гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу"

Transkrypt

1 l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E ' O r g a n i z o w a n e g o p r z e z M u z e u m i O r o d e k K u l t u r y B i a ł o r u s k i e j w H a j n ó w c e Арганізаванага Музеям і Асяродкам Беларускай Культуры ў Гайнаўцы

2 O p r a c o w a n i e g r a c z n e : A g n i e s z k a T i c h o n i u k T ł u m a c z e n i a : J a n K a r c z e w s k i D r u k : L o g o A r t F o t o g r a e : A. T i c h o n i u k, T. T i c h o n i u k, J. K o r b e l, M. M c I n n i s, R. N o k o w Z r e a l i z o w a n o w r a m a c h p r o j e k t u P R Z Y G R A N I C Z N Y A L I A N S E T N I C Z N Y z e r o d k ó w U r z d u M i a s t a H a j n ó w k a M u z e u m i O r o d e k K u l t u r y B i a ł o r u s k i e j w H a j n ó w c e u l. 3 M a j a H a j n ó w k a T e l. ( 8 5 ) w w w. m u z e u m b i a l o r u s k i e. h o m e. p l E m a i l : t o m a s z t i c h o n i u w p. p l H a j n ó w k a

3 P o d l a s i e t o b o g a c t w o. y j e m y w c u d o w n y m z a k t k u, n i e k t ó r z y m a w i a j, ˆ U P a n a B o g a z a p i e c e m P o d l a s i e j e s t n a s z d u m. J e s t t u u n i k a t o w a p r z y r o d a l o k u l t u r o w ofl, r óˆ n o r o d n ofl w y z n a n i o w a, d r e w n i a n a w i efl i d o b r z y l u d z i e. l a s i e w o b i e k t y w i e j e s t s w o i s t y m h o ł d e m i p e w n e g o r o d z a j u w d z ił c z n ofl c i z a n o r a k i e b o g a c t w o, k t ó r y m P o d l a s i e n a s d a r z y. S y m p a t i a d o f o t o g r a 4 i d a ł a d o d i m p u l s d o s p ł o d z e n i a o w e g o k o n k u r s u, k t ó r y m oˆ n a fl m i a ł o p o w i e d z i e, ˆ e s t a ł k u m e n t e m, z a p i s e m t e g o, c o m i j a l u b j uˆ d a w n o o d e s z ł o. P o d l a s i e t o w d z ił c z n y k t ó r y d a j e w i e l k i e m oˆ l i w ofl c i p o p i s u u m i e jł t n ofl c i, a r t y z m u i w r aˆ l i w ofl c i o d K o n k u r s n i e w t p l i w i e s p r z y j a z a c h o w a n i u d z i e d z i c t w a k u l t u r o w e g o i p r z y n i c z e g o P o d l a s i a. P o p r z e z f o t o g r a 4 e n i e c h r o z w i j a s ił i s p e ł n i a s w o j e / T o m a s z T i c h o n i u k - p o m y s ł o d a w c a i o r g a n i z a t o r k o n k u r s u fi «fl. ó fl ˇ fi fl», fl, ««ˇ» fi»... fi. ˇ fi,», fl ˇ, fi» ˇ... fi «fi ˇ. «fi «fl fl» -» fl» «fl ˇ,» fi fi `» fl» fl «fl, fi» fi. ˇ fi ˇˇ fi fi fi, «fi fl, ˇ», ˇ fl, «fi fi fi». fi fi ` ««fl», ˇ fi fl ˇ `» ˇ, fl fl» ˇ,»» ˇ ˇ» ˇ», fl» fl,» fl «fl ˇ fi `» fi` fi. ˇ fl ˇ fl»fl» fl fi `. /» ˇ ˇ ˇ» /

4 1. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E W Y R Ó N I E N I E J A N U S Z A K O R B E L A : M a r i u s z T o k a j u k ( H a j n ó w k a ) J o a n n a W a p p a ( H a j n ó w k a )

5 1. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E J o a n n a W a p p a ( H a j n ó w k a )

6 2. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I N A G R O D A : T o m a s z O n i k i j u k ( H a j n ó w k a )

7 2. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I N A G R O D A : J e r z y I w a c i k ( H a j n ó w k a ) W Y R Ó N I E N I E z a m a l o w n i c z o f o t o g r a i : W i t o l d T i c h o n i u k ( H a j n ó w k a )

8 2. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E P a w e ł P a n l u k ( H a j n ó w k a )

9 2. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E A n n a P o d g ó r s k a ( H a j n ó w k a )

10 3. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I N A G R O D A : A d a m M a t u s z e w s k i ( G d y n i a )

11 3. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I N A G R O D A : A d a m M a t u s z e w s k i ( G d y n i a )

12 3. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I N A G R O D A : E u g e n i u s z N u r z y Ø s k i ( G d a Ø s k )

13 3. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I N A G R O D A : E u g e n i u s z N u r z y Ø s k i ( G d a Ø s k )

14 3. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I I N A G R O D A : P a w e ł M a t u s z e w s k i ( G d y n i a ) I I I N A G R O D A : T o m a s z S a u e r ( G d a Ø s k )

15 3. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I I I N A G R O D A : T o m a s z S a u e r ( G d a Ø s k ) J o l a i F r a n c i s z e k K l u c z y Ø s c y ( Ł ó d )

16 3. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E W Y R Ó N I E N I E P I O T R A N E S T E R O W I C Z A z a w r a l i w o w p o s t r z e g a n i u t u t e j s z e g o f o l k l o r u : A g n i e s z k a T i c h o n i u k ( H a j n ó w k a ) W Y R Ó N I E N I E P I O T R A N E S T E R O W I C Z A z a w r a l i w o w p o s t r z e g a n i u t u t e j s z e g o f o l k l o r u : M o n i k a O s i p i u k ( H a j n ó w k a )

17 3. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E W Y R Ó N I E N I E P I O T R A N E S T E R O W I C Z A z a w r a l i w o w p o s t r z e g a n i u t u t e j s z e g o f o l k l o r u : P a w e ł W o s z c z e n k o ( D u b i n y ) G r z e g o r z P i e t r a s z e k ( H a j n ó w k a )

18 3. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E B o g n a K w i a t k o w s k a ( K r a k ó w ) E l b i e t a I w a n i u k ( B i a ł y s t o k )

19 3. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E W Y R Ó N I E N I E : T o m a s z O n i k i j u k ( H a j n ó w k a )

20 4. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I N A G R O D A : K r z y s z t o f R e m l i n g e r ( G d a Ø s k ) I I N A G R O D A : A d a m F a l k o w s k i ( B i e l s k P o d l a s k i )

21 4. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I I I N A G R O D A : K o s m a G u t o w s k i ( B i a ł o w i e a ) W Y R Ó N I E N I E z a p o e t y k o b r a z u : T o m a s z S a u e r ( G d a Ø s k )

22 4. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E W Y R Ó N I E N I E z a j e d n o l i t y i r ó w n y p o z i o m z e s t a w u : J e r z y W o j c i e c h S o ł u b ( B i a ł y s t o k )

23 5. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I I N A G R O D A : J e r z y W o j c i e c h S o ł u b ( B i a ł y s t o k ) I I I N A G R O D A : A d a m F a l k o w s k i ( B i e l s k P o d l a s k i )

24 5. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I N A G R O D A : R y s z a r d P a j d a ( G d a Ø s k )

25 5. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I N A G R O D A : R y s z a r d P a j d a ( G d a Ø s k )

26 6. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I N A G R O D A : P i o t r w i d e r s k i ( B i e l s k P o d l a s k i )

27 6. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I N A G R O D A : P i o t r w i d e r s k i ( B i e l s k P o d l a s k i )

28 6. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I I I N A G R O D A : P a w e ł D b r o w s k i ( E ł k )

29 6. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I I I N A G R O D A : P a w e ł D b r o w s k i ( E ł k )

30 6. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E I I N A G R O D A : A d a m F a l k o w s k i ( B i e l s k P o d l a s k i )

31 6. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E W Y R Ó N I E N I E : T o m a s z O n i k i j u k ( H a j n ó w k a ) W Y R Ó N I E N I E : A d a m T r o c h i m i u k ( B i a ł a P o d l a s k a )

32 6. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E W Y R Ó N I E N I E : J e r z y W o j c i e c h S o ł u b ( B i a ł y s t o k ) J a n S ł o d o w s k i ( W a r s z a w a )

33 6. P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E A n d r z e j K i e r z k o w s k i ( K i e r z k i ) M a r e k M a l i n o w s k i ( S i e m i a t y c z e )

34 W I K T O R W O Ł K O W - a r t y s t a - f o t o g r a k s p e - c j a l i z u j c y s i w f o t o g r a i p e j z a u o r a z p r z y r o d y P o l s k i p ó ł n o c n o - w s c h o d - n i e j. O d r. c z ł o n e k Z w i z k u P o l - s k i c h A r t y s t ó w F o t o g r a k ó w. A u t o r o k o ł o s t u w y s t a w i n d y w i d u a l n y c h i k i l k u n a s t u a l b u m ó w, l a u r e a t p o n a d n a g r ó d w k o n k u r s a c h k r a j o w y c h i m i d z y n a r o d o w y c h. J u r y w 6. e d y c j i P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E T A D E U S Z A C Z E K - z a w o d o w y f o t o g r a k. P r a c o w a ł d l a M u z e u m P o ł u d n i o w e g o P o d l a s i a w B i a ł e j P o d l a s k i e j, G a z e t y W y b o rc z e j, C h w ila d la C ie b ie, y c ie n a g o r c o. A u t o r l i c z n y c h w y s t a w z b i o - r o w y c h o r a z i n d y w i d u a l n y c h. J e g o z d j - c i a m o n a o b e j r z e w w i e l u a l b u m o - w y c h w y d a w n i c t w a c h, p o w i c o n y c h L u b e l s z c z y n i e i P o d l a s i u, n p. : M i - d z y W i s ł a B u g i e m. J u r y w 3. e d y c j i P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E W y r óˆ n i e n i e n a X X V I I I F e s t i w a - l u P o l s k i c h F i l m ó w F a b u l a r n y c h G d y n i a , N a g r o d a M Im B A R E J A D Y n a P r z e g l d z i e F i l m ó w K o m e - d i o w y c h i N i e z a l eˆ n y c h B A R E J A D A J e l e n i a G ó r a J u r y w 5. e d y c j i P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E c h o d z e n i a a B i a ł o s t o c z a n i n z w y b o r u s e r c a. O d l a t z a f a s c y n o w a n y i p r o p a - M A R E K D O L E C K I q W a r s z a w i a n i n z p o - g u j c y p i k n o, r ó n o r o d n o k u l t u - r o w i w y z n a n i o w B i a ł o s t o c c z y z n y. Z w i z a n y z B i a ł o s t o c k i m T o w a r z y - s t w e m F o t o g r a c z n y m, w i e l o k r o t - n i e z a s i a d a ł w j e g o w ł a d z a c h, b d c p r e z e s e m p r z e z k i l k a k a d e n c j i. I n - s tru k to r fo to g ra i, fo to e d y to r w G a - z e c i e W s p ó ł c z e s n e j. J e s t z n a n y m i c e n i o n y m w P o l s c e i z a g r a n i c f o t o r e p o r t e r e m o r a z a u t o r e m z d j d o k u m e n t a l n y c h. B r a ł u d z i a ł w m i d z y n a r o d o w y c h s a l o n a c h F I A P w 3 4 k r a - j a c h w i a t a. A u t o r a l b u m ó w i i l u s t r a c j i k s i k o w y c h. A u t o r J A R O S Ł A W C H Y R A qz w y k s z t a ł c e n i a l e n i k, z z a w o d u f o t o g r a k i w y d a w - c a. W s p ó ł t w ó r c a a l b u m u " U t r a c o - n e p i k n o ". A u t o r f e l i e t o n ó w p r z y - r o d n i c z y c h r e a l i z o w a n y c h d l a T V P. O r g a n i z a t o r M i d z y n a r o d o w e g o F e s t i w a l u P r z y r o d y u b r o w i s k o w B i a ł o w i e y ( ). A k t y w - n i e d z i a ł a j c y w P o l s k i m T o w a r z y - s t w i e O c h r o n y P t a k ó w. J u r y w 3-6. e d y c j a c h P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E R O B E R T N O F I K O W q o p e r a t o r l m o w y / f o t o g r a k u p r a w i a j c y m. i n. a r t y s t y c z n f o t o g r a s t u d y j n. W s p ó ł p r a c o - w a ł z T V P 1, 2 T, V P K u l t u r a ; T V N, ( T V N T u r b o ), P o l s a t, M T V P o l - s k a, Z D F, B B C, J a p a n T V. L a u r e a t l i c z n y c h n a g r ó d 4 l m o w y c h m. i n. J Ab C I O W O D N I K X I P r z e g l - d u P o l s k i c h F i l m ó w F a b u l a r n y c h, M A R E K T O M A S Z U K I B i a ł o s t o c z a n i n, z w i z a n y z f o t o g r a 4 o d p o n a d 2 5 l a t. N a l eˆ y d o B i a ł o s t o c k i e g o T o - w a r z y s t w a F o t o g r a 4 c z n e g o. B i e g ł y s d o w y z z a k r e s u f o t o g r a 4 i. K o n - s u l t a n t d o s p r a w w s p ó ł p r a c y z a g r a - n i c z n e j F o t o k l u b u R P z L i t w w r a - m a c h F e d e r a c j i M ił d z y n a r o d o w e j S z t u k i F o t o g r a 4 c z n e j ( F I A P ). W s u m i e m a z a s o b k i l k a d z i e s i t w y - w i e l o k r o t n i e n a g r a d z a n e g o a l b u m u " w i t a G ó r a G r a b a rsk ta a" w. f o t o g r a 4 c z n y c h, z a r ó w n o i n d y w i d u a l n y c h j a k i z b i o M i m o p r y m a t u t e c h n i k c y f r o w y c h w o l i s w o j n i e z a w o d wn y c h. J u r y w 4. e d y c j i P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E L e j k. J u r y w 4. e d y c j i P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E

35 P A W E Ł G R Z E - M i e s z k a w G r ó d k u k. B i a - ł e g o s t o k u. A b s o l w e n t I n s t y t u t u F o t o - g r a i K r e a t y w n e j w O p a w i e ( C z e c h y ). U z n a n y i c e n i o n y a r t y s t a f o t o g r a k r o d o w i s k a b i a ł o r u s k i e g o. A u t o r k i l k u p r o j e k t ó w f o t o g r a c z n y c h, z k t ó r y c h n a j b a r d z i e j r o z p o z n a w a l n y j e s t p r o j e k t M i e l e s z k i, c i e s z c y s i d u y m z a i n t e - r e s o w a n i e m, p r e z e n t o w a n y w P o l s c e i z a g ra n ic. J u ry w 6. e d y c ji P O D L A S I E W O B I EK T Y W I E P I O T R N E S T E R O W I C Z - s y n z n a n e g o o p e r a t o r a M i k o ł a j a N e s t e r o w i c z a. C z ł o w i e k i l a s, P u s z c z a B i a ł o w i e s k a c z a r n o n a b i a ł y m J e s t a u t o r e m k i l k u n a s t u f e l i e t o n ó L w a u r e a t m i d z y n a r o d o w y c h n a g r ó d e k o l o g i c z n y c h. J u r y i r e p o r t a y z a j m u j c y c h s i m. w i n e d y c j i P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E p r o b l e m a t y k s p o ł e c z n z w i z a n z m n i e j s z o c i a m i n a r o d o w y m i i r e l i - g ijn y m i. A u to r k ilk u lm ó w : R u s k a P o l k a ( ), P o c z t ó w k a z n i e b a ( ), J ed n o y c ie z a m a ło ( ) i i n n y c h, J u r y w 3. e d y c j i P O D - L A S I E W O B I E K T Y W I E T O M A S Z T I C H O N I U K q H a j n o w i a n i n, a n i m a t o r k u l t u r y, p e r k u s i s t a r o c k o w e g o z e s p o łu V e rita s, o rg a n iz a to r F e s tiw a lu M u z y k i R o c k o w e j R O C K O W I S K O H A J - N Ó W K A. O b e c n i e d y r e k t o r M u z e u m i O r o d k a K u l t u r y B i a ł o r u s k i e j w H a j n ó w - c e. P o m y s ł o d a w c a i o r g a n i z a t o r k o n k u r s u P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E. J u r y w 5. e d y c ji P O D L A S IE W O B IE K T Y W IE J A R O S Ł A W S C H A B O W S K I q f o t o - g r a f, w ł a c i c i e l w i e l o p o k o l e n i o w e g o z a k ła d u fo to g ra c z n e g o F o to S ty l w H a j n ó w c e. J u r y w e d y c j i P O D - L A S I E W O B I E K T Y W I E A N D R Z E J J A N U S Z K O R B E L - d r i n. a r c h i t e k t u r y, d z i a ł a c z e k o - l o g i c z n y, d z i e n n i k a r z, f o t o g r a f. Z a ł o y c i e l P r a c o w n i n a r z e c z W s z y s t k i c h I s t o t. O d r o k u m i e s z k a B i a ł o w i e y, j e s t p r e z e - s e m T o w a rz y s tw a O c h ro n y K ra - j o b r a z u. A u t o r f e l i e t o n ó w m. i n. w b ia ło ru s k im p i m ie s p o łe c z n o -k u ltu ra ln y m C z a s o p is, l i t e r a c k i e j L a t a r n i M o r s k i e j z P o m o r z a i e k o l o g i c z n D z i k i m y c i u. A u t o r k s i e k, m. i n. A r c h i t e k t u r a y w N A T A L I A G I E R A S I M I U K - u r. W B r z e c i u n a B i a ł o r u s i. D z i e n n i k a r k a, f e l i e t o n i s t k a. O d 2 0 l a t m i e s z k a w H a j n ó w c e. B i b l i o t e k a r k a M u z e u m i O r o d k a K u l t u r y B i a ł o r u s k i e j w H a j n ó w c e ( ). O b e c - n i e d z i e n n i k a r z R a d i o R A C J A. C z ł o n e k T o w a r z y s t w a O c h r o n y K r a j o b r a z u. J u r y w 2. e d y c j i P O D - L A S I E W O B I E K T Y W I E Z B I G N I E W D Z W O N K O W S K I - f o t o g r a f, w ł a c i c i e l z a k ł a d u f o t o - g r a c z n e g o F O T O S T U D I O w H a j n ó w c e. W s p ó ł p r a c o w n i k w y - d a w n i c t w a B r a t c z y k. W s p ó ł a u - t o r w y s t a w y w i t a G ó r a A t h o s p r e z e n t o w a n e j m. i n. w M u z e u m w H a j n ó w c e, n a w. G ó r z e G r a - b a r c e, G n i e n i e, P o z n a n i u, w B r a z y l i i. J u r y w 1. e d y c j i P O D - L A S I E W O B I E K T Y W I E

36 O b r a d y J U R Y O d l e w e j : T o m a s z T i c h o n i u k, P a w e ł G r z e, W i k t o r W o ł k o w, J a r o s ł a w C h y r a, G r a y n a W o ł k o w

WIDOWISKO TANECZNE HARNASIE

WIDOWISKO TANECZNE HARNASIE WIDOWISKO TANECZNE HARNASIE P l a c P o d W i e l k K r o k w i, Z a k o p a n e 0 4. 0 8. 2 0 1 2 g o d z i n a 2 0. 0 0 M U Z Y K A : W o j c i e c h K i l a r / K a r o l S z y m a n o w s k i C H O

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a J L G 3 6 6 P A W I L O N O G R O D O W Y J L G 3 6 6 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p a w i l o n u o g

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

K B R P G # 1 Jaka jest przyszłość gier f abularnych?

K B R P G # 1 Jaka jest przyszłość gier f abularnych? 1 R e d a k c j a i k o r e k t a : K a t a r z y n a A r i e e n C h r u c i c k a, T o m a s z S m a r t f o x S m e j l i s, M a r c i n S e j i S e g i t, S z y m o n S i l i d a n P i t e k, M a r

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

ż ć

ż ć Ł Ł Ż ć Ż Ś ć ć Ż ż ć ć Ś Ż ż ć ó ż ż ć Ą Ż ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć ć Ż Ż ż Ż Ż ć Ś Ż Ż Ś Ś ż Ś Ż ż ŁĄ ć Ż Ą Ż Ł Ść ć Ść Ż ŁĄ Ś Ż Ą Ś ż Ż Ż ŁĄ Ą Ą Ż Ł ć ć ć ć Ż ć Ż Ż ż ż ż Ż Ż ż Ż ż Ź Ś Ż Ź Ź Ż ć Ż Ż ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ŁĄ Ą ÓŁ Ą Ą ŁĘ ÓŁ ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ć ę ę ę ę ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ę ęć ę ę ę ę ć ę ę ć ć Ę ć Ę ę ć ę ę ę ę ę Ą ę ę ę Ę Ą ęć ę ęć ę Ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ć Ę ę

Bardziej szczegółowo

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera opracowanie ankiety, przeprowadzenie ankietyzacji wśród ngo i jst w powiecie oleckim, opracowanie raportu z badania. opracowanie standardów

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż

Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż ĄŁ Ł Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż Ą Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó ć Ę Ą Ę Ą Ę Ó Ó Ó Ż Ó Ę Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ż Ż Ó Ź Ó Ó ć Ż ć Ż ć Ą ć Ó Ó Ż Ź Ź ź ź ź ź Ą ź Ż Ź Ó Ź ź ć ź ć ź Ź Ż Ó ć ć Ó Ó Ż Ź Ó Ó Ż Ć Ź Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ę Ł Ż Ą Ć Ó

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż Ł Ł ż ó ż Ż ź Ę ż ś ś ś Ę ś Ź ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż ł ż ó ŚĆ ż ż ź ż ż ż ź Ź ś ś ó ś ń ł ś ś ó ż ć ó ść ś ść ś Ę ś ś ć ś ś ł ś ś ó ś ś ś ż ć ż ó ść ć łó ść Ść Ź ó ł ś ś ć ó ł ń ń ć ł

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ł

ŁĄ Ł Ł Ę Ś ŁĄ Ł Ś Ś Ś Ą Ś Ó Ę Ś Ą Ś Ę Ą Ą Ś Ą Ó Ó Ś Ś Ą Ą Ę ć ć ć ć Ó Ó ż ć ć ć ż ć ż ć Ł Ś Ś Ś Ą Ś Ę Ś Ś Ś Ś Ś ż Ś ć ż ć ż ć Ś Ś ż Ó ć ż ć Ó Ó ć ż Ó ć Ś ć Ź ć ż ż ć ć Ó ć ż ć ć Ó ć Ó ż ż ć Ó ż ć Ó ć ć ż Ó

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Ę ż ć ŁĄ

Ę ż ć ŁĄ Ł Ł Ę ć ż Ś ć ć Ę Ę ż ć ŁĄ Ą Ł ć ć ć Ę ż ć Ą ć ć ż ć ć ż Ę ż ć ć ć ć ż Ę Ą ż ć Ś ż ć ż ż Ę ć ż Ł ć Ą Ę Ł ć ć ć Ś ć Ł ć ć Ą Ł ć ć ć ć ó Ę Ł ć ć Ą Ł ć ć ć Ł Ść ć ó ć ć ć ć ż Ł ć ć ć Ł Ą Ś Ł Ą ż Ę Ą ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ł Ś Ą Ś Ą Ł Ś Ś Ł Ł Ó Ą Ł ŚĆ Ń Ó Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ó Ł Ń Ś Ó ć Ś Ó Ń ŁĄ Ł Ó Ó Ł Ń Ś Ś Ó Ó Ó Ł Ń Ó Ł ć ć Ó Ó Ó Ł ć ż ż ć ć ż ż Ź ż ć ć ć Ó Ó Ó Ł Ń Ł Ó Ó Ó Ł ć ż ż ż ć ż ć ż Ł Ó Ó Ó Ł ż ż ć ć ć ć ć ć Ó Ż

Bardziej szczegółowo

Ą ź Ą ń ź Ł Ł ń Ł ń ń ź ń Ł Ś Ą Ń ń ŁĄ Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ą ń ń ń ń Ą Ą Ś ń Ó Ł ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń Ł ń Ą ŁĄ Ś Ł Ś Ł ń ń ń ń Ń Ą ć ń ń Ł Ń ń Ł Ł ń Ł ń ń ń ń ń ń Ź Ł ń ń Ź Ł ń ń Ł

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73,

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 549-560 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 661 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna

Bardziej szczegółowo

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 13 (598) 29 m arca 2002 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,00 zł (w tym 7 % VAT) www.gj.com.pl Z i IY O Z IE N BĘDZIE TANIE] Patrz str. 2 ( N i e ) w y j a ś n i o n

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Z e s p ó ł d s. H A L i Z C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I 2 0 1 5- V I 2 0 1 6 1. C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g

Bardziej szczegółowo

1 3

1 3 1 3 1 3 1 3 ؽ ؽ ؽ ؽ 0 4 ؽ 1 3 0 7 0 7 0 1 1 3 0 3 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 1 3 1 3 0 1 0 1 0 7 0 1 1 3 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 0 3 0 1 0 1 1 3 1 3 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 ؽ ؽ 1 3 0 1 0 1 0 1

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym

Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym E P a W M O V M,, - I S S N - Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym A N N A I. B R Z E Z I!b S K A *, A N N A N O W O T N I K * Funkcje wykonawcze, jako konstrukt

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców 977023929440229 > M am y dwóch kandydatów na prezydenta 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 29 (2977) 21.07.2014 Cena 1,50 zł ( w tym 8 % v a t Redakcja

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ł Ł ĄĄ Ą Ł Ą Ń Ń Ń

Ą Ł Ł Ł ĄĄ Ą Ł Ą Ń Ń Ń ź Ł ź ź Ł ź Ą ź Ą Ą Ą Ł Ł Ł ĄĄ Ą Ł Ą Ń Ń Ń Ś Ż ź Ą Ą ź ź Ą Ł Ł Ą Ą Ą Ń ź Ź ź Ł Ł ź Ś ź Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ń Ś Ą ź Ń Ą ź Ś Ś Ś ŁĄ ź ź ź Ó Ś ź ź ź Ż ź Ł Ą Ń Ń Ą ź Ś Ą ź Ł Ł ź Ź Ń Ś Ó Ą Ł Ł ź Ż Ż Ó Ó Ś Ó Ś Ó Ó Ń

Bardziej szczegółowo

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe KI N ESI OT A P ING Andrzej Markowski Wstęp...6 U k ła d m ię ś n io w y i k o s tn y c z ło w ie k a...1 0 S ło w n ik... 1 2 Historia i rozwój

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ą Ł Ż Ż Ą Ń Ą Ś ź Ść ć Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ó ć Ż ż ż ż ć ć ż ć ż Ść Ż ć Ó ź Ł ć Ą ż ż ć ć Ś Ą ż ć Ę Ś Ś Ł ć ć ż ć ź Ż Ę Ó Ś ć ć Ś ż ż ć ć Ż Ó Ń ć Ó Ż Ść Ś ć ć Ż ć Ę ć Ł Ź ŁĄ ż Ó ć ć Ę Ż Ę Ł Ś Ł Ł Ż Ż Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą

Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą Ą Ą Ł Ł Ń Ą Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą Ó Ą Ą Ą Ą Ę Ł Ą Ą Ę Ę Ą Ł Ą Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ą Ą Ł Ą Ą Ą Ę ĄĘ Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ę Ł Ą Ę Ó Ł Ą Ę Ą Ł Ę Ę Ą Ą Ź Ł Ń Ń Ą Ó Ż Ą ĄĘ Ę Ą Ą Ą Ę Ą Ł Ą Ą Ę Ł Ę Ó Ł Ł Ł Ę

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Rb-28 w ie s łę e2«/ roczne. sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku. d o d n ia 31 g ru d n ia 2006 r.

Rb-28 w ie s łę e2«/ roczne. sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku. d o d n ia 31 g ru d n ia 2006 r. MINISTERSTWO FINANSÓW ul.świętokrzyska 12 00-916 Warszawa ' ' ;^J ' r '/ ódzk' Nazwa sprawom, w^ 0^ 0wie^ Vl em P ^ S kim,-- Wydzial Organizacyjno-Administracyjny ul. Ja g ie llo ń czyka 8 fifi-400 G orzów

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka)

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 587-595 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ą Ó ć ć Ą ŁÓ Ó Ń ć ć Ż Ó ć ź Ę ć Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ó Ą Ą Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ćę ć Ę ć ć Ś ć ć ć ć Ę ć Ę ć ć ŚĘ Ł Ń Ń Ś Ą ć ć ź ć Ę Ć Ę ć Ę ć ć Ę Ę ć ć ć Ą ć ć Ę ć ć

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ń ń ń ź ź Ę Ś Ś Ć Ą Ę ź Ź Ń ń Ę Ą ń Ź ń ń ź Ś ń Ź ź ć Ł Ś Ą Ś ź Ą ń Ń Ź Ś Ó ŁÓ Ę Ó Ś ć ź Ę Ą Ś Ś Ś Ś ć Ą ź ń Ą ń Ź ź ź Ę Ł ń ń ń ź Ź Ą Ń Ą Ą ć Ź ń Ą Ń ń ń ź ć ń Ę Ś Ź ć ć ć ń ń ć ń ć ć Ź Ą ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ł Ó ź Ł ź Ł ź Ó Ó Ź Ó ŁÓ ź Ł Ś Ł Ź ź ŁÓ ź Ł ć Ć ć ż ć ż ż ć ż ż Ó ć ć ż ć Ł ź ż ż Ł Ź Ó Ż ć ć Ł ż ż ź ż Ć Ó Ł Ó ż Ż ż ż ż Ł Ó ż Ą ż Ł Ł ć Ł Ł Ł ż Ł Ó ż Ł ź Ż Ś Ł ż Ł ć Ż Ą Ł ż ż Ó ć ż ć Ń ć ć ż ż ć

Bardziej szczegółowo