THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 71 Nr kol Andrzej URBAS, Piotr CZECH, Jacek BARCIK ANALIZA WPŁYWU WPROWADZENIA ZARZĄDZANIA INFORMATYCZNEGO MAGAZYNEM NA PROCES MAGAZYNOWANIA W FIRMIE ZWS SILESIA Streszczenie. W artykule rzedstawiono analizę efektów wrowadzenia inforatycznego systeu zarządzania agazyne wyrobów gotowych w firie ZWS Silesia. Przerowadzone ziany iały wływ na orawę wskaźników rocesów agazynowania, a także na ozio obsługi i zadowolenia klientów. THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY Suary. The article resents the analysis of the effects of the introduction of inforation technology anageent in a ready-ade roducts storehouse in ZWS Silesia coany. The changes ade in the coany had iroved the indicators of the storing rocesses as well as the level of services and the satisfaction of the custoers. 1. WPROWADZENIE We wsółczesnych, dynaicznie rozwijających się rzedsiębiorstwach istotną rolę odgrywa robleatyka zarządzania za oocą różnych technik inforatycznych. Proble dobrania odowiedniej techniki (rograu inforatycznego) do zarządzania agazyne stawia takie rzedsiębiorstwo rzed dokonanie wyboru oiędzy otrzebai firy, ożliwościai (głównie finansowyi) a rzeczywistyi korzyściai, wynikającyi z wrowadzenia takiego systeu. Przediote badań rzedstawiony w artykule jest analiza wrowadzenia inforatycznego systeu zarządzania i jego wływ na orawę wskaźników agazynowania i dystrybucji wyrobów gotowych w firie ZWS Silesia w Gliwicach. ZWS Silesia jest częścią światowego koncernu ROCA wiodącego roducenta wyrobów sanitarnych w Polsce. Na olski rynku fira jest obecna od 1999 roku. Patrząc na historię funkcjonowania firy, to rzez 7 lat w firie funkcjonował agazyn wyrobów gotowych o owierzchni , w który wszystkie rocesy agazynowe były sterowane ręcznie. Decyzją zarządu, wynikającą ze zwiększenia srzedaży w 2006 roku, wrowadzono w agazynie wyrobów gotowych standardowy inforatyczny syste zarządzania. Jego

2 82 A. Urbas, P. Czech, J. Barcik wrowadzenie wiązało się z rozbudową firy i stworzenie nowego agazynu wysokiego składowania dla wyrobów gotowych, o owierzchni Przedsiębiorstwo, które wrowadza właściwie zarojektowany syste inforatyczny, a szansę na leszą lokatę w walce konkurencyjnej na rynku. Oczekiwania firy o wrowadzeniu systeu skoncentrowały się na orawie wskaźników agazynowania, która owinna włynąć na oszczędności firy, a także orawić zadowolenie klientów w związku z leszą jakością otrzyywanych dostaw. 2. ANALIZA PORÓWNAWCZA PROCESU MAGAZYNOWANIA PRZED I PO WPROWADZENIU ZARZĄDZANIA INFORMATYCZNEGO MAGAZYNEM Jedny z odstawowych kryteriów oceniania systeu logistycznego jest srawdzenie, jaką infrastrukturą logistyczną dysonują członkowie tego systeu [5]. Infrastruktura logistyczna dzieli się na [5, 7]: - agazynową, - transortu wewnętrznego, - transortu zewnętrznego, - oakowaniową, - inforatyczną. Magazyn jest częścią systeu logistycznego, w który towary są: rzyjowane, rzechowywane tyczasowo i rzekazywane do kolejnych ogniw systeu logistycznego [1]. Logistyka agazynowa jest bardzo ocno osadzona w realiach funkcjonowania rzedsiębiorstwa. Musi ona uwzględniać istniejącą organizację rzestrzeni agazynowania, która jest dosyć często rozroszona do różnych rzyadkowych iejsc składowania ateriałów (n. na otwarty lacu, od naiote, od wiatą czy w innych aktualnie dostęnych oieszczeniach) [6]. Rozwój rzedsiębiorstwa owoduje zwiększenie oziou srzedaży, co owocuje wzroste rodukcji, ale jednocześnie robleai ze zagazynowanie wyrobów gotowych. Przedsiębiorstwo owinno wobec tego robleu odjąć wiele działań, aby usrawnić i oanować rocesy logistyczne, wystęujące w związku ze zwiększenie liczby zaasów agazynowych. Jedyny rozwiązanie jest wrowadzenie dobrego systeu zarządzania gosodarką agazynową [2]. Magazynowanie bezośrednio wiąże się z: cykle zarządzania agazyne, etodai agazynowania, zastosowany wyosażenie i srzęte, otrzebai zatrudnienia siły roboczej oraz budżetowanie i kalkulacją kosztów [4]. Zdecydowanie łatwiej zalanować, wykonać i kontrolować ten zesół czynności, gdy agazyn jest wsierany rzez odowiedni syste inforatyczny. Jednostki oakowaniowe są wówczas rejestrowane w kouterowej bazie danych dzięki oznaczeniu identyfikatorowy, znajdujący się na danej forie oakowaniowej [3]. Nowoczesny agazyn owinien być tak zarojektowany, aby był zarządzany za oocą odowiednich rozwiązań inforatycznych. Ujęcie tych rozwiązań we wczesnej fazie rojektowania agazynu a wływ na jego odowiednie zagosodarowanie. Powinno się w ty celu wykorzystywać nowoczesne technologie zarządzania gosodarka agazynową WMS (ang. Warehouse Manageent Syste) [2]. Prawidłowo zarojektowany agazynowy syste inforatyczny owinien uwzględniać ożliwość realizowania wszystkich oeracji i czynności, które wystęują w rocesie agazynowania. Ty say syste ten nie owinien służyć tylko i wyłącznie generowaniu

3 Analiza wływu wrowadzenia zarządzania inforatycznego agazyne i obsłudze wszelakiego rodzaju dokuentów agazynowych, dokuentujących ziany stanu agazynu (n. faktur, aragonów, rzesunięć iędzyagazynowych, dokuentów wydania i rzyjęcia do agazynu) czy też różnych zestawień tabelarycznych, oartych na inforacji zawartej w bazie danych (n. zastawień srzedaży za dany okres, zestawień zakuów u danego odbiorcy). Realizowanie rawidłowych rocesów agazynowych jest ożliwe wyłącznie w rzyadku ich odowiednich oiarów i ocen. Do tych celów służy wiele ierników i wskaźników logistycznych. W cały rocesie logistyczny globalnego rzeływu łańcucha dostaw ożna wyróżnić kilka gru wskaźników logistycznych odsysteu logistycznego; są to: zaoatrzenie, rodukcja, dystrybucja, transort, gosodarka agazynowa, obsługa zaówień klienta [2]. Wływ wrowadzenia zarządzania inforatycznego agazyne na działalność firy ZWS Silesia zostanie rzedstawiony na odstawie wybranych wskaźników. 1. Wskaźnik wydajności racy racowników agazynowych (tab. 1). Wskaźnik wydajności racy racowników agazynu Tabela 1 agazynowego ( O ) w badany okresie (w aletach aniulowanych) Średnia liczba racowników ( Z ) w dany roku Foruła obliczeniowa Wskaźnik wydajności racy racowników agazynowych ) (al./rac.) M ( w ,5 8,5 7,5 8 O M w Z , , , ,38 Na odstawie tab. 1 widać wyraźnie, że w roku rzed wrowadzenie systeu zarządzania inforatycznego agazyne wskaźnik był dużo niższy niż w roku wrowadzenia tego systeu. Nastęnie systeatycznie z roku na rok wskaźnik ten rósł, jedynie w 2009 roku uległ on wyraźneu obniżeniu. Sowodowane to było wyogai rynku, olegającyi na zwiększeniu liczby klientów, co skutkowało coraz większy rozdrobnienie asortyentu wysyłanego do klientów i zniejszenie iniu logistycznego dla tychże klientów. To z kolei rowadziło do wysyłania alet do większej liczby klientów i liczba sztuk na alecie ulegała z roku na rok oniejszeniu. W 2008roku wskaźnik osiągnął aksiu, co oznacza, że w ty roku każdy agazynier w najkrótszy czasie aniulował średnią aletą w agazynie (aniulacja olega na: rzyjęciu, składowaniu bądź wydawaniu alety).

4 84 A. Urbas, P. Czech, J. Barcik 2. Wskaźnik intensywności racy racowników agazynowych (tab. 2). Wskaźnik intensywności racy racowników agazynu Tabela 2 agazynowego ( O ) w badany okresie (w aletach aniulowanych) Liczba godzin rzeracowanych rzez racowników agazynowych ( T ) w dany roku Foruła obliczeniowa Wskaźnik intensywności racy racowników agazynowych ( M i ) (al./godz.) O M i T 5,94 8,08 8,33 8,38 7,51 Analiza wskaźnika intensywności racy racowników agazynowych okazuje, że tak jak w analizie wskaźnika wydajności racy racowników agazynowych o wrowadzeniu systeu zarządzania inforatycznego agazyne ulega on wyraźnej orawie, jedynie sytuacja rynku w roku 2009 sowodowała nieznaczny sadek jego wartości. Należy jednak zauważyć, że odnotowany sadek jest niejszy niż dla wskaźnika wydajności racy racowników agazynowych. Jest to sowodowane leszy wykorzystanie czasu racy agazynierów rzez leszą organizację racy w weekendy (n. wolny dzień za racę w sobotę) oraz lesze rozłożenie ciężaru rac agazynowych na oszczególne ziany. 3. Wskaźnik bezbłędnych dostaw (tab. 3). Wskaźnik ten dotyczy tylko oełnianych z winy agazynu błędów w rzygotowaniu dostaw. W 2005 roku kształtował się on na dobry ozioie i wynosił około 99,1 to znaczy, że na 1000 wysyłek 991 było rawidłowych. Po wrowadzeniu w 2006 roku systeu inforatycznego zarządzania agazyne wskaźnik ten uległ orawie, by w kolejnych latach utrzyywać się na bardzo wysoki ozioie. Niższy ozio wskaźnika oiędzy 2006 rokie a nastęnyi latai wynika z błędów sowodowanych wrowadzanie i funkcjonowanie systeu zarządzania inforatycznego agazyne w oczątkowej fazie wdrożenia.

5 Analiza wływu wrowadzenia zarządzania inforatycznego agazyne Tabela 3 Procentowy wskaźnik bezbłędnych dostaw w stosunku do ogółu wykonanych dostaw Liczba bezbłędnych dostaw ( Z ) bd Dostawy ogółe ( Z wd ) Foruła obliczeniowa bd M 100 Procentowy wskaźnik bezbłędnych dostaw w stosunku do ogółu wykonanych dostaw ( M bd ) bd Z Z 99,07 99,50 99,78 99,74 99,81 wd 4. Wskaźnik stanu zaasów agazynowych (tab. 4). Wskaźnik stanu zaasów agazynu Tabela 4 Wielkość zaasu agazynowego ( Z ) na oczątku danego roku (w aletach aniulowanych) agazynowego wg rzychodu ( O ) w dany roku (w aletach aniulowanych) agazynowego wg rozchodu ( O ) r w dany roku (w aletach aniulowanych) Foruła obliczeniowa M Z O O z r Wskaźnik stanu zaasów agazynowych ( M z )

6 86 A. Urbas, P. Czech, J. Barcik Wskaźnik stanu zaasów agazynowych w oszczególnych latach ulegał największy wahanio ze wszystkich badanych wskaźników. Jego wzrost w 2006 i na oczątku 2007 roku był sowodowany zwiększenie owierzchni agazynowej o uruchoieniu nowego systeu, a także wrowadzenie wielu nowych serii artykułów, co włynęło na znaczne zwiększenie stanów agazynowych. Doiero w 2007 roku zaczęto się rzyglądać nieokojąco rosnący stano zaasów i odjęto działania, które iały na celu ich zinializowanie w oszczególnych referencjach artykułów. Zdecydowano również o wyrzedaży starych serii i artykułów słabo lub nierotujących. Działania te rzyniosły skutek w latach 2008 i 2009 roku. Były one wsierane rzez coiesięczny onitoring stanów agazynowych, który był rowadzony nie tylko na odstawie rograu kouterowego handlowego srzedaży, ale również na odstawie dodatkowych ocji dostęnych w inforatyczny systeie zarządzania. 3. PODSUMOWANIE Sytuacja na rynku stawia firo wyagania ciągłego udoskonalania swoich wyrobów, oszerzania asortyentu, działań arketingowych oraz owoduje coraz wyższe wyagania klientów firy co do obsługi logistycznej. Żeby wyjść narzeciw oczekiwanio klientów, w celu oleszenia usług w zakresie logistyki w firie ZWS Silesia został wybudowany nowoczesny agazyn, w który wrowadzono syste inforatycznego zarządzania. Wdrożenie tego systeu sowodowało orawę wielu wsółczynników w zakresie logistyki, a także wyierne korzyści dla firy oraz jej klientów. Powiększenie owierzchni agazynu dało ożliwości składowania większej ilości asortyentów i większego oziou zaasów inialnych dla referencji, w których okresowo były robley z dostęnością roduktu. Wrowadzenie systeu zarządzania inforatycznego agazyne sowodowało nastęujące korzyści dla firy ZWS Silesia: - leszą organizację wewnętrzną, olegającą na uorządkowaniu rocesów logistycznych, które odbywają się w sosób systeatyczny, - otyalizację racy ersonelu agazynu, co widać w analizowanych wsółczynnikach, tj. we wskaźnikach wydajności racy oraz intensywności racy racowników agazynowych, - orawienie wizerunku firy, rzejawiające się w zniejszeniu błędów w wysyłkach do klientów, co widać w analizie wskaźnika bezbłędnych dostaw w stosunku do ogółu wykonanych dostaw, - odniesienie kwalifikacji racowników agazynu, szczególnie agazynierów (kwalifikacje w zakresie obsługi koutera), - oszczędności związane z otyalizacją czasu racy agazynu oraz ze stane zaasów agazynowych, co widać w analizie wskaźnika stanu zaasów agazynowych. Należy aiętać, że firy, które nie inwestują w nowoczesne rozwiązania, nie ają szans utrzyania się na rynku.

7 Analiza wływu wrowadzenia zarządzania inforatycznego agazyne Bibliografia 1. Coyle J., Bardi E., Langley C.: Zarządzanie logistyczne, PWE. Warszawa Kaczarek M., Korzeniowski A., Skowroński Z., Weselik A.: Zarządzanie gosodarką agazynową. PWE, Warszawa Korzeń Z.: Logistyczne systey transortu bliskiego i agazynowania. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Majewski J.: Inforatyka w agazynie. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Markusik S.: Infrastruktura logistyczna w transorcie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Nieczyk A.: Zaasy i agazynowanie. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Twaróg J.: Mierniki i wskaźniki logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosatka T.: Infrastruktura agazynowa i transortowa. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań Recenzent: Dr hab. Rajund Michalski, rof. nzw. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW dr Bartłoiej Rokicki Katedra akroekonoii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk konoicznych UW dr Bartłoiej Rokicki Założenia analizy arshalla-lernera Chcey srawdzić, czy derecjacja waluty krajowej

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 w Akademii Morskiej w Szczecinie 1. Zasady ogólne Załącznik do uchwały nr 09/013 Senatu Akadeii Morskiej w Szczecinie z dnia 9.05.013 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akadeicki 014/015 w Akadeii Morskiej w Szczecinie 1.1.

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA INFORMATYCZNEGO W MAGAZYNIE ROLE AND MEANING OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT IN A STOREHOUSE

ROLA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA INFORMATYCZNEGO W MAGAZYNIE ROLE AND MEANING OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT IN A STOREHOUSE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 70 Nr kol. 1835 Andrzej URBAS, Piotr CZECH, Jacek BARCIK ROLA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA INFORMATYCZNEGO W MAGAZYNIE Streszczenie. W artykule

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

LABORATORIUM TECHNIKI CIEPLNEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat ćwiczenia: KONWEKCJA SWOBODNA W POWIETRZU OD RURY Konwekcja swobodna od rury

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie

Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/009 Senatu Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 7.05.009 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 010/011 w Akademii Morskiej w Szczecinie Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER YTEM AIDED CIENCE, INDUTRY AND TRANPORT Ignacy BOMBA 1 otymalizacja, ładunek, aleta EUR PROJETOWANIE JEDNOTI PALETOWEJ Z WYORZYTANIEM ARUZA ALULACYJNEGO MICROOFT

Bardziej szczegółowo

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa

[ ] 1. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego. 1. 2. Przeponowe naczynie wzbiorcze. ν dm [1.4] 1. 1. Zawory bezpieczeństwa . Zabezieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego Zabezieczenia te wykonuje się zgodnie z PN - B - 0244 Zabezieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM PROJEKTOWANIA JEDNOSTKI PALETOWEJ

ALGORYTM PROJEKTOWANIA JEDNOSTKI PALETOWEJ Ignacy BOMBA 1 ładunek, aleta EUR, wymiary, masa, otymalizacja ALGORYTM PROJETOWANIA JENOTI PALETOWEJ W artykule zarezentowano zagadnienia związane z kształtowaniem aletowej jednostki ładunkowej. Zaroonowana

Bardziej szczegółowo

NORMA ZAKŁADOWA. Pigmenty nieorganiczne TYTANPOL BIEL TYTANOWA

NORMA ZAKŁADOWA. Pigmenty nieorganiczne TYTANPOL BIEL TYTANOWA ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA NORMA ZAKŁADOWA Pigmenty nieorganiczne TYTANPOL BIEL TYTANOWA ZN - ZChP 435 : 2007 zamiast ZN - ZChP 430 : 2004 1. PRZEDMIOT NORMY Przedmiotem normy jest biel tytanowa - igment

Bardziej szczegółowo

138 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 (7)

138 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 (7) Dr Tomasz Milewicz, Barbara Latała, Iga Liińska, dr Tomasz Sacha, dr Ewa Stochmal, Dorota Pach, dr Danuta Galicka-Latała, rof. dr hab. Józef Krzysiek Kraków - CM UJ rola szkoleń w nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego Ćwiczenie 4. Wyznaczanie oziomów dźwięku na odstawie omiaru skorygowanego oziomu A ciśnienia akustycznego Cel ćwiczenia Zaoznanie z metodą omiaru oziomów ciśnienia akustycznego, ocena orawności uzyskiwanych

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego z perspektywy optymalizacji procesu pompowania

Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego z perspektywy optymalizacji procesu pompowania Efektywność energetyczna systemu ciełowniczego z ersektywy otymalizacji rocesu omowania Prof. zw. dr hab. Inż. Andrzej J. Osiadacz Prof. ndz. dr hab. inż. Maciej Chaczykowski Dr inż. Małgorzata Kwestarz

Bardziej szczegółowo

This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html

This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.ipo.waw.pl/materialy-wysokoenergetyczne.html Z. Surma, Z. Leciejewski, A. Dzik, M. Białek This article is available in PDF-format, in coloured version, at: www.wydawnictwa.io.waw.l/materialy-wysokoenergetyczne.html Materiały Wysokoenergetyczne /

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

e-sklep VENDERO 1000 prod. dla SGT bez ab. 1 rok

e-sklep VENDERO 1000 prod. dla SGT bez ab. 1 rok Infracje rdukcie Utwrzn 17-06-2016 e-skle VENDERO 1000 rd. dla SGT bez ab. 1 rk Cena : 449,00 zł (nett) 552,27 zł (brutt) Nr katalgwy : 07446 Stan agazynwy : brak w agazynie Średnia cena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 II. BUDOWA EFEKTYWEGO PORTFELA PROJEKTÓW IWESTYCYJYCH Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania. Zgodnie z określeniem inwestycji, dziś są onoszone nakłady, kosztem rezygnacji z bieżącej konsumcji,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIA CIERNE POŁĄ. Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA. rozłączne. nierozłączne. siły przyczepności siły tarcia.

ŁĄCZENIA CIERNE POŁĄ. Klasyfikacja połączeń maszynowych POŁĄCZENIA. rozłączne. nierozłączne. siły przyczepności siły tarcia. POŁĄ ŁĄCZENIA CIERNE Klasyfikacja ołączeń maszynowych POŁĄCZENIA nierozłączne rozłączne siły sójności siły tarcia siły rzyczeności siły tarcia siły kształtu sawane zgrzewane lutowane zawalcowane nitowane

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANCOMP XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER YTEM AIE CIENCE, INUTRY AN TRANPORT Ignacy BOMBA 1 ładunek, aleta, wymiary, otymalizacja OPTYMALIZACJA JENOTKI ŁAUNKOWEJ FORMOWANEJ NA PALECIE EUR W artykule

Bardziej szczegółowo

Stan wilgotnościowy przegród budowlanych. dr inż. Barbara Ksit

Stan wilgotnościowy przegród budowlanych. dr inż. Barbara Ksit Stan wilgotnościowy rzegród budowlanych dr inż. Barbara Ksit barbara.ksit@ut.oznan.l Przyczyny zawilgocenia rzegród budowlanych mogą być nastęujące: wilgoć budowlana wrowadzona rzy rocesach mokrych odczas

Bardziej szczegółowo

Pigmenty nieorganiczne TYTANPOL BIEL TYTANOWA

Pigmenty nieorganiczne TYTANPOL BIEL TYTANOWA Grua Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. NORMA ZAKŁADOWA Pigmenty nieorganiczne TYTANPOL BIEL TYTANOWA ZN ZChP 435:2016 zamiast ZN ZChP 435:2007 Data: sorządzenia aktualizacji 25.07.2016-1. PRZEDMIOT NORMY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Strona 1

Opis techniczny. Strona 1 Ois techniczny Strona 1 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 101 Nr kol. 1974 Andrzej KARBOWNIK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PARAMETRY PROCESU PNEUMATYCZNEGO NAWĘGLANIA

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PARAMETRY PROCESU PNEUMATYCZNEGO NAWĘGLANIA 20/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PARAMETRY PROCESU PNEUMATYCZNEGO NAWĘGLANIA K.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE BADANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWEGO SILOSÓW WIEŻOWYCH

ĆWICZENIE BADANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWEGO SILOSÓW WIEŻOWYCH ĆWICZENIE BADANIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWEGO SILOSÓW WIEŻOWYCH 1. Cel ćwiczenia Celem bezośrednim ćwiczenia jest omiar narężeń ionowych i oziomych w ścianie zbiornika - silosu wieżowego, który jest wyełniony

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU IMPULSOWEGO ZAGĘSZCZANIA MAS FORMIERSKICH. W. Kollek 1 T. Mikulczyński 2 D.Nowak 3

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU IMPULSOWEGO ZAGĘSZCZANIA MAS FORMIERSKICH. W. Kollek 1 T. Mikulczyński 2 D.Nowak 3 VI KONFERENCJA ODLEWNICZA TECHNICAL 003 BADANIA SYMULACYJNE PROCESU IMPULSOWEGO ZAGĘSZCZANIA MAS FORMIERSKICH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU IMPULSOWEGO ZAGĘSZCZANIA MAS FORMIERSKICH W. Kollek 1 T. Mikulczyński

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław

prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław dr inż. PIOTR WOJTAS rof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JULIAN WOSIK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice mgr inż. GRZEGORZ BUGAJSKI KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin

Bardziej szczegółowo

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży

Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych. Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Czy mniej i szybciej zawsze musi oznaczać taniej? studia przypadków rozwiązań logistycznych Jakub Karoń Regionalny kierownik sprzedaży Rozwiązania GEFCO To już wam prezentowaliśmy Stand by - trailers Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona dr inż. JAN TAK Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie inż. RYSZARD ŚLUSARZ Zakład Maszyn Górniczych GLINIK w Gorlicach orównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-Oz na sąg obliczonych metodą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w pomieszczeniu

Instrukcja do laboratorium z fizyki budowli. Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w pomieszczeniu nstrukcja do laboratorium z fizyki budowli Ćwiczenie: Pomiar i ocena hałasu w omieszczeniu 1 1.Wrowadzenie. 1.1. Energia fali akustycznej. Podstawowym ojęciem jest moc akustyczna źródła, która jest miarą

Bardziej szczegółowo

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi

Obliczanie pali obciążonych siłami poziomymi Obliczanie ali obciążonych siłami oziomymi Obliczanie nośności bocznej ali obciążonych siłą oziomą Srawdzenie sztywności ala Na to, czy dany al można uznać za sztywny czy wiotki, mają wływ nie tylko wymiary

Bardziej szczegółowo

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne 1. adanie rzelewu o ostrej krawędzi Wrowadzenie Przelewem nazywana jest cześć rzegrody umiejscowionej w kanale, onad którą może nastąić rzeływ.

Bardziej szczegółowo

Analiza jednowymiarowego przepływu ciepła przez przegrodę wypełnioną materiałem granulowanym.

Analiza jednowymiarowego przepływu ciepła przez przegrodę wypełnioną materiałem granulowanym. Ewa KOTELA, Jacek LESZCZYŃSKI Politechnika Częstochowska Analiza jednowymiarowego rzeływu cieła rzez rzegrodę wyełnioną materiałem granulowanym. W racy rozważa się rzeływ cieła rzez rzegrodę wyełnioną

Bardziej szczegółowo

ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ)

ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA (EOQ) ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) Małgorzata GRZELAK Jarosław ZIÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Logistyki Instytut

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego. 29.Czerwiec, 2012 r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Projekt instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w oparciu o zastosowanie systemu solarnego. 29.Czerwiec, 2012 r. PROJEKT WYKONAWCZY Projekt instalacji wykorzystującej energię ze źródeł odnawialnych w oarciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: NR DZIAŁKI: Przedszkole nr 18, ul Sławięcicka 47-220 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Zwykły magazyn. Centralny magazyn

Zwykły magazyn. Centralny magazyn Zwykły magazyn Centralny magazyn Celem mojej pracy jest zaprezentowanie i przedstawienie w formie pisemnej zasad prawidłowego funkcjonowania magazynów zarówno w przemyśle jak i handlu oraz zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-422 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Specjalnoœciowy.

Z-EKO-422 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Stacjonarne. Specjalnoœciowy. KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-422 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNE PODEJŚCIE DO TWORZENIA STRATEGII INWESTYCYJNYCH NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH WRAZ Z ZASTOSOWANIEM WAŻONEGO UŚREDNIANIA

ADAPTACYJNE PODEJŚCIE DO TWORZENIA STRATEGII INWESTYCYJNYCH NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH WRAZ Z ZASTOSOWANIEM WAŻONEGO UŚREDNIANIA STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2A (105) Alina MOMOT Politechnika Śląska, Instytut Informatyki Michał MOMOT Instytut Techniki i Aaratury Medycznej ITAM ADAPTACYJNE PODEJŚCIE DO TWORZENIA STRATEGII

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁYTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁYTOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA WYMAAA TECHCZE DLA PŁYTOWYCH WYMEKÓW CEPŁA DLA CEPŁOWCTWA iniejsza wersja obowiązuje od dnia 02.11.2011 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cielnej SA Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ciełownictwa ul. Skorochód-Majewskiego

Bardziej szczegółowo

eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych.

eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych. Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 007/008 w Akademii Morskiej w Szczecinie, zatwierdzone na osiedzeniu Senatu AM w dniu 4.05.006 r. (znowelizowane w dniu 17.01.007 r.) Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE

TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Tomasz Pisarek Jantar sp. z o.o. Elżbieta Hałas Instytut Logistyki i Magazynowania GS1 Polska TAG RADIOWY W MAGAZYNIE Technologia zwana często EPC/RFID wykorzystuje identyfikację za pomocą fal radiowych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

ENERGOCHŁONNOŚĆ POLOWEJ PRODUKCJI NIEKTÓRYCH WARZYW KORZENIOWYCH

ENERGOCHŁONNOŚĆ POLOWEJ PRODUKCJI NIEKTÓRYCH WARZYW KORZENIOWYCH InŜynieria Rolnicza 11/2006 Sławomir Kuraska, Sylwester Tabor Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie NRGOCHŁONNOŚĆ POLOWJ PRODUKCJI NIKTÓRYCH WARZYW KORZNIOWYCH Wstę Streszczenie

Bardziej szczegółowo

e-sklep VENDERO 1000 prod. dla SGT 1 rok

e-sklep VENDERO 1000 prod. dla SGT 1 rok Infracje rdukcie Utwrzn 16-06-2016 e-skle VENDERO 1000 rd. dla SGT 1 rk Cena :,00 zł (nett) 429,27 zł (brutt) Nr katalgwy : 04312 Stan agazynwy : średni Średnia cena : brak recenzji Prgra użliwiający uruchienie:

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-383I Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Logistics and suly

Bardziej szczegółowo

Centrum Logistyczne LOGOS

Centrum Logistyczne LOGOS Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne LOGOS Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Wersja 1 Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) dr hab. inż. Jerzy Piotrowski, prof.

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) dr hab. inż. Jerzy Piotrowski, prof. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Budownictwo asywne i autonomiczne Nazwa modułu w języku angielskim Passive and autonomic buildings Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A.

Bardziej szczegółowo

Budowa rozkładowych czasów przejazdu autobusów na podstawie wyników pomiarów 2

Budowa rozkładowych czasów przejazdu autobusów na podstawie wyników pomiarów 2 Marek Bauer 1 Politechnika Krakowska Budowa rozkładowych czasów rzejazdu autobusów na odstawie wyników omiarów 2 Wstę Podstawą funkcjonowania każdej linii komunikacji miejskiej jest rozkład jazdy. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Hydraulika i Pneumatyka

Hydraulika i Pneumatyka Hydraulika i Pneumatyka ukazuje się od roku 1980 dwumiesięcznik naukowo-techniczny O R G A N S T O WA R Z Y S Z E N I A I N Ż Y N I E R Ó W I T E C H N I KÓ W E C H A N I KÓ W P O L S K I C H ELEENTY I

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU PRZEPŁYWU W ZŁOŻU KOKSU

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU PRZEPŁYWU W ZŁOŻU KOKSU 7/5 Archives of Foundry, Year 00, Volue, 5 Archiwu Odlewnictwa, Rok 00, Rocznik, Nr 5 PAN Katowice PL ISSN 64-508 WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU PRZEPŁYWU W ZŁOŻU KOKSU K. WARPECHOWSKI, A. JOPKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE FUNKCJI ŻYWOŚCI PROCHU ARTYLERYJSKIEGO W OBLICZENIACH BALISTYKI WEWNĘTRZNEJ

ZASTOSOWANIE FUNKCJI ŻYWOŚCI PROCHU ARTYLERYJSKIEGO W OBLICZENIACH BALISTYKI WEWNĘTRZNEJ dr inż. Zygmunt PANKOWSKI Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ZASTOSOWANIE FUNKCJI ŻYWOŚCI PROCHU ARTYLERYJSKIEGO W OBLICZENIACH BALISTYKI WEWNĘTRZNEJ Streszczenie: W artykule zawarto ois metody wykorzystującej

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i badanie obwodów prądu trójfazowego 311[08].O1.05

Obliczanie i badanie obwodów prądu trójfazowego 311[08].O1.05 - 0 - MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Birecka Obliczanie i badanie obwodów rądu trójazowego 3[08].O.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksloatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Przypadek praktyczny: BASF Największy światowy producent chemii buduje nowy, samonośny magazyn w Brazyli. Lokalizacja: Brazylia

Przypadek praktyczny: BASF Największy światowy producent chemii buduje nowy, samonośny magazyn w Brazyli. Lokalizacja: Brazylia Przypadek praktyczny: BASF Największy światowy producent chemii buduje nowy, samonośny magazyn w Brazyli Lokalizacja: Brazylia Nowy, automatyczny magazyn samonośny firmy BASF w Guaratinguetá (São Paulo)

Bardziej szczegółowo

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC

Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Wpływ informatyki na logistykę cz. 12 05.07.2004 r. Docelowe rozwiązanie informatyczne wykorzystujące techniki ADC Pełna sprawność systemu informatycznego WMS osiągana jest wtedy, gdy jest on wspomagany

Bardziej szczegółowo

DIN EN ISO 9001 ISO / TS 16949 DIN EN ISO 14001 PRZEK ADNIE PASOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

DIN EN ISO 9001 ISO / TS 16949 DIN EN ISO 14001 PRZEK ADNIE PASOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA DIN EN ISO 9001 ISO / TS 16949 DIN EN ISO 14001 PRZEK ADNIE PASOWE OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA Z PASAMI KLINOWYMI PRODUKCJI "STOMIL SANOK" S.A. STOSOWANE W BUDOWIE MASZYN I URZ DZEÑ Sis treœci 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METROLOGIA Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z rzedmiotu METOLOGIA Kod rzedmiotu: ESC 000 TSC 00008 Ćwiczenie t. MOSTEK

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik żywienia i usług gastronomicznych Załącznik nr 2

Praktyki zawodowe technik żywienia i usług gastronomicznych Załącznik nr 2 raktyki zawodowe technik żywienia i usług gastronomicznych Załącznik nr 2 1. ezieczeństwo i organizacja racy w zakładzie gastronomicznym 2. zynności związane z rodukcją gastronomiczną 3. lanowanie i wykonywanie

Bardziej szczegółowo

System regałów półkowych HI280 do montażu bezśrubowego Indywidualny i elastyczny sposób składowania drobnych elementów

System regałów półkowych HI280 do montażu bezśrubowego Indywidualny i elastyczny sposób składowania drobnych elementów HI280 Więcej przestrzeni Syste regałów półkowych HI280 do ontażu bezśrubowego Indywidualny i elastyczny sposób składowania drobnych eleentów RÓŻNORODNOŚĆ GWARANTOWANA PRZEZ WYNALAZCĘ REGAŁÓW STALOWYCH

Bardziej szczegółowo

Jak określić stopień wykorzystania mocy elektrowni wiatrowej?

Jak określić stopień wykorzystania mocy elektrowni wiatrowej? Jak określić stoień wykorzystania mocy elektrowni wiatrowej? Autorzy: rof. dr hab. inŝ. Stanisław Gumuła, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, mgr Agnieszka Woźniak, Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa

Bardziej szczegółowo

Kalorymetria paliw gazowych

Kalorymetria paliw gazowych Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cielnych W9/K2 Miernictwo energetyczne laboratorium Kalorymetria aliw gazowych Instrukcja do ćwiczenia nr 7 Oracowała: dr inż. Elżbieta Wróblewska Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego Krzysztof Kaganek 1

Bariery uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne w kontekście statusu materialnego Krzysztof Kaganek 1 PRACA ORYGINALNA Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2015, Tom 21, Nr 1, 77 83 www.monz.l Bariery urawiania turystyki rzez osoby nieełnosrawne w kontekście statusu materialnego Krzysztof Kaganek 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

Janusz Górczyński. Prognozowanie i symulacje w zadaniach

Janusz Górczyński. Prognozowanie i symulacje w zadaniach Wykłady ze statystyki i ekonometrii Janusz Górczyński Prognozowanie i symulacje w zadaniach Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2009 Publikacja ta jest czwartą ozycją w serii wydawniczej Wykłady

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. Jak samorządy terytorialne mogą wspierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności

Młody obywatel. Jak samorządy terytorialne mogą wspierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności Młody obywatel Jak samorządy terytorialne mogą wsierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych sołeczności Zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz ich otoczenia zostawi ślad, który

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Oczyszczanie Wody 2 Nazwa modułu w języku angielskim Water Treatment 2 Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

MECHANIK NR 3/2015 59

MECHANIK NR 3/2015 59 MECHANIK NR 3/2015 59 Bogusław PYTLAK 1 toczenie, owierzchnia mimośrodowa, tablica krzywych, srzężenie osi turning, eccentric surface, curve table, axis couling TOCZENIE POWIERZCHNI MIMOŚRODOWYCH W racy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. inż. Lidia Dąbek, prof.

Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. inż. Lidia Dąbek, prof. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Oczyszczanie Wody 2 Nazwa modułu w języku angielskim Water Treatment 2 Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Badanie układów RL i RC w obwodzie prądu przemiennego

Badanie układów RL i RC w obwodzie prądu przemiennego E0/E0 Pracownia Podstaw Ekseryent Fizycznego odł Elektryczność i Magnetyz aboratori Mikrokoterowe (FiaMi) Wydział Fizyki AM Badanie kładów i C w obwodzie rąd rzeiennego Cel ćwiczenia: Przyrządy: Zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

Centrum Logistyczne STORE

Centrum Logistyczne STORE Porównanie kalkulacji kosztów w modelu tradycyjnym z modelem rachunku kosztów działań Centrum Logistyczne STORE Opracowanie: mgr inż. Bartosz Miszon Zawartość 1. Wprowadzenie... 3 2. Kalkulacja rentowności

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne struktury danych: listy

Dynamiczne struktury danych: listy Dynamiczne struktury danych: listy Mirosław Mortka Zaczynając rogramować w dowolnym języku rogramowania jesteśmy zmuszeni do oanowania zasad osługiwania się odstawowymi tyami danych. Na rzykład w języku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 538 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2017 r. w srawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozorządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 16 Przepływy w przewodach zamkniętych

J. Szantyr Wykład nr 16 Przepływy w przewodach zamkniętych J. Szantyr Wykład nr 6 Przeływy w rzewodach zamkniętych Przewód zamknięty kanał o dowolnym kształcie rzekroju orzecznego, ograniczonym linią zamkniętą, całkowicie wyełniony łynem (bez swobodnej owierzchni)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI WŁAŚCIWIE PO CO ZAPASY?! Zasadniczą przyczyną utrzymywania zapasów jest występowanie nieciągłości w przepływach materiałów i towarów. MIEJSCA UTRZYMYWANIA ZAPASÓW

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania

Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo www.grantthornton.pl W skrócie Wprowadzenie 3 Jakie korzyści przynosi optymalizacja 4 Jak podejść do optymalizacji

Bardziej szczegółowo

NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 8 / 2013

NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 8 / 2013 NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 8 / 2013 Robert Wojtowicz Instytut Nafty i Gazu Ocena gazu granicznego G21 od kątem jego rzydatności do określenia jakości salania gazów ziemnych wysokometanowych ochodzących z

Bardziej szczegółowo

Do działań przyczyniających się do minimalizacji odpadów możemy zaliczyć:

Do działań przyczyniających się do minimalizacji odpadów możemy zaliczyć: Do działań rzyczyniających się do minimalizacji odadów możemy zaliczyć: - wrowadzanie nowych technologii - mniejsze zużycie surowców, rezygnacja z niektórych surowców, używanie surowców o wyższej jakości

Bardziej szczegółowo

26 Nowa koncepcja parownika pracującego w obiegu ORC z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi

26 Nowa koncepcja parownika pracującego w obiegu ORC z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011 ISSN 1506-218X 425-440 26 Nowa koncecja arownika racującego w obiegu ORC z rzeływem wsomaganym siłami

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ LABORATORIUM NAPĘDÓW I STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Instrkcja do

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA. Katedra Podstaw Systemów Technicznych - Podstawy Metrologii - Ćwiczenie 5. Pomiary dźwięku.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA. Katedra Podstaw Systemów Technicznych - Podstawy Metrologii - Ćwiczenie 5. Pomiary dźwięku. POITECHNIKA ŚĄSKA. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA. Strona:. CE ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zaoznanie się z odstawowymi ojęciami z zakresu omiarów dźwięku (hałasu), odstawowymi zależnościami oisującymi

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Z-ID-607b Semantyczne bazy danych Semantic Databases

Z-ID-607b Semantyczne bazy danych Semantic Databases KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 205/206 Z-ID-607b Semantyczne bazy danych Semantic Databases A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cielnych Przeływomierze zwężkowe POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cielnej i Procesowej Zakład Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cielnych LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Proces i parametry uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych

Proces i parametry uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych Prof. dr hab. inż. Lech Dietrich Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska 21 00-049 Warszawa ldietr@it.gov.l Proces i arametry uszkodzeń materiałów konstrukcyjnych 1. Generacja i

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu

Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Logistyka dystrybucji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka dystrybucji Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-LD-W-S15_pNadGenE82WX Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

Przemysław Śliwiński, Justyna Patalas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Y 933 640 1299 1476 1342 1359 993 1627 2682 1215 2356 1670.

Przemysław Śliwiński, Justyna Patalas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Y 933 640 1299 1476 1342 1359 993 1627 2682 1215 2356 1670. 274 Przemysław Śliwiński, Justyna Patalas 3000 2500 2000 Wartość 1500 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Y 933 640 1299 1476 1342 1359 993 1627 2682 1215 2356 1670 Miesiąc Rys. 3. Wykres prognozy sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 5 TRANZYSTORY BIPOLARNE

WYKŁAD 5 TRANZYSTORY BIPOLARNE 43 KŁAD 5 TRANZYSTORY IPOLARN Tranzystor biolarny to odowiednie ołączenie dwu złącz n : n n n W rzeczywistości budowa tranzystora znacznie różni się od schematu okazanego owyżej : (PRZYKŁAD TRANZYSTORA

Bardziej szczegółowo

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Firma TRAMAG jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przewozu, przeładunku i magazynowania produktów chemii gospodarczej. Głównym długookresowym celem firmy jest

Bardziej szczegółowo

Roboty Przemysłowe. 1. Pozycjonowane zderzakowo manipulatory pneumatyczne wykorzystanie cyklogramu pracy do planowania cyklu pracy manipulatora

Roboty Przemysłowe. 1. Pozycjonowane zderzakowo manipulatory pneumatyczne wykorzystanie cyklogramu pracy do planowania cyklu pracy manipulatora Roboty rzemysłowe. ozycjonowane zderzakowo maniulatory neumatyczne wykorzystanie cyklogramu racy do lanowania cyklu racy maniulatora Celem ćwiczenia jest raktyczne wykorzystanie cyklogramu racy maniulatora,

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Autoatyki Katedra Inżynierii Systeów Sterowania Metody otyalizacji Metody rograowania nieliniowego II Materiały oocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych T7 Oracowanie:

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo