THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 71 Nr kol Andrzej URBAS, Piotr CZECH, Jacek BARCIK ANALIZA WPŁYWU WPROWADZENIA ZARZĄDZANIA INFORMATYCZNEGO MAGAZYNEM NA PROCES MAGAZYNOWANIA W FIRMIE ZWS SILESIA Streszczenie. W artykule rzedstawiono analizę efektów wrowadzenia inforatycznego systeu zarządzania agazyne wyrobów gotowych w firie ZWS Silesia. Przerowadzone ziany iały wływ na orawę wskaźników rocesów agazynowania, a także na ozio obsługi i zadowolenia klientów. THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY Suary. The article resents the analysis of the effects of the introduction of inforation technology anageent in a ready-ade roducts storehouse in ZWS Silesia coany. The changes ade in the coany had iroved the indicators of the storing rocesses as well as the level of services and the satisfaction of the custoers. 1. WPROWADZENIE We wsółczesnych, dynaicznie rozwijających się rzedsiębiorstwach istotną rolę odgrywa robleatyka zarządzania za oocą różnych technik inforatycznych. Proble dobrania odowiedniej techniki (rograu inforatycznego) do zarządzania agazyne stawia takie rzedsiębiorstwo rzed dokonanie wyboru oiędzy otrzebai firy, ożliwościai (głównie finansowyi) a rzeczywistyi korzyściai, wynikającyi z wrowadzenia takiego systeu. Przediote badań rzedstawiony w artykule jest analiza wrowadzenia inforatycznego systeu zarządzania i jego wływ na orawę wskaźników agazynowania i dystrybucji wyrobów gotowych w firie ZWS Silesia w Gliwicach. ZWS Silesia jest częścią światowego koncernu ROCA wiodącego roducenta wyrobów sanitarnych w Polsce. Na olski rynku fira jest obecna od 1999 roku. Patrząc na historię funkcjonowania firy, to rzez 7 lat w firie funkcjonował agazyn wyrobów gotowych o owierzchni , w który wszystkie rocesy agazynowe były sterowane ręcznie. Decyzją zarządu, wynikającą ze zwiększenia srzedaży w 2006 roku, wrowadzono w agazynie wyrobów gotowych standardowy inforatyczny syste zarządzania. Jego

2 82 A. Urbas, P. Czech, J. Barcik wrowadzenie wiązało się z rozbudową firy i stworzenie nowego agazynu wysokiego składowania dla wyrobów gotowych, o owierzchni Przedsiębiorstwo, które wrowadza właściwie zarojektowany syste inforatyczny, a szansę na leszą lokatę w walce konkurencyjnej na rynku. Oczekiwania firy o wrowadzeniu systeu skoncentrowały się na orawie wskaźników agazynowania, która owinna włynąć na oszczędności firy, a także orawić zadowolenie klientów w związku z leszą jakością otrzyywanych dostaw. 2. ANALIZA PORÓWNAWCZA PROCESU MAGAZYNOWANIA PRZED I PO WPROWADZENIU ZARZĄDZANIA INFORMATYCZNEGO MAGAZYNEM Jedny z odstawowych kryteriów oceniania systeu logistycznego jest srawdzenie, jaką infrastrukturą logistyczną dysonują członkowie tego systeu [5]. Infrastruktura logistyczna dzieli się na [5, 7]: - agazynową, - transortu wewnętrznego, - transortu zewnętrznego, - oakowaniową, - inforatyczną. Magazyn jest częścią systeu logistycznego, w który towary są: rzyjowane, rzechowywane tyczasowo i rzekazywane do kolejnych ogniw systeu logistycznego [1]. Logistyka agazynowa jest bardzo ocno osadzona w realiach funkcjonowania rzedsiębiorstwa. Musi ona uwzględniać istniejącą organizację rzestrzeni agazynowania, która jest dosyć często rozroszona do różnych rzyadkowych iejsc składowania ateriałów (n. na otwarty lacu, od naiote, od wiatą czy w innych aktualnie dostęnych oieszczeniach) [6]. Rozwój rzedsiębiorstwa owoduje zwiększenie oziou srzedaży, co owocuje wzroste rodukcji, ale jednocześnie robleai ze zagazynowanie wyrobów gotowych. Przedsiębiorstwo owinno wobec tego robleu odjąć wiele działań, aby usrawnić i oanować rocesy logistyczne, wystęujące w związku ze zwiększenie liczby zaasów agazynowych. Jedyny rozwiązanie jest wrowadzenie dobrego systeu zarządzania gosodarką agazynową [2]. Magazynowanie bezośrednio wiąże się z: cykle zarządzania agazyne, etodai agazynowania, zastosowany wyosażenie i srzęte, otrzebai zatrudnienia siły roboczej oraz budżetowanie i kalkulacją kosztów [4]. Zdecydowanie łatwiej zalanować, wykonać i kontrolować ten zesół czynności, gdy agazyn jest wsierany rzez odowiedni syste inforatyczny. Jednostki oakowaniowe są wówczas rejestrowane w kouterowej bazie danych dzięki oznaczeniu identyfikatorowy, znajdujący się na danej forie oakowaniowej [3]. Nowoczesny agazyn owinien być tak zarojektowany, aby był zarządzany za oocą odowiednich rozwiązań inforatycznych. Ujęcie tych rozwiązań we wczesnej fazie rojektowania agazynu a wływ na jego odowiednie zagosodarowanie. Powinno się w ty celu wykorzystywać nowoczesne technologie zarządzania gosodarka agazynową WMS (ang. Warehouse Manageent Syste) [2]. Prawidłowo zarojektowany agazynowy syste inforatyczny owinien uwzględniać ożliwość realizowania wszystkich oeracji i czynności, które wystęują w rocesie agazynowania. Ty say syste ten nie owinien służyć tylko i wyłącznie generowaniu

3 Analiza wływu wrowadzenia zarządzania inforatycznego agazyne i obsłudze wszelakiego rodzaju dokuentów agazynowych, dokuentujących ziany stanu agazynu (n. faktur, aragonów, rzesunięć iędzyagazynowych, dokuentów wydania i rzyjęcia do agazynu) czy też różnych zestawień tabelarycznych, oartych na inforacji zawartej w bazie danych (n. zastawień srzedaży za dany okres, zestawień zakuów u danego odbiorcy). Realizowanie rawidłowych rocesów agazynowych jest ożliwe wyłącznie w rzyadku ich odowiednich oiarów i ocen. Do tych celów służy wiele ierników i wskaźników logistycznych. W cały rocesie logistyczny globalnego rzeływu łańcucha dostaw ożna wyróżnić kilka gru wskaźników logistycznych odsysteu logistycznego; są to: zaoatrzenie, rodukcja, dystrybucja, transort, gosodarka agazynowa, obsługa zaówień klienta [2]. Wływ wrowadzenia zarządzania inforatycznego agazyne na działalność firy ZWS Silesia zostanie rzedstawiony na odstawie wybranych wskaźników. 1. Wskaźnik wydajności racy racowników agazynowych (tab. 1). Wskaźnik wydajności racy racowników agazynu Tabela 1 agazynowego ( O ) w badany okresie (w aletach aniulowanych) Średnia liczba racowników ( Z ) w dany roku Foruła obliczeniowa Wskaźnik wydajności racy racowników agazynowych ) (al./rac.) M ( w ,5 8,5 7,5 8 O M w Z , , , ,38 Na odstawie tab. 1 widać wyraźnie, że w roku rzed wrowadzenie systeu zarządzania inforatycznego agazyne wskaźnik był dużo niższy niż w roku wrowadzenia tego systeu. Nastęnie systeatycznie z roku na rok wskaźnik ten rósł, jedynie w 2009 roku uległ on wyraźneu obniżeniu. Sowodowane to było wyogai rynku, olegającyi na zwiększeniu liczby klientów, co skutkowało coraz większy rozdrobnienie asortyentu wysyłanego do klientów i zniejszenie iniu logistycznego dla tychże klientów. To z kolei rowadziło do wysyłania alet do większej liczby klientów i liczba sztuk na alecie ulegała z roku na rok oniejszeniu. W 2008roku wskaźnik osiągnął aksiu, co oznacza, że w ty roku każdy agazynier w najkrótszy czasie aniulował średnią aletą w agazynie (aniulacja olega na: rzyjęciu, składowaniu bądź wydawaniu alety).

4 84 A. Urbas, P. Czech, J. Barcik 2. Wskaźnik intensywności racy racowników agazynowych (tab. 2). Wskaźnik intensywności racy racowników agazynu Tabela 2 agazynowego ( O ) w badany okresie (w aletach aniulowanych) Liczba godzin rzeracowanych rzez racowników agazynowych ( T ) w dany roku Foruła obliczeniowa Wskaźnik intensywności racy racowników agazynowych ( M i ) (al./godz.) O M i T 5,94 8,08 8,33 8,38 7,51 Analiza wskaźnika intensywności racy racowników agazynowych okazuje, że tak jak w analizie wskaźnika wydajności racy racowników agazynowych o wrowadzeniu systeu zarządzania inforatycznego agazyne ulega on wyraźnej orawie, jedynie sytuacja rynku w roku 2009 sowodowała nieznaczny sadek jego wartości. Należy jednak zauważyć, że odnotowany sadek jest niejszy niż dla wskaźnika wydajności racy racowników agazynowych. Jest to sowodowane leszy wykorzystanie czasu racy agazynierów rzez leszą organizację racy w weekendy (n. wolny dzień za racę w sobotę) oraz lesze rozłożenie ciężaru rac agazynowych na oszczególne ziany. 3. Wskaźnik bezbłędnych dostaw (tab. 3). Wskaźnik ten dotyczy tylko oełnianych z winy agazynu błędów w rzygotowaniu dostaw. W 2005 roku kształtował się on na dobry ozioie i wynosił około 99,1 to znaczy, że na 1000 wysyłek 991 było rawidłowych. Po wrowadzeniu w 2006 roku systeu inforatycznego zarządzania agazyne wskaźnik ten uległ orawie, by w kolejnych latach utrzyywać się na bardzo wysoki ozioie. Niższy ozio wskaźnika oiędzy 2006 rokie a nastęnyi latai wynika z błędów sowodowanych wrowadzanie i funkcjonowanie systeu zarządzania inforatycznego agazyne w oczątkowej fazie wdrożenia.

5 Analiza wływu wrowadzenia zarządzania inforatycznego agazyne Tabela 3 Procentowy wskaźnik bezbłędnych dostaw w stosunku do ogółu wykonanych dostaw Liczba bezbłędnych dostaw ( Z ) bd Dostawy ogółe ( Z wd ) Foruła obliczeniowa bd M 100 Procentowy wskaźnik bezbłędnych dostaw w stosunku do ogółu wykonanych dostaw ( M bd ) bd Z Z 99,07 99,50 99,78 99,74 99,81 wd 4. Wskaźnik stanu zaasów agazynowych (tab. 4). Wskaźnik stanu zaasów agazynu Tabela 4 Wielkość zaasu agazynowego ( Z ) na oczątku danego roku (w aletach aniulowanych) agazynowego wg rzychodu ( O ) w dany roku (w aletach aniulowanych) agazynowego wg rozchodu ( O ) r w dany roku (w aletach aniulowanych) Foruła obliczeniowa M Z O O z r Wskaźnik stanu zaasów agazynowych ( M z )

6 86 A. Urbas, P. Czech, J. Barcik Wskaźnik stanu zaasów agazynowych w oszczególnych latach ulegał największy wahanio ze wszystkich badanych wskaźników. Jego wzrost w 2006 i na oczątku 2007 roku był sowodowany zwiększenie owierzchni agazynowej o uruchoieniu nowego systeu, a także wrowadzenie wielu nowych serii artykułów, co włynęło na znaczne zwiększenie stanów agazynowych. Doiero w 2007 roku zaczęto się rzyglądać nieokojąco rosnący stano zaasów i odjęto działania, które iały na celu ich zinializowanie w oszczególnych referencjach artykułów. Zdecydowano również o wyrzedaży starych serii i artykułów słabo lub nierotujących. Działania te rzyniosły skutek w latach 2008 i 2009 roku. Były one wsierane rzez coiesięczny onitoring stanów agazynowych, który był rowadzony nie tylko na odstawie rograu kouterowego handlowego srzedaży, ale również na odstawie dodatkowych ocji dostęnych w inforatyczny systeie zarządzania. 3. PODSUMOWANIE Sytuacja na rynku stawia firo wyagania ciągłego udoskonalania swoich wyrobów, oszerzania asortyentu, działań arketingowych oraz owoduje coraz wyższe wyagania klientów firy co do obsługi logistycznej. Żeby wyjść narzeciw oczekiwanio klientów, w celu oleszenia usług w zakresie logistyki w firie ZWS Silesia został wybudowany nowoczesny agazyn, w który wrowadzono syste inforatycznego zarządzania. Wdrożenie tego systeu sowodowało orawę wielu wsółczynników w zakresie logistyki, a także wyierne korzyści dla firy oraz jej klientów. Powiększenie owierzchni agazynu dało ożliwości składowania większej ilości asortyentów i większego oziou zaasów inialnych dla referencji, w których okresowo były robley z dostęnością roduktu. Wrowadzenie systeu zarządzania inforatycznego agazyne sowodowało nastęujące korzyści dla firy ZWS Silesia: - leszą organizację wewnętrzną, olegającą na uorządkowaniu rocesów logistycznych, które odbywają się w sosób systeatyczny, - otyalizację racy ersonelu agazynu, co widać w analizowanych wsółczynnikach, tj. we wskaźnikach wydajności racy oraz intensywności racy racowników agazynowych, - orawienie wizerunku firy, rzejawiające się w zniejszeniu błędów w wysyłkach do klientów, co widać w analizie wskaźnika bezbłędnych dostaw w stosunku do ogółu wykonanych dostaw, - odniesienie kwalifikacji racowników agazynu, szczególnie agazynierów (kwalifikacje w zakresie obsługi koutera), - oszczędności związane z otyalizacją czasu racy agazynu oraz ze stane zaasów agazynowych, co widać w analizie wskaźnika stanu zaasów agazynowych. Należy aiętać, że firy, które nie inwestują w nowoczesne rozwiązania, nie ają szans utrzyania się na rynku.

7 Analiza wływu wrowadzenia zarządzania inforatycznego agazyne Bibliografia 1. Coyle J., Bardi E., Langley C.: Zarządzanie logistyczne, PWE. Warszawa Kaczarek M., Korzeniowski A., Skowroński Z., Weselik A.: Zarządzanie gosodarką agazynową. PWE, Warszawa Korzeń Z.: Logistyczne systey transortu bliskiego i agazynowania. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Majewski J.: Inforatyka w agazynie. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Markusik S.: Infrastruktura logistyczna w transorcie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Nieczyk A.: Zaasy i agazynowanie. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Twaróg J.: Mierniki i wskaźniki logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosatka T.: Infrastruktura agazynowa i transortowa. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań Recenzent: Dr hab. Rajund Michalski, rof. nzw. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH PROCES KOMPLETACJI W BRANŻY DETALICZNEJ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA Streszczenie: Proces kompletacji jest istotnym ogniwem każdego systemu logistycznego. Błędy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji Human capital the most important element in the organization

Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji Human capital the most important element in the organization Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 dr Zbigniew Ciekanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Kapitał

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 10 redakcja Marek Szajt Częstochowa 2013 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Marek Szajt prof. PCz Komitetu naukowy Prof. zw. n.techn. i n.ekonom.

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO PODSTAWOWE OGNIWO ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO POLSKIEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO PODSTAWOWE OGNIWO ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO POLSKIEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI EKONOMIA XLIII nr 1 (2012) Pierwsza wersja złożona 5 maja 2011 ISSN Końcowa wersja zaakceptowana 14 stycznia 2012 2080-0339 Marek Zarębski* MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS

NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS marketing instytucji naukowych i badawczych NOWE TECHNOLOGIE W PUBLIC RELATIONS dr Dariusz Tworzydło Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Artykuł zawiera analizę oraz

Bardziej szczegółowo

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND.

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND. 50 Krzysztof STOWARZYSZENIE Firlej EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Krzysztof Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SUKCES PRZEDSIĘBIORSTWA OPARTY NA WIEDZY

SUKCES PRZEDSIĘBIORSTWA OPARTY NA WIEDZY SUKCES PRZEDSIĘBIORSTWA OPARTY NA WIEDZY Anna Kwaśniewska Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach Streszczenie Sukces przedsiębiorstwa oparty na wiedzy przedstawia główne działania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Dariusz Woźniak NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarys treści: W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce 2015 Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności Redakcja Paulina Zadura-Lichota Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce Odkryty i ukryty potencjał polskiej

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ

BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ INNOWACYJNOŚĆ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Danuta SZWAJCA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska BUDOWANIE REPUTACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RYNKU LOTNICZEGO W POLSCE

ROZWÓJ RYNKU LOTNICZEGO W POLSCE ROZWÓJ RYNKU LOTNICZEGO W POLSCE Dominika Maj, Ewa Szymkowicz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Streszczenie Na przestrzeni ostatnich lat rynek lotniczy Polski dynamicznie

Bardziej szczegółowo