II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. BUDOWA EFEKTYWNEGO PORTFELA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH"

Transkrypt

1 5 II. BUDOWA EFEKTYWEGO PORTFELA PROJEKTÓW IWESTYCYJYCH Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania. Zgodnie z określeniem inwestycji, dziś są onoszone nakłady, kosztem rezygnacji z bieżącej konsumcji, z myślą o rzyszłych korzyściach. Przyszłość w zmiennym otoczeniu kreuje nieewność co do wartości rzyszłych korzyści, a nieewność kreuje ryzyko. Przyszła korzyść ma najczęściej wymiar ieniężny. Inwestor odejmuje decyzję inwestycyjną i sodziewa się, że rzyszłe strumienie ieniężne wyracowane rzez inwestycję ozwolą nie tylko okryć wydatki inwestycyjne, ale również zarobić. Inwestor w rocesie odejmowania decyzji musi ciągle dokonywać wyboru (trade off) między stoą zwrotu i ryzykiem. Ryzyko inwestowania w ojedynczy rojekt, rozważane w kontekście działalności całego rzedsiębiorstwa, jest znacznie mniejsze niż ryzyko inwestycyjne ojedynczego rojektu. Problem odowiedniej dywersyfikacji rojektów inwestycyjnych jest szczególnie ważny odczas rozważania inwestycji rzeczowych, których realizacja często wiąże się z zamrożeniem środków ieniężnych na długi okres, i z których nie jest łatwo się wycofać.. OKREŚLEIE EFEKTYWEGO PORTFELA IWESTYCJI Odowiednia dywersyfikacja ortfela ze względu na jego efektywność będzie olegała na takim doborze rojektów inwestycyjnych do realizacji, aby rzy zachowaniu satysfakcjonującej stoy zwrotu uzyskać możliwie najmniejsze ryzyko inwestowania albo rzy ryzyku, które menedżerowie mogą zaakcetować, uzyskać możliwie najwyższą stoę zwrotu. Lemat Załóżmy, że rozważamy zadanie szacowania rojektu inwestycyjnego, w którym albo odniesiemy sukces i zarobimy, albo oniesiemy orażkę i stracimy ieniądze wyłożone na inwestycję (tab. ). Jeżeli rojekt inwestycyjny zakończy się sukcesem, to zarobimy Pro z rawdoodobieństwem s. Jeśli nie, oniesiemy stratę w wysokości oniesionych nakładów, tj. IV. Gdyby firma realizowała tylko jeden rojekt inwestycyjny, to byłoby s szans na to, że oniesiemy orażkę, stracimy wyłożone ieniądze. Tabela. Ois rojektu inwestycyjnego azwa Wydatek inwestycyjny Prawdoodobieństwo sukcesu Zysk w rzyadku sukcesu Prawdoodobieństwo orażki Strata w rzyadku orażki Oznaczenie IV s Pro n = s IV Załóżmy, że w firmie wielkość nakładów inwestycyjnych w rozważanym okresie nie jest ograniczona. Teza: Wartość oczekiwana stoy zwrotu R z inwestowania w ortfel złożony z rojektów inwestycyjnych o nakładzie inwestycyjnym IV każdy, o stoach zwrotu w rzyadku sukcesu R s = R s =... = R s = R s oraz rawdoodobieństwach wystąienia tych stó zwrotu odowiednio s = s =... = s = s, rzy założeniu losowej niezależności rojektów R = R,

2 gdzie R oznacza oczekiwaną stoę zwrotu z inwestowania w ojedynczy rojekt. Dowód: Stoa zwrotu R s w rzyadku odniesienia sukcesu R s = Pro/IV, a szansa na jej uzyskanie wynosi s. Stoa zwrotu R n w rzyadku nieowodzenia (orażki) R n = IV/IV i rawdoodobieństwo zajścia tego zdarzenia wynosi n = s. Oczekiwana stoa zwrotu rzy realizacji jednego rojektu inwestycyjnego R R = R s s +R n ( s ), a ryzyko σ inwestowania w ojedynczy rojekt inwestycyjny mierzone odchyleniem standardowym stoy zwrotu R wynosi σ = [(R s - R ) s + (R n - R ) (- )] Rozważmy ortfel złożony z takich rojektów. Załóżmy, że stoa zwrotu R i z ojedynczego i-tego rojektu inwestycyjnego rzyjmuje dwie wartości R si, R ni jest zmienną losową o rozkładzie dyskretnym takim, że rawdoodobieństwo wystąienia R si wynosi si (zajścia sukcesu), a rawdoodobieństwo wystąienia R ni (orażki) wynosi ni, i =,...,, gdzie liczba rojektów inwestycyjnych. Załóżmy, że R i, i =,..., są zmiennymi losowymi niezależnymi, a więc wartość wsółczynnika korelacji R i oraz R j, i j, jest równa zero, ρ (R i, R j ) = ρ ij = 0. Inaczej mówiąc, dla ojedynczego rojektu inwestycyjnego sukces lub orażka zachodzą niezależnie od liczby realizowanych rojektów inwestycyjnych. Wykonanie rojektów inwestycyjnych można interretować jako dokonanie niezależnych rób doświadczeń x i, i =,...,. Ciąg rób (x, x,..., x ) można traktować jako realizację zmiennej losowej o rozkładzie Bernoulliego, dla której znane jest rawdoodobieństwo sukcesu si, oraz si sj dla i j. Dla zmiennej losowej o rozkładzie Bernoulliego wartość oczekiwana L s liczby sukcesów l s w róbach (l s ) a wariancja E ( l s ) = σ l s i = ( ) = si ( si ). si, W rozważanym rzyadku inwestowania w ortfel złożony z ojedynczych rojektów z założenia wynika, że s = s =... = s = s. Wówczas E(l s ) = s oraz σ (l s ) = s ( s ). Zatem estymator rawdoodobieństwa sukcesu rzy realizacji rojektów oraz n s E( ls) s = = = E( ln) ( s) = = = s s s 6

3 gdzie: l s liczba sukcesów rzy rojektach inwestycyjnych, l liczba orażek rzy rojektach inwestycyjnych. akład inwestycyjny dla jednego rojektu wynosi IV. Dla ortfela złożonego z rojektów będzie więc wynosił *IV. akład inwestycyjny dla ojedynczego rojektu stanowi / część nakładów wymaganych rzy realizacji rojektów. Sukces tylko jednego rojektu, gdy realizowanych jest rojektów, generuje zysk w wysokości PPro/, natomiast orażka jednego rojektu owoduje stratę PIV/, gdzie PPro zysk rzy realizacji -elementowego ortfela, PIV nakład inwestycyjny dla tegoż ortfela. Stoa zwrotu z ortfela złożonego z rojektów inwestycyjnych R jest sumą ważoną stó zwrotu z oszczególnych rojektów z wagą równą /; R = R i. Wartość oczekiwana sumy zmiennych losowych jest równa sumie wartości oczekiwanych tychże zmiennych R = Rsisi Rni ( si ) ( ss n( s) ) + = R + R = = R s s + R n ( s ) = R, a zatem, rzy założonych warunkach, wartość oczekiwana stoy zwrotu z ortfela rojektów inwestycyjnych jest równa wartości oczekiwanej stoy zwrotu z ojedynczego rojektu. Wynika stąd bardzo ważny wniosek: niezależnie od liczby takich rojektów inwestycyjnych w ortfelu, stoa zwrotu z inwestowania w ortfel nie ulega zmianie (oczywiście tylko w rzyadku tego rozważanego zadania). W innych rzyadkach oczekiwana stoa zwrotu z inwestycji w ortfel złożony z rojektów o różnych stoach zwrotu z inwestowania w nie zależy od udziału kaitału zainwestowanego w ojedynczy rojekt w stosunku do całego zainwestowanego kaitału (w rojektów) jest równa ważonej sumie oczekiwanych stó zwrotu z inwestycji w ojedyncze rojekty. Lemat Załóżmy, że stoy zwrotu z inwestowania w rojekty są zmiennymi losowymi, dla których znane są rawdoodobieństwa otrzymania określonej stoy zwrotu, ryzyko liczone odchyleniem standardowym oraz udział w i, i =,,...,, kaitału zainwestowanego w ojedynczy rojekt w stosunku do całego zainwestowanego kaitału (tab. ). Stoa zwrotu R Tabela. Charakterystyka ojedynczych rojektów Prawdoodobieństwo stoy zwrotu Odchylenie standardowe stoy zwrotu Oczekiwana stoa zwrotu R Udział R s s σ R w R n n R s s σ R w R n n 7

4 8 Teza: Ryzyko σ inwestowania w ortfel rojektów inwestycyjnych złożony z rojektów ojedynczych, mierzone odchyleniem standardowym stoy zwrotu R z inwestowania w ten ortfel, jest funkcją odchyleń standardowych stó zwrotu z inwestowania w ojedyncze rojekty σ i i roorcji udziałów w i oraz wsółczynnika korelacji ρ ij, i, j =,,...,. Lemat 3 Załóżmy, że ortfel zawiera rojektów inwestycyjnych o korelacji wzajemnych stó zwrotu ρ ij = 0 (i, j =,,...,, i j) oraz odowiednio odchyleniach standardowych σ, σ,..., σ. Załóżmy, że w każdy rojekt zainwestowano taką samą ilość kaitału. Teza: Im jest więcej rojektów inwestycyjnych w ortfelu, tym efekt dywersyfikacji może być większy, tzn. ryzyko inwestowania w ortfel mierzone odchyleniem standardowym może być mniejsze. Dowód: Ponieważ ρ ij = 0 (dla i j, i, j =,,..., ). Ryzyko inwestowania w ortfel, mierzone odchyleniem standardowym stoy zwrotu, σ = w + w + + w ( σ σ... σ ), gdzie σ odchylenia standardowe stoy zwrotu ortfela złożonego z rojektów inwestycyjnych. Ponieważ założono, że kaitał inwestycyjny dla każdego rojektu jest taki sam, więc udział zainwestowania kaitału w ojedynczy rojekt w stosunku do całego zainwestowanego kaitału w i = /, wówczas σ = σ σ... σ σ σ... σ = = i = σ σ max, gdzie σ max = max σ i, i =,,...,. Jeśli dodatkowo założymy, że σ = σ = = σ = σ, to σ = σ σ =, a więc ryzyko inwestowania w ortfel jest raza mniejsze od ryzyka ortfela ojedynczego. Im większe jest, czyli liczba rojektów inwestycyjnych w ortfelu, tym mniejsze jest σ, czyli ryzyko inwestowania w ortfel Przez dobranie odowiedniej liczby składowych ortfela oraz takich rojektów inwestycyjnych, dla których wsółczynniki korelacji są zerowe, stosunkowo małe lub ujemne, można uzyskać dużą redukcję ryzyka. Twierdzenie Załóżmy, że ortfel zawiera rojektów inwestycyjnych o ryzyku mierzonym odchyleniem standardowym, odowiednio równym σ, σ,..., σ, i żądanych nakładach inwestycyjnych k, k,..., k. Teza: Im jest więcej rojektów inwestycyjnych w ortfelu, tym ryzyko inwestowania w ortfel mierzone odchyleniem standardowym jest mniejsze.

5 Dowód:. Rozważmy ortfel złożony z rojektu inwestycyjnego x, wymagającego nakładów w wysokości k, o ryzyku σ i oczekiwanej stoie zwrotu R. Wówczas ryzyko ortfela wynosi σ = σ, a R = R.. Rozważmy teraz ortfel złożony z dwóch rojektów inwestycyjnych, orzedniego o ryzyku σ i oczekiwanej stoie zwrotu R oraz rojektu inwestycyjnego x, wymagającego nakładów kaitałowych w wysokości k, ryzyku σ oraz oczekiwanej stoie zwrotu R. Oznaczmy udział (roorcję) kaitału zainwestowanego w x w stosunku do całego zainwestowanego kaitału rzez w, a rzez w udział kaitału zainwestowanego w x k k w =, w =, w + w =, k+ k k+ k wówczas σ = w σ + w σ + wwσσρ. Łatwo zauważyć, że w zależności od wartości wsółczynnika korelacji ρ stó zwrotu z inwestowania w ortfel, jeśli: ρ = σ = wσ + w σ, ρ = 0 σ = w σ + w σ, ρ = σ = wσ w σ. Zbiór możliwych do utworzenia ortfeli złożonych z dwóch rojektów inwestycyjnych x, x i ich ryzyka (odchyleń standardowych stoy zwrotu z ortfela) w zależności od roorcji zainwestowania w, w oraz ρ rzedstawiono na rysunku. σ 9 σ ρ = σ ρ = 0 ρ = ρ = 0 w* w Rys.. Zależność ryzyka ortfeli od roorcji zainwestowania w Jeśli ryzyko rojektu dołączanego do ortfela, σ < σ, to ryzyko σ ortfela złożonego z dwu rojektów będzie mniejsze od ryzyka rojektu x, niezależnie od wartości wsółczynnika korelacji. Jeśli ryzyko rojektów x, x będzie takie samo, a wsółczynnik korelacji ρ =, ryzyko ortfela nie zmniejszy się. Jeśli zaś ρ < ryzyko ortfela zmniejszy się. Jeśli ρ <, to o dobraniu roorcji zainwestowania w, w można otrzymać ortfel o ryzyku nie większym niż ryzyko rojektu x (w skrajnym rzyadku można rzyjąć w = 0).

6 Jeśli ρ =, można zbudować ortfel bez ryzyka, inwestując w rojekt x ilość kaitału odowiadającą w *. Inwestycje rzeczowe mają najczęściej zdefiniowane nakłady kaitałowe i wówczas trudno jest dobrać odowiednie roorcje zainwestowania. ależy zatem albo zrezygnować z rozwiązania najleszego, albo rozważyć inny rojekt o wymaganym nakładzie zbliżonym do rozwiązania najleszego, albo uzuełnić ortfel inwestowaniem w aktywa kaitałowe. 3. Załóżmy, że rozważamy ortfel (zbiór) rojektów inwestycyjnych {x,..., x }, dla którego ryzyko ortfela jest σ, nakład inwestycyjny wynosi k. Potraktujmy ten ortfel jako jeden rojekt inwestycyjny. Załóżmy, że do istniejącego ortfela -elementowego dokładamy rojekt inwestycyjny x +, wymagający nakładów w wysokości k +. Oznaczmy k k w =, w + = +, k + k + k + k + a więc w + w + = i wówczas ryzyko ortfela złożonego z ( + ) rojektów inwestycyjnych, zgodnie ze wzorem (6.6), σ = w σ + w σ + w w σ σ ρ. Wówczas, jeśli: ( + ) , + ρ = σ = w σ + w σ, ρ, + ( + ) + +, + ( + ) + + = 0 σ = w σ + w σ, ρ = σ = w σ w σ., + ( + ) + + Rozważane sytuacje rzedstawiono na rysunku a, b, c, d. Jeśli wrowadzany do ortfela nowy rojekt inwestycyjny będzie mniej ryzykowny niż ryzyko już utworzonego ortfela, to raktycznie zawsze otrzyma się zmniejszenie ryzyka ortfela (+)-elementowego, niezależnie od roorcji zainwestowania kaitału w oszczególne rojekty (rys. a, b). Jeśli ryzyko rojektu nowego będzie większe niż ryzyko ortfela wcześniej utworzonego, to redukcja ryzyka zależy rzede wszystkim od wartości wsółczynnika korelacji stoy zwrotu tego ortfela i stoy zwrotu rojektu wrowadzanego. Im wartość wsółczynnika korelacji mniejsza, tym możliwość redukcji ryzyka większa (rys. c, d). 30 Inwestowanie w aktywa kaitałowe daje większą możliwość doboru roorcji zainwestowania.

7 3 a) σ b) σ σ σ ρ = ρ = σ + ρ = 0 σ + ρ = 0 ρ = ρ = ρ = ρ = w 0 0 w* w* σ σ c) d) w σ + ρ = σ + ρ = σ ρ = ρ = 0 ρ = σ ρ = ρ = 0 ρ = 0 w * 0 * w w Rys.. Zależność ryzyka ortfela od wsółczynnika korelacji i roorcji zainwestowania w ortfelu {x, x + } w Można wyznaczyć w *, a tym samym w * +, dla którego σ jest najmniejsze. Kwadrat ryzyka ortfela (wariancja) σ = w σ + ( w ) σ + w ( w ) σ σ ρ. ( + ) + +, + Po obliczeniu ochodnej wariancji o w i rzyrównaniu jej do zera, σ ( + ) w otrzymujemy a więc oraz + +, + = w σ ( w ) σ + ( w ) σ σ ρ = 0 w ( σ + σ + 4σ σ + ρ, + ) = σ + σ σ + ρ, +, * σ + σσ+ ρ, + w = σ + σ + σσ + ρ, + * σ σσ + ρ, + w + = σ + σ + σσ + ρ, + Zwiększenie liczby rojektów inwestycyjnych w rocesie dywersyfikacji ortfela, w celu budowy efektywnego ortfela rojektów inwestycyjnych rzeczowych, n. wrowadzenie nowego roduktu do oferty asortymentowej, jest trudne, onieważ istnieje ograniczona swoboda ustalania udziału w i zainwestowania kaitału w dany rojekt. akład inwestycyjny wynika z kosztów maszyn, urządzeń, zakuu technologii it. i nie zawsze może być dobierany zgodnie z teoretycznie najleszym udziałem w* (minimalizującym ryzyko). Jeśli rojekt inwestycyjny.

8 wymaga nakładu różnego od w*, to można rozważać rzyjęcie innego rojektu, leżącego bliżej otymalnego udziału w* sośród rojektów o odobnym dochodzie, ryzyku i odobnej korelacji z istniejącym już ortfelem. Można też rozważać zaku tańszej (lub droższej) technologii do rodukcji rozważanego wyrobu. Można również zainwestować w aiery wartościowe (jeśli taka ocja nie jest srzeczna ze strategią rzedsiębiorstwa). a ogół rojekt inwestycyjny, dołączany do już utworzonego ortfela, jest bardziej ryzykowny niż ortfel. Ponieważ jego udział w całym ortfelu jest niewielki (zwykle), wływ nowego rojektu na ryzyko zależy rzede wszystkim od wartości wsółczynnika korelacji między ortfelem i nowo rozważanym rojektem inwestycyjnym ρ, +. Zgodnie z rawem rynkowym, im większe ryzyko rojektu inwestycyjnego, tym wyższa oczekiwana stoa zwrotu. Wrowadzenie zatem do ortfela wcześniej utworzonego rojektu inwestycyjnego, o większym ryzyku niż ryzyko tego ortfela, sowoduje wzrost stoy zwrotu z orfela nowo utworzonego. W rocesie doboru rojektów inwestycyjnych do ortfela dwuelementowego ze względu na redukcję ryzyka należy wyszukiwać rojekty o jak najmniejszym ρ i,j (i, j =,,...,, i j), onieważ wówczas, istnieje największa szansa na redukcję ryzyka. Z dotychczasowych rozważań wynikają trzy ważne wnioski.. Dobierając rojekty inwestycyjne do ortfela należy zwracać uwagę, aby były one jak najmniej dodatnio skorelowane.. Przedsiębiorstwo, rowadząc działalność, realizuje ortfel rojektów inwestycyjnych, zatem ryzyko nowego rojektu inwestycyjnego, rozatrywane w kontekście rowadzonej działalności, jest mniejsze niż ryzyko tegoż rojektu rozatrywanego w sosób wyizolowany. 3. Realizacja nowego rojektu inwestycyjnego może owodować zmniejszenie ryzyka działalności firmy, jeśli nowy rojekt jest mniej niż doskonale dodatnio R 3 R x ρ = R' ρ = 0 P' ρ = R ρ = x 0 σ σ ' σ σ Rys..3. Zbiór ortfeli skorelowany (wsółczynnik korelacji mniejszy od jedności) z działalnością firmy, a nakład inwestycyjny nie rzekracza w*.

9 33 Przykład Rozważmy zadanie szacowania ojedynczego rojektu inwestycyjnego, tabela 3. Tab. 3. Charakterystyka rojektu. azwa IV - wydatek inwestycyjny [tys. zł] P o - rawdoodobieństwo sukcesu Pr o - zysk w rzyadku sukcesu [tys. zł] Wartość Jeżeli rojekt zakończy się sukcesem, to zarobek wyniesie zł. Jeśli nie, zostanie oniesiona strata w wysokości oniesionych nakładów, tj zł. Gdyby firma wykonała tylko jeden rojekt w ciągu roku, to byłoby 90% szans na to, że firma straci wyłożone ieniądze. Gdy jednak dokonuje ich więcej, n. 00, to należy sądzić, że ryzyko będzie o wiele mniejsze, onieważ będzie to już ryzyko ortfela rojektów, które jest niższe niż ryzyko ojedynczego odwiertu. Stoa zwrotu R s w rzyadku odniesienia sukcesu wynosi z R s = ł z =. ł a więc jest bardzo wysoka, 00%. Ale szansa na jej uzyskanie wynosi tylko 0%. Stoa zwrotu R n w rzyadku nieowodzenia wynosi z R n = ł z = ł i rawdoodobieństwo zajścia tego zdarzenia jest bardzo wysokie, wynosi 90%. Oczekiwana stoa zwrotu rzy jednym wierceniu R wynosi R = 0. * * (-) = = 0.3 = 30%, a ryzyko mierzone odchyleniem standardowym σ= ( 0, 3) 0, + ( 0, 3) 0, 9 = 39. = 390%. Rozważmy teraz firmę, która realizuje takich niezależnych rojektów. Potraktujmy stoę zwrotu z jednego rojektu jako zmienną losową i załóżmy, że rawdoodobieństwo zajścia sukcesu lub orażki wynosi, odowiednio: dla R si = 00%, si = 0, dla R ni = -00%, ni = 0,9, i =,...,, - liczba rojektów. Załóżmy, że wartość wsółczynnika korelacji między R i oraz R j, i j jest równa zero, ρ(r i, R j ) = ρ ij = 0, czyli R i, i =,..., są zmiennymi losowymi nieskorelowanymi. Wykonanie rojektów można interretować jako dokonanie niezależnych rób [6]. Ciąg rób x, x,..., x n można traktować jako zmienną losową o rozkładzie Bernoulliego i wówczas estymator rawdoodobieństwa sukcesu w róbach wynosi El () s = s = s = s oraz estymator rawdoodobieństwa orażki El ( P n) ( s) n = = = s, gdzie: l s - liczba sukcesów w doświadczeniach - rojektach, l n - liczba orażek w doświadczeniach. Zatem, średnia stoa zwrotu z rojektów jest równa oczekiwanej stoie zwrotu z jednego wiercenia i wynosi

10 34 R = { s, } j= n R j * j = R s * s +R n* (- s ) = 30% Załóżmy dalej, że nakład inwestycyjny na jeden rojekt wynosi / wszystkich nakładów łącznie. Prawdoodobieństwo otrzymania określonej stoy zwrotu, ryzyko liczone odchyleniem standardowym oraz udział zainwestowanego kaitału dla ojedynczego rojektu w stosunku do całego zainwestowanego kaitału rzedstawiono w tabeli 4. Tab. 4 Charakterystyka jednego rojektu. Stoa zwrotu R z jednego odwiertu Prawdoodobieństwo uzyskania stoy zwrotu R. Odchylenie standardowe stoy zwrotu R Oczekiwana stoa zwrotu z jednego Udział zainwestowanego kaitału odwiertu R 00% s =0, 390% 30% /=0.0-00% =0.9 Ryzyko ortfela inwestycji złożonego z rojektów wynosi σ = σ σ = Im większe jest, czyli liczba rojektów inwestycyjnych w ortfelu, tym mniejsze jest σ, czyli ryzyko ortfela, rys % 400% 350% Ryzyko 300% 50% 00% 50% 00% 50% 0% Liczba rojektów Rys. 4. Zależność ryzyka mierzonego odchyleniem standardowym od liczby rojektów inwestycyjnych w ortfelu (dla rozważanego rzykładu). Dla ortfela inwestycyjnego złożonego ze rojektów, otrzymano oczekiwaną stoę zwrotu taką samą, jak w rzyadku jednego rojektu, rawdoodobieństwo sukcesu lub orażki również takie samo, ale ryzyko mierzone odchyleniem standardowym jest wielokrotnie mniejsze. Otrzymano wzrost wartości firmy nie w sensie realnego wzrostu stoy zwrotu z zainwestowanego kaitału, ale w sensie otrzymania stoy zwrotu o mniejszym ryzyku.

11 35 Twierdzenie Załóżmy, że rozważany jest zbiór rojektów inwestycyjnych o oczekiwanych stoach zwrotu R i, i ryzyku mierzonym odchyleniem standardowym σ ι (i =,,..., ). Proorcja zainwestowania w rojekt inwestycyjny i wynosi w i, w i =. Teza:. Można utworzyć taki ortfel P * dokonać takiej dywersyfikacji rojektów inwestycyjnych tworzących ortfel, że wartość oczekiwana stoy zwrotu z ortfela R będzie większa lub równa ewnej założonej stoie zwrotu R 0, R R 0, a ryzyko ortfela mierzone odchyleniem standardowym stoy zwrotu ortfela σ * będzie najmniejsze.. Można utworzyć taki ortfel P * dokonać takiej dywersyfikacji rojektów inwestycyjnych tworzących ortfel, że ryzyko ortfela mierzone odchyleniem standardowym stoy zwrotu ortfela σ będzie mniejsze lub równe ewnemu założonemu ryzyku σ σ 0, a wartość oczekiwana stoy zwrotu z ortfela R możliwie największa. Dowód: Zdefiniujmy zmienną x i, w taki sosób, że 0, jeśli rojekt i niewystąi w ortfelu, x i =, jeśli rojekt i wystąi w ortfelu. Zadanie srowadza się do znalezienia takich x i (i =,, ), które minimalizują odchylenie standardowe σ dla ustalonego R 0 i x i. Dowód twierdzenia srowadza się do rozwiązania modelu rogramowania kwadratowego całkowitoliczbowego. Znaleźć: rzy ograniczeniach: min σ = xx wwσ, x i,,..., i j i j ij j= xwr i i i wx x i i i R,., x i = 0 lub. Rozwiązanie tego modelu, czyli znalezienie wartości x i (i =,, ), wyznacza oszukiwany ortfel P *. I odobnie w rzyadku, gdy rzy określonym zadanym oziomie ryzyka ortfela σ 0 takiego, że σ σ 0 oszukuje się ortfela o maksymalnej stoie zwrotu R *. Znaleźć: x,,..., i max R = xwr, 0 i i i

12 36 rzy ograniczeniach: σ = xx i j ww i j σ ij j= wx, i i x i, σ 0, x i = 0 lub. Rozwiązanie tego modelu, czyli znalezienie wartości x i (i =,,, ) wyznacza oszukiwany ortfel P *. Konstrukcja odowiednio zdywersyfikowanego ortfela rojektów inwestycyjnych P * ze względu na ryzyko i stoę zwrotu nie kończy rocesu budowy ortfela efektywnego. We wszystkich rozważaniach tu rowadzonych zakłada się istnienie nieograniczonej wielkości kaitału inwestycyjnego. Założenie to nie do końca może być resektowane. Proces konstrukcji ortfela efektywnego wymaga więc ustalenia odowiedniego sosobu finansowania go ze względu na jego wielkość i koszt. 3. Procedura budowy ortfela inwestycji Podstawowym warunkiem uzyskania zadowalających efektów rzedsięwzięć inwestycyjnych jest odorządkowanie rocesu inwestowania założeniom strategii finansowej rzedsiębiorstwa. Według B. Pełki: Zarządzanie rzedsięwzięciem rojektowym celowo jest rzerowadzać na odstawie rocedury ujętej w siedmiu fazach:. Badanie wływu otoczenia.. Definiowanie rzedsięwzięcia. 3. Oracowanie założeń rojektowych. 4. Ocena rojektu. 5. Akcetacja rojektu. 6. Realizacja rojektu. 7. Kontrola rzedsięwzięcia. Każda z wymienionych faz sama w sobie stanowi trudne zadanie menedżerskie. Ocena rzedsięwzięcia ze względu na jego efektywność w sensie ryzyka i stoy zwrotu owinna zawierać również roblem doboru rojektów inwestycyjnych do ortfela (rys. 5). Uwzględnienie wszystkich elementów rawidłowego konstruowania efektywnego ortfela rojektów inwestycyjnych wymaga rzestrzegania ewnej rocedury (rys. 6). ależy kolejno:

13 37 STRATEGIA FIRMY ZASOBY FIRMY OTOCZEIE FIRMY IDETYFIKACJA POTRZEB IWESTYCYJYCH POLITYKA IWESTYCYJA FORMUŁOWAIE STRATEGII IWESTYCYJEJ GEEROWAIE PROJEKTÓW IWESTYCYJYCH OCEA EFEKTYWOŚCI PROJEKTÓW IWESTYCYJYCH DYWERSYFIKACJA PORTFELA PROJEKTÓW IWESTYCYJYCH PRZEWIDYWAE WYIKI IWESTYCYJE Rys. 5. Schemat rocesu inwestowania. Dokonać selekcji wstęnej rojektów inwestycyjnych.. Ustalić kryteria wstęne wyboru źródeł finansowania. 3. Oszacować wstęnie koszt oszczególnych źródeł finansowania. 4. Przerowadzić analizę BEP, a nastęnie analizę wrażliwości (dźwignie), w celu eliminacji rojektów nie do rzyjęcia. 5. Oszacować ryzyko każdego z rojektów. 6. Zanalizować ołacalność rojektów. 7. Zbudować ortfel rojektów inwestycyjnych. Zmodyfikowany rysunek z racy: H. TOWARICKA, A. BROSZKIEWICZ, Przygotowanie i ocena inwestycji rzeczowych, Wrocław, Wyd. AE, Wrocław 994, s. 6.

14 38 Strategia firmy 3 Oszacowanie nakładów Ustalenie zb. rojektów inwestycyjnych 0 A = { A, A,..., A } Czy jest możliwe określenie nakładów inwestycyjnych dla każdego rojektu z rozłożeniem ich w czasie Ustalenie kryteriów wstęnej selekcji rojektów inwestycyjnych wielkość nakładów okres życia rojektu nowość rojektu it Źródła finansowania Obliczenie kosztów każdego źródła Wybór źródeł finansowania T Określenie nakładów Selekcja rojektów - ustalenie odzb. rojektów inwestycyjnych A = { A, A,..., A } Ustalenie sosobu finansowania dla każdego rojektu wielkość nakładów struktura finansowania WACC dla każdego rojektu Obliczenia komuterowe: Program PROBABLY róg rentowności, DOL, DFL, ryzyko EAT i ROE f ( s ) 6 Usunięcie rojektów niezgodnych ze strategią i nie sełniających kryteriów Badania rynkowe - ustalenie wielkości oytu i srzedaży E ( s) s σ Odrzucenierojektów gorszych 3 Obliczenie sumy nakładów Rys. 6.. Procedura budowy efektywnego ortfela rojektów inwestycyjnych

15 39 5 Analiza SWOT 4 Ustalenie odzbioru rojektów A = { A, A,, A } 6 Określenie zbioru cech, charakteryzujących rojekty Historia firmy 7 Dyskretny omiar ryzyka, klasyfikacja ryzyka 8 Określenie indywidualnej ceny ryzyka dla każdego rojektu Rynek kaitałowy 9 Modyfikacja stoy dyskontowej dla każdego rojektu 3 Obliczenie β dla każdego rojektu 0 Symulacja PV Obliczenie IRR 4 Wybór zbioru rojektów do dalszych rozważań A 3 = { A, A,, A 3} 5 Obliczenie Ri dla każdego rojektu 6 Kryteruim budowy ortfela 7 Ustalenie ortfela rojektów inwestycyjnych 8 Otymalizacja budżetu kaitałowego 9 Ustalenie ortfela A 4 = { A, A,, A 4} EFEKTYWEGO Ois rocedury W rocedurze roonuje się równoległe rozważanie wszystkich istotnych czynników wystęujących w instytucjonalnym otoczeniu firmy, a zwłaszcza rynku kaitałowego, i odorządkowanie się strategii finansowej rzedsiębiorstwa. Blok. Ustalenie ierwotnego zbioru rojektów inwestycyjnych A 0. Zbiór ten zawiera wszystkie możliwe rojekty inwestycyjne, będące wynikiem n. burzy mózgów, bez rozważań dotyczących możliwości ich realizacji, ale zgodnych ze strategią firmy. Projekt inwestycyjny owinien zawierać informacje dotyczące: celów inwestowania, będących wynikiem globalnej strategii firmy,

16 informacji o nakładach inwestycyjnych, bez których nie może być mowy o realizacji inwestycji, wielkości, struktury i charakterystyki źródeł finansowania inwestycji, efektów wynikłych z realizacji danej inwestycji (bezośrednich, czyli efektów w ostaci wyników finansowych, rodukcyjnych oraz ośrednich dotyczących składników majątku trwałego), referowanych kryteriów i metod oceny efektywności inwestycji, harmonogramów rzebiegu rodukcji, odmiotów uczestniczących w rocesie inwestycyjnym, innych informacji dotyczących secyfiki rojektu. Blok. Określenie kryteriów wstęnej selekcji rojektów. Sformułowane w bloku kryteria, wynikające z analizy SWOT, będą eliminować z dalszych rozważań te rojekty inwestycyjne, które nie sełniają odowiednich wymogów. Jednym z najważniejszych ograniczeń każdej działalności jest wielkość nakładów inwestycyjnych, jakie firma może onieść w określonym odcinku czasu. Jeśli w zbiorze A 0 istnieją rojekty wymagające nakładów rzekraczających ograniczenia, owinno się je usunąć ze zbioru A 0. (a tym etaie rozważań zakłada się, że takie ograniczenia nie wystęują.) Blok 3, 4. Szacowanie lub obliczanie nakładów inwestycyjnych dla każdego rojektu. ależy zwrócić uwagę, że niezwykle istotne jest rozłożenie (jeśli jest możliwe) wydatków inwestycyjnych w czasie. ie zawsze wymagany jest cały kaitał w chwili rozoczęcia realizacji rojektu inwestycyjnego. Pieniądz kosztuje. Leiej zaangażować go wtedy, gdy jest on konieczny. Wartość ieniądza w czasie zmienia się. Dziś otrzymane zł jest o wiele więcej warte, niż zł otrzymane za dwa lub ięć lat. Z tego względu zł zaangażowany dziś, kosztuje inwestora więcej, niż zł zaangażowany óźniej. ie zawsze też konieczne jest zakuienie maszyny, urządzenia it. Czasami wystarcza wydzierżawić je na określony czas. Wiąże się to ściśle z rojektem inwestycyjnym: kiedy, gdzie, za ile kuić, wykonać, wydzierżawić it. Blok 5. Selekcja rojektów. a odstawie kryteriów zdefiniowanych w bloku oraz ograniczeń wysokości nakładów inwestycyjnych (jeśli wystąią) dokonuje się wyboru elementów zbioru rojektów inwestycyjnych A, które odlegają dalszej analizie i są uwzględniane w kolejnych krokach rocedury. Blok 6. Badania rynkowe. Dla każdego rojektu inwestycyjnego ze zbioru A roonuje się wykonanie badań rynkowych w celu ustalenia wielkości oytu oraz wielkości srzedaży wyrobów, usług i ceny. Projekt nie owinien być realizowany, jeśli rynek nie zakui wyników rojektu roduktów, usług. Badania rynku owinno się rowadzić z uwzględnieniem nieewności szacowanej wielkości oytu i srzedaży, n. obliczać wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe wielkości srzedaży albo obliczać rawdoodobieństwo osiągnięcia założonych wielkości srzedaży. Zaleca się również secyfikację warunków srzyjających i niesrzyjających ich osiągnięcia oraz analizę wrażliwości w celu określenia czynników najsilniej wływających na wielkość srzedaży. Blok 7. Określenie dostęnych źródeł finansowania. We wsółczesnej gosodarce istnieje wiele możliwych źródeł finansowania rojektów inwestycyjnych (. rozdz. i 3) nie tylko kredyt bankowy i zysk zatrzymany. Globalizacja gosodarki stwarza szanse korzystania ze źródeł kaitału rynku rodzimego jak i rynków obcych. W zależności od rodzaju inwestycji (wielkości, rynków zbytu) korzystanie z możliwości finansowania kaitałem ochodzenia zagranicznego może być najdogodniejszym (czasami jedynym) sosobem zrealizowania rojektu. Wskazane jest również korzystanie z factoringu i forfaitingu, co owoduje rzysieszenie obrotu gotówki. ie zawsze zaku maszyn, urządzeń koniecznych do realizacji rojektu jest najleszym sosobem zdobycia środków rodukcji. Zaku owoduje zamrożenie środków 40

17 ieniężnych na długi czas. Aby rojekt inwestycyjny mógł być realizowany, środki rodukcji niekoniecznie muszą być własnością inwestora. Można je wydzierżawić, wziąć w użytkowanie. Firmy leasingowe oferują w tym zakresie szerokie możliwości. Blok 8. Obliczenie kosztów każdego źródła. W konkurencyjnej gosodarce każdy towar ma swoją cenę również kaitał. Jego koszt zależy od oytu i odaży kaitału, ale także od ryzyka rojektów inwestycyjnych i liczby jednostek ośredniczących zaangażowanych w jego rzeływ oraz olityki rządu. Rynek kaitałowy odlega wahaniom rynkowym tak samo, jak każdy inny rynek. Zmieniają się oczekiwania kaitałodawców. Dlatego również koszt kaitału nie jest wielkością niezmienną. W rocesie szacowania kosztów kaitału należy uwzględnić tę zmienność, szczególnie rzy rozatrywaniu rojektów inwestycyjnych o długim horyzoncie czasowym. Blok 9. Wybór źródeł finansowania. Ze względu na ograniczenia wynikające z rzyjętej strategii firmy nie wszystkie dostęne źródła finansowania mogą być wykorzystane w każdej sytuacji do każdego rojektu inwestycyjnego. Wydaje się, co rawda, że korzystanie z wielu źródeł jednocześnie zmniejsza ryzyko kaitałobiorcy wahania rynku nie wływają w takim samym stoniu na każdego kaitałodawcę rozkłada ryzyko na wiele jednostek. Ale koszt źródeł finansowania i związane z nimi dodatkowe ograniczenia także mogą decydować o ich wyborze. Blok 0. Ustalenie sosobu finansowania każdego rojektu inwestycyjnego. Po dokonaniu wyboru źródeł finansowania możliwych do wykorzystania w warunkach inwestującej jednostki, z uwzględnieniem wielkości nakładów, rzeznaczenia i ich rozłożenia w czasie, należy zarojektować sosób finansowania każdego rojektu inwestycyjnego ze zbioru A. I na tej odstawie dla każdego z nich należy obliczyć średni ważony koszt kaitału WACC. Blok. Obliczenia komuterowe. Program PROBABLY. Proonowane tu obliczenia mają na celu zbadanie ryzyka rojektów. Ryzyko jest badane za omocą stonia dźwigni oeracyjnej DOL i finansowej DFL oraz stonia dźwigni łącznej. Obrazują one celowość finansowania rojektów wybranymi źródłami finansowymi. Obliczenie ryzyka rawdoodobieństwa otrzymania zysku o oodatkowaniu EAT i stoy zwrotu z kaitału własnego ROE, obrazuje ocenę szansy uzyskania założonych celów. Do wykonania koniecznych obliczeń oracowano rogram komuterowy PROBABLY, który znakomicie ułatwia rzerowadzenie odowiednich analiz. ie znaczy to jednak, że bez tego rogramu nie jest możliwe wykonanie tychże analiz. Wyniki obliczeń są odstawą eliminacji rojektów gorszych. Blok. Odrzucenie rojektów gorszych. Dokonuje się eliminacji rojektów gorszych. Za rojekty gorsze uznaje się rojekty najbardziej ryzykowne, tzn. o wysokim DOL, DFL i jednocześnie dające niewielkie rawdoodobieństwo uzyskania założonych zysków, albo nie sełniające odowiednich założeń i ograniczeń. Jeśli takie ograniczenia nie istnieją, to o obliczeniu sumy nakładów na rojekty ze zbioru A rzystęuje się do ustalenia zbioru rojektów inwestycyjnych A, które odlegają dalszej analizie. Blok 3. Obliczenie sumy nakładów. Po odrzuceniu rojektów gorszych oblicza się wymagane nakłady inwestycyjne. Blok 4. Ustalenie zbioru rojektów A. W zbiorze A znajdują się rojekty inwestycyjne, których realizacja nie rzekracza ograniczeń finansowych firmy w danym okresie oraz sełniające wstęne kryteria wynikające ze strategii firmy, rynku, ryzyka oraz dostęnych źródeł finansowania. Blok 5. Analiza SWOT wykonywana dla celów budowy ortfela rojektów inwestycyjnych służy do wytyowania wielkości istotnie wływających na ryzyko rojektów ze zbioru A. Wielkości te mogą dodatnio lub ujemnie oddziaływać na szanse uzyskania ozytywnego wyniku realizacji rojektu. 4

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005

e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005 e-finanse : finansowy kwartalnik internetowy Nr 3/2005 www.e-finanse.com dr inż. Andrzej Chyliński Katedra Bankowości i Finansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Zarządzanie ryzykiem w rzedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ISBN 978-83-920280-5-5 OCENA EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 8 O INWESTYCJACH

Bardziej szczegółowo

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO

BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU Krzysztof Cichy BADANIE ZGODNOŚCI ROZKŁADU STÓP ZWROTU NA GPW W WARSZAWIE Z ROZKŁADAMI GAUSSA I CAUCHY EGO PRACA MAGISTERSKA Wydział Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak

PATRONAT MEDIALNY: WYCENY. Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak PATRONAT MEDIALNY: WYCENY Pomysłu na lepszy tytuł na razie brak SPIS TREŚCI 1. 2. wycena marki Czym właściwie jest wycena przedsiębiorstwa? W jakim celu przeprowadza się wycenę? Korzyści z wyceny Metody

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Od Komitetu Redakcyjnego

Od Komitetu Redakcyjnego Od Komitetu Redakcyjnego Niniejszy Zeszyt Naukowy nr 11 Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej składa się z trzech części. Wszystkie opublikowane opracowania uzyskały pozytywne recenzje,

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny przedsiębiorstw

Metody wyceny przedsiębiorstw Metody wyceny przedsiębiorstw 1. Wprowadzenie do metod wyceny przedsiębiorstw Wycena przedsiębiorstwa (firmy, spółki) ma na celu ustalenie wartości przedsiębiorstwa (firmy, spółki), która to wielkość ma

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4

Oficjalne wydawnictwo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ISBN 978-83-60510-95-4 Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Autor:

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem

Value at Risk: pomiar i wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem http://www.value-at-risk.prv.pl roguzinski@poczta.onet.pl UWAGA!!! Dokument zaindeksowany w bazie www.plagiat.pl WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ FINANSÓW I INFORMATYKI KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać kapitał z giełdy?

Jak pozyskać kapitał z giełdy? Poradnik dla przyszłych emitentów Bogdan Duszek Jak pozyskać kapitał z giełdy? Z myślą o firmach, których poziom rozwoju i kapitałów własnych uniemożliwia jeszcze skorzystanie z oferty giełdy, z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław

prof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin KGHM CUPRUM CB-R Wrocław dr inż. PIOTR WOJTAS rof. dr hab. inż. BOGDAN MIEDZIŃSKI dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JULIAN WOSIK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Katowice mgr inż. GRZEGORZ BUGAJSKI KGHM POLSKA MIEDŹ SA Lubin

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w praktyce

Ekonomia społeczna w praktyce Spis treści 1. Strategiczne decyzje 5 1.1. Typy działalności NGO 5 1.2. Działalność gospodarcza organizacji 7 2. Planowanie sprzedaży 11 2.1. Określenie profilu działalności biznesowej 11 2.2. Określenie

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU

FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXII zeszyt 1 2000 JACEK MIZERKA, JACEK SURMA FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Wiesław Janik Artur Paździor Zarządzanie finansowe

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r.

OCENA SKUTKÓW. Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów UE w zakresie zmian klimatycznych i energii odnawialnej do 2020 r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23 stycznia 2008 r. SEC(2008) 85 DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI OCENA SKUTKÓW Dokument towarzyszący Pakiet środków wykonawczych w odniesieniu do celów

Bardziej szczegółowo