prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław"

Transkrypt

1 dr inż. PIOTR WOJTAS rof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JULIAN WOSIK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice mgr inż. GRZEGORZ BUGAJSKI KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin mgr inż. MIROSŁAW RACZYŃSKI KGHM CUPRUM CB-R Wrocław Ograniczenie strat energii w elektroenergetycznych sieciach rzemysłowych w asekcie ozyskiwania środków ublicznych na ich modernizację ( białe certyfikaty ) W artykule omówiono cele Unii Euroejskiej i jej odejście do kwestii rowadzenia efektywniejszej gosodarki elektroenergetycznej. Przedstawiono odstawowe unijne akty rawne dotyczące orawy efektywności energetycznej oraz ich krajową imlementację. Ukazano sosób funkcjonowania białych certyfikatów w zakresie działań dotyczących orawy efektywności gosodarki elektroenergetycznej oraz doświadczenia krajowe z ierwszej edycji rzetargu na białe certyfikaty. 1. WSTĘP Unia Euroejska stoi w obliczu dotychczas niesotykanych wyzwań będących wynikiem ograniczonych zasobów nośników energii, rosnącego zaotrzebowania na energię, narastającego uzależnienia od jej imortu, a także konieczności ograniczenia zmian klimatycznych i rzezwyciężenia kryzysu gosodarczego. Efektywne wykorzystanie energii jest jednym z najleszych sosobów srostania tym wyzwaniom. Podwyższa ono oziom bezieczeństwa energetycznego orzez obniżenie zużycia energii ierwotnej oraz ograniczenie imortu albo rzynajmniej tema jego wzrostu. Przyczynia się onadto do obniżenia emisji gazów cielarnianych i tym samym do łagodzenia skutków zmian klimatu. Przestawienie gosodarek oszczególnych krajów na bardziej efektywne gosodarki elektroenergetyczne może być także czynnikiem obudzającym oracowanie i uowszechnienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych rzyczyniających się do orawy konkurencyjności tych gosodarek na rynkach globalnych oraz obudzającym wzrost gosodarczy. Pośrednio rowadzić to może do tworzenia wysoko kwalifikowanych stanowisk racy w strukturach związanych z efektywnością energetyczną. 2. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ELEKTROENERGETYCZNEJ Rada Euroejska w marcu 2007 r. dostrzegła otrzebę zwiększenia efektywności energetycznej w kontekście osiągnięcia w Unii Euroejskiej 9% oszczędności zużywanej energii do roku 2016 (dyrektywa 2006/12/WE). Cel ten znalazł swoje odbicie w Dyrektywie Parlamentu Euroejskiego i Rady w sawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2004/8/WE i 2006/12/WE), a nastęnie w dyrektywach 2009/125/WE i 2010/30/UE. Ostatnią regulacją rawną w tym zakresie jest Dyrektywa Parlamentu

2 Nr 6(520) LISTOPAD-GRUDZIEŃ Euroejskiego i Rady 2012/27/UE z dn. 25 aździernika 2012 r. w srawie efektywności energetycznej i zmiany wcześniejszych dyrektyw bądź ich uchylenia, która odwyższa zakładane oszczędności do oziomu 20% w roku Ustanowiła ona wsólną strukturę ramową dla środków służących wsieraniu efektywności energetycznej w Unii dla osiągnięcia głównego celu oraz stworzenia warunków dla orawy efektywności energetycznej o 2020 r. Celem ustanowionych rzeisów jest usunięcie barier na rynku energii oraz rzezwyciężenie nierawidłowości w funkcjonowaniu rynku energii ograniczających efektywność dostaw i wykorzystania energii. W zakresie orawy efektywności energetycznej w oszczególnych krajach istniały już wcześniej odowiednie regulacje rawne (Włochy 2001 r., Wielka Brytania 2002 r., Francja 2006 r. itd.). System orawy efektywności energetycznej oarty jest na tzw. białych certyfikatach, będących świadectwami otwierdzającymi zaoszczędzenie określonej ilości energii [2, 3] w wyniku realizacji inwestycji służących orawie efektywności energetycznej. Unia Euroejska, kierując się dążeniem do minimalizacji kosztów wdrożenia dyrektywy, nie ustanowiła jednolitego tekstu wymagań dotyczących orawy efektywności energetycznej (białych certyfikatów), ozwalając oszczególnym krajom zachować elastyczność wymagań wynikającą z lokalnej organizacji sektora energetycznego, uwarunkowań rawnych, technicznych i kulturowych. Na rynku krajowym odstawowymi aktami rawnymi stymulującymi orawę efektywności energetycznej są: Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., nr 94, oz. 551), Obwieszczenie Ministra Gosodarki z dn. 21 grudnia 2012 r. w srawie szczegółowego wykazu rzedsięwzięć służących orawie efektywności energetycznej (M.P. z dn. 11 stycznia 2013 r., oz. 15). 3. SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW Ustawa [4] określiła krajowy cel w zakresie oszczędnego gosodarowania energią do roku 2016 w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku rzy jego uśrednieniu za lata Jest to wynik rzyjęcia z oóźnieniem dyrektywy 2006/12/WE. Oszczędność energii ierwotnej oblicza się z uwzględnieniem wsółczynników srawności rocesów rzetwarzania energii ierwotnej w energię finalną. Dla stymulowania działań energooszczędnych na drodze działań inwestycyjnych dotyczących systemu energetycznego rzedsiębiorstwo energetyczne (oerator systemu dystrybucyjnego), odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski są zobowiązane do uzyskania i rzedstawienia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) świadectwa efektywności energetycznej o wartości wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego (1 toe = 41,868 GJ lub 11,630 MWh, wartość oałowa toe wynosi kcal/kg) nie większej niż 3% ilorazu: a) kwoty rzychodu ze srzedaży energii elektrycznej, cieła lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym, osiągniętego za dany rok, w którym jest realizowany ten obowiązek, b) kwoty transakcji zakuu energii elektrycznej, cieła lub gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), osiągniętego za dany rok w rzyadku odbiorcy końcowego działającego we własnym imieniu oraz towarowego domu maklerskiego lub domu maklerskiego działającego na zlecenie odbiorcy i ołaty zastęczej jednostkowej O zj. Całkowita ołata zastęcza wynosi: O O E (1) z O z ołata zastęcza (zł), O zj jednostkowa ołata zastęcza (900 < O zj < 2700 zł); rzyjęto, że O zj = 1000 zł/toe dla lat , E ilość energii ierwotnej wyrażona w (toe), równa różnicy między ilością energii ierwotnej wynikającej z obowiązku i rzeczywistej ilości energii ierwotnej wynikającej ze świadectw efektywności energetycznej umorzonych rzedsiębiorstwu energetycznemu lub domowi maklerskiemu, n n n u E E (2) 1 100O u n wskaźnik rocentowy w roku owstania obowiązku (u n = 1% dla 2013 r., 1,5% dla 2014 r. i 1,5 dla 2015 r.), n kwota rzychodu ze srzedaży energii elektrycznej, gazu ziemnego lub cieła, O zj = 1000 zł/toe (dla 2013 r.) lub E zj zj zj n n n u T E (3) 2 100O T n kwota transakcji zakuu energii (zł).

3 14 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA Wartość wsółczynnika srawności rocesów rzetwarzania energii ierwotnej w energię finalną określa się oddzielnie dla energii elektrycznej, cieła i gazu ziemnego. Przyjmuje się, że wsółczynniki te są równe odwrotności wsółczynników nakładu energii ierwotnej, stosownie do wykorzystywanego źródła energii, i wynoszą odowiednio: 0,33 dla energii elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej, 0,83 dla cieła dostarczanego z sieci ciełowniczej, 0,91 dla gazu ziemnego. System umarzania białych certyfikatów lub wnoszenia ołaty zastęczej jest odobny do systemów umarzania innych wcześniej wrowadzonych kolorowych certyfikatów. Wływy z ołaty zastęczej stanowią rzychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosodarki Wodnej. Przedsiębiorstwo energetyczne/inwestor może wejść w osiadanie świadectw efektywności energetycznej, tj. tzw. białych certyfikatów, orzez: a) zrealizowanie rzedsięwzięć służących orawie efektywności energetycznej, zgodnie z odowiednią rocedurą rawną, b) zaku świadectw efektywności energetycznej na TGE. W rzyadku rzedstawionym w unkcie a należy: rzygotować rzedsięwzięcie, oracować audyt energetyczny dla rzedsięwzięcia dotyczącego orawy efektywności energetycznej zgodnego z [1] rzez audytora sełniającego wymagania rawne, zgłosić inwestycję do rzetargu na białe certyfikaty; rzetargi takie organizuje URE, ogłaszając informacje o nich w Biuletynie Informacji Publicznej URE. Minimalna wielkość oszczędności energii ierwotnej, jaka może być zgłoszona do rzetargu, to 10 toe. Przetarg na białe certyfikaty jest ogłaszany nie rzadziej niż raz w roku. Białe certyfikaty są rzyznawane rzedsięwzięciom roefektywnościowym o wartości efektów, określonych zależnością: t (4) śr max ω śr t n ω max maksymalny efekt rooszczędnościowy zgłoszony do rzetargu, średnia ważona wartość efektu rooszczędno- K k 1 ściowego, śr, n wsółczynnik akcetacji ofert (dla ierwszego rzetargu ustalono t = 0,5), E toe (5) K zł E ilość energii ierwotnej zaoszczędzonej w ciągu roku, K wartość świadectwa energetycznego, o którą ubiega się odmiot, zrealizować rzedsięwzięcie roefektywnościowe w rzyadku wygrania rzetargu, sorządzić audyt efektywności energetycznej otwierdzający oszczędność energii uzyskaną w wyniku realizacji rzedsięwzięcia w ilości określonej w deklaracji rzetargowej (dla mniejszych rzedsięwzięć, o efekcie oniżej 100 toe, obligatoryjny audyt końcowy nie jest wymagany), zawiadomić Prezesa URE o zakończeniu rzedsięwzięcia roefektywnościowego w ciągu 30 dni. Prezes URE w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia wystawia odmiotowi, który zrealizował rzedsięwzięcie roefektywnościowe, stosowne świadectwo (deozytariuszem świadectw efektywności energetycznej jest TGE), a także dokonuje wyrywkowej weryfikacji efektów rzedsięwzięcia lub zleca jej rzerowadzenie. Schemat systemu funkcjonowania białych certyfikatów rzedstawiono na rys. 1. W rzyadku błędnego oinformowania Prezesa URE o efektach roefektywniościowych odmiot zostaje wykluczony z udziału w rzetargach na białe certyfikaty na okres 5 lat oraz onosi nałożoną rzez niego karę. Istnieją rzedmiotowe i odmiotowe ograniczenia dotyczące uczestnictwa w rzetargach na białe certyfikaty. Z udziału w rzetargach wykluczone są odmioty zlokalizowane w secjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Przyjmuje się, że zwolnienia odatkowe, jakie uzyskują odmioty działające w SSF, są formą omocy ublicznej. W rzetargach nie mogą być zgłaszane także rzedsięwzięcia dofinansowane ze środków budżetowych, w tym także ze środków omocowych ozyskiwanych rzez aństwo z innych krajów UE. Istnieją możliwości ozyskiwania środków na działania roefektywnościowe również z innych źródeł, chociażby z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosodarki Wodnej (NFOŚiGW). N. w marcu 2014 r. NFOŚiGW uruchomił środki na wsarcie dla rzedsiębiorstw w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gosodarki. Budżet tego rogramu oszacowano na onad 340 mln zł dla nowych inwestycji, a dodatkowe 5 mln zł rzeznaczono na wykonanie audytów energetycznych. W ierwszej części tego rogramu rzedsiębiorcy mogą uzyskać

4 Nr 6(520) LISTOPAD-GRUDZIEŃ Rys. 1. Schemat funkcjonowania systemu białych certyfikatów [3] dofinansowanie na audyty energetyczne w wysokości do 70% ich kosztów. W części drugiej (zwiększenie efektywności energetycznej) dofinansowane zostaną inwestycje rowadzące do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej, a w trzeciej (E-Kumulator) wsierane będą rojekty związane z wytwarzaniem energii i aliwa z odadów rzemysłowych, zmniejszeniem zużycia surowców ierwotnych oraz ograniczeniem emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Środki ochodzące z NFOŚiGW, zgodnie interretacją Ministra Finansów, nie są środkami budżetowymi (są środkami ozabudżetowymi), co oznacza, że rzedsięwzięcia te mogą być zgłaszane do rzetargu na świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty). Procentowe obowiązkowe oszczędności energii i wysokość ołaty zastęczej wnoszonej do NFOŚiGW w oszczególnych latach rzedstawiono w tab. 1. Tabela 1. Obowiązkowe oszczędności energii i wysokość ołaty zastęczej w oszczególnych latach [4] Rok Obowiązek Ołata zastęcza % 1000 zł/toe ,5% 1000 zł/toe ,5% 1000 zł/toe lata nastęne?? Dotychczas rozstrzygnięty został jeden rzetarg na białe certyfikaty (ogłoszenie Prezesa URE z dn. 31 grudnia 2012 r., rozstrzygnięcie rzetargu 31 siernia 2013 r.). Druga edycja rzetargu na białe certyfikaty została ogłoszona 27 grudnia 2013 r., a zamknięcie rzyjmowania deklaracji rzetargowych nastąiło o 30 dniach, tj. 27 stycznia 2014 r. Termin rozstrzygnięcia rzetargu nie jest jeszcze znany.

5 16 MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GÓRNICTWA Przetargi organizowane są w trzech kategoriach rzedsięwzięć dotyczących orawy efektywności energetycznej: kategoria I: użytkownicy końcowi energii elektrycznej działania dotyczące zwiększenia oszczędności energii rzez odbiorców końcowych, osoby fizyczne, osoby rawne, jednostki organizacyjne nieosiadające osobowości rawnej (80% wartości wszystkich certyfikatów), kategoria II: urządzenia otrzeb własnych służące rocesowi wytwarzania energii zwiększenie oszczędności energii rzez urządzenia otrzeb własnych (zesoły omocniczych obiektów lub instalacji służących rocesowi wytwarzania energii elektrycznej lub cielnej), kategoria III: dystrybucja i rzesył energii lub nośników energii zmniejszenie strat energii elektrycznej, cieła lub gazu ziemnego w rocesie rzesyłu i dystrybucji. 4. ZAKRES DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH PO- PRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZ- NEJ W PRZEMYSŁOWYCH UKŁADACH ELEKTROENERGETYCZNYCH Zakres działań służących orawie efektywności energetycznej w rzemysłowych układach elektroenergetycznych obejmuje: wymianę źródeł światła na energooszczędne, wymianę oraw oświetleniowych na orawy o większej skuteczności (wraz z osrzętem), wdrażanie systemów oświetleniowych o regulowanym oborze mocy w zależności od otrzeb użytkowników, stosowanie energooszczędnych systemów zasilania, wymianę wentylatorów i om na urządzenia o wyższej srawności, sterowanie układów omowych (stosowanie om z regulacją obrotów), stosowanie ekonomicznych srężarek, odzysk cieła z silników elektrycznych i srężarek do celów technologicznych i grzejnych, wymianę silników elektrycznych na silniki o wyższej srawności i mocy dobranej do otrzeb, stosowanie naędów o regulowanej wydajności (rędkości obrotowej regulowanej za omocą falowników), modernizację oświetlenia hal, terenów, warsztatów rodukcyjnych, ograniczenie strat mocy sowodowanych rzeływem mocy biernej w sieciach rzemysłowych, ograniczenie strat mocy w transformatorach (wymiana na transformatory nowszej konstrukcji, o niższej stratności w żelazie i mocy dostosowanej do rzeczywistych otrzeb), komensację mocy biernej transformatorów na biegu jałowym, stosowanie układów komensacji mocy biernej w sieciach wewnątrzzakładowych. Szczególnie dużo miejsca w obwieszczeniu [1] oświęcono orawie efektywności energetycznej w zakresie gosodarki cielnej w rzedsiębiorstwach. 5. PODSUMOWANIE DOŚWIADCZENIA Z PIERWSZEJ EDYCJI PRZETARGU NA BIAŁE CERTYFIKATY Cele wyznaczone w zakresie oszczędzania energii na skutek orawy efektywności energetycznej są ambitne i zgodnie z założeniami mają dorowadzić do oszczędności rzędu 2,2 Mtoe do roku Tymczasem wyniki ierwszej edycji rzetargu na białe certyfikaty, które oublikowane zostały we wrześniu ubiegłego roku, uwidaczniają ewne roblemy. Do rzetargu zgłoszono skutecznie 209 deklaracji rzetargowych, z czego rzyjęto 102, a 107 odrzucono. Okazało się, że znaczna część odrzuconych deklaracji osiadała wady rawne, choć w większości były one marginalne. Tak duża liczba odrzuconych deklaracji rzetargowych świadczy o tym, że system może być niezrozumiały i mało atrakcyjny dla odmiotów, do których był skierowany. Jego małej skuteczności dowodzi również fakt, że okres rozatrywania deklaracji rzetargowych był bardzo długi (8,5 miesiąca), co sowodowane było zaewne ograniczoną liczbą etatów dla racowników obsługi. Ustawa [4] miała stanowić zachętę do realizacji działań służących orawie efektywności energetycznej w formie białych certyfikatów. Okazało się jednak, że nie jest ona wystarczająca, a ozyskiwanie białych certyfikatów zamiast być dla rzedsiębiorstwa wartością dodaną, odnoszącą jego konkurencyjność staje się nierzyjemnym obowiązkiem. Wolumen świadectw efektywności energetycznej, zarezerwowany do wydania we wsomnianym rzetargu, wynosił odowiednio: dla rzedsięwzięć w kat. I (odbiorcy końcowi) toe, dla rzedsięwzięć w kat. II (wytwarzanie energii) toe, dla rzedsięwzięć w kat. III (rzesył i dystrybucja) toe.

6 Nr 6(520) LISTOPAD-GRUDZIEŃ Ustawy [4] nie stosuje się do instalacji objętych systemem handlu urawnieniami dotyczącymi emisji gazów cielarnianych, oza otrzebami własnymi, co skutecznie ograniczyło liczbę rzedsięwzięć inwestycyjnych roefektywnościowych douszczonych do udziału w rzetargu, często w sosób czysto formalny (uznanie całego rzedsiębiorstwa za instalację objętą handlem urawnieniami do emisji gazów cielarnianych). Stosunkowo wysokie koszty wykonania audytu energetycznego będącego integralną częścią deklaracji rzetargowej były barierą ograniczającą zainteresowanie odmiotów rzetargiem. Największe zainteresowanie rzetargiem na białe certyfikaty wykazały odmioty działające na rynku energii cielnej, zainteresowane w szczególności wymianą sieci cielnych głównie na reizolowane. Większość zgłoszonych rzedsięwzięć dotyczyła zadań zakończonych, co wiąże się z obowiązkiem wykonania audytu owykonawczego i surowymi karami za ewentualne rozbieżności wysokości zgłoszonych do rzetargu i uzyskanych efektów rzeczywistych. Narzucony ustawą 30-dniowy termin owiadomienia Prezesa URE o zakończeniu realizacji zadania często nie wystarcza do oszacowania efektu rocznego z działań roefektywnościowych. Rozbieżności omiędzy wielkością rzeczywistych końcowych rocznych efektów oszczędnościowych a audytem wstęnym z technicznego unktu widzenia raktycznie niemożliwe do uniknięcia grożą nałożeniem kar rzez Prezesa URE. Konieczne byłoby zatem ustalenie zakresu tolerancji dla uzyskania efektów. Sukces w rzetargu gwarantuje wysoki stosunek ilości energii ierwotnej zaoszczędzonej średniorocznie do wartości świadectwa energetycznego, o jaką odmiot zgłaszający się ubiega (wielkość ). Wybrane oferty oiewały zaledwie na 3,8% uli rzewidzianych do wydania świadectw (białych certyfikatów) w ierwszym rzetargu, co należy uznać za klęskę rzedsięwzięcia. W kategorii I rzedsięwzięć wybrano 42 oferty o wartości efektów 0,72 < < 3,49 (dla ofert złożonych 0,55 < < 3,49), łączny efekt wydanych świadectw efektywności energetycznej wyniósł toe. W kategorii II rzedsięwzięć wybrano 11 ofert o wartości efektów 0,75 < < 1,573 (dla ofert złożonych 0,62 < < 1,573), łączny efekt wydanych świadectw efektywności energetycznej wyniósł 3780,3 toe. W kategorii III rzedsięwzięć wybrano 41 ofert o wartości efektów 1,0 < < 5,44 (dla ofert złożonych 0,74 < < 5,44), łączny efekt wydanych świadectw efektywności energetycznej wyniósł 3735,24 toe. Niejednoznaczność oublikowanych rzez sąd konkursowy wyników dotyczących odrzucenia oferty rzetargowej ( wystąienie rzesłanek dot. odrzucenia ) była owodem licznych zaytań odmiotów uczestniczących nieskutecznie w rzetargu o owody odrzucenia oferty rzetargowej. Kluczowym dokumentem deklaracji rzetargowej był audyt efektywności energetycznej. Złym nawykiem odmiotów rzystęujących do rzetargu stało się oczekiwanie na ukazanie się ogłoszenia o rzetargu i óźniejsze oracowanie dokumentacji rzetargowej (w tym wyboru audytora i oracowanie audytu efektywności energetycznej). Mała ilość wydanych białych certyfikatów może rzyczynić się do ogłębienia skutków braku efektywności energetycznej i sowoduje, że obowiązek rzedstawiania ich do umarzania Prezesowi URE zostanie zastąiony wnoszeniem ołaty zastęczej do NFOŚiGW. Świadczy to o tym, że system nie sełnia swojego zadania i ma marginalne znaczenie. Dla drugiego rzetargu ogłoszonego 31 grudnia 2013 r. rzewidziano dwukrotnie większą ulę świadectw ochodzenia efektywności energetycznej oraz obniżono wsółczynnik akcetacji ofert do wartości t = 0,4, a termin rozstrzygnięcia rzetargu do chwili obecnej (20 maja 2014) nie jest jeszcze znany. W styczniu 2014 r. dokonano na TGE ierwszych transakcji dotyczących zakuu świadectw efektywności energetycznej na kwotę 5400 toe o cenie 900 zł/toe. Dla orównania we Włoszech, w odobnym rzetargu, uzyskano rawie dwukrotnie większe efekty od zakładanych. Literatura 1. Obwieszczenie Ministra Gosodarki z dn. 21 grudnia 2012 r. w srawie szczegółowego wykazu rzedsięwzięć służących orawie efektywności energetycznej. M.P. z dn. 11 stycznia 2013 r., oz Rozorządzenie Ministra Gosodarki z dnia 4 września 2012 r. w srawie sosobu obliczania ilości energii ierwotnej odowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej ołaty zastęczej. Dz.U. z 2012 r., oz Rozorządzenie Ministra Gosodarki z dnia 10 siernia 2012 r. w srawie szczegółowego zakresu i sosobu sorządzania audytu efektywności energetycznej i wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Dz.U. z 2012 r., oz Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. Dz.U. z 2011 r., nr 94, oz Artykuł został zrecenzowany rzez dwóch niezależnych recenzentów.

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział

Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział Pytanie do dr inż. Elżbiety Niewiedział W jaki sposób sporządza się świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty oraz w jakich przypadkach są one wymagane zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej?

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce

Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Białe Certyfikaty system wsparcia efektywności energetycznej w Polsce Pierwsze doświadczenia Urząd Regulacji Energetyki Departament Systemów Wsparcia Warszawa, 14 maja 2013 r. Białe e certyfikaty źródła

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki

Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Efektywność energetyczna w Polsce w świetle Polityki energetycznej Polski do 2030 r. MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Energetyki Priorytety PEP 2030 Poprawa efektywności energetycznej Wzrost bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej

Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej Szanse dla przedsiębiorstw wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej System Białych Certyfikatów Dr inż. Arkadiusz Węglarz 1 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 1 System Białych

Bardziej szczegółowo

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Polski system wspierania efektywności energetycznej i białe certyfikaty Magdalena Rogulska Szwedzko-Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki POLEKO, 8 października 2013 r. Cele polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Mirosława Szatybełko-Połom dyrektor Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z/s w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji.

Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Wzrost efektywności energetycznej: uwarunkowania prawno-regulacyjne oraz mechanizmy wsparcia inwestycji. Seminarium "Bezpieczna Chemia Warszawa, 5 listopada 2014 roku Pan Zbigniew Szpak, Prezes KAPE S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej

Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants. Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Grupa G.C.E. PROFITIA Management Consultants Możliwości współpracy zwiększanie efektywności energetycznej Agenda Prezentacja GCE jako partnera w zakresie efektywności energetycznej Potrzeba zwiększania

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r.

Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce. Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. Mechanizmy wsparcia inwestycji energooszczędnych w Polsce Andrzej Guzowski, Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 27 października 2011 r. 2 Mechanizmy wsparcia efektywności energetycznej- kontekst Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 25 lutego 2014 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 8/2014 w sprawie realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 12 ustawy o efektywności

Bardziej szczegółowo

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Audyt przemysłowy Warszawa, 26 lutego 2015 Adam Dominiak +48 609 198 732 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan prezentacji Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy

Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Efektywność energetyczna Uwarunkowania prawne i wpływ na rynek pracy Departament Rozwoju Gospodarczego Dąbie, 12 czerwca 2013 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Podpisana

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy

Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki Ustawa o efektywności energetycznej cele i mechanizmy Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wskaźniki efektywności energetycznej 0,9 0,8 62% kgoe/euro00

Bardziej szczegółowo

szansą dla samorządu terytorialnego

szansą dla samorządu terytorialnego Udział w systemie białych certyfikatów szansą dla samorządu terytorialnego dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Bardziej szczegółowo

System Białych Certyfikatów

System Białych Certyfikatów System Białych Certyfikatów Dr inŝ. Arkadiusz Węglarz 1 Podstawowe zasady systemu Białych Certyfikatów w Polsce 1 System Białych Certyfikatów jest oparty na juŝ istniejących systemach wsparcia kogeneracji

Bardziej szczegółowo

Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć

Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć Białe certyfikaty nowy mechanizm wspierania przedsięwzięć Dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A Wiceprezes Zarzadu ZAE 2012-03-07 Krajowa Agencja Poszanowania Energii

Bardziej szczegółowo

ustawy o efektywności energetycznej

ustawy o efektywności energetycznej Obowiązki przedsiębiorstw wynikające z ustawy o efektywności energetycznej mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Specjalista ds. audytów energetycznych w przemyśle 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu

Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Implikacje Ustawy o efektywności energetycznej dla energetyki zawodowej i przemysłu Roman Kołodziej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Wstęp Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej Ustawa o efektywności energetycznej Szansa czy zagrożenie dla przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców końcowych? Towarzystwo Obrotu Energią Hotel InterContinental Warszawa, 24 maja 2011 r. Waldemar

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia praktyczne metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej

Doświadczenia praktyczne metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej Doświadczenia praktyczne metodyka wsparcia przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej II kongres SŁUŻB TECHNICZNYCH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO 6-7 marca 2014, Tarnowo Podgórne k. Poznania

Bardziej szczegółowo

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej

Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Nadzieje związane z nowym obszarem rynku energii Ustawa o efektywności energetycznej Roman Warchoł, TAURON Sprzedaż Forum Polska Efektywna Energetycznie, Gdańsk, 6 marca 2012r. Unijne cele 3x20% Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Łukasz Bartuszek DEPARTAMENT ENERGETYKI W MINISTERSTWIE GOSPODARKI Kraków, dn. 6 lipca 2012 r. 2 POLITYKA ENERGETYCZNA

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Szczecin, 11 maja 2012 r.

OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. Szczecin, 11 maja 2012 r. OBOWIAZKI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W ŚWIETLE USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Szczecin, 11 maja 2012 r. USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE - cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd

Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd Efektywność energetyczna, podstawy prawne i zachęty prawno- ekonomiczne przygotowane przez polski rząd dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-11-10 Krajowa Agencja

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy audyt energetyczny

Przemysłowy audyt energetyczny Przemysłowy audyt energetyczny Roman Kołodziej Energopomiar Sp. z o.o. Dyrektywa 2006/32/WE Efektywność energetyczna: Stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Poprawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) I. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej ustawy jest ustanowienie systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ

WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Anna Janiga-Ćmiel WYZNACZENIE OKRESU RÓWNOWAGI I STABILIZACJI DŁUGOOKRESOWEJ Wrowadzenie W rozwoju każdego zjawiska niezależnie od tego, jak rozwój ten jest ukształtowany rzez trend i wahania, można wyznaczyć

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 667 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 40 2011 ADAM ADAMCZYK Uniwersytet Szczeciński WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów. Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009

Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów. Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009 Rola i zadania TGE S.A. na rynku białych certyfikatów Jacek Brandt Targi Energii Towarowa Giełda Energii S.A. Jachranka, 22-23.10.2009 Białe Certyfikaty na TGE Jachranka 22-23.10.2009 2 TGE rola giełdy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Autor: Waldemar Dołęga ("Rynek Energii" -- kwiecień 2014) Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej

Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej Realizacja Ustawy o efektywności energetycznej RYSZARD FRANCUZ VIII KONFERENCJA ENERGETYKA PRZYGRANICZA POLSKI I NIEMIEC DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Sulechów, 18 listopada 2011 r. 1 I. Geneza ustawy o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009

EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII. I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej. Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ. Warszawa, 27 października 2009 EFEKTYWNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII I Międzynarodowe Forum Efektywności Energetycznej Warszawa, 27 października 2009 Marian Babiuch Prezes Zarządu PTEZ Czarna skrzynka Energetyka Energia pierwotna Dobro ogólnoludzkie?

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie

Efektywne wykorzystanie Nowy program Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Efektywne wykorzystanie energii Warszawa 2011 Efektyw Efektywne wykorzystanie energii Efektywność energetyczna polskiej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1227 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 II. BUDOWA EFEKTYWEGO PORTFELA PROJEKTÓW IWESTYCYJYCH Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania. Zgodnie z określeniem inwestycji, dziś są onoszone nakłady, kosztem rezygnacji z bieżącej konsumcji,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego

Ćwiczenie 4. Wyznaczanie poziomów dźwięku na podstawie pomiaru skorygowanego poziomu A ciśnienia akustycznego Ćwiczenie 4. Wyznaczanie oziomów dźwięku na odstawie omiaru skorygowanego oziomu A ciśnienia akustycznego Cel ćwiczenia Zaoznanie z metodą omiaru oziomów ciśnienia akustycznego, ocena orawności uzyskiwanych

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA

Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów. Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rola i zadania TGE na rynku białych certyfikatów Jacek Brandt Towarowa Giełda Energii SA Rynek Białych Certyfikatów Targi Energii 2008 Paź 2008 2 Dlaczego dodatkowy kolor? Musimy optymalizować koszty związane

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce

Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Ministerstwo Gospodarki Informacja na temat wdrażania Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej w Polsce Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki Warszawa, 1 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona

Porównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-POz na spąg obliczonych metodą analityczną i metodą Jacksona dr inż. JAN TAK Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie inż. RYSZARD ŚLUSARZ Zakład Maszyn Górniczych GLINIK w Gorlicach orównanie nacisków obudowy Glinik 14/35-Oz na sąg obliczonych metodą

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup sterylizatora parowego w formie leasingu finansowego (znak sprawy 75/13)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup sterylizatora parowego w formie leasingu finansowego (znak sprawy 75/13) ublin, dn. 6.08.0r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy rzetargu nieograniczonego na zaku sterylizatora arowego w formie leasingu finansowego (znak srawy 75/) Działając zgodnie z art. 8 ust. ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania

Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) nadzieje i oczekiwania Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2013 energia fal

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. Jak samorządy terytorialne mogą wspierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności

Młody obywatel. Jak samorządy terytorialne mogą wspierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych społeczności Młody obywatel Jak samorządy terytorialne mogą wsierać młodych ludzi w ich działaniach na rzecz lokalnych sołeczności Zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz ich otoczenia zostawi ślad, który

Bardziej szczegółowo

Koncepcja notowania białych certyfikatów

Koncepcja notowania białych certyfikatów Koncepcja notowania białych certyfikatów Grzegorz Onichimowski Prezes Zarządu Towarowa Giełda Energii SA Warszawa, 05 kwietnia 2006 www.polpx.pl polpx@polpx.pl Debata BIAŁE CERTYFIKATY wysoka efektywność

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu ustawy o efektywności energetycznej 1. Wprowadzenie

Uzasadnienie do projektu ustawy o efektywności energetycznej 1. Wprowadzenie Projekt z dnia 14-06-2010 Uzasadnienie do projektu ustawy o efektywności energetycznej 1. Wprowadzenie Projekt ustawy jest odpowiedzią na podnoszone postulaty o konieczności ustanowienia systemu promującego

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE

1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ- PODMIOTY ZOBOWIĄZANE Informacja w sprawie metody stosowanej w Polsce dla systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej - na podstawie art. 7 i Załącznika V dyrektywy 2012/27/UE 1. SYSTEM ZOBOWIĄZUJĄCY DO EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

138 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 (7)

138 Forum Bibl. Med. 2011 R. 4 nr 1 (7) Dr Tomasz Milewicz, Barbara Latała, Iga Liińska, dr Tomasz Sacha, dr Ewa Stochmal, Dorota Pach, dr Danuta Galicka-Latała, rof. dr hab. Józef Krzysiek Kraków - CM UJ rola szkoleń w nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA FORUM TERMOMODERNIZACJA 2014 AUDYTY ENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW NOWA KONCEPCJA Dr inż. MACIEJ ROBAKIEWICZ Fundacja Poszanowania Energii Zrzeszenie Audytorów Energetycznych AUDYTY ENERGETYCZNE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. PRZEDMIOT PRZETARGU Zestawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej z dnia 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka Założenia Programu Priorytetowego Racjonalizacja zużycia energii efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwach materiał do dyskusji w bloku seminaryjnym

Bardziej szczegółowo

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Departament Energetyki Warszawa, 20 listopada 2014 r. 2 Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

nr 3(15)/2010 ODBIORCY RYNEK ENERGII www.bialecertyfikaty.com.pl

nr 3(15)/2010 ODBIORCY RYNEK ENERGII www.bialecertyfikaty.com.pl 25 26 nr 3(15)/2010 140 Ilość zaoszczędzonej energii, TWh 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 cel 54 TWh do 07.2009 0,7 5,5 9,5 11 6.2007 11.2007 1.2008 2.2008 3.2008 7.2008 11.2008 1.2009 5.2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. DSW 461 5(1)/2014/AKr Panie/Panowie Prezesi Przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2010 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2010 rok Informacja o rzebiegu wykonania budżetu Gminy Roczyce za 21 rok Planowany budżet Gminy Roczyce na 21 rok wyniósł o stronie dochodów 68 592 639,9 zł, zaś o stronie wydatków 75 382 45,6 zł. Różnica między

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł

Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Konsultacja zmian dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW Czysty Przemysł Urszula Zając p.o. Dyrektora Departamentu Przedsięwzięć Przemyslowych Forum Energia Efekt Środowisko Zabrze, 6 maja 2013 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi

Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne. 1. Badanie przelewu o ostrej krawędzi Metody doświadczalne w hydraulice Ćwiczenia laboratoryjne 1. adanie rzelewu o ostrej krawędzi Wrowadzenie Przelewem nazywana jest cześć rzegrody umiejscowionej w kanale, onad którą może nastąić rzeływ.

Bardziej szczegółowo

26 Nowa koncepcja parownika pracującego w obiegu ORC z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi

26 Nowa koncepcja parownika pracującego w obiegu ORC z przepływem wspomaganym siłami kapilarnymi i grawitacyjnymi ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011 ISSN 1506-218X 425-440 26 Nowa koncecja arownika racującego w obiegu ORC z rzeływem wsomaganym siłami

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Instrumenty finansowania w zakresie efektywności energetycznej w programach WFOŚiGW we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Centralny element

Bardziej szczegółowo

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach Toruń, 22 kwietnia 2008 Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Zrównoważona polityka energetyczna Długotrwały rozwój przy utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNE PODEJŚCIE DO TWORZENIA STRATEGII INWESTYCYJNYCH NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH WRAZ Z ZASTOSOWANIEM WAŻONEGO UŚREDNIANIA

ADAPTACYJNE PODEJŚCIE DO TWORZENIA STRATEGII INWESTYCYJNYCH NA RYNKACH KAPITAŁOWYCH WRAZ Z ZASTOSOWANIEM WAŻONEGO UŚREDNIANIA STUDIA INFORMATICA 2012 Volume 33 Number 2A (105) Alina MOMOT Politechnika Śląska, Instytut Informatyki Michał MOMOT Instytut Techniki i Aaratury Medycznej ITAM ADAPTACYJNE PODEJŚCIE DO TWORZENIA STRATEGII

Bardziej szczegółowo

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach

liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach Polsko Możliwo liwości poprawiania efektywności energetycznej w polskich zakładach adach Na podstawie wstępnych audytów w energetycznych 23. 01. 2008 Jerzy Tumiłowicz Specjalista ds. efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005 www.e-finanse.com dr inż. Andrzej Chyliński Katedra Bankowości i Finansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Zarządzanie ryzykiem w rzedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

przyłączonych do wszystkich sieci, zaopatrywanych w ciepło przez dane przedsiębiorstwo energetyczne. Oz = Ozj Ep,

przyłączonych do wszystkich sieci, zaopatrywanych w ciepło przez dane przedsiębiorstwo energetyczne. Oz = Ozj Ep, Informacja w sprawie zasad realizacji obowiązku pozyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub wniesienia opłaty zastępczej za rok 2013. W nawiązaniu do Informacji Prezesa Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

2. Rodzaj wykonywanego transportu drogowego: przewóz przewóz

2. Rodzaj wykonywanego transportu drogowego: przewóz przewóz _ imię i nazwisko/nazwa rzedsiębiorcy Siedziba i adres w rzyadku osób fizycznych, w tym wsólników sółki cywilnej adres/y zamieszkania DATOWNIK numer w rejestrze rzedsiębiorców/ Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NOWY ZAWÓD

AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NOWY ZAWÓD AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NOWY ZAWÓD Projekt Akademia Budownictwa Audytor Efektywności Energetycznej-Zachodniopomorskie realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Rejestracja faktury zakupowej Rejestracja faktury zakupowej z pozycjami towarowymi. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Rejestracja faktury zakupowej Rejestracja faktury zakupowej z pozycjami towarowymi. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Rejestracja faktury zakuowej Rejestracja faktury zakuowej z ozycjami towarowymi Instrukcja użytkownika 1 Sis treści SPIS TREŚCI... 2 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 3 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią

System Zarządzania Energią System Zarządzania Energią Seminarium w ramach Forum ISO 14000 24.03.2011, Warszawa Andrzej Ociepa Główny Specjalista Ekoekspert, Warszawa, Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 Definicja systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego

TAURON EKO Biznes. produkt szyty na miarę. Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego produkt szyty na miarę Małgorzata Kuczyńska Kierownik Biura Produktów Rynku Biznesowego Warsztaty energetyczne 2013 Idea produktu Propozycja współpracy Idea produktu Zamiarem TAURON Sprzedaż jest propagowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo, Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training zaprasza do udziału w projekcie doradczym,

Bardziej szczegółowo

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT INTRODUCTION ON THE STORING PROCESS IN ZWS SILESIA COMPANY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 71 Nr kol. 1836 Andrzej URBAS, Piotr CZECH, Jacek BARCIK ANALIZA WPŁYWU WPROWADZENIA ZARZĄDZANIA INFORMATYCZNEGO MAGAZYNEM NA PROCES MAGAZYNOWANIA

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna to się opłaca.

Efektywność energetyczna to się opłaca. Oferujemy Państwu: Audyt efektywności energetycznej więcej Audyt energetyczny więcej Audyt remontowy Audyt elektroenergetyczny więcej Audyt optymalizacyjny Audyt elektryczny Audyt efektywności ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW

Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW Efektywność Energetyczna i OZE w ofercie NFOŚiGW Jacek Gdański Zastępca Prezesa Zarządu POLEKO: Efektywność energetczna i technologie oczyszczania wody Poznań, 8 Pażdziernik 2013 r. NFOŚiGW powołany przy

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre

(dla Polski o 15%) Analiza mo liwo ci i warunków oraz korzystanie z wolnego rynku energii. Wymagaj od samorz dów nakre Gmina jako klient na rynku elektroenergetycznym racjonalizacja zużycia energii na przykładzie Miasta Częstochowy URZĄD D MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34) 370 71 00,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020

Strategia GK Energetyka na lata 2015-2020 Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko

Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce. Marek Cecerko POLSKA IZBA BIOMASY Wpływ spadku cen zielonych certyfikatów na rozwój rynku peletów w Polsce 1 Marek Cecerko Plan prezentacji Informacja o prelegencie Definicje System i rynek zielonych certyfikatów Rynek

Bardziej szczegółowo

Ustawa o efektywności energetycznej. Jacek Walski PREDA Kętrzyn 20.12.2012 r.

Ustawa o efektywności energetycznej. Jacek Walski PREDA Kętrzyn 20.12.2012 r. Ustawa o efektywności energetycznej. Jacek Walski PREDA Kętrzyn 20.12.2012 r. Część 1. Prawny aspekt efektywności energetycznej. Plan prezentacji Główne dokumenty UE o efektywności energetycznej. Krajowy

Bardziej szczegółowo