prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław"

Transkrypt

1 dr inż. PIOTR WOJTAS rof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JULIAN WOSIK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice mgr inż. GRZEGORZ BUGAJSKI KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin mgr inż. MIROSŁAW RACZYŃSKI KGHM CUPRUM CB-R Wrocław Ograniczenie strat energii w elektroenergetycznych sieciach rzemysłowych w asekcie ozyskiwania środków ublicznych na ich modernizację ( białe certyfikaty ) W artykule omówiono cele Unii Euroejskiej i jej odejście do kwestii rowadzenia efektywniejszej gosodarki elektroenergetycznej. Przedstawiono odstawowe unijne akty rawne dotyczące orawy efektywności energetycznej oraz ich krajową imlementację. Ukazano sosób funkcjonowania białych certyfikatów w zakresie działań dotyczących orawy efektywności gosodarki elektroenergetycznej oraz doświadczenia krajowe z ierwszej edycji rzetargu na białe certyfikaty. 1. WSTĘP Unia Euroejska stoi w obliczu dotychczas niesotykanych wyzwań będących wynikiem ograniczonych zasobów nośników energii, rosnącego zaotrzebowania na energię, narastającego uzależnienia od jej imortu, a także konieczności ograniczenia zmian klimatycznych i rzezwyciężenia kryzysu gosodarczego. Efektywne wykorzystanie energii jest jednym z najleszych sosobów srostania tym wyzwaniom. Podwyższa ono oziom bezieczeństwa energetycznego orzez obniżenie zużycia energii ierwotnej oraz ograniczenie imortu albo rzynajmniej tema jego wzrostu. Przyczynia się onadto do obniżenia emisji gazów cielarnianych i tym samym do łagodzenia skutków zmian klimatu. Przestawienie gosodarek oszczególnych krajów na bardziej efektywne gosodarki elektroenergetyczne może być także czynnikiem obudzającym oracowanie i uowszechnienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych rzyczyniających się do orawy konkurencyjności tych gosodarek na rynkach globalnych oraz obudzającym wzrost gosodarczy. Pośrednio rowadzić to może do tworzenia wysoko kwalifikowanych stanowisk racy w strukturach związanych z efektywnością energetyczną. 2. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ELEKTROENERGETYCZNEJ Rada Euroejska w marcu 2007 r. dostrzegła otrzebę zwiększenia efektywności energetycznej w kontekście osiągnięcia w Unii Euroejskiej 9% oszczędności zużywanej energii do roku 2016 (dyrektywa 2006/12/WE). Cel ten znalazł swoje odbicie w Dyrektywie Parlamentu Euroejskiego i Rady w sawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2004/8/WE i 2006/12/WE), a nastęnie w dyrektywach 2009/125/WE i 2010/30/UE. Ostatnią regulacją rawną w tym zakresie jest Dyrektywa Parlamentu

2 Nr 6(520) LISTOPAD-GRUDZIEŃ Euroejskiego i Rady 2012/27/UE z dn. 25 aździernika 2012 r. w srawie efektywności energetycznej i zmiany wcześniejszych dyrektyw bądź ich uchylenia, która odwyższa zakładane oszczędności do oziomu 20% w roku Ustanowiła ona wsólną strukturę ramową dla środków służących wsieraniu efektywności energetycznej w Unii dla osiągnięcia głównego celu oraz stworzenia warunków dla orawy efektywności energetycznej o 2020 r. Celem ustanowionych rzeisów jest usunięcie barier na rynku energii oraz rzezwyciężenie nierawidłowości w funkcjonowaniu rynku energii ograniczających efektywność dostaw i wykorzystania energii. W zakresie orawy efektywności energetycznej w oszczególnych krajach istniały już wcześniej odowiednie regulacje rawne (Włochy 2001 r., Wielka Brytania 2002 r., Francja 2006 r. itd.). System orawy efektywności energetycznej oarty jest na tzw. białych certyfikatach, będących świadectwami otwierdzającymi zaoszczędzenie określonej ilości energii [2, 3] w wyniku realizacji inwestycji służących orawie efektywności energetycznej. Unia Euroejska, kierując się dążeniem do minimalizacji kosztów wdrożenia dyrektywy, nie ustanowiła jednolitego tekstu wymagań dotyczących orawy efektywności energetycznej (białych certyfikatów), ozwalając oszczególnym krajom zachować elastyczność wymagań wynikającą z lokalnej organizacji sektora energetycznego, uwarunkowań rawnych, technicznych i kulturowych. Na rynku krajowym odstawowymi aktami rawnymi stymulującymi orawę efektywności energetycznej są: Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., nr 94, oz. 551), Obwieszczenie Ministra Gosodarki z dn. 21 grudnia 2012 r. w srawie szczegółowego wykazu rzedsięwzięć służących orawie efektywności energetycznej (M.P. z dn. 11 stycznia 2013 r., oz. 15). 3. SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW Ustawa [4] określiła krajowy cel w zakresie oszczędnego gosodarowania energią do roku 2016 w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku rzy jego uśrednieniu za lata Jest to wynik rzyjęcia z oóźnieniem dyrektywy 2006/12/WE. Oszczędność energii ierwotnej oblicza się z uwzględnieniem wsółczynników srawności rocesów rzetwarzania energii ierwotnej w energię finalną. Dla stymulowania działań energooszczędnych na drodze działań inwestycyjnych dotyczących systemu energetycznego rzedsiębiorstwo energetyczne (oerator systemu dystrybucyjnego), odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski są zobowiązane do uzyskania i rzedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) świadectwa efektywności energetycznej o wartości wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego (1 toe = 41,868 GJ lub 11,630 MWh, wartość oałowa toe wynosi kcal/kg) nie większej niż 3% ilorazu: a) kwoty rzychodu ze srzedaży energii elektrycznej, cieła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym, osiągniętego za dany rok, w którym jest realizowany ten obowiązek, b) kwoty transakcji zakuu energii elektrycznej, cieła lub gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), osiągniętego za dany rok w rzyadku odbiorcy końcowego działającego we własnym imieniu oraz towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego działającego na zlecenie odbiorcy i ołaty zastęczej jednostkowej O zj. Całkowita ołata zastęcza wynosi: O O E (1) z O z ołata zastęcza (zł), O zj jednostkowa ołata zastęcza (900 < O zj < 2700 zł); rzyjęto, że O zj = 1000 zł/toe dla lat , E ilość energii ierwotnej wyrażona w (toe), równa różnicy między ilością energii ierwotnej wynikającej z obowiązku i rzeczywistej ilości energii ierwotnej wynikającej ze świadectw efektywności energetycznej umorzonych rzedsiębiorstwu energetycznemu lub domowi maklerskiemu, n n n u E E (2) 1 100O u n wskaźnik rocentowy w roku owstania obowiązku (u n = 1% dla 2013 r., 1,5% dla 2014 r. i 1,5 dla 2015 r.), n kwota rzychodu ze srzedaży energii elektrycznej, gazu ziemnego lub cieła, O zj = 1000 zł/toe (dla 2013 r.) lub E zj zj zj n n n u T E (3) 2 100O T n kwota transakcji zakuu energii (zł).

3 14 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA Wartość wsółczynnika srawności rocesów rzetwarzania energii ierwotnej w energię finalną określa się oddzielnie dla energii elektrycznej, cieła i gazu ziemnego. Przyjmuje się, że wsółczynniki te są równe odwrotności wsółczynników nakładu energii ierwotnej, stosownie do wykorzystywanego źródła energii, i wynoszą odowiednio: 0,33 dla energii elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej, 0,83 dla cieła dostarczanego z sieci ciełowniczej, 0,91 dla gazu ziemnego. System umarzania białych certyfikatów lub wnoszenia ołaty zastęczej jest odobny do systemów umarzania innych wcześniej wrowadzonych kolorowych certyfikatów. Wływy z ołaty zastęczej stanowią rzychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosodarki Wodnej. Przedsiębiorstwo energetyczne/inwestor może wejść w osiadanie świadectw efektywności energetycznej, tj. tzw. białych certyfikatów, orzez: a) zrealizowanie rzedsięwzięć służących orawie efektywności energetycznej, zgodnie z odowiednią rocedurą rawną, b) zaku świadectw efektywności energetycznej na TGE. W rzyadku rzedstawionym w unkcie a należy: rzygotować rzedsięwzięcie, oracować audyt energetyczny dla rzedsięwzięcia dotyczącego orawy efektywności energetycznej zgodnego z [1] rzez audytora sełniającego wymagania rawne, zgłosić inwestycję do rzetargu na białe certyfikaty; rzetargi takie organizuje URE, ogłaszając informacje o nich w Biuletynie Informacji Publicznej URE. Minimalna wielkość oszczędności energii ierwotnej, jaka może być zgłoszona do rzetargu, to 10 toe. Przetarg na białe certyfikaty jest ogłaszany nie rzadziej niż raz w roku. Białe certyfikaty są rzyznawane rzedsięwzięciom roefektywnościowym o wartości efektów, określonych zależnością: t (4) śr max ω śr t n ω max maksymalny efekt rooszczędnościowy zgłoszony do rzetargu, średnia ważona wartość efektu rooszczędno- K k 1 ściowego, śr, n wsółczynnik akcetacji ofert (dla ierwszego rzetargu ustalono t = 0,5), E toe (5) K zł E ilość energii ierwotnej zaoszczędzonej w ciągu roku, K wartość świadectwa energetycznego, o którą ubiega się odmiot, zrealizować rzedsięwzięcie roefektywnościowe w rzyadku wygrania rzetargu, sorządzić audyt efektywności energetycznej otwierdzający oszczędność energii uzyskaną w wyniku realizacji rzedsięwzięcia w ilości określonej w deklaracji rzetargowej (dla mniejszych rzedsięwzięć, o efekcie oniżej 100 toe, obligatoryjny audyt końcowy nie jest wymagany), zawiadomić Prezesa URE o zakończeniu rzedsięwzięcia roefektywnościowego w ciągu 30 dni. Prezes URE w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia wystawia odmiotowi, który zrealizował rzedsięwzięcie roefektywnościowe, stosowne świadectwo (deozytariuszem świadectw efektywności energetycznej jest TGE), a także dokonuje wyrywkowej weryfikacji efektów rzedsięwzięcia lub zleca jej rzerowadzenie. Schemat systemu funkcjonowania białych certyfikatów rzedstawiono na rys. 1. W rzyadku błędnego oinformowania Prezesa URE o efektach roefektywniościowych odmiot zostaje wykluczony z udziału w rzetargach na białe certyfikaty na okres 5 lat oraz onosi nałożoną rzez niego karę. Istnieją rzedmiotowe i odmiotowe ograniczenia dotyczące uczestnictwa w rzetargach na białe certyfikaty. Z udziału w rzetargach wykluczone są odmioty zlokalizowane w secjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Przyjmuje się, że zwolnienia odatkowe, jakie uzyskują odmioty działające w SSF, są formą omocy ublicznej. W rzetargach nie mogą być zgłaszane także rzedsięwzięcia dofinansowane ze środków budżetowych, w tym także ze środków omocowych ozyskiwanych rzez aństwo z innych krajów UE. Istnieją możliwości ozyskiwania środków na działania roefektywnościowe również z innych źródeł, chociażby z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosodarki Wodnej (NFOŚiGW). N. w marcu 2014 r. NFOŚiGW uruchomił środki na wsarcie dla rzedsiębiorstw w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gosodarki. Budżet tego rogramu oszacowano na onad 340 mln zł dla nowych inwestycji, a dodatkowe 5 mln zł rzeznaczono na wykonanie audytów energetycznych. W ierwszej części tego rogramu rzedsiębiorcy mogą uzyskać

4 Nr 6(520) LISTOPAD-GRUDZIEŃ Rys. 1. Schemat funkcjonowania systemu białych certyfikatów [3] dofinansowanie na audyty energetyczne w wysokości do 70% ich kosztów. W części drugiej (zwiększenie efektywności energetycznej) dofinansowane zostaną inwestycje rowadzące do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej, a w trzeciej (E-Kumulator) wsierane będą rojekty związane z wytwarzaniem energii i aliwa z odadów rzemysłowych, zmniejszeniem zużycia surowców ierwotnych oraz ograniczeniem emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Środki ochodzące z NFOŚiGW, zgodnie interretacją Ministra Finansów, nie są środkami budżetowymi (są środkami ozabudżetowymi), co oznacza, że rzedsięwzięcia te mogą być zgłaszane do rzetargu na świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty). Procentowe obowiązkowe oszczędności energii i wysokość ołaty zastęczej wnoszonej do NFOŚiGW w oszczególnych latach rzedstawiono w tab. 1. Tabela 1. Obowiązkowe oszczędności energii i wysokość ołaty zastęczej w oszczególnych latach [4] Rok Obowiązek Ołata zastęcza % 1000 zł/toe ,5% 1000 zł/toe ,5% 1000 zł/toe lata nastęne?? Dotychczas rozstrzygnięty został jeden rzetarg na białe certyfikaty (ogłoszenie Prezesa URE z dn. 31 grudnia 2012 r., rozstrzygnięcie rzetargu 31 siernia 2013 r.). Druga edycja rzetargu na białe certyfikaty została ogłoszona 27 grudnia 2013 r., a zamknięcie rzyjmowania deklaracji rzetargowych nastąiło o 30 dniach, tj. 27 stycznia 2014 r. Termin rozstrzygnięcia rzetargu nie jest jeszcze znany.

5 16 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA Przetargi organizowane są w trzech kategoriach rzedsięwzięć dotyczących orawy efektywności energetycznej: kategoria I: użytkownicy końcowi energii elektrycznej działania dotyczące zwiększenia oszczędności energii rzez odbiorców końcowych, osoby fizyczne, osoby rawne, jednostki organizacyjne nieosiadające osobowości rawnej (80% wartości wszystkich certyfikatów), kategoria II: urządzenia otrzeb własnych służące rocesowi wytwarzania energii zwiększenie oszczędności energii rzez urządzenia otrzeb własnych (zesoły omocniczych obiektów lub instalacji służących rocesowi wytwarzania energii elektrycznej lub cielnej), kategoria III: dystrybucja i rzesył energii lub nośników energii zmniejszenie strat energii elektrycznej, cieła lub gazu ziemnego w rocesie rzesyłu i dystrybucji. 4. ZAKRES DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH PO- PRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZ- NEJ W PRZEMYSŁOWYCH UKŁADACH ELEKTROENERGETYCZNYCH Zakres działań służących orawie efektywności energetycznej w rzemysłowych układach elektroenergetycznych obejmuje: wymianę źródeł światła na energooszczędne, wymianę oraw oświetleniowych na orawy o większej skuteczności (wraz z osrzętem), wdrażanie systemów oświetleniowych o regulowanym oborze mocy w zależności od otrzeb użytkowników, stosowanie energooszczędnych systemów zasilania, wymianę wentylatorów i om na urządzenia o wyższej srawności, sterowanie układów omowych (stosowanie om z regulacją obrotów), stosowanie ekonomicznych srężarek, odzysk cieła z silników elektrycznych i srężarek do celów technologicznych i grzejnych, wymianę silników elektrycznych na silniki o wyższej srawności i mocy dobranej do otrzeb, stosowanie naędów o regulowanej wydajności (rędkości obrotowej regulowanej za omocą falowników), modernizację oświetlenia hal, terenów, warsztatów rodukcyjnych, ograniczenie strat mocy sowodowanych rzeływem mocy biernej w sieciach rzemysłowych, ograniczenie strat mocy w transformatorach (wymiana na transformatory nowszej konstrukcji, o niższej stratności w żelazie i mocy dostosowanej do rzeczywistych otrzeb), komensację mocy biernej transformatorów na biegu jałowym, stosowanie układów komensacji mocy biernej w sieciach wewnątrzzakładowych. Szczególnie dużo miejsca w obwieszczeniu [1] oświęcono orawie efektywności energetycznej w zakresie gosodarki cielnej w rzedsiębiorstwach. 5. PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA Z PIERWSZEJ EDYCJI PRZETARGU NA BIAŁE CERTYFIKATY Cele wyznaczone w zakresie oszczędzania energii na skutek orawy efektywności energetycznej są ambitne i zgodnie z założeniami mają dorowadzić do oszczędności rzędu 2,2 Mtoe do roku Tymczasem wyniki ierwszej edycji rzetargu na białe certyfikaty, które oublikowane zostały we wrześniu ubiegłego roku, uwidaczniają ewne roblemy. Do rzetargu zgłoszono skutecznie 209 deklaracji rzetargowych, z czego rzyjęto 102, a 107 odrzucono. Okazało się, że znaczna część odrzuconych deklaracji osiadała wady rawne, choć w większości były one marginalne. Tak duża liczba odrzuconych deklaracji rzetargowych świadczy o tym, że system może być niezrozumiały i mało atrakcyjny dla odmiotów, do których był skierowany. Jego małej skuteczności dowodzi również fakt, że okres rozatrywania deklaracji rzetargowych był bardzo długi (8,5 miesiąca), co sowodowane było zaewne ograniczoną liczbą etatów dla racowników obsługi. Ustawa [4] miała stanowić zachętę do realizacji działań służących orawie efektywności energetycznej w formie białych certyfikatów. Okazało się jednak, że nie jest ona wystarczająca, a ozyskiwanie białych certyfikatów zamiast być dla rzedsiębiorstwa wartością dodaną, odnoszącą jego konkurencyjność staje się nierzyjemnym obowiązkiem. Wolumen świadectw efektywności energetycznej, zarezerwowany do wydania we wsomnianym rzetargu, wynosił odowiednio: dla rzedsięwzięć w kat. I (odbiorcy końcowi) toe, dla rzedsięwzięć w kat. II (wytwarzanie energii) toe, dla rzedsięwzięć w kat. III (rzesył i dystrybucja) toe.

6 Nr 6(520) LISTOPAD-GRUDZIEŃ Ustawy [4] nie stosuje się do instalacji objętych systemem handlu urawnieniami dotyczącymi emisji gazów cielarnianych, oza otrzebami własnymi, co skutecznie ograniczyło liczbę rzedsięwzięć inwestycyjnych roefektywnościowych douszczonych do udziału w rzetargu, często w sosób czysto formalny (uznanie całego rzedsiębiorstwa za instalację objętą handlem urawnieniami do emisji gazów cielarnianych). Stosunkowo wysokie koszty wykonania audytu energetycznego będącego integralną częścią deklaracji rzetargowej były barierą ograniczającą zainteresowanie odmiotów rzetargiem. Największe zainteresowanie rzetargiem na białe certyfikaty wykazały odmioty działające na rynku energii cielnej, zainteresowane w szczególności wymianą sieci cielnych głównie na reizolowane. Większość zgłoszonych rzedsięwzięć dotyczyła zadań zakończonych, co wiąże się z obowiązkiem wykonania audytu owykonawczego i surowymi karami za ewentualne rozbieżności wysokości zgłoszonych do rzetargu i uzyskanych efektów rzeczywistych. Narzucony ustawą 30-dniowy termin owiadomienia Prezesa URE o zakończeniu realizacji zadania często nie wystarcza do oszacowania efektu rocznego z działań roefektywnościowych. Rozbieżności omiędzy wielkością rzeczywistych końcowych rocznych efektów oszczędnościowych a audytem wstęnym z technicznego unktu widzenia raktycznie niemożliwe do uniknięcia grożą nałożeniem kar rzez Prezesa URE. Konieczne byłoby zatem ustalenie zakresu tolerancji dla uzyskania efektów. Sukces w rzetargu gwarantuje wysoki stosunek ilości energii ierwotnej zaoszczędzonej średniorocznie do wartości świadectwa energetycznego, o jaką odmiot zgłaszający się ubiega (wielkość ). Wybrane oferty oiewały zaledwie na 3,8% uli rzewidzianych do wydania świadectw (białych certyfikatów) w ierwszym rzetargu, co należy uznać za klęskę rzedsięwzięcia. W kategorii I rzedsięwzięć wybrano 42 oferty o wartości efektów 0,72 < < 3,49 (dla ofert złożonych 0,55 < < 3,49), łączny efekt wydanych świadectw efektywności energetycznej wyniósł toe. W kategorii II rzedsięwzięć wybrano 11 ofert o wartości efektów 0,75 < < 1,573 (dla ofert złożonych 0,62 < < 1,573), łączny efekt wydanych świadectw efektywności energetycznej wyniósł 3780,3 toe. W kategorii III rzedsięwzięć wybrano 41 ofert o wartości efektów 1,0 < < 5,44 (dla ofert złożonych 0,74 < < 5,44), łączny efekt wydanych świadectw efektywności energetycznej wyniósł 3735,24 toe. Niejednoznaczność oublikowanych rzez sąd konkursowy wyników dotyczących odrzucenia oferty rzetargowej ( wystąienie rzesłanek dot. odrzucenia ) była owodem licznych zaytań odmiotów uczestniczących nieskutecznie w rzetargu o owody odrzucenia oferty rzetargowej. Kluczowym dokumentem deklaracji rzetargowej był audyt efektywności energetycznej. Złym nawykiem odmiotów rzystęujących do rzetargu stało się oczekiwanie na ukazanie się ogłoszenia o rzetargu i óźniejsze oracowanie dokumentacji rzetargowej (w tym wyboru audytora i oracowanie audytu efektywności energetycznej). Mała ilość wydanych białych certyfikatów może rzyczynić się do ogłębienia skutków braku efektywności energetycznej i sowoduje, że obowiązek rzedstawiania ich do umarzania Prezesowi URE zostanie zastąiony wnoszeniem ołaty zastęczej do NFOŚiGW. Świadczy to o tym, że system nie sełnia swojego zadania i ma marginalne znaczenie. Dla drugiego rzetargu ogłoszonego 31 grudnia 2013 r. rzewidziano dwukrotnie większą ulę świadectw ochodzenia efektywności energetycznej oraz obniżono wsółczynnik akcetacji ofert do wartości t = 0,4, a termin rozstrzygnięcia rzetargu do chwili obecnej (20 maja 2014) nie jest jeszcze znany. W styczniu 2014 r. dokonano na TGE ierwszych transakcji dotyczących zakuu świadectw efektywności energetycznej na kwotę 5400 toe o cenie 900 zł/toe. Dla orównania we Włoszech, w odobnym rzetargu, uzyskano rawie dwukrotnie większe efekty od zakładanych. Literatura 1. Obwieszczenie Ministra Gosodarki z dn. 21 grudnia 2012 r. w srawie szczegółowego wykazu rzedsięwzięć służących orawie efektywności energetycznej. M.P. z dn. 11 stycznia 2013 r., oz Rozorządzenie Ministra Gosodarki z dnia 4 września 2012 r. w srawie sosobu obliczania ilości energii ierwotnej odowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej ołaty zastęczej. Dz.U. z 2012 r., oz Rozorządzenie Ministra Gosodarki z dnia 10 siernia 2012 r. w srawie szczegółowego zakresu i sosobu sorządzania audytu efektywności energetycznej i wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Dz.U. z 2012 r., oz Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Dz.U. z 2011 r., nr 94, oz Artykuł został zrecenzowany rzez dwóch niezależnych recenzentów.

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział W jaki sposób sporządza się świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty oraz w jakich przypadkach są one wymagane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej?

Bardziej szczegółowo

BIAŁE CERTYFIKATY. jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie. Aleksandra Małecka

BIAŁE CERTYFIKATY. jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie. Aleksandra Małecka BIAŁE CERTYFIKATY jako premia za efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Aleksandra Małecka CZAS NA OSZCZĘDZANIE ENERGII PAKIET KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNY (tzw. 3 x 20%) redukcja emisji CO2 o 20% w

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki

Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski. Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Drugi Krajowy Plan Działań dot. efektywności energetycznej dla Polski Andrzej Guzowski, Departament Energetyki Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Główne cele to: konsekwentne zmniejszanie energochłonności

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej

Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej System Białych Certyfikatów Dr inż. Arkadiusz Węglarz 1 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 1 System Białych

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Pierwsze doświadczenia Urząd Regulacji Energetyki Departament Systemów Wsparcia Warszawa, 14 maja 2013 r. Białe e certyfikaty źródła

Bardziej szczegółowo

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży

Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży Białe certyfikaty formą wsparcia finansowego projektów zamiany sposobu pozyskiwania ciepłej wody użytkowej Dofinansowanie do zwiększenia sprzedaży IV KONFERENCJA WYTWÓRCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Mirosława Szatybełko-Połom dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z/s w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r.

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej- kontekst Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej

Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej Założenia nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie audytu efektywności energetycznej MINISTERSTWO ENERGII, DEPARTAMENT ENERGETYKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. 2 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o efektywno ci energetycznej. Departament Systemów Wsparcia

Nowa ustawa o efektywno ci energetycznej. Departament Systemów Wsparcia Nowa ustawa o efektywno ci energetycznej Departament Systemów Wsparcia Warszawa 2016 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej Zgodnie z art. 60 nowej ustawy o efektywno ci energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Adam Dominiak +48 609 198 732 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE USTAWA O EFEKTYWNOŚCI z dnia 15 kwietnia 2011 r. ZADANIA PREZESA URE Wrocław, luty 2012 Ustawa określa: USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O EFEKTYWNOŚCI krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2014 w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności

Bardziej szczegółowo

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty.

Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. Zestawienie potencjalnych przesłanek odrzucenia oferty. I. WSTĘP Przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm. dalej: ustawa ) przewidują

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o efektywności energetycznej proponowane zmiany - rola odbiorców końcowych i przedsiębiorstw energetycznych

Nowa ustawa o efektywności energetycznej proponowane zmiany - rola odbiorców końcowych i przedsiębiorstw energetycznych Nowa ustawa o efektywności energetycznej proponowane zmiany - rola odbiorców końcowych i przedsiębiorstw energetycznych Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Targi Energii 2016 Jachranka,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia praktyczne metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej

Doświadczenia praktyczne metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej Doświadczenia praktyczne metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej II kongres SŁUŻB TECHNICZNYCH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 6-7 marca 2014, Tarnowo Podgórne k. Poznania

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55)

do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 22 grudnia 215 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 55) U S T A W A z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

szansą dla samorządu terytorialnego

szansą dla samorządu terytorialnego Udział w systemie białych certyfikatów szansą dla samorządu terytorialnego dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ?

Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ? Marek Litwinowicz CO SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE MOŻE ZYSKAĆ NA NOWEJ USTAWIE O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ? PRAKTYCZNE RÓŻNICE MIĘDZY NOWĄ A OBOWIĄZUJĄCA DO 1.10.2016 ROKU USTAWĄ O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

System Białych Certyfikatów

System Białych Certyfikatów System Białych Certyfikatów Dr inŝ. Arkadiusz Węglarz 1 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 1 System Białych Certyfikatów jest oparty na juŝ istniejących systemach wsparcia kogeneracji

Bardziej szczegółowo

Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć

Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć Dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A Wiceprezes Zarzadu ZAE 2012-03-07 Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00

Bardziej szczegółowo

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Łukasz Bartuszek DEPARTAMENT ENERGETYKI W MINISTERSTWIE GOSPODARKI Kraków, dn. 6 lipca 2012 r. 2 POLITYKA ENERGETYCZNA

Bardziej szczegółowo

ustawy o efektywności energetycznej

ustawy o efektywności energetycznej Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z ustawy o efektywności energetycznej mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Specjalista ds. audytów energetycznych w przemyśle 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Roman Kołodziej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Wstęp Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej. (druk nr 184)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej. (druk nr 184) Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 184) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa o efektywności energetycznej, zwana w dalszej części opinii ustawą,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-11-10 Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Polityka efektywności energetycznej w Polsce

Polityka efektywności energetycznej w Polsce Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej. Obowiązki czy korzyści - dla administracji publicznej, przedsiębiorców i każdego z nas? Konferencja Instytutu na rzecz Ekorozwoju 10 grudnia 2012, Warszawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej

Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej Prawne modele finansowania inwestycji energooszczędnych gmin i spółek komunalnych na podstawie ustawy o efektywności energetycznej Autor: Dr Robert Zajdler Zasady działania systemu Ustawa z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Szczecin, 11 maja 2012 r.

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Szczecin, 11 maja 2012 r. OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Szczecin, 11 maja 2012 r. USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE - cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej Szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców końcowych? Towarzystwo Obrotu Energią Hotel InterContinental Warszawa, 24 maja 2011 r. Waldemar

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 2167 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2167; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2359.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

db energy Audyt efektywności energetycznej jako podstawa ubiegania się o dofinansowanie i białe certyfikaty PIOTR DANIELSKI

db energy Audyt efektywności energetycznej jako podstawa ubiegania się o dofinansowanie i białe certyfikaty PIOTR DANIELSKI Audyt efektywności energetycznej jako podstawa ubiegania się o dofinansowanie i białe certyfikaty PIOTR DANIELSKI Wiceprezes zarządu +48 516 172 480 piotr.danielski@dbenergy.pl ODBIORCY NA RYNKU ENERGII

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej. Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o

Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej. Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej Bogdan Ślęk Philips Lighting Poland Sp. z o.o 29-30.09.2016 Jachranka Nowa Ustawa o efektywności energetycznej (cel: wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Energy Performance Certificate System

Energy Performance Certificate System Kolegium redakcyjne: mgr inż. Fryderyk Czudejko (redaktor sekretarz), inż. Eugeniusz Głowacki, mgr inż. Artur Jasiński, mgr inż. Edward Magiera, mgr inż. Ludwik Pinko (redaktor naczelny) Rok 2013 (LVIII)

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Ministerstwo Gospodarki Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 1 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w praktyce Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej w aspekcie zadań dla przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna w praktyce Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej w aspekcie zadań dla przedsiębiorstw Efektywność energetyczna w praktyce Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej w aspekcie zadań dla przedsiębiorstw 5 maj 2015 roku mgr inż. Artur Łazicki Menadżer ds. Kluczowych Klientów, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski

Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski Efektywność podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A. 2010-11-15 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Czy efektywność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowanie FEWE na podstawie: t.j. Dz.U. 2015 poz. 2167 oraz Dz.U. 2015 poz. 2359 (USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r o zmianie ustawy o efektywności energetycznej). USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

Bardziej szczegółowo

Białe Certyfikaty Czy warto wziąć udział w ostatnim przetargu URE?

Białe Certyfikaty Czy warto wziąć udział w ostatnim przetargu URE? Białe Certyfikaty Czy warto wziąć udział w ostatnim przetargu URE? Czy jesteś przygotowany na wykorzystanie okazji? dr inż. Robert Piątek Do kogo jest adresowana ta prezentacja? Tworząc ten materiał myślę

Bardziej szczegółowo

System Białych Certyfikatów wynikający z. Ustawy o efektywności energetycznej - stan obecny i nowelizacja

System Białych Certyfikatów wynikający z. Ustawy o efektywności energetycznej - stan obecny i nowelizacja System Białych Certyfikatów wynikający z. Ustawy o efektywności energetycznej - stan obecny i nowelizacja mgr inż. Katarzyna Jędrzejczak kjedrzejczak@kape.gov.pl Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie

Efektywne wykorzystanie Nowy program Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Efektywne wykorzystanie energii Warszawa 2011 Efektyw Efektywne wykorzystanie energii Efektywność energetyczna polskiej gospodarki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, 951. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art.

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW

Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Warszawa, czerwiec 2012 roku 1 Agenda prezentacji Informacje podstawowe Poziom

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW. Warszawa, luty 2013 roku

Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW. Warszawa, luty 2013 roku Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Warszawa, luty 2013 roku 1 Agenda prezentacji Informacje podstawowe Poziom i

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) I. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej ustawy jest ustanowienie systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.)

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Stan prawny na r. (Dz.U ze zm.) USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Stan prawny na 07.03.2012r. (Dz.U.2011.94.551 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

Nowa rzeczywistość- Ustawa OZE. Rejestry TGE

Nowa rzeczywistość- Ustawa OZE. Rejestry TGE Nowa rzeczywistość- Ustawa OZE. Rejestry TGE Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE Komitet Rynku Energii Elektrycznej Warszawa, 27 października 2015 Strona Agenda Ustawa OZE- informacje Rejestr Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 538 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2017 r. w srawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozorządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej podstawowe rozstrzygnięcia oraz aktualny stan prac wdrożeniowych

Ustawa o efektywności energetycznej podstawowe rozstrzygnięcia oraz aktualny stan prac wdrożeniowych Ustawa o efektywności energetycznej podstawowe rozstrzygnięcia oraz aktualny stan prac wdrożeniowych MINISTERSTWO ENERGII Warszawa, dn. 12 kwietnia 2016 r. 2 Efektywność energetyczna podstawowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Autor: Waldemar Dołęga ("Rynek Energii" -- kwiecień 2014) Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne i organizacyjne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z pierwszego przetargu na białe certyfikaty

Doświadczenia z pierwszego przetargu na białe certyfikaty Doświadczenia z pierwszego przetargu na białe certyfikaty Autor: Roman Kołodziej, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 2/2014) Streszczenie Niniejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA

Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź 2008 2 Dlaczego dodatkowy kolor? Musimy optymalizować koszty związane

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Wprowadzenie

UZASADNIENIE. 1. Wprowadzenie UZASADNIENIE 1. Wprowadzenie Projekt ustawy jest odpowiedzią na podnoszone postulaty o konieczności ustanowienia systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie oszczędności energii zwłaszcza na polu końcowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów. Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009

Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów. Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009 Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów Jacek Brandt Targi Energii Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009 Białe Certyfikaty na TGE Jachranka 22-23.10.2009 2 TGE rola giełdy

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Białe Certyfikaty

Efektywność energetyczna Białe Certyfikaty Efektywność energetyczna Białe Certyfikaty Audyt obowiązkowy Propozycja współpracy Informacje podstawowe Marzec 2017 2 Białe Certyfikaty Informacje podstawowe Białe Certyfikaty co to jest? Białe certyfikaty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

3.1. Źródła ustawy 3.2. Ustawa o efektywności energetycznej Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią 3.4.

3.1. Źródła ustawy 3.2. Ustawa o efektywności energetycznej Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią 3.4. 3.1. Źródła ustawy 3.2. Ustawa o efektywności energetycznej. 3.3. Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią 3.4. Zadania jednostek sektora publicznego 3.5. Zasady uzyskania i umorzenia

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych

Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych Rynek energii elektrycznej w Polsce w 2009 roku i latach następnych VI Targi Energii Marek Kulesa dyrektor biura TOE Jachranka, 22.10.2009 r. 1. Wprowadzenie 2. Uwarunkowania handlu energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 667 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 40 2011 ADAM ADAMCZYK Uniwersytet Szczeciński WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja notowania białych certyfikatów

Koncepcja notowania białych certyfikatów Koncepcja notowania białych certyfikatów Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii SA Warszawa, 05 kwietnia 2006 www.polpx.pl polpx@polpx.pl Debata BIAŁE CERTYFIKATY wysoka efektywność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 października 2015 r.

Warszawa, 14 października 2015 r. Warszawa, 14 października 2015 r. Informacja dla odbiorców przemysłowych dotycząca realizacji obowiązków w zakresie umarzania świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku certyfikatów oraz nowe możliwości rozwoju w zakresie obrotu certyfikatami efektywności energetycznej

Sytuacja na rynku certyfikatów oraz nowe możliwości rozwoju w zakresie obrotu certyfikatami efektywności energetycznej Sytuacja na rynku certyfikatów oraz nowe możliwości rozwoju w zakresie obrotu certyfikatami efektywności energetycznej Marek Szałas Dyrektor Biura Rejestrów TGE X FORUM OBROTU Iława 5-6-7 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Anna Janiga-Ćmiel WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Wrowadzenie W rozwoju każdego zjawiska niezależnie od tego, jak rozwój ten jest ukształtowany rzez trend i wahania, można wyznaczyć

Bardziej szczegółowo

Kalorymetria paliw gazowych

Kalorymetria paliw gazowych Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cielnych W9/K2 Miernictwo energetyczne laboratorium Kalorymetria aliw gazowych Instrukcja do ćwiczenia nr 7 Oracowała: dr inż. Elżbieta Wróblewska Wrocław,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo