Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe zadania z matematyki na poziomie podstawowym wraz z rozwiązaniami"

Transkrypt

1 8 Liczba 9 jest równa A. B. C. D. 9 5 C Przykładowe zadania z matematyki na oziomie odstawowym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Liczba log jest równa A. log + log 0 B. log 6 + log C. log 6 log D. log 0 log 6 B Zadanie. (0-) Zadanie. (0-) m równania A. B. C. D. 8 8 D x = x jest liczba

2 Zadanie. (0-) Mniejszą z dwóch liczb sełniających równanie A. 6 B. C. D. x + 5x + 6 = 0 jest B Zadanie 5. (0-) Zbiorem rozwiązań nierówności, 5 5, + A. ( ) ( ) B. (, 5 5, + ) C. 5,+ ) D. 5,+ ) x 5 jest B Zadanie 6. (0-) Liczba jest miejscem zerowym funkcji liniowej f ( x) = ( m) x + A. m = 0 B. m = C. m = D. m = D. Wynika stąd, że Zadanie 7. (0-) y = f x. Rysunek rzedstawia wykres funkcji ( ) y y = f ( x) 0 x

3 Wskaż rysunek, na którym jest rzedstawiony wykres funkcji y = f ( x +). A. B. y y 0 x 0 x C. D. y y 0 x 0 x D Zadanie 8. (0-) Wskaż równanie osi symetrii araboli określonej równaniem A. x = B. x = C. x = D. x = y = x + x. C Prosta o równaniu y kwadratowej A. a = B. a = 0 C. a = D. a = C Zadanie 9. (0-) = a ma dokładnie jeden unkt wsólny z wykresem funkcji f ( x) = x + 6x 0. Wynika stąd, że

4 Zadanie 0. (0-) Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej A. 7 B. C. D. f ( x) = x + x w rzedziale 0,? C Zadanie. (0-) Które z równań oisuje rostą rostoadłą do rostej o równaniu y = x + 5? A. y = x + B. y = x + C. y = x + D. y = x + B Punkty A = (, ) i = ( 7,9) Zadanie. (0-) C są rzeciwległymi wierzchołkami rostokąta ABCD. Promień okręgu oisanego na tym rostokącie jest równy A. 0 B. 6 C. 5 D. C Zadanie. (0-) Kąt α jest ostry i sinα =. Wówczas A. cosα < B. cosα = C. cosα = D. cosα > D

5 Zadanie. (0-) Kąt α jest ostry i tgα =. Jaki warunek sełnia kątα? o A. α < 0 B. α = 0 C. α = 60 D. α > 60 A o o o Zadanie 5. (0-) Kąt środkowy i kąt wisany w okrąg są oarte na tym samym łuku. Suma ich miar jest o równa80. Jaka jest miara kąta środkowego? A. 60 o B. 90 o C. 0 o D. 5 o C Ciąg ( ) n Zadanie 6. (0-) n a jest określony wzorem n ( ) ( ) A. a = 8 B. a = 7 C. a = 0 D. a > 0 C a = 9 n dla n. Wynika stąd, że Zadanie 7. (0-) Liczby x, i 8 (w odanej kolejności) są ierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Wówczas liczba x jest równa A. B. C. - D. -7 B

6 Zadanie 8. (0-) Liczby 8, i x + (w odanej kolejności) są ierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wówczas liczba x jest równa A. B., 5 C. D. 5 A Zadanie 9. (0-) Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są odzielne rzez 6 lub rzez 0, jest A. 5 B. C. D. 0 C Zadanie 0. (0-) Liczba wszystkich sosobów, na jakie Ala i Bartek mogą usiąść na dwóch sośród ięciu miejsc w kinie, jest równa A. 5 B. 0 C. 5 D. B Rozwiąż równanie x =. x Zadanie. (0-) Lewa strona równania jest określona dla x. Przenosimy wszystko na lewą stronę i srowadzamy ułamki do wsólnego mianownika: x ( x) + ( x) 5 8x + = 0, = 0, = 0. x x x Stąd otrzymujemy 5 8x = 0, czyli określone, więc liczba ( ) ( ) 5 x =. Dla tej wartości x obie strony równania są 8 5 x = jest szukanym rozwiązaniem równania. 8

7 Rozwiąż nierówność x + 6x 7 0. Zadanie. (0-) Korzystając ze wzorów na ierwiastki równania kwadratowego lub dostrzegając x + 6x 7 = x + 7 x, otrzymujemy dwa ierwiastki trójmianu rozkład na czynniki ( )( ) kwadratowego: x = 7, x =. Ponieważ arabola o równaniu y = x + 6x 7 ma ramiona skierowane do góry, leży ona oniżej osi Ox między swoimi miejscami zerowymi. Zatem rozwiązaniem nierówności jest rzedział domknięty 7,. Zadanie. (0-) Oblicz najmniejszą wartość funkcji kwadratowej f ( x) = x 6x + w rzedziale 0,. Wyznaczmy wsółrzędne wierzchołka araboli o równaniu y = x 6x +. Mamy b xw = =, yw = = 8. Ponieważ arabola ma ramiona skierowane do góry, to w a a rzedziale (, dana funkcja maleje. Zatem maleje także na zawartym w nim rzedziale 0,. Wobec tego najmniejszą wartość rzyjmie ona w rawym końcu, czyli dla x =. Tą wartością jest y = 6 + =. Zadanie. (0-) O funkcji liniowej f wiadomo, że f () = oraz że do wykresu tej funkcji należy unkt P =,. Wyznacz wzór funkcji f. ( ) Funkcja f jest liniowa, więc jej wzór możemy zaisać w ostaci: f ( x) = ax + b. Z warunku f ( ) = wynika, że = a + b. Skoro unkt P należy do jej wykresu, to mamy także = f ( ) = a + b. Rozwiązujemy otrzymany układ równań i otrzymujemy a 7, b = =. Zatem szukany wzór ma ostać ( ) 7 f x = x +. Zadanie 5. (0-) Naisz równanie rostej równoległej do rostej o równaniu y = x i rzechodzącej rzez unkt P = (, ). Wszystkie roste równoległe do danej rostej mają taki sam wsółczynnik kierunkowy.

8 Szukamy zatem rostej o równaniu ostaci y = x + b. Ponieważ szukana rosta rzechodzi rzez unkt P = (, ), otrzymujemy = + b, skąd b = 0. Zatem rosta ta ma równanie y = x. Zadanie 6. (0-) Wyznacz równanie rostej zawierającej środkową CD trójkąta ABC, którego =, = 6, C = 7,0. wierzchołkami są unkty: A ( ), B ( ), ( ) Wiemy, że szukana rosta rzechodzi rzez unkt ( 7,0) C = oraz rzez unkt D, będący środkiem boku AB. Zatem korzystając ze wzoru na wsółrzędne środka odcinka mamy D =, = (,0). Ze wzoru na równanie rostej rzechodzącej rzez y x 7 = 0, a dwa dane unkty otrzymujemy: ( )( ) ( )( ) stąd 5y + 0x 0 = 0, czyli y + x = 0. Zadanie 7. (0-) W trójkącie rostokątnym, w którym rzyrostokątne mają długości i, jeden z kątów ostrych ma miarę α. Oblicz sinα cos α. Niech α będzie kątem leżącym narzeciwko boku o długości, zaś β kątem leżącym narzeciwko boku o długości. Zauważmy, że sin α = cos β oraz cosα = sin β, więc mamy sinα cosα = sin β cos β, czyli szukana wartość nie zależy od wyboru kąta. Przeciwrostokątna w danym trójkącie ma długość + = 0. Z definicji funkcji 8 trygonometrycznych otrzymujemy sin α cos α = 0 0 = 0 = 5. Kąt α jest ostry i sin α =. Oblicz Zadanie 8. (0-) + tg α. sinα Mamy tgα =, więc tg sin α sin α α = = = =. cosα cos α sin α 5 7 Zatem + tg α = + =. 5 5

9 Ile wyrazów ujemnych ma ciąg ( ) n Zadanie 9. (0-) a określony wzorem a n = n n dla n? Szukamy liczb naturalnych sełniających nierówność n n < 0. Zaiszmy tę nierówność w ostaci n n + 5 < 0, ( n ) 5 < 0, skąd n 5 n + 5 < 0, n 6 n + < 0. Ponieważ n + > 0, otrzymujemy n < 6. Zatem ( )( ) ( )( ) liczba n może rzyjmować jedną z ięciu wartości:,,,, 5, czyli ciąg ma ięć wyrazów ujemnych. Zadanie 0. (0-) Liczby, x, 8 są w odanej kolejności ierwszym, drugim i czwartym wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x. Mamy a = oraz a x =, zatem różnica ciągu wynosi ( ) = a = a + r = + ( x ), skąd 6 = ( x 5) i w końcu x = r = x = x 5. Ponadto Zadanie. (0-) Wyrazami ciągu arytmetycznego ( a n ) są kolejne liczby naturalne, które rzy dzieleniu rzez 5 dają resztę. Ponadto a =. Oblicz a 5. Ponieważ dokładnie co iąta liczba naturalna daje z dzielenia rzez 5 resztę, to różnica danego ciągu arytmetycznego wynosi 5. Wobec tego = a = a + r = a + 0, skąd a =. Wobec tego a5 = a + r = + 5 = 7. Zadanie. (0-) Dany jest rostokąt o bokach a i b. Zmniejszamy długość boku a o 0% oraz zwiększamy długość boku b o 0%. Wyznacz stosunek a, jeśli wiadomo, że otrzymany rostokąt ma b taki sam obwód jak rostokąt wyjściowy. Otrzymany rostokąt ma boki długości 0,9a oraz,b. Z orównania obwodów obu rostokątów otrzymujemy związek 0, 9a +, b = a + b, skąd 0,b = 0,a. Wobec a 0, tego b = 0, =.

10 Zadanie. (0-) Udowodnij, że jeśli x, y są liczbami rzeczywistymi, to x + y xy. Zauważmy, że dla dowolnych liczb x, y mamy ( x y) 0 kończy dowód., skąd x + y xy, co Zadanie. (0-) Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz rawdoodobieństwo otrzymania iloczynu liczby oczek równego 5. Zdarzeniami elementarnymi są ary liczb całkowitych ( a, b ), gdzie a, b 6 6 takich ar. Zdarzenia elementarne srzyjające to ary (,5 ) oraz ( ) szukane rawdoodobieństwo jest równe =. 6 8 mamy 5,. Zatem W ciągu arytmetycznym ( n ) należy do rzedziału ( 0, 00 )? Zadanie 5. (0-) a dane są wyrazy: a =, a 9. Ile wyrazów tego ciągu 6 = Mamy = a + r, 9 = a + 5r. Stąd r = 5, r = 5 oraz a = 6. Pytamy, dla jakich n < <, czyli ( n ) mamy 0 a n 00 0 < < Stąd 6 < 5( n ) < 06, < n <, < n < Pierwszą nierówność sełniają liczby n, a drugą liczby n. Zatem liczb naturalnych sełniających obydwa warunki mamy 0 i tyle też wyrazów ciągu leży w rzedziale ( 0,00 ). Zadanie 6. (0-) Punkt D leży na boku BC trójkąta równoramiennego ABC, w którym AD dzieli trójkąt ABC na dwa trójkąty równoramienne w taki sosób, że AB = BD (zobacz rysunek). Udowodnij, że ADC = 5 ACD. AC = BC. Odcinek AD = CD oraz

11 C D A B I C β α D A β α B Niech α = BAD i β = ACD. Trójkąty ABD, ACD i ABC są równoramienne, więc DAB = BAD = α, CAD = ACD = β oraz CAB = CBA = α + β. Suma miar kątów trójkąta ACD jest równa 80, więc ADC = 80 β. Z drugiej strony ADC = 80 ADB, czyli 80 β = 80 α. Stąd α = β. Suma miar kątów trójkąta ABC jest równa 80, więc ( ) ( β + β ) + β = 80. Stąd 7β = 80. α + β + β = 80, czyli Zatem ADC = 80 β = 7β β = 5β = 5 ACD. To kończy dowód. II Oznaczmy kąty α i β jak w orzednim rozwiązaniu. Ponieważ kąt ADB jest kątem zewnętrznym trójkąta ADC, więc α = β. Również kąt ADC jest kątem zewnętrznym trójkąta ABD, więc ADC = α + α + β = α + β = β + β = 5β = 5 ACD, co kończy dowód.

12 Zadanie 7. (0-) Oblicz sinus kąta między rzekątną sześcianu a jego łaszczyzną odstawy. Rozważmy trójkąt rostokątny ABC utworzony rzez rzekątną AB sześcianu, rzekątną AC odstawy sześcianu oraz krawędź BC. Kąt ostry α tego trójkąta jest kątem między rzekątną sześcianu i łaszczyzną jego odstawy. Długość rzekątnej sześcianu o krawędzi długości a jest równa a, więc sinus kąta α jest równy a sinα = = =. a Zadanie 8. (0-) W graniastosłuie czworokątnym rawidłowym rzekątna o długości d jest nachylona do łaszczyzny odstawy od kątem takim, że sin α = 0,. Wyznacz objętość tego graniastosłua. I Przyjmijmy oznaczenia: BD - rzekątna odstawy DH = h- krawędź boczna BH = d- rzekątna graniastosłua AB = BC = CD = DA = a Trójkąt BDH jest rostokątny, więc h sinα =, czyli h =. Stąd h = d. d 5 d 5 Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta BDH otrzymujemy BD = d h = d d = d. 5 5 Pole odstawy graniastosłua jest więc równe PABCD = BD = d = d. 5 5 Zatem objętość tego graniastosłua jest równa V = PABCD h = d d = d II Przyjmijmy oznaczenia jak w rozwiązaniu I. Trójkąt BDH jest rostokątny, więc h sin α =, czyli h = d sinα. Stąd h = 0, d. d W trójkącie BDH mamy również a cosα =, czyli a = d cosα = d (0, ) = 0,96 d. d Stąd V = a h = 0,96 d 0, d = 0,096 d.

13 Zadanie 9. (0-) Oblicz, ile jest wszystkich liczb naturalnych czterocyfrowych takich, że w ich zaisie dziesiętnym wystęuje jedna cyfra niearzysta i trzy cyfry arzyste. Uwaga: rzyominamy, że zero jest liczbą arzystą. Mamy do dysozycji 5 cyfr arzystych: 0,,, 6, 8 oraz 5 cyfr niearzystych:,, 5, 7, 9. Musimy jednak amiętać, że 0 nie może być ierwszą cyfrą zaisu dziesiętnego liczby. Dlatego rozważymy dwa rzyadki: a) gdy ierwsza cyfra jest niearzysta oraz b) gdy ierwsza cyfra jest arzysta. W rzyadku a) ierwszą cyfrę można wybrać na 5 sosobów; każda ozostała cyfra musi być arzysta i każdą z nich też możemy wybrać na 5 sosobów. Zatem w rzyadku a) mamy 5 możliwości. W rzyadku b) cyfrę arzystą, stojącą na ierwszym miejscu, możemy wybrać na sosoby. Na ozostałych miejscach mamy rozmieścić jedną cyfrę niearzystą oraz dwie cyfry arzyste. Miejsce dla cyfry niearzystej możemy wybrać na sosoby; na ozostałych dwóch miejscach umieścimy cyfry arzyste. Cyfrę na każdym z tych trzech miejsc można wybrać na 5 sosobów. Zatem w rzyadku b) mamy 5 = 5możliwości = = 7 5 = 5liczb W obu rzyadkach łącznie otrzymujemy ( ) sełniających warunki zadania. Zadanie 0. (0-) Z ojemnika, w którym jest ięć losów: dwa wygrywające i trzy uste, losujemy dwa razy o jednym losie bez zwracania. Oblicz rawdoodobieństwo, że otrzymamy co najmniej jeden los wygrywający. Wynik rzedstaw w ostaci ułamka nieskracalnego. I (model klasyczny) Oznaczmy rzez w, w losy wygrywające, a rzez,, losy uste. Wszystkie wyniki losowania dwóch losów bez zwracania możemy rzedstawić w tabeli: wynik ierwszego losowania wyznacza wiersz, a wynik drugiego losowania - kolumnę, w rzecięciu których leży ole, odowiadające tej arze losowań. Pola ołożone na rzekątnej odrzucamy, gdyż odowiadałyby one wylosowaniu dwukrotnie tego samego losu, a to jest niemożliwe, gdyż losujemy bez zwracania. Niech A oznacza zdarzenie olegające na wylosowaniu dwóch losów, wśród których co najmniej jeden jest wygrywający. Zdarzenia elementarne srzyjające zdarzeniu A zaznaczamy w tabeli krzyżykiem (x). w w w x x x x w x x x x x x x x x x

14 Mamy więc 0 wszystkich zdarzeń elementarnych, czyli Ω = 0, oraz zdarzeń elementarnych srzyjających zdarzeniu A, czyli A =. Prawdoodobieństwo zdarzenia A jest zatem równe ( ) A 7 P A = = =. Ω 0 0 II (metoda drzewa) Losowanie z ojemnika kolejno dwóch losów bez zwracania możemy zilustrować za omocą drzewa, gdzie w oznacza wylosowanie losu wygrywającego, a - losu ustego. Pogrubione gałęzie drzewa odowiadają zdarzeniu A olegającemu na wylosowaniu dwóch losów, wśród których co najmniej jeden jest wygrywający. Na odcinkach drzewa zostały zaisane odowiednie rawdoodobieństwa. 5 5 w w w Zatem rawdoodobieństwo zdarzenia A jest równe P( A) = + + = = = Zadanie. (0-) Wykaż, że rawdziwa jest nierówność + + <. I Dla dowodu rzekształcimy w sosób równoważny tezę Ponieważ obie strony danej nierówności + + < odnieść do kwadratu. Otrzymujemy kolejno: ( + + ) < ( ) < ( )( ) + + < < <. 6 są dodatnie, możemy je Obie strony tej nierówności są także dodatnie, więc odnosząc je do kwadratu otrzymujemy <. Otrzymana nierówność jest oczywiście rawdziwa, a zatem dana w zadaniu nierówność jest również rawdziwa, co kończy dowód.

15 II Oznaczmy a = +, b =. Zauważmy, że dla dowolnych liczb a, b, takich, że mamy ( a b) 0 a b, >, skąd a b ab + >. Wobec tego ( a b) a b ab a b a b ( a b ) ( ) Stąd = + + < = + = + + =. a b < =, co kończy dowód. Zadanie. (0-5) W roku 05 na uroczystości urodzinowej ktoś sytał jubilata, ile ma lat. Jubilat odowiedział: jeżeli swój wiek srzed 7 lat omnożę rzez swój wiek za 5 lat, to otrzymam rok swojego urodzenia. Oblicz, ile lat ma ten jubilat. Oznaczmy rzez x obecny wiek jubilata (w latach). Wówczas wiek jubilata srzed 7 lat jest równy x-7, wiek, jaki będzie miał za 5 lat, jest równy x+5, a rok jego urodzenia to 05-x. x 7 x + 5 = 05 x. Mamy więc równanie ( )( ) Po uorządkowaniu otrzymujemy x x 0 = 0. Rozwiązaniami tego równania są liczby x=55, x =. Stąd wiemy, że jubilat w roku 05 obchodzi 55. urodziny.

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego (12 września 2005 r 5 grudnia 2005 r) Zadanie 1 Wyznaczyć wszystkie nieujemne liczby całkowite n, dla których liczba

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90

Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Związki miarowe w trójkątach o kątach 30, 60, 90 oraz 45, 45, 90 Przedmowa Związki miarowe w trójkącie prostokątnym to jeden z kilku najważniejszych a może nawet i najważniejszy dział w gimnazjum. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

2.Piszemy równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty P i S

2.Piszemy równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty P i S Zadanie 1. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt odcinka o koocach M N. Rozwiązanie - 1 sposób 1.Znajdujemy współrzędne punktu S będącego środkiem odcinka MN: oraz środek 2.Piszemy równanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka Dyskretna Zestaw 2

Matematyka Dyskretna Zestaw 2 Materiały dydaktyczne Matematyka Dyskretna (Zestaw ) Matematyka Dyskretna Zestaw 1. Wykazać, że nie istnieje liczba naturalna, która przy dzieleniu przez 18 daje resztę 13, a przy dzieleniu przez 1 daje

Bardziej szczegółowo

Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka.

Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka. GEOMETRIA ANALITYCZNA ZADANIA. Odległośc w układzie współrzędnych. Środek odcinka. Zad. 1 Wyznacz odległość między punktami A i B (długość odcinka AB) jeżeli: d = Zad. 2 a) A=(5,-3) B=(-2,3) b) A=(-2,2)

Bardziej szczegółowo

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE

LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE LOGIKA MATEMATYCZNA, ZBIORY I LICZBY RZECZYWISTE ZDANIA W LOGICE Zdaniem nazywamy w logice wypowiedź twierdzącą, której można przypisać jedną z dwóch ocen: prawdę lub fałsz. Zdanie zaczynające się np.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012

1. Liczby zespolone. Jacek Jędrzejewski 2011/2012 1. Liczby zespolone Jacek Jędrzejewski 2011/2012 Spis treści 1 Liczby zespolone 2 1.1 Definicja liczby zespolonej.................... 2 1.2 Postać kanoniczna liczby zespolonej............... 1. Postać

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec

Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Daniel Woźniak, XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Opiekun: Iwona Sitnik-Szumiec Praca moja poświęcona jest metodom wykorzystywania środka ciężkości, określaniu jego dokładnego położenia jak również

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Cechy podzielności liczb. Autor: Szymon Stolarczyk

Cechy podzielności liczb. Autor: Szymon Stolarczyk Cechy podzielności liczb Autor: Szymon Stolarczyk Podzielnośd liczb Podzielnośd przez 2 Podzielnośd przez 3 Podzielnośd przez 4 Podzielnośd przez 5 Podzielnośd przez 9 Podzielnośd przez 10 Podzielnośd

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB

GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I GRZEGORZ SZKIBIEL, CZES LAW WOWK ZADANIA Z ARYTMETYKI SZKOLNEJ I TEORII LICZB SZCZECIN 1999 SPIS TREŚCI Przedmowa...................................................5

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo