PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ"

Transkrypt

1 ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena abonam entu: Abonament kwartalny 4 zł, półroczny 8 zł roczny 16 zł Prenum eratę i ogłoszenia przyjmują wszystkie biura dzienników i ogłoszeń Godziny urzędowe Redakcji od 6 do 7 wlecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca Redakcja i administr. K raków, G rodzka 4. Telefon Nr Konto P. K. O. Nr O głoszenia: Wiersz milim. 1 szp. na okładce.. 40 groszy Wiersz milim. 1 szp. na I. str. okładki 60 groszy Wiersz milim. 1 szp. w tekście groszy Cała strona okładki Z ł 200, Pół strony Z ł 101, Ćwierć strony Z ł. 50, Ósma strony Z ł. 25 Cała strona w tekście Z ł. 450, Pół strony~20. Ćwierć strony Z ł. 120, Jedna osma strony Zł. 60 WOLNY DOM SKŁADOWY S. A. W KRAKOWIE Adres telcgr.: DOM KRAKÓW. ULICA SŁAW KOW SKA L. 4 TELEFON Nr Publiczne składy: tranzytow e, wolno-cłowe i kra jowe przy stacji Kraków Dąbie (pojem ność 1500 w agonów). Specjalne piwnice dla wina i spirytualji. O trzym ane z zagranicy towary m ogą być clone częściam i wr ciągu 12 tu m iesięcy od dnia nadejścia do naszych składów. M agazynowanie, ubezpieczenie, tranzytowa reek s p e dy c j a, clenie. W ydawanie w a rra n tó w dla osiągnięcia pożyczek pod zastaw towarów. T o w ary należy a d re s o w a ć : WOLNY DOM SKŁADOWY S. A. W KRAKOWIE sta c ja KRAKÓW -DĄBIE, w łasn y to r. KSIĘGA ADRESOWA M IA ST A K R A K O W A i W O JE W Ó D Z T W A KRAKOW SKIEGO W ydaw nictw o p o zo staje pod k o n tro lą G m iny stoł. kró l. m iasta K rakow a. K R A K Ó W, R Y N EK G ŁÓ W N Y 4, I. p. (Lin ja A B) Tal P. K. O Ostatnia książka adresowo-informacyjna dla miasta Krakowa wyszła w r.,926. O potrzebie 1 użyteczności tej książki świadczył wówczas najlepiej wielki nakład, w jakim się ona rozeszła. W ciągu ubiegłych pięciu lat statystyka miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego wykazuje bardzo poważne zmiany tak w ruchu ludności, jak i w stanic posiadania nieruchomości. Poważne zmiany zaszły w organizacji państwowych Władz terytorjalnych i samorządowych, powstały nowe urzędy i biura, nowy podział czynności, inny zakres działania. W tym stanie rzeczy wydanie nowej Księgi Adresowej stało się konlecznem, a zadanie tego podjął się Komitet redakcyjny, który przy zapewnionem poparciu i pomocy władz państwowych, samorządowych itp., a p o d k o n t r o! * M a g i s t r a t u m. K r a k ó w * od szeregu miesięcy opracowuje podobną Księgę na podstawie źródłowych, oficjalnych i urzędowych materjałów. Księga obejmować będzie pięć działów: 1) ogólny szematyzm władz centralnych, samorządowych na obszarze R. P. z szczególnein uwzględnieniem Województwa rakowskiego, 2) wykaz mieszkańców m. Krakowa z oznaczeniem zajęcia, adiesu, telefonu, wykaz domów i ich właścicieli, zawody wolne, t. j spis lekarzy, adwokatów, notarjuszy, inżynierów itp., ) zdrojowiska, letniska wykaz hotelów pensjonatów, taryfy, skale podatkowe itp. 4) inseraty, które, ze względu na kilkutysięczny nakład, posiadać będą wysoką wartość propagandową, Księga Adresowa ukaże się z końcem bieżącego roku. W p r z e d p ła c ie do dnia 1/ 191 r. kosztuje Z t. t s 1, p o I I c r m i n i. p r z e d p ł a t y Z ł. t 5 '

2 W sprawie światowej sytuacji walutowej. N a te m a t p o w y ż s z y d n. 7 b. m. o d b y ł się w S t o w a r z y sz e n iu P r z e d s ta w ic ie li H a n d lo w y c h w W a r s z a w ie w ie c z ó r d y s k u s y jn y. R e fe r a t w y g ło s ił p. J ó z e f K a c z k o w s k i, au tor w ie lu p ra c z d z ie d z in y g o sp o d a r c z e j i e k o n o m i c z n e j. D la z r o z u m ie n ia o b e c n e j sy tu a c ji w a lu to w e j p r e le g e n t sięgna.ł d o d a lek iej p r z e s z ło ś c i, p o n ie w a ż z d a n iem je g o w s z y s tk o co się d z ie je o b e c n ie j e s t o rg a n ic z n ie z w ią z a n e z h isto r ją s y s t e m ó w w a lu to w y c h, r o z w ija ją c y c h się w p r o c e s ie d z ie jo w y m. W y c h o d z ą c z t e g o z a ło ż e n ia p r e le g e n t p o d d a ł a n a lizie sp r a w ę m o n e ta r n ą w g łó w n y c h m o m e n ta c h h isto r y c z n y c h, w y k a z u ją c, ja k ie m i z a sa d a m i p o w o d o w a n o się w z a m ie r z c h łe j p r z e s z ło ś c i w B a b ilo n ie, w E g ip c ie, a s z c z e g ó ln ie w P a le s ty n ie z a k ró la S a lo m o n a. W w y m ie n io n y c h k ra ja ch z ło to, ja k o sy m b o l w a r to śc i i w y m ia n y o d g r y w a ło b a rd zo p o w a ż n ą ro lę. W Im p erju m R z y m s k ie m z ło ta w a lu ta s ta w a ła się p o d s ta w ą g o sp o d a r k i w o k r e s a c h u sta le n ia i p o tę g o w a n ia s ię s ił m o c a r s tw o w y c h. W c z a sa c h n o w o c z e s n y c h z ło ta w a lu ta z a c z ę ła się s z c z e g ó ln ie siln ie k s z ta łto w a ć w w iek u 18-tym, a r e w o lu c ja fra n cu sk a i w o jn y n a p o le o ń sk ie s ta ły się p o c z ą tk ie m n o w e j e r y w g o s p o d a r s tw ie ś w ia to w e m, o- p a r te m na z ło c ie. D la ilu stra c ji p r e le g e n t w s k a z a ł ja k ie m i d ro g a m i d o c h o d z o n o d o w a lu ty z ło te j p rzed w o jn ą, p o d k r e śla ją c z n a c z e n ie ś. p. B iliń sk ie g o w p o w sta n iu id e i o w y p ła ta c h m ię d z y n a r o d o w y c h. P r e le g e n t zw*rócił sz c z e g ó ln ą u w a g ę n a ró ż n icę m ię d z y w a lu tą z ło tą, a w a lu tą o p a r tą o z ło to. W ro k u 1922 ra p o rt g e n u e ń s k i z a le c ił w p r o w a d zić w a lu tę z ło tą d la u su n ię c ia s k u tk ó w g o s p o d a r c z y c h w o jn y i inflacji. W is to c ie je d n a k w p r o w a d z o n o p o w s z e c h n ie ty lk o w a lu tę o p a rtą o z ło to z p o k r y c ie m 40 p ro c. W o d e jśc iu A n g lji o d p a r y te tu z ło ta p r e le g e n t w id z i c h ę ć u n ie z a le ż n ie n ia sie od F ra n cji i A m e r y k i i b liż s z e g o z e s p o le n ia się w m e tr o p o lji z k o lo n jam i. P r e le g e n t u w a ż a, ż e je d y n ie zd row ra i c e lo w a g o sp o d a r k a p a ń s tw o w a m o ż e u ch ro n ić s p o łe c z e ń s tw o od w s tr z ą s ó w, p r z y c z e m w a lu tę z ło to w ą u- w a ż a z a je d y n y i p e w n y m ier n ik w a r to ści. W a lu ta z lo to w a d a je s iłę i o n a u m o ż liw iła p r o w a d z e n ie w ie lk ie j w o jn y w cią g u ta k d łu g ie g o c z a su. Z ty c h w z g lę d ó w p r e le g e n t s c e p ty c z n ie o d n o si się d o B a n k u W y p ła t M ię d z y n a r o d o w y c h w B a z y le i, k tó r y n ie m o ż e o d e g r a ć ż a d n e g o p o w a ż n e g o z n a c z e n ia w sto su n k a c h m ię d z y n a r o d o w y c h. W d y sk u sji za b ra ł g ło s dr. A tla s, w y p o w ia d a ją c p o g lą d, ż e z ło to ja k o w a lu ta, w ra zie k a ta k liz m u t e ż n ie b y ło b y w sta n ie u ch ro n ić od w s tr z ą s u g o sp o d a r c z e g o. P r z y o b e c n e j str u k tu r z e m o n e ta r n e j z ło to o d g r y w a ro lę b a r o m e tr u, w sk a z u ją c e g o w o d p o w ie d n ie j c h w ili p o tr z e b ę w s z c z ę c ia ś r o d k ó w z a ra d c z y c h. P r z e c h o d z ą c d o n a szej w a lu ty dr. A tla s stw ię r - d za, że o p ie r a się o n a na m o c n y c h p o d s ta w a c h. S ła b o ś ć n a sz a j e s t w o b e c n y m ś w ia to w y m k a ta - k liź m ie g o sp o d a r c z y m n a sz ą siłą. N o w a in fla cja b y ła b y n ie s z c z ę ś c ie m, d la te g o n a le ż y się z p e łn y m u zn a n ie m o d n o sić d o p o lity k i w a lu to w e j n a s z e g o rządu. Podwyższenie taryf kolejowych w Austrji i Czechosłowacji. Musza na to zwrócić uwagę nasi eksporterzy i importerzy. K o m isja Z a r zą d za ją ca A u str ja c k ic h K o le i Z w ią z k o w y c h z g o d z iła się n a p o d w y ż k ę p e w n y c h n a le ż n o ś c i ta r y fo w y c h i o p ła t sp e c ja ln y c h, p o b ie r a n y c h p r z e z te k o le je. P o d w y ż k i s ta w e k ta r y fo w y c h m a ją n a o g ó ł c h r o n ić p r z e m y s ł i h a n d e l w e w n ę tr z n o -a u s tr ja c k i p r z e d im p o r te m. P o d w y ż k i m a ją d o ty c z y ć s ta w e k n a z a g r a n ic z n e zie m n ia k i w c z e s n e, r y b y i m ię so. P o d w y ż s z o n e d a lej m a ją b y ć s ta w k i ta r y fo w e za p r z e w ó z w ę g la i k o k su, o b c y c h w ó d m in e ra ln y c h, b e n z y n y i b e n z y n y w sta n ie su r o w y m. P o d w y ż s z o n e d a lej b y ć m a ją o p ła ty s k ła d o w e i w a g o n o w e, o ra p e w n e in n o d r o b n ie js z e g o ju ż z n a czen ia. W C z e c h o s ło w a c ji n a s tą p iła z d n ie m r. zm ia n a ta ry f w lo k a ln y m o b r o c ie to w a r o w y m ta m t. k o le i p a ń s tw o w y c h. Z m ie n io n o s ta w k i fr a c h t o w e z a p r z e w ó z d ro b n ic y d o k g. p r z e n ie sio n o d o k la s y I-ej. Z m ie n io n o d a lej p o s ta n o w ie n ia o d n o śn ie d o p r z e s y łe k p o s p ie s z n y c h oraz p r z e p r o w a d z o n o z m ia n ę w k la sy fik a c ji p r z e s y łe k. Z m ie n io n o te ż sta w k p r z e w o ź n e w k la sie 2 -g iej i 5-tej. P o s ta n o w ie n ia p o w y ż s z e Są w a ż n e r ó w n ie ż i z te g o w z g lę d u iż o d d z ia ła ją o n e n a t. z w. ta r y fy z w ią z k o w e, ja k ie C z e c h o s ło w a c ja z a w a r ła z sz e r e g ie m państw ' p o m ię d z y in n e m i i z P o lsk a. (A. P.) Biuro Spedycyjno-Przewozowe LEON FASS KRAKÓW, RACŁAWICKA 22. telef Załatwia spedycję i rozwóz towarów z dworca tow a rowego i na kolej. Ponadto uskutecznia przeprowadzki wozami meblowymi. Ceny niskie. x x x x x x x x x x x x x x x. x x x x x x x x: K U P C Y! Ż ą d a jcie n a s z e g o n a jn o w s z e g o k a ta lo g u LATAREK f ) ELEKTRYCZNYCH 9 C e n y z n a c z n ie z n iż o n e. ]. i Ch. Fsipnbaum, Kraków, ul, IHtiselsa S. - >

3 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ TREŚĆ N U M E R U : Pieniądz. Projekt podatku dochodowego i obrotowego. E tykietow anie tow arów. Projekt ustaw y o kosztach sądowych. Znaczna podw yżka znaczków pocztow ych. U iszczanie opłat manipulacyjnych p rzy przyw ozach reglam entowanych. Projekt nowej u staw y o opodatkowaniu w ina i miodu. Kronika. PIERWSZE PRZEZ WYS. WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE KONCESJONOWANE BIURO ORGANIZACYJNE i BUCH ALTERY)NO-REWIZYJNE S. SANDHAUSA zaprzysiężonego biegłego sądowego i rewidenta dla Spółdzielni z ram Rady Spółdzielczej Ministerstwa Skarbu. Kraków, Szujskiego 1 Telefon I. D ział O rg an izacy jn y. Organizacja księgowe ści przedsiębiorstw według w szelich n a jn o w sz y c h sy stem ó w, Zastosowanie indywidualne do potrzeb i życzeń danego przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu najnowszych przepisów prawnych i podatkowych. Zakłada również księgi według własnego najnowszego systemu Q A N P F T O i nakładu j j 1^1 i \ i- 4 dającego zawsze gotowy bilans i potrzebne daty statystyczno kalkulacyjne. Druki wiasne. Prospekty wysyła na żądanie odwrotnie. S pecjalny d ział dla o rg anizacji sięgow ości m ałych i ś r e d nich p rzed sięb io rstw. Porady w sprawach organizacyjnych. II. D ział B uchalteryjno-r ew izyjny. Bilansowanie. Regulacja i reorganizacja zaniedbanej księgowości. Stały lub czasowy nadzór nad księgowością. Porady we wszelkich sprawach buchalteryjnych i rewizyjnych P ro w a d z e n ie siąg m niejszych p r z e d sięb io rstw w łasnem i siłam i i w e w łasnem b iurze. III. D ział koresp o n d en cy jn y. Udziela listownie po;ad we wszelkich sprawach tnichalteryjnycli i rewizyjnych. W P I S Y na męskie i żeńskie KURSY HANDLOWE S. Gryszpana o d b y w a ją się w lo k a lu K u r só w w KRAKOWIE, ZIELONA 12. c o d z ie n n ie o d 9 12 i 4 7 Źadać prospektów! l I 8 1 i ło i Posiadam lokal w T A R N O W I E p r z y d o b r y m p u n k c ie, n a d a ją c y się n a jle p iej n a sp r z e d a ż n a fty, b e n z y n y i o le jó w, h u r to w n ie i d e ta lic z n ie. R e fle k tu ję na o b ję c ie filji ty lk o w p r o s t z R a fin erji, a w ra zie p o tr z e b y m o g ę d ać z a b e z p ie c z e n ie h ip o te c z n e. O fe r ty n a d s y ła ć p od a d r e s e m : H E R M A N Z U G H A K T, T A R N Ó W. Dr. NORBERT SALPETER P i e n i ą d z. W z a s a d z ie c a ły p r o c e s g o s p o d a r c z y zn a jd u je n as w p r z e w a ż n e j c z ę ś c i n ie p r z y g o to w a n y c h. N ic d z iw n e g o, w s tr z ą ś n ie n ia są z b y t siln e, a ż e b y m ó c je w s k u te c z n ie js z y s p o s ó b n e u tr a liz o w a ć. D la te g o p o n a jw ię k sz e j c z ę ś c i sto im y ja k b y p rzed z a g a d k am i ń ie d o r o z w ią z a n ia, z r e z y g n o w a n i, p r a w ie że n ie z d z iw ie n i co r a z to n o w e mi se n z a c ja m i. A p r z e c ie ż m o je m z d a n iem, d ja g n o z a ch o r o b y j e s t p r o sta i ja sn a, ty lk o ja k o ś s z tu k a s to s o w a n ia terap ji z a w o d z i. P r z e sile n ie o b e c n e w y p ły w a z. n a stę p u ją c y c h p r z e s ła n e k : 1) P r z e d e w s z y s tk ie m z. faktu, że p a ń s tw a ży ją p o n a d sta n, c o p o c ią g a za so b ą z b y t siln e o b c ią ż e n ia d a n in a m i w s z e lk ie g o rod zaju. 2) N a stę p n ie w b r e w te m u, że ruch m ię d z y n a r o d o w y to w a r ó w i k a p ita łó w w y m a g a n a jz u p e łn ie j w o ln e g o i s w o b o d n e g o ich o d p ły w u i p r z y p ły w u, w o ln o o- b r o ty m ię d z y p a ń stw a m i z o s ta ły p o p r o stu u n ie m o ż liw io n e d r o g ą w y s o k ic h b a rjer c e ln y c h, n a k a z a m i i z a k a z a m i p o s z c z e g ó ln y c h r z ą d ó w. ) W k o ń c u p o lity k a b a n k ó w e m is y jn y c h ż y je w c a łk o w ite j n iez g o d z ie z p r o c e s e m g o sp o d a r c z y m w k a ż d y m z. p o s z c z e g ó ln y c h p a ń s tw, u n a s n p. w s z c z e g ó ln o ś c i, ile ż e b a n k i e m is y jn e opierają, sw ą k a lk u la c ję e m i sy jn ą p ie n ią d z a na trzech m ie s ię c z n y m p o k r y c iu w e k s lo w e m, g d y r z e c z y w iś c ie w s z y s tk ie tra n za k cje o d b y w a ją się w r e g u le o b e c n ie w o k r e s a c h 6, 9 i k ilk u n a stu m ie sie c z n y c h, c o p o w o d u je, że p ien ią d z sta ł się d ro g i, a c e n y to w a r ó w p a d a ją. W s z y s tk o to w y w o łu j e z. n atu ry rzeczy z u p e łn ą d e z o r g a n i

4 za c ję n a ry n k a ch, a ta k a d e z o r g a n iz a c ja m u si w y w o ły w a ć p o g łę b ie n ie Kraku za u fa n ia, b o n ik t d o n ik o g o n ie m a za u fa n ia, c o w n a s tę p s tw ie w y t w a rza z a ła m a n ie się ap a ra tu tak s u b te ln e g o jakim w u str o ju k a p ita lis ty c z n y m jest a p a ra t k r e d y to w y. O s ta te c z n ie, k a ż d y in te r e s sta je się c z y s t o lo s o w y m. J e d e n d a je to w a r y, d ru gi p ra cę, ale n ik t n ig d y nie w ie, c z y d łu ż n ik z z o b o w ią z a ń się w y w ią ż e. W ie rzy ć się m u si n a s ło w o. K r e d y tu je się d la te g o, że się m u si, ale n ie d la te g o, że się c h c e. S k u tk ie m te g o k u r c z y się ż y c ie g o sp o d a r c z e d o c o r a z w ię k sz y c h r o z m ia ró w, b o je śli się m a tra c ić, to p r z y n a jm n iej n iech to b ę d z ie c z ę ś ć, a n ie od ra zu c a ło ść, i to j e s t o s ta te c z n ie p r z y c z y n ą, ż e ilo ść b e z r o b o tn y c h r o śn ie, ż e w k o ń c u d o c h o d z im y do' ta k ie g o sta n u n a s ta w ie n ia p s y c h ic z n e g o, k tó r y z ło ś liw o ś ć lu d z k a m n iej w ię c e j w te n s p o s ó b p o e ty c z n ie c h a r a k te r y z u je. D la te g o g łó d d o sk w ie r a, bo je s t za d u ż o z b o ż a i z ie m io p ło d ó w, d la te g o ruch b u d o w la n y z a m ie ra, b o j e s t z a d u ż o d r z e w a i a r ty k u łó w b u d o w la n y c h, d la te g o ta rta k i gin ą, b o je s t d u ż o la s ó w, a c e m e n to w n ie, b o za d u ż o su r o w c a, a c e g ie ln ie, b o za d u ż o g lin y, ta k, w s z y s tk ie g o j e s t za d u ż o n a w e t m a s z y n, n o w y c h w y n a la z k ó w i w y c z e r p a n y c h b e z r o b o c ie m lu d zi. N ie, ten s p o s ó b m y ś le n ia, j e s t tak d z ie c in n y, jak d z ie c in n c m i są d o ty c h c z a s o w e p r ó b y r a to w a n ia się z tej sy tu a c ji. W c a łe j k a lk u la c ji s p o łe c z n o -g o s p o d a rczej z a w o d z i p r o c e s d y s tr y b u c ji to w a r ó w i k a p ita łó w, c z y li s w o b o d n y ich r o z d z ia ł, p r z e s u w a n ie z m ie jsc a n a m ie js c e, tam g d zie r e n to w n o ś ć in te resu t e g o w y m a g a. S z o w in iz m g o s p o d a r c z y p o s z c z e g ó ln y c h p a ń stw za b ił p o p r o stu d e m o k r a c ję g o sp o d a r c z ą o p a r tą n a m ię d z y n a r o d o w e j s w o b o d n e j w y m ia n ie. 1 o to je s t e ś m y św ia d k a m i n ie c o d z ie n n e g o z ja w isk a. C h a ra k ter p ro d u k cji o b e c n e j o p a rty j e s t na o b s łu g i w an iu nie ty lk o r y n k ó w k r a jo w y c h, ale i z a g r a n i c z n y c h, c z y li n a m ię d z y n a r o d o w y m h andlu. T o p o c ią g a za Sobą, że k a p ita ły k r a jo w e m u sz ą o b s łu g i w a ć n ie ty lk o ryn k i w e w n ę tr z n e, ale i z a g r a n ic z n e. T y m c z a s e m, w b r e w te m u z a ło ż e n iu, k a ż d e p a ń s tw o c h c ia ło d o d r u g ie g o e k s p o r to w a ć, ale s tr z e g ło się, jak d ja b e ł ś w ię c o n e j w o d y p r z e d im p o r te m to w a - r ó w, che i tło d a w a ć to w a r y, ale s tr z e g ło się p rzed z a sila n ie m ryn k u im p o r to w e g o s w o je m i k a p ita ła m i p ic n ię ż n c n ń, b y je u sp r a w n ić d o w y r ó w n y w a n ia w a r to śc i e k s p o r to w a n y c h to w a r ó w to w a r a m i im p o r to w a n e m u C h cia n o p o p r o stu w y c ią g a ć o s z c z ę d n o śc i z d ru g ich p a ń s tw, g r o m a d z ić p ie n ią d z e, p ie n ią d z e, p ie n ią d z e w e fo rm ie z ło ta, k tó r e s k r z ę tn ie c h o w a n o w tr e so r y w ła s n y c h b a n k ó w, nie liczą c się te m, że w k o ń c u p a ń s tw o im p o r tu ją c e n ie b ę d z ie m ia ło z c z e g o sp r o w a d z a ć c z y li, że się e k s p o r t w ła s n y za b ije. R o b iły to w s z y s tk ie p a ń stw a. A k o n ie c teg o : O t b a n k r u c tw a w je d n e m p a ń s tw ie w y w o ły w a ły b a n k r u c tw a w d r u g ie m, a to z n o w u s p o w o d o w a ło z a m r o ż e n ie u d z ie lo n y c h k r e d y tó w to w a r o w y c h, a te z n o w u z a c h w ia n ie b a n k ó w rzecz, k tó r ą o b e c n ie o b s e r w u je m y, aż n a g le p r z e d zd u - m io n e m i o c z y m a c a łe g o ś w ia ta w y b ija się w sw e j p o tę d z e z ja w isk o i lu z o r y c z n o śc i o p o k i p ie n ię ż n e j, w i d z im y, ż e m im o p o k r y c ia z ło te m m a rk a n ie m ie c k a, p o c ią g n ę ła za s o b ą fu n t a n g ie ls k i, te n z a c h w ia ł d o la rem, a ten p o c ią g n ie za s o b ą fran k a fr a n c u s k ie g o, d la te g o b o is tn ie je tw a r d a w s p ó łz a le ż n o ść g o s p o d a r c z a ty c h w a lu t m ię d z y so b ą. L u d zie b łę d n ie ro z u m u ją, że p ie n ią d z j e s t tem p e w n ie js z y, im m a w ię k s z e p o k r y c ie w z lo c ie. T o j e s t n ie p r a w d ą. Z ło to d a je w a lu c ie d a n e g o k raju w ię k sz ą, lu b m n ie js z ą p e w n o ś ć u tr z y m a n ia się na p a r y te c ie z ło ta ale ty lk o d o p e w n e g o ę z a su. T r w a le o n o w a lu ty n ie z a b e z p ie c z a, i d la te g o nie na z ło c ie m o żn a b u d o w a ć p e w n o ś ć lo k a ty sw y c h o sz c z ę d n o ś c i, t. j. jej tr w a ło ść. B o tr w a ło ś ć w a lu ty je d n e g o k raju z a le ż n a j e s t od tr w a łe j z d o ln o śc i k o n s u m c y jn e j k ra ju im p o r tu ją c e g o, od m o ż liw o ś c i r o z w o ju j e g o ap aratu p r o d u k c y jn e g o z d a tn e g o z a r ó w n o d o o b słu ż e n ia to w a r a m i tak ryn k u w e w n ę tr z n e g o, ja k i z a g r a n ic z n e g o. C z y li, że w o s t a t e c z n o śc i z d o ln o ść k o n su m c y jn a j e d n e g o k raju z a le ż n ą j e s t o d z d o ln o śc i k o n s u m c y jn e j d r u g ie g o. 1 d la te g o w ła ś n ie, że w s z y s tk ie p a ń s tw a z. o s o b n a b u d o w a ć c h c ia ły s w e b o g a c tw o n a r o d o w e ty lk o n a e k sp o r cie, a w ię c na k o n su m o w a n iu ich to w a r ó w p rze z in n e p a ń stw a, ale r ó w n o c z e ś n ie d ą ż y ły d o u tr ą c e n ia m o ż liw o śc i ro z w o ju a p a ra tu p r o d u k c y jn e g o w p a ń stw a c h są sie d z k ic h p r z e z s to s o w a n ie w o b e c n ich b lo k a d y k r e d y to w e j d r o g ą u su w a n ia m o ż liw o śc i za sila n ia s w e m i k a p ita ła m i ty c h p a ń s tw i t w o r z e n ie m b a rjer c e ln y c h, ch ro n ią c y ch p rzed im p o r te m p a ń s tw k o n s u m c y jn y c h n a stą p iło z a ła m a n ie w a lu t. Z w ła s z c z a ty c h p a ń s tw, k tó r e z a s o b n e w o l b r z y m ie o s z c z ę d n o ś c i k r a jo w e, o s z c z ę d n o ś c i s w e w s w y c h tr e so r a c h k r y ły, n ic ch cą c n a ż a d e n s p o só b u ła tw ić ich o d p o w ie d n ie r o z m ie s z c z e n ie w p a ń s tw a c h m ło d y c h, p o w o je n n y c h, b y je z e sw e j S trony u m o c n ić w sile k o n s u m o w a n ia to w a r ó w z a g r a n iczn y c h. T o j e s t p r z y c z y n ą z a ła m a n ia się fu n ta, z a c h w ia n ia c h w ilo w e g o d olara, i to b ę d z ie p r z y c z y n ą z a c h w ia n ia się fran k a. B e z r o b o c ie w je d n y m k raju, w y w o łu j e b e z r o b o c ie w d r u g ie m, a o n o w y łą c z a m o ż liw o ś ć tr w a łe j k o n su m e ji. C z y li w a lu tę k a ż d e g o k raju u m a c n ia d o b r o b y t w d ru g im, n ę d z a ją n isz c z y, a z n is z c z y ć te m p e w n ie j m u si, im w ię k s z y j e s t z a k r e s tej n ę d z y lu d z k iej, im w ię k s z e o b sz a r y o b e j m u je, im s z e r s z e p o ła c ie k o n ty n e n tó w, a w ię c i p a ń s tw dotkniętfe są k a ta str o fą b rak u p ra cy. M o że z te j c a łe j tr a g e d ji o s ta te c z n ie w y b ije się z d r o w y r o z są d e k u lu d zi. D z isia j ju ż w id z im y, że p ie n ią d z sa m d la sie b ie n ie m o ż e b y ć c e le m, p r z e s ło n ił o n n am t y lk o w id o k n a sp r a w y g o s p o d a r c z e, ja k o n e r z e c z y w iś c ie się k sz ta łtu ją. S z o w in iz m e m g o sp o d a r c z y m n ie u tr z y m a się tr w a ło ś c i w a lu ty, n ig d z ie. HOTEL MONOPOL K ra k ó w, iw. G ertru d y 6 (centrum miasta, k.poczty gł) p ilcra 50 eleganckich pokoji, w holelu kawiarnia i bezpłatny garaż dla gości hotel.). Powołujący się na ogłoszenie otrzyma znaczny rabat. Większe obroty Han* dlowe, stałe dochody mieć będzie każda firma inserująca w Przeglądzie Kupieckim"

5 OŁÓW KI GRAFITOWE, CHEMICZNE, KOLOROWE DLA SZKÓL, BIUR i RYSOWNIKÓW WYROBU KRAJOWEGO POLECA: POLSKA FABRYKA OŁÓWKÓW L. ic. HARDTMUTH-LECHISTAN S. A. W KRAKOWIE. Projekty reformy podatku dochodowego i obrotowego. W o p r a c o w a n iu S e j m o w e j K o m isji S k a r b o w e j zn a jd u je się s z e r e g n o w y c h p r o je k tó w u sta w z d z ie d z in y p o d a tk o w e j. N ie z a w o d n ie w k r ó tc e p r o je k ty te z o s ta n ą w n ie s io n e na fo ru m S e j m o w e i na p o d s ta w ie d o ty c h c z a s o w y c h d o ś w ia d c z e ń s p o d z ie w a ć się n a le ż y, że p r o je k ty te z o s ta n ą te ż p r z e z S e j m zatwierdzone. C e le m p o in fo r m o w a n ia n a s z y c h c z y te ln ik ó w o n a jb a rd ziej in te r e su ją c y c h p r o je k ta c h, o m ó w im y p o k r ó tc e p ro jek t: z m ia n y p r z e p is ó w o p o d. dochodowym o r a z obrotowym p r z y r ó w n o c z e s n e m n a sz k ic o w a n iu s ta n o w is k a K r a k o w s k ie g o S to w. K u p c ó w, k tó r e d r o g ą m e m o r ja łó w w y d a ło w k w e s tj a c h ty c h s w o je o p in je: Podatek dochodowy: P r o je k to d a w c a p r z e w id u je je g o z n a c z n e p o d w y ż s z e n ie d r o g ą u s ta n o w ie n ia nadzwyczajnego dodatku d o p o d a tk u o t y le, iż p rzy d o c h o d z ie ro c z n y m p o n a d d o O d o d a te k w y n ie s ie 0,5 p r o c. 1 p ro c. M tf 2 pi OC. p ro c. 4 p ro c. D o d a te k te n m a b y ć p o b ie r a n y, p o c z y n a ją c od rok u 192. O d d o c h o d ó w ty c h nie b ę d z ie się p o - b ierd lo 10 p r o c. d o d a tk u, k tó r y d o ty c h c z a s b y ł d o lic z a n y. K r a k o w sk ie S to w a r z y s z e n ie K u p c ó w w o p in ji s w e j p o d n io s ło, że n a o g ó l o b c ią ż e n ie ty m p o d a t k ie m j e s t ju ż tak z n a c z n e, iż k u p ie c tw o n ie j e s t zd o ln e p o n ie ś ć d o ty c h c z a s o w e g o o p o d a tk o w a n ia, a c ó ż d o p ie r o z n a c z n ie p o d w y ż s z o n e g o. D la u n ik n ię c ia b o w ie m e w e n t. n ie ja s n o ś c i z w r a c a m y u w a g ę, ż e n a d z w y c z a jn y d o d a te k n ie b ę d z ie o b lic z o n y od p r z y p a d a ją c e g o p o d a tk u, le c z od o g ó ln e j s u m y u s ta lo n e g o dochodu, a w ię c n p. g d y k to b ę d z ie m ia ł u s ta lo n ą s u m ę d o c h o d u n a zł , n a te n c z a s k w o ta p o d a tk o w a, ja k a p r z y p a d n ie m u p ła c ić w y n ie sie : zł. 50. (w e d le sk a li p o d a tk o w e j) p lu s zl. 100 t. j. 1 p ro c. n a d z w y c z a jn e g o d o d a tk u c z y li r a z e m z a p ła c i zl. 60. P r o je k to d a w c a p r z y jm u je ta k ie s a m o o b c ią ż e n ie d la p o d a tn ik ó w o znacznej różnicy d o c h o d ó w. P o d je d n ą s ta w k ę p r z y jm u je n p. d o c h o d y od 10 do S to w a r z y s z e n ie z a p r o je k to w a ło w ię c za- r ó w n o z n iż k ę s ta w e k ja k o te ż o d p o w ie d n ie js z e r o z r ó ż n ie n ie w y s o k o ś c i d o c h o d ó w, a m ia n o w ic ie : o d d o /o.600 " , p o n a d Jak w ia d o m o m o ż n a p r z y d o c h o d z ie, n iep rzek ra - c z a ją c y m zł p o tr ą c ić p o 2 sto p n ie, o ile n a u tr z y m a n iu g ło w y ro d zin y zn a jd u je s ię w ię c e j n iż je d e n c z ło n e k r o d z in y. W e d le w ię c o p in ji S to w a r z y s z e n ia n a le ż y n a d z w y c z a jn y d o d a te k p o d a tk o w y ( k r y z y s o w y ) o b lic z y ć w e d le ostatniej sumy dochodu, a n ie o d p ie r w o tn e j np. d o ch ó d u sta la się na zl. z c z e g o n a le ż a ło b y p ła c ić w e d le sk a li p o d a tk o w e j z ł p o n ie w a ż je d n a k d a n y p o d a tn ik m a n a u tr z y m a n iu (p r ó c z ż o n y ) -je m a ło le tn ic h d zie ci, p r z e to n a le ż y m u p o tr ą c ić 6 sto p n i ta k, że p r z e s u w a się d o sk a li d o c h o d u n iż sz e j tzn..600, a p rzy - p a d a d a ją c y p o d a te k w y n o s i zł a z a te m nie d o n a le ż y d o lic z y ć d o d a tk o w ą s ta w k ę le c z d o s u m y zł Z u w a g i n a to r ó ż n ic a b y ła b y w ię c 8 z ło ty c h. Podatek przemysłowy od obrotu. W m e m o r ja le, z a w ie r a ją c y m o p iu je o d n. d o p r o je k tu n o w e liz a c ji te g o p o d a tk u, o m ó w iło S to w a r z y s z e n ie s z e r e g p o s tu la tó w, sta le w y s u w a n y c h p rzez s fe r y g o s p o d a r c z e, a w n o w e li n ie u w z g lę d n io n y c h. W ię k s z ą u w a g ę p o ś w ię c o n o k w e s tji Świadectw przemysłowych, c o d o k tó r y c h z n a n e m j e s t o g ó ln e s ta n o w is k o k u p ie c tw a, iż w in n y o n e s ta n o w ić część składow a p o d a tk u,,a o b e c n a form a p o b o r u te j uale ż y t o ś c i z n ie sio n ą. D o c z a su je d n a k u z n a n ia s łu sz n o ś c i n a s z y c h p o s tu la tó w i ich z r e a liz o w a n ia, w y s u n ię to s z e r e g w n io s k ó w, k tó r e b y c h o ć c z ę ś c io w o ła g o d z iły r y g o r y s t y c z n e p o s ta n o w ie n ia u s ta w y. I t a k : w y s u n ię to p r o je k t rozłożenia na raty n a leż y to ś c i z a ś w ia d e c tw o p r z e m y s ło w e, a b y p o ło w a ła tn ą b y ła d o 1 sty c z n ia, a d ru g a p o ło w a d o lip ca. BDalej d o m a g a n o się o d p o w ie d n ie g o r o z s e g r e g o w a n ia k a te g o r ji, m o ty w u ją c p o tr z e b a m i ż y c io w e m i i a r g u m e n ta m i s łu s z n o ś c i. N ie m o g ą b o w ie m b y ć d o w y ż -

6 Konkurs o g ła s z a się na n a p isa n ie p o d r ę c z n ik a Buchalteria bankowa p o d r ę c z n ik m a b y ć n a p isa n y ja sn o i z w ię ź le, o b ję to śc i d o 0 a r k u sz y d ru k u, fo rm a t p a p ie r u 2 x 1 6. Honorarium zł. za p r a w o w y d r u k o w a n ia I-g o w y d a n ia w ilo ści 2000 e g z e m p la r z y, za k a ż d e z a ś n a stę p n e p o zl. P r a c e z a o p a tr z o n e w p e w n e g o d ło i lis ty z a k le jo ne z p o d a n iem na k o p e r c ie g o d ła a w e w n ą tr z im ię i n a z w isk o z fo to g r a fją n a d sy ła ć d o d n ia -go g ru d n ia 192 r. d o P r e z y d ju m F u n d acji w ie c z y s te j H e n r y k a -J ó z e fa G h a n k o w sk in g o w W a r s z a w ie, ul. K r ó le w s k a, m. 11. sz y c h św ia d c z e ń p o d a tk o w y c h w z a k r e sie św ia d. p r z e m y s ło w y c h p o c ią g a n e te p r z e d s ię b io r stw a, k tó r e nie są w sta n ie u tr z y m y w a ć składu w temsamem obejściu", a to z p o w o d u b rak u o d p o w ie d n ic h u b ik acyj; d o k a te g. II. za lic z a n e b y w a ją p r z e d s ię b io r s tw a h a n d lo w e, k tó re sp r z e d a ją to w a r y już d a w n o n ie u w a ż a n e za wytworne" le c z sta n o w ią a r ty k u ły p o w s z e c h n e g o z a p o tr z e b o w a n ia (to w. w e ł n ia n e, p ó łw e ln ia n e, p ó łje d w a b n e, ta n ie o b u w ie k ra jo w e, p o r c e la n a k ra jo w a, ta n ie lu tra, u b io r y c o d z ie n n e itp.) w śró d d z is ie js z y c h s to s u n k ó w n ie n a le ży d ą ż y ć d o o g r a n ic z e n ia ilo ści pracowników handlowych, le cz w ła ś n ie z a c h ę c ić p r a c o d a w c ó w do ja k n a jlic z n ie jszeg o za tr u d n ia n ia p r a c o w n ik ó w. P o sta n o w ie n ia. u s ta w y, n a k ła d a ją c e na k u p c a z n a czn ie w y ż s z e c ię ż a r y p o d a tk o w e (II. k a te g.) li ty lk o z te g o p o w o d u, że za tru d n ia w ię c e j a n iżeli jednego p ra c o w n ik a, są d zisia j sz k o d liw y m a n a c h ro n izm em, p o z o s ta ją w ra ż ą ce j sp r z e c z n o ś c i z o b e c n e m i h a sła m i za tr u d n ia n ia p r a c o w n ik ó w d la u n ik n ięcia g n ę b ią c e j n a s k a ta str o fy b e z r o b o c ia. N a le ż a ło b y z a r ó w n o w in te r e sie r o z w o ju n a s z e g o p r z e m y s łu ja k o te ż w c e lu p o d n ie sie n ia k o n su m c ji u p r z y w ile jo w a ć p r z e d s ię b io r stw a, tru d n ią ce się sp r z e d a ż ą p r o d u k tó w p r o w e n ie n c ji krajowej, a w ię c nie za liczać d o w y ż sz ej tj. II. k a te g. h andl. ty ch p r z e d s ię b io r stw, k tó r e tr u d n ią się s p r z e d a ż ą k r a jo w y c h w y r o b ó w w e łn ia n y ch, p ó łje d w a b n y c h, o b u w ia tz w. w y tw o r n ie js z e g o, u b io r ó w n ie w y tw o r n y c h itp. D z ię k i n ie p ó d n o sz e n iu k o s z t ó w p o d a tk o w y c h, b ęd ą te ż m o g ły to w a r y te b y ć z n a c z n ie ta ń sz e i d o s tę p n ie js z e d la n a jsz e r sz y c h sfe r k o n s u m e n tó w. N a le ż y o p r a c o w a ć s z c z e g ó ło w o nowy podział p r z e d s ię b io r s tw na k a te g o r je. W p o d z ia le ty m u- w z g lę d n io n e b y ć w in n y je d y n ie ta k ie m o m e n ty, k tó r e w p ły w a ją na w y s o k o ś ć s a m e g o o p o d a t k o w a n ia p o d. o b r o to w y m. A w ię c d o w y ż s z y c h kak a te g o r ji z a lic z y ć b y n a le ż a ło p r z e d s ię b io r s tw a o istn ie n ie większych obrotach w z g l. tr u d n ią ce się sp r z e d a ż ą to w a r ó w w y b itn ie i faktycznie luksusowych, w y tw o r n y c h. L istę ta k ą o p r a c o w a ły b y Izb y p r z e m. h a n d lo w e. N ie n a le ż y z a ś w p r o w a d z a ć do u s ta w y m om entów przypadkowych, k tó r e w c a le n ie w s k a z u ją na ro zm ia r p r z e d s ię b io r stw, a c z ę s to w r ę c z o d w r o tn ie, n arażają o n e ty lk o p r z e d s ię b io r c ę na z n a c z n ie jsz e w y d a tk i np. lok al s k ła d o w y p o z a o b e jśc ie m ", za tr u d n ia n ie 2-ch d o -ch p r a c o w n ik ó w, g d y w ła ś c ic ie l c h o r y, g d y rod zaj p r z e d s ię b io r s tw a w y m a g a w ię k s z e j ilo ści o s ó b p iln u ją c y c h b e z p ie c z e ń s tw a i td. O d n o śn ie d o samego projektu noweli d o u s ta w y p o d a je m y w streszczeniu w a ż n ie js z e m o m e n ty, k tó r e n o w e la z a w ie r a p r z y r ó w n o c z e s n e m za p o d a n iu u w a g S to w a r z y s z e n ia. Stawki podatkow e: n o w e la p r z e w id u je, iż od 1. sty c z n ia 192 p r z e d s ię b io r s tw a h u r to w e j s p r z e d a ż y, p r o w a d z ą c e p r a w id ło w ą k s ię g o w o ś ć b ę d ą o p ła c a ły p o d a te k w e d le pół proc. sta w k i: P r z e d s ię b io r s tw a d ro b n ej sp r z e d a ż y, n ie p r o w a d z ą c e k s ię g o w o ś c i, o p ła c a ć b ę d ą p r z e z rok 192 n ad al dwa p.o :., za ś te sa m e p r z e s ię b io r s tw a b ęd ą o p ła c a ły 1 i p ó ł p ro c., jeżeli b ę d ą p r o w a d z iły p r a w id ło w e k się g i. P r z e d s ię b io r stw a d ro b n e j s p r z e d a ż y to w a r ó w s p o ż y w c z y c h p ie r w s z e j p o tr z e b y m ają p ła c ić w e d le 1 -p ro cen to - w ej sta w k i. O d 1. s ty c z n ia 19 n a stę p u je u lg a r ó w n ie ż d la d r o b n y c h p r z e d s ię b io r s tw h a n d lo w y c h (n ie p r o w a d z ą c y c h k s ię g o w o ś c i) o ty le iż h a n d le te b ę d ą p ła c iły w e d le 1 -p r e c e n to w e j sta w k i, z a ś ta k ie d r o b n e h a n d le, o ile b ę d ą k s ię g i p r o w a d z iły o p ła c a ć b ę d ą ty lk o % p r o c. K o m is i p o ś r e d n ic tw o h a n d lo w e m ają od 1-go sty c z n ia 192 p ła c ić w e d le 4 p r o c e n t, sta w k i. W o p in ji S to w a r z y s z e n ia p o d n ie sio n o, ż e z u w a g i na fakt, iż kryzys gospodarczy najdotkliw iej o d b ił się na przedsiębiorstwach handlowych drobnych, ż e n a sze d ro b n e k u p ie c tw o najbardziej potrzebuje bezzwłocznej ulgi, k o n ie c z n e m je st, b y u lg o w a 1 p r o c e n to w a sta w k a w p r o w a d z o n ą z o s ta ła d la te g o d zia łu h andlu już od roku 192. W n o w e li n ie u w z g lę d n io n o o r z e c z e n ia N. I'. A. L: rej. 1698/28 tj. k w e s t ji n a le ż y te g o r o z r ó ż n ia n ia h andlu d r o b n e g o od h u r to w e g o. P o s ta n o w ie n ia b o w iem, ty c z ą c e się 1 p ro c. s ta w k i d la p r z e d s ię b io r s tw h a n d lo w y c h tr u d n ią c y c h się s p r z e d a ż ą art. s p o ż y w c z y c h p ie r w s z e j p o tr z e b y w y r a ź n ie w sk a z u ją ty lk o na drobne p r z e d s ię b io r s tw a. G d y za te m k to ś sp r z e d a w a ł b ę d z ie częściowo hurtownie, a n ie b ę d z ie p r o w a d z ił p r a w id ło w y c h k s ią g h a n d lo w y c h, n a te n c z a s z n o w u z a k w a lifik u je się p r z e d s ię b io r s tw o ta k ie, ja k o p o d p a d a ją c e p o d II. k a t. h a n d lo w ą, co b ę d z ie s p r z e c z n e z w y ż. cy t. o r z e c z e n ie m ; o r z e k ło o n o z a ś z g o d n ie z d u c h e m u s ta w y i r o z s tr z y g n ę ło tę k w e s t je o ty le, źe ro zró żn ić n a le ż y d w ie e w e n t u a l n o ś c i alb o a) s p r z e d a ż hurtowa g d y m a m ie js c e d a lsz a o d sp r z e d a ż i td. oraz p r a w id ło w e k s ię g i alb o też. b) d e ta lic z n a - d ro b n a tj. w te d y, g d y brak j e d n e g o z ty c h 2-ch w a r u n k ó w, a w d a n y m w y p a d k u : k s ią g h a n d lo w y c h. W e d le o p in ji S to w a r z y s z e n ia n a le ż a ło b y w ię c w y r a ź n ie u sta lić, co r o z u m ie ć n a le ż y p r z e z d rob n ą s p r z e d a ż i to z g o d n ie z n a p r o w a d z o n e m o r z e c z e n ie m N. T. A. P ró c z t e g o za c h o d z i k o n ie c z n o ś ć o b n iż e n ia sta w k i d la p r z e d s ię b io r s tw tru d n ią cy c h się sp r z e d a ż ą art. s p o ż y w c z y c h p ie r w s z e j p o tr z e b y n a jw y ż e j d o /r )/o. N o w e la p r z e w id u je ty lk o k o m is sprzedaży, nie u w z g lę d n ia ją c p o s tu la tó w sfe r g o sp o d a r c z y c h w p r o w a d z e n ia p o ję c ia r ó w n ie ż k o m is u zakupu. P r o je k t n a k ła d a na k o m is a n ta o b o w ią z e k p r o w a d z e n ia prawidłowych ks ęg h a n d lo w y c h, c o je st z b y t w ie l k im c ię ż a r e m d la p o m n ie js z y c h p r z e d s ię b io r s tw k o m is o w y c h, k tó r e m o g ły b y ta k sa m o m ia ro d a jn ie u d o w o d n ić w y s o k o ś ć s w y c h o b r o tó w z a p o m o c ą p r a w id ło w y c h k s ią g h a n d lo w y c h komitenta. W e d le b r z m ie n ia d o ty c h c z a s o w e g o art. 89. u s ta w y winna Jest" K o m isją o d w o ła w c z a r o z str z y g n ą ć o d w o ła n ie n a jp ó ź n ie j w te r m in ie 6 m ie s ię c y od d n ia o d w o ła n ia. N o w e la r o z s z e r z a te r m in ten n a 9 m ie s ię c y, o p u s z c z a s ło w a w in n a jest" a w ich

7 m ie js c e s ta w ia s ło w o r o z str z y g a " o ra z d o d a je, że w ra zie n ie r o z s tr z y g n ie c ia o d w o ła n ia w p o w y ż sz y c h term in a ch, u w a ż a się o ile p ła tn ik te g o za rzą d a, o r z e c z e n ie l-szej in sta n c ji w y m ia r o w e j za p r a w o m o c n e i p o d le g a ją c e o r z e c z e n iu d o N. T. A ". N o w e la z u p e łn ie w ię c n ie z m ie n ia na k o r z y ś ć, le c z ra czej z n a c z n ie pogarsza o b e c n y sta n sp r a w y, p o w o d u ją c y k ilk u le tn ie z a le g a n ie a k tó w o d w o ła w c z y c h b e z ich z a ła tw ie n ia.p o w o d u je to k o n ie c z n o ś ć p ła c e n ia w m ię d z y c z a s ie n ie p r a w o m o c n e g o w y m ia r u a p r ó c z t e g o : u sta le n ia z e s z ło r o c z n e z a w s z e p r a w ie s łu ż ą za w iążąca, p o d s t a w ę dla- K om. sz a c u n k o w y c h m im o z a c z e p ie n ia ich d e c y z ji re k u rsa m i. P r o je k to w a n a zm ia n a j e s t nie do utrzymania w o- b e c n e j red a k cji i tr e śc i ze w z g lę d ó w ż y c io w y c h i p r a w n y c h. Z o s ta je b o w ie m o tw a r ta k w c s t ja czy p r z e z w n ie s ie n ie sk a rg i d o N. T. A. z a sk a r ż o n a d e c y z ja K o m. S z a c u n k o w e j sta je się p r a w o m o c n ą cz y ' te ż d e c y z ja ta musi być jeszcze rozpatrzona przez Komisję O dw oław cza, m im o w n ie s ie n ia p o u p ły w ie 9 m ie s ię c y sk a rg i d o. T. A. D a lej n ie w ia d o m o c z y w w y p a d k u, g d y K om. O d w o ła w c z a z a ła tw i o d m o w n ie z a s k a r ż o n e d o N. I. A. p o w in ien w z g l. m a p r a w o p ła tn ik i te druga d e c y z ji tj. K o m. O d w o ła w c z e j d o N. T. A. z a s k a r ż y ć. N a le ż y za tem w in te r e sie o b r o n y p ra w p ła tn ik a o ra z a u to r y te tu w ła d z y w p r o w a d z ić cbow iaykow y te r m in c h o ć b y 9 m ie s ię c y d la z a ła tw ie n ia o d w o ła li poci r y g o r e m, ż e w razie p r z e k r o c z e n ia p r z e z in sta n c ję o d w o ła w c z ą t e g o term in u prekluzyjnego (n ie p o r z ą d k o w e g o ) w y fular sta je się p r a w o m o c n y m w e d le wniosku płanika, a p rzy n a jm n ie j, iż p rzed r o z s tr z y g n ię c ie m r e k u r su nie m o że b y ć u s ta lo n y m w y m ia r za lata n a s tę p n e, p o o d n o śn y m rok u p o d a tk o w y m. O d p o ś n ie d o art. 47. d o ty c h c z a s o w e j u sta w y w sp r a w ie lu str a e y j i c z y n ie n ia wyciągów z ksiąg h a n d lo w y c h, n o w e la n ic p r z e w id u je ża d n ej z m ia n y, ch o ć sa, o n e k o n ie c z n e. R zą d zachęca sfe r y g o s p o d a r c z e d o z a k ła d a n ia k s ią g h a n d lo w y c h, d a ją c im w ty m w y p a d k u ulgi w sta w k a c h p o d a tk o w y c h w ty m c e lu, a b y u ła tw ić w ła d z y sk a r b o w y u ję cie c a łe g o, r z e c z y w is t e g o o b ro tu. Tylko ten cel p r z y ś w ię c a z a le c e n io m r z ą d o w y m. T e n d e n c ja ta nie znajdzie je d n a k ta k d łu g o z r o zu m ien ia, jak d łu g o b ę d z ie istn ia ł w o b e c n e j red a k cji art. 47. G d y b o w ie m c e le m w ła d z y j e s t s tw ie r d z e n ie o b o w ią z k ó w p o d a tk o w y c h danego płatnika, n ie m o ż e o n a u ż y w a ć j e g o k s ią g h a n d lo w y c h d la d o w ie d z e n ia się z nich o sto su n k a c h Innego p o d a tn ik a ; w te n b o w ie m s p o s ó b s łu ż y k u p ie c, p r o w a d z ą c y k s ię g i h a n d lo w e za su i g e n e r is donosiciela sk a r b o w e g o ". Z d o ś w ia d c z e n ia z a ś w ie m y d o k ła d n ie, jak b a r d z o na tem Cierpią k u p c y -h u r to w n ic y, p r o w a d z ą c y k s ię g i h a n d lo w e, g d y ż tracą przeważną cześć kjienteli, co z n ie c h ę c a ich i o d s tr a s z a od k sią g. N a le ż a ło b y w ię c p r z e p is te n zm ie n ić w ty m k ie r u n k u, ab y ty lk o w wyjątkowych w y p a d k a c h (k tó r e n a le ż a ło b y dokładnie o k r e ś lić ) w o ln o b y ło p o s iłk o w a ć się k s ię g a m i d la c e ló w c u d z e g o o p o d a tk o w a n ia w z g l. in fo r m a c ji o sto su n k a c h in n e g o p o d a tn ik a. Z p o d tej k o n tr o li d la c e ló w p o d a tk o w y c h n a le ż a ło b y te ż w y e lim in o w a ć drogą ustaw y k o le je, p o c z tę, P. K. O. b anki, u z d r o w isk a c o c z ę ś c io w o ch o ć n ie d o s ta te c z n ie już n a stą p i ło d r o g ą o k ó ln ik ó w m in iste r ia ln y c h p o stw ie r d z e n iu szkód, ja k ie z t e g o p o w o d u p o n io s ły n a sz e in s t y tu c je b a n k o w e, p o c z ta, k o le je, u z d r o w isk a. N o w e la n ie u w z g lę d n ia ogólnego p o stu la tu s fe r g o sp o d a r c z y c h, w y s u w a n e g o p r z e z Z w ią z e k Izb p r z e m. h a n d lo w y c h w p r o w a d z e n ia sądów skarbowych. R ó w n ie ż n ie w p r o w a d z a n o w e la zm ia n o d n o śn ie d o jawności w procedurze wymiarowej. W p r a w d z ie ) z a w ie r a o n a z m ia n ę n a le p s z e o ty le, iż w p r o w a d z a obow iązek u d z ie la n ia in fo r m a c y j- z g ła sz a ją c y m się p ła tn ik o m lub ich p e łn o m o c n ik o m, jed n a k in fo r m a c je te m o g ą b y ć ty lk o u stn ie u d z ie la n e i o d n o sić sio d o p o d sta w w y m ia ru o ra z k w o t u sta lo n y c h o b r o tó w i p r z y p a d a ją c e g o d o u is z c z e n ia p o d a tk u ". T o cteściowe u w z g lę d n ie n ie p o s tu la tó w od p ie r w s z e j c h w ili w y s u w a n y c h p r z e z p ła tn ik ó w j e s t je d n a k niedostateczne. N a le ż a ło b y b o w iem w p r o w a d z ić zasadę pełnej jawności p o d o b n ie ja k to m a m ie js c e p rzy p. p o d a tk u d o c h o d o w y m tak, że n a le ż a ło b y p ła tn ik o w i w z g l. j e g o u p e łn o m o c n io n e m u z a s tę p c y u d z ielić p r a w a przeglądania a k tó w, d o ty c z ą c y c h o p o d a tk o w a n ia j e g o o s o b y i sp o r z ą d z a n ia z n ich wyciągów. Jak z p o w y ż s z e g o w y n ik a, R ząd isto tn ie zam ierza szereg uig wprowadzić. N ie m o żn a z a p r z e c z y ć, ż e z n iż e n ie s ta w e k p o d a tk o w y c h s p o w o d u je z n a czn ą u lg ę d la h a n d lu. N ie m n ie j je d n a k u b o le w a ć n a le ż y nad te m, ż e w m ie jsc e g r u n to w n e j, z a s a d n ic ze j refo r m y tej n ie s z c z ę s n e j u s ta w y o p o d. p r z e m y s ło w y m d o s ta je m y ty lk o nieznaczne ulgi. B ę d z ie w ię c trzeb a n a d a l r z e c z o w y m i, k o n k r e tn y m i arg u m e n ta m i w a lc z y ć i d ą ż y ć d o u w z g lę d n ie n ia d a lsz y c h w y m o g ó w z a in te r e s o w a n y c h sfe r g o sp o d a r c z y c h. Etykietowanie towarów'. O becni*' o k a z u je się, że sp r a w a e ty k ie to w a n ia n ie k tó r y c h to w a r ó w, a m ia n o w ic ie to w a r ó w s p o ż y w c z y c h, o d ż y w c z y c h, w o d y m in e ra ln e j i śr o d k ó w to a le to w y c h, je st już z a s a d n ic z o u z g o d n io n a od s z e r e g u m ie s ię c y. N a tej p o d s t a w ie p la n u je się p r z e r e d a g o w a n ie d o ty c h c z a s o b o w ią z u ją c e g o r o z p o rzą d z e n ia z d n. 22. II u z u p e łn io n e g o r o z p o r z ą d z e n ie m z d n. 24. V I W n o w y m te k ś c ie r o z p o r z ą d z e n ia b ę d ą d o d a n e to w a r y p e r fu m e r y jn e, p o n ie w a ż n ie k o n ie c z n ie p o d p a d a ją o n e p o d p o ję c ie ś r o d k ó w to a le to w y c h. E ty k ie to w a n iu m a ją w y m ie n io n e to w a r y p o d le g a ć sk ą d k o lw ie k p o c h o d z ą ", a w ła d z e c e ln e m a ją p r z y p iln o w a ć, a b y to w a r y im p o r to w a n e b y ł) z a o p a tr z o n e w o d n o ś n e o d z n a cz en ia. Z e w z g lę d u na k o n ie c z n o ś ć u z g o d n ie n ia s p r a w y z G d a ń sk ie m, p r z e s ła n o p r o je k t te n d o K o m isa r ja tu R z e c z y p o s p o lite j P o lsk ie j w G d a ń sk u, k tó r y p o r o z u m ie w a się w tej m a te rji z w. m. G d a ń sk ie m - D o u z g o d n ie n ia d o ty c h c z a s n ie d o s z ło, p o n ie w a ż G d a ń sk, a c z k o lw ie k p o c z ą tk o w o p r a g n ą ł, ab y w y ro b y g d a ń sk ie b y ły tr a k to w a n e n ie jak za g r a n ic z n e, le c z ja k to w a r y p o ls k ie k r a jo w e, p ó ź n ie j w y s u n ą ł je d n a k z a s tr z e ż e n ia, g d y z r e fle k to w a ł się, ż e ch o d z i b ą d ź co b ą d ź o p e w n e g o ro d za ju o g r a n ic z e n ia w s p r z e d a ż y. P r a w d o p o d a b n ie w k r ó tc e z a in te r e s o w a n y r e fe r e n t M in is te r stw a P r z e m y s łu i H an d lu p o je d z ie d o G d a ń sk a, a ż e b y o s o b iś c ie d o p iln o w a ć z a ła tw ie n ia sp r a w y i s p o w o d o w a ć G d a ń sk d o w y d a n ia od s ie b ie a n a lo g ic z n y c h p r z e p is ó w, c o je st d la fo r m a ln e g o z a ła tw ie n ia sp r a w y k o n ie c z n e.

8 S.' L K IBEL. Wymowa okna wystawowego. O k n u w y s t a w o w e m u p r z y p a d a rota m ilc z ą c e g o s p r z e d a w c y ". J a k ż e w ię c sk r u p u la tn ie m u si b y ć o b m y śla n a c a ło ś ć w y s t a w y, a b y o n a milcząco m o g ła przemówić d o p r z e c h o d n ia. P r z e m ó w ić i p r z e k o n a ć. O p e r o w a n ie a r g u m e n ta m i p r z e k o n y w u ją c y m i w d z isie jsz y c h cza sa c h p r z e d s ta w ia r z e c z y w iś c ie n ie m a łe tr u d n o śc i. Id zie m ia n o w ic ie p r z e d e w s z y s tk ie m o p o z y sk a n ie k lien teli, d y sp o n u ją c e j g o tó w k ą. T a k a j e s t n a jm ilej w id zia n ą. W r e s z c ie k u p ie c n ie p o g a r d z a r ó w n ie ż i p u b lic z n o śc ią m n ie j z a so b n ą, n a b y w a ją c ą to w a r y ta ń sz e. W y s iłe k k u p ca w k r a czać tu ju ż m u si na to ry p s y c h o lo g ji p r a k ty c z n e g o ż y c ia c o d z ie n n e g o. A r g u m e n ta c ja w o k n ie w y s ta w o w e m p r z e ja w ia się 11 n as p r z e w a ż n ie w p o s ta c i r o z m a ity c h n a p i s ó w. 1 tak sp o ty k a m y się c z ę s to z. d ru ki w a n y m n a p is e m : C en y n a jn iż s z e, N a jta ń sz e ź r ó d ło z a k upu". N a p is y p o d o b n e, fig u r u ją ce z w ła s z c z a w m n ie j sz y c h sk le p a c h, n i e mogą c h y b a w y w o ła ć w r a ż e n ia w śró d w c h o d z ą c y c h w ra ch u b ę p r z e c h o d n ió w. S a m i o d n o śn i k u p c y n ie łu d z ą się co d o s k u t e c z n o śc i ty c h śr o d k ó w z a c h ę ty, a je d n a k z w y c ię ż a w ty m w y p a d k u siła z w y c z a jó w m ie jsc o w y c h ". S z c z e g ó ln ie z a b a w n ą j e s t w y w ie s z k a, o b w ie s z c z a ją c a w c ią g u c a łe g o rok u ra d o sn ą w ie ś ć, iż p araso le n a d e szły ". P o c h o d z i o n a z a p e w n e z c z a só w, k ie d y b y ła h aussa" na p a r a so le... W w itr y n ie p e w n e j p o w a ż n e j firm y k o lo n ia ln e j w id o c z n ą b y ła w śró d ro z m a ity c h w ie lk o śc i p a c z e k h erb a ty, je d n a w ię k s z a p u s z k a b la sz a n a. \ m ie s z c z o n y o b o k n a p is g ło s ił, że c e n a s a m e j p u s z k i w y n o s i Z ł. A, je d n a k n a b y w c a 2 k g. h e r b a ty o- tr z y m a ć ją m o że b e z p ła tn ie. W y n ik p o d o b n e j z a c h ę ty w y d a je się w w y s o k im sto p n iu p r o b le m a ty c z n y. N ie u le g a ża d n ej w ą tp liw o ś c i, że nikt z tej p r o p o z y c ji h a n d lo w e j n ie s k o r z y s ta ł. B o, o ile ap el ten s k ie r o w a n y b y ł d o k o n s u m e n tó w p r y w a tn y c h, to c h y b a ża d n a g o s p o d y n i nie k u p u je naraz. 2 k g. h e r b a ty. J e ż e li z a ś k u p ie c m ia ł na m y śli w ła śc ic ie li k a w ia rń itp., to ci p r z e d s ię b io r c y m a ją sta ły c h d o s ta w c ó w i sp e c ja ln e c e n y. N ie m o g ła w ię c n i k o g o n ęcić ch ę ć p o sia d a n ia b la s z a n e g o p u d la, w a r to ś c i z ło ty c h... W ię k s z e firm y u rzą d za ją od c z a su d o c z a su s w e w y s t a w y w s p o s ó b s z c z e g ó ln ie o k a z a ły, n p. w o- k r e s ie ś w ią te c z n y m lub p rzy in n y c h o k a z ja c h. W i d z im y ta m w ię c p rzy tej s p o s o b n o ś c i r ó w n ie ż p e w n e p r z e d m io ty, n ie n a le ż ą c e w p r a w d z ie d o artyk u łó w. sp r z e d a ż y d a n e g o sk le p u, a s łu ż ą c e je d y n ie d le c e ló w dekoracyjnych, l ak w ię c w o k n ie w y s t a w o w e m firm y m e b lo w e j z a u w a ż y ć m o żn a jakąś o zd o b n ą figu rę p o r c e la n o w ą z n a p ise m F i g u ra ta p o c h o d z i z firm y. Y. T e n z w y c z a j ro b ien ia r e k la m y innej firm ie p o łą c z o n y j e s t w p e w n y m sto p n iu z e szkodą d la in te r e s ó w w ł a ściciela d a n e g o p r z e d s ię b io r s tw a. Z d a rzyć się b o w ie m m o ż e, że p r z e c h o d z ie ń p o d c z a s o g lą d a n ia w y s t a w y rzuci ok o" na te n p ię k n y, w y p o ż y c z o n y p r z e d m io t. T u j e s t za te m ten sz k o d liw y m om ent, ta k iej g r z e c z n o ś c io w e j r e k la m y, k tó ra k ie r u je m y śli o b s e r w a to r a na in n y te m a t. A.p r z y z n a k a ż d y, że o k n o w y s ta w o w e s łu ż v jed y n ie d la za c h w a la n ia s w e g o własnego to w a r u, ż e z a te m w id za" n a le ż y tr z y m a ć zd ała od w szelk ic h u b o c z n y c h w p ły w ó w, m o g ą c y c h n arazić na sz w a n k in te r e s w y s ta w c y. N ie k tó r e firm y a r ty k u łó w m o d n y c h m ają /.w y czaj u m ie s z c z a n ia cen je d y n ie n a t a ń s z y m to - w a r z e. D r o ż s z e p r z e d m io ty p o z o s ta ją b e z cen, a lb o te ż z n a p isa m i, jak n p. jed w a b n a p y ja m a ", k o szu la w ie d e ń sk a ". M e to d a ta k a n ie j e s t p o z b a - w io n ą, n a iw n o śc i, g d y ż w c h o d z ą c a w ra c h u b ę p u b lic z n o ść ju ż p r z e z s z y b ę r o z p o z n a ć p o tr a fi, czy d a n a p y ja m a j e s t je d w a b n ą, a m a rk a fa b ry czn a k o s z u li w sk a z u je r ó w n ie ż jej.p o c h o d z e n ie. W s p o m n ia n e w ię c n a p is y in fo r m a c y jn e są z u p e łn ie z b y te c z n e a p o n a d to tz w. le p s z a k lije n te la n ie p r z y j m u je c h ę tn ie p o d o b n y c h p o u c z e ń... W id z im y z a te m, że w y m o w a o k n a w y s t a w o w e g o n ie p o z o s ta je b e z w p ły w u na o b r o ty h a n d lo w e. Projekt ustawy o kosztach sądowych. Ż y c ie g o s p o d a r c z e m a w y b itn y in te r e s w te m, b y w y m ia r sp r a w ie d liw o ś c i w sp r a w a c h c y w iln y c h b y ł sz y b k i i tani. O d s p e łn ie n ia ty c h p o s tu la tó w z a le ż n ą jest w w y so k im sto p n iu o ch r o n a w ie r z y ciela, s ta n o w ią c a p o d s ta w ę za u fa n ia w o b r o c ie h a n d lo w y m. Z te g o p u n k tu w id z e n ia z a s łu g u je n a u- w a g ę p r o je k t u sta w y o k o sz ta c h s ą d o w y c h, u c h w a lo n y ju ż w o s ta tn ie j red a k cji p r z e z k o m is ję k o d y fik a cyjn ą. P r z e d e w s z y s tk ie m z a z n a c z y ć n a le ż y, że c o d o s y s t e m u p o b ie r a n ia o p ła t s ą d o w y c h r z e c z o n y p r o je k t sta je n a sta n o w isk u sta n u p r a w n e g o, o b o w ią z u ją c e g o o b e c n ie na o b sza r z e ziem b. za b o ru ros y js k ie g o, a m ia n o w ic ie, ż e o p ła ty p o b ie r a n e sa, p r z e z są d y, p r z y c z e m str o n a o b o w ią z a n a j e s t u- iścić j e z g ó r y. D la p o z o s ta ły c h b. d zie ln ic P o ls k i b ę d z ie to n o v u m, k tó r e K o m isja K o d y fik a c y jn a w p r o w a d z iła z e w z g lę d u ja k w y w o d z i w u z a sa d n ie n iu, na z n a k o m itą p r a k ty c z n o ś ć (?) te g o s y s te m u, g d y ż n a k ła d a on z g ó r y n a str o n y p r o c e s o w e o b o w ią zek u iszcza n ia o p ła t są d o w y c h, b e z k o n ie c z n o ś c i u c ie k a n ia się d o p r z y m u s o w e g o ich śc ią g a n ia, co o b c ią ż a ap a ra t p a ń s tw o w y i sta n o w i b e z w z g lę d n ą rę k o jm ię d la S k a r b u P a ń s tw a, k tó r y p r z y in n y c h s y s te m a c h n a ra ża n y j e s t c z ę s to k r o ć na str a ty. K o sz ty s ą d o w e w e d łu g o m a w ia n e g o p r o je k tu, o b e j m u j ą : opłaty sąd o w e na r z e c z S k a r b u P a ń s tw a, ja k o ź r ó d ło d o c h o d ó w a d m in istr a c y jn y c h, w p o s ta c i o p ła t za u d z i e I e n i e p o m o c y s a, d o- w e j i k o s z ty postępowania, ja k o z w r o t w y d a tk ó w, z w ią z a n y c h z d o k o n a n ie m p o s z c z e g ó ln y c h c z y n n o śc i p r o c e s o w y c h. Z a sa d n ic z a o p ła ta s ą d o w a, z w a n a w p is e m, z a le ż n a j e s t o d w a r t o ś c i p r z e d m io tu sp o ru, (t. zw. w p is s to s u n k o w y is tn ie ją c y o b o k t. z w. w p isu s t a łe g o o d p e w n y c h p o s z c z e g ó ln y c h sk a r g i w n io sk ó w ).. A w ię c u tr z y m a n a je st z a s a d a d o ty c h c z a s o w a, z tą

9 atoli w a ż n ą ró ż n icą, że g d y d o ty c h c z a s sta n na o b sz a r z e b. za b o ru r o s y js k ie g o j e s t tak i, że w p is s ą d o w y w y n o s i 2 p ro c. od w a r to śc i p o w ó d z tw a, b e z względu na w y s o k o ś ć, to p r o je k t w p r o w a d za zróżniczkowanie w p isu w z a le ż n o ś c i od w y s o k o ś c i p o w ó d z tw a, a m ia n o w ic ie w p is w y n o s i 2 p r o c. od w a r to śc i p r z e d m io tu sp o ru d o w y s o k o śc i zl , od n a d w y ż k i, z a ś ty lk o 1 i p ó ł p ro c. lic zą c d o zl , a od n a d w y ż k i p o n a d tę o sta tn ią su m ę ju ż ty lk o 1 p ro c. K o m isja k o d y fik a c y jn a w y w o d z i w u z a sa d n ie n iu p r o je k tu, że z a s to s o w a n ie p e w n e j d e g r e s ji w ty m w y p a d k u z a leca się /. u w a g i n a to, b y o b o w ią z e k w p ła c a n ia z b y t w ie lk ic h k w o t n ic sta ł na p r z e sz k o d z ie w d o c h o d z e n iu p r a w a, a n a d to b y stro n a z te g o p o w o d u n ie d ą ż y ła d o u k r y cia is t o tn ej w a r to śc i p r z e d m io tu sp o ru, na c z e m S k a r b P a ń s tw a m o ż e w ię c e j stra cić. W te n s p o s ó b p o s tu la t p o ta n ie n ia p r o c e s u c y w iln e g o, p r z y n a jm n ie j w sp r a w a c h w ię k s z y c h, zn a j d u je w o m a w ia n y m p r o je k c ie p e w n e uwzględnienie w p o r ó w n a n iu z o b e c n y m sta n e m w b y łej K o n g r e s ó w c e. Z k o le i g o d z i się ze s t a n o w is k a in te r e s ó w ży c ia g o s p o d a r c z e g o z w r ó c ić u w a g ę n a p o s ta n o w ie n ia p r o je k tu, d o ty c z ą c e sądownictwa p o l u b o wnego. Z a s a d ą p r o je k tu je s t, że c z y n n o śc i p rzed są d em p o lu b o w n y m n ie p o d le g a ją o p ła to m są d o w y m. W ten s p o s ó b p r o je k t z m ie r z a d o z a c h ę cania o b y w a te li d o k o r z y s ta n ia z s ą d o w n ic tw a p o lu b o w n e g o. Z w o ln ie n ie od o p ła t n ie d o ty c z y je d n a k ż e c z y n n o ś c i, d o k o n y w a n y c h p r z e z są p a ń s t w o w y na w n io s e k są d u p o lu b o w n e g o, lub na w n io s e k sa m e j str o n y. f P r o je k t s ta n o w i, że od p o d a ń o n a d a n ie w y k o n a ln o śc i w y r o k u sąd u p o lu b o w n e g o lub u g o d y z a w a r te j p r z e d ty m są d e m, p o b ie r a n y m a b y ć w p is w w y s o k o ś c i jednej czwartej w p isu s t o s u n k o w e g o, o b lic z o n e g o od w a r to śc i p r z e d m io tu sp o ru. N a to m ia st z a s to s o w a n o pełny w p is s to s u n k o w y od sk a r g o uchylenie w y r o k ó w są d u p o lu b o w n e g o, a to z u w a g i na k o n ie c z n o ś ć p o w s tr z y m a nia o s ó b z a in te r e s o w a n y c h od z b y t p o h o p n e g o p o d w a ż a n ia w y r o k ó w z a p a d ły c h w są d o w n ic tw ie p o lu b o w n em. N a o g ó ł jak w id z im y, o p ła ty s ą d o w e, w p r o w a d z o n e p r z e z n o w y p r o je k t, sa. wyższe n iż o p ła ty d o- ty c z a s o b o w ią z u ją c e w b. za b o r z e a u str ja c k im i n iem ieck im, co u tru d n i w p e w n e j m ie r z e s y tu a c ję w ie r z y c ie li w ty ch d zie ln ica c h. Znaczna podwyżka opłat pocztow. W D z ie n n ik u U sta w " N r. ó l z d n ia l i b m. u k a z a ło sie r o z p o r z ą d z e n ie m in istra p o c z t i te le g r a fów, w p r o w a d z a ją c e z dn. 1 b m. p o d w y ż k ę ta ry fy p o c z to w e j. N o w a ta r y fa w sto su n k u d o p o p r z e d n io o b o w ią z u ją c e j w p r o w a d z a z m ia n y, a m ia n o w ic ie : O p ła ta za list z w y k ły w k raju w y n o s ić b ęd z ie 0 g r o s z y, z a g r a n ic z n y 60 g r o s z y, za k a rtk ę p o c z to w ą 20 gr., za g r a n ic z n ą gr. O p ła tę za p o le c e n ie p o d w y ż s z o n a d o 60 gr., a za te m list p o le c o n y w kraju w e d łu g n o w e j ta r y fy k o s z to w a ć b ę d z ie t*0 g r o s z y, k a rtk a p o c z to w a p o le c o n a 80 gr. D o tej p o d w y ż k i ta r y fy "pocztow ej d o c h o d z ą je s z c z e o p ła ty d la b e z r o b o tn y c h tak, ż e w e d łu g n o w ej ta r y fy p o c z to w e j łą c zn ie' z p o d a tk ie m d la b e z r o b o tn y c h list z w y k ły w k raju k o s z to w a ć b ę d z ie gr., p o le c o n y 1 zl., k a rta p o c z to w a w k raju 2 g r o s z y, p o le c o n a 00 gr. P r z y z a g r a n ic z n y c h lista c h i k a rtk a c h d o d a te k d la b e z r o b o tn y c h o d p a d a. Uiszczanie opłat manipulacyjnych przy przywozie towarów reglementowanych. Izba P r z e m y s ło w o - H a n d lo w a w K r a k o w ie z a w ia d a m ia, że r o z p o r z ą d z e n ie m z d n ia 10 w r z e śn ia 191 (M on itor P o lsk i N r. 20 z d n ia ) z o s ta ła z n ie sio n a Centralna Kasa Państwowa, a te m sa m e m u n ie w a ż n io n o k o n to P. K. O. N r n a k tó re w p ła c a n e b y w a ły o p ła ty m a n ip u la c y jn e od p o z w o le ń p r z y w o z u. W o b e c te g o, że n ie k tó r e U r z ę d y P o c z to w e o d m a w ia ją o b e c n ie p r z y jm o w a n ia w p ła t n a p o w y ż s z e k o n to, w e d le o tr z y m a n y c h p r z e z Izbę in fo rm a cji, w y d a M in is te r stw o P o c z t i T e le g r a fó w w n a jb liższ y c h d n ia ch r o z p o r z ą d z e n ie U r z ę d o m P o c z to w y m a b y p r z y jm o w a ły o p ła ty na d o ty c h c z a s o w y c h (z ie lo n y c h z c z e r w o n y m p a s e m ) b la n k ie ta c h na k o n to N r do dnia 0 listopada 191. P o c z y n a ją c od d n ia l g ru d n ia 191, o p ła ty m a n ip u la c y jn e oil p o z w o le ń p r z y w o z u b ę d ą p ła c o n e na k o n to P. K. (). N r C e n tr a ln ej K s ię g o w o ś c i M in is te r stw a S k a r b u. KRONIKA. 25-letni jubileusz radcy,z. G ottlieba. W u b iegła, n ie d z ie lę o d b y ło się w S to w a r z y s z e n iu P r z e d s t a w icieli H a n d lo w y c h w K r a k o w ie u r o c z y s te ze b r a n ie c z ło n k ó w i z a p r o s z o n y c h g o śc i z o k a z ji 2 -le tn ie g o ju b ile u sz u p r a c y z a w o d o w e j i s p o łe c z n e j p r e z e s a p. r a d cy Z y g m u n ta G o ttlie b a. D e le g a c i Izby P r z e m y s ło w o - H a n d lo w e j, Z w ią z k u P r z e m y s ło w c ó w i in n y c h z r z e sz e ń, w k tó r y c h ju b ilat r o z w ija ł s w ą o w o c n ą d z ia ła ln o ść, p o d n o sili z u z n a n ie m je g o z a s łu g i na p o lu p r z e m y s łu g r a fic z n e g o w P o ls c e, ja k o te ż n a p o lu g o sp o d a r c z e m i s p o łe c z n e m, ż y cząc m u j e s z c z e d łu g ic h la t.p r a c y d la d o b r a o g ó łu. Ju b ilat, d z ię k u ją c za ż y c z liw e o c e n ie n ie j e g o d z ia ła ln o śc i i o k a z a n ą s y m p a tje, z a p e w n ił, że i n adal b ę d z ie się sta r a ł p r z y ję te o b o w ią z k i s p e łn ia ć s u m ie n n ie i g o r liw ie. Świadectwa przemysłowe. Z a rzą d F e d e r a c ji Z r z e sz e ń P r z e d s ta w ic ie li H a n d lo w y c h R z e c z y p o s p o lite j P o lsk ie j w y s t ą p ił d o Izb P.-H, z w n io sk ie m z w r ó ce n ia się d o M in. S k a r b u o z e z w o le n ie u isz c z a n ia w ra ta ch n a le ż n o śc i za ś w ia d e c tw a p r z e m y s ło w e na rok 192. Bilety peronow e. Z d n iem 1 b m. z o s t a ła p o d w y ż s z o n a c e n a b ile tó w k o le jo w y c h p e r o n o w y c h z 20 n a 0 gr. P o d w y ż k a ta m a p r z y n ie ś ć k o le jo m z w ię k s z e n ie d o c h o d ó w o zl. r o c z n ie. D o ty c h c z a s w p ły w y ze s p r z e d a ż y b ile tó w p e r o n o w y c h d o c h o d z iły d o su m y zl. ro c zn ie. Bezpłatna książką adresow a handlu belgijskiego, T o w a r z y s t w o B e lg ijsk ie j p r o p a g a n d y M ię d z y n a r o d o w e j (C o m p a g n ie B e lg e d e P r o p a g a n d ę In te rn a tio n a l, 40; A y e n u e F o n s n y B r u.\e lle s, B e lg ja ) w y d a je k sią ż k ę a d reso w a, za rok 191 p. t. A n n u -

10 aire G e n ę r a l d e la B e lg i< u c, z a w ie r a ją c ą m. i. sp is n a jp o w a ż n ie jsz y c h firm b e lg ijsk ic h, w e d łu g b ra n ż. T o w a r z y s t w o to w y s y ła k sią ż k ę b e z p ła tn ie w s z y s tk im firm om p o lsk im, m a ją c y m z a in te r e s o w a n ie d la h andlu z B e lg ją, p o b ie r a ją c je d y n ie z w r o t k o s z t ó w p o r to r y jn y c h i o p a k o w a n ia. Zapotrzebowanie Polskich tow arów zagranicą. U rzą d T a r g ó w M ię d z y n a r o d o w y c h w P o z n a n iu z a w ia d o m ił Izbę p r z e m y sło w o -h a n d lo w a, w K r a k o w ie 0 z a p o tr z e b o w a n iu to w a r ó w p o ls k ie g o p o c h o d z e n ia p r z e z firm y w B a g d a d z ie, H e lsin g fo r sie, B om b aju 1 w T u rc ji. C h o d zi o w y r o b y w łó k ie n n ic z e, p ó łfa b r y k a ty d r z e w n e, k r z e s ła g ię te, m a te r ja ły w e łn ia n e, w ło si an e n a p o d s z e w k i, w y r o b y ln ia n e, p o w r o z y, c u k ier, w ę g ie l itd. B liż sz y c h in fo rm a cji u d z ielą T a r g i M ię d z y n a r o d o w e w P o z n a n iu, ul. M a r sz a łk a F o ch a 1S. Dacie towary znajdą zbyt na rynku portugalskim. W e d łu g in fo rm a cy j u d z ie lo n y c h Izbie p r z e m y s ło w o - h a n d lo w e j w K r a k o w ie p r z e z M in is te r stw o p r z e m y słu i h a n d lu, m ia ły b y s z a n s e z b y tu na ryn k u p o r tu g a lsk im n a stę p u ją c e a rty k u ły : d r z e w o, p ro d u k ty n a fto w e, ż y to, fa so la, su p e r fo sfa ty, so le p o t a s o w e, w y r o b y w łó k ie n n ic z e (p r z e d e w s z y s tk ie m b ia łe, b a w e łn ia n e i ln ia n e), w y r o b y p la te r o w a n e i o b u w ie g u m o w e. Konkurs o g ła s z a się na n a p isa n ie p o d r ę c z n ik a B u c h a lte r ja fa b ry czn a. P o d r ę c z n ik m a b y ć n a p isa n y ja sn o i z w ię ź le. O b ję to ś c i d o 0 a r k u sz y d ru ku, form at p a p ie ru 2 x 1 6. H o n o ra r ju m zł. za p r a w o w y d r u k o w a n ia 1-go w y d a n ia w 'ilo ś c i 2,000 e g z e m p la r z y, za k a ż d e z a ś n a stę p n e p o zł. P r a c e o p a tr z o n e g o d łe m i lis ty z a k le jo n e z p o d a n iem na k o p e r c ie g o d ła, a w e w n ą tr z im ie n ia i n a z w is k a z fotograf'ją, n a d s y ła ć d o d n ia 1 g ru d n ia 192 roku d o P r e z y d ju m f u n d a cji w ie c z y s te j im. H e n r y k a J ó z e fa C h a n k o w sk ie g p, w W a r s z a w ie,, ul. K r ó le w s k a 5 m. 11. Projekt nowej ustawy 0 opodatkowaniu wina i miodu. M in is te r stw o S k a r b u p r z e d ło ż y ło M a r sz a łk o w i S e jm u p r o je k t u s ta w y o o p o d a tk o w a n iu w in a i m io d u. P o d w z g lę d e m fo rm a ln y m z w r a c a u w a g ę b rak n a le ż y te j d efin icji, k tó r a b y p o z w o liła ro z ró ż n ia ć p o s z c z e g ó ln e k a te g o r je w in n a tu ra ln y ch w p r z e c iw s ta w ie n iu d o w in g r o n o w y c h,.c o ze w z g lę d u na z r ó ż n ic z k o w a n ie o d n o śn y c h s ta w e k p o d a tk o w y c h j e s t b e z w z g lę d n ie k o n ie c z n e m. N ie ja s n o ś c i w d efin icji p o w o d u ją n ie p e w n o ś ć w o b r o c ie i tarcia stro n z w ła d z a m i sk a r b o w c m i, k tó r y c h rn ożn a b a rd zo d o b r ze u n ik n ą ć p r z e z n a le ż y te s p r e c y z o w a n ie p o d s ta w o w e j d efin icji. P o z a tą u w a g ą n a tu ry fo rm a ln ej z a s ta n a w ia - k r o tn e p o d w y ż s z e n ie s ta w k i p o d a tk o w e j na w in a, k r a jo w e g o p o c h o d z e n ia a m ia n o w ic ie z 20 gr. n a 60 gr. p r z y [r ó w n o c z e sn e m u tr z y m a n iu sta rej sta w k i na w in a g r o n o w e z a g r a n ic z n e w w y s o k o ś c i 1 z ło ty, j e s t to u p r z y w ile jo w a n ie m w in z a g r a n iczn y ch zc sz k o d ą d la p r z e m y s łu k r a jo w e g o. J e śli c h o d z iło o p o w ię k s z e n ie d o c h o d ó w S k a r b u P a ń s tw a, to n a le ż a ło w r ó w n e j m ierze p o d w y ż s z y ć w o d p o w ie d n im p r o c e n c ie d o ty c h c z a s o w e sta w k i, z a r ó w n o n a w in a g r o n o w e z a g r a n ic z n e, jak i n a w in a o w o c o w e k r a jo w e. P o n ie w a ż s t a w k a na w in o k r a jo w e p o d w y ż s z p n ą z o s ta ła w p r o je k c ie -k ro tn ie, w o b e c - t e g o r ó w n ie ż i sta w k a n a w in o g r o n o w e p o w in n a w y n o s ić w o b e c n y m p r o je k c ie zł. d la w in a g r o n o w e g o s t o ło w e g o, z a w ie r a ją c e g o d o 16 p r o c. a lk o h o lu, a 6 zł. o d w in a m o c n e g o z a w ie r a ją c e g o p o n a d 16 p ro c. a lk o h o lu o d 1 litra, a lb o te ż, je śli d la w in g r o n o w y c h z a g r a n iczn y c h z a tr z y m a n o sta r e s ta w k i to n a le ż a ło ló w - nioż d la w in k r a jo w y c h o w o c o w y c h u tr z y m a ć s ta rą s ta w k ę w e w y s o k o ś c i 20 g r o s z y, w z g lę d n ie n a j w y ż e j z r ó w n a ć ją z m io d e m d o w y s o k o ś c i 25 g i. R ó ż n ic a 40 g r o s z y w o b e c n y m p r o je k c ie je s t s t a n o w c z o z a m a ła i n ic b ę d z ie b y n a jm ie j p rzeszk o d a, d la im p o r tu w in g r o n o w y c h z a g r a n ic z n y c h. J e st to w ię c n is z c z e n ie p r z e m y s łu k r a jo w e g o na k o r z y ść -im p o r tó w. - R ó ż n ic a 40 g r o s z y p r z e w id z ia n a w o b e c n y m p r o je k c ie j e s t z a m a ła, p o n ie w a ż c e n a sp r z e d a ż n a w in z a g r a n ic z n y c h g r o n o w y c h n a m ie jsc u j e s t n iższa o d c e n y w ła s n y c h k o s z t ó w w in o w o c o w y c h k r a jo w y c h, a lb o w ie m z a g r a n ic z n e w iy a ro b io n e są z c z y s t e g o so k u g r o n o w e g o, p o d c z a s g d y d o k ra jo - - w y c h w in o w o c o w y c h m u si się d o m ie s z a ć zn a i z- n y o d s e t e k cu k ru ju ż w y s o k o o p o d a tk o w a n e g o. P o z a te m z a g r a n ic a d aje p r e m je e k s p o r to w e w roz m a ity c h fo rm a ch, k r e d y t tan i i d łu g o te r m in o w y a im p o r te r z y z a g r a n ic z n i u c h y la ją się o d p a te n tu i p o d a tk u w P o ls c e, sp r o w a d z a ją c w in a g lo n o w e n a w o ln y sk ła d i d y sp o n u ją c sta m tą d w p r o s t d o o d b io r c ó w. P o z o s t a w ie n ie p r o je k tu w o b e c n e m b rzm ie n iu o d n o śn ie d o w y s o k o ś c i s ta w e k s p o w o d u je z u p e ł ne z n isz c z e n ie k r a jo w e g o p r z e m y s łu w in o w o c o w y c h, z n isz c z e n ie s a d o w n ic tw a, k tó r e w zw ią z k u z ty m p r z e m y s łe m p o c z ę ło się siln iej r o z w ija ć i n a d m ie r n y im p o r t w in z a g r a n ic z n y c h d o k raju, co z p e w n o ś c ią w p ły n ie u je m n ie na b ila n s h a n d lo w y, n is z c z ą c p r z y te m o k o ło 2 t y s ią c e e g z y s t e n c j i w P o ls c e, n ie m ó w ią c ju ż o sz e r e g u u b e z r o b o t n y c h, k tó r z y ob ciążają. S k a r b P a ń s tw a. O b e c n a c h w ila b y n a jm ie j n ie n a d a je się n a p o d w y ż s z a n ie p o d a tk ó w, co b y ło b y je d y n ie p odnieta, d la d e fr a u d a n tó w podatkowych, ta k jak to zifesztą o b e c n ie o b s e r w u je m y p r z y s p ir y tu s ie. ZAKŁAD A r F I S C I llla I S WYTWÓRNIA PIECZĄTEK KRAKÓW. GRODZKA 4 6 Telefon Zam ówienia z prowincji załatw iam odwrotnie.

11 i Nowy rozkład Jazdy wałny od 5 października 191 r I b m o h b jm o p pzet/c zjd H! 0 t- a J j t u o ł O d a j N <xzz %z-oz 80-o t os:8i eo-.ii zb-si o s s i eo-si ss-oi 'oe-6 os-z se-z «) o x B At O 5) B J» O p p Z B j i Z I, ) B>(/A9J0ł0W * &lfzp u I 5łOQOS a\ (nsau>i -= x OS IZ* '90-02 OS-6I* IZ H-51* Ob-Cl 20-81* 51-11* Z001* 01-8* 28-9*! H Z a i m o p BM0>(BJ>1 z Au b>)oi i p n ^ Godz! 00 S ^ <o x pzejizjj U M q n T E O 'Tio O lo COO lftio LO V VlO CM c 05t^CMC005l^- A A A co^-^a V CM 0 pzefazjd ift 9 A 1 w pzefaud A 0 Z S z u e ^locmioiocmrrcm-ruo i/jco^fo TłOONiOiO w^tcm COO CMCM00 05 CMCOCOt^ gmd P2e(Azjd AV0 U J B 1 *-*y TfiOlO Tf 00 y NOlO COco Tf y CM-rf OUOCM CO ~ _ ^ _ C4 CS n P pzefaud B! u q d o g 10 h> M O djazd d o ÓdśŃOCN^iOCDŃĆ)^^ Boelrni Tarnowa Rzeszowa Lwowa Lublina S tylko w sobotę R tylko w dnie robocze _ C rf»n *2 OCM ** x: pnffeij u a p! m NJrf na -9* ro _ ki to it$ *9 r ^ «<j o ^2 NI Bk. e 15CE Bk e E n. e e Bk. y w Bb. e PBE «w CM OOCOOOCONNO AAQOO A O ee O rf Lp -- lo CMO iprfo S 00 CM05 GO CMd bi d Tf CM CMCMCM 7*SI' ii. E pzefaud pequijbw 'pbqs[jb» BSBjg M c lo CM o oo o a vo JC U pzefazjd DtAtopzjq7 10 N o N O a » pzefazid u Z S I rf -f co 0*00. 0 pzefazjd 1 «i Z -r-.co nto m S.LO n pze AzJd 0 > S ( I \ f l N 00 '-O locmhio 05 co JU.. O UO» «O rr f < T-. O o «j <Q w c-i ib óo r-. c o io co O r-w* *» t CM CM «J o > «pzemzjrf MOUBZJH') o E Odjazd do P Z ZP Z «JZ -o o? i O IB S g ś I l i l l l l l c j eea«m w a c SE2 1 h CL 1 S" o S O -rco o *u V H SL N OjMOJOiOW* irccmo 5 & (Ncn c m w * 2 > > 0- o - S -5 K ^ 00 Cu*TDcj O r: S o 2. -!= * E S * < b " i i " 2 'S u c o o o w N-a N lo lq O.CMco 00 O ^ w * & o E *0 J <u 1 0 o U p BJ =- 5 - * * N S S.ISftS-a J a g o * 11 d i N C& E W O * S»- oo oo cmlp n- O-tTTNCOCM co Adoćr. d -** cb<j> ó ^ooco^r^a>rfco CO CM r f r f - f c p w CM y y cb cb d o cd d cca ^ ó 0? AV 0 U S 0 9 OO r f CO 05 lo CM cb d v A Av ęl r t <N o * * CM r -. loo u! J H f*w CM T f o B I U P 0 r f O ro o CO CM g o CM ^ U B U Z O rł O m c O ^ - C M C O O O CM r f p ^ r t N C M O - i p p r f i p i p ĆOt^.doOCOrfibÓO^dcb i * i t» CMCM 0 D I A\ O \ B > 'tooocoko tco 'tn CpLOiOipCMiO CM ĆMCOCOdCNCOiOOOOjdcb CMCM BMO^BZJZS O lo -O O O lc io O O O C O T ^C pio rro rfri co 9 rt* d ^ f i p c o d ę s c b c O Ó O O d 1 CM CM ^ ^ N N t- t-a N I N M e E m «> = S e r a S 1S B -S «w-«r KI V C9 ł ~ "H 04 >KMBa. a a u iooj*r o r r ^ v CM l O ^ «0 U F ( l 0 ) E Z -f O rf O C O C O ^ i p d r f ^ r CM j b x A m o n - t i n o /'\(0 vr?9t -C-tcO CM Z fe<j AmO(v] O ip o> I oo coco rf ^-i d CO05 COrf* CM,-H u o - f CO CM <lo «C'! 0 2 CM d CM CM b q D n s CM - f f 9 y W N N A < CM A 0 p B y y \ c o r f o > CD < <vo CMCM l O O l O O l C f - ło Cp r f io i b Ó J CO ^ CM iii I I I w w cx co s s bb. a i 1* 10 «A >e 10 0 o o T T N o> CM 8 Ś Ol o^> O) -T ^ rn co cp d ro ^ CMn. CO LOCO T* cb o JsS ca V- O *o on «e > N O T I N JJ *5 Mw a E e U O JC w M A i e ti *n 0a CMh- CMCM CO O O u o cb 05 O CO B q 0 U B Z D! U f 0 A I B ł S B f n ( o jp 7 - D iu j > j JC e hm V 0 > P aw. N B M 0 J S ls e z o b ę - o S s M O N O N icio CMCO d CMlOcb CM ra 9 n* ro e «^ & m ss K, o «g ^ CM CO t - CO ĆOrrĆMĆM CM * CM CM / > C M / N C O i O L O 1^ - O CO D j ift O U S 0 S CM C O IO O -N n/9 v,oiprfcm» AĆM A c o r f i b d o r-e CM CM u 1 z p i g tu o p b y I ] M B AV B Z S J B M lq N - 05 LO «< cbcmipr C4 U 0 l O O 5 r f C O A A A? P B/«oqao)Oz o o t c o i o o i n o - 9 ^ C M.rr 0 r r co O d * t Ó C O ^ C O C D O i O O CM 00 Ó CM CM ' r Bk. (. Bk. p g t S J N b i o a s S._5* -s E g s S s - g -S s -S 05 ło ib 05 lo co T oco Naa. «CÓ 2 -ró i P S5C O bo -ig cer W & o u *a c S TJ N & a» It 2 a. a

12 Walcz z k ry zy s e m gospodarczym! WIELKI OBRÓT WIELKI ZYSK CUKIERKI EUKAUPTU/OUO-MENTOLOME WM-I^OLL. i/fłulcttlc t uzyskasz, sprzedając te znakomicie działające cukierki od kaszlu. Wyrób krajowy! Sensacyjna ruchoma reklama! Żądajcie oferty we własnym interesie: R. ST E Y SP A L Fabryka preparatów djetetycznych Biała, Wojew.Krak. Rok założenia Hrakowski Zakład Czuwania i Ochrony Spółka z ogr. odp. Kraków, ul Krzywa (parter). Telefon Czuwanie w porze nocnej nad sklepami, magazynami, mieszkaniami i budowam i. J f i $ V J l *> I r m / ' - a / m? '.,5 \ ' Iliytw. kufrów i torb J. Kempler K ro kó w, Bożego Ciała Z1-Z specjalność: kufry na wzory dla w ojaźerów. TELEFO N Nr. 117*20 TELEFO N N r FABRYKA SKRZYŃ W t. CIAPUTA K raków -G rzegórzki, P od górsk a 0 okok stacji k olej. jedyna w Krakowie, urządzona maszynowo Wykonuje skrzynie kolejowe i POCZTOWE, HEBLOWANE, GWOŻDŻONE MASZYNOWO, spajane blaszką falistą, z desek odj4 mm. grubych. SKRZYNKI NA ŚLEDZIE, SERY, DROŻDŻE, MAR MOLADY, SMARY 1 t. d. z desek o żądanej grubości, gładko piłowane tzw. FEINSCHN!TT zbijanie maszynowo klamerkami drucianemi. Malowane szablonowo żądanych kolorach. Czy i kiedy obowiązani są do ubezpieczenia w Zakładzie Pensyjnym agenci handlowi i ubezpieczeniowi. M in iste r stw o P r a c y i O p iek i S p o łe c z n e j w y d a ło w s p r a w ie tej o k ó ln ik N r. 2 7 /P r. ( ia b. n a st. treści: i Z a tw ierd z a m i p o d a ję d o w ia d o m o śc i "i ś c is łe g o p r z e str z e g a n ia p o d a n e n iżej te z y w ra z z u z a sa d n ie n ie m, u sta lo n e w dn. 25 i 26 lis to p a d a 190 r. na p o sie d z e n iu K o m isji M ię d z y p a rla m en ta rn ej, m a ją cej /.a z a d a n ie r o z p a tr y w a n ie w ą tp liw o śc i, p o w s ta ją cy ch p rzy z a licza n iu p r a c o w n ik ó w d o k a te g o rji p r a c o w n ik ó w u m y s ło w y c h. T e z y te u z u p e łn ia ją i ro zw ija ją te z y K om isji M ięd zy p a r la m e n ta r n e j z dn. 2. k w ie tn ia 1929 r. T e z y K ażd y a g e n t h a n d lo w y, c z y te ż u b e z p ie c z e n io w y, c h o c ia ż b y p o s ia d a ł c e c h y sa m o d z ie ln e g o k iłp ca, b ę d z ie p o d le g a ć u b e z p ie c z e n iu, j e ż e li j e s t n ie sp o r n e, że fa k ty c z n ie j e s t z a tr u d n io n y u in n ej o s o b y, ja k o p r a c o w n ik u m y s ło w y. W w y p a d k a c h, g d y co d o ch a ra k teru sto su n k u z a c h o d z ą w ą tp liw o śc i n a le ż y s to s o w a ć z a s a d y nas ię p u j ą c e : 1) U b e z p ie c z e n iu n ie p o d le g a ją osoby,- k tó r e zaza w ie ra ją tr a n sa k c je w e w ła s n e m im ie n iu, a ua rzec z i ra ch u n ek in n ej firm y lub o s o b y (k o m isa n ci). 2) U b e z p ie c z e n iu nie p o d le g a ją o s o b y, tru d n ią ce się p o ś r e d n ic tw e m w za w ie ra n iu tra n sa k c ji, g d y w s k u te k p rzejśe io w o.śc i z a ję c ia (z le c e n ia sp r z e d a ż y n ie r u c h o m o śc i, p a rtji to w a r u itd.) lu b u b o c z n e g o ch a ra k teru t e g o z a ję c ia g łó w n e g o (u r zęd n ik b a n k o w y, p r z e d s ię b io r c a b u d o w la n y itd. w y k o n y ;w u ją c y u b o c z n e c z y n n o śc i u b e z p ie c z e n io w e ) /. n atu ry r z e cz y n ie m o ż e b y ć m o w y o z a le ż n o ś c i słu ż b o w e j. ) U b e z p ie c z e n iu n ie p o d le g a ją a g e n c i h a n d lo w i i u b e z p ie c z e n io w i, m a ją cy w ła s n ą firm ę lub w ła s n ą sie d z ib ę h a n d lo w ą sz c z e g ó ln ie j, g d y p o z a p o s ia d a n iem w ła s n e g o lok alu i u rzą d zen ia b iu r o w e g o z a trudniają, w z a k r e sie w y k o n y w a n ia c z y n n o ś c i a g e n cy jn y c h p e r s o n e l p o m o c n ic z y na w ła s n y k o szt, o ra z ci a g e n c i, k tó r z y r ó w n o c z e ś n ie p r a cu ją d la k o n k u r e n c y jn y c h d z ia łó w ty c h firm (in s ty tu c y j u b e z p ie c z e n io w y c h ). P o z o s ta li a g e n c i h a n d lo w i, u b e z p ie c z e n io w i i a k w i z y to r z y a p r z e d e w s z y s tk ie m p o sia d a ją c y le g ity m a c je k o m iw o ja ż e r a (p e łn o m o c n ik a h a n d lo w e g o ) w y d a n ą p r z e z w ła d z e p r z e m y s ło w e (r o z p o r z ą d z e n ie M in istra P r z e m y s łu i H an d lu z. d n ia 28 lis to p a d a 1927 roku w sp r a w ie w y k o n y w a n ia c z y n n o śc i k o m iw o ja ż e r ó w i sa m o d z ie ln y c h a g e n tó w h a n d lo w y c h D z. U. R. P. 111 p. 944) p o w in n i b y ć u b e z p ie c z e n i, ja k o p ra c o w n ic y u m y s ło w i w m y ś l art.. p u n k tu 8 r o z p o r z ą d z en ia P r e z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j z. d n ia 24 lis to p a d a 1927 r. o u b e zp. p r a c o w n ik ó w u m y s ło w y c h D z. U. R. P. N r. 106 poz P. S. O b sz e r n e U za sa d n ien ie" te g o o k ó ln ik a m o ż n a p rzeglą d n ą /- w S e k r e ta r ja c ie K rak. S to w. K u p c ó w. Prenumerujcie Przegląd Kupiecki!

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

regulamin w sprawie sposobu prowadzenia biurowości i form sprawozdawczości zespołów adwokackich Palestra 3/12(24), 84-87

regulamin w sprawie sposobu prowadzenia biurowości i form sprawozdawczości zespołów adwokackich Palestra 3/12(24), 84-87 regulamin w sprawie sposobu prowadzenia biurowości i form sprawozdawczości zespołów adwokackich Palestra 3/12(24), 84-87 1959 84 N A CZELN A RADA ADW OKACKA N r 12 E. R e g u l a m i n w sp ra w ie sp

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - WPIS, ZMIANA, ZAWIESZENIE, WZNOWIENIE, WYKREŚLENIE 22.10.2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672j.t) Wymagane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy

Urząd Miejski w Mszczonowie - Skarbnik Gminy U~1;) "MIEJSKI '- 96-320 MszcMs~czOnoWie tel.:centrala(~~onow, Plac Pjls_Io'~1j( o OŚWIADCZENIE MAJĄTKO'WĘ3g~ltZ~~~,f ~a~~~ Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikłt~~ł. ~;ij6r,-

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

..^lęfam?*?<,dnia d3.,..qa:a?mv. (miejscowość)

..^lęfam?*?<,dnia d3.,..qa:a?mv. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, okarbnika gminy, kierownika jednostki liny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J

?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J ?* rv R AQ pświadczenie MAJĄTKOWE radnego gminy tf Oo4Ą j 0 /J immk A^ /CS 20 0 4 1? / \ Zielona Góra, dnia 20.04.2012. r. \ (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1% - 2015 r ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1 / 5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo