«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł"

Transkrypt

1 I r Niedziela 25 sierpnia Noeznlk XXI. 2 K z odsyłką, Z ag ran icą iesięczni- 2 M. 30 f., 3 fr. 50 ctro,, 2Vx szyi., 70 c, aer. Tygodniowo w Krakowie 40 h z dostawą do dou 46 i Cena nueru oddzieln ego RgAdaacys otwarte a ą wąlnp. 0<ł ^ l;iij ^ f2 e g w a c a * i 8 h. «l i i ayeb fetó a* ttie *wzgfej«3nia. Organ centralni polskie) party! socyalno-deokratyozne). W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e S e d s i e i i S w I r Ł R e d a k c y a i A d i n i s t r a c y a r Kraków, ul. Filipa 11. T elefon Nr Konto czekowe Nr Adres telegr.: Naprzód Kraków D z i a ł in s e r a t o w y : Kraków, Floryańska 55. Telefon Nr Konto czekowe Nr C eny egla&zcft i Zs iejsce wiersza petite 20 h. ta nwajsce wiersza petite w Nadestanc 60 h. Dzisiejszy p. Stapiński. B a d a c z o p o l i t y k i n o w o c z e s n e j G a l ic y i o p ła c iło b y s ię d o k ła d n e z a n a liz o w a n ie p o l i t y k i i o - s o b y p. J a n a S t a p i ń s k ie g o, w o d z a p o ls k ie g o s t r o n n ic t w a lu d o w e g o. J a k k ie d y ś p o l it y k a k s. S t o j a ł o w s k i e g o c h a d z a ła r ó ż n e i d r o g a i, s z u k a ją c p i e n ię d z y i p r z y w i l e j ó w r a z u ż y d ó w, d r u g i r a z u b i s k u p ó w, u s o c y a lis t ó w t a k d o b r z e j a k i u s t a ń c z y k ó w, t a k p o d o b n e lin ie k r e ś li d z is ia j d r o g a p o l it y c z n a p. S t a p i ń s k ie g o. P o w ie d z ia ł k t o ś, ż e c h ło p s k i p r z y w ó d c a u n a s s ta je s ię p o p e w n y c z a s ie w s t e c z n i k ie, a lb o g e s z e fc ia r z e. Z d a n i e t o s u t n e, a w o b e c V ń e lu o s o b n ik ó w p e w n ą d o z ę s łu s z n o ś c i, a w i e l k ą s łu s z n o ś ć p o s ia d a o n o n ie s t e t y, z a s to s o w a n e d o p. S ta p iń s k ie g o. G a z e t y w ie d e ń s k ie p r z y n io s ły o n e g d a j r o z o w ę z p. S t a p i ń s k i, k t ó r y e n e r g ic z n ie d o a g a się w o b e c d z ie n n ik a r z a z T a g b la t t u r e f o r y w y b o r c z e j w s e j i e l w o w s k i. F S ta p i ń s k i n a r z e k a w W i e d n i u n a k o n s e r w a t y s tó w, o b c ią ż a o d p o w ie d z ia ln o ś c ią b a r k i n a ie s tn ik a, z a p o w i a d a w o b e c w i e d e ń s k ie g o g r y z ip ió r k a w a l k ę w s e j ie i w o g ó le p r z y b ie r a & 0 zę c h ło p s k ie g o n ie z a le ż n e g o p o l it y k a. A l e p r z e c ie ż d z ie c k o z r o z u i e, ż e p. S t a p i ń ski n i e p o t r z e b u je a g it o w a ć d z i e n n i k a r z y w i e d e ń s k ic h, a b y p r z y g o t o w y w a ć w s e j ie l w o w s k i w a l k ę o r e f o r ę w y b o r c z ą. A g i t a c y ę p o - M n i e n b y p a n S t a p i ń s k i r o z w in ą ć w k r a j u ^ ś r ó d c h ło p ó w, w ś r ó d s w o je g o w ł a s e g o s t r o n n i c t w a! A l e i t a k i e j a g i t a c y i ja k o ś n ie s ły s z y y w k r a j u... T a k s a o b l a g ie r s k ą j e s t p o z a p. S t a p i ń s k ie g o w o b e c k o n s e r w a t y s t ó w i n a ie s t n i k a. W s z y s cy w i e d z ą z e s łó w p u b lic z n ie p r z e z n a ie s t n i k a w K r a k o w i e w y p o w ie d z ia n y c h, ż e p. S ta s iń s k i z a w a r ł k o n t r a k t p i s e n y z k o n s e r w a t y s t a i, o b e j u ją c y c a ło k s z t a łt O. L. d O r. REDAKTOR ARESZTOWANY. ( Z r o s y js k ie g o ). P r z y b y l i w n o c y d o r e d a k t o r a t a c y p a n o w ie ^ f ij o lk o w y c h u n d u r a c h i r z e k l i : P r c s z ę s ię p o f a t y g o w a ć d o w i ę z i e n ia. C ó ż ia ł p o c z ą ć r e d a k t o r? C h c ą c -n ie ć h c ą c M u s ia ł s ię z g o d z ić, w ł o ż y ł w ię c z a r z u t k ę, k a p e lu s z, k a lo s z e i u d a ł s ię p o s łu s z n ie z a ż a n d a r a i. P r z e ć b r a ą c z e k a ła w y g o d n a s z a r a k a r e t k a. R e d a k t o r w s z e d ł d o n i e j, n a c is n ą ł n a c z o ło k a p e lu s z, z a c is n ą ł z ę b y i p o g r ą ż y ł s ię w s u k łe z a c u a n ie. P o c h w ili d o p ie r o, g d y o d d a l i ł s ię d o ś ć z n a c z n ie o d d o u, w k t ó r y ie s z k a ł, r z u c i ł ż a n d a r o p y t a n i e : A p r o p o s *... Z a c o w ł a ś c iw i e c h c e c ie n ie P a n o w ie w p a k o w a ć d o k o z y? G d y b y k t o i n n y, ja k a ś n ie j z n a c z n a f ig u r a, ś H lił s ię z a d a ć t a k i e e s k r o n e p y t a n ie, * 8 o d ł ie z u s t a w a i k o n s t y t u c y jn e j R o s y i b y ł - k y tte z w a r u n k o w o n a b r a ł p o k a r k u lu b t w a r z y, ^le r e d a k t o r t o r e d a k t o r! T o o s o b a z n a c z n a, je g o p o l i t y k i, ż e o d te g o c z a s u s a p. S t a p iń s k i w b r u t a l n y, b e z w s t y d n y s p o s ó b, j a k p a r w e n iu s z b e z s k r u p u ł ó w, z d r a d z i ł i o d w l e k a ł ref o r ę w y b o r c z ą w s e j ie. J e ż e li k o n s e r w a t y ś c i p o d n ie ś li s ię z c io s ó w, k t ó r e i z a d a ło p o w s z e c h n e g ło s o w a n ie, a ją t o d o z a w d z ię c z e n ia p, S t a p iń s k ie u. J e ż e li n a ie s t n i k p. B o b r z y ń s k i o ż e r z ą d z ić G a iic y ą, z a w d z ię c z a t o p. S t a p iń s k ie u. P. S ta p iń s k i n ie z o s t a ł in i s t r e, a n i ż a d n y d y g n i t a r z e, b o z i a k o i i s ię n a a r n e p i e n ią d z e o d p. D łu g o s z a i w ę c h e d o r o b k ie w ic z a s z u k a d a ls z y c h, n a t y c h ia s t o w y c h k o r z y ś c i a - t e r y a ln y c h... A l e p. S t a p i ń s k i o d p o w ia d a i o t o z a w s z y s tk o, c o w G a l ic y i s ię d z ie je w p o li t y c e, b o je s t o n f i l a r e t e r a ź n ie js z e g o w ła ś n ie w G a l ic y i s y s t e u. D la t e g o t o u s i p. S t a p iń s k i je c h a ć a ż d o W ie d n i a, a b y t a s p o w ia d a ć s ię z e s w o ic h z a ia r ó w, b o w k r a j u b y u n i k t c h y b a n ie u - w i e r z y ł... x P. S t a p iń s k i p r z y c a ły s w o i c y n i z ie je s t c z a s a i r o z b r a ja ją c o n a i w n y. P o d o b n y o n je s t d o s t a r e j k o k o t y, k t ó r a i z d r z y s ię j a k z a c z a s ó w p a n ie ń s k ie j n ie w in n o ś c i i s t a je s ię o d p y c h a ją c ą. P. S ta p i ń s k i d z i s i e j s z y n ie je s t d a w n y b o j o w n i k ie z a p r a w a lu d o w e ; k t o s ię s p r z e d a ł, k t o b r o ń z ł o ż y ł i w i d z i a ł l i b e r y ę p a ń s k ą, t e n n ie c h ś w ia t u o s z c z ę d z i o h y d n e j k o e - d y i, l o k a ja u d a ją c e g o b o j o w n i k a!... W p r a w d z i e w d z is ie js z e j P o ls c e ż a d e n p o l i t y k n ie u ie r a o r a ln e r n s a o b ó js t w e, c h o ć b y s ię n ie w ie d z ie ć j a k s p l u g a w ił, a le p o c o t e k o r n e - d y a n c k ie p o z y lu d o w c a, k ie d y s ię lu d o w ie c p i s e n i e s p r z e d a ł h r. P o t o c k ie u i je g o n a s tę p c o? A n i p. S t a p iń s k i, a n i je g o lu d o w c y n ie s ą w o l n y i lu d ź i, n ie a ją p r a w a w o ln e j d e c y - z y i i a n i i s ię ś n i o d a w n e j w a lc e z k o n s e r w a t y s t a i. T o j u ż in ę ł o d ia n ic h n i e a l b e z p o w r o t n i e, d o p ó k i k o n s e r w a t y ś c i ą d r z e r z u c ą o d c z a s u d o c z a s u o c h ła p d la p p. lu d o w c ó w, t j, i d la k i l k u s e t s z y n k a r z y k a to lic k ic h i d la k il k u n a s t u p a n ó w p o s łó w lu d o w c o w y c h, o r a z p e w n e j ilo ś c i a f e r z y s t ó w. P e w n o, ż e p. S t a p i ń s k i c h c i a łb y i k a p i t a l i s tę z d o b y ć i n ie w in n o ś ć z a c h o w a ć ", j a k ó w i p r z y s ło w i e. A l e ty! o c z u t o w i d z i a ło, t y l e u s z u t o s ły s z a ło.,. Wulkan się budzi N ie p r z e b r z i a ł y je s z c z e n a d N e w ą r a d o s n e o k r z y k i : V i v e l a R u s s ie! i D a z d r a w s t w u je t F r a n c y a!, n ie p r z e b r z i a ły je s z c z e o s t a t n ie e c h a h a n ie b n e g o d w u g ło s u M a r s y lia n k i i B o ż e, c a r ia c h r a n i, o f ie y a l n y P e t e r s b u r g i o f ie y a l n y P a r y ż r a d u j e s ię z p o w o d u n o w e g o z a d z i e r z g n ię c ia w ę z łó w iło ś c i ię d z y f r a n c u s k i k o g u t e, a r o s y j s k i n i e d ź w ie d z ie a j u ż s ły c h a ć, j a k o s t r y z g r z y t, r o z le g a ją c e s ię n a p o k ła d a c h r o s y js k ic h o k r ę t ó w w o j e n n y c h s ło w a p ie ś n i r e w o l u c y jn y c h. R e p r e z e n t a n t r z ą d u e p i- c ie r ó w P o in c a r e w r a c a z s w e j w i z y t y w P e t e r s b u r g u p e łe n w r a ż e ń i t o n i e z b y t p r z y je n y c h. W i e r n a s o ju s z n ic z k a d e s p o t y z u, r e p u b l i k a f r a n c u s k a, o b ie c a ła, a r a c z e j z o b o w i ą z a ł a s ię d a ć s t a r e u b a n k r u t o w i o s k ie w s k ie u p o ż y c z k ę n a o d r e s t a u r o w a n ie p o t a r g a n e j p r z e z J a p o ń c z y k ó w a r y n a r k i. Z a f r a n k i z n ó w z a c z n ie s ię b u d o w a r o s y js k ic h s t a t k ó w w o j e n n y c h, z n ó w p o ż y w i ą s ię z ło d z ie je c a r s c y, k r a d n ą c, il e s ię w k ie s z e n ia c h z ie ś c i. T o j e d n a k P o in c a r e g o n ie a r t w i a r t w i g o n a t o ia s t b a r d z o g ło s b u n t u a r y n a r z y r o s y js k ic h, g ło s w c ią ż s iln ie j r o z le g a j ą c y s ię n a o r z u B a ł t y c k i e i C z a r n e. Z p o w o d u b u n t u a r y n a r z y, k t ó r y w y b u c h a w t e d y w ł a ś n ie, g d y n a f lo t ę r o s y j s k ą z w r ó c o n a je s t u w a g a F r a n c y i, z a p r o w a d z o n o s t a n w o j e n n y w K r o n s z t a d z i e i S e b a s to p o lu. W p r a w d z i e r z ą d c a r s k i s t a r a s ię w y ł g a ć, i ż s t a n w o j e n n y w t y c h p o r t a c h z a p r o w a d z ił n ie z o b a w y p r z e d a r y n a r z a i, a r z e k o o d l a u ję c ia w k l u b y t o w ł a d c a o p in ii, c h o c ia ż b y n a w e t r e d a k t o r w u lu. W o b e c r e d a k f o r a n a w e t a r e s z t u j ą c y g o ż a n d a r i n ie p o z w a l a j ą s o b ie, j a k w o b e c z w y k łe g o ś ie r t e ln i k a, t o t e ż k a r k i t w a r z r e d a k t o r a o c a l a ły. O d p o w ie d z ia n o u n a w e t z w y s z u k a n ą g r z e c z n o ś c ią : M a y s to p r z y c z y n, d la k t ó r y c h z u s z e n i je s t e ś y u w i ę z i ć s z a n o w n e g o p a n a. O h o! A ż s to p r z y c z y n? P o p ie r w s z e : je s te ś p a n r e d a k t o r e... W y s t a r c z y ł p r z e r w a ł a r e s z t o w a n y. Z r o z u i a ł, iż p r z y c z y n a t a je s t g ł ó w n ą, in n e z a ś d z ie w ię ć d z ie s ią t d z ie w ię ć t o t y lk o d r o b n e d o d a t k i d o p ie r w s z e j. T a k w ię c o s a d z o n o r e d a k t o r a w k o z ie. K a ż d y i n n y r e d a k t o r o d s ie d z ia łb y s p o k o jn ie i f le g a t y c z n i e p r z e p is a n y p r z e z w ł a d z ę o k r e s i w y s z e d łb y n a p a r ę t y g o d n i n a w o ln o ś ć. N a s z j e d n a k r e d a k t o r ia ł w i e lu p r z y ja c i ó ł, c i z a ś u - c h w a l il i, iż n ie w o ln o s p r a w y t e j p u ś c ić p ł a z e. N a i ł y B ó g! r o z u o w a li p r z y ja c i o ło - w ie. T o ć r e d a k t o r t o z a w ó d u l e g a li z o w a - n y! J a k w ię c o ż n a z a y k a ć k o g o ś z a t o j e d y n i e, iż o p r a w i a l e g a ln y t e n z a w ó d?! I r o z p o c z ę li p r z y ja c i o ło w ie c z y n ić s t a r a n ia. Z w r ó c i l i s ię d o p e w n e g o w y s o k ie g o u r z ę d n i k a. D y g n i t a r z p r z y j ą ł d e p u t a c y ę p r z y j a c i ó ł b a r d z o ła s k a w i e i, w y s ł u c h a w s z y s k a r g i, z a p y t a ł : Z a c o g o a r e s z t o w a n o? W t e s ę k o d r z e k li p r z y ja c i o ło w ie. B e z ż a d n e j p o d s t a w y a r e s z t o w a n o g o. B y ć n ie o ż e! z a w o ł a ł ż y w o d y g n i t a r z. A k t o w y d a ł r o z k a z a r e s z t o w a n ia? P r z y j a c io ł o w ie w y i e n i l i n a z w is k o p e w n e g o p u ł k o w n i k a ż a n d a r e r y i. A c h, to t e n! P o c z e, ś ie ją c s ię w e s o ło, d o d a ł : T e r a z r o z u ie. T e n p o t r a f i i n a j n i e w i n - n ie js z e g o n a c a łe ż y c ie z a k r a t y w p a k o w a ć! T o t ę g i s łu ż b is t a! W ię c e k s c e le n c y o, c z y k a ż e p a n u w o ln ić r e d a k t o r a? A le ż, o i p a n o w ie, t o n i e o ż l iw e! P r z e c ie s a e k s e e le n e y a r a c z y ł w y r a z ić s ię, ż e t e n p u ł k o w n i k b e z ż a d n e j p o d s t a w y p o t r a f i a r e s z t o w a ć i t r z y a ć w w i ę z i e n iu. W s z a k p r a w o i o b o w ią z e k e k s c e le n c y i... D y g n i t a r z p o y ś la ł c h w i lk ę i r z e k ł : M o i p a n o w ie, t a k b y ć n i e o ż e. N ie w y p a d a, a b y je d e n w y ż s z y u r z ę d n i k a r e s z t o w a ł, a i n n y z n ó w p u s z c z a ł n a w o ln o ś ć. M ó g ł b y k t o o d n ie ś ć w r a ż e n ie, ż e u n a s n ie a ż a d n e g o p o r z ą d k u. T o w y g l ą d a ło b y, j a k s z y c ie b e z w ę z ła. N ie, s t a n o w c z o n ie o g ę g o u w o ln ić! Otwarta nowowytoudowasiy Hrafoele HOTEL FRANCUSKI (HOTEL FR&MCE) ś w. J a n a i P I J a r s t a w najiepsze położeniu plant, w pobliżu głównej stacyi kolej., Rynku g l, c. k. starostwa 1 głównych arteryi iasta P ołożenie b ard zo s&okojne. W k a ż d y p o k o ju t e le f o n a u t o a t y c z n y p r z y r z ą d d o b u d z e n ia c ie p ła i z i n a w o d a p k o je z w a n n a i a p a r t a e n t y f a i l i j n e 3 w i n d y e le k t r y c z n e r e s t a u r a c y a k a w i a r n i a c z y t e l n ia f r y - z y e r d a s k i i ę s k i a u t o g a r a ż i a u t o o b il p r z y k a ż d y p o c ią g a. s t e f n l w y r a z k o f o r t u * k y g i o n y. c s n v P R zysn rw w M S. e r o * * N r. s

2 2 Niedziela 25 sierpnia 1912 Nr. l9 i r o b o t n i k ó w p o r t o w y c h, n ie z n a jd z ie s ię j e d n a k n i k t n a i w n y, k t o b y w t o u w i e r z y ł. W ś r ó d r o b o t n i k ó w p o r t o w y c h w o s t a t n ic h c z a s a c h n ie b y ł o ż a d n e g o w id o c z n e g o r u c h u, n a w s z y s t k ic h z a t o o k r ę t a c h w o j e n n y c h b y ł r u c h a r y n a r z y i t o r u c h b a r d z o s il n y i w y r a ź n y. W a r ii r o s y js k ie j lą d o w e j, a s z c z e g ó ln ie o r s k ie j o d b y w a s ię g r o ź n e w r z e n ie. W u l k a n b u d z i s ię p o k r ó t k i e u ś p ie n iu, j u ż id z ie p o r u k z o k r ę t ó w, j u ż t u i o w d z ie r o z le g a j ą s ię p o je d y n c z e s t r z a ł y z b u n t o w a n y c h s a p e r ó w. W p ó ł z n is z c z o n ą p r z e z J a p o ń c z y k ó w a r ię p r a g n ie r z ą d r o s y j s k i o d b u d o w a ć, u iz g a s ię w t y c e lu d o F r a n c y i p o p i e n ią d z e, w c h w i li z a ś, g d y F r a n c y a s z c z o d r ą r ę k ą p r a g n ie p ie n ią d z e t e s y p n ą ć, w a r i i r o s y js k ie j w y b u c h a ć p o c z y n a ją b u n t y. R z ą d f r a n c u s k i a r g u e n t u je, iż d la t e g o d a je R o s y i p i e n i ą d z e n a a r ię i f lo t ę, iż c h c e ie ć s iln ą o - b r o n ę p r z e c iw N ie c o. Z a is t e, s p o k o jn ie o ż e s p a ć b u r ż u j f r a n c u s k i, s k o r o a t a k d z ie ln e g o, j a k R o s y a n in, o b r o ń c ę! T o t e ż r o z le g a j ą s ię j u ż d z iś w e F r a n c y i g ło s y o s t r z e g a ją c e p r z e d a n g a ż o w a n i e s ię f in a n s o w e F r a n c y i w o b e c R o s y i, d o w o d z ą c e, iż s ł a w e t n y s o ju s z n ik i e w e n t u a l n y o b r o ń c a p r z e c iw N ie c o t o z b u t w i a ł y i z g a n g r e n o w a n y b a n k r u t, k t ó r y n i e t y l k o n ik o g o o b r o n ić n i e o ż e, a le s a s t o i n a b r z e g u p r z e p a ś c i. R u c h r e w o l u c y j n y w ś r ó d a r i i r o s y j s k ie j s a p r z e z s ię p r z e w r o t u s p r o w a d z ić n ie o ż e. J e s t o n c h a o t y c z n y, n i e s k o o r d y n o w a n y, n a g le, n i e s p o d z ia n ie w y b u c h a i n a g le, n i e s p o d z ia n ie u p a d a. N a c z e le je g o s t a ją c z ę s to n ie o d p o w ie d n ie, n ie u ś w ia d o io n e, a w a n t u r n i c z e, n i e r a z c ie n e n a w e t j e d n o s t k i, k t ó r e p r z y p i e r w s z e n ie p o w o d z e n iu t r a c ą g ło w ę, z d r a d z a ją s p r a w ę i w s p ó ł- t o w a r z y s z ó w, a c i id ą w t a k ic h r a z a c h w b e z ła d n ą r o z s y p k ę, z a t r a c a j ą c z u p e łn ie id e o lo g ię r e w o l u c y jn ą. S t r a s z liw ie, b e z p o s z c z a d y * ś c i s ię c a r a t n a z b u n t o w a n y c h ż o łn ie r z a c h, w y d a j ą c w ś le p e j z ło ś c i i r o z p a c z y d r a k o ń s k i e w y r o k i, s k a z u ją c a s o w o n a ś ie r ć i k a t o r g ę t y c h n a w e t, k t ó r z y s ię c z is t o s ie r d ie c z n o * p r z y z n a l i i z a w i n ę ż a ł u j ą. W y r o k i t e w c ią ż b a r d z ie j d r a ż n ią a s ę ż o łn i e r s k ą, w c i ą ż b a r d z ie j r o z d u c h u ją z a r z e w i e p o ż a r u. C h c ą c n a c ią g n ą ć F r a n c y ę, b y d a ł a n o w e i l i o n y n a o d b u d o w a n i e f l o t y r o s y j s k ie j i w t e jż e c h w i li p o c is k a i a r a t n i i s a i z a t a p i a ją w ł a s n y o k r ę t z b u n t o w a n y! O t o o d b u d o w a n ie * f l o t y! D o b r a z a c h ę ta d la F r a n c y i... ' Z a t o p i o n y o k r ę t i s e t k i z e s ła n y c h i r o z s t r z e l a n y c h n ic t u n ie p o o g ą. P o s ie w b u n t u w a r i i i a r y n a r c e w c ią ż s ię b ę d z ie k r z e w i ł, a c h o c ia ż s a b u n t w o j s k o w y c a r a t u n ie o b a l i, a j e d n a k o l b r z y i e d la r e w o l u c y i z n a c z e n ie, g d y ż d e z o r g a n iz u je a r ię, p o d p o r ę d e s p o t y z u i n a ja z d u, p r z e r a ż a r z ą d, u t r u d n i a u k r e d y t u s o ju s z n ik ó w i d a j e o ż n o ś ć z o r g a n i z o w a n e j r e w o l u c y jn e j s ile p r o l e t a r y a t o w i d o e n e r g i c z n ie js z y c h w y s t ą p ie ń. S p o d z ie w a ć s ię o ż n a, iż p o t y c h p ie r w s z y c h z w ia s t u n a c h r e w o l u c y i, p o z a ie s z k a c h w o js k o w y c h, h u k n ą p o t ę ż n e p i o r u n y r e w o l u c y jn e. Zawikłanla tureckie. W o js k a a u s tr y a c k ia n a g ra n ic y c z a r n o g ó r s k ie j. K o n s ta n ty n o p o l. D o n o s z ą t u, ż e A u s t r y a z g r o a d z i ła n a g r a n i c y a u s t r y a c k o - c z a r n o g ó r s k ie j k o ło K a lb u j e w a z n a c z n ie js z e s iły w o js k o w e. W ie d e ń. W t u t e js z y c h s f e r a c h w o js k o w y c h o - ś w ia d c z a ją, ż e d e p e s z a k o n s t a n t y n o p o l it a ń s k a o n a g r o a d z e n iu z n a c z n ie js z e j l i c z b y w o j s k a n a g r a n i c y c z a r n o g ó r s k ie j je s t p o c z ę ś c i p r a w d z i w ą, le c z n ie z u p e łn ą. A u s t r y a r z e c z y w iś c ie z g r o a d z iła w ię c e j w o js k a w w y ie n i o n e j o k o l ic y, a le id z ie t u o a n e w r y k o r p u s u X V i X V f, k t ó r y c h p l a n w y p r a c o w a n o je s z c z e p r z e d t r z e a ie s ią c a i, tj. k ie d y je s z c z e n i k t n ie ó g ł b y ł p r z y p u s z c z a ć, ż e ię d z y T u r c y ą a C z a r n o g ó r ą w y n i k n i e k o n f l i k t. F ia s k o p r o je k tu h r. B o rc h to ld a. B a r iin. L o k a l a n z e i g e r * d o n o s i z K o n s t a n t y n o p o la : R z ą d o t o a ń s k i, c h o ć z w d z ię c z n o ś c ią u z n a je d o b i e z a i a r y, n ie w e ź ie j e d n a k p o d r o z w a g ę p r o j e k t u h r. B e r c h t o ld a, g d y ż w i d z i w n i w ie s z a n ie s ię o b c e g o p a ń s t w a w w e w n ę t r z n e s p r a w y T u r c y i. T u r c y a i o w d z ię c z n o ś c i n ie o ż e n a w e t o f ic y a l n ie p r z y ją ć t e g o p r o j e k t u d o w ia d o o ś c i. P a ry ż. W z a p a t r y w a n i u p r a s y f r a n c u s k ie j n a p r o p o z y c y ę h r. B e r c h t o ld a z a c z y n a s ię o b ja w ia ć n i e k o r z y s t n a z i a n a. E h o d e P a r i s * p is z e, ż e o b e c n ie w s z y s c y w ą t p ią, c z y p r o j e k t t e n ó g łb y ie ć p o ż ą d a n y s k u t e k. W e W ło s z e c h n i e s ą z a d o w o le n i z te g o k r o k u h r. B e r c h t o ld a, a R o s y a n ie b a r d z o u f a p la n o A u s t r y i. A n g lia n ie b ę d z ie c h c ia ła n a r a ż a ć s ię r z ą d o w i t u r e c k ie u, z a ś F r a n c y a p o c z e k a je s z c z e n a o p i n i ę R o s y i i A n g li i. W t y s a y d u c h u w y r a ż a s ię P e t it P a r i s ie n *, J o u r n a l * i in n e.d z ie n n i k i f r a n c u s k ie. S a lo n ik i. M ł o d o t u r c y u w a ż a ją p r o p o z y c y ę h r. B e r c h t o ld a z a p o c z ą t e k p o d z i a łu T u r c y i n a p r o - w i n c y e a u t o n o ic z n e. K o i t e t ło d o t u r e c k i n ie a, ż e p r o p o z y c y a p r z e k o n a k r a j i o f ic e r ó w, iż p o l it y k a n o w e g o r z ą d u j e s t z g u b n a d la T u r c y i i ż e o c a lić o jc z y z n ę o g ą je d y n i e ł o d o t u r c y. R o k o w a n ia p o k o jo w e. R z y. ( A g. S t e f a n i). Z K o n s t a n t y n o p o la n a d e s z ła n a s t ę p u ją c a d e p e s z a : R z e k o o z d o b r e g o ź r ó d ła o ś w ia d c z a ją, ż e w ia d o o ś c i, j a k o b y T e w - f i k b a s z a o t r z y a ł p o le c e n ie r o z p o c z ę c ia r o k o w a ń p o k o jo w y c h s ą n i e p r a w d z iw e. P o r t a p o w i e r z y ł a 'j e d y n i e s p e c y a ln ą t a j n ą is y ę s e n a t o r o w i A s a r ia o w i, t o w a r z y s z ą c e u t u r e c k ie u n a s t ę p c y t r o n u w p o d r ó ż y p o E u i o p i e. W ię d z y c z a s ie W ł o c h y i T u r c y a w s t r z y a ł y o p e r a c y e w o j e n n e *. A g e n c y a S t e f a n i o ś w ia d c z a, ż e w e W ło s z e c h n i k t n ic n ie w i e o is y i s e n a t o r a A s a r ia n a. R ó w n ie ż w ia d o o ś ć o w s t r z y a n i u k r o k ó w n i e p r z y ja c ie ls k ic h je s t a b s o lu t n ie n i e p r a w d z iw a. P a ry ż. L E c h o d e P a r i s * o t r z y u j e i n f o r a - c y ę. ż e z a w a r c i e p o k o j u ię d z y T u r c y ą a W ło c h a i, o c z e k iw a n e je s t n a p a ź d z i e r nik, a n a jp ó ź n ie j n a lis t o p a d b. r. R o k o w a n i a p ó ł o f ie y a l n e t o c z ą s ię w L o z a n n i e. L o n d y n. D a i l y T e l e g r a p h * d o n o s i, ż e t u r e c k i p e łn o o c n ik N a b i b e j o r a z w ło s c y p e łn o o c n i c y F u s i n a t o i V o l p i k o n f e r u j ą w L o z a n n i e. N a le ż y o c z e k iw a ć z a w ie s z e n ia b r o n i, p o k t ó r e n i e d łu g o n a s t ą p i z a w a r c ie p o k o ju. Walka o Prądnik Czerwony. J a k w y g lą d a p o s tę p o w a n ie a d in is tr a c y jn o w s t a r o s tw ie k r a k o w s k ie i J a k ju ż d o n ie ś liś y, p r z e c iw w y b o r o w i A n d r z e ja S it k i n a n a c z e ln ik a g in y w P r ą d n ik u C z e r w o n y w n ie ś li t o w. S ie r d z iń s k i i to w. p ro te s t. W sob o tę 1 7 b.. o d b y ła s ię w s ta r o s tw ie r o z p r a w a w y b o r c z a, k t ó r e j p r z e d io te b y ły z a r z u t y, p o d n ie s io n e w p ro te ś c ie. D o r o z p r a w y w e z w a n o k ilk u ś w ia d k ó w, a le p rz e s łu c h a n o t y lk o z w o le n n ik ó w S it k i, a o d ó w io n o p r z e s łu c h a n ia p ro te s tu ją c y c h i ś w ia d k ó w p o d a n y c h w p ro te ś c ie. R o z p r a w ę, k tó r ą ia ł p r o w a d z ić k o is a r z N o w a c k i, p r o w a d z ił w r z e c z y w is to ś c i p is a r z M a ć k o w ia k, k t ó r y b y ł z a r a z e ś w ia d k ie. P a n t e n, ż y ją c y z g ro s z a g in n e g o, a o d g r y w a ją c y p r z y w y b o r a c h r o lę p r o w o k a to r a, ją t r z ą c y s p r y tn ie k a ż d ą w a lk ę w y b o r c z i a ż d o w y b u c h u, b y ł g łó w n y ś w ia d k ie s ta ro s tw a. C z ło w ie k, n ie a ją c y n ic w s p ó ln e g o z w y b o r a i, p o s łu ż y ł Z a le s k ie u i s p ó ln ik o d o u r a t o w a n ia s w e j n ie u d o ln o ś c i, ja k ą o k a z a li p r z y p r z e p r o w a d z e n iu w y b o r u a z a r a z e d o o b a le n ii s łu s z n y c h p r z y c z y n p ro te s tu. W d z ie s ię c iu p u n k ta c h p r z y to c z o n o w p ro te ś c k k o n k r e t n e, o p a r te n a f a k ta c h i d o w o d a c h n a ru s z ę n ia p rz e p is ó w o r d y n a c y i w y b o r c z e j g in n e j! M a ć k o w ia k z a p r z e c z a ł w s z y s tk i f a k to i ię d z y in n e i f a łs z y w ie z e z n a ł, ż e z a p ro s z o n o d o w y b o r i r a d n y c h b e z w y b o r u : k o n w e n t O O. D o in ik a n ó w i p. W a le r y ę F ie b e r o w ą. T o w. S ie r d z iń s k ie u, k t ó r y c h c ia ł s p ro s to w a ć k ła s tw o, n ie p o z w o l i ł N o w a c k i b r o n ić p ro te s tu, a Z a le s k i, k t ó r y p< k a ż d y c h w y b o r a c h u n ie w in n ia s ię, n ie o d w a ż y s ię n a s p ro s to w a n ie, a c z k o lw ie k w ie d z ia ł, ż e M a ć k o w ia k n ie p r a w d ę z e z n a je. P r z e c ie ż p r z y w y b o r z e z a p y ta ł s ię Z a le s k i, c z j w s z y s tk ic h r a d n y c h u w ia d o io n o, a w t e d y o d p o w ie d z ia n o u : t a k *, w s z y s c y p r z y b y li i t y lk o p Ł y s e k u s p r a w ie d liw ił s w ą n ie o b e c n o ś ć. C z y w s p o n ia n o c o k o lw ie k o r a d n y c h b e z w y b o r u *? P o k r ó t k i e j p a u z ie d o d a ł c ic h y, ła g o d n y, j a k b y p r o s z ą c y g ło s e : N ie c h j u ż le p ie j w a s z r e d a k t o r w y s ie d z i s w o je... W i e l k i e r z e c z y, g ł u p i e t r z y ie s ią c e. W y s i e d z i i j a k z e c h c e, o ż e s o b ie iś ć z w i ę z ie n i a n a s z e r o k i ś w ia t. W s z a k t y l k o t r z y i e s ią c e, n i e p r a w d a ż? N i e u s łu c h a li p r z y ja c i o ło w ie r a d y d y g n i t a r z a i p o c z ę li w d a ls z y c ią g u k r z ą t a ć s ię w s p r a w i e u w o l n i e n ia r e d a k t o r a. U d a li s ię d o in n e j e k s c e le n c y i. T e n p a n g e n e r a ł p r z y j ą ł ic h g r z e c z n ie, c h o c ia ż o z ię b le. P o w ia d a c ie w ię c p a n o w ie, i ż a r e s z t o w a n o c z ło w i e k a b e z ż a d n e j p o d s t a w y? T a k, b e z ż a d n e j p o d s t a w y a r e s z t o w a n o n ie w in n e g o. B y ł t o s p o k o jn y i u c z c iw y r e d a k t o r... D y g n i t a r z p r z e r w a ł ż y w o : Z a p o z w o le n ie! P o w ie d z ie liś c ie p a n o w ie n a p o c z ą t k u, iż a r e s z t o w a n o c z ło w ie k a, a t e r a z t w ie r d z i c i e, iż a r e s z t o w a n o r e d a k t o r a. P r o s z ę w i ę c p o w ie d z ie ć i w y r a ź n ie i ś c iś le, k o g o a - r e s z t o w a n o c z ło w ie k a, c z y r e d a k t o r a? A c z y c z y c z y ż... r e d a k t o r n ie j e s t c z ło w i e k ie?? O c z y w iś c ie, ż e n ie. C z ł o w i e k ie s z k a w e w ła s n e ie s z k a n iu, d l a r e d a k t o r a z a ś n a jo d - p o w ie d n ie js z e ie js c e j e s t c y t a d e la... W t e j c h w i li p r z y p o n ia ł s o b ie n a g le p a n g e n e r a ł, iż p r z e d k i l k o a d n i a i p o d c z a s w y w i a d u z d e k la r o w a ł s ię w o b e c d z ie n n i k a r z y, ja k o s z c z e r y z w o le n n ik w o ln o ś c i p r a s y, s p u ś c ił w ię c z t o n u i r z e k ł ła g o d n i e j: C ó ż w ię c o g ę u c z y n ić d la w a s z e g o r e d a k t o r a? N ie c h e k s c e le n c y a r o z k a ż e, a b y g o w y p u s z c z o n o z w ię z i e n ia. T e g o u c z y n ić n ie o g ę. D la c z e g o? T e g o p a n o p o w ie d z ie ć n ie o g ę. U w i e r z y c ie i p a n o w ie, g d y w a p o w ie, iż p e w ie n s e r d e c z n y i b l is k i ó j p r z y ja c i e l r ó w n i e ż s ie d z i w w i ę z i e n iu... C z y t a k ż e r e d a k t o r? D y g n i t a r z w y b u c h n ą ł : P r o s z ę z n a jo y c h o ic h n ie o b r a ż a ć! P r z y ja c i e l ó j je s t z a c n y c z ło w i e k p u ł k o w n i k in t e u d a n t u r y, s ie d z i z a p a p ie r o w e b u t y ż o ła ie r - s k ie. A w ię c, w ie r z c i e i p a n o w ie, z g ł ę b i d u s z y r a d b y u p r z y jś ć z p o o c ą a n ic u c z y n ić n ie o g ę. Z u s z o n y je s t e u d a ć s ię d o p o s łó w n a c y o n a lis t y c z n y c h, a b y z a in t e r p e l o w a li w D u i e, c z y w o ln o w i ę z i ć t a k s z c z e r y c h, j a k ó j p u ł k o w n i k, p a t r y o t ó w... J e d n o p a n o o g ę p o r a d z i ć : z w r ó ć c ie s ię d o Z w ią z k u p r a w d z i w i e r o s y js k ic h l u d z i * c i o g ą p o ó d z, je ż e li o c z y w iś c ie z e c h c ą. P r z y j a i io ło w ie r e d a k t o r a w y s z l i p r z y g n ę b ie n i, p o s t a n o w ili j e d u a k k o ł a t a ć d a le j. T r z e c i i c z w a r t y d y g n i t a r z e o d ó w ili i p o s łu c h a n ia. P i ą t y... S z ó s t y d o p ie r o g e n e r a ł o b ie c a ł d o p o ó d z, o ś w i a d c z y ł je d n a k, iż u s i w p i e r w z e b r a ć in - f o r a c y e. M i n ę ło p ó ł r o k u. I n f o r a c y e b y ł y z a b r a n e i d y g n i t a r z w e z w a ł p r z y ja c i ó ł. P r z e k o n a ł e s ię r z e k ł iż p r z y ja c ie l w a s z je s t r z e c z y w iś c ie n ie w i n ie n. P r z y n e k a p a n o, i ż d o ło ż ę s t a r a ń, a b y g o u w o l n o n o... D z i ę k u j e y! p r z e r w a l i p r z y ja c io ło w ie. S t a r a n i a z b y t e c z n e p r z y ja c i e l n a s z u ż o d k w a r t a ł u n a w o ln o ś c i, i z d ą ż y ł j u ż z a p ła c i:: p ię ć k a r p r a s o w y c h. D y g n i t a r z u ś ie c h n ą ł s ię s e r d e c z n ie. A w id z ic ie p a n o w ie! W y p u s z c z o n o g o! C h o c ia ż r e d a k t o r, a c h o d z i w o ln o! A ó w i^, ż e u n a s w R o s y i n ie a w o ln o ś c i p r a s y? P r z y j a c io ł o w ie o b a w i a li s ię w ie lc e t e j w d n o - ś c i p r a s y, ilc z e li w ię c, j a k z a k lę c i. olec NAJTANIEJ ES GOLDWASSER W K R A K O W I E o b e c n ie ty lk o GRODZKA Nr. Pierścionki zaręczynowe i ślubne Łańcuszki, z e g a r k i, z e g a r y, b u d z i k i, o r a z w s z e lk ie w y r o b y z ł o t e i s r e b r n e W KRAKOW IE U L. G R O D Z K A 2 5. W POBLIŻU MAGISTRATU T ELEFO N N r W A R T O Ś C I? ] PE PODA'! (I C u k ie rn ic e, ko? i, s re b ro s to ło w a p a p ie ro ś n ic e o ra z w s z e lk ie w oby z c h iń s k ig a o i p ra w d z iw e g o ir a. B o g a t o ilu s t r. c e n n ik i w y s y ła :: " n o

3 Hr. 592 Niedziela 25 sierpnia J u ż w d z ie ń w n ie s ie n ia p ro te s tu o ś w ia d c z y ł z a s tę p c a d e le g a ta, ż e p ro te s t n ic n ie p o o ż e! T a, g d z ie s y s te p r o t e k c y jn y k r e ś li w y r o k i, ta u s tę p u je p r a w o i s łu s z n o ś ć! A c z k o lw ie k n a p r z ó d w ie y, ja k w y p a d n ie o rz e c z e n ie, k tó r e g o tre ś ć n a ju ż u s tn ie o g ło s z o n o, to je d n a k, a ją c o ty w y, k tó r y c h s ta ro s tw o z p e w n o ś c ią o d n o ś n ie d o k a ż d e g o p u n k t u p ro te s tu n ie p r z e o c z y p o d a ć, p o s ta r a y s ię n a u c z y ć M a ć k o w ia k ó w p r a w d y 1 D o ja k ic h g r a n ic d o c h o d z i b e z c z e ln o ś ć o w e j k l i k i, s ta n o w i f a k t, ż e w n io s ła o n a d o n ie s ie n ie z p o w o d u p ro te s tu n a n a s z y c h to w a r z y s z ó w, k t ó r z y t y lk o c z e k a ją s p o s o b n o ś c i, b y o ś w ie tlić p u b lic z n ie sp o sób w a l k i t y c h p a n ó w! D o d a ć n a le ż y, ż e r o b o tn ic y P r ą d n ik a C z e r w o n e g o d o tą d s p o k o jn ie o b s e r w o w a li a c h in a c y e p i s a rz a, k t ó r e w o s ta tn ic h c z a s a c h p r z y b r a ły c h a r a k t e r w y z y w a ją c e j w a l k i z t u t e js z y k o ite te r o b o tn ic z y p r z e z u n ie o ż liw ia n ie u z e b ra ń. N ie u le g a w ą tp liw o ś c i, ż e w k r ó t c e p o s ta ra y się i a c b in a c y o te g o z e r a z a r a d z i ć! T r z y la t a p r o w a d z i y ju ż w a lk ę o P r ą d n ik C z e r w o n y! Listy z kraju. S k a n d a lic z n a g o s p o d a rk a B o ry s ła w ia i W o la n k i. B o ry s ła w, 2 8 s ie r p n ia. J u ż e ś y w i e le r a z y p is a li o t e, j a k i e p a n u ją p o r z ą d k i w n a s z y c h g in a c h i j a k n a t e n b r a k ła d u i p o r z ą d k u z a p a t r u ją s ię w ł a d z e p o w i a t o w e i k r a jo w e. G in y b o r y s ł a w s k a i w o l a n ie c k a s ą t o d w i e n a jb o g a t s z e g i n y w G a l ic y i, k t ó r e o k r o z w y k ł y c h d o d a t k ó w g in n y c h d o p o d a t k ó w, p o b i e r a ją c a ł y s z e r e g o p ł a t d z ie r ż a w n y c h z a t e r e n a, o r a z b r u t t a z t e r e n ó w g in n y c h, g d z ie s ą w ie r c o n e s z y b y. G i n y t e p o s ia d a ją o l b r z y ie k a p i t a ł y, j a k n a p r z y k ł a d g in a w o la n ie c k a a z g ó r ą il io n k o r o n g o t ó w k i, a j a k i e z t e g o a ją d o g o d n o ś c i ie s z k a ń c y? Ż a d n y c h. P r z y j r z y j y s ię d r o g o b o r y s ł a w s k i. N a u lic a c h je s t p e łn o ś ie c ia, c h o d n ik i s ą d z i u r a w e, t a k, ż e t r z e b a u w a ż a ć, ż e b y k a r k u n ie s k r ę c ić, w z a u łk a c h g n i ją s to s y n ie c z y s t o ś c i, w y d z ie la ją c y c h z s ie b ie z a b ó jc z e w y z i e w y, s łu ż b a p o l ic y j n a p o ż a l s ię B o ż e, p o l ic y a n t d r ż y p r z e d k a ż d y f i a k r e, o b y w a t e l n ie a ż a d n e j o b r o n y p r z e d r ó ż n e g o r o d z a ju a w a n t u r n i k a i, f i a k r y r z ą d z ą w ię c e j g in ą j a k s a b u r is t r z, d r ą z g o ś c i, il e i s ię p o d o b a, ż a d n a t a k s a ic h n ie o b o w ią z u je, a n ie c h k t o ś ie s>ę s p r z e c iw ić i, t o o d r a z u d o s t a n ie s ię ię d z y k u ł a k i f ia k i e r s k ie i n i k t u t u t a j n ie p o o ż e. R a d n i g in n i n ie a ją c z a s u z a j o w a ć s ię t e g o r o d z a ju g łu p s t w a i, o n i a ją w a ż n ie js z e s p r a w y, j a k r o b ie n ie w ła s n e g o in t e r e s u i r o b i ą g o t e ż w g i n ie i p o z a g in ą, a n a t e w s z y s t k i e c ie r p ią ie js c o w i o b y w a t e le. W w o la n ie c k ie j g in i e n ie j e s t le p ie j. D o p ie r o o d n ie d a w n a z a c z ę t o d o p r o w a d z a ć d o ja k i e g o t a k ie g o p o r z ą d k u d r o g i, a le i t o n a d w y r a z n ie u ie ję t n ie. N o w y k a i e n n y c h o d n ik z a c z ę t o u k ł a d a ć p o je d n e j s t r o n ie u l ic y i t o n iż e j p o z io u u l ic y, a w o b e c b r a k u k a n a l iz a c y i z k o n ie c z n o ś c i b io t o u lic z n e ś c ie k a ć b ę d z ie n a c h o d n ik. O d t r z e c h l a t u c h w a lo n o p r z e p r o w a d z ić z W o l a n k i d o s t a c y i lo le j o w e j n o w ą d r o g ę, k r ó t s z ą o j a k i e t r z y k w a d r a n s e c h o d u ; d z is ia j k o u n i k a c y a t a n a d e r je s t u t r u d n i o n a, b o t r z e b a r o b ić o l b r z y i e k o le a ż p r z e z B o r y s ła w, j e d n a k t e j t a k g w a ł- to w a e j s p r a w y d o d z iś g in a n ie z a ł a t w i ł a. C o d o s łu ż b y p o l ic y j n e j w g in ie w o l a n ie c k i e j, to n i e w i e l e o ż e y d o t e g o d o d a ć, c o ś y j u ż o n ie t y le k r o ć p is a li. P o lic y a t a r e k r u t u j e s ię z l u d z i a ło k u l t u r a l n y c h, b a r d z o c z ę s to z e z n a n ych a w a n t u r n i k ó w i a z u p e łn ie z a s łu ż o n ą, ja t n a jg o r s z ą o p in ię u o b y w a t e li. M i e js c a i u E ę d o w a n ia p o lie y i s ą s z y n k i w o la n ie c k ie. N ie - d w n o, b o w u b i e g łą n ie d z ie lę w j e d n y z s z y n - k<w o b o k g in y, p ija n a b a n d a p o l ie y a n t ó w t a k o h o c z o s ię b a w i ł a, ż e a ż d o s y ć d o t k li w i e p o - t r b o w a ł a d w ó c h r o b o t n i k ó w, w d o d a t k u r o z t r ą ciła k a ż d e g o, k t o t y l k o ś ia ł w e jś ć d o p o w y ż - g e g o s z y n k u. N ic d z iw n e g o, ż e p o lic y a t a k s ię a c b o w u je, s k o r o a d u c h o w e g o k ie r o w n i k a i o s o b ie k o n t r o l o r a N ie d ź w ie c k ie g o, n a ło g o w e - Jadyną rozrywką w łucie ca wsi i zdrojowiskach Jest Oryginalny GRAMOFOK i arką ANIOŁEK PISZĄCY", grający zupełnie bez szeru I naturalnie, który uzyskał uznanie pierwszorzędnych uzyków świata. == == = Opera w dou! g o p i ja k a... T a k ą g w a r a n c y ę b e z p ie c z e ń s t w a d a j e n a jb o g a t s z a g in a w k r a j u. G d y b y r a d c o t y c h g in l e ż a ł n a s e r c u i n t e r e s o b y w a t e l i i d o b r o g in y, t o g i n y t e o g ł y b y b y ć w z o r e d la c a łe g o p a ń s t w a. T a k z a lu d n io n e g in y p o w i n n y ie ć w y g o d n e i p ię k n e s z k o ły, s z p it a le, c z y t e l n ie, s a le p u b l ic z n e n a o d c z y t y i z a b a w y, o g r o d y s p a c e r o w e d la d z ie c i, d o s k o n a łą s t r a ż p o ż a r n ą, le k a r s k i e p o g o to w ie r a t u n k o w e, d o b r e d r o g i, t r a w a j e d la k o u n i k a c y i, je d n e s ło w e w s z y s t k o t o, c o k u l t u r a l n e u c z ło w i e k o w i d o ż y c ia je s t k o n i e c z n e. W g in a c h n a s z y c h n ic n ie a, s ą t y l k o k l i k i, k t ó r e w s łu ż b ie s p o łe c z n e j w i d z ą t y l k o w ł a s n y in t e r e s i d o p ó k i t e g o r o d z a ju lu d z i e r z ą d z ić b ę d ą g in ą, d o p ó t y o b y w a t e le b ę d ą p o z b a w i e n i w s z y s t k ic h k u l t u r a l n y c h u r z ą d z e ń. Ski, W najbliższych dniach wyjdzie z druku WIELKI ILUSTROWANY KALENDARZ ROBOTNICZY NA ROK K a le n d a r z t e g o r o c z n y z a w ie r a b a r d z o b o g a t ą t r e ś ć i w i e l k ą ilo ś ć r y c i n t a k a k t u a ln y c h z b ie ż ą c e j p o l it y k i, j a k i z c z a s ó w p o w s t a n i a r. N a tr e ś ć s k ła d a ją s ię a r t y k u ł y : D a s z y ń s k ie g o, k s ię d z a P f l u g e r a, I n g w e r a, E n g e ls a, O t t o n a L a n g a, C z a p iń s k ie g o, N a d e r a, Z a w i e r u c h y, C a r - l y i a it d. B e le t r y s t y k ę r e p r e z e n t u j ą : S ie r o s z e w s k i, D a n i ło w s k i, G w iż d ż, S a v i t r i, A w e r c z e n k o i w i e l u in n y c h. u. CENA 80 HALERZY. Równocześnie wyjdzie Kalendarzyk robotniczy kieszonkowy : : n a r o k : : w t r w a ł e j p łó c ie n n e j o k ła d c e, z a w ie r a j ą c y o b f it e in f o r a c y e. CENA 8 0 HALERZY. Z a ó w i e n ia p r z y j u j e : Ż y c i e ", K r a k ó w, R y n e k A - B 4 4. S o b o t a 2 4 s ie r p n ia. K o n fis k a ta P r a w a L udu. N r. 2 3 P r a w a L u d u, k t ó r y w c z o ra j w y s z e d ł, s k o n fis k o w a ła p r o k u r a to - r y a p a ń s tw a z a a r t y k u ł N a K a 1 w a r y ę. J e s t to tr z e c ia z r z ę d u k o n f is k a ta je d n e g o n u e r u z a d r u g i. W c z a s ie w o ln o ś c i p r a s y n ie w o ln o p i sać o Z a le s k i (n ie n is tr z e, le c z z u p a k u z e s ta r o s tw a k r a k o w s k ie g o ), o ib t a r y ź ie, o K a lw a r y i, g d y ż w s z y s tk o to je s t k o n fis k o w a n e. T a k a i d / i l a p a n u je t y lk o w C b o r w a c y i, le c z i G a lic y a n ie p o z o s ta je z a n ią w ty le. W s z y s tk ie s k o n fis k o w a n e a r t y k u ły a je s t ju ż k il k a z o s ta n ą in te r p e la c y a i z i u n iz o w a n e, a b y in is te r s p r a w ie d liw o ś c i i c z y te ln ic y w ie d z ie li, co k o n fis k u je s ię w R o s y i p a r d o n w K r a k o w ie. P r z e n ie s ie n ie b iu r s ą d u p o w ia to w e g o k a rn e g o. Z k o ń c e lip c a b. r. p rz e n ie s io n e z o s ta ły b iu r a o d d z ia łó w s ą d o w y c h i k a n c e la r y jn y c h tu te js z e g o s ą d u p o w ia to w e g o k a rn e g o N r. I I, I I I i V z g a c h u s ą d o w e g o p r z y u l. G r o d z k ie j, o b o k k o ś c io ła ś w. P io t r a d o lo k a lu p o ło ż o n e g o n a I I p ię tr z e w re a ln o ś c i d ra K a r o la Ł e p k o w s k ie g o p r z y u lic y P o s e ls k ie j 9, n a p r z e c iw k o n o w e g o b u d y n k u a g i s tra tu. D o te g o lo k a lu p r z e n ie s io n y te ż z o s ta n ie w e w r z e ś n iu b. r. o d d z ia ł s ą d o w y i k a n c e la r y jn y s ą d u p o w ia to w e g o k a r n e g o N r V I I, k t ó r y d o tą d ie ś c ił s ię p r z y u lic y K a n o n ic z e j. Największy skład na Gallcyę I Bukowinę J ó z e la W e k s t e r a wa Lwowie, ulica Sykstuska 2, telefon w Hrakawie. ulica Fluryaóska 26 I Grodzka 71, tal R o z p r a w y w s p ra w a c h k a r n y c h o p r z e k r o c z e n ia, n a le ż ą c y c h d o p o w y ż s z y c h o d d z ia łó w, o d b y w a ć s ię b ę d ą r ó w n ie ż w p o w y ż s z y lo k a lu w s to s o w n ie u r z ą d z o n y c h s a la c h r o z p r a w. T o w. W ła d y s ła w K a lic iń s k l, z e c e r, d łu g o le tn i c z ło n e k C h ó ru ro b o tn ic z e g o, p o c ię ż k ic h c ie rp ie n ia c h z a r ł w p ią te k 2 3 b.. p r z e ż y w s z y la t 3 3. P o g rz e b o d b ę d z ie s ię w n ie d z ie lę 2 5 b.. o g o d z. 4 p o p o łu d n iu z C o lle g iu e d ic u p r z y u l. G r z e g ó r z e c k ie j. Z ja z d te c h n ik ó w, o t r z y u je y o d k o it e t u z ja z d o w e g o n a s tę p u ją c ą o d e z w ę : Z b liż a s ię d z ie ń o t w a r c ia V I. z ja z d u te c h n ik ó w p o lu k ic h w K r a k o w ie. Z ja z d z a p o w ia d a s ię n a d s p o d s ie w a n ie ś w ie tn ie. Ilo ś ć u c z e s tn ik ó w b ę d z ie b a rd z o w ie lk a. Z g ło s z o n e r e f e r a t y z a in te r e s u ją w s z y s tk ic h t a k n a d z w y c z a j c ie k a w y i te a ta i, ja k i ic h g ru n to - w n e o p r a c o w a n ie S p e c y a ln y k o it e t z a b a w o - w o g o s p o d a rc z y n ie s tr u d z e n ie p ra c u je. K a ż d y p o l s k i t e c h n ik 1 1 w r z e ś n ia b r. p o w in ie n b y ć w K r a k o w ie i b ę d z ie. N in ie js z ą o d e z w ę n a le ż y u w a ż a ć z a g o rą c e w e z w a n ie d o u c z e s tn ic tw a w z je ź d z ić, o ile z a p ro s z e n ie n ie z o s ta ło d o rę c z o n e z b ra k u a d re s u lu b z w in y p o c z t y. Z W y s ta w y a r c h ite k t u r y. W n ie d z ie lę 2 5 b.. o d b ę d z ie s ię n a W y s ta w ie a r c h ite k to n ic z n e j w ie lk i f e s ty n, n a k t ó r y k o it e t p r z y g o t o w a ł o lb r z y ią ilo ś ć n ie s p o d z ia n e k. I t a k : k a ż d y w c h o d z ą c y n a W y s ta w ę o t r z y a ja k iś p o d a r e k, a k a ż d a ta, s e tn a it d. o s o b a p o d a r e k w a r to ś c io w y. G o ś ć p ię c io ty s ię c z n y o t r z y a w s p a n ia ły s a o w a r t u ls k i. P ró c z te g o p r z y g o t o w a ł k o it e t W y s t a w y lo te r y ę n a w a r to ś c io w e p r z e d io ty. O c h o c z o s ta c z a n a d o tą d w a lk a s e r p e n ty n o w a i w e s o ły n a s tró j, p a n u ją c y n a fe s ty n a c h W y s t a w y, z a p e w n ia ją, ż e ie s z k a ń c y n a s z e g o ia s ta p o d ą ż ą lic z n ie n a f e s ty n, z a p o w ia d a ją c y d o b rą z a b a w ę. Z t e a t r u lu d o w e g o. D z iś, w s o b o tę, o d b ę d z ie się b e n e fis u ta le n to w a n e j i p o p u la r n e j a r t y s t k i p. A n ie li K o l a n, k t ó r a w y s tą p i w w o d e w ilu p. T u r s k ie g o S y n o w a z e s u te ry n, g r a n y z w ie lk ie p e w o d z e n ie w K r a k o w ie, L w o w ie i ia s ta c h p ro - w in c y o n a ln y c h. P u b lic z n o ś ć p o s p ie s z y n ie z a w o d n ie n a to p r z e d s ta w ie n ie, te b a r d z ie j, ż e t e a t r lu d o w y k o ń c z y s w ó j s e z o n ju ż 3 w rz e ś n ia. Z t e a tr u n a w y s ta w ie. O b e c n y p r o g r a p o w tó r z o n y b ę d z ie d o k o ń c a ty g o d n ia. W p r z y s z ły t y g o d n iu n o w a a k t u a ln a n a t le s to s u n k ó w k r a k o w s k ic h r e v u e O s ta p. t : B a ło e s p e ra n to. P. B o r o w s k a ś p ie w a s z e re g n o w y c h lu d o w y c h p io s e n e k. W e w t o r e k b e n e fis u lu b ie ń c a p u b lic z n o ś c i h u o r y s t y p. K a lic iń s k ie g o. T e a t r N o w o ś c i ro z p o c z y n a o d s o b o ty p r z e d s ta w ie n ia z z u p e łn ie n o w y p ro g r a e, w k t ó r y p r z e w a ż a p e łe n h u o r u k r a k o w s k i o n s. W y s tą p i w n i p o r a z p ie r w s z y p. K a r b o w s k a z s z e re g ie le k k ic h p io s e n e k, o r a z p. K a r b o w s k i z n o w y i a k t u a ln y i k u p le ta i d z ia d a z p o d w ie ż y M a r y a c k ie j. P e r łą p r o g r a u je s t z n a k o it a p a ry s k a fa rs a p. t ? F e r a ln y d z ie ń z w s p ó ł u d z ia łe p p. G a w lik o w s k ie j, K a r b o w s k ie j, A r c i s z e w s k ie j, d y r. P ila r s k ie g o i K a r b o w s k ie g o. W d z ia le w a r ie t o w y w y s tą p i p o r a z p ie r w s z y w K r a k o w ie a e r y k a ń s k a t r u p a b o k s e ró w B o s to n F ila d e lfia, o r a z s z e re g p ie r w s z o r z ę d n y c h n o w o ś c i. A re s z to w a n o w c z o r a j C z e s ła w a W ó jc ic k ie g o i S ta n is ła w a Z a ją c a, k t ó r z y w r a z z e z n a jd u ją c y się ju ż w w ię z ie n iu L e o n e O p ry c h e d o k o n a li s z e re g u w ła a ń. W ó jc ic k i i Z a ją c w ła a li s ię o n e g d a j w n o c y d o ie s z k a n ia a d w o k a ta H e s k ie g o, g d z ie s k r a d li g a rd e ro b ę i b ie liz n ę. Z to b o łe te j b ie liz n y p r z y tr z y a n o w c z o r a j W ó jc ic k ie g o u je d n e g o s tró ż a p r z y u l. Z w ie r z y n ie c k ie j. W ła y w a c z y o d s ta w io n o d o s ą d u. U p a d e k z r u s z to w a n ia. W c z o r a j s p a d ł z r u s z to w a n ia b u d o w y, p r o w a d z o n e j p r z e z f ir ę R o d a k o w s k ie g o n a G r z e g ó r z k a c h z w y s o k o ś c i 5 l /a e t r a u r a r z F r a n c is z e k U r b a n ik i d o z n a ł c ię ż k ic h o b r a ż e ń. P o g o to w ie r a t u n k o w e p r z e w io z ło g o d o s z p ita la. U n iw e r s y te t lu d o w y I. A. M ic k ie w ic z a ( u l. S z e w s k a 1 6, 1. p.). C zyteln ia c z a s o p is o t w a r t a c o d z ie n n ie o d g o d z w p o łu d n ie i o d 5 9 w ie c z o r e. Biblioteka o t w a r t a w d n i p o w s z e d n ie o d g o d z. 6 9 w ie c z o r e. B iuro o t w a r t e o d 6 7 w d n i p o w s z e d n ie. R e p e r tu a r t e a t r u ie js k ie g o. Sobota Legion*. poleca ogro ny zapas płyt i wielki w ybór najnowaaych oper, ope- retek polskich, ruskich i żydowskich, oraz zdjęcia tylko pierw ssę- Ulgi w spłatach ratalnych! Graofon koncertowy z B płytai t. j- 10 zdjęć kosztuje 5 0 kr. 898 Jeneralne zastępstw o: Tow. Akc. Graofonów w Londynie. W szelkie płyty, prócz arki Anlołak piszący kosztują kor. 2'. Cenniki wysyła sią daro I opłatnle I płyt na składzla. upraszay o prenueraty na wrzesień.

4 4 Niedziela 25 sierpnia 1912 H». <92 N ie d z ie la :.K ościuszko pod R a c ła w ic a i". P o n ie d z ia łe k :.P a w e ł I.. W to re k :.W e s e le *. Środa:.N o c listopadow a *. Czwartek- Kordyan*. P ią te k :.W a rs z a w ia n k a * i.s ę d z io w ie *. Sobota 31 b. :.K o b ie ty, gra i w in o *, k ro to c h w ila w 4 aktach Stan. Rzew uskiego. Niedziela 1 września:.legion*. P o n ied ziałek:.k o b ie ty, gra i w in o *. Wtorek:.Paw eł I.. Ś roda:.k o b ie ty, g ra i w in o *. Czwartek:.Z ł ita czaszka*. P ią te k :.K o b ie ty, gra i w in o *. Nowiny IwowsBtto, Ł a d n e p o rz ą d k i w s z p ita lu lw o w s k i. P r z e w o d n ic z ą c y lw o w s k ie j g r u p y k e ln e r ó w i k u c h a r z y to w. S a n o c k i d o n ió s ł n a o w y p a d k u, k t ó r y ś w ia d c z y o ła d n y c h p o r z ą d k a c h, p a n u ją c y c h w fcaneela- r y i s z p ita ln e j. D n ia 2 0 b.. ż o n a k e ln e r a F ilip a B a c h a n a o t r z y a ła z e s z p ita la k a r t k ę p o ś ie rtn ą s w e g o ę ż a. B ę d ą c w p r z y k r e j s y t u a c ji, u d a ła się d o g r u p y z a w o d o w e j o p o o c. Z a rz ą d z o n o s k ła d k ę i z e b r a n o 8 3 K 9 0 h, z c z e g o 1 0 K d a n o B a c h a n o w e j n a p ie r w s z e w y d a t k i, p o c z y n io n o te ż p e w n e p r z y g o t o w a n ia d o p o g r z e b u. O k a z a ło s ię je d n a k, ż e B a c h a n ż y je, a n a w e t a s ię le p ie j i je s t n a d z ie ja, ż e z u p e łn ie w r ó c i d o z d r o w ia. N a ja k ie j p o d s ta w ie w y s ła n o k a r t k ę p o ś ie rtn ą, n a r a ż o n o ż o n ę n a z a r t w ie n ie i n a w y d a t k i? B y o d d a ć z e b r a n ą k w o t ę, to w. S a w ic k i z a p ra s z a t y c h k e ln e r ó w, k t ó r z y ją z ło ż y li, n a ś ro d ę 2 8 b.. d o k a w ia r n i R o y a l" o g o d z in ie 1 w n o c y. O ry g in a ln y s p o s ó b r e g u lo w a n ia c e n ię s a. J a k w ia d o o, is tn ie ją w e L w o w ie ja t k i ię s n e, k tó r y c h c e le je s t n ie t y le s p r z e d a w a n ie ię s a g o rs z e g o, n iż w in n y c h ja t k a c h, ile s p r z e d a w a n ie g o p o cen a c h n iż s z y c h. T a k te ż d o ty c h c z a s b y ło. A le o d c z a s u w p r o w a d z e n ia k a s y t a r g o w e j, k t ó r e j z a d a n ie a b y ć le p s z e z a p r o w ia n to w a n ie ia s ta w ię s o, s ta n d o t y c h c z a s o w y z ie n ił s ię. M ię s o w p r a w d z ie n ie je s t le p s z e, a le je s t n a k ilo g r a ie o 2 0 h a l. droższe, n iż w in n y c h ja t k a c h. N a t a r g o w ic y, z n a jd u ją c e j s ię n a p la c u H a lic k i, k o s z tu je k ilo g r a n a jta ń s z e g o ię s a 1 K 8 0 h a l., w ja tc e ie js k ie j, ta s ię t e ż z n a jd u ją c e j, k ilo g r a ta k ie g o s a e g o ię s a k o s z tu je 2 K! J a k n a w y ja ś n io n o, ró ż n ic a t a c e n y p o c h o d z i s tą d, ż e b y d ło d la ie j s k ic h ja t e k z a k u p y w a n e je s t z a p o ś re d n ic tw e k a s y t a r g o w e j, a t a lic z y s o b ie p r o w iz y ę, k t ó r a z u s z a z a r z ą d ja t e k ie js k ic h d o p o d n o s z e n ia c e n y. T o w y ja ś n ie n ie p o d a je y d o w ia d o o ś c i p r z e s ła w n e g o a g is tr a tu i p r e z y d y u ia s ta, ja k o k u - r y o z u, w a r t e b liż s z e g o z b a d a n ia. O ile b o w ie n a w ia d o o z r e f e r a t u i d y s k u s y i, ja k a to c z y ła się w s p r a w ie k a s y t a r g o w e j, z a ło ż o n e j w s p ó ln ie z b a n k ie lu d o w y i b a n k ie p r z e y s ło w y, z a d a n ie je j a b y ć ś c ią g a n ie n a ta r g lw o w s k i w ię k s z e j ilo ś c i i le p s z e g o b y d ła, a le z g o ła n ie b y ło o w y o te, b y z p o w o d u jir o w iz y i, ja k ą k a s a ta a p o b ie r a ć, c e n y ię s a ia ły b y ć je s z c z e d ro ż s z e. T e c e n y, ja k ie lu d n o ś ć p ła c ić u s i b e z k a s y t a r g o w e j, są ju ż t a k w y s o k ie, ż e k a ż d e d a l sze p o d w y ż s z e n ie u s i w p ły n ą ć n a z n ie js z e n ie k o n s u c y i. T y c z a s e o b e c n ie d o w ia d u je y s ię, ż e n a w e t ja t k i ie js k ie z p o w o d u te j p r o w iz y i p o d n io s ły c e n y. C z y ż to b y ł c e l z a ło ż e n ia b a s y t a r g o w e j, b y b a n k i, a ją c e b a r d z o d u ż o p o la d o r o b ie n ia d o s k o n a ły c h in te r e s ó w, z a r a b ia ły je s z c z e n a ś ro d k a c h ż y w n o ś c i? P r z e y s ł u p r a w ia n ia l i c h w y n a a r t y k u ła c h ż y w n o ś c i k w i t n i e w G a lic y i o d d a w n a, a le b a n k p r z e y s ło w y c h y b a a n a c e lu p o d n ie s ie n ie in n e g o p r z e y s łu. K. k. s ia n o -r e g ie p o w in ie n n a z y w a ć s ię w A u s t r y i z a r z ą d o n o p o lu ty to n io w e g o. O d c z a s u z n a c z n e g o p o d w y ż s z e n ia c e n p o g o rs z o n o z n a c z n ie j a k o ś ć t y t o n iu, z w ła s z c z a ta ń s z e g a t u n k i t y to n iu t. z w. d a w n ie j.t r z y n a s t k a " i s ie d n a s tfe a ", k tó r e o b e c n ie k o s z tu ją p o 3 2 i 4 4 h a l., w y p e łn ia n e są c z ę s to ja k ą ś s u b s ta n c y ą ro ś lin n e g o w p r a w d z ie p o c h o d z e n ia, k t ó r a a n i z w y g lą d u, a n i z z a p a c h u n ie p r z y p o in a p r e p a r a tu z k r z e w u ty to n io w e g o. S k o ro je d n a k p a ń s tw o b a rd z o w y r a ź n y n a p is e s t w ie r d z a, ż e z a w a r to ś ć ta n a z y w a s ię t y to n ie tr z e b a w ie r z y ć, b o ć n ie o ż n a z p a ń s tw e p o s tą p ić t a k, j a k b y w ta k ic h w y p a d k a c h p o s tą p ić n a le ż a ło z pry w a t n y w y t w ó r c ą, t. z n. w n ie ś ć s k a r g i o o s z u s tw o. P r z e d p a r u d n ia i p rz y n ie s io n o n a t a k ą p a c z k ę t y t o n iu z u p e łn ie s p le ś n ia łą, a k u p io n a b y ła t a p a c z k a w t r a fic e p r z y u l. P o to c k ie g o i n o s iła s y g n a tu r ę f a b r y k i W in n ic k ie j z lip c a. K to a czas i h u o r o ż e o d n ie ś ć lu b o d e s ła ć d o d y r e k c y i s k a r b u p a c z k ę t y to n iu, z a w ie r a ją c ą t a k i ty to ń, a o t r z y a n o w ą z d o b r y ty to n ie. W y p a d e k n a b u d o w ie. Pizy b u d o w ie n o w e j d y r e k c y i k o le jo w e j p r z y u l. Z y g u n to w s k ie j r o b o ty b e to n o w e o d d a n o w ie d e ń s k ie j f ir ie R e lle i S k a, k t ó r a o d r a z u p o t r a f iła d o s to s o w a ć s ię d o t y c h p o r z ą d k ó w, ja k i e p a n u ją n a lw o w s k ic h b u d o w a c h. D o w y c ią g a n ia a te r y a łu u r z ą d z o n o ta w in d ę e le k t r y c z n ą, je s t o n a je d n a k z u p e łn ie n ie z a o p a - t r z e n a, w ie c z o r e n ie o ś w ie tlo n a, a d o o b s łu g i je j p o s ta w io n o ja k ie g o ś p a r o b k a, k t ó r y n ie u ie o b c h o d z ić s ię z o to r e. S k u tk ie te g o w c z w a r t e k w ie c z o r e o g o d z. 7 '3 0 s p a d ł je d e n z r o b o t n ik ó w z w y s o k o ś c i I I. p ię tr a i c u d e t y lk o u - s z e d ł ś ie rc i. M a c ię ż k o p o r a n io n ą g ło w ę. K a le c tw o p rz y p ra c y. R o b o tn ik J ó z e f B iu c fe, z a t r u d n io n y w f a b r y c e d a c h ó w e k B a n k u h ip o te c z n e g o z a r o g a tk ą J a n o w s k ą, u le g ł n ie s z c z ę ś liw e u w y p a d k o w i. M a s z y n a o d c ię ła u d ło ń z w y j ą t k ie je d n e g o p a lc a, c ię c ie b o w ie s z ło n a w s k o s. B r tic k a p o o p a t r z e n iu p o g o to w ie o d s ta w iło d o s z p ita la. Z a a c h s a o b ó jc z y. S łu ż ą c a M a r y a M., ż a rn ie s z k a ła p r z y u lic y L e o n a S a p ie h y i. 5 1, w y p iła w z a ia r z e s a o b ó jc z y ie s z a n in y fo s fo r u z e s p i r y tu s e. P o p r z e p łu k a n iu ż o łą d k a p o g o to w ie r a t u n k o w e p o z o s ta w iło j ą w o p ie c e d o o w e j. B ru ta ln o ś ć p o lic y a n ta. Ż e p o lie y a n e i lw o w s c y są g łu p i i b r u t a ln i, to z n a n a h is t o r y a ; r a z je s z c z e o- k a z a ło s ię to w c z w a r te k p r z y n a s tę p u ją e e z a j ś c iu : J a k ic h ś d w ó c h c h ło p c ó w b a w iło s ię n a R y n k u. J e d e n z n ic h r z u c ił n a z ie ię ż a b k ę ", k t ó r a w y s t r z e liła. Z a u w a ż y ło to b y s tr e o k o p o lic y a n ta n r ; te g o c h ło p c a, k t ó r y r z u c ił ż a b k ę ", n ie z d o ła ł o n je d n a k s c h w y ta ć, c a łą w ię c s w ą z ło ś ć w y w a r ł n a je g o to w a r z y s z u, 1 3 le t n i s y n u la k ie r n ik a H. K a ś a. G d y i te n z p r z e s tr a c h u p r z e d g ro ź n ą w ła d z ą u s iło w a ł u c ie c, z w o ła ł ó w n r a ż p ię c iu p o lic y a n tó w. C h ło p a k a p o b ito i o d s ta w io n o n a in s p e k c ję. M ie js k a K asa o s z c z ę d n o ś c i p o k ilk u n a s to le tn ic h s ta ra n ia c h a n a r e s z c ie po c a ły s z e re g u u c h w a ł R a d y ie js k ie j w e jś ć w ż y c ie je s z c z e w t y ro k u - W s w o i c z a s ie w y b r a ła R a d a ie js k a r a d ę n a d z o r c z ą te j K a s y, a s p r a w a z a le g a ła wt n a ie s tn i c tw ie. O b e c n ie ju ż s p r a w a je s t z a ła t w io n a, d y r e k to r e K a s y o s z c z ę d n o ś c i z a ia n o w a n o p. M e r u - n o w ic z a, d y r. K a s y o s z c z ę d n o ś c i w S a b o rz e i o n a z o r g a n iz o w a ć b ia r o i w p r o w a d z ić n o w ą in s ty - tu c y ę w ż y c ie. K a s a, p o łą c z o n a z z a k ła d e z a s ta w n ic z y, ie ś c ić s ię b ę d z ie w p a r te r z e r a tu s z a. Z a g a d k o w y t r u p. W le s ie o b o k t o r u k o le jo w e g o ię d z y L w o w e a Z i n ą W o d ą z n a la z ły d z ie c i tr u p a ę ż c z y z n y, u b ra n e g o w u n d u r p o d o fic e ra p ie c h o ty. T r u p le ż y ta ju ż w id o c z n ie d łu g o, bo z n a jd u je s ię w s ta n ie r o z k ła d u i a t r z y r a n y w p ie rs ia c h o d k u l. O b o k z w ło k z n a le z io n o d u ż y, w o js k o w y r e w o lw e r z tr z e a w y s t r z e lo n y i n a b o j a i ; n a jp r a w d o p o d o b n ie j w ię c z a c h o d z i w y p a d e k s a o b ó js tw a. T o ż s a o ś c i o w e g o ę ż c z y z n y d o ty c h c z a s n ie s tw ie r d z o n o. R e p e r tu a r te a tr u ie js k ie g o w e L w o w ie. Niedziela Cnotliwa Zuzanna*. Poniedziałek: Hrabia Luksenburg*. Wtorek:.M anewry jesienne*. Środa: Miłość cygańska*. Z k i * N ie p o rz ą d k i w K a s ie c h o ry c h w C h rz a n o w ie. D n ia 2 lip c a b. r. z a c h o r o w a ł r o b o tn ik J a n H u b i c k i z f a b r y k i R u d r lfie g o z T r z e b in i i z g ło s ił s ię d o le k a r z a K a s y c h o ry c h d ra D o b r z a ń s k ie g o, p r z y c z e z a p y t a ł s ię g o, c z y o ż e w y je c h a ć do r o d z in y d o L i a n o w e j, g d z ie s ię b ę d z ie le c z y ł. D r D o b r z a ń s k i u p o z w o lił, w o b e c c z e g o H u b ic k i w y je c h a ł. T y c z a s e K a s a, p o c z ą w s z y o d 1 1 lip c a, t. j. d n ia w y ja z d u, n ie c h c e u w y p ła c ić z a s iłk u. D n ia 1 0 b.. z g ło s ił s ię w te j s p r a w ie d o K a s y, g d z ie o ś w ia d c z o n o u, a b y k w i t n a z a s iłe k p o d p is a ł u d r D o b r z a ń s k i. T e n je d n a k u te g o o d ó w ił. W t e d y H u b ic k i u d a ł s ię z e z a ż a le n ie d o s ta ro s tw a, g d z ie u p o w ie d z ia n o, ż e z a s iłk u u n ie w y p ła c i K a s a, b o w y d a l ił s ię s a o w o ln ie do L i a n o w e j, co n ie z g a d z a s ię z p r a w d ą g d y ż n a w y ja z d p o z w o lił u d r D o b r z a ń s k i, a p r z y te z a w ia d o ił o te K a s ę. P o w ie lk ic h ta rg a c h d a n o H u b ic k ie u t y lk o p ie n ią d z e n a d ro g ę d o K r a k o w a d o z b a d a n ia p r z e z le k a r z y w s z p ita lu. O to w te n s p o s ó b p o s tę p u ją z r o b o t n ik a i K a s y c h o ry c h, w k tó r y c h z a r z ą d z ie n ie a r o b o t n ik ó w. A w a n tu r y u rz ę d n ik a k o le jo w e g o. Z R y a n o w a p is z ą n a : D u ia 2 1 b,. b y ła s ta e y a tu te js z a ś w ia d k ie a w a n t u r, ja k ie w y r a b ia ł ra d c a b u d o w n i c tw a k o le jo w e g o z C z e r n io w ie c p. B a r w i c z. W s ia d ł o n d o p o c ią g u z d ą ż a ją c e g o d o S a n o k a i z a ż ą d a ł o d k b n d u k to r a c a łe g o p r z e d z ia łu I I. k la s y. K o n d u k t o r o ś w ia d c z y ł, ż e n ie o ż e d a ć c a łe g o p r z e d z ia łu, a le ż e są c z te r y p r z e d z ia ły, g d z ie je s t d u ż o ie js c a w o ln e g o. P. B a r w ie z z a c z ą ł s ię w t e d y a w a n t u r o w a ć, o ś w ia d c z a ją c, ż e n ie o ż e w e jś ć d o je d n e g o z p r z e d z ia łó w, g d y ż ta je s t s tu d e n t b e z s u r d u ta. Z a z n a c z y ć n a le ż y, ż e ó w s tu d e n t z n a jd o w a ł s ię w s p o rto w e j k o s z u li, a b y ło w t e d y o lb r z y ie g o rą c o. K o n d u k t o r o ś w ia d c z y ł, ż e n ie o ż e z u s ić o w e g o s tu d e n ta d o w d z ia n ia s u r d u ta. W t e d y p. B a r w ie z u d a ł s ię d o n a c z e ln ik a s ta c y i B e s k o z z a ż a le n ie n a k o n d u k to r a. N a c z e ln ik u z n a ł j e d n a k b e z p o d s ta w n o ś ć ż ą d a n ia p. B a r w ic z a. W t e d y te n ż e z a c z ą ł s ię o d g ra ż a ć, ż e o n ic h o b y d w ó c h n a u c z y i t. d. N ie w ie le b r a k o w a ło, a o b u r z o n a te p u b lic z n o ś ć b y ła b y n a a c a ln ie d a ła le k c y ę g rz e c z n o ś c i p. B a r w ic z o w i. D o d a ć n a le ż y, ż e n ie je s t to p ie r w s z e z a jś c ie, g d y ż p. B a r w ie z s ta le a t a k ie p r z e p r a w y z k o n d u k to r a i. M e ż e b y d y r e k e y a k o le i p o u c z y ła p. B a r w ic z a, ja k a s ię z a c h o w y w a ć w p o c ią g u, te b a r d z ie j, ż e n ie o ż liw e s w e ż ą d a n ia p o p ie r a ł o n o ś w ia d c z e n ie, iż je s t z a s tę p c ą n a c z e ln ik a s ta c y i w C z e r- n io w e a e b i to w s łu ż b ie. P o p ie ra n ie p rz e y s łu k r a jo w e g o. O d d z ie s ię c iu la t is tn ie je w S t a n i s ł a w o w i e s u c h o tn ic z y w a r s z ta t k a f la r s k i p. H o r o s z k ie w ie z a. P a n te n, b ę d ą c d y r e k t o r e b a n k u ie s z c z a ń s k ie g o i g e s z e fts a - n e p ie rw s z e j w o d y z je d n e j s tr o n y, a je d n y z d z ia ła c z y k le r y k a ln e j n a g łe j ś ie rc i" z d r u g ie j, i o ż e je s t u p r z e y s ło w ia c z e " k r a ju p r z e y s łe s w o i s ię n ie z a j u je, a te r a z p ra g n ie o t r z y a ć n a s w ó j s u c h o tn ic z y w a r s z ta t z a p o o g ę z fu n d u s z ó w k r a jo w y c h. D o s u b w e u c y i p. H o r o - s z ltie w ic z ju ż s ię d a w n o p r z y z w y c z a ił, ia ł b o w ie t y le s p r y tu, ż e w y d o b y ł k ilk a ty s ię c y k o r o n s u b - w e n c y i z b a n k u ie s z c z a ń s k ie g o, k tó r e g o je s t d y r e k t o r e 1 O b e c n ie to ju ż n ie w y s ta r c z a. D la te g o d o b r a ł s o b ie k o p a n ię i z o r g a n iz o w a ł je d y n ą w k r a ju " s p ó łk ę k a f la r s k ą. N ic to, ż e c z ło n k o w ie s p ó łk i, to k r e a t u r y, k t ó r e b ą d ź j a k M o r a w s k i (z a s p r z e n ie w ie r z e n ie p ie n ię d z y o r g a n iz a c y i k o le ja r z y ) b y li w k r y in a le, b ą d ź j a k in n i o t a r li s ię o k r y in a ł, a u n ik n ę li g o je d y n ie, ż e n ie z ro b io n o p r z e c iw n i d o n ie s ie n ia k a r n e g o. C i r y c e r z e p r z e y s łu k r a jo w e g o ", k t ó r y p ie n ią d z s k ą d b y p o c h o d z ił i ja k i ś r o d k ie b y łb y z y s k a n y n ig d y n ie ś ie r d z i, d o b r a li s ię z n a k o ic ie, a w ie d z ą c, ż e r e k la ą o ż n a d a le k o z a je c h a ć, r e k la u ją się ja k o s p ó łk a z w k ła d e K, k tó re g o p o ło w ę p o s ia d a p. H o r o s z k te w ic z, a p o ło w ę ro b o tn ic y. F a k t y c z n ie w s p ó łc e te j n ie a a n i K p. H o - r o s z k ie w ic z a, a n i d ru g ic h K w s p ó ln ik ó w. W s z y s tk o je s t t y lk o o r d y n a r n y h u b u g ie d la w y z y s k a n ia k r a jo w e g o fu n d u s z u p r z e y s ło w e g o. W o s ta tn ic h c z a s a c h z ja w i ł s ię w S ta n is ła w o w ie d e le g a t w y d z ia łu k r a jo w e g o, k tó r e g o z a d a n ie b y ło z b a d a n ie s to s u n k ó w s p ó te i k a f la r s k ie j n a ie js c u. N ie w ą t p i y, ż e p. H o r o s z k ie w ic z s p ry tn ie c a łą s p ra w ę z a a r a n ż o w a ł i p e w n ie c a łą s w o ją ik c y ę p r z e y s ło w ą " p r z e d s t a w ił n a jr ó ż o w ie j. M y d o te g o o b r a z u c h c e y d o d a ć k il k a c ie n ió w, a ż e b y rzecz c a łą u w y p u k lić i p r z e d s ta w ić ją w p r a w d z iv e ś w ie tle. S t w ie r d z a y w ię c, ż e c a ła s p ó łk a k a - f la r s k a " je s t z o r g a n iz o w a n ą g r u p k ą lu d z i o n a j g o rs z y c h k w a l if ik a c j a c h, k t ó r a p o s ta n o w iła n a ń ą - g n ą ć fu n d u s z e k r a jo w e. K r a j a n a c e lu p o p o ra - n ie p r z e y s łu k r a jo w e g o, a le n ie in d y w id u ó w, ittó- r z y są je g o r y c e r z a i" d la c h ę c i n a c ią g n ię c ia fu n d u s z ó w k r a jo w y c h. W ą t p i y, c z y fu n d u s z e k a - jo w e są n a to, a ż e b y ic h k o s z te p a ś li s ię d e frtu - d a n c i, p o p r z e b ie r a n i z a r y c e r z y p r z e y s łu. Z zaboru rosylsmago. E ch a k rw a w e g o n a p a d u b a n d y c k ie g o w W a r s z t - w ie. B a d a n y w r a tu s z u b a n d y ta P r z y b y ls k i, j e d e i z e s p r a w c ó w k r w a w e g o z a jś c ia, k t ó r e ia ło ie j sce w W a r s z a w ie w e ś ro d ę, z e z n a ł, ż e p o c h o d ź z Ł o d z i i ż e d o W7a r s z a w y p r z y b y ł p r z e d k i l k t z a le d w ie d n ia i w c e lu w y s z u k a n ia s o b ie z a ję c ia I aboraloryu Marsko-dentystyczne po. tech. Wilhel Fruchtan i i * M o f i r 0 «h i n u U f o i n h o p n IC r a k Ś W, F i o r y a ń s k a 2 3, 11. p i ę t r o. d z ę c e. G sny p r z y s tę p n e. P. T. G ośi u n i w. e n. U F. a i o i n y w e i o o e r g O rd y n u je od 9-1 i od 3-6, n ie d z ie la i ś w ię ta od p ro w in c y i z a ła t w ia s tę w 2 4 g o d z ln a c afisza i t. $». s gustownie, starań KRAKÓW, U L. FILIP A 11. TEL.NR wia i womhrt»

5 N* Niedziela 25 sierpnia IS1S8 w o s ta tn ic h d n ia c h n o c o w a ł w g ą s z c z a c h n a P r a d z e i, ja k u t r z y u je, z a p o z n a ł s ię ta z lu d ź i, z k t ó r y i r a z e d o k o n a ł n a p a d u ś ro d o w e g o, a k t ó r y c h n ie z n a. B a n d y c i w ie d z ie li, z e w r e s ta u r a c y i te j ię d z y in n y i z b ie r a ją s ię r ó ż n i p r z e d s ię b io rc y r o b ó t, a ją c y z a z w y c z a j p r z y s o b ie w ię k s z ą g o tó w k ę. N a g o d z in ę p r z e d d o k o n a n ie n a p a d u b y li w r e s ta u r a c y i w c e lu d o k ła d n e g o o b e j r z e n ia ie js c a. P o lic y a je d n a k n ie b a r d z o w ie r z y t y o p o w ia d a n io a re s z to w a n e g o b a n d y t y, a z w ła s z c z a o- ś w ia d c s e n iu, ż e n ie z n a o n w s p ó ln ik ó w n a p a d u. W c ią g u c a łe j n o c y p o lic y a d o k o n y w a ła o b ła w y w ie ś c ie i o k o lic a c h, a r e s z to w a n o p r z y te s p o ro p o d e jr z a n y c h o s ó b, c z y je d n a k są w ś ró d a re s z to w a n y c h w in n i, n ie w ia d o o. S ta n r a n n e g o K n y p la je s t b a r d z o c ię ż k i, s ta n in n y c h, u ie s z c z o n y c h w s z p ita lu, je s t z a d o w a la ją c y. J a k o s ta te c z n ie s tw ie r d z o n o, b a n d y t ó w b y ło 5. Z w a ry o w a n e a r y a w it k i. Z Ł o d z i d o n c s z ą : P o o s ta tn ic h z a jś c ia c h p r z e d k a p lic ą a r y a w ie k ą p r z y u lic y F r a n c is z k a ń s k ie j , k ilk u n a s t u a r y a w i- tk o, z M a s t a le r z o w ą i T a b o r k o w ą n a c z e le, w z b r o n io n o n is ty ik o w s tę p u d o k a p lic y, le c z n a w e t n a p o d w ó r z e p o s e s y i a r y a w ic k ie j. K o b ie t y t e j e d n a k ż e c o d z ie n n ie s to ją p r z e d k a p lie ą i g d y się u k a ż e k t ó r y z d u c h o w n y c h, p a d a ją n a k o la n a i o d d a ją u cze ś ć. N a jb a r d z ie j p r z e ś la d u ją o n e b i s k u p a G o łe b io w s k ie g o, k tó re g o c h c ą k o n ie c z n ie u k r z y ż o w a ć. O n e g d a j, g d y d u c h o w n y G o le b io w s k i s k o ń c z y ł n a b o ż e ń s tw u i w y s z e d ł n a u lic ę, k o b ie ty o to c z y ły g o i p a d a ją c n a k o la n a, p o c z ę ły g o b ia d a ć, a b y d la o d k u p ie n ia n a r o d u p o z w o lił się u k r z y ż o w a ć, g d y za ś d u c h o w n y p o c z ą ł i tłó a c z y ć n ie w ła ś c iw o ś ć ic h w ie r z e ń i p o s tę p o w a n ia, k o b ie ty r z u c iły s ię n a n ie g o, w o b e c c z e g o u s ia! o n r a to w a ć s ię u c ie c z k ą. N a p o o c z a g r o ż o n e u d u c h o w n e u w e z w a n o p o lic y ę, k t ó r a f a n a t y c z k i a re s z to w a ła i o d p r o w a d z iła d o p ie rw s z e g o c y r k u łu. G d y d o c y r k u łu p r z y je c h a ł d u c h o w n y G o łe b io w s k i d la p o d p is a n ia p r o to k o łu, k o b ie t y z n o w u z k r z y k ie i p ła c z e r z u c iły s ię d o n ie g o, t a k, ż e s iłą trz e b a je b y ło o d r y w a ć. P o s p is a n iu p r o t o k o łu k o b ie ty w y p u s z c z o n o n a w o ln o ś ć. O b ra z e k z g i n a z y u c a rs k ie g o. P r z e d k il k u d n ia i s ąd o k r ę g o w y w B r z e ś c iu L ite w s k i r o z p a t r y w a ł s p ra w ę o o b r a z ę c a łe g o c ia ła n a u c z y c ie l s k ie g o g i n a z y u w B rz e ś c iu L it e w s k i. N a ła w ie o s k a r ż o n y c h z a s ia d ł G r z e g o r z M ie le s z n ik o w, o jc ie c je d n e g o z u c z n ió w g i n a z y u b rz e s k ie g o. M ie le s z n ik o w w lis to p a d z ie r. p rz e s ła ł n a rę c e d y r e k t o r a g i n a z y u p o d a n ie o w y k r e ś le n ie s y n a z lis t y u c z n ió w g i n a z y u, o ty w u ją c s w ą p ro ś b ę d o s a d n ą k r y t y k ą p r o fe s o r ó w i s to s u n k ó w, p a n u ją c y c h w g i n a z y u b r z e s k ie. W p o d a n iu te p is z e p. M ie le s z n ik o w : U p a n a p e d a g o d z y p r z y c h o d z ą n a w y k ła d y c z ę s to k ro ć w s ta n ie n ie t r z e ź w y ; u d z ie la ją u c z n io k o r e p e t y c y i z g w a - r a n c y ą p r o o e y i d o k la s y w y ż s z e j. T a k ic h p r z y k ła d ó w je s z c z e a ło,.. W y s y ła ją lis t y d o r o d z ic ó w u c z n ió w g i n a z y u p a ń s k ie g o z p ro ś b ą o p o ż y c z k ę i w ię c e j r u b li ja k to s ię ó w i n a w ie c z n e n ie o d d a n ie... i p a n u w a ż a z a o ż liw e z n o s z e n ie te g o w s z y s tk ie g o?... T e r a z z u s z o n y je s te s y n a s w o je g o, n ie z d o ln e g o n a w e t d o ż y c ia ro d z in n e g o, o d e b ra ć z u r ó w p a ń s k ie g o, n ib y to n a u k o w e g o, k s z ta łc ą c e g o, w y c h o w a w c z e g o z a k ła d u. O! ja k ż e to c ię ż k o d l a o jc a, n ie o g ą c e g o się p o g o d z ić z t a k ą n ie lu d z k o ś c ią. P a n z a ia s t p o d a n ia u r ę k i w c e lu r a t u n k u p o p y c h a s z g o k u p r z e p a ś c i"... it d. K r y t y k a t a o g ła b y b y ć z a s to s o w a n ą d o k a ż d e g o n ie a l g i n a z y u c a rs k ie g o, d o k a ż d e g o rz ą d o w e g o z a k ła d u n a u k o w e g o w c a r a c ie. K r y t y k o w a ć je d n a k n ie w o ln o, to te ż p a n M ie le s z n ik o w z o s ta ł s k a z a n y n a 1 0 r u b li g r z y w n y. P o lito w a n ia g o d n y i są c i r o d z ic e w K r ó le s tw ie, k t ó r z y o d d a ją s w e d z ie c i d o s z k ó ł c a rs k ic h. G ło s p. M ie ie s z n ik e w a p o w in ie n b y b y ć d la n ic h p r z e s tro g ą. Z ś w i a t a E ch a z a b ó js tw a S to ły p fn a. P r z y b y ł d o K ijo w a d la p r o w a d z e n ia ś le d z tw a w s p r a w ie z a b ó js tw a S to ły p in a s e n a to r S z u lg in. S e n a to r o w i w r ę c z o n o a te r y a l, z e b r a n y p r z e z s ę d z ie g o ś le d c z e g o w s p ra w ie f a łs z e r s tw i d e fr a u d a c y j, p o p e łn io n y c h p r z e z b y łe g o n a c z e ln ik a k ijo w s k ie g o w y d z ia łu o c h ra n y p o d p u łk o w n ik a K u la b k i. T u s z o w a n ie s p ra w y o rd ó w le ń s k ie h. S e n a to r M a D u c k in n a s tę p n e g o d n ia p o p o w r o c ie z r e w iz y i k o p a lń le ń s k ie h, o d w ie d z ił p re z e s a in is tr ó w K o - k o w c e w a i r e f e r o w a ł u s p ra w ę z a jś ć w k o p a l n ia c h. R e fe r a t t r w a ł 4 g o d z in y. N a ż y c z e n ie K o k o w c e w a M a n u c h in o b ie c a ł u o p ra c o w a ć r e f e r a t s w ó j p iś ie n n ie. N a r a z ie je s t r z e c z ą p o s ta n o w io n ą, ż e n a c z e l n ik o k r ę g u g ó rn ic z e g o w iti s k ie g o, T u lc z y ń s k i o t r z y a p ro p o z y c y ę p o d a n ia s ię d o d y is y i. S p r a w y, k t o r e d a g o w a ł s ły n n y te le g r a r o t i s tr z a T re s z c z e n k o w a, d o ty c h c z a s n ie w y ja ś n io n o. Ś le d z tw o M a n u e h in a u s ta liło n a r a z ie w in ę t y lk o " r o t is t r z a T r e s z c z e n k o w a, r o la p o z o s ta ły c h b ę d z ie o ś w ie tlo n a p r z e z ś le d z tw o s ą d o w e, to z n a c z y o r d e rc o r o b o tn ik ó w w ło s z g ło w y n ie s p a d n ie. N ie c e n z u r a ln e c h u s tk i. G o ło s M o s k w y * d o n o s i: N ie k tó r e p r z ę d z a ln ie w o b e c ju b ile u s z u, w o jn y r , w y p u ś c iły n a r y n e k t o w a r ju b ile u s z o w y w p o s ta c i c h u s te k z p o d o b iz n ą c a ra A le k s a n d r a I i w y p a d k ó w r T o w a r t e n s z e d ł b a r d z o d o b r z e... N a g le w s k ła d a c h p e te rs b u rs k ic h d o k o n a n o r e w iz y j i z a b r a n o w s z y s tk ie c h u s tk i ju b ile u s z o w e. P o p e w n y c z a s ie t o w a r u c zę ś ć z w r ó c o n o, s k o n fis k o w a n o t y lk o c h u s tk i z p o d o b iz n ą A le k s a n d r a I. C ó ż s ię s ta ło? z a p y tu je G o ło s M o s k w y *. O k a z a ło s ię, ż e z ja w ie n ie s ię w s p r z e d a ż y c h u s te k z p o d o b iz n ą A le k s a n d r a I, w y w o ła ło p r o te s ty o r g a n iz a c y i i d z ie n n ik ó w s k r a jn e j p r a w ic y. T w i e r d z iły o n e, ż e c h u s tk i t a k ie d o s ta ć s ię o g ą w rę c e o b c o p le ie ń c ó w *, k t ó r z y s ię o g ą z n ic h n & ig ra w a ć i z r o b ić w ła ś c iw y u ż y te k,,,. B łą d d r u k a r s k i. W n u e r z e z 2 3 b.. w t y t u le f e lie to n u Z l i r y k i s ta ro c h iń s k ie j* w y d r u k o w a n o b łę d n ie z d u ń s k ie g o * z a ia s t z c h iń skiego*. 8. B A B R Y E L S K A, SCrsk6w, k u p u j, s p r z e d a je i n a j u je f o r t e p i a n y, p i a n in a, h a r o n i e i p l& aośe ~~ k r a jo w e i z a g r a n ic z n e, n o w e i p r z e g r a n e u g o t ó w k ę i n a s p ł a t y b e z z a lic z k i. Znów wypadek w Tatrach. Z a k o p a n e, 2 3 s ie r p n ia. Ocalenie turystki na Buczynowej Turni. Szczegóły znalezienia zwłok Eugenii Zielińskiej. W c z w a r t e k w ie c z o r e w r a c a l i t u r y ś c i: d r W e y n a r o w i e z, p p. S it k o, S t i l l e r i P ia s e c k i z k i l k u d n i o w e j w y c i e c z k i p r z e z d o lin ę P a ń s z c z y c ę, g d y n a g le u s ł y s z e l i z p o b lis k ie j B u c z y n o w e j T u r n i s ła b e w o ł a n ie o p o o c. P o g o d a b y ł a s t r a s z n a : w i c h r y t o n ę ły w z a ie c i ś n ie ż n e j, i p a n o w a ł o p r z e j u ją c e z i n o, t o t e ż n ie p o d o b n a b y ł o r o z p o z n a ć, k t o i g d z ie w o ł a o p o o c. O r y e n t u j ą c s ię je d y n i e g ło s e, p r z e k o n a l i s ię t u r y ś c i, iż o p o o c w o ł a k o b i e t a i ż e z n a jd u je s ię n a B u c z y n o w e j T u r n i. D a w s z y j e j r a d ę, a b y n ie r u s z a ła s ię z ie js c a, u d a t i s ię s a i p o s p ie s z n y k r o k i e d o Z a k o p a n e g o, a b y z a a l a r o w a ć p o g o to w ie, g d y ż s a i n i e c z u li s ię w s iła c h d o p o ó d z n ie s z c z ę s n e j. W o d le g ło ś c i 2 g o d z in o d te g o ie js c a z n a jd u je s ię s c h r o n is k o H a l e G ą s ie n ic o w e. T a, s z c z ę ś liw y z b ie g ie o k o lic z n o ś c i, s p o t k a li d w ó c h c z ło n k ó w p o g o to w ia p p. Z d y b a i L e s i e c k i e g o, k t ó r z y p o i o c z a r n e j, j a k s a d z a n o c y i f a t a l n e j p o g o d y p o b i e g li z n a r a ż e n ie w ła s n e g o ż y c ia n a ie js c e w y p a d k u i o c a lili n a w p ó ł z a a r z ł ą t u r y s t k ę. J e s t n i ą p. Ż a r a e e k a z K r a k o w a, k t ó r a ia ł a z a i a r p r z e jś ć o w ła s n y c h s iła c h n a j n ie b e z p i e c z n ie js z y s z la k O r l e j P e c i o d K r z y ż n e g o d o G r a n a t ó w. B u c z y n o w e T u r n i e n a w e t d la w p r a w n e g o t u r y s t y p r z e d s t a w ia j ą z n a c z n e t r u d n o ś c i i n i e b e z p ie c z e ń s t w a, c ó ż d o p ie r o d l a n i e w p r a w n e j t u r y s t k i, w ę d r u j ą c e j b e z l i n y s a o t n ie w h a n i e b n ą p o g o d ę i w n o c y. W s e z o n ie t y t r z e c i j u ż w y p a d e k z k o b i e t a i, k t ó r e p u s z c z a ją s ię s a e, n ie ś w ia d o e n ie b e z p ie c z e ń s t w, j a k i e ic h c z e k a ją. P p. Ś w ie r z i J e r z y Ż u ł a w s k i n a w o ł y w a l i d o z a n ie c h a n ia t a k ic h w y c ie c z e k p r z e z n i e w p r a w n y c h t u r y s t ó w g ło s ic h j e d n a k p o z o s t a ł g ło s e w o ł a ją c y c h n a p u s z c z y, a P o g o t o w ie w c ią ż r a a s p o s o b n o ś ć n a r a ż a ć ż y c ie s w y c h c z ło n k ó w. Ż y c i e s w e z a w d z ię c z a p. Ż a r n e c k a j e d y n i e p r z y p a d k o w i i p o ś w ię c e n iu s ię p p. Z d y b a i L e s i e c k ie g o. W y p r a w a t r w a ł a n o c c a łą. D o p ie r o o g o d z. 1 1 p r z e d p o ł u d n i e p r z y b y l i Z d y b i L e - s ie c k i z n a w p ó łp r z y t o n ą o f i a r ą g ó r d o H a l i G ą s ie n ic o w e j. P. Ż a r a e e k a, w y c z e r p a n a s t r a s z n ą p r z y g o d ą, z a p a d ła w g ł ę b o k i s e n. M o ż e w r e s z c ie t e n t r z e c i w y p a d e k b ę d z ie g r o ź n e o s t r z e ż e n ie le k k o y ś l n y c h i n i e w p r a w n y c h t u r y s t e k p r z e d z a p u s z c z a n ie s ię s a o - p a s w n a jn ie b e z p ie c z n ie js z e ie js c a T a t r. * * * P o z a g in i o n ą p r z e d d w o a t y g o d n i a i t u r y s tk ę, p. Ź i e l i ń s k ą, w y r u s z y ł a e k s p e d y c y a r a t u n k o w a p o d d o w ó d z t w e p. M. Z a r u s k i e go, a ją c p o c z ą t k o w o z a i a r p r z e s z u k a n ia o - k o lie G a r ł u c b a. P. Z a r u s k i n ie i a ł ż a d n e j n a d z ie i o d n a le z ie n ia ż y w e j p. Z i e li ń s k ie j, b y ł a to w ię c e k s p e d y c y a, p o s z u k u ją c a n a ż ą d a n ie r o - r o d z in y, z w ł o k. P r z y M o r s k i e O k u d o w i e d z ia ł s ię p. Z a r u s k i o d t u r y s t ó w, iż w id z ia n o s a o t n ą t u r y s t k ę, w s p in a ją c ą s ię n a R y s y, t a t e ż s k ie r o w a ł s w e p o s z u k i w a n ia, u w ie ń c z o n e, j a k j u ż d o n ie ś liś y, p o w o d z e n ie. R y s y ( ) t o n a j w y ż s z y s z c z y t p o ls k ic h T a t r, o d p ó ł n o c y s t r o y i p r z e p a ś c is t y, o d p o łu d n ia o p a d a j ą c y ła g o d n i e k u P o p r a d z k ie u je z i o r u. P ó łn o c n ą s t r o n ę R y s ó w p o s t a n o w ił p r z e s z u k a ć p. Z a r u s k i, p o d z ie liw s z y s w ó j o d d z i a ł r a t u n k o w y n a t r z y c z ę ś c i. J e d n a c z ę ś ć p o d ą ż y ł a n a p i a r ż y s t e z b o c z a M ię g u s z o w ie c k ie g o n a d C z a r n y S t a w e, d r u g a n a o k o lic e p e r c i, p r o w a d z ą c e j n a R y s y, t r z e c i a w r e s z c ie p o d k ie r o w n i c t w e s a e g o Z a r u s k i e g o u d a ł a s ię n a p r z e s z u k a n ie u r w is t y c h g r z ę d o d C z a r n e g o S t a w u. P r z e s z u k a n o p o la ś n ie g o w e, p o c z e ż le b e u d a n o s ię w g ó r ę. Z w i ą z a n i l i n a i, c z ło n k o w ie t e j t r z e c ie j g r u p y p o s u w a li s ię o s t r o ż n ie p o z a w r o t n e j d r o d z e, a ją c d o z w a lc z e n ia w s z y s t k i e g r o ź n e t r u d n o ś c i g ó r. W r e s z c i e w p o ło w ie w y s o k o ś c i je d n e g o z k o in ó w ( s t r o o o p a d a ją c y r ó w s k a ln y ) z n a le z io n o z w ł o k i ś p. Z i e li ń s k ie j. S p a d ła o n a z w y s o k o ś c i c z t e r y r a z y w ię k s z e j, n i ż w i e ż a M a r y a c k a. S t r a s z liw ie p o t r z a s k a n e z w ł o k i l e ż a ł y n a p r o g u s k a ln y. Z w ł o k i z a s z y t o w p łó t n o i n a lin a c h o p u s z c z o n o w d ó ł n a p i a r g i, a p o t e d o M o r s k ie g o O k a, n a z a j u t r z z a ś d o Z a k o p a n e g o. * * * O b y t e t r z y n ie s z c z ę ś liw e w y p a d k i w g ó r a c h p o u c z y ł y w r e s z c ie, iż n ie n a l e ż y z a p u s z c z a ć s ię s a o t n ie b e z p r z e w o d n i k ó w, lu b d o ś w ia d c z o n y c h t u r y s t ó w w g ó r y! T E L E G R A M Y ~ z d n ia 2 4 s ie r p n ia. W ie d e ń, D y r e k t o r t e a t r u n a d w o r n e g o d r b a r o n A l f r e d B e r g e r u a r ł d z iś r a n o. P e te r s b u r g. W y d a w c a N o w o je W r e i a * S u - v / o r i n u a r ł d z iś w n o c y. K o s z ta p o g rz e b u ik a d a. T o k io. P a r l a e n t z e b r a ł s ię n a n a d z w y c z a jn ą s e s y ę. N a p o s ie d z e n ie p r z y b y ł c e s a r z. P r e z y d e n t in i s t r ó w o d c z y t a ł r e s k r y p t c e s a r s k i, w k t ó r y p o w ie d z ia n o : W s t ą p iłe n a t r o n o ic h c e s a r s k ic h p r z o d k ó w i z a i e r z a iś ć d r o g ą w s k a z a n ą i p r z e z z a r ł e g o o jc a, w i e r n y t r a - d y c y i o ic h p r z o d k ó w. P a r l a e n t u c h w a l ił 1,5 0 0,0 0 0 je n ó w n a u r o c z y s to ś c i p o g r z e b o w e. P o g r z e b ik a d a b ę d z ie k o s z t o w a ł d w a i l i o n y j e n ó w ( t j. 5 i l i o n ó w k o r o n ). C z ę ś ć p o z o s t a łą k o s z t ó w p o k r y j e d o c e s a r s k i. B e o t y s t k a Dr D. Iergllick-Haberowa p o w r ó c i ł a l ordynuje jak przedte K r a k ó w, u l i c a G r o d z k a L Lekarz weter. Jakób Silberan W ydawnictwa Zyela d w n a f e y c la w e w s z y s t k i c h, k s l ą - g«uris3 etr i a d i n f s f t r a e y f,, X y c i a w w K ra k o w ie? S y n e k Gf< wny 4 4. F f. E n g e ls: Koiwńj socjalizu od utopii do nauki. Ona 1 kor. 43. : Zwupki zawodowe robotników angielskich. Cena.2 kor. A. H auw lctd : Wsponienie z lat Cena (W hal. W. r w M : Henryk B area. Ceaa 30 hal W. O r w it i: Stefan Okrzeja. Cesa 36 hal. W. rw 8 d : Zaach aa Skałłona. 1 kor. 50 hal. R e s : Dziej* ruchu soeyal. w zaborze rosyjski. 8 kor. S ta * dzl«le»zy o r g a n iz a c ji s**eys»lt«4ycz- nyeta I ro b o to ic z je ii. I kor. 80 kai., B f M l a ł r e t t ' : Ekspedycja karna pułku Sieianowskiego na kolei oskiewsko - kazańskiej podczas dni grudniowych 1905 reku. Cena i k w e sa 6 M w y, K. K a n t s k j : Histerya kosaizu w starożytności i średniowieczu. Ceaa 4 kor.!h «t «r y a ły te is te ry S F. «*. S. To Cena 6 kor. M artery w ły «H» h ł s t a r y i F. S*» S. Toin II Cena 6 ker. p o w r ó c i ł. O r d y n u je o d i od 3 5 D t u g a 5 6.

6 s Niedziela 25 sierpnia!im2s Nr. 192 R o z a i t o ś c i. Postępy awiatyki. Pływające sanatorya. Nad przepaścią. B e r liń s k i d z ie n n ik T a g lic h e R u n d s c h a u " z a ie s z c z a s e n s a c y jn ą w ia d o o ś ć o o d k r y c iu p e w n e g o in ż y n ie r a n ie ie c k ie g o, k t ó r y ia ł s k o n s tru o w a ć a p a r a t lo tn ic z y, o g ą c y p r z y u ż y c iu p o y s ło w e j a s z y n e r y i u t r z y y w a ć s ię p r z e z p e w ie n c zas b e z r u c h u w p o w ie t r z u. O ile b y w e r s y a p o w y ż s z a z n a la z ła is to tn ie p o tw ie r d z e n ie, w y n a la z e k te n ia łb y d o n io s łe z n a c z e n ie. A p a r a t y d o ty c h c z a s o w y c h k o n - s tr u k c y j a ją tę w ła s n o ś ć, ż e g d y w p r o w a d z o n o w ru c h o to r, n ie o ż e n a s tą p ić w je g o fu n k c y o - n o w a n iu p r z e r w a d o k o ń c a lo tu. W r a z ie, g d y a p a r a t p rz e s ta je d z ia ła ć, lo t n ik z n a le ź ć o ż e je d y n e o c a le n ie w lo c ie s p ir a ln y. W y n a la z e k o ile n ie o k a ż e t y lk o s e n s a c y i u o ż liw ia łb y u t r z y a n ie s ię w p o w ie t r z u b e z r u c h u, a te s a e z n ie j s z a ł w w y s o k i s to p n iu n ie b e z p ie c z e ń s tw o, p o łą c z o n e d o tą d z ja z d ą n a p o w ie t r z n ą. W R o u e n i S o p o ta c h (Z o p p o t) z a p r o w a d z o n o o k r ę ty -s a n a t o r y a, k t ó r e p ły w a ją w o ln o (2 w ę z ły ) w z d łu ż w y b r z e ż a. N a p o k ła d z ie z n a jd u ją s ię le ż a k i d la c h o ry c h n e r w o w y c h, n ie d o k r w is t y c h, w y c ie ń c z o n y c h, p r z e p r a c o w a n y c h, c ie r p ią c y c h n a b e z s e n n o ś ć i t. d. W y n ik i le c z e n ia, w e d łu g o b s e r w a c y i d r a S e n a to r a z B e r lin a, a ją b y ć z n a k o it e. Z a le t ą t a k ic h p o d r ó ż y je s t ta n io ś ć w s to s u n k u do p o d r ó ż y o r s k ic h w ś c is ły s e n s ie. W id o k w y b r z e ż a u s p a k a ja o d ru c h o w o tr w o g ę c h o re g o, k t ó r e j d o z n a je z w y k le n a p e łn e o r z u. S k u tk ie p o w o ln e j ja z d y p a c y e n c y i n ie d o s ta ją a t a k ó w o r s k ie j c h o ro b y, w r e s z c ie w r a z ie b u r z y ła t w o z n a le ź ć s z y b k ie i b e z p ie c z n e s c h ro n ie n ie w p o b lis k ic h p o r ta c h. * * * D o w ó d n ie z w y k łe j p o tę g i w o li z ło ż y ł w t y c h d n ia c h in ż y n ie r b e lg ijs k i v a n G o e th e n. In ż y n ie r, c z ło w ie k 3 5 le t n i, w y b r a ł się n a w y c ie c z k ę w A lp y D e lt in a t u w t o w a r z y s t w ie 2 1 le t n ie j s io s try i ło d e g o f a b r y k a n t a fr a n c u s k ie g o S o b a r d ie r a. P o d c z a s s c h o d z e n ia z e s z c z y tu S a n R o u s s e w y b r a n o k r ó ts z ą, a le n ie b e z p ie c z n ie js z ą d ro g ę p r z e z lo d o w ie c D e e n o n. T o w a r z y s t w o, z a p r a w io n e w c h o d z e n iu p o g ó ra c h, p o s tę p o w a ło ś ia ło, g d y n a gi p a n n a v a n G o e th e n p o ś liz g n ę ła s ię, u p a d ła i s z y b k o z a c z ę ła s ię s ta c z a ć p o s tro e z b o c z u lo d o w c a. P r z e r a ż e n ie o g a rn ę ło p a n ó w, o k ilk a b o w ie k r o k ó w p o n iż e j o t w ie r a ła s ię n ie z g łę b io n a p rz e p a ś ć, a w t y w ła ś n ie k ie r u n k u s ta c z a ła się ic h t o w a r z y s z k a. Z a n i in ie k ilk a s e k u n d, s to c z y s ię n ie s z c z ę ś liw a w o tc h ła ń. N a d s a y je d n a k b rz e g ie p rz e p a ś c i u c h w y c ił v a n G o e t h e n s io s trę z a s u k n ię. S y tu a c y a b y ła r o z p a c z liw a p a n n a z a w is ła n a d o t c h ła n ią ; w s z e lk ie w y s iłk i, a b y w y c ią g n ą ć j ą n a b e z p ie c z n ie js z e ie js c e, p o z o s ta ły b e z s k u t k u, g d y ż n ie o g ła w s p ó łd z ia ła ć, s tra c i w s z y p rz y to n o ś ć. G r o z ę p o ło ż e n ia z w ię k s z y ła ta o k o lic z n o ś ć, ż e p o d t r z y u ją c y ją t o w a r z y s z e n ie ie li p e w n e g o o p a rc ia n ó g i t y lk o g w a łto w n e p o c h y le n ie s w o ic h p o s ta c i w t y ł u t r z y y w a l i r ó w n o w a g ę. Z a c h o d z iła je d n a k o b a w a, ż e k a ż d e j c h w ili o ż e r o z e r w a ć się s u k n ia, a w ó w c z a s.. W g łu s z y g ó rs k ie j r o z le g ły s ię r o z p a c z liw e w o ła n ia o r a t u n e k. O d p o w ia d a ło i t y lk o e c h o p o o c n ie n a d c h o d z iła. P o ło ż e n ie t u r y s tó w p o g a r s z a ło s ię z k a ż d ą c h w ilą, n ie a l z k a ż d ą s e k u n d ą. S tr a c ili n a d z ie ję r a t u n k u. P o z o s ta w a ło t y lk o je d n o. J e d e n z n ic h u s ia ł z e jś ć z g ó r i p r z y w o ła ć p o o c. U c z y n ił to k u p ie c S o b a r d ie r, v a n G o e th e n z a ś p o z o s ta ł n a ie js c u, t r z y a ją c z a s k r a j s u k n i c h w ie ją c e s ię n a d p rz e p a ś c ią b e z w ła d n e c ia ło s io s tr y. B y ła g o d z in a 2 p o p o łu d n iu, g d y S o b a r d ie r o d s z e d ł p o p o o c d o o d le g łe j o 3 g o d z in y d ro g i n a j b liż s z e j w s i R e v e l. D la p o z o s ta łe g o w g ó ra c h v a n G o e th e n a ija ły d łu g ie, p e łn e r o z p a c z liw e j g r o z y g o d z in y c a ła w ie c z n o ś ć. P o o c n a d e s z ła d o p ie ro o g o d z. 1 0 w ie c z ó r. M in ę ło w ię c 8 g o d z in, p o d c z a s k t ó r y c h n ie s z c z ę ś liw y b r a t s ta ł ja k b y a r t w y w te j p o z y c y i, w ja k ie j o p u ś c ił g o to w a r z y s z. P r z y p o o c y li n w y c ią g n ię to z n a d o tc h ła n i c ia ło o d la łe j. B r a t s p o jr z a ł p r a w ie n ie p r z y to n y w z r o k ie n a s io s trę, z a c h w ia ł s ię i r u n ą ł n ie p r z y t o n y u je j n ó g ; o d la ł z w y c z e r p a n ia i p r z e ż y t y c h w r a ż e ń w te j r o z p a c z liw e j s y tu a c y i. W k r ó t c e je d n a k u d a ło s ię p r z y w r ó c ić u p r z y to n o ś ć, a le z a b ie g i, a b y o c u c ić z o d le n ia je g o s io s trę, o k a z a ły s ię b e z s k u te c z n e. N ie p r z y to n ą z n ie s io n o z g ó r. W e z w a n y le k a r z s tw ie r d z ił, ż e ż y je, a le z a g r a ż a je j p o w a ż n e n ie b e z p ie c z e ń s tw o u t r a t y ż y c ia, w u p a d k u b o w ie d o z n a ła p ę k n ię c ia c z a s z k i, co w y w o ła ło u t r a tę p r z y to n o ś c i. Ze stowarzyszeń i zgroadzeń. * B a c z n o ś ć k e ln e r z y i k u c h a r z e! O g ó ln e z g r o a d z e n ie k e ln e r ó w i k u c h a r z y o d b ę d z ie s ię w e w t o r e k 2 7 s ie rp n ia b. r. o g o d z. 1 2 w n o c y w s a li c e n tr a ln e j o r g a n iz a c y i w K r a k o w ie, u l. G r o d z k a 3 5, I. p., z n a s tę p u ją c y p o r z ą d k ie : 1. S to s u n k i w z a w o d z ie g o s p o d n io s z y n k a r s k i. 2. M a s o w y w iec k e ln e r ó w i k u c h a r z y w G a lic y i. 3. W n io s k i. * T o w a r z y s z ć w -ś p ie w a k ć w u p ra s z a s ię o p r z y b y c ie d o Z w ią z k u s to w. r o b. w K r a k o w ie ( F ilip a 2 ) n a p ró b ę c h ó ru w n ie d z ie lę 2 5 b.. o g o d z. 9 l /s ra n o, c e le w z ię c ia u d z ia łu w p o g rz e b ie to w. K a lic iń s k ie g o. * R o h o tu ic z e K ó łk o T u r y s ty c z n e w K ra k o w ie u - r z ą d z a w s o b o tę 2 4 b., n o c n ą w y c ie c z k ę z p o c h o d n ia i d o r u in Z a k u ty n ie c k ie g o, r ó w n o c z e ś n ie o b s e r w o w a n ie w s c h o d u s lo ń e a. P u u k t z b o r n y 0 g o d z. 9 l /a p r z y o ś c ie z w ie r z y n ie c k i (s ta ra r o g a tk a ), W r a z ie n ie p o g o d y w y c ie c z k a o d b ę d z ie się w n a s tę p n ą s o b o tę. * W a ln e z g r o a d z e n ie C h ó ru ro b o tn ic z e g o w P o d g ó rz u o d b ę d z ie s ię w n ie d z ie lę 2 5 s ie rp n ia o g o d z. 1 0 ra n o w D o u r o b o tn ic z y w P o d g ó rz u (p la c S e rk o w s k ie g o 1 1 ) z p o r z ą d k ie d z ie n n y : 1 ) O d c z y ta n ie p r o to k o łu z o s ta tn ie g o z e b r a n ia, 2 ) S p r a w o z d a n ie s e k r e ta r z a i k a s y e ra, 3 ) W y b ó r z a r z ą d u 1 k o is y i k o n tr o lu ją c e j, 4 ) W n io s k i i in te r p e la c y e. W r a z ie b r a k u k o p le tu z e b r a n ie o d b ę d z ie się o g o d z in ę p ó ź n ie j w ty s a y d n iu b e z w z g lę d u n a ilo ś ć o b e c n y c h c z ło n k ó w. T. K o w a ls k i, p r z e w o d n ic z ą c y ; J. M o n d k ie w ic z, s e k r e ta r z. * C h ó r R o b o tn ic z y w P o d g ó rz u o d b y w a p ró b y ś p ie w u k a ż d e g o ty g o d n ia w e ś ro d y i p ią tk i w i e c z ó r o d g o d z. 8 9 V a ; chór k o b ie c y w e ś ro d y w ie c z ó r o d 7 8 i w n ie d z ie lę p r z e d p o łu d n ie d o W p is y d o c h ó ru k o b ie c e g o lu b ę s k ie g o p r z y j u je s ię c h ę tn ie w g o d z in a c h p ró b ś p ie w u w D o u R o b o tn ic z y (p la c S e rk o w s k ie g o 1 1 ). v * S tr y j. W s o b o tę 3 1 s ie rp n ia b, r. o g o d z. 6 w ie c z o r e o d b ę d z ie się w s a li R a d y g in n e j w S tr y ju w a ln a z g ro a d z a n ie s to w. B a z a r to w a ro w y s to w a r z y s z e n ia z a re je s tro w a n e g o z o g ra n ic z o n ą p o r ę k ą. P o r z ą d e k o b r a d : 1. O d c z y ta n ie p r o to k ó łu z o s ta tn ie g o w a ln e g o z g r o a d z e n ia. 2. S p r a w o z d a n ie z d z ia ła ln o ś c i z a r z ą d u i r a d y n a d z o r c z e j. 3. W n io s k i. 4. W y b ó r je d n e g o c z ło n k a z a r z ą d u i r a d y n a d z o r c z e j. J e ż e lib y to z g ro a d z e n ie n ie d o s z ło d o s k u tk u z p o w o d u z b y t s z c z u p łe j ilo ś c i o b e c n y c h, o d b ę d z ie się te g o s a e g o d n ia w te jż e s a e j s a li o g o d z. 6 l /a w ie c z o r e z t y s a y p o r z ą d k ie o b ra d w a in e z g ro a d z e n ie b e z w z g lę d u n a ilo ś ć o b e c n y c h. S tr y j, 2 3 s ie rp n ia Z a z a r z ą d : J erzy Madzia, Jan Jakubowski, skarb n ik. przew odniczący. Z a r a d ę n a d z o r c z ą : Zdzisław Babka, ln ż. Jędrzej Moraczewski, sekretarz. przewodniczący. / K o u n i k a t y l w o w s k i e. * Z a b a w a p a r t y jn a to w a r z y s z ó w lw o w s k ic h o d b ę d z ie s ię w n ie d z ie lę d. 1 w r z e ś n ia w o g ro d z ie p. N o w a k a, p r z y u lic y G ró d e c k ie j, n a p r z e c iw d w o rc a c z e r n io w ie c k ie g o, z a d o a i k o le jo w y i. B u f e t w e w ła s n y z a r z ą d z ie. M u z y k a. P r o g r a z a b a w y u r o z a ic o n y. P o c z ą te k o g o d z in ie 3 p o p o łu d n iu. W s tę p 3 0 h. NADESŁANE. ZAKŁAD DENTYSTYCZNY M. F i s c h e r a Kraków, ul. Kolejowa 2 k o l e j o w e g o ). Telefon Nr W y k o n u je w e d łu g n a j n o w s z e j e to d y w s z e lk ie w z a k r e s d e n ty s ty c z n y w c h o d z ą c e ro b o ty po c e n a c h p rz y s tę p n y c h. D r I z y d o r K r e n g e l otworzył kancelaryę, adwokacką w Krakowie, przy pl. WW. Świętych L. 11. Dr Norbert Gertler l e k a r z, p o w r ó c i ł. D r M i c h a ł L e i n k r a j p o w r ó c i ł i ieszka w Krakowie, u l. K r a k o w s k a 3 6. Tel Piece i kuchnie k a flo w e k r a jo w e i z a g ra n ic z n e d o s ta rc z a po u i a r k o w a n e j c e n ie M I C H A Ł H A L IB E J, L w ó w, u i. G r ó d e c k a L Ż l V N O S T E N S K A B A N K A F I L I A W E L W O W I E u l ic a T r z e c ie g o M a j a L. 2. x W p ł a c o n y k a p i t a ł F u n d u s z e r e z e r w o w e a k c y j n y : p r z e s z ło K 8 0, K 2 2, 0 0 0, S t a n w k ł a d e k n a k s ią ż e c z k i n a s z e g o Z a k ł a d u w y n o s i z k o ń c e k w i e t n i a r K 1 2 3, * 2 1 O p r o c e n t o w u je y w k ł a d k i n a k s ią ż e c z k i p o 4 V 4 % i w y p ł a c a y d z ie n n ie d o K b e z w y p o w i e d z e n i a. W y d a je y p r z e k a z y n a A e r y k ę i z a ła t w ia y ta ż e w s z e lk ie s p r a w y p ie n ię ż n e n a d e r k o r z y s tn ie. A r t u r L i e b e s k l n t T le k a r z w e te r y n a r y jn y o r d y n u je w e w s z e lk ic h c h o ro b a c h z w ie r z ę c y c h n i. L n b ic z 4 0. K O N S E R W A! O R Y U M Tow. Muzycznego ::: w Krakowie Stary Teatr, plac Szczepański L. 1, in s ty tu c y a s u b w e n e y o n o w a n a p rz e z r z ą d, k r a j i ia s to, p e d k ie r u n k ie d v r e k t o r a d ra W ła d y s ła w a Ż e le ń s k ie g o. P r o f e s o w i e : L a le w ic z J e r z y, L u d w ig A d a, B a ra b a s z W ik t o r, B r a n d y s A n t o n i, D r o z d o w s k i J a n, D e c W a le n t y, K r z y s z t a ło w ic z K a z i ie r z, L ip s k i S ta n is ła w, M o s c h e n i C a rlo, S k a r ż y ń s k i K a r o l, W ie - r z u c h o w s k i K a r o l, S c h w a rc e n s te in Z y g u n t, T e - s a r z ik J a n, Ś w ie r z y ń s k i M ic h a ł, W a le w s k i B o le s ła w, d r J. W. R e is s i k s. V r a n a E d u n d. N a u k a o b e j u je : ś p ie w s o lo w y, c h ó r o w y, fo r t e p ia n (k u r s p r z y g o to w a w c z y, n iż s z y, ś re d n i i w y ż s z y ), o r g a n y, s k rz y p c e, a lt ó w k ę, w io lo n c z e lę, k o n tra b a s, ir s t r u e n t a d ę te (d r e w n ia n e i b la s z a n e ) i h a r f ę ; t e o r y ę : z a s a d y u z y k i, h a r o n ię, k o n t r a p u n k t, h is to r y ę u z y k i, j ę z y k w ło s k i i t. d. N a u k a t e o r y ty c z n y c h p r z e d io t ó w d la u c z n ió w z w y c z a jn y c h b ę z p ła tn ie. W p is y c o d z ie n n ie o d g o d z in y i o d 5 6. W r o k u s z k o ln y /1 2 b y ło u c z n ió w. Używanej aszyny do pisania, silnej konstrukcyi, w dobry stanie, poszukuje Kasa chorych w Żywcu. Zgłoszenia z dodanie próbki pisa, tudzież z podanie żądanej ceny, należy przesyłać pod adrese: Powiatowa Kasa chorych w Żywcu. Stróżostwa bezdzietnego z długoletniei świadectwai poszukuję. Wiadoość: ulica Jasna 8, u właściciela. Przesyła broń wszelkiego rodzaju na próbę na 10 dni. 1-lufki lankastry od K 20, dubeltówki iankasster od K 30, Haerla od K 70', fioberty od K 8-, rewolwery od K 5-, pistolety od K 2 wzwyż. Cenniki ilustrowane daro. F. Dusek, fabryka broni, Opocno Nr. 2136, an der Staatsbahn (Czechy). L a c t o l usuwa po dłuższe użyciu piegi. L a c t o l niszczy wągry. L a c t o l usuwa wypryski i zaczerwienienia skóry. L a c t o l usuwa zarszczki. L a c t o l jest jedny z tych środków toaletowych francuskich, który w każdy dou znajdować się powinien. C e a p u d e ł k a 2 K. Do nabycia w aptekach, dro- gueryach i składach perfu- eryi. K t o c h c e z e g a r e k?za daro? By nasze znakoite zegarki wszędzie rozpowszechnić. rozdzielay według pewnej zasady 5000 z e g a r k ó w daro. Proszę przesłać swój dokładny adres na kartce koresp. do fabryki zegarów J A l i Ó B K Ó N I G Wlen, lil/2. Postat 45. Fach 104. Zgubiono w drodze z Bielska do Żywca w wagonie kolejowy dnia 18 b.. o godzinie 10 rano 2 weksle na suę po 600 K. z akcepte p. Józefa Lichten- steina. Łaskawy znalazca zechce je zwrócić pod adrese Naftalii Stern, Kraków, ulica Dietlowska 19, gdzie otrzya 20 koron wynagrodzenia. W in o g r o n # kuracyjne i stołowe najprf1 niejszych i najdelikatniejszy gatunków, o wielkich jagoda słodkie, świeżo ścinane 5 r, 3 kor. 50 hal.; jabłka stolo i gruszki t. zw. Kaiserbirn^1 5 kg. 3 kor.; ióp pszcze*' naturalny 5 kg. puszka 7 1> 50 hal. dostarcza J. Psrlut' Versecz 20 (Węgry poi.)

7 Nr. 192 Niedziela 25 sierpnia 1912 PŁASZCZE g o to w e je s ie n n e i z i o w e, a n g ie ls k ie i s z e w io t o w e, e le g a n c k o w y k o ń c z o n e p o c e n a c h przystępnych poleca PIERWSZA KRAKOWSKA SPÓŁKA KRAWIECKA C U. K O S S E R K R A K Ó W, U l. G r o d z k a 4 4, I. p. CUKRY CIASTA HERBATNIKI IMfeoca fabryk* fetrftstnłfców I, PtoZłffcUnAto, ftwfitotf Panowie! jw piący na utratę ęskiej.?bergii, niechaj u ż y ją natychiast działającego środka L E T T I N ^bżonego ze składników cheicznych. Żadne lekarstwo., ena Kor. 5. Przesyła dyskre- ^ie bez podania zawartości. Sposób użycia załączony. WeingSrtner, droguerya, Wie- H XVIII., Sternwartestr *8 starszych ężczyzn konieczne. Za kor. *^rzynka, 50 sztuk francuskich ^riców piwnych R A C Y A, Jsyła za zaliczką Fabryczny skład serów Piraci Roirafckleh, Kraków, Wlslcpola 7/N. ^nnik wysyłay na żądanie. Do sprzedania doy z ogródkie, obszer- 6 podwórze, zabudowania gosp o d arsk ie, koło kościoła, j iado ość: Zdziarska, Wishicz Nowy, kolo Bochni, ul. Zakowa. Z a j u ją c ą b r o s z u r ą W arto ści K 6 '4 0 o tr z y a W d y c z y te ln ik te g o p is a?^r o, g d y z a ż ą d a. R o s e n - j^ a n z & C o., C z e rn io w c e. 1001o400ktr. każdy zdolny i wyow y zarobić w każdej iejsco- ści przy sprzedaży bardzo pokupnego artykułu. Ot, Orty uprasza się nadsyłać: Pi ste restante Kraków 400. DARMO io ogólnej drożyzny otrzya każdy przediot u ż y tk o w y, kto zaówi 5 klg. paczkę żytniej kawy PR08AT. 1 paczka tylko K opłatnie do każdej iejscowości za, pobranie. j P R O B A T «daje bez doieszki kawy z ia r n is t e j zdrową i saczną kawę. Tylko prawdziwy z plobą woreczków z arką,probat. BERX SD ORFER Oetreide RBsters! BERN S D O RF 2 4 bet Trautenau, BBhrn. vsj Oo Aeryki i Kanady 355* LINIAKUNARDA «Lwowie, ulica Gródecki L. 99. Sens przeprawy okręto i Trye stu do Nowego Jorku III klasę Szur *. Dzieci nlźoj lat 12 k o r ' wraz 2 podatkie SUW U w a i a f e l e a N r. 9 9 ) Saxonla z Tryestu 20 sierpnia Panno ila z Tryestu 27 sierpnia Warnia z Tryestu 10 września. Z L lw o rp o lu : (Najszybsze i najwspanialsze parowce swia ta). Lusltanla dni* 7,28/9,26'tO Mauretania dnia 31/8, 21/9 12/10. K O R O N A T Y G O D N I O W Wji ożna sobie spłacać u I S. Z A H N A P Floryańska 31 w Krakowie 9 dostaw cy Związku C. I k. HfH urzędników państwowych, wszelkie jubilerskie przedioty srebrne i złote oraz wszelkiego rodzaju zegary i zegarki z najsławniejszych fabryk z 5- letnią gwarancyą, po n a d e r n is k ic h c e n a c h, ianowicie z e g a re k prawdziwy Roskopf Patent za K' 13', srebrny O- ega za K 24', zegarek 14- karatowy złoty za K 18-, 14- karatowy złoty łańcuszek za K 9-, łańcuszek srebrny K I ' jakoteż 14-karatowe złote pierścionki i kolczyki po K 3. Z powodu wielkiego zapasu. W o l e, g ru b ą s z y ję, nr u i, :: g ru c z o ły :: usuwa się szybko i gruntownie za poocą HOLLERDAUERA BALSAMU przeciw wolo. Flaszka'4 kor. O B IL E T Y OKRĘTOWI DO AMERYKI i KANADY K T O S I Ę C H C E U C M R O M B Ć O B Z A W O P Ó W I S T R A T W I E C M Ż Ą D A P O U C Z E Ń! Z O F IA BIISIADECKA OŚWIĘCIM. Galicyjski BANK LUDOWY dla rolnictwa i handlu T o w a r z y s t w o a k c y j n e we Lwowie ul. Sykstuska 17 Telefon p o d p a t r o n a t e c. k. u p r z y w. a u s t. L a n d e r b a n k u. W k ł a d k i n a k s ią ż e c z k i o d 2 0 K p o c z ą w s z y n a 4 '/ c % = W y p ł a t a d o K b e z w y p o w ie d z e n ia. P o d a t e k r e n t o w y o p ła c a B a n k z w ła s n y c h fu n d u s z ó w. = K A N T O R W Y M I A N Y = K upno I s p rz e d a ż p a p ie ró w, w a lu t i o n e t. W y p ła ta k u p o n ó w. Z le c e n ia g ie łd o w e. B e z p ła tn e p rz e g lą d a n ie lo s ó w. P rz e k a z y n a ie js c a k ą p ie lo w e i ia s ta c a łe g o ś w ia te. G o d z i n y k a s o w e o d 9 1 i o d kg. &Zd(<.,u uaitego K 2, lepszego K 2 40, (.(HuiafoyO pria K 2 80, białego K 4', pria puszystego K 6-, najlepszego K 7:, 8 i Puchu szarego K 6 i 7, białego pria K 10, piersiowego K 12 ' od 5 kg. począwszy optatnie. G o t o w a w y p y c h a n a p o ś c i e l z gęstego, czerwonego, żółtego lub białego ankinu, 1 pierzyna około 180 c. dług., 120 c. szei., wraz z 2 poduszkai pod głowę około 80 c. dług. i 60 c. szer. dostatecznie w y pchane nowe, szare, puszyste i trwałe pierze K 16 ', półpueba K 20', puche K 24. Pojedyncze pierzyny po K 10 ', 12 ', 14 ', 16 '. Pojedyńcze poduszki pod głowę po K 3 ', 3' 50, 4', pierzyny 200X140 c. wielk. K 13 ', 15 ', 18 ', 20'. Poduszki pod głowę 90X70 c. wielkości K 4'50, 5 ', 5'50. Pierzyny do pościelenia z najlepszego gradlu na pościel 18 0 X 116 c. wielk. K 13 ' i 15 '. W ysjłka od K 10 ' opłatnie za zaliczką lub za poprzednie nadesłanie należytości. MAKS BERGER w Deschenitz Nr a286, Czeski las. Bez ryzyka, bo zaiana dozwolona, albo zwrot pieniędzy. Bogato Ilustrowany cennik pościeli daro. FABRYKA PIECZĘCI KAUCZUKOWYCH! ORUKAftft 00833WYGH wyfconj szyldy, aaf f i S i p isy azaalidwase i KieyH p ttle w e, fimłfsri pieczą t- 'MnJĘkUt kwurs de lis tó w, aerae- J L J L n f f re te ry aajaew azej koa w yśój. W yko nanie dokładne, aa tyczenie w aśsgfo k ilk u godzin. CKHY W IZYH TĘFC T. ALEKSANDER FISCHHAB K R M lf f «H Craitka L 88. («b«fc. Ł ayto kraj,}. SRLVRT0 OBCASY GUMOWE R NIEDOŚCIGNIONEJ TRWAŁOŚCI Do nabycia we wszystkich tego rodzaju handlach. flh 1Q 7L1 Wsrędrla znany, stawny i ulubiony srou Uuniowy UUIO IO Przy większych zaówieniach znacznia zniżona ceny Aptekarza A. THIERRYESOBALSAM Alleirt echter Balsa «n itr SchcUcnitl-ApcUebi cci A.Thiarry in Pregrada Lei Rohitadi-Szuerbruna. JEDYNIE PRAWDZIWY z zieloną zakonnicę, jako arką ochronną. PRAWNIE CHRONIONA. Wszelkie fałszerstwa, naśladownictwa i sprzedaż innego balsau z ułudnyi znakai, będą ścigane sądownie i surowo karane. Ogólnie znane z dobrego działania przy wszelkich cierpieniach w szyi, kaszlu, wyrzuto, chrypce, zapaleniu gardła, bólo piersiowy, cierpienio płuc, szczególnie przy influency, cierpienio żołądka, zapaleniu wątroby i śledziony. Braku apetytu, złego trawienia, zaparciu, zewnętrznie przy bólu zębów i chorobo jay ustnej, darciu ięśni, oparzeniu, wyrzuto etc. 12 ałych lub 6 podwójnych lub 1 duża specyalna failijna flaszka koron 5'60. Aptekarza A, THIERRYEG0 jedynie prawdziwa centyfoliowa aść zapobiega i nsuwa zatrucie krwi. Czyni prawie każdą bolesną operacyę zbyteczną. Znajduje zastosowanie przy słabych piersiach położnic, wstrzyaniu odoływu pokaru, stwardnieniu piersi, otwartych ranach, nóg lub stopy, ranach, obrzieniu nóg, nawet przy próchnieniu kości, przy ranach z uderzenia, ukłucia, postrzelenia, przy ranach ciętych i zgnieceniach; do wyciągania wszelkich ciał obcych ja k : szkła i drzazgi, piasku, śrutu, kolców, etc. Przy wszel kich wrzodach, naroślach, karbunkułach, nowotworach, nawet skirze; przy kurzawkach, obieraniu paznokci, pęcherza, odparzeniu nóg, rano z parzenia, przy odleżeniu, upływie z uszów i przy zranieniu dzieci e4c. etc. Wysyłka tylko za poprzednie nadesłanie należytości tub za zaliczką. 2 słoiki kor. 3'60. Adresować należy: Schutzengel-Apotbeke d. A. THIERRY in Pregrada bel Rochitsch. Do nabycia w aptekach i hurtów, składach drogueryjnych. Wa Lwowie do nabycia: M. SAZGWSKI, aptekarz. SZYMON HAY aptekarz i PIOTR MIKOLASCH I Sp, droguerya. P l a c W i e l o p o l e. Analogiczno-patologiczne MUZEUM J e sz c z e ty lk o k ró tk i czas w K ra k o w ie! W Z n i ż o n e c e n y! - w Wstęp tylko 3 0 halerzy. NOWOŚĆ! FAV0 RIT I NOWOŚĆ! żurnal sezonowy na jesień I zię 1912/1913 wydanie z poiskle objaśnienie ód cena Kor. 1'20, z przesyłką Kor. 1'60, za zaliczką Kor. 1'85, p o le c a s k ła d ż u r n a ll g o to w y c h k ro jó w I a n e k in ó w M. Landau, Kraków, ulica św. Krzyża 5. Prosiy żądać tylko z polskie objaśnienie. SUKNA l odne ateryaly da skie i poleca do eksportowi ' SKORKOWSKY I SYK U MPOL CU, CZECHY. Prątki u tąianlt {ranka. Baaj tanin uiarkowała. ZEFIRY

8 : ; '. V!;.v ; T a s s s t e c z e s k i e p i e r z e 1 tg. szarego dartego K 2', lepszego K 2 40, półbiałego Kor. 3'60, białego K 4'80, I. jakości jak puch iękkiego i K 6, najlepszej jakości K 7'20, najle p s z e j sorty K 8'40, najlepszej jakości białego jak śnieg K 9' D n łt a n n e e is! z sę s l tkanego czerwonego, UUlUWu jju łu C l niebieskiego, białego lub żółtego nankinu, dobrze napełniona, 1 pierzyna łub 1 piernat 180 c. długa, 116 c. szeroka K 10 ', 12-, 15 ', 18 ', 200 c. długa, 140 c. szeroka K 1 3 ' -, 1 5, 18 '. 2 1', 1 poduszka 80 c. długa, 58 c. szeroka K 3', 3'50, 4 ; 90 c. długa, 70 c. szeroka K 4 50, 5'50, 6'. Nieodpowiadające zaienia się lub pieniądze zwraca! Dokładne cenniki wszędzie za daro i opłatnis. BENEDIKT SACHSEL, Lches Nr 326, koło Pilzno (Czechy). Z d o ln y c h a g e n t ó w dla interesów iejscowych za wysokie wynagrodzenie poszukuje się. Zgłoszenia do działu inserat. Naprzodu", Kraków, ulica Floryańska 55, I. p. G U M p raw d ziw e f r a n c u s k i e dla panów I-*z j jakości praw. Sytości w arkach peeztowych jedyna fi a tego rsis&jn I. K u k la, P r a g a, P e r ts w a N r. SSL Butr. łk a ń ) pilski Mailk z scjjłkisfilial I fnttsrai w ke»«rsia darssa i astoials Najlepsze czeskie źiódło zakupu! T a n ie p ie r z e! 1 kg. szarego, dobrego, dartego 2 K, lepszego K 2'40, najlepsze go, białawego K 2'80, białego K 4, b atego puchowego K 5*10; 1 kg. bardzo dobrego, śnieżno-białego, dartego pierza K 6'40 i 8, szarego puchu K 6 i 7, białego, dobrego K 10, najlepszego brzusznego K 12. Przy odbiorze od 5 kg, opłatnie. finłntud nnćnioi z czerwonego, niebieskiego, białego lub UulUnd }jyoliici żółtego nankinu, 1 pierzyna 180 c. długa, około 120 c. szeroka wraz z dwoa poduszkai, każda po 80 c. diuga, 60 c. szeroka, napełniona nowe, szore, bardzo trwałe puszyste pierze K 16, półpuehe K 20, puche K 24. Pojedyncze pierzyny K 10, 12, 14, 16. Poduszki po K 3, 3'50, 4. Pierzyna 200 c. długa, 140 c. szeroka K 13, 14'70, 17'80, 2 1. Poduszki 80 c. długie, 70 szerokie K 4'50, 5'20, 5'70. Piernaty z silnej dyki w pasy 130 c. długa, 116 c. szeroka K 12 80, K 14'80. Wysyłka za zaliczką od koron 12 opłatnie. Zaiana dozwolona, za nleodpowiadajęca pianlądza się zwraca. Szczegółow e cenniki daro i opłatnie. S. BENISCH w Deschenitz Nr 869 (Czechy) Zjednoczone austryackle akcyjne Towarzystwo żeglugi parowej A U S T R O A M E R 1 C A N A regularna i bezpośrednia kounikacya z Austryi do Aeryki, Kanady i t. d. K o zkłan ti JasEdy. a ) z T r y e s t u d o N o w e g o t l o r k a Argentyna.. 10 sierpnia Alice sierpnia Kaiser Fr. Josef 17 sierpnia Laura sierpnia Martha Washington.. 14 września b ) z T r y e s t u d o A r g e n t y n y p rz e z R io d e J a n e ir o Atlanta... 8 sierpnia Oceania.. 22 sierpnia F ra n c e sc a... 5 września inforacyl udzielają oraz sprzedaż kari okrętowych uskuteczniają dla zachodniej Galicyi i Bukowiny: K r a te & w i Jeneralna Ajencya Austro - Aerykany (80LDLU3T i Ski, filurs spedycyjno-koisowa) ulica Lubicz 7, naprzeciw dworca kolej. C z e r u l o w c e : Biuro pasażerskie Austro-Aerykany, Ratliausrstr. 20. Dla Galicyi w schodniej: Ł w t f w : Biuro pasażerskie Austro-Aerykany, ulica Na Błonie 2, oraz wszystkie prowincyonalne ajeneye, następnie T r y e s t : Dyrekcya Austro-Aerykany, Kia Melin Piccolo 2. W i e d e ń s Biuro pasażer. Austro-Aerykany, I. KSrtnarrlng 7., Biuro pasażer. Austro-Aerykany, II. Kaiser Josefstr. 36., Jeneralna Ajencya Austro-Aerykany Schenkor I Ska, Niedziela 25 'sierpnia 1912 Nr. 192 Północno Nieiecki Lloyd Breen Korcspondencya w języku polski, ruski i nieiecki. C N o P d d e u t s c h e r L l o y d, B r e e n ) Generalna Agencya dla Galicyi wa Lwowie, ul. Grodeeka 93 S - S O K O Ł O W S K I Regularna bezpośrednia kounikacya przewozowa pospiesznyi (cesarskii) i pocztowyi parostatkai z Breen: do Stanów ZJedneczenych Aeryki (Nowego Jorku, Galweston, Baltiore), Brazylii, Argantyny (Buenos Aires), Australii, Japonii etc. Bilety kolejowe do każdej stacyi Północnej Aeryki. Wszelkie wyjaśnienia w sprawach podróży i sprzedał biletów: G en eraln a Agentura Północno Nie. Lloyda w e L w o w ie, u lic a G r ó d e c k a L L i k i dureń, arka ochronna KOLONIA** jako nrjiopwsn d*>* 1 r hczaa o u tu arka. S ast K. MO, 6 seat. K. i '90, 12 as* 3'60 z dołączenie 42 «tr. zawierającej broszury z Dwtfe*- I 9 9 syai, wyayła nieznaczni*, bez podawanie firy i zawartości, dyakratnie, za zaliczką, albo poprzednie nadesłanie stal#- w a 1 U i r a H B i P anie d o u! B a czno ść! BLAIMSCHEINA M ARGARYNY Nie kupujcie asła ani innego tłuszczu zastępującego ada, nie spióbo* wawszy poprzednio słynnej i wszędzie wypróbowanej arki światowej U N I K U M gs* U N I K U M " U N I K U M U N I K U M " «nie jest żadną argaryną roślinną. cc zrobiona jest z najczystszego tłuszczu wołowego z jak najlepiej pasteuryzowaną śietaną, z tego powodu a najw śąk ssą w arto ść p ożyw ną i jest rzeczywiście zdrową. nie jest wyrobe sztuczny, lecz najczystszy na* t u t a l a y p r o d u k t e. jest w 50 /o tańszą od zwykłego asła, i pod gwarancyą o wiele wydatniejszą jak ono. T Y L K O B L A I M S C H E I N A U N I K U M " jest rzeczywiście jed y n esn p raw d ziw e zastępstwe asta, k t ó r e w s z y s t k ie d o t y c h c z a s z a c h w a la n e o w ie le Wyrób p r z e w y ż s z a. B L A I M S C H E I N A U N I K U M " zabezpieczony jest ciągłą państwową kontrolą, co jest uwidocznione na każdy pakiecie. S z a n o w n a P a n i! Niech Pani n ie d a s ię złudzić innei ogłoszeniai i niech używa zaiast asła do s ażen ia p ieczen ia g o t o w a n ia wyłącznie s a r o w a n ia C h le b a a e i B i y n y U N I K B i a l s c i a a r g a r U M u Wszędzie do nabycia. Z JE D M O SZ O K E F A B R Y K I s Na płóbę daro i opłatnie. M A R G A R Y N Y i M A SŁA, W IED EŃ XIV. IR a Do Szanownych Przyjaciół przeysłu polskiego i kupujących Pobudkę". O b c y f a b r y k a n c i w i d z ą, ż e w k r ó t k i c z a s ie, w s k u t e k b r a k u k u p u j ą c y c h, z u p e łn ie p r z e s t a n ą u n a s w k r a j u s p r z e d a w a ć s w o je b i b u ł k i c y g a r e t o w e. Z w y c i ę s t w o t e j g a ł ę z i p r z e y s ł u p o ls k ie g o, n a d p r z e y s łe o b c y, z a w d z ię c z y ć n a l e ż y c a łe u s p o łe c z e ń s t w u p o ls k ie u. Z w y c ię s t w o t o, w a ż n e d la n a s z e g o p r z e y s ł u, u ł a t w i ł a I * o t? u d k? a 44 w y r ó b p o ls k i, p o d k a ż d y w z g lę d e d o s k o n a ły. N a l e ż y s ię j e d n a k ie ć n a b a c z n o ś c i, g d y ż o b c y f a b r y k a n c i, c e le p o d e jś c ia n a s, u ż y w a j ą : p o l s i t e f e f e s p i s t f w n a s w y c h w y r o b a c h, b e z p o d a n i a s w e g o n a z w i s k o 1 i e j s c a f a b r y k i. U w a ż a ć w ię c t r z e b a p r z y z a k u p n i e b i b u ł e k c y g a r e t o w y c h, c z y p r ó c z p o ls k ie j n a z w y P o b u d k a 44 z n a jd u je s ię r ó w n ie ż i n a z w is k o o je M r» W. B e l d o w s k i w K r a k o w ie. T y l k o t e n w y r ó b c ie s z y s ię o g ó ln e u z n a n i e i p o c h o d z i z r ą k p o ls k ie g o r o b o t n i k a. Ż ą d a jc ie w t r a f i k a c h w y r a ź n i e : P o b u d k i 44 B e l d o w - u k le g o. w l H! W. B E Ł D O W S K I l e l c l e l f a b r y k i t u t e k i b i b u ł e k c y g a r e t o w y c h w K r a k o w i e.! NA R A T Y! B y szybko wielk ilość łańcuszków TĘ? i wspaniałych z( garków sprzeda dostarcza w cs fy ch Austro - W< B grzech natychlas n U R i,/a hor. 14 pierwszo M n ~ rz?dny prawdziwi j E waby zegarek r( MM Ig M ontoar z 3 srebl H 8 B aei kopertai Is dnie grawirowany i i 14 karatowy złoty łańci) szek pancerny najnowszego fa sonu cechowany za kor. 14(1 Na najdogodniejszych warun kach tylko kor. 4 iesięcznie Zegarek i łańcuszek także da ski. Wysyłka natychiastowi wszędzie za pobranie pierwsza kwoty kor R LECHNEP Do towarów Jubilerskich, Lun dsnburg Nr HANDEL ŻELAZA JÓZEFA FERTIGŚ K ra k ó w, u l. S z e w s k a I. poleca po najtańszych cenach: L o d o w n ia p o k o jo w e o 2 0 / n iż e j c e n y fa b r y c z n e j. P r i u s y " o r y g. s z w e d z ' k ie n r 3 0 K 8 '5 0, n r () K 9 '7 0, n r 1 K 1 0 '5 0. D ra ' b in k i p o k o jo w e i s k le p o w e i U y w a lk i o z d o b n e z a r u r e. Łóżka b la s za n ^ i ż e la z n e. N a jle p s z e w y r o b y s t a l o w e : b r z y tw y ) a p a r a t y d o g o le n ia, s c y z o r y k i i t. d. R B S B S B B I B n i B d tc wssli«filrlcii średek na piegij zlj sc Wrarsjr, wazełkie w y ; waty nfede i pryszcz*. Wy1 i wydelikaca twarz da veg«atepsic, te nadaje skdrz* łodość i świeżość. C* ślłtta 1 kerwta. K jf it e t s c k c M p ifk flo ś c lj Hydło te apeeyalaie przyreąd»ew«do otycia wraz z kre e. G * 1 kora. Apteka pad łtolyjeseniea*' w»iwkwł*, Rynak 28 'Pyeyłłrj. pecztawa codziennie. KAWY p a lo n e najlepszej jakości i po najtańszych cenach z pierwszej krajowej H y g le n ic z n e J P a la r n i poleca Wojciech Olszowski Kraków, Mały Rynak, róg ul. Szpitalnej jftaiakter od4powi«dziahky:!.#*» 8IWWWŁ D fs s fe M tla Łte w K n tk s w łd, u l. F i l i p a 1 1. ( T e ie f o u H r. I W

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców 977023929440229 > M am y dwóch kandydatów na prezydenta 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 29 (2977) 21.07.2014 Cena 1,50 zł ( w tym 8 % v a t Redakcja

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ ------ ------- ' -------............... ------------ ------------------- ----- --------------------- --- NUMER 33 (203) V Jarocin, 19 sierpnia 1994 r. > "

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73,

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 549-560 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 661 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Królowa Korony Polskiej.

Królowa Korony Polskiej. Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. k: Nr. 18. Kraków, 3. maja 1925. Rok I. ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. 1'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka)

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 587-595 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 13 (598) 29 m arca 2002 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,00 zł (w tym 7 % VAT) www.gj.com.pl Z i IY O Z IE N BĘDZIE TANIE] Patrz str. 2 ( N i e ) w y j a ś n i o n

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

J a r o t a J a r o c i n, p o b r a m

J a r o t a J a r o c i n, p o b r a m TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ N r 2 5 ( 6 1 0 ) 2 1 c z e r w c a 2 0 0 2 IS S N 1 2 3 0-8 5 1 X N r in d e x u 3 4 3 8 2 X C e n a 2,0 0 z ł ( w ty m 7 % V A T ) www.gj.com.pl Centrala: tel. 747-17-47,

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji Służba Polsce na terenie województwa olsztyńskiego Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego Echa Przeszłości 11, 249-268 2010 ECHA PRZESZŁOŚCI XI, 2010 ISSN 1509-9873

Bardziej szczegółowo

Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko

Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 195-199 2007 PRACE NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123,

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, 245-254 2016 Ekonomiczne Problemy Usług nr 123 ISSN: 1896-3 82X w w w.w n u s.e d u.p

Bardziej szczegółowo

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR SPORT CENA 25 GR TYG O D N IK ZU ŁO W - WILNO FAŁSZYW A D R O G A T R E N IN G LEKKOATLETY W M A R C U Z M A R SZU NARCIARSKIEG O ZUŁÓW- W IL N O - HOKEIŚCI PO D LUPA - KRYTYKOW AĆ JEST NAJŁATWIEJ - =

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

B a rty la i B ie d a

B a rty la i B ie d a 977023929420438 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 0 4 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) 17.09.2012 Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY

BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY BIULETYN TECHNICZNO- INFORMACYJNY W. Św id e r, L. Żych oń J. S m o liń sk i K. F rą c z k o w s k i K. Gwóźdź L. W o la ń sk i P ro g ra m ro zw oju system ó w i u rząd zeń in fo r m a tyk i w' la ta

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki W ie lo fu n k c y jn e z ie lo n e k o r y t a r z e d la n ie z m o t o r y z o w a n y c h u ż y tk o

Bardziej szczegółowo

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J ^Zanieś 'Stalinie/ i tym ui&zystkim/, ktazyza izeźły/ a tłusty/ pa&ud/zily/ do/ zadumy/1 tejleksfa/. O p ra c o w a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY

Gazeta Jarocińska PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY NASI DZIADKOWIE TURNIEJ BILARDOWY Gazeta Jarocińska T Y G O D N IK ZIEMI JA RO C IŃSK IEJ NUMER 3 (121) IV Jarocin, 22 stycznia 1993 r. CENA 3000 zt Już w k ró tc e!!! TURNIEJ BILARDOWY PLEBISCYT ROZSTRZYGNIĘTY K lu b P o o l B ila r d

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

MATURA '97. D ro ższe p rze d s zk o la

MATURA '97. D ro ższe p rze d s zk o la co o N CO O J a r o c i ń s k a N r 2 0 ( 3 4 6 ), / 16 maja 1997 T Y G O D N IK Z IE M I J A R O C IŃ S K IE J / ^ 1230 NASZA REKLAMA NA STR. 3 i 14 i l / 1 Ippon najlepszy w Polsce! W r o z g ry w a

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Spodaryk Patologia. narządu mchu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Krzysztof Spodaryk Patologia. narządu mchu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Krzysztof Spodaryk Patologia narządu mchu Wydawnictwo Lekarskie PZWL Prof. dr hab. med. Krzysztof Spodaryk Patologia narządu ruchu Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści Układ szkieletow y...

Bardziej szczegółowo

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe KI N ESI OT A P ING Andrzej Markowski Wstęp...6 U k ła d m ię ś n io w y i k o s tn y c z ło w ie k a...1 0 S ło w n ik... 1 2 Historia i rozwój

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

5 niedzielne występy Pidżamy Porno

5 niedzielne występy Pidżamy Porno T Y G O D N IK Z IE M I JA R O C IŃ S K IE J N r 3 (5 8 8 ) 18 styczn ia 2 0 0 2 IS S N 1 2 3 0-8 5 1 X N r indexu 3 4 3 8 2 X C e n a 2,0 0 zł (w tym 7 % V A T ) www.gj.com.pl 32.613 zł dla orkiestry

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w 977023929420436 > STRONA 17 Cmentarze: Cztery fale barbarzyństwa REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 36 (2879) 3.09.2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego

Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 9/4, 73-84 2010 ACTA Acta Sci. Pol., Administratio

Bardziej szczegółowo

Drużyna K P W Gdańsk przed metą,

Drużyna K P W Gdańsk przed metą, 17 V 39 CENA 25 GR SPORT TYG O D N IK Drużyna K P W Gdańsk przed metą, M Ó C TO CHCIEĆ! - R O ZW A ŻA N IA PIŁKARSKIE - CZY OBNIŻENIE P O Z IO M U W BIEGACH DŁUGICH? W YC H O W A N IE FIZYCZNE W P O C

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 1 B a n ie M a z u rs k ie u l. M a rii K o n o p n ick ie j 5 5 B S w W ę g o rz e w ie

Kod pocztowy 1 B a n ie M a z u rs k ie u l. M a rii K o n o p n ick ie j 5 5 B S w W ę g o rz e w ie L.p. M iejscow ość Kod pocztowy A d res 1 B a n ie M a z u rs k ie 19-520 u l. M a rii K o n o p n ick ie j 5 5 B S w W ę g o rz e w ie Nazwa Banku Spółdzielczego 2 Barczew o 11-010 u l. A.M ick ie w icz

Bardziej szczegółowo

Lany poniedziałek. Absolutorium i szkody. Wnumerze:

Lany poniedziałek. Absolutorium i szkody. Wnumerze: P R Z E D S I Ę B I O R S T W O H A N D L O W O - U S Ł U G O W E J a r o c i ń s k a TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 15 (2 8 9 ) 12 kw ietnia 1996 r. IS S N 1 2 3 0-8 5 1 X C ena 9 0 g r / 9 0 0 0 zł ELE^IX

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo