus ay needs to take into consideration financial data achieved by comany. In the article the behavioral and motivational side of resented remuneration system is also analyzed. Base salary is a hygiene factor, which does not give ositive satisfaction, though dissatisfaction results from its absence. From the oint of view of human caital model, this hygiene factor imact is a guarantee of human caital value rotection. The actual motivator is bonus salary. Orientation on financial effects leads to worker s recognition, achievement or ersonal growth. Alying the fixed oint theorem to adequate formula of analytical roduction function allows to estimate bonus ay level that assures comany financial equilibrium. Key words: human caital, remuneration, base salary, bonus ay, analytical roduction function. Wstę. Jedną z najistotniejszych funkcji rachunkowości jest zaewnienie efektywnych narzędzi służących rozliczeniu się organizacji z otoczeniem. Prawidłowo rowadzona ewidencja dokumentów handlowych może stanowić wystarczające narzędzie dla orawnego rozliczenia się z innymi odmiotami wsółracującymi na zasadach rynkowych. Z kolei rachunkowość odatkowa dostarcza narzędzi dla właściwego rozliczenia się z administracją aństwową. Wśród kluczowych interesariuszy zewnętrznych każdej organizacji znajdują się również zatrudnieni rzez nią racownicy. Prawidłowe rozliczenie wsółracy organizacji z ta gruą interesariuszy nie jest tak roste jak może sugerować liberalna doktryna ekonomiczna. Doktryna liberalna zakłada oarcie rozrachunków z racownikami na informacjach łynących z rynku racy, co stanowi nadmierne uroszczenie rzeczywistości. Wynagrodzenie stanowi kluczowy element warunków wsółracy organizacji z racownikami. Ponadto warunki łacowe stanowią ważny element systemu motywacji. Należy amiętać, że motywowanie to orócz kierowania, kontrolowania i lanowania, odstawowa funkcja systemu zarządzania organizacją. Zatem niewłaściwe określenie łac, zarówno ich części stałej jak i zmiennej może oważnie zakłócić rzebieg rocesu motywacji do racy.

2 Серія: Економічні науки Випуск 27. Частина І Celem artykułu jest rzedstawienie zasad wynagradzania racowników zgodnie z koncecją kaitału ludzkiego. Przyjęta koncecja kaitału ludzkiego sformułowana ozostaje w zgodzie z ogólną naturą kaitału oraz stosowanymi w rachunkowości zasadami jego omiaru. Zasady wynagradzania obejmują metodologię określania zarówno stałego składnika wynagrodzenia oraz części zmiennej uzależnionej od osiągniętych efektów organizacji. Model łac stałych. Zastosowany w artykule model omiaru kaitału ludzkiego stanowi rozwinięcie ogólnego modelu kaitału oracowanego rzez M. Dobija. Model ten został szerzej omówiony w rozdziale ierwszym. Warto odkreślić, że koncecja ta zaewnia szerokie sojrzenie na ojęcie kaitału. Jedną z cech wyróżniającą ją sośród większości odejść do roblematyki kaitału jest fakt, że nie ogranicza się do ostrzegania kaitału jako zwykłej wartości. Koncecja ta uwzględnia również naturalne oddziaływania. Wymaga to uwzględnienia czynnika czasu. Dynamiczny model zmian kaitału rzedstawia formuła (M. Dobija, 2009): C t = C 0 e (-s+m)t, gdzie: C t wartości kaitału w chwili t, C 0 kaitał oczątkowy, s wskaźnik naturalnej stratności kaitału, stała ekonomiczna, t zmienna uływu czasu, m zmienna określająca wływ racy i zarządzania. Kaitał odlega trzem kluczowym oddziaływaniom środowiska: naturalny rozływ kaitału na skutek sontanicznej dyfuzji (s), doływ kaitału w efekcie racy i zarządzania (m) oraz 8-rocentowa stała ekonomiczna (). Oddziaływania te srawiają, że oczątkowa wartość kaitału (C 0 ) może wzrastać lub odlegać rozływowi. Zakres tych oddziaływań określa czynnik czasu, dlatego formuła kaitału wymaga zastosowania rachunku dyskontowego. Jednym z założeń ogólnego modelu kaitału, jest wycena wartości w jednostkach ieniężnych. Uwaga ta dotyczy również kaitału ludzkiego, który zdaniem wsomnianego Autora, ma swoje źródło w skaitalizowanych nakładach niezbędnych do wytworzenia ekonomicznego otencjału do wykonywania racy jakim jest jednostka ludzka. Będą to rzede wszystkim koszty rofesjonalnej edukacji zawodowej, które są owiększone o koszty utrzymania. Poniesienie kosztów utrzymania jest nieodzowne do rzygotowania fizycznego nośnika kaitału ludzkiego, jakim jest ciało człowieka. Prawidłowo wykształcony organizm ludzki jest niezbędnym warunkiem dla wyłonienia się i rozwoju wrodzonych umiejętności, zdolności i możliwości w trakcie nauki i racy. Nakłady onoszone są w czasie (t) niezbędnym do rzygotowania człowieka do wykonywania danego zawodu, czyli od urodzin do momentu odjęcia racy zawodowej. Chociaż wsomniane nakłady zazwyczaj finansowane są rzez rodzinę i sołeczeństwo, to właścicielem wytworzonego indywidualnego kaitału ludzkiego jest osoba, na rzecz której oniesiono owe wydatki. Warto dodać, że skoro organizm ludzki został właściwie wykształcony a młody człowiek ukończył terminowo zalanowaną ścieżkę edukacyjną, oznacza, że dyfuzja kaitału została ograniczona do minimum m.in. dzięki staraniom rodziców. W owyższym wzorze starania te rerezentuje arametr (m), który rerezentuje doływ kaitału rzez racę. Zatem otrzymujemy formułę kaitału należącego do racownika (H t ), który będzie zależał od nakładów oczątkowych (H 0 ), stałej ekonomicznej () i czasu kaitalizacji (t): H t = H 0 e t. Z założeń modelu wynika, że kaitał ludzki owstaje w wyniku oniesionych nakładów na właściwe rzygotowanie człowieka do wykonywania racy. Rozwinięcie rzedstawionego modelu kaitału ludzkiego ozwala na ujęcie kaitału ludzkiego jako sumy kwot rerezentujących skaitalizowane wydatki (rzyszłe wartości) na utrzymanie (K) i wykształcenie (E). Nakłady te są źródłem zdolności do wykonywania określonej racy, które doskonalą się wraz ze stażem racy. Ów rzyrost zdolności i efektywności w miejscu racy rerezentowany jest rzez czynnik doświadczenia Q(T). Należy amiętać, że koszty onoszone są w sosób ciągły, dlatego wyraz C 0, rerezentujący ich wartość ma charakter strumienia kosztów, a nie jednorazowego nakładu, jak często bywa w rzyadku inwestycji rzeczowych i finansowych. Prawidłowość tę odzwierciedlają uzuełniające wzory, które rzedstawiają roces konstytuowania się kaitału ludzkiego z kosztów utrzymania K oraz z wykształcenia E. Uwzględniając owyższe uwagi, kaitał ludzki, definiowany jako źródło finansowania zasobów ludzkich można rzedstawić jako sumę trzech składowych: H(T) = (K + E) (1 + Q(T)). Przy rocznej kaitalizacji nakładów, oszczególne składniki kaitału ludzkiego można rzedstawić za omocą oniższych wzorów: t t (1 + ) 1 e 1 K = k 12 lub K = k 12 t t (1 + ) 1 e 1 E = e 12 lub E = e 12, gdzie: H(T) wartość kaitału ludzkiego, K skaitalizowane koszty utrzymania, E skaitalizowane koszty edukacji, Q(T) wływ doświadczenia, k miesięczne koszty utrzymania, e miesięczne koszty edukacji. 199

3 Nabywanie doświadczenia w rocesie racy można zilustrować na gruncie koncecji krzywej uczenia. Zakłada ona malejący rzyrost zdolności do racy wraz z kolejnym cyklem zawodowym (owtórzeniem). Można zatem rzyjąć, że racownik wykona tę samą racę w nastęnym roku o (w) rocent łatwiej, jednak ów rzyrost zdolności do racy będzie każdego roku mniejszy. Dostosowanie koncecji krzywej uczenia do otrzeb modelu kaitału ludzkiego ozwala na oszacowanie rzyrostu kaitału ludzkiego w trakcie racy skutkującej nabywaniem doświadczenia. Ta dodatkowa wartość kaitału ludzkiego odlega wycenie i włączeniu do struktury kaitału ludzkiego jako kaitał z doświadczenia. Czynnik doświadczenia (Q(T)), czyli wskaźnik rzyrostu kaitału ludzkiego w trakcie racy wyraża się funkcją lat (M. Dobija, 2002): Q(T) = 1 - T, gdzie: w = wsółczynnik uczenia, T = lata racy zawodowej, T>1 Odowiednie rzekształcenia umożliwiają rzedstawienie kaitału ludzkiego jako sumę trzech składników: H(T) = K + E + D(T) 200 ln(1 w) ln2 D(T) = (K + E) Q(T). Analityczna funkcja rodukcji. Zastosowanie dorobku wsółczesnej nauki rachunkowości ozwala na wyeliminowanie zastrzeżeń wysuwanych w stosunku do dominujących w literaturze ekonomicznej modeli rodukcji. Mierzalność nakładów rodukcyjnych, takich jak koszty racy czy zużycie materiałów, ozwala na sumowanie ich wartości w rodukcie zgodnie z zasadami rachunku kosztów i zdrowym rozsądkiem. Ponadto oracowanie modelu kaitału oraz koncecji kaitału ludzkiego ozwala na analizę i omiar zgodnie z zasadami rachunkowości kaitału ludzkiego, jako zasobu oddanego do dysozycji organizacji [Tieoria, 2010]. W świetle tych uwag, to suma składników tworzących rodukt w rezultacie twórczego zużycia nakładów owinna stanowić unkt wyjścia modelowania rocesu rodukcji [M. Dobija, W. Kozioł, 2006]. Postulat ten można rzedstawić równaniem: wf ROA P = K (1 + r) r = K = w, gdzie: P wartość rodukcji w rynkowych cenach realizacji, K koszty rodukcji, r wskaźnik zyskowności kosztów, wf zysk, w wskaźnik rotacji aktywów względem kosztów całkowitych, ROA stoa zwrotu z aktywów (rentowność aktywów). Stosując naturalne odejście oarte na rachunku kosztów ostatecznie dochodzi się do funkcji rodukcji z siedmioma wysecyfikowanymi argumentami. Postać analitycznej funkcji rodukcji umożliwia odział kosztów na wynagrodzenia rozumiane jako koszty racy (W) oraz koszty inne niż wynagrodzenia (Km), które rzy wycenie rodukcji odlegają zmniejszeniu o wartość kosztów wynikających z istnienia ryzyka (Kr). Takie rozróżnienie nakładów ozwala na wyrowadzenie wskaźnika rocznego zużycia aktywów (z), wskaźnika stratności aktywów w rocesach wytwórczych (s) oraz oziomu ołacenia kaitału ludzkiego (u). Uwzględniając taką klasyfikację nakładów równanie funkcji rodukcji można rzedstawić nastęująco: Km P = (W + Km Kr) (1 + r) z A = і Kr s A =, Km = z A Kr = s A W = u H, gdzie: W wynagrodzenia (koszty racy), A wartość aktywów, H kaitał ludzki zatrudnionych. Analityczna funkcja rodukcji ma ostać zgodną z rzeczywistym rocesem owstawania roduktu. Przedstawia bowiem sosób, w jaki komonują się czynniki wytwórcze w rocesie rodukcji. Natomiast rynkowa wartość roduktu to historyczny koszt jego wytworzenia, skorygowany o wskaźnik zyskowności kosztów (r). W rezultacie układ argumentów określa wszystkie istotne zmienne, a odstawowa analityczna ostać funkcji nie wymaga estymacji arametrów, jak ma to miejsce w rzyadku wielu oularnych modeli. Zgodnie z tym modelem, rynkową wartość rodukcji można rzedstawić jako funkcję sumy nakładów oniesionych na jej wytworzenie. Odowiednie rzekształcenie owyższej formuły oraz włączenie do analizy kategorii kaitału intelektualnego rzedsiębiorstwa (I), rowadzi do rozwiniętej ostaci funkcji [Tieoria, 2010]: P = (W + z A s A) (1 + r) (1+I). Dokonując rzekształceń wzoru zmierzających do rzedstawienia efektu rodukcyjnego (P) jako funkcji kosztów racy (wyciągnięcia kosztów racy rzed nawias) uzyskuje się nastęującą ostać funkcji rodukcji: A P= W 1+ ( z s) ( 1+ r)( 1+ I) W.

4 Серія: Економічні науки Випуск 27. Частина І Wykorzystanie koncecji kaitału ludzkiego w modelu analitycznej funkcji rodukcji ozwala na wyrażenie kwoty kosztów racy (W = u H) jako ochodnej wartości kaitału ludzkiego, w rezultacie otrzymujemy: A z s P= W 1+ ( 1+ r)( 1+ I) H u. Przedstawiona koncecja funkcji rodukcji odzwierciedla założenia ogólnego modelu wzrostu kaitału autorstwa M. Dobii. Jest ona uogólnieniem rachunku kosztów i uwzględnia kategorię naturalnej stratności (s), towarzyszącej każdej działalności gosodarczej. Powoduje to, że model ten odzwierciedla rzeczywisty rzebiegu rocesu rodukcji i stanowi użyteczne narzędzie zarządzania. Funkcja rodukcji, której argumenty odlegają kwantyfikacji może stanowić odstawę wiarygodnej analizy ekonomicznej, nie tylko w odniesieniu do rzedsiębiorstwa ale również na oziomie makroekonomicznym. Funkcja rodukcji wyrażona analitycznie ozwala bowiem na analizę ekonomiczną rzy zastosowaniu rachunku różniczkowego lub może być źródłem wielu nieliniowych modeli oisujących zachowanie się wybranej wielkości, takich jak rzedstawiona w dalszej części racy zmienna zarządzania, roduktywność racy czy oziom ołacenia racy. Pomiar oziomu zarządzania rzedsiębiorstwem. Celem funkcji rodukcji jest rzedstawienie relacji między nakładami a efektami rzy założonej technologii. W rzyadku zastosowań mikroekonomicznych czyli na oziomie rzedsiębiorstwa technologię w dużej mierze należy utożsamiać z oziomem zarządzania. To właśnie od srawności zarządzania rzedsiębiorstwem zależy jaki model wytwarzania wybrano oraz jaka jest efektywność wdrożonych rozwiązań. W ogólnym rozumieniu, oziom zarządzania łączy nakłady z efektami, a właściwie sformułowana funkcja rodukcji obrazuje te zależności. Innymi słowy odowiednie rzekształcenie odstawowej ostaci funkcji rodukcji ozwala na obliczenie oziomu zarządzania na odstawie danych ekonomicznych na temat nakładów (kosztów) oraz efektów (rzychodów ze srzedaży). W dalszej części rzedstawiono dwa wskaźniki oisujące oziom zarządzania: zmienną roduktywności racy (oznaczoną jako Q) oraz zmienną zarządzania (Z). Pierwszy ze wskaźników oblicza się dzięki nastęującemu rzekształceniu analitycznej funkcji rodukcji do ostaci: r I A z s P= We e 1 + = W Q H u. Produktywność racy (Q) to wielkość niemianowana, którą można interretować jako mnożnik kosztów racy generujący wielkość rodukcji, a jednocześnie jako wartość rodukcji rzyadającej na złotówkę kosztów racy. Otrzymujemy zatem związek funkcyjny wyrażający nieliniowe zależności między układem zmiennych a rodukcją wyrażaną w cenach rynkowych. W świetle tak rzedstawionego modelu rodukcji, roduktywność racy (Q) jest funkcją wielu zmiennych i może być rzedstawiona jako funkcja siedmiu zmiennych: P r+ I A z s Q = = e [1 + ]. W H u W asekcie mikroekonomicznym, roduktywność racy stanowi instrument omiaru stonia wykorzystania zasobów ludzkich rzedsiębiorstwa. Wskaźnik tek określa, jaka wartość srzedaży rzyada na 1 złoty wydany na okrycie kosztów racy. Oznacza to, że relacja ta owinna rosnąć w czasie, jeśli orawia się efektywność. Jej sadek w czasie będzie wskazywał na otrzebę restrukturyzacji zatrudnienia. Układ zmiennych wystęujący w analitycznej funkcji rodukcji ozwala na wyrowadzenie bardziej zwartego modelu rodukcji zawierającego syntetyczną zmienną zarządzania (Z). Zmienna ta integruje w sobie oddziaływania zmiennych: z, r, I, s, u wykorzystanych w funkcji rodukcji. W efekcie model rodukcji uwzględniający zmienną zarządzania (Z) można rzedstawić nastęująco: A Z P = W ex. H Jak wynika z modelu kaitału ludzkiego oisanego wyczerująco w racach [Tieoria, 2010 i Tieoria, 2008] rozmiar łac zasadniczych określony jest rzez iloczyn wartości kaitału ludzkiego i 8-rocentowej stałej ekonomicznej (). Uwzględnienie zależności (L = H ) ozwala na rozwinięcie modelu określonego owyższym równaniem do ostaci: A Z P = W ex. L Model ten ozwala rozwiązywać roblem wynagradzania adekwatnego dla wyników ekonomicznych rzedsiębiorstwa, czyli wyznaczać stoień ołacenia racy. Wartość łacy zasadniczej (L) wynika z wartości 201

5 kaitału ludzkiego zatrudnionych oraz 8-rocentowej stałej ekonomicznej. Zasady ustalania wynagrodzenia całkowitego (W) oraz wynagrodzenia remiowego (F) omówiono w dalszej części artykułu. Wynagrodzenie całkowite jest sumą rocznej łacy zasadniczej oraz sumy wynagrodzeń remiowych: W = L + F. Relację miedzy wynagrodzeniem całkowitym a łacą zasadniczą określa wskaźnik rocentowy remii (m): F m L = W 1 m L = +. Przy tych oznaczeniach model rodukcji rzedstawia się: A Z P = L ( 1 + m ) e L. Obliczenie wartości zmiennej zarządzania wymaga rzekształcenia ostatniego wzoru w wyniku czego uzyskujemy formułę obliczeniową zmiennej (Z): L P L Z = ln ln Q A W = A. Zmienna (Z) jest owiązana funkcyjnie z wskaźnikiem roduktywności racy, zatem zwiększając oziom zarządzania jednocześnie zwiększa się roduktywność racy. Zmienna zarządzania jest szczególnego rodzaju wskaźnikiem onieważ integruje oddziaływanie ięciu zmiennych (z, s, I, u, r). Wartość zmiennej (Z) zależy zatem od branży, w jakiej działa dane rzedsiębiorstwo oraz jego indywidualnych uwarunkowań funkcjonowania. Swoisty charakter zmiennej zarządzania srawia, że raktycznym obszarem wykorzystania jest jej regularny monitoring czyli orównywanie z okresu na okres. Pożądanym stanem jest utrzymanie jej wartości na oziomie nieogorszonym lub jego orawa. Przyjęcie danego oziomu zarządzania srawia, że analityczna funkcja rodukcji może stanowić odstawę sorządzania lanów finansowo rzeczowych w rzedsiębiorstwie. Model wynagrodzenia remiowego. Obliczenie oziomu ołacenia racy wymaga zastosowania metody kolejnych rzybliżeń stosowaną do równań tyu x = ϕ(x), rzy czym funkcja ϕ musi sełniać wymagania odwzorowania zwężającego. W tym celu rozwija się funkcję rodukcji do ostaci: A z s P = u H 1 + e r, H u a nastęnie rzekształca się do formuły sełniającej założenia metody kolejnych rzybliżeń wyznaczając oziom ołacenia racy (u): r Pe u = ϕ ( u) =. L A( z s) + u Jeśli uzyskana wartość wskaźnika ołacenia kaitału ludzkiego (u) jest mniejsza lub równa stałej ekonomicznej (), wtedy racownikom nie należy się dodatkowe wynagrodzenie, czyli w oisanym rzyadku racownicy urawnieni są jedynie do otrzymania wynagrodzenia zasadniczego. Jeśli natomiast wartość zmiennej ołacenia racy (u) rzekracza wartość 8-rocentowej stałej ekonomicznej wówczas dane ekonomiczne wskazują, że racownicy wyracowali wynagrodzenie remiowe. Wartość wskaźnika wynagrodzenia remiowego to różnica: u = + m, czyli m = u. Zatem wysokość funduszu remiowego (F) będzie równa: F ( u ) H ( u ) L u = = F = L. Prowadzone rozważania teoretyczne zastosowano w raktyce w odniesieniu do danych finansowych osiągniętych rzez ukraińskie rzedsiębiorstwo Żytomierski Mechaniczno - Remontowy Zakład za lata Wyniki obliczeń w kontekście danych ekonomicznych zawiera tabela 1. Żytomierski Mechaniczno-Remontowy Zakład jest średniej wielkości rzedsiębiorstwem aństwowym zajmującym się remontem srzętu ciężkiego. Zatrudnia około 700 osób. Z danych finansowych wynika, że sytuacja ekonomiczna rzedsiębiorstwa w 2010 roku uległa ogorszeniu w orównaniu z rokiem orzednim. Pomimo utrzymania zasobów na odobnym oziomie wartość rzychodów ze srzedaży sadła o około 30%. O stałej wartości zasobów świadczy fakt, że wartość aktywów oraz kwota wynagrodzeń nie uległy istotnej zmianie. Stała wartość łac sugeruje, że wartość kaitału ludzkiego zaangażowanego w rzedsiębiorstwie jest stała. Zmniejszenie rodukcji rzyczyniło się do obniżenia kosztów rodukcyjnych, równocześnie nastąiło ogorszenie wykorzystania osiadanych zasobów, zarówno ludzkich jak i rzeczowych (aktywa). W efekcie odnotowano obniżenie oziomu zarządzania (Z) z 4,65 w 2009 roku do 4,31 rok óźniej. Podobnie na sadek rodukcji zareagował wskaźnik roduktywności racy (Q), którego oziom sadł z 8,91 do 5,

6 Серія: Економічні науки Випуск 27. Частина І Wyniki obliczeń oziomu zarządzania i stonia ołacenia racy za lata oraz rognoza na kolejny rok [kwoty w tys. UAH] Dane finansowe: Prognoza esymistyczna Prognoza realistyczna Srzedaż (P) 2. Wartość aktywów (A) 3. Koszty oeracyjne 4. Wynagrodzenia i świadczenia sołeczne (L) 5. Stratność (s) 6. Parametr ołacenia racy (u) 7. Fundusz remiowy (rocent łacy zasadniczej) 8. Fundusz remiowy (kwotowo) 9. Zmienna zarządzania (Z) 10. Produktywność racy (Q) ,6% 7,4% 815 4,65 8, ,3% 3,9% 456 4,31 5, ,2% 2% 240 4,5 5,7 Źródło: Oracowanie własne na odstawie danych ze srawozdań finansowych ,8% 10% ,5 5,7 Tabela 1 Prognoza otymistyczna ,4% 17% ,5 5,7 Na odstawie danych z lat ubiegłych można sorządzić rognozę na kolejny rok rzyjmując dany oziom zarządzania mierzony bądź zmienną zarządzania (Z) lub roduktywności racy (Q). W tabeli 1 rzedstawiono trzy rognozy na 2011 rok zakładające stoniową orawę oziomu zarządzania z stawki 4,31 w 2010 do 4,5. Warto zauważyć, że rzy założonym oziomie zarządzania nastęuje również wzrost oziomu roduktywności racy (Q) z 5,37 do 5,7. Prognozy odzielono ze względu na rozmiar lanowanego rzychodu ze srzedaży. Celem firmy jest uzyskanie srzedaży na oziomie 75 mln UAH. Natomiast rzygotowano również wariant zakładający uzyskanie rzychodu wyższego i niższego o 5 mln UAH. Wykorzystanie oniższej formuły ozwala na obliczenie wynagrodzenia całkowitego (W) należnego racownikom w zależności od stonia realizacji założonego celu: P W =. AZ L e Taka możliwość daje kierownictwu dodatkowe narzędzie wsierające w osiągnięciu założonego celu ekonomicznego. Pozwala bowiem na stworzenie systemu motywacji łacowej, uwzględniający bezośrednią i jasną zależność między oziomem realizacji celu a remią. Przyjęto, że realizacja celu (75 mln UAH) sowoduje konieczność wyłaty remii w kwocie 1,2 mln UAH czyli około 10% kwoty łacy zasadniczej. Nieełna realizacja celu (70 mln UAH raktycznie ozbawia racowników remii (jedynie 2% łacy zasadniczej). Natomiast rzekroczenie zakładanego lanu finansowego o 5 mln UAH. Na odstawie danych z lat obliczono rzeczywisty i należny racownikom oziom ołacenia racy (u) wykorzystując metodę kolejnych rzybliżeń. W 2009 roku oziom ołacenia racy (u) wyniósł 8,6%, a tym samym wartość funduszu remiowego stanowiła kwotę 815 tys UAH. W kolejnym roku oziom ołacenia racy obniżył się do oziomu 8,3%, czemu towarzyszył sadek wysokości funduszu remiowego niemal o ołowę. Tak ustalona remia wynika z rawidłowo sformułowanej funkcji rodukcji, dzięki czemu jej wyłata nie zagraża równowadze ekonomicznej rzedsiębiorstwa. Wnioski. Osiągnięcie ożądanego rzez organizację efektu wymaga nie tylko zatrudnienia racowników osiadających odowiednie kwalifikacje (kaitał ludzki) ale również wymaga odowiedniej motywacji, która ozwoli na uruchomienie otencjału kwalifikacyjnego racowników. U odstaw motywacji do działania leżą niezasokojone otrzeby ludzi. Z unktu widzenia badania kaitału ludzkiego najważniejszą z otrzeb człowieka jest zachowanie lub wzrost wartości osiadanego kaitału ludzkiego. Dotyczy to zarówno asektu długiego jak i krótkiego okresu. Na gruncie modelu kaitału ludzkiego można wyodrębnić odtworzenie zdolności do wykonywania racy w krótkim i długim okresie. Zachowanie kaitału ludzkiego w krótkim okresie to w szczególności odtworzenie sił witalnych. Natomiast odtworzenie kaitału ludzkiego w długim okresie oznacza konieczność rzygotowania nastęców (dzieci) do wykonywania racy na oziomie nie niższym niż ten którym dysonują rodzice. Wsomniana siła motywacyjnego oddziaływania łac dotyczy zarówno asektu łacy stałej jak i wynagrodzenia remiowego. Płaca stała owinna gwarantować okrycie kosztów utrzymania rzy życiu, utrzymania statusu sołecznego oraz rzygotowanie dzieci do życia na odobnym oziomie. Jest to odstawowa rola łacy zasadniczej. W świetle teorii motywacji łacowej wynagrodzenie remiowe szeregowych racowników nie owinno dominować w akiecie łacowym. Zbyt wysoka remia może 203

7 nadmiernie obciążać budżet firmy, a jeśli remia ta owstaje wskutek obniżenia łacy zasadniczej może owodować sadek oczucia bezieczeństwa oraz resję sychiczną na osiągnięcie celu. Może to stanowić istotny czynnik obniżający efektywność, który będzie ograniczał oddziaływanie innych instrumentów motywacyjnych. Przedsiębiorstwo musi znaleźć unkt równowagi, w którym racownicy będą otrzymywać wynagrodzenie skutecznie motywujące do uwolnienia otencjału kwalifikacyjnego a zarazem rozmiar tych łac nie zagrozi równowadze ekonomicznej rzedsiębiorstwa. Koncecja łacy stałej zaewnia srawiedliwe wynagrodzenie. Natomiast koncecja wynagrodzenia remiowego liczonego z wykorzystaniem metody kolejnych rzybliżeń zastosowanej do odowiednio rzekształconej analitycznej funkcji rodukcji ozwala na naliczenie remii adekwatnej do wyracowanych rzez rzedsiębiorstwo efektów ekonomicznych. Przedstawiona metodologia naliczania funduszu remiowego, stanowi jedynie fundament systemu remiowania, który dodatkowo owinien recyzować zasady odziału funduszu omiędzy zatrudnionych. LITERATURA 1. Tieoria Izmirienia Kaitala i Pribyli, red. M.Dobija, F.F. Butyniec, wyd. Żytomierski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Żytomierz Tieoria buchgalterskogo obliku, red. L. Naadowska, M. Dobija, S. Sunder, R. Matessich, wyd. Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo Ekonomiczny, Kijów Kozioł W., Kozioł L., Zych W., Ocena efektywności gosodarowania z wykorzystaniem analitycznej funkcji rodukcji, [w:] Менеджмент та пiдприэмництво в Украiнi, red. O E. Kuzmin, Wyd. Politechnika Lwowska, Lwów Dobija M., Kozioł W., Непараметрическая функция производства в оценке управления и в формировании денежных премий, [w:] Фiнанси облiк i аудит, Збiрник наукових праць, Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny, Kijów Mishra S.K., A Brief History of Production Functions, (October 9, 2007). Available at SSRN: htt://ssrn.com/abstract= УДК 339: ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Тараненко О.О., аспірант, Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» В статье проанализированы существующие методики диагностики экономической стойкости предприятий разных видов деятельности. Это позволило выделить необходимые составляющие диагностики экономической стойкости и требования к ним. Также определено влияние структуризации экономической стойкости на ее оценку. На основе этого предложена методика диагностики экономической стойкости предприятий торговли. Ключевые слова: диагностика, экономическая стойкость, структуризация, внутренняя среда предприятия, методика. The analysis of existing techniques of economic sustainability diagnostics of the enterrises of different kinds of activity is made in article. It has allowed allocating necessary comonents of economic sustainability diagnostics and the requirements to them. Also the influence of economic sustainability structurization on its estimation is defined. On this basis a methodology of economic sustainability diagnostics of trading enterrises is offered. Key words: diagnostics, economic sustainability, structurization, the internal environment of the enterrise, methodology. Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання характеризуються високим рівнем нестабільності ринкового середовища, посиленням конкуренції, зростанням взаємозалежності між усіма суб єктами економічних відносин. Все це змушує підприємство враховувати стан зовнішнього середовища при здійсненні власної діяльності. За таких умов зростає актуальність питання підтримки успіш-

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 667 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 40 2011 ADAM ADAMCZYK Uniwersytet Szczeciński WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Anna Janiga-Ćmiel WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Wrowadzenie W rozwoju każdego zjawiska niezależnie od tego, jak rozwój ten jest ukształtowany rzez trend i wahania, można wyznaczyć

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Prognozowanie i symulacje w zadaniach

Janusz Górczyński. Prognozowanie i symulacje w zadaniach Wykłady ze statystyki i ekonometrii Janusz Górczyński Prognozowanie i symulacje w zadaniach Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2009 Publikacja ta jest czwartą ozycją w serii wydawniczej Wykłady

Bardziej szczegółowo

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne 1. adanie rzelewu o ostrej krawędzi Wrowadzenie Przelewem nazywana jest cześć rzegrody umiejscowionej w kanale, onad którą może nastąić rzeływ.

Bardziej szczegółowo

Zapis pochodnej. Modelowanie dynamicznych systemów biocybernetycznych. Dotychczas rozważane były głownie modele biocybernetyczne typu statycznego.

Zapis pochodnej. Modelowanie dynamicznych systemów biocybernetycznych. Dotychczas rozważane były głownie modele biocybernetyczne typu statycznego. owanie dynamicznych systemów biocybernetycznych Wykład nr 9 z kursu Biocybernetyki dla Inżynierii Biomedycznej rowadzonego rzez Prof. Ryszarda Tadeusiewicza Dotychczas rozważane były głownie modele biocybernetyczne

Bardziej szczegółowo

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 71 Nr kol. 1836 Andrzej URBAS, Piotr CZECH, Jacek BARCIK ANALIZA WPŁYWU WPROWADZENIA ZARZĄDZANIA INFORMATYCZNEGO MAGAZYNEM NA PROCES MAGAZYNOWANIA

Bardziej szczegółowo

138 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 (7)

138 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 (7) Dr Tomasz Milewicz, Barbara Latała, Iga Liińska, dr Tomasz Sacha, dr Ewa Stochmal, Dorota Pach, dr Danuta Galicka-Latała, rof. dr hab. Józef Krzysiek Kraków - CM UJ rola szkoleń w nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 II. BUDOWA EFEKTYWEGO PORTFELA PROJEKTÓW IWESTYCYJYCH Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania. Zgodnie z określeniem inwestycji, dziś są onoszone nakłady, kosztem rezygnacji z bieżącej konsumcji,

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/009 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 7.05.009 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 010/011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

Kalorymetria paliw gazowych

Kalorymetria paliw gazowych Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cielnych W9/K2 Miernictwo energetyczne laboratorium Kalorymetria aliw gazowych Instrukcja do ćwiczenia nr 7 Oracowała: dr inż. Elżbieta Wróblewska Wrocław,

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNE PODEJŚCIE DO TWORZENIA STRATEGII INWESTYCYJNYCH NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH WRAZ Z ZASTOSOWANIEM WAŻONEGO UŚREDNIANIA

ADAPTACYJNE PODEJŚCIE DO TWORZENIA STRATEGII INWESTYCYJNYCH NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH WRAZ Z ZASTOSOWANIEM WAŻONEGO UŚREDNIANIA STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2A (105) Alina MOMOT Politechnika Śląska, Instytut Informatyki Michał MOMOT Instytut Techniki i Aaratury Medycznej ITAM ADAPTACYJNE PODEJŚCIE DO TWORZENIA STRATEGII

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław

prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław dr inż. PIOTR WOJTAS rof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JULIAN WOSIK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice mgr inż. GRZEGORZ BUGAJSKI KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Przemiany termodynamiczne

Wykład 2. Przemiany termodynamiczne Wykład Przemiany termodynamiczne Przemiany odwracalne: Przemiany nieodwracalne:. izobaryczna = const 7. dławienie. izotermiczna = const 8. mieszanie. izochoryczna = const 9. tarcie 4. adiabatyczna = const

Bardziej szczegółowo

Ocena poziomu wiedzy położnic na temat okresu połogu

Ocena poziomu wiedzy położnic na temat okresu połogu Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia, tom 3, zeszyt 4, 296-301, 2010 Ocena oziomu wiedzy ołożnic na temat okresu ołogu MARZENA KAŹMIERCZAK 1, GRAŻYNA GEBUZA 1, MAŁGORZATA GIERSZEWSKA 1 MAŁGORZATA

Bardziej szczegółowo

Pomiar wilgotności względnej powietrza

Pomiar wilgotności względnej powietrza Katedra Silników Salinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Pomiar wilgotności względnej owietrza - 1 - Wstę teoretyczny Skład gazu wilgotnego. Gazem wilgotnym nazywamy mieszaninę gazów, z których

Bardziej szczegółowo

This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html

This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html Z. Surma, Z. Leciejewski, A. Dzik, M. Białek This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.io.waw.l/materialy-wysokoenergetyczne.html Materiały Wysokoenergetyczne /

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Strona 1

Opis techniczny. Strona 1 Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci

Bardziej szczegółowo

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona dr inż. JAN TAK Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie inż. RYSZARD ŚLUSARZ Zakład Maszyn Górniczych GLINIK w Gorlicach orównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-Oz na sąg obliczonych metodą

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic

Słowniczek pojęć do Mapy Akustycznej Gliwic Słowniczek ojęć do May kustycznej Gliwic Hałas Hałasem nazywamy wszystkie nieożądane, nierzyjemne, dokuczliwe i szkodliwe dźwięki; jako szkodliwy dla życia i zdrowia jest on uznawany za ważny czynnik decydujący

Bardziej szczegółowo

Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego Krzysztof Kaganek 1

Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego Krzysztof Kaganek 1 PRACA ORYGINALNA Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, Tom 21, Nr 1, 77 83 www.monz.l Bariery urawiania turystyki rzez osoby nieełnosrawne w kontekście statusu materialnego Krzysztof Kaganek 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI ZŁOŻONYCH UKŁADÓW Z TURBINAMI GAZOWYMI

CHARAKTERYSTYKI ZŁOŻONYCH UKŁADÓW Z TURBINAMI GAZOWYMI CHARAERYSYI ZŁOŻOYCH UŁADÓW Z URBIAMI AZOWYMI Autor: rzysztof Badyda ( Rynek Energii nr 6/200) Słowa kluczowe: wytwarzanie energii elektrycznej, turbina gazowa, gaz ziemny Streszczenie. W artykule rzedstawiono

Bardziej szczegółowo

MECHANIK NR 3/2015 59

MECHANIK NR 3/2015 59 MECHANIK NR 3/2015 59 Bogusław PYTLAK 1 toczenie, owierzchnia mimośrodowa, tablica krzywych, srzężenie osi turning, eccentric surface, curve table, axis couling TOCZENIE POWIERZCHNI MIMOŚRODOWYCH W racy

Bardziej szczegółowo

Z-ID-607b Semantyczne bazy danych Semantic Databases

Z-ID-607b Semantyczne bazy danych Semantic Databases KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 205/206 Z-ID-607b Semantyczne bazy danych Semantic Databases A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego Ćwiczenie 4. Wyznaczanie oziomów dźwięku na odstawie omiaru skorygowanego oziomu A ciśnienia akustycznego Cel ćwiczenia Zaoznanie z metodą omiaru oziomów ciśnienia akustycznego, ocena orawności uzyskiwanych

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa

Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa 151 mgr Jurij Renkas Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa WSTĘP Badania naukowe w sferze kapitału

Bardziej szczegółowo

Rynek i jego elementy. dr Magdalena Czerwiska

Rynek i jego elementy. dr Magdalena Czerwiska Rynek i jego elementy dr Magdalena Czerwiska miejsce dokonania transakcji całokształt transakcji kuna i srzeday oraz warunków, w jakich one rzebiegaj roces rowadzcy do tego, e decyzje gosodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

26 Nowa koncepcja parownika pracującego w obiegu ORC z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi

26 Nowa koncepcja parownika pracującego w obiegu ORC z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011 ISSN 1506-218X 425-440 26 Nowa koncecja arownika racującego w obiegu ORC z rzeływem wsomaganym siłami

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 8 / 2013

NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 8 / 2013 NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 8 / 2013 Robert Wojtowicz Instytut Nafty i Gazu Ocena gazu granicznego G21 od kątem jego rzydatności do określenia jakości salania gazów ziemnych wysokometanowych ochodzących z

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 365 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 365 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.L, SUPPL. VI, 365 SECTIO D 2005 1 Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium w Warszawie Higher School of Pedagogics in Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 w Akademii Morskiej w Szczecinie 1. Zasady ogólne Załącznik do uchwały nr 09/013 Senatu Akadeii Morskiej w Szczecinie z dnia 9.05.013 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akadeicki 014/015 w Akadeii Morskiej w Szczecinie 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami

Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami 8 Liczba 9 jest równa A. B. C. D. 9 5 C Przykładowe zadania z matematyki na oziomie odstawowym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Liczba log jest równa A. log + log 0 B. log 6 + log C. log 6 log D. log

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na opinie przedsiębiorców w kwestionariuszowych badaniach koniunktury

Czynniki wpływające na opinie przedsiębiorców w kwestionariuszowych badaniach koniunktury Bank i Kredyt 46(4), 2015, 393-410 Czynniki wływające na oinie rzedsiębiorców w kwestionariuszowych badaniach koniunktury Sławomir Kalinowski* Nadesłany: 26 stycznia 2015 r. Zaakcetowany: 21 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Załączni nr Do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transacji rzez KDPW_CCP Wyliczanie deozytów zabezieczających dla rynu asowego (ozycje w acjach i obligacjach) 1. Definicje Ileroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej 2 Program nauczania I Program nauczania matematyki w szkole odstawowej ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ z dnia 23 grudnia 2008 roku Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i badanie obwodów prądu trójfazowego 311[08].O1.05

Obliczanie i badanie obwodów prądu trójfazowego 311[08].O1.05 - 0 - MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Birecka Obliczanie i badanie obwodów rądu trójazowego 3[08].O.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksloatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Adam Tarnowski WALIDACJA PSYCHOLOGICZNYCH METOD OCENY PREDYSPOZYCJI DO ZAWODU KIEROWCY

Adam Tarnowski WALIDACJA PSYCHOLOGICZNYCH METOD OCENY PREDYSPOZYCJI DO ZAWODU KIEROWCY Anna Łuczak Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Zakład Ergonomii Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy Adam Tarnowski Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski Warszawa Studia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup sterylizatora parowego w formie leasingu finansowego (znak sprawy 75/13)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup sterylizatora parowego w formie leasingu finansowego (znak sprawy 75/13) ublin, dn. 6.08.0r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy rzetargu nieograniczonego na zaku sterylizatora arowego w formie leasingu finansowego (znak srawy 75/) Działając zgodnie z art. 8 ust. ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-383I Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Logistics and suly

Bardziej szczegółowo

Karolina Napierała Wojciech Otto

Karolina Napierała Wojciech Otto Kalkulaca rezerw w ubezieczeniach maątkowych w oarciu o teorię zaufania, z równoczesnym r wykorzystaniem danych o odszkodowaniach wyłaconych i rezerwie liczone metodą indywidualną Karolina Naierała Wociech

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 7. Temat: Określenie sztywności ścianki korpusu polimerowego - metody analityczne i doświadczalne

LABORATORIUM ĆWICZENIE LABORATORYJNE NR 7. Temat: Określenie sztywności ścianki korpusu polimerowego - metody analityczne i doświadczalne LABORATORIUM ĆWICZNI LABORATORYJN NR 7 Oracował: Piotr Kowalewski Instytut Konstrukcji i ksloatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej Temat: Określenie sztywności ścianki korusu olimerowego - metody analityczne

Bardziej szczegółowo

GENEROWANIE I WIZUALIZACJA W INTERNECIE ANAGLIFOWYCH OBRAZÓW PRZESTRZENNYCH Z NIEMETRYCZNYCH APARATÓW CYFROWYCH

GENEROWANIE I WIZUALIZACJA W INTERNECIE ANAGLIFOWYCH OBRAZÓW PRZESTRZENNYCH Z NIEMETRYCZNYCH APARATÓW CYFROWYCH GENEROWANIE I WIZUALIZACJA W INERNECIE ANAGLIFOWYCH OBRAZÓW PRZESRZENNYCH Z NIEMERYCZNYCH APARAÓW CYFROWYCH GENERAION AND VISUALISAION OF ANAGLYPHIC SPAIAL IMAGES FROM NON-MERIC DIGIAL IMAGES VIA HE INERNE

Bardziej szczegółowo

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi Obliczanie ali obciążonych siłami oziomymi Obliczanie nośności bocznej ali obciążonych siłą oziomą Srawdzenie sztywności ala Na to, czy dany al można uznać za sztywny czy wiotki, mają wływ nie tylko wymiary

Bardziej szczegółowo

2. Rodzaj wykonywanego transportu drogowego: przewóz przewóz

2. Rodzaj wykonywanego transportu drogowego: przewóz przewóz _ imię i nazwisko/nazwa rzedsiębiorcy Siedziba i adres w rzyadku osób fizycznych, w tym wsólników sółki cywilnej adres/y zamieszkania DATOWNIK numer w rejestrze rzedsiębiorców/ Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE INFORMACYJNEJ EFEKTYWNOŚCI RYNKU W FORMIE SILNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1

BADANIE INFORMACYJNEJ EFEKTYWNOŚCI RYNKU W FORMIE SILNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH X, 2009, str. 265-285 BADANIE INFORMACYJNEJ EFEKTYWNOŚCI RYNKU W FORMIE SILNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 1 Dorota Witkowska, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

2. Rodzaj wykonywanego transportu drogowego: przewóz przewóz

2. Rodzaj wykonywanego transportu drogowego: przewóz przewóz _ imię i nazwisko/nazwa rzedsiębiorcy Siedziba i adres w rzyadku osób fizycznych, w tym wsólników sółki cywilnej adres/y zamieszkania DATOWNIK numer w rejestrze rzedsiębiorców/ Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

PROBLEM ODŻELAZIANIA WÓD W GEOTERMALNYCH NA CELE BALNEOLOGICZNE I REKREACYJNE. Problem żelaza w wodach geotermalnych

PROBLEM ODŻELAZIANIA WÓD W GEOTERMALNYCH NA CELE BALNEOLOGICZNE I REKREACYJNE. Problem żelaza w wodach geotermalnych PROBLEM ODŻELAZIANIA WÓD W GEOTERMALNYCH NA CELE BALNEOLOGICZNE I REKREACYJNE Iwona Kłosok-Bazan Politechnika Oolska Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in

Bardziej szczegółowo

Wstęp teoretyczny: Krzysztof Rębilas. Autorem ćwiczenia w Pracowni Fizycznej Zakładu Fizyki Akademii Rolniczej w Krakowie jest Barbara Wanik.

Wstęp teoretyczny: Krzysztof Rębilas. Autorem ćwiczenia w Pracowni Fizycznej Zakładu Fizyki Akademii Rolniczej w Krakowie jest Barbara Wanik. Ćwiczenie 22 A. Wyznaczanie wilgotności względnej owietrza metodą sychrometru Assmanna (lub Augusta) B. Wyznaczanie wilgotności bezwzględnej i względnej owietrza metodą unktu rosy (higrometru Alluarda)

Bardziej szczegółowo

Termodynamika 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termodynamika 1. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Termodynamika Projekt wsółfinansowany rzez Unię Euroejską w ramach Euroejskiego Funduszu Sołecznego Układ termodynamiczny Układ termodynamiczny to ciało lub zbiór rozważanych ciał, w którym obok innych

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI. Jerzy T. Skrzypek OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Jerzy T. Skrzypek 1 2 3 4 5 6 7 8 Analiza płynności Analiza rentowności Analiza zadłużenia Analiza sprawności działania Analiza majątku i źródeł finansowania Ocena efektywności

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej?

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Jak mierzyć lukę płacową? Warszawa, 26 marca 2014 r. Obowiązujące prawo - Konstytucja Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl . WYDATKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Uwagi ogólne: Środki trwałe w (tak samo jak środki trwałe ) stanowią część aktywów trwałych (majątku trwałego) w jednostce. Niemniej środki trwałe w to aktywa, które

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa . Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-1 OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK DŁAWIKÓW HYDRAULICZNYCH

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-1 OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK DŁAWIKÓW HYDRAULICZNYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie H-1 Temat: OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK DŁAWIKÓW HYDRAULICZNYCH Konsutacja i oracowanie: dr ab. inż. Donat Lewandowski, rof. PŁ

Bardziej szczegółowo

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACA DOKTORSKA Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH Promotor: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA Edward Radosiński 1. SYSTEM WYTWARZANIA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA OMEGA 1.1. Produkcja: a) przedsiębiorstwo - zaliczane do branży przemysłu spożywczego - może jednocześnie wytwarzać trzy asortymenty

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Wykresy wachlarzowe inflacji a różne wymiary niepewności. Zeszyt nr 273. Halina Kowalczyk. Warszawa, 2012 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Wykresy wachlarzowe inflacji a różne wymiary niepewności. Zeszyt nr 273. Halina Kowalczyk. Warszawa, 2012 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 73 Wykresy wachlarzowe inflacji a różne wymiary nieewności Halina Kowalczyk Warszawa, 0 r. Wykresy wachlarzowe inflacji a różne wymiary nieewności Halina Kowalczyk Instytut

Bardziej szczegółowo

Podstawy akustyki. mgr Mikołaj Kirpluk. Warszawa, listopad 2012. (ed.popr.2014-08 - poprawiono definicję poziomu - patrz str.13)

Podstawy akustyki. mgr Mikołaj Kirpluk. Warszawa, listopad 2012. (ed.popr.2014-08 - poprawiono definicję poziomu - patrz str.13) Podstawy akustyki mgr Mikołaj Kirluk Warszawa, listoad 2012 (ed.or.2014-08 - orawiono definicję oziomu - atrz str.13) (I edycja: wrzesień 2004) nazwa firmy: NT-M.Kirluk adres koresondencyjny: ul.belwederska

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obliczeń Chemicznych

Podstawy Obliczeń Chemicznych Podstawy Obliczeń Chemicznych Korekta i uzuełnienia z dnia 0.10.009 Autor rozdziału: Łukasz Ponikiewski Rozdział. Prawa Gazowe.1. Warunki normalne.1.1. Objętość molowa gazów rawo Avogadro.1.. Stała gazowa..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WYBRANYCH MODELI ANALIZY FINANSOWEJ DLA OCENY MOŻLIWOŚCI AKTYWIZOWANIA SIĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SEKTORZE TRANSPORTU

WYKORZYSTANIE WYBRANYCH MODELI ANALIZY FINANSOWEJ DLA OCENY MOŻLIWOŚCI AKTYWIZOWANIA SIĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SEKTORZE TRANSPORTU Mirosław rajewski Uniwersytet Gdański WYORZYSTANIE WYBRANYCH MODELI ANALIZY FINANSOWEJ DLA OCENY MOŻLIWOŚCI ATYWIZOWANIA SIĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SETORZE TRANSPORTU Wprowadzenie Problemy związane

Bardziej szczegółowo

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005 www.e-finanse.com dr inż. Andrzej Chyliński Katedra Bankowości i Finansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Zarządzanie ryzykiem w rzedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Wybrane determinanty jakości życia w cukrzycy

Wybrane determinanty jakości życia w cukrzycy Borgis Wybrane determinanty jakości życia w cukrzycy *Helena Motyka 1, Krystyna Stanisz-Wallis 2 1 Zakład Pedagogiki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PANORAM WIDOKOWYCH W ZAKRESACH POZASPEKTRALNYCH JAKO NARZĘDZIE OCENY ATRAKCYJNOŚCI KRAJOBRAZU

REJESTRACJA PANORAM WIDOKOWYCH W ZAKRESACH POZASPEKTRALNYCH JAKO NARZĘDZIE OCENY ATRAKCYJNOŚCI KRAJOBRAZU Agnieszka OZIMEK, Piotr ŁABĘDŹ KRAJOBRAZ A URYSYKA Prace Komisji Krajrazu Kulturowego Nr 14 Komisja Krajrazu Kulturowego PG, Sosnowiec, 1 Politechnika Krakowska Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Do działań przyczyniających się do minimalizacji odpadów możemy zaliczyć:

Do działań przyczyniających się do minimalizacji odpadów możemy zaliczyć: Do działań rzyczyniających się do minimalizacji odadów możemy zaliczyć: - wrowadzanie nowych technologii - mniejsze zużycie surowców, rezygnacja z niektórych surowców, używanie surowców o wyższej jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży papierniczej Magdalena Mordasewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Katarzyna Madej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Milena Wierzyk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Zarządzanie wartością przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności systemu motywowania menedżerów w Fortis Bank Polska SA

Ocena skuteczności systemu motywowania menedżerów w Fortis Bank Polska SA Agnieszka Rzenno 23 luty 2007 1 Ocena skuteczności systemu motywowania menedżerów w Fortis Bank Polska SA Konferencja Wynagradzanie menedżerów 21 March 2007 Designator author 1 Agnieszka Rzenno 23 luty

Bardziej szczegółowo

Dr Agnieszka Maciąg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania

Dr Agnieszka Maciąg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania Dr Agnieszka Maciąg Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Biegły Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania Tytuł: Zastosowania analiz ekonomicznych przy wycenie szkody

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

Hydraulika i Pneumatyka

Hydraulika i Pneumatyka Hydraulika i Pneumatyka ukazuje się od roku 1980 dwumiesięcznik naukowo-techniczny O R G A N S T O WA R Z Y S Z E N I A I N Ż Y N I E R Ó W I T E C H N I KÓ W E C H A N I KÓ W P O L S K I C H ELEENTY I

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PLANOWANIE PRZYCHODOW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY : HANDEL HURTOWY Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Słowa kluczowe: prognoza sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Kalkulacja i zakres ujawnień dotyczących podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Efektywna stopa podatkowa jest stosunkiem podatku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Narażenia eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych. poziomu niezawodności zasilania energią elektryczną,

Narażenia eksploatacyjne urządzeń elektroenergetycznych. poziomu niezawodności zasilania energią elektryczną, rof. dr hab. inż. STANSŁAW KULAS Politechnika Warszawska Narażenia eksloatacyjne urządzeń elektroenergetycznych a niezawodność zasilania energią elektryczną Urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w skład

Bardziej szczegółowo

OOŚ jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

OOŚ jako narzędzie zrównoważonego rozwoju 23-24 maja 2013 r., Wrocław Wydział Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7-9 (budynek D ) Dyrektywa OOŚ wyzwania i perspektywy w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz opublikowanej ostatnio

Bardziej szczegółowo

Wycena klienta i aktywów niematerialnych

Wycena klienta i aktywów niematerialnych Wycena klienta i aktywów niematerialnych Istota wpływu klienta na wartość spółki Strategie marketingowe i zarządzanie nimi Metryki zorientowane na klienta Podatność i zmienność klientów Łączna wartość

Bardziej szczegółowo

The application of the photogrammetry for the evaluation of the chosen parameters of the body position at children in a younger school age

The application of the photogrammetry for the evaluation of the chosen parameters of the body position at children in a younger school age IB_09-2008 [PL_3]_aginy.qxd 2008-09-22 10:53 Page 217 Zastosowanie fotogrametrii komuterowej do oceny wybranych arametrów ostawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym The alication of the hotogrammetry

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO NIEMOWLĄT URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU ŻYCIA

OCENA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO NIEMOWLĄT URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU ŻYCIA YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2011. V.3. P. 269-276 УКРАЇНИ. 2011. Т.3. С. 269-276 УДК 159.925:618.39 OCENA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO NIEMOWLĄT URODZONYCH PRZEDWCZEŚNIE W PIERWSZYM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. Jak samorządy terytorialne mogą wspierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności

Młody obywatel. Jak samorządy terytorialne mogą wspierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności Młody obywatel Jak samorządy terytorialne mogą wsierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych sołeczności Zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz ich otoczenia zostawi ślad, który

Bardziej szczegółowo

Matematyka bankowa 1 1 wykład

Matematyka bankowa 1 1 wykład Matematyka bankowa 1 1 wykład Dorota Klim Department of Nonlinear Analysis, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Banacha 22, 90-238 Łódź, Poland E-mail address: klimdr@math.uni.ldz.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/05/10

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/05/10 Warszawa, 28.05.2010 r. Zamawiający: Plagiat.l S. z o. o. ul. Przanowskiego 32/53 01-457 Warszawa tel.: 22 493 11 03 faks: 22 493 11 02 e-mail: biuro@antylagiat.l NIP: 526-287-47-77 REGON: 140124469 KRS:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0480 Przedsiębiorczość technologiczna Technological enterprise

Z-LOG-0480 Przedsiębiorczość technologiczna Technological enterprise KARTA MODUŁU / KARTA RZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0480 rzedsiębiorczość technologiczna Technological enterprise A.

Bardziej szczegółowo

Kleszczewska Hygeia Public Health E i wsp. 2010, Analiza 45(1): dostępu 49-55 do Internetu oraz zwyczaje żywieniowe w trakcie pracy z komputerem...

Kleszczewska Hygeia Public Health E i wsp. 2010, Analiza 45(1): dostępu 49-55 do Internetu oraz zwyczaje żywieniowe w trakcie pracy z komputerem... Kleszczewska Hygeia Public Health E i ws. 2010, Analiza 45(1): dostęu 49-55 do Internetu oraz zwyczaje żywieniowe w trakcie racy z komuterem... 49 Analiza dostęu do Internetu oraz zwyczaje żywieniowe w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ. METODA DRAMY SPOSOBEM EDUKACJI CZŁOWIEKA XXI WIEKU (kierownik: PROF. MACIEJ WOJTYSZKO)

RAPORT KOŃCOWY Z REALIZACJI PROGRAMU BADAŃ. METODA DRAMY SPOSOBEM EDUKACJI CZŁOWIEKA XXI WIEKU (kierownik: PROF. MACIEJ WOJTYSZKO) Badania B nr 1 HO 1 FO4814 Prof. dr hab. Jerzy Trzebiński Szkoła Wyższa Psychologii Sołecznej W Warszawie RAPORT OŃCOWY Z REALIZACJI PROGRAMU BAAŃ METOA RAMY SPOSOBEM EUACJI CZŁOWIEA XXI WIEU (kierownik:

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prognoza przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstwa XYZ z branży 85.4 PKD Magdalena Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEL Classification G0 key words: planowanie finansowe, prognoza przychodów,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 768 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 63 2013 PAWEŁ JAMRÓZ Uniwersytet w Białymstoku EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FIO RYNKU AKCJI W LATACH 2003 2011 1 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Młodzież podsądna i licealiści wobec zjawiska oszustw szkolnych Komunikat z badań

Młodzież podsądna i licealiści wobec zjawiska oszustw szkolnych Komunikat z badań R ESOCJALIZACJA POLSKA 9/2015 P OLISH J OURNAL OF SOCIAL REHABILITATION ISSN 2081-3767 e-issn 2392-2656 DONIESIENIA Z BADAŃ Małgorzata Parcheta-Kowalik, Alina Ukalisz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

STYL ŻYCIA A FUNKCJONOWANIE POZNAWCZE OSÓB STARSZYCH. DONIESIENIE WSTĘPNE LIFESTYLE AND COGNITIVE FUNCTIONING IN OLDER PEOPLE. A PRELIMINARY STUDY

STYL ŻYCIA A FUNKCJONOWANIE POZNAWCZE OSÓB STARSZYCH. DONIESIENIE WSTĘPNE LIFESTYLE AND COGNITIVE FUNCTIONING IN OLDER PEOPLE. A PRELIMINARY STUDY Nowiny Lekarskie 2012, 81, 1, 10 15 JOANNA PNIEWSKA 1, KRYSTYNA JARACZ 1, KRYSTYNA GÓRNA 1, ALINA CZAJKOWSKA 2, GRAŻYNA LICZBIŃSKA 3, DOROTA ŁOJKO 4, WIKTOR PAŁYS 4, ALEKSANDRA SUWALSKA 4 STYL ŻYCIA A

Bardziej szczegółowo

Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym

Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym Mgr Wojciech Kozioł Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym Płace a stabilność społeczno-ekonomiczna Jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rozwodniony zysk na akcję w przypadku programów opcji menedżerskich. Wpisany przez Urszula Tanajewska

Rozwodniony zysk na akcję w przypadku programów opcji menedżerskich. Wpisany przez Urszula Tanajewska Podmioty sporządzające sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej powinny rozważyć czy w okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły zdarzenia powodujące rozwodnienie

Bardziej szczegółowo