Opis techniczny. Strona 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis techniczny. Strona 1"

Transkrypt

1 Ois techniczny Strona 1

2 1. Założenia dla instalacji solarnej a) lokalizacja inwestycji: b) średnie dobowe zużycie ciełej wody na 1 osobę: 50 [l/d] c) ilość użytkowników: 4 osób d) temeratura z.w.u. z sieci 10 C e) temeratura c.w.u.: 60 C f) rodzaj dachu: dach skośny g) kierunek łaszczyzny kolektora: ołudnie h) owierzchnia czynna 1-go kolektora Dietrisol UL 2.0: F k = 1,835 [m 2 ] i) suma romieniowania w skali roku: Q c = 1000 [kwh/m 2 ] j) średnie dzienne nasłonecznienie w okresie letnim: Q d = 5,5 [kwh/m 2 ] 2. Ois zastosowanych rozwiązań Zarojektowany układ solarny jest oarty na kolektorach Dietrisol UL 2.0 Dane techniczne kolektora Dietrisol UL 2.0 Dane ogólne Pole owierzchni brutto: 2,022 Pole owierzchni aertury: 1,852 Pole owierzchni absorbera: 1,835 Masa oróżnionego kolektora słonecznego: 39,2 kg Objętość cieczy: 1,4 l Materiał okrycia: szkło solarne hartowane Grubość okrycia: 4 mm Wersja montażu: ionowa Zalecany łyn rzenoszący cieło: mieszanka glikolu roylenowego i wody Absorber Materiał: miedź Grubość blachy: 0,2 mm Rodzaj okrycia: wysoko selektywne Wsółczynnik absorcji: 95,3 ± 1% Wsółczynnik emisji: 4,7 ± 2 % Materiał rur absorbera: miedź Liczba rur absorbera: 10 Średnica rury absorbera: 8,3 mm Wymiar króćca rzyłączeniowego: 22 mm Izolacja cielna i obudowa Grubość izolacji cielnej: dno 40 mm, boki 20 mm Materiał izolacyjny: wełna mineralna Materiał obudowy: Aluminium Wymiary gabarytowe obudowy: 1902x1063x89 mm Srawności w odniesieniu do owierzchni absorbera η 0A - 0,810 a 1A - 3,986 a 2A - 0,011 Nie douszcza się zamiany kolektorów o innych arametrach niż w rojekcie. Strona 2

3 Wymagana liczba kolektorów, która okryje zaotrzebowanie na cieło do rzygotowania c.w.u. to 2 sztuki. Kolektory zostaną zainstalowane w 1 baterii na zestawach montażowych rzeznaczonych na dach skośny. Kolektory zwrócone będą na ołudnie. Cieło wygenerowanie rzez zesół 2 aneli słonecznych będzie gromadzone w jednym zbiorniku c.w.u. FISH 300 S2. Wymiana cieła w obiegu solarnym będzie rzebiegać rzy zastosowaniu mieszanki glikolu roylenowego i wody w roorcjach 50/50. Roczny uzysk z instalacji solarnej, uwzględniając srawności kolektorów rzy różnicy temeratur t=50 K wynosi 1945 [kwh] 2. Grua omowa solarna Przeływ łynu solarnego w instalacji zaewnia grua omowa Single. Dobór solarnej gruy omowej jest odyktowany wielkością oorów rzeływu i wielkością rzeływu czynnika, który zależy od obsługiwanej liczby kolektorów słonecznych. Zadaniem gruy omowej jest wymuszenie obiegu łynu solarnego od kolektorów słonecznych do zbiornika c.w.u.. Dodatkowe wyosażenie rzy omie stanowią m.in.: zawór bezieczeństwa 6bar, manometr, termometr. 5) Rurociągi i armatura Projekt instalacji solarnej rzewiduje zastosowanie rur miedzianych bez szwu, twardych, łączonych rzez lutowanie lutem twardym, odornych na korozyjne działanie glikoli. Połączenia rurociągu z armaturą i zasobnikiem należy wykonać za omocą ołączeń gwintowych. Jako uszczelniacz owinien zostać użyty materiał odorny na działanie wysokich temeratur, odorny na działanie glikolu (stężenie do 50%) nie ogarszający właściwości roztworu glikolu oraz nie wływający negatywnie na miedź. Średnice rzewodów dobrano na odstawie rzyjętej rędkości rzeływu w rzedziale 0,3 0,5 m/s. Izolacja termiczna wykonana z kauczuku etylenowo-roylenowego EPDM o grubości 13mm. Żeby zaewnić rawidłowe odwodnienie instalacji w najniższych unktach należy zamontować kurki kulowe sustowe. Celem uzyskania otymalnej wielkości rzeływu nośnika cieła rzez kolektory zastosowano regulator rzeływu, który jest na wyosażeniu gruy omowej. Regulację strumienia czynnika roboczego należy dokonać zgodnie z naniesionymi na schemat ołączeniowy kolektorów wielkościami, które zostały obliczone na odstawie rzyjętego rzeływu 25 dm 3 /h m 2. Strona 3

4 Do omiaru ciśnienia i temeratury użyto manometrów i termometrów o odowiednim zakresie działania. 6) Zabezieczenie instalacji solarnej Zabezieczenie instalacji solarnej rzed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji stanowi rzeonowe naczynie wzbiorcze oraz zawór bezieczeństwa 6bar zamontowany rzy gruie omowej. Urządzenia zabezieczające należy instalować o stronie zimnej czynnika obiegowego. Strona 4

5 Obliczenia Strona 5

6 1) Dobór ilości kolektorów całkowita ojemność odgrzewacza solarnego s s = 1,5 c.w.u. n u ( T T ) w k ( T T ) [l] s ( 55 10) ( 60 10) s = 1, = 270[l] k c.w.u. dobowe zużycie c.w.u. na 1 osobę [l] n u ilość urzytkowników T k temeratura zimnej wody użytkowej [ C] T w temeratura c.w.u. w unkcie oboru [ C] T s temeratura c.w.u. w odgrzewaczu solarnym [ C] Ostatecznie rzyjęto zbiornik c.w.u. o ojemności 300 [l] Zaotrzebowanie na dobową energię otrzebną do rzygotowania c.w.u. Q = m x c x T [kwh] Q = 200 x 1,16 x 50 = 11,6 [kwh] m dobowe zużycie c.w.u. c właściwa ojemność cielna wody 1,16 [Wh/kg K] T różnica temeratur t c temeratura c.w. t z temeratura z.w. T = t c t z T = = 50 [K] Strona 6

7 Minimalna wymagana owierzchnia czynna kolektora F = [W x Q x 365] / [(W w - K) x Q c ] F = [0,6 x 11,6 x 365] / [(0,53-0) x 1000] = 4,79 [m 2 ] W rzyjęty wsółczynnik okrycia c.w.u. (roczny) Q zaotrzebowanie na dobową energię otrzebną do rzygotowania c.w.u [kwh] W w wsółczynnik srawności instalacji solarnej K stoień obniżenia srawności sowodowany złym ukierunkowaniem Q c nasłonecznienie roczne w rzewidywanym miejscu montażu instalacji solarnej [kwh/m 2 ] Wymagana ilość kolektorów Nk = F/F k Nk = 4,79 / 1,835 = 2,61 F minimalna wymagana owierzchnia czynna kolektora [m 2 ] F k owierzchnia czynna kolektora [m 2 ] Ostatecznie rzyjęto 2 szt. kolektora Dietrisol UL 2.0 o całkowitej owierzchni czynnej Fc = 3,67 [m 2 ] 2) Obliczanie rzeczywistego okrycia rzeczywiste roczne okrycie zaotrzebowania na c.w.u. z instalacji solarnej W = [F c x Q c x (W w K)] / [Q x 365] W = [3,67 x 1000 x (0,53 0)] / [11,6 x 365] = 46% F c całkowita owierzchnia czynna kolektorów [m 2 ] Q c nasłonecznienie roczne w rzewidywanym miejscu montażu instalacji solarnej [kwh/m 2 ] W w wsółczynnik srawności instalacji solarnej K stoień obniżenia srawności sowodowany złym ukierunkowaniem Q zaotrzebowanie na dobową energię otrzebną do rzygotowania c.w.u [kwh] Strona 7

8 3) Naczynia wzbiorcze a) Dobór ojemności naczynia wzbiorczego dla instalacji solarnej Ciśnienie wstęne w naczyniu rzeonowym P =1,5 + 0,1 x h [bar] P = 1,5 + 0,1 x 12 = 2,7 [bar] h wysokość geometryczna instalacji solarnej [m] Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego rzeonowego =( U + A + K ) x (6,5)/(5,5 - P) = (1 + 0,71 + 2,8) x (6,5 / (5,5 2,7)) = 10,47 [l] u ojemność użytkowa naczynia rzeonowego U = inst. x 0,015 [l] U = 10,2 x 0,015 = 0,153 [l] U 1 litr [l] A rzyrost czynnika sowodowany wzrostem temeratury w instalacji K ojemność kolektorów A = inst x 0,07 [l] A = 10,2 x 0,07 = 0,71 [l] K = Nk x 1,7 [l] K = 2 x 1,4 = 2,8 [l] Przyjęto naczynie wzbiorcze rzeonowe o nastęujących arametrach: c 25[l] P do - 10 bar Strona 8

9 b) Dobór ojemności naczynia wzbiorczego rzeonowego do c.w.u. Pojemność użytkowa naczynia rzeonowego u = x ρ 1 x v [dm³] u = 0,3 x 999,7 x 0,0168 = 5,0 [dm3] ojemność całkowita instalacji [m³] ρ 1 gęstość wody instalacyjnej w tem. oczątkowej t 1 = 10 C [kg/m³] v rzyrost objętości właściwej wody instalacyjnej rzy jej ogrzaniu od tem. oczątkowej t 1 do tem. obliczeniowej wody za zasilaniu t z [dm³/kg] Minimalna ojemność naczynia wzbiorczego rzeonowego n = u + 1 [dm 3 ] = n = 17,5 [dm 3 ] maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar] ciśnienie wstęne w naczyniu [bar] Użytkowa ojemność naczynia wzbiorczego rzeonowego ur = u + x E x 10 [dm³] ur = 5,0 + 0,3 x 0,3 x 10 = 5,9 [dm³] E ubytki eksloatacyjne wody instalacyjnej między uzuełnieniami [% ojemności instalacji], E= 0,3% Strona 9

10 Ciśnienie wstęne racy instalacji R = 1+ ur * + 1 U [bar] R = -1 = 4,2 [bar] 4, ,9 * Całkowita ojemność naczynia wzbiorczego rzeonowego nr = ur + 1 R [dm 3 ] = 5,9 6 4,2 nr = 22,9 [dm 3 ] Dobrano naczynie rzeonowe wzbiorcze rzeonowe firmy reflex o ojemności 25 [dm³] Strona 10

11 4) Zawór bezieczeństwa a) Dobór zaworów bezieczeństwa dla instalacji solarnej Moc kolektorów N = 2,97 [kw] r - cieło arowania łynu rzy ciśnieniu 6 bar r = 2089 [kj/kg] Wymagana rzeustowość zaworu bezieczeństwa: Przeustowość zaworu m 3600 x (N / r) [kg/h] m 3600 x (2,97 / 2089) [kg/h] m 5,1 [kg/h] 1 - ciśnienie zrzutowe, [MPa] d = 0,6 α - wsółczynnik wyływu zaworu α = 0,39 M = 10 x K 1 x K 2 x α x A x ( 1 + 0,1) [kg/h] 1 = 1,1 x d [MPa] 1 = 1,1 x 0,6 = 0,66 [MPa] A - obliczeniowa owierzchnia rzekroju kanału doływowego zaworu A = (π x d 2 ) / 4 [mm] A = (3,14 x 12 2 ) / 4 = 113 [mm] K 1 - wsółczynnik orawkowy uwzględniający właściwości ary i jej arametry rzed zaworem zał.: Maksymalna temeratura wody na wyjściu z kolektora t1 = 100 C K 1 = 0,53 K 2 - wsółczynnik orawkowy uwzględniający wływ stosunku ciśnienia rzed i za zaworem K 2 = 1,0 onieważ (2 + 0,1) (1 + 0,1) x β kr Dla owyższych warunków rzeustowość zaworu bezieczeństwa 6bar GW1/2"xGW3/4'' wynosi: M = 10 x K 1 x K 2 x α x A x ( 1 + 0,1) [kg/h] M = 10 x 0,53 x 1,0 x 0,39 x 113 x (0,66 + 0,1) = 178 [kg/h] 5,1 [kg/h] Strona 11

12 b) Dobór zaworów bezieczeństwa c.w.u. Najmniejsza wewnętrzna średnica kanału rzeływowego kroćca doływowego zaworu bezieczeństwa d o = 54 α c M 1 [mm] * ρ 0,13 d o = 54 = 4,95 [mm] 0,2 6,0 * 999,7 M masowa rzeustowość zaworu bezieczeństwa [kg/s] M = 0,44 x [kg/s] M = 0,44 x 0,3 = 0,13 [kg/s] ojemność instalacji (zasobnika c.w.u.) [m³] α c douszczalny wsółczynnik wyływu zaworu dla cieczy 1 ciśnienie douszczalne w instalacji [bar] ρ 1 gęstość wody sieciowej rzy jej obliczeniowej tem. [kg/m³] Dobrano zawór bezieczeństwa SYR 2115 R3/4 (d o = 14 mm) nastawa 0,6 MPa, czynnik woda Strona 12

13 5) Dobór om a) Grua oma dla układu solarnego strumień objętości rzeływu o = F c x Q [l/h] o = 3,67 x 25 = 91,8 [l/h] F c całkowita owierzchnia czynna kolektorów [m 2 ] Q natężenie rzeływu 25 [l/h m 2 ] całkowity oór rzeływu h całk = h inst + h z + h k [m H 2 O] h całk = 1,33 + 1,22 + 0,17 = 2,72 [m H 2 O] h inst sadek ciśnienia na rzewodach instalacji h z sadek ciśnienia na wymienniku w zbiorniku h k sadek ciśnienia na kolektorach Na odstawie owyższych arametrów dobrano gruę omową Single Strona 13

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH

Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PRACA DOKTORSKA Michał Maj WPŁYW KIERUNKU WSTĘPNEGO ODKSZTAŁCENIA NA PROCES MAGAZYNOWANIA ENERGII W POLIKRYSZTAŁACH Promotor: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Opis produktu Hoval opgas comfort (10, 16, 22) Naścienny kocioł kondensacyjny z technika kondensacyjną wymiennik ciepła wykonany z odpornego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12].

Rys. 8.9. Model numeryczny systemu wirującego turbogeneratora podpartego w łożyskach aerostatycznych Ź r ó d ł o: [12]. Rys. 8.8. Model turbogeneratora ORC (Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej) Ź r ó d ł o: Z. K o z a n e c k i, Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, opracowanie wewnętrzne.

Bardziej szczegółowo

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej

ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej ZASOBNIKI ciepłej wody użytkowej SOLTER 500 ZBW SOLTER 770 ZBW SOLTER 1050 ZBW INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Instalację oraz wszelkie naprawy zasobnika należy powierzyć wyłącznie fachowcom

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie: Kotłownia na biomasę przy Szkole Podstawowej w Cieplicach Branża: Technologia kotłowni Obiekt: Szkoła Podstawowa w

Bardziej szczegółowo

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A

Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL. Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A PL Solarny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 200 SSL Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji 300026859-001-A Spis treści 1 Wprowadzenie...4 1.1 Używane symbole...4 1.2 Skróty...4 1.3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw

Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-1, WPS.. -1 i WPS.. Ciepło jest naszym żywiołem. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Pompy ciepła glikol-woda Wydanie 0/07 Materiały techniczno-projektowe Logatherm WPS.. K-, WPS.. - i WPS.. Zakres mocy od 6 kw do 60 kw Ciepło jest naszym żywiołem Spis treści Spis treści Podstawy................................

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013)

KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013) KARTA PRODUKTU (ver.001/08.2013) 1. Nazwa Grupy bezpieczeństwa (do instalacji C.O. oraz wody użytkowej) 2. Cechy i przeznaczenie produktu Grupy bezpieczeństwa stanowią kompletny układ zabezpieczający instalacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 EGZ. /5 AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU BIUROWEGO PRZEZNACZONEGO NA INTERNAT GARNIZONOWY w WARSZAWIE PRZY UL. OLSZEWSKIEJ 14/20 Inwestor/ Zamawiający : WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA ul. Chałubińskiego 3A 02-004

Bardziej szczegółowo

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE...

Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... Projekt klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych Z11 Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.3

Bardziej szczegółowo

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE

CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 - CA 530 STOJĄCE STALOWE KOTŁY OLEJOWE/GAZOWE CA 430 : kotły o mocy od 190 do 698 kw CA 530 : kotły o mocy od 700 do 2600 kw CA 430 CA 530 Tylko ogrzewanie (wytwarzanie c.w.u. w niezależnym podgrzewaczu)

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KOCIOŁ WĘGLOWY C.O. Z RUSZTEM WODNYM z ręcznym zasypem paliwa KELLER KW 14 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Wyprodukowano dla: SBS Sp.z o.o. 91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67/93 Przed

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10-250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne

Regusol X grupa pompowo-wymiennikowa do instalacji solarnych Dane techniczne Dane techniczne Zakres stosowania: Grupa armaturowo-pompowo-wymiennikowa (dalej solarna ) Regusol X umożliwia kontrolowane przekazanie energii cieplnej z obiegu pierwotnego (solarnego) do obiegu wtórnego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250

Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Arkusz informacyjny Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny AB-QM DN 10 250 Zawór AB-QM wyposażony w napęd jest zaworem regulacyjnym z pełnym autorytetem i funkcją automatycznego równoważenia/ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny

system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny system instalacyjny solter Pex poradnik techniczny Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. System Solter Pex... 3 2.1. Charakterystyka materiału rur.... 3 2.1.1 Kumulacja ładunków elektrycznych... 3 2.1.2 Odporność

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo