Królowa Korony Polskiej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Królowa Korony Polskiej."

Transkrypt

1 Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. k: Nr. 18. Kraków, 3. maja Rok I. ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. 1'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu lhiii iii iii ii iiiiiii ii iii u nimi ii ii ii u iii miii mmi ii mu iiiiiimi ii iii u iii ii im iii u ijuiuiuiuiiiuiiuiuiuiiuiuiuiuiiuiuiiuiuiiuiuiuiuiiiuiiuiuiiiiiiiiuiiii^ P rze d p ła ta w y n o s i:.... Ceny ogłog szeń: z e ń : = 5 na 113 cały rilu rok nnb 71il zł., na no Dół nal roku nnlin 3'50 zł., ni na no miesą mlnno 60 Cl) m gr. ~ KGQ3KC13 Redakcja 1 i XiClmiIllSl.rclCl Administracja: P.nłił C a ła ctrnna s t r o n a 1VO 120 ll z ł r\ół p ó ł etrr\nv s t r o n y fifl 60 7) z ł., N um er pojedynczy 15 groszy. = ; R e d a k c j a rękopisów nie zwraca. S Reklamacje niezapieczętowane wolne są od E 5 opłaty pocztowej. i ^Uiumuuuumuuuuuuiuuuiiiimuuuuiuuuiiuuiuiuiuuuimuuuuir; j K raków, Sienna 5. N r. P. K. O J " H lillllu lllllllu lu IIIIU IIIIU IIIIIIIIIU IIIIIIIIIlllllllllllU IIIIIU IIIIIU lu llllllllilg = 1/4 o 30 - l/s 15 = = Z a j e d n o ł a m o w y w i e r s z m m. 30 g r o s z y, = = w t e k ś c ie 3 r a z y d r o ż e j. - N a d e s ł a n e = 500/o d r o ż e j aiuuuuuiuuuiuuuuuiuuuuiiuiuiuuuiiuiuuuiiuiuuiiuuuuuuuuur; Królowa Korony Polskiej. P o l s k a le ż y z d e p ta n a, przied z w y c ię s k im k r ó le m S z w e c ji K a r o l e m G u s ta w e m. C a r A l e k s y w k r o - ^ y ł n a L it w ę i z a ją ł W iln o. Z p o łu d n ia p r z y s z e d ł C h m ie ln ic k i z o d d z ia łe m m o s k ie w s k ie g o w io js k a, 2W y c ię ż y ł p o d G r ó d k ie m g a r s t k ę w i e r n ą k r ó lo w i, a j e j r o z p r ó s z o n e r e s z t k i p o d d a ły s ię S z w ie d o m. W g r a n ic e P o l s k i w k r a c z a ł je s z c z e z p o tę ż n ą ai1m ją. k s i ą ż ę s ie d m io g r o d z k i R a k o c z y. J a n K a z i m ie rz c h r o n ić s ię m u s ia ł n a Ś lą s k u. P o l s k ą je d n ą o lb r z y m ią p r z e d s t a w ia ła r u in ę. I w t e d y,.z a c z ą ł s ię n a jp i ę k n ie js z y d r a m a t o s w o b o d z e n ia n a r o d u z p o d ja r z m a o b c e g o, ja k i k ie d y k o lw ie k B ó g, O b r o ń c a W o l n o ś c i i u c ie m ię ż e n i, o d e g r a li n a z ie m i. N ic t e ż b a r d z ie j p o u c z a ją c e g o, j a k t e n u s t ę p h i s t o r ji P o l s k i e j. S ą w m m n a jw y r a ź n ie js z e w s k a z ó w k i O p a t r z n o ś c i, n a c z e m P o le g a s iła m c h u n a r o d o w e g o ; r e l i g ja s t o i t u t a j 'Pt p ie r w s z e m m ie js c u. Z a c z y n a to K o r d e c k i, ^ Im ie n iu M a t k i B a s k i e j, b r o n ią c J e j ś w ię t e g o P r z y b y tk u, u z u p e łn ia J a n K a z im ie r z, k r ó le s t w o P o l s k i e J e j o d d a ją c, a O n a n ie b io s i z ie m i k r ó l o wa. z a t w ie r d z a t e s z l a c h e t n e w y s i łk i, c i e s z ą c n a r ó d s w ó j w r o z d a r c iu s m ę tn e m i p o w ie k a c h n i e d o li n i o s ą c u p r a g n io n ą, w o ln o ś ć... C z ą s t k a n a jl e p s z a P o l s k i s k r y ł a s i ę w C z ę s t o c h o w ie, a w r ó g o b le g a ł m u r y. G a r s t k a t a b y ł a m a ła i n ie u z b r o jo n a p r a w i ą s c h o d z ą c s ię t a m, c z y n i ł a w r a ż e n ie ś w i ą t e c z n e j p r o c e s ji, a n ie b o jo w e g o r y c e r s t w a, c h o r ą g w ie t y lk o p o w ie w a ły, j a k t ę c z e n a d n im i. I h e t m a n a n ie b y ło,, b y ł a t y lk o H e tm a in k a, m iło ś c i p e łn a d la s w o ic h, s t r a s z n a d la w r o g ó w. W s z a k.s z w e d z i z e z n a w a li s a m i: ja k a ś n ie w ia s t a ta m b y ł a, o d z ia n a p ł a s z c z e m b ł ę k i t n y m w y c h o d z iła, z e ń c z ę s t o, p r z e c h o d z iła s ię p o m u r a c h, c z a s e m s i e d z ia ł a n a ic h s z c z y c i e, a m y ś m y s p o g l ą d a ją c, m d le li. A r a z p o d n io s ła m ie c z i c z t e r d z ie s tu u m a r ło n o c y je d n e j. T o.z n o w u r o z s u w a ła m g łę, j a k w s t ę g ę c ie m n ą, i z d a w a ło s i ę, ż e k o ś c i ó ł z k l a s z t o r e m p o d n o s i s ię w g ó r ę, to z n o w u zniżia s i ę w d o lin,ę.

2 Str. 2 DZWON NIED ZIELNY 1 Nr. 18. T a k o p a n c e r z o w a ła to m ie js c e p ła s z c z e m C z u ł, ż e n ie o n w t e j c h w ili w in ie n n o s ić S w e j o p ie k i, s t ą d, k i e d y.r o z e s z ła s i ę w i e ś ć, ż e k o r o n ę n a s k r o n i a c h, a l e k t o ś in n y. C z ę s to c h o w a s ię o b r o n iła, c a ł a P o l s k a p o w s t a ła. I s k ł a d a ł j ą n a o łt a r z u M a r ji w e lw o w s k ie j J a s n o g ó r a s t a ł a s ię d ź w ig n ią, c u d o w n ą d o p o d k a t e d r z e i r ę c e w y c i ą g a ł, w o ł a ją c : J a, d la n a n ie s ie n ia u p a d łe g o n a d u c h u i r o z b it e g o n a r o d u - r o d u m o je g o, C ie b ie w y b ie r a m K r ó lo w ą, T o b ie p o ls k ie g o. T o t e ż f a k t e m t y m z d a s ię d o n a s m ó w ić P a n i c a ł y m ó j n a r ó d o d d a ję! C z y n to B o ż y i p r o r o c z y z a r a z e m. J e s t w n im N ie b ie s k a : C z y ż s ą d z i c ie, ż e m d z iś in n a, ja k p r o r o c tw o, ż e z a w s z e, j a k o n a r ó d, i s t n ie ć d a w n i e j? C z y w y c z e r p a ł a s ię M o ja M o c i P o t ę g a b ę d z ie m y. Obraz Królowej Korony Polskiej według Jana Matejki, Ozy r o z w ie ś ć i d z iś n i e p o t r a f i ę z o r z y z w y c ię s t w a n a d z łe m. ja k i e j e s t w w a s z y m n a r o d z ie? W C z ę s to c h o w ie b y ł z a k o n n ik. W ś r ó d p o w s z e c h n e g o z w ą tp ie n ia o n je d e n,nie z w ą tp ił o n a r o d z ie, b o c z u ł, ż e p r z y w s z y s t k i c h g r z e c h a c h, z o s ta ło n a r o d o w i je d y n e n ie z a m a r łe d o tą d u c z u c ie, n ie z g łę b io n a m iło ś ć u k o c h a n e j P a t r o n k i. W r a c a ł d o k r a j u k r ó l. N ic t e ż d z iw n e g o, ż e id z ie t ę s k n o t a i p r a g n ie n ie g o r ą c e, a b y O n a c o r a z w i ę c e j c z c z o n ą i k o c h a n ą b y ł a i t a k n a r o d o w i s w o je m u p a n o w a ła. N i e s t e t y n ie c z u ć t e g o je s z c z e w n a r o d z ie. C h o ć w ie r z y m y, ż e m iło s ie r d z ie P a ń s k i e i J e j, ż e ś m y n ie z g i n ę l i, to je d n a k n a r ó d, ja k o t a k i, n ie z d o b y ł s ię d o tą d n a ja k i ś w s p ó ln y, o lb r z y m i c z y n, k t ó r y b y ś w ia d c z y ł o n a s z e j d la N ie j

3 ^ Nr. 18. DZWON NIEDZIELNY" Str. 3 W d z ię c z n o ś c i. B u d u je m y, a p r z y n a jm n ie j b u d o w a ć c h c e m y g m a c h n a r o d o w y, m a w ła s n ą, r ę k ę i o w l a n y c h s i ł a c h, n ie p o m n i, ż e p o t r z e b a : M o c y z w y - sofco,ści. R a r t a 3 m a ja, w s p a n ia ł a i c z c ig o d n a k a r ta, u r o c z y s t o ś ć j a k b y p a t r o n a l n a P o l s k i, j e s t W y p ły w e m o p ie k i B o ż e j n a d. n a m i i s p e łn ie n ie m W oli B o ż e j, a l e M o cą ; z w y s o k o ś c i n i e j e s t. B is k u p i p o ls c y z p r y m a s e m g n ie ź n ie ń s k im n a Czele, w y je d n a l i u S t o l i c y Ś w i ę t e j, a b y w d n iu 3-g o m a ja w P o l s c e c a ł e j, o b c h o d z o n e m b y ł o ś w ię to K r ó l o w e j K o r o n y P o l s k i e j, u f n i, ż e p r z y J e j b l a s k u i p o m o c y d z i e je n a r o d u r ó w n ie ż w s p a - w iałem i, a m o ż e i w s p a n ia ls z e m i z a p is z ą s i ę k a r a m i. Z a i c h w ię c w e z w a n ie m id ź m y, p o w t a r z a ją c d o w a D u c h a ś w.: T y ś c h w a ł ą J e r u z a l e m * 1, ś w ię t o ś c ią n a r o d o w y c h s t o l i c S w o ic h c u d o w n y c h, w k t ó r y c h k r ó l u je s z ; T y ś r a d o ś c i ą I z r a e la * *, n ie - ty lk o t e g o, k t ó r y c z e k a ł, a l e i t e g o n o w e g o, k t ó r y *ię C ie b ie d o c z e k a ł* *,,,T y ś c z c i ą lu d u T w o je g o, ')r>ś p o c z ę ła s o b i e m ę ż n ie i w z m o c n io n e m j e s t s rce n a s z e **. K a ż d e P o l s k i e s e r c e n i e c h s i ę u m o c n i M a r ją, k a ż d y P o l a k n i e c h s i ę p o c z u je s ł u g ą i s y n e m M arji, k a ż d a P o l k a J e j p o d d a n k ą i c ó r k ą. N ie c h c^a, k a ż d e g o m ę ż c z y z n y i m ło d z ie ń c a s t a n i e 11 ja ś n i e js z y m id e a łe m, k t ó r y o z ła c n ć b ę d z ie Wszelkie i d e a ł y z ie m s k ie, n ie c h d l a k a ż d e j d z ie w icy i n i e w i a s t y b ę d z ie w y ż y n ą, z k t ó r e j n ie S t ą p i ą n ig d y. I n i e c h b ę d z ie P o l s k a, c h o c ia ż w f o r m ie ^ W n ę tr z m e j s w o je g o u s t r o ju p o lit y c z n e g o, m o ż e Uhla, n iż d a w n ie j, t e je d n a k w i s t o c i e t a s a m a, R e g n u m P o l o n ia e R e g n u m M a r ia e **. O. K o n s t a n t y M a r ja Ż u k ie w ic z. ^nnmmuiimiti iimmiuuniniimiimmiiii Wgłębiajmy katolicyzm. I I. ly P ie r w s z o r z ę d n a r o la w o d r a d z a n iu i p o g łę - ^ '^ i u k a t o l ic y z m u p r z y p a d a z a w s z e w u d z ia le ^ M a n o w i, k s ię d z u! P o w ie d z e n ie t o m o ż e k o m u ś J >ńe p o d o b a ć, m im o to je d n a k p o z o s t a n i e o n o s,h y d ą, n ie z b it ą. F a k t t e n p o tw ie r d z a t a k h i- s %, j a k ż y c i e, i j a k w k o ń c u z ja w is k o, c z ę s t o J 0V k a n e, ż e i le k r o ć c h o d z i w r o g o m o z n is z c z e ję;6 i o b a l e n i e k a t o l ic y z m u, s z t y l e t y ic h a t a k ó w ^ la w u ją (się w p ie r w s z y m r z ę d z ie w s t r o n ę f l 9^ y * P a m i ę t a m y ś w ie ż o d z ie ń 6 - g o lis t o p a d a jj y 3 r o k u, d z ie ń, w k t ó r y m r u c h a w k a s o c ja - ^ y & z id o -k o m u n is ty c z n a. n ie c o f a j ą c a s ię p r z e d A b r a t o b ó js t w a, w y m o r d o w a ła k i lk u n a s t u w K r a k o w i e ; w d n iu t y m, n ie w ia d o m o ksi p o w s z e c h n a n ie n a w iś ć z w r a c a ł a s i ę d o b y ^ ' K s ią d z n i e m ó g ł p r z e jś ć s p o k o jn i e u l i c ą, n ie z a c z e p io n o! S k ą d ś z p o d z ie m i w y c h o - strz t a je m n ic z e, p o tw o r n e w ie ś c i, ż e k s i ę ż a to a H» i u s a d o w ili s ię to n a w ie ż y m a r ja c k i e j, * 'W y '^ a s z t o r a c h i m o r d u ją lu d z i! N a jp o t w o r n i e j- r o d n ie! A lu d z ie im w i e r z y li! I t o lu d z ie n a - s ię K r ó l o w e j K o r o n y P o l s k i e j. Nowy się iści cud powszedni Przepięknej wiosny wzeszedł czas, Z mocy Najwyższej przepowiedzi Zakwitły kwiaty, ożył las. I codzień patrzym na ie cuda, Widzi je każdy każdy lud, A przecież często żie nas nuda, Gdyż nie my śliny, że to: cud. I w jednej z takich cudów fazie Wonny się wdzięczy miesiąc maj, Cudowny w całym swym wyrazie, Najpiękniej zdobi polski kraj. Kościoły polskie polskie wrótnie Zielenią, kwieciem krasi wraz; Wiośnianej pieśni dźwięczą lutnie W ten wonny czas majowy czas. A z pąków kwiecia, jakby z baśni, Przemnoga Słodycz, jasny Kwiat Łoni się: Marja pośród jaśni I polski błogosławi świat! Jej to majowe kwitną kwiaty, Jej to majowy dzwoni śpiew; Królowej Polski wieńczom szaty! Na polskiej duszy szczery zew! Jan Słowik w fet w i e r z ą c y, n a w e t k a t o l i c y w i e r z ą c y! I g d y b y b y ł a w t e n c z a s u l i c a k o m u n i s t y c z n a w p a ń s t w ie o d n io s ła z w y c ię s t w o, p o d t o p ó r i p o d n ó ż b y l i b y s z li p ie r w s i k s i ę ż a! B o o n i p o d o b n o z a w s z e w in n i**, g d y n a d c h o d z i g o d z in a c i e m n o ś c i i p ie r w s i o n i w t e n c z a s m u s z ą b y ć w b ic i n a Krzyż! T a k i ju ż j e s t ic h lo s i d o la ic h k a p ł a ń s k a. B o, c z y s i ę to k o m u p o d o b a, c z y n i e p o d o b a, k a ż d y in s t y n k t o w n i e c z u je, ż e o n i są, o g n is k ie m i p o c h o d n ią k a t o l ic y z m u. B e z n i c h k a t o lic y z m u n ie m a! K a t o l i c y z m w s z ę d z ie j e s t t a k i, ja k i m i s ą o n i. J e ś l i ż y c ie m s w e m, n a u k ą i c n o t ą, s t o ją o n i w y s o k o i ś w i e c ą s p o łe c z e ń s tw u, k a t o l ic y z m r o ś n ie, p o d n o s i s ię, p r o m ie n ie je i w d u s z a c h lu d z k ic h b u d u je s i ę k r ó le s t w o B o ż e. J e ś l i o n i p o c h y l a ją s ię i nile o d p o w ia d a ją, w z n io s ło ś c i s w e g o p o w o ł a n i a. k a t o l i c y z m s ię c h w i e je i u p a d a. O A d a m ie M ic k ie w ic z u p o w ie d z ia ł im ie n ie m p o e t ó w s w e g o p o k o l e n i a Z y g m u n t K r a s i ń s k i : M y z N ie g o w s z y s c y * *. O k s ię d z u, o w y b itn y m c n o t ą k s ię d z u, m o g ą p o w ie d z ie ć je g o p a r a f ja n i e : M y z N ie g o w s z y s c y!* * S t a n i s ł a w Z a g ó r z a ń s k i.

4 Str. 4 DZWON N IE D ZIE LN Y" Nr. 18. EwangeliananiedzieletrzeciagoWielkoiory zapisana u św. Jana w r. XIV.,,Onego czasu m ów ił Jezus uczniom swoim : Maluczko, a ju ż mnie nie ujrzycie: i zasie maluczko, a ujrzycie mnie, iż idę do Ojca. Mówili tedy z uczniów Jego jeden do drugiego: Co to jest, co nam mówi: Maluczko, a nie ujrzycie mnie: i zasie maluczko, a ujrzycie mnie: a iż idę do Ojca. Mówili tedy: co to jest, co mów i: Maluczko9 nie wiemy co powiada. A poznał Jezus, że go pytać chcieli, i rzekł im : O tem się pytacie między sobą, i żem rzekł: maluczko, a nie ujrzycie mnie: i zasie maluczko, a ujrzycie mnie? Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, iż będziecie płakać i lamentować wy, a świat się będzie weselił, a wy się smucić będziecie, ale smutek wasz w radość się obróci. Niewiasta, gdy rodzi, smutek ma, iż przyszła jej godzina; lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta uciśnienia dla radości, iż się człowiek na świat narodził. I wy tedy teraz wprawdzie smutek macie; lecz zasie oglądam was, a będzie się radowało serce wasze; a radości waszej żaden od was nie odejmie. O wodzie święconej. D r z e m ie w n a s g ł ę b o k i e p r z e k o n a,n ie, ż e j e s t e ś m y z a b ru d z e n i i ż e s i ę p o t r z e b u je m y c z ę s t o o c z y s z c z a ć z p la m d u s z y. N a w e t u p o g a n i s t n i e je z w y c z a j o b m y w a ń r e l i g i jn y c h. Ż y d z i z n a ją r ó w n ie ż u ż y w a n ie w o d y l i t u r g i c z n e j, w ż y c i u k a t o lik ó w w o d a ś w ię c o n a p o s ia d a w i e lk i e z n a c z e n ie. P r z y ś w ię c e n iu w iod y r n ię s z a s ię s ó l z e z w y c z a jn ą w o d ą,. S ó l m a s iłę z a c h o w u ją c ą i c h r o n i ą c ą o d z e p s u c ia. W o d a c z y ś c i, m y je i o d ś w ie ż a. J u ż z t y c h w ła ś c iw o ś c i s o li i w o d y m o ż n a w n io s k o w a ć o r o li w o d y ś w i ę c o n e j w ż y c iu { K o ś c io ła C h r y s t u s o w e g o. Ś w ię c e n ie w o d y r o z p o c z y n a s ię e g z o r c y z m e m, w y g ło s z o n y m n a d s o lą. K a p ł a n r o z k a z u je w n im s z a t a n o w i, a b y o p u ś c ił t e n tw ó r B o ż y, t, j. s ó l, k t ó r a m a S ię s t a ć ź r ó d łe m z b a w ie n ia i m a z a p e w n ić z d r o w ie d u s z y i c i a ł a k a ż d e m u, k t o k o l w i e k b y j ą z a ż y w a ł. P o e g z o r c y z m ie k a p ł a n m o d li s ię t a k : B o ż e w i e c z n y i w s z e c h m o c n y, p r o s im y w p o k o r z e m iło s ie r d z ia T w e g o, r a c z b ło g o s ł a w ić i u ś w ię c i ć t ę s ó l, k t ó r ą s t w o r z y ł e ś d la u ż y t k u r o d z a ju lu d z k ie g o, a b y o n a s ł u ż y ł a k u z b a w ie n iu c i a ł a i d u s z y i a b y w s z y s t k o, c z e g o k o lw ie k s ię d o t k n ie, u c h r o n i ł a o d w s z e l k i e j n i e c z y s t o ś c i i o d w s z e lk ic h n a p a ś c i d u c h ó w z ło w r o g i c h ". N a s t ę p n ie d o k o n u je s ię e g z o r c y z m n a d w o d ą, a b y s ię s t a ł a w o d ą c z y s t ą i ś w ię t ą, z d o ln ą d o z n is z c z e n ia p o t ę g i w r o g a n a s z e g o, a b y g o o b a lić z je g o a in io ła m i- a p o s t a ta r n i". N a d w o d ą m o d li s ię k a p ł a n t a k : B io ż e... r a c z u c z y n i ć, a b y t a w o d a... o d p ę d z a ła d e m o n ó w i l e c z y ł a c h o r y c h, a b y k a ż d y k t o k o l w ie k b ę d z ie n i ą p o k r o p io n y, z o s t a ł u c h r o n io n y o d w s z e l k i e j n i e c z y s t o ś c i i o d w s z e lk ie g o z łe g o i n i e c h o d w r ó c i w s z e lk i p o w ie w z a r a z y i p o w ie t r z a z a t r u t e g o ". T e e g z o r c y z m y i m o d lit w y s ą c z ę s t o p r z e r y -. w a n e z n a k ie m k r z y ż a, n a p r z y p o m n ie n ie, ż e i s ó l i w o d a, w y łą c z n i e p r z e z z a s łu g i J e z u s a C h r y s tu s a m a ją m ie ć w ła d z ę n a d s z a t a n e m. P o u k o ń c z o n y c h m o d lit w a c h k a p ł a n m ię s z a s ó l z w o d ą. Z a z n a c z y ć je s z c z e t r z e b a, żie e g z o r c y z m s o li o d b y w a s ię n a jp r z ó d d la t e g o, p o n ie w a ż s ó l o z n a c z a c i e r p k o ś ć ż a lu z a g r z e c h y, a w o d a ł a s k ę B o ż ą, z m y w a ją c ą g r z e c h y. W i e m y z k a t e c h iz m u, ż e ż a l z a g r z e c h y m u si. w y p r z e d z a ć o d p u s z c z e n ie t y c h ż e. K o ś c i ó ł ś w. u ż y w a w o d y ś w ię c o n e j h a k a ż d y m ' k r o k u. W k a ż d e j p a r a f ji j e s t p o k r o p ie n ie p r z e d S u m ą,, a b y u w o ln ić o b e c n y c h w k o ś c i e le o d p o k u s s z a t a ń s k ic h. G d y k s i ą d z p r z y b y w a dio c h o r e g o - k r o p i p o k ó j, łó ż k o i s a m e g o c h o r e g o, a b y s i ę s t a ł c z y s t y m, j a k ś n ie g. N ie m a ś w i ę c e n ia b e z w o d y ś w i e c o n e j. D u ż o k a t o l i k ó w z a p e w n ie n ie w ie, że p rz e lż te g n a n ie s ię w o d ą ś w ię c o n ą n is z c z y g r z e c h y p o w s z e d n ie, k t ó r y c h t y l e p o p e łn ia m y. O c z y w iś c ie k o n i e c z n y j e s t ż a l z a t e g r z e c h y i s t a r ł a s k i B o ż e j. W i e l k a s z k o d a, ż e p ię k n y z w y c z a j t r z y m a n ia w d o m u m a ły c h k r o p ie ln i c z e k i ż e g n a n i a s i ę p r z y - w y jś c i u lu b w e jś c i u d o p o k o ju g in ie w n a s z e m s p o łe c z e ń s t w ie, c o r a z b a r d z ie j o b o ję t n e m d la s p r a w B o ż y c h. J e d y n i e, g d y w c h o d z im y d o k o ś c i o ła. ż e g n a m y s ię je s z c z e w is z y s c y w o d ą ś w ię c o n ą, p r z e z c o w y z n a je m y p u b lic z n ie k o n ie c z n o ś ć i p o t r z e b ę o c z y s z c z e n i a s ię p r z e d w e jś c i e m d o o ł t a r z y P a ń s k i c h. I le ż t o s p r a w w a ż n y c h z a ł a t w ia lib y ś m y k o r z y s t n i e j; o ile s p o k o jn i e js z e, b a r d z ie j ^ c h r z e ś c ija ń s k ie b y ł o b y ż y c i c n a s z e, g d y b y ś m y l e p i e j o c e n i a l i w a r t o ś ć w o d y ś w i ę c o n e j i p o z a k o ś c i o ł e m, w n a s z y c h ś w i ą t y n i a c h d o m o w y c h. M a c z a ją c p a l c e w w o d z ie ś w i ę c o n e j, w y o b r a ż a jm y s o b ie (z a w s z e, ż e j e s t t o w oid:a 'z b o k ' 1 Z b a w ic ie la, n a k r z y ż u z a n a s u m a r łe g o. M a ła k r o p e l k a w o d y w t a k im d u c h u u ż y ł z a t o p i p u s t y n ię n a s z y c h s k ł o n n o ś c i d o z łe g o. lim MISJE KATOLICKIE. Jesteśmy katolikami więc nie może nam być obojęto*1 walka o rozszerzenie terytorialnych oranie Królestwa Cbry' stusowego na ziemi. Walka ta nazywa się: pracą misyjb1!' Najdokładniejszych informacyj o tej właśnie pracy ijjl tem wszystkiem, co się ściśle z nią łączy, dostarcz^'1 M i s j e K a t o l i c k i e. W roku 1925 Misje Katolickie kosztują: W kraju rocznie 9. zł półrocznie 4 50 zł. Zamawiać pod adresem: Wydawnictwo XX. Jezuitów! Kraków, Kopernika 26. i

5 Nr. 18. DZWON N IE D ZIE LN Y" Str. 5 Rocznica Konstytucji 3. Maja. N ie d a w n e,to c z a s y, b o k i l k a t y lk o ł a t z a so b ą m a ją c e, k i e d y l e ż e liś m y w w ię z a c h a u s t r ja c - k ią j, p r u s k i e j i r o s y js k i e j n ie w o li. Z c z ia s ó w t y c h p r z y c h o d z i n a p a m ię ć z ja w is k a, t.a k ł a t w o d la a a s z ro z u m ia łe -, ż e g d y n a d c h o d z iła j a k a ś r o c z n i-, c a n a r o d o w a, b u d z ił s ię d u c h c a ł e j n a s z e j m ło d z ie ż y i c a ł e g o n a r o d u i o b c h o d z i ł p a m ią t k ę P r z e s z ło ś c i, ja k o n a r o d o w e ś w ię t o, w n a s t r o ju b a r d z o p o d n io s ły m. P o m ię d z y p a m ią t k a m i z a ś tia jm ils iz o m i, o b c h o d z o n e m i z r a d o ś c ią i w i e lk ą d u m ą p r z e z w s z y s t k i c h, b y ł a p a m ią t k a k o n s t y t u c ji 3 m a ja. S e r c e r w a ło s ię w g ó r ę, g d y z b liż a ł się t r z e c i m a j. k a ż d y z n a s w y s i la ł s i ę, a b y w ie ś ć u t r z e c im m a ju d o t a r ł a d o n a jo d l e g l e js z y c h z a k ą t k ó w k r a ju i a b y k a ż d y c o ś n a c e l e n a r o d o w e o fia r o w a ł- K o n s t y t u c ja 3 m a ja b y ł a w te n c z a s d la n a s g w ia z d ą p r z e w o d n ią! D l a c z e g o? N a r ó d c h y l i ł s i ę d o u p a d k u. S t a n s z la c h e c k i d o s z e d ł d o.z u p e łn e g o n ie r z ą d u ju ż z a S a s ó w : w ł o ś c i a n in i m ie s z c z a n in b y ł u p o ś le d z o ny) w n ie w o li p a ń s z c z y ź n ia n e j, b e z p r a w ż a d n y c h ; k ró l nie- m ia ł ż a d n e j w ła d z y, w y b i e r a ł a g o e l e k c ja n a P r a d z e p o d W a r s z a w ą,, d o k ą d m ia ł p r a w o u d a ć s i ę k a ż d y s z l a c h c i c, a b y g ło s s w ó j o d d a ć n a k a n d y d a t a, k t ó r e g o u w a ż a ł z a n a jl e p s z e g o ; e le k c je te n ie o b e s z ły s ię n i g d y b e z b ó je k i z w y k le p o n i c h g r o z iła w o jn a d o m o w a.; n ie t r z e b a d o d a w a ć, ż e s y s t e m t e n s p r z y ja ł p r z e k u p s t w u, k t ó r e fe'ż k w it ł o b e z ż a d n y c h o s ł o n ; s e jm y b y ł y b e z siln e. p o n ie w a ż je d e n p o s e ł, s k o r o o g ł o s i ł s w e ve to! to z n a c z y s w e n ie p o z w a ła m! r o z b i ja ł c a ł y se,;m i u n ie m o ż liw ia ł d o jś c i e d o s k u t k u j a k i e j k o lw ie k u c h w a ł y ; w y o b r a ź m y s o b ie d z is ie js z y sojm i w n im t e n z w y c z a j, ż e w s z y s t k i e u c h w a ły 'tu s z ą p r z e c h o d z ić je d n o m y ś l n i e i je d n o g ł o ś n i e, b y ło b y t o ja k i e ś m o n s tr u m, d z iw o w fe k o, le c z n ie P a r la m e n t, k u ź n ia z b ó je c k a, le c z n ie p o w a ż n e tla ło, s p r a w u ją c e r z ą d y k r a ju! O tó ż w s z y s t k o to b y ło w d a w n e j P o l s c e w 1 8 w ie k u! M ó w io n o p u b lic z n ie, ż e P o l s k a n ie r z ą d e m s t o i! N a r ó d s t a c z a ł d o p r z e p a ś c i, z g u b a g r o z i ł a m u n ie c h y b n ie. 1 o to z g r o m a d z a s ię p o w a ż n a g r u p a p o s łó w w d n iu m a ja r o k u, o d r z u c a z u p e łn ie lu b p r z y n a j m n iej c z ę ś c io w o w s z y s t k o, c o k r a j g u b iło, u s u w a? *» i e l e k c ję v ir i t im, d a je p r a w a w ło ś c ia n in o w i 1 m ie s z c z a ń s tw u, z ł e u s ta,w y o b a la, i u s t a n a w ia U ow e, r o z u m n e ju ż i m ą d r e, k t ó r e, g d y b y b y ł y "m sz ły w ż y c i e, P o l s k a n ie b y ł a b y w c a le u p a d ła, "m z y s tk ie t e z a ś u s t a w y z o s t a ł y u ję t e w je d n ą t a ło ś ć, je d e n s y s te m p o d n a z w ą, K o n s t y t u c ji, yfa. to k o n s t y t u c ja. 3 m a ja! B y ł a o n a c h lu b ą i d u m ą n a r o d u. M ó w iła o n a '^ r o d o w i, k i e d y j ę c z a ł p o d ja r z m e m p o t r ó jn e g o? r% a, ż e u p a d e k je g o b y ł n a s tę p s t w e m n ie g o - w ^ o ś c i s ą s ia d ó w, n ie z a ś w ła s n e g o n i e d o łę s t w a. r n ie w o li' p a t r z e l i ś m y w s z y s c y n a k o n s t y t u c ję m a ja. ja k o n a n a jp i ę k n ie js z ą i n a jb a r d z i e j ś w ie - t larią k a r t ę h i s t o r ji. K a r m il i ś m y nią. s w ó j p a t r jo - ^ m, p o g ł ę b ia l i ś m y n a r o d o w ą s p ó jn o ś ć, z a p o m i n a liś m y o p a r t ja c h p o li t y c z n y c h, t w o r z ą c je d n ą je d y n ą t y lk o p a r t ję, k t ó r ą j n a im ię nató d p o ls k i. T e m b y ł a k o n s t y t u c ja 3 m a ja d la n a s, g d y l e ż e liś m y s k r ę p o w a n i w ię z a m i p o t r ó jn e j n ie w o li. G z e m j e s t k o n s t y t u c ja 3 m a ja d la, n a s d z iś, k i e d y P o ls k a, j e s t ju ż w o ln a? B o p r z e c ie ż w d a l s z y m c i ą g u k a ż d ą r o c z n ic ę j e j u r o c z y ś c ie ś w ię c im y i d z ie ń 3 m a ja u s t a n o w iliś m y n a w e t, p r z e z p a m ię ć d la n i e j, u r z ę d o w y m n a r o d o w e m ś w ię t e m! U s t a w y j e j, d z iś w p r o w a d z a n e ' w ż y c i e, b y ł y b y c z e m ś p r z e s,ta r z a łe m i n ie o d p o w ie d iń ie m, a p o m im o to c z c im y j ą i p a m ię ć j e j o t a c z a m y m iło ś c i ą d la c z e g o? N a s z o m z d a n ie m, t k w i ą w k o n s t y t u c ji d w ie m y ś li, k t ó r e s ą i b ę d ą ż y w o t n e, d o p ó k i n a r ó d b ę d z ie i s t n i a ł. K o n s t y t u c ja 3 m a ja to j e s t m y ś l p ie r w s z a ś w ia d c z y, ż e w c h w i l a c h n a j w ię k s z e g o u p a d k u p o lit y c z n e g o i m o r a ln e g o n a ró d n a s z z a w s z e w y t w a r z a ł z w a r t ą g r u p ę p a t r jo - tó w, o s e r c u s z l a c h e t n e m, g ł ę b o k i m r o z u m ie i s iln e j w o li, k t ó r z y n a r ó d u r a t o w a ć c h c i e li i z m u s z a li g o d o o t r z ą s a n ia s ię z w a d i z g u b n y c h, p r z e s ą d ó w. Ś w i a d c z y o n a, iże w P o l s c e n ig d y n ie w y g a s ł z d r o w y d u c h n a r o d o w y, ż e t e n d u c h. c h o c i a ż b y u ś p io n y, w d u s z y p o ls k ie j j e s t i, g d y p o t r z e b a, z r y w a s ię d o ż y c i a, b y ś w i e c i ć i w z y w a ć d o c z y n u. Z d u c h a, t e g o w y r o s ła k o n s t y t u c ja, k t ó r a, c h o c i a ż n ie b y ł a w o ln a od w p ły w u F r a n c j i ó w c z e s n e j, to je d n a k f r a n c u s k i e u s t a w y u ł a g o d z iła. u n a r o d o w iła i d o p o ls k ic h s to s u n k ó w / z a s t o s o w a ł a. Ś w ie c i n a m o n a. d z iś, ja k o w s p a n ia ła n a u k a, a b y ni.e m a łp o w a ć jś le p o z a c h o d u, le c z s i ę g a ć p r z e d e w s z y s t k ie m d o n i e w y c z e r p a n y c h ź r ó d e ł d u s z y p o ls k ie j i z n i e j c z e r p a ć p r o g r a m n a p r z y s z ło ś ć. L e c z t k w i w k o n s t y t u c ji 3 m a ja je s z c z e i n n a m y ś l. P o l a k n i g d y n ie b y ł k r w i o ż e r c z y i w c a ł e j h i s t o r ji s w o je j n ig d y n ie z d o b y w a ł p a ń s t w o b c y c h i n ie u ja r z m i a ł g w a łt e m o b c y c h n a r o d ó w. Z n a n e j e s t p o ję c ie ł e c h i t y, ja k o o r a c z a, z a m iło w a n e g o w g ę ś l i i ś p ie w ie. D u c h o w i p o ls k ie m u o b c e z a w s z e b y ł y r e w o l u c je i p r z e w r o t y. J e ż e l i P o l a k c h c i a ł d o k o n a ć n a w e t d a le k o i d ą c e j z m ia n y, d o k o n y w a ł j e j n ie d r o g ą 'g w a łt u, l e c z d r o g ą s p o k o jn ą, d r o g ą u m ia r u i r o z w o ju. N ie r e w o lu c ją, l e c z e w o lu c ją., t o z n a c z y n ie b r a t o b ó jc z y p r z e le w k r w i, l e c z id e a r o z w o ju b y ł y je g o n a t u r ą i je g o z w y c z a je m. I t a i d e a tk w i w k o s t y t u c ji 3 m a ja. W e Francji p r z e w r a c a! s ię d a w n y p o r z ą d e k r z e c z y p o d g i l o t y n ą i n o ż e m, mordowano tam b e z m ił o s ie r d z ia i p a m ię c i, w Polsce z n iia n ę d a w n e g o p o r z ą d k u uchwalono d r o g ą, p o k o jo w ą, p r o s t ą i p r a w ą. W t e m t k w i dum a n a s z a, i n a u k a, ja k ą. n a m k o n s t y t u c ja 3 m a ja d a je d z i s i a j, m im o ż e u s t a w y j e j s ą ju ż d z iś p r z e s t a r z a ł e. T k w i w n i e j z d u c lia n a r o d o w e g o p o c z ę t a w z n io s ła i d e a p o w o ln e g o, u m ia r o w e g o z d ą ż a n ia k u c o r a z le p s z e j p r z y s z ło ś c i, id e a, w r o g a b r a t o b ó js t w u i s p a ja ją c a w s z y s t k i c h d o p r a c y n a d P o l s k ą, Stanisław Zorza.

6 Str. 6 DZWON N IE D ZIE LNY* Nr. 18. Krzywda 0 pomstę do nieba wołająca. W ie m y z k a te c h iz m u, że u c ie m ię ż e n ie u b o g ic h, o ra z w d ó w i s ie r o t 11 je s t g rz e c h e m o p o m stę d o n ie b a w o ła ją c y m, a lb o w ie m w e d łu g P ism a, św., łz y pok r z y w d z o n y c h w s tę p u ją a ż d o n ie b a i ta m w s z c z e g ó ln ie js z y s p o s ó b w z y w a ją s p r a w ie d liw o ś ć B o ż ą d o w y m ie rz e n ia k a r y, ju ż w te m d o c z e sn c m ż y c iu. T a k i s tr a s z n y i c ię ż k i g rz e c h, p o p e łn io n y z o s ta ł ja w n ie i p u b lic z n ie n ie n a je d n y m u b o g im, a le n a w s z y s tk ic h w c a ł e j P o ls c e, a p rz e c ie ż su m ie ń k a to lic k ic h ja k o ś to n ie w z ru s z a, n ie s ły c h a ć o b u rz e n ia 1 w ie lk ie g o w o ła n ia, b y c z e m p rę d z e j k rz y w d ę n a p ra w ić, P a n a B o g a o b ra ż o n e g o p rz e b ła g a ć. D a je to sm u tn e ś w ia d e c tw o, ja k i n asz k a to lic y z m je s t zim n y i n ie c z y n n y. C ó ż ta k ie g o s ię s t a ło? P y t a jc i e s ię t y c h w ie lu ty s ię c y s ta r s z y c h słu ż ą c y c h, k tó r e w p o c ie c z o ła p r a c u ją c, p rzez d łu g i s z e r e g l a t c iu ła ły g ro s z d o g ro s z a i s k ła d a ły g o do K a s O sz c z ę d n o ści, a b y m ie ć n a s ta r o ś ć ja k ie ta k ie u tr z y m a n ie, a k tó r e d ziś s ą ż e b ra c z k a m i, cz e m u z a p ła k a n e ic h o c z y i g d z ie s ą ic h fu n d u s z e? P y t a jc i e s ię w s z y s tk ic h in n y c h u b o g ic h, a trz e ź w y c h i s t a te c z n y c h p ra c o w n ik ó w, r ę k o d z ie ln ik ó w, o jc ó w ro d z in, k t ó r z y n a c z a r n ą g o d z in ę " o s z c z ę d z a li, a te ra z n ie m a ją r a tu n k u, c o się s t a ło z ich p rz e d w o je n u e m i o s z c z ę d n o ś c ia m i? P y t a jc i e d a le j, d la c z e g o fu n d u sze s ie r o c e, p rzez s ą d y o p ie k u ń c z e w p a p ie ra c h w a rto ś c io w y c h u lo k o w a n e, p rz e p a d ły d la c z e g o w d o w y i s t a r c y, k tó r z y m ie li n a h ip o te k a c h, lu b w lis ta c h z a s ta w n y c h i t. p. w a lo r a c h sw e s k r o m n e k a p ita ły u m ie sz c z o n e, m u sie li w y s p rz e d a ć n a u trz y m a n ie w s z y s tk ie sw e ru c h o m o ś c i, a te ra z ju ż z g ło d u u m ie r a ją, d la c z e g o fu n d a c y j s ty p e n - d y jn y c h t y lk o w M alopol sce, k tó r e u m o ż liw ia ły c o ro k u n a u k ę stu d e n to m, p rz e p a d ły, d la c z e g o fu n d a c y j h u m a n ita r n y c h, b ę d ą c y c h p o m o c ą i o s to ją d la n ie u le c z a ln ie c h o ry c h (n p. fu n d. H e le ló w ), d la o p u sz c z o n y c h c h ło p c ó w (np. fu n d. L u b o m ir s k ic h ), d la b ie d n y c h d z ie w c z ą t (np. fu n d. A. P o to c k ie g o ) je s t - n ie c z y n n y c h d la c z e g o ró ż n e in n e fu n d a cje,, ja k n p. B a n k u P o b o ż n e g o, A rc y b ra c tw a. m ita si ird z ia, ja k k o ś c ie ln e, m s z a ln e, z a d u sze z m a rły c h, a ta k ż e i ró ż n e n a u k o w e (np. A k a d e m ji U m ie ję tn o ś c i) zm a la ły p ra w ie d o z e ra, d la c z e g o w re s z c ie fu n d u sz e e m e r y ta ln e, po p a ń s tw a c h z a b o rc z y c h o trz y m a n e, z m a la ły d o z n ik o m e j w a r to ś c i, ta k, iż z a le d w ie n a g ło d o w e u trz y m a n ie te ra z w y s t a r c z a ją? O trz y m a c ie od w s z y s tk ic h p o k rz y w d z o n y c h odp o w ie d ź : o k r a d z io n o n a s h a n ie b n ie, o b ra b o w a n o b e z lito ś c i. A g d y się z w ró c ic ie d o lu d z i b o g a ty c h, odp o w ie d z ą w a m : w o jn a te m u w in n a! T a k, w o jn a a le d la te g o, że n a r o b iła d użo sp u sto s z e ń w d u sz a c h lu d z k ic h, o b u d z iła d z ik ie, sa m o lu b n e in s ty n k tu, z g a s iła m iło ś ć b liź n ich, p o d k o p a ła w ia rę w B o g a, z a g łu s z y ła su m ie n ia. N a m n o ż y ło s ię d ra p ie ż n y c h c h c iw c ó w, o s z u k a ń c z y c h s p e k u la n tó w, ra b u s ió w c u d z e g o m ie n ia. N ie u cz ciw i, a.sp ry tn i i b e z w z g lę d n i w z b o g a c ili s ię n ie s ły c h a n ie, zaś u c z c iw i, a s ła b i, izostaili w y z u c i ze s w e g o m ie n ia. Z te g o to p o w o d u p ie n ią d z e p rz e d w o je n n e, u m iesz cz o n e w K a s a c h, T o w a r z y s tw a c h k r e d y to w y c h i t. p- in s ty tu c ja c h u lo tn iły ja k k a m fo r a. P o w ia d a ją n a m, że s ię z d e w a lu o w a ły bo m a r k a p o ls k a b y ła p ien ią d z em n ie s ta ły m, c ią g le s p a d a ją c y m. Tak, była dewaluacja, ale świętym obowiązkiem dyrektorów oraz nadzorczych organów Kas i Tow. F R A N C I S Z E K M IC H A L E C. 6 Węźlisko rozplątane. (Opowiadanie z przed lat kilku). D r z w i s i ę r o z w a r ły i d o iz b y, ja ik b o m b a, w p a d ł M ic h a ś Z a g r o d a z k s i ą ż k a m i w r ę k u. E k s p e d ie n t k i, n a j e g o w id o k, p o d n io s ły n i e s ły c h a n ą w rzatw ę. O t o c z y ł y g o k o łe m, t r a jk o c z ą c, p r z e d r z e ź n i a ją c g o i o p o w i a d a ją c n ie s t w o r z o n e d z iw y. C h ło p a k n i b y t o d ą s a ł s ię i o p ę d z a ł o d n ic h. j a k o d n a p r z y k r z o n y c h m u c h, a l e f a n t a z ja d z ie w c z ą t d o g a d z a ł a m u w id o c z n ie, b o o c z y je g o ś m ia ły s ię, j a k g w ia z d y. U s ia d ł n a r e s z c i e n a s t o ł k u, p o ł o ż y ł k s i ą ż k i n a s t ó ł, a k i e d y u c is z y ło s i ę n ie c o, z w r ó c ił s ię d o O r z e c h ó w n y, k t ó r a je d n a n ie b r a ła u d z ia łu w o g ó ln e j w r z a w ie i n ib y to z ia ję ta b y ł a p r z e g lą d a n ie m g a iz e t. D o b r y w ie c z ó r, p a n n o H a n u s iu p o w ie d z ia ł, z b l i ż a ją c s ię d o n i e j i p o d a ją c j e j r ę k ę. D o b r y w ie c z ó r o d p o w ie d z ia ła, s p o g l ą d a ją c k u n ie m u i z n o w u s p u s z c z a ją c o c z y k u g a z e t o m i k s ią ż k o m. C o s ł y c h a ć z m a t e m a t y k ą? z a p y t a ł c h ło p a k, ś m i e ją c s ię. D z iś s ię n ie u c z y ła m m a t e m a t y k i o d r z e k ła. D l a c z e g o? A, b o p a n M ic h a ś n ie p r z y s z e d ł w y s z e p t a ł a, p o d n o s z ą c k u n ie m u s w e c z a r n e o c z y i s p u s z c z a ją c j e z a r a z z e s m u t k ie m. W s ło w a c h j e j c z u ć b y ł o d e l i k a t n y w y r z u t. P r z e p r a s z a m, b a r d z o p a n ią p r z e p r a s z a m - m ó w ił ż y w o p r z y b y ły l e c z t a k b y ł e m d z is ia j z a ję t y, ż e n i e m ia łe m c h w ilk i w o ln e g o c z a s u. J e ś l i p a n n a H a n u s ia z e c h c e, m o ż e m y l e k c ję p r z e r o b i ć t e r a z, c o, d o b r z e? J a k p a n M ic h a ś c h c e. a l e p a n M ic h a ś p e w n ie z m ę c z o n y, d o p ie r o w r ó c ił z e s z k o ł y... C o t a m, z m ę c z o n y, c z y ni z m ę c z o n y, p ó ł g o d z in k i t o d r o b ia z g, o k t ó r y m m ó w ić n ie w a r t o - T o m ó w ią c, w z ią ł k s i ą ż k i z e s t o ł u, z a n ió s ł je d o s w e g o m ie s z k a n ia, k t ó r e o je d n o p i ę t r o n i ż e j w d o m u r e d a k c ji s ię z n a jd o w a ło, p o c z e m w r ó c ił i p o s z e d ł d o p o k o ju, g d z ie p o p r z e d n io p r a c o w a ła H a n u s ia. D z ie w c z y n a w y d o b y ła p r z y g o to w a n e o d p o łu d n ia k s ią ż k i i p o s z ła z a n im. R o z p o c z ę li n ie w ia d o m o ju ż k t ó r ą, z rz ę d u l e k c j ę m a t e m a t y k i. D z ie w c z y n a b o w ie m, p a r n i ę '

7 Nr. 18. DZWON N IEDZIELNY 1 Str. 7 kredytowych było kapitały cudze, im z zaufaniem powierzone, chronić, ile tylko możności, przed dewaluacją. O ni je d n a k o to w c a le s ię n ie tr o s z c z y li, a te ra z u d a ją, że to b y ło n ie m o ż e b n e. U d a ją, bo s w o je, o s o b is te, w r o z m a ity sp o só b n a b y te k a p ita ły, p o tr a fili o c h ro n ić p rzed d e w a lu a c ją. U m ie li oni k u p o w a ć d o la r y i w y s y ła ć je c e le m u k r y c ia d o b a n k ó w z a g ra n ic z n y c h, u m ie li lo k o w a ć sw o je p ie n ią d z e w m ar ją t k a c h z ie m s k ic h, w k a m ie n ic a c h i w illa c h m ie j s k ic h, w s a m o c h o d a c h, m e b la c h, o b ra z a c h i k o s z to w n o ś c ia c h. Dewaluacja nie była dla nich, oraz dla ich popleczników i przyjaciół, ruiną ale obfitem żniwem. L o s b ie d a k ó w, k tó r y c h p ien ięd zm i s z c z ę ś liw ie " j s p e k u lo w a li, jnic ic h n ie o b c h o d z ił. A lb o w ie m n ie k a p ita liś c i to b y li, k tó r z y w 4 6 k a s a c h O sz c z ę d n o ści w M a ło p o lsce m ie li sw e o s z c z ę d n o ś c i z ło ż o n e, le c z w o g r o m n e j w ięks;z o ści lu d z ie b ie d n i. M am y n p. d o k ła d n e d a ty z r o k u , w k tó r y m n a 2 7 6,6 2 4 osó b w.k ła d k u ją c y c h, b y ło o só b z w k ła d k a m i pon iż e j a ż d o i m n ie j k o r o n. P o d o b n ie i 'lis ty z a s ta w n e T o w. k r e d y t, ziem s k ie g o w e L w o w ie b y ły p rz e w a ż n ie w rękac-h lu d zi b ie d n y c h, c z ę s to k r o ć w d ó w i s ie r o t. A je d n a k T o w. k r e d y to w e z ie m s k ie n ie w a h a ło s ię o fia r o w a ć w g ru d n iu ro k u za k o r o n a u s tr ja c k ic h 9 fe n ig ó w p o ls k ic h. O b e cn ie, w e d łu g u c h w a ły s w e j r a d y n a d z o r c z e j o fia r u je to T o w. aż 4.9 p ro c e n t, to z n a c z y z a s w ó j l i s t z a s ta w n y, o p ie w a ją c y. n a k o r o n c h c e w y p ła c ić 4 9 z ło ty c h i to n ie w g o tó w c e, a le w n o w y m liś c ie z a s ta w n y m, o p ie w a ją c y m n a z ło te. C z y m oże b a n k r u c tw o te g o T o w. z m u sz a je do w y p ła c a n ia t a k d ro b n e g o u ła m k a sw o im w ie rz y c ie lo m? B y n a jm n ie j. W a ln e z g ro m a d z e n ie u c h w a liło n ie d a w n o d y r e k c ji i ra d z ie n a d z o r c z e j z a u fa n ie i u z n a n ie za to, ż e u m ie li i p o tr a fili m a ją t e k T o w a r z y s tw a p rz e d w sz o lk ie m i s tra ta m i u c h ro n ić. L e c z m o ż e w ła ś c ic ie le h ip o te k ta b u la r n y c h ziem s k ic h ta k zu b o ż eli po w o jn ie, że n ie m o g ą sw o ich d łu g ó w w c a ło ś c i z a p ła c ić, le c z t y lk o o d 1 5 do 3 3 %? T a k ż e n ie p ra w d a, g d y ż w ia d o m o, ż e w c z a s ie sp a d k u m a r k i u m ie li s o b ie d o s k o n a le ra d z ić, po w ię k s z e j c z ę ś c i ju ż o c z y ś c ili sw e h ip o te k i z d łu g ó w p rzed w o je n n y c h, (n a c o n ie r a z w y s ta r c z y ło je d n e g o in d y k a s p r z e d a ć ), a w ielu d o k u p iło s o b ie m a ję tn o ś c i. W ła ś c ic ie le re a ln o ś c i m ie li w p ra w d z ie c ię ż k ie c z a s y z p o w o d u o c h ro n y lo k a to r ó w, a le ju ż te ra z w s k u te k n o w e j u s ta w y m a ją z k a ż d y m k w a rta łe m c o ra z w ię k s z e d o c h o d y i m o g ą sw e d łu g i h ip o te c z n e s p ła c a ć, a K a s y o s z c z ę d n o ś c i n ie m u sz ą z ic h pow odu s t r a t p o n o s ić. P o m im o to K a s y o s z c z ę d n o ś c i t a k ą r o b ią k a lk u l a c ję, iż n ie ty lk o s w e g o k a p ita łu re z e r w o w e g o n ie u s z c z u p lą, a le je s z c z e z a r o b ią 9 3 p r o c e n t z p ow ierz o n y c h im w k ła d e k, z a ś 7 p r o c e n t t y lk o w y p ła c ą p o sia d a cz o m k s ią ż e c z e k. T o z n a c z y, k to m ia ł w K a s ie k o r o n, o trz y m a te r a z 6 zł. 6 6 g ro s z y. Z a te m n ie u le g a ż a d n e j w ą tp liw o ś c i, ż e n ie co in n e g o, ja k ty lk o c h c iw o ś ć i b r a k s u m ie n ia lu d zi n ie u c z c iw y c h s ą p r z y c z y n ą t e j s tr a s z n e j k rz y w d y, ja k a s ię w P o ls c e b ie d n y m lu d z io m d z ie je. C o p o k rz y w d z e n i w ie r z y c ie le m a ją u c z y n ić, a b y k rz y w d a Z'0s t a ła n a p ra w io n a, o tem n a p iszem y w n a s tę p im n n u m erz e. Jan Ł ę to w s k i. iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimini M iły gość. G o ś ć : C z y p a n i w d o m u? S łu ż ą c a : N ie. G o ś ć : P r z e c ie ż w id z ia łe m, ja k w e sz ła do d om u. S łu ż ą c a : T a k, a le i o n a w id z ia ła p a n a. t a ją c o s w y m s ie r o c y m lo s ie i m a ją c o c z y z w r ó c o n e n a w ię k s z ą, o d le g ło ś ć k u p r z y s z ło ś c i, w ie d z i a ł a, ż e c lile b r e d a k c y jn y, j a k ła s k a, p a ń s k a, n a p s t r y m k o n iu je ź d z i. C h c ia ła w ię c m ie ć n a w s z e lk i w y p a d e k ja k i e ś z a b e z p ie c z e n ie, c o ś, c z e m b y m o g ł a s ię z a ją ć, g d y b y p r a c ę w J u t r z e n c e " s t r a c i ł a. W p r a w d z ie n ie z a n o s iło s i ę n a t o. K ie r o w n i k p is m a b y ł z n ie j n a d w y r a z z a d o w o lo n y, a s a m o p is m o p o z w ija ło s i ę d o b r z e i n ie : d a w a ło p o w o d u d o o b a w n a p r z y s z ło ś ć. A le O r z e c h ó w n a c h c i a ł a k o n ie c z n ie z d o b y ć j a k i e ś w y k s z t a ł c e n i e. S p o s o b n o ś ć n a d a r z y ł a s i ę m łeb a tw em, g d y o g ło s z o n o w m ie ś c ie k n r s a b u c h a ł t e r y jn e. S z c z ę ś liw y m t r a fe m o d b y w a ły s ię o n e w g o d z in a c h, w o l n y c h od z a ję ć w a d m i n i s t r a c ji. D z ie w c z y n a, n i e n a m y ś l a j ą c s i ę w i e le, w p is a ła s ię n a k u r s a i r o z p o c z ę ła n a u k ę. N ie d a w n o s k o ń c z y ł a s z k o łę w y d z ia ło w ą, u m y s ł j e j n i e o d w y k ł je s z c z e o d k s i ą ż k i, b y ł a d o s y ć p o ję t n a i z d o ln a, k u r s w i ę c s z e d ł j e j n ie ź le. A le n i e m ia ł a n ig d y p r z e k o n a n ia d o m a t e m a t y k i, a w ię c d o p r z e d m io tu, z w i ą z a n e g o z b u c h a l t e r i ą, ja k o d u s z a z c ia łe m. J u ż n a w y d z ia łó w c e b o r y k a ł a s i ę z n ią, t e r a z b o r y k a n i e s ię b y ło je s z c z e w i ę k s z e. N ie m o g ła s ię w n i e k t ó r y c h z a g a d n i e n i a c h o r jc n t o w a ć i p e w n y c h r z e c z y z r o z u m ie ć. S t r a p io n e d z ie w c z ę r a z i d r u g i p o b ie g ło z z e s z y t e m -do M ic h a s ia, k t ó r y w a d m i n i s t r a c ji b y w a ł p r a w i e c o d z ie ń, a n a m a t e m a t y c e s ię d o b r z e r o z u m ia ł. I o n b o w ie m s i ę u c z y ł. O d d w u l a t u c z ę s z c z a ł n a k u r s a m a t u r y c z n e, k t ó r e u r z ą d z a li w K r a k o w i e p r o f e s o r z y g i m n a z ja l n i d la t y c h, c o c h c i e l i s z y b c i e j s k o ń c z y ć g im n a z ju m i p r ę d z e j z d o b y ć ś w ia d e c tw o d o jr z a ł o ś c i. O c h o c z y m ło d z ie n ie c w y r o b ił H a n u s i z a d a n ie je d n o,, p o n ie m d r u g ie i t r z e c i e, a w id z ą c, ż e b ie d n e d z ie c k o n ie z e w s z y s t k ie m d a je s o b i e r a d ę. s a m j e j p o d d a ł m y ś l, a b y p o o b ie id z ie, w g o d z in ie w o ln e j o d p r a c y p r z e r a b i a l i 'm a t e m a t y k ę r a z e m i ć w i c z y li s ię w ty m p r z e d m io c ie. P o p ro s itn c h ło p a k p o s t a n o w ił u d z ie la ć j e j l e k c ji, r o z u m ie s i ę n a jb e z im t e r e s o w - n i e j. C z y n ił to z e w s p ó łc z u c ia je d y n ie, p o b u d z iła g o d o t e g o s z l a c h e t n a m iło ś ć b liź n ie g o, t a m iło ś ć, k t ó r a b y ł a s p r ę ż y n ą c a ł e g o je g o d o t y c h c z a s o w e g o ż y c i a. B y ł a w t e m i n t e n c ja n a jc z y s t s z a i n a j s z l a c h e t n i e js z a, h a r m o n iz u ją c a n a jś c i ś l e j z je g o m a r z e n ia m i i z a m ia r a m i. D z i e w c z y n a o c z y w iś c ie p r z y k la is n ę ła teij m y ś li i z g o d z iła s ię n a l e k c je j a k n a jc h ę t n i e j. ( C i ą g d a ls z y n a s t ą p i).

8 Str. 8 DZWON N IE D ZIE LN Y Nr. 18. Katedra w Sofji, w której wybuchła piekielna maszyna. 0 otaczanie większą troską chóralnego śpiewu kościelnego. W l W ie lk ą S o b o tę o g a r n ę ło m n ie w ie lk ie z g o rsz e n ie w c z a s ie p r o c e s ji r e z u r e k c y jn e j w je d n y m z k o ś c io łó w k r a k o w s k ic h. N a ty le o b e c n y c h, k ilk o r o zale d w ie z n a la z ło się ś p ie w a ją c y c h! W s ty d m n ie o g a r n ą ł, że lu d z ie i ty c h p a ru zwrr o te k p ie śn i W e s o ły n a m d ziś d z ie ń n a s t a ł! 11 n ie p o tr a fią z a p a m ię ta ć! C z y t a ją c w d w a d n i p ó ź n ie j a r ty k u ł N o w e g o D z w o n u 11 p t. W s ta ń m y d o ż y c ia 11 że w s z c z e r e j p ieśn i o b ja w ia się z aw sze p ra w d z iw e u c z u c ie i p o tr z e b a d u sz y p o sta n o w iłe m z a p o śre d n ic tw e m N o w e g o D z w o n u 11 z a a p e lo w a ć d o ty c h, c o s ą d o te g o p o w o ła n i, b y z w ró c ili w ię k s z ą u w a g ę n a śp iew k o ś c ie ln y 1 z a ję li się je g o o r g a n iz a c ją p o k o ś c io ła c h. P r z y p o m in a m so b ie, że p rz e d k ilk u la t y (b y ło to w c z a s ie w o jn y ), u s iło w a łe m k u p ić p o rz ą d n ą k s ią ż k ę d o n a b - ż e ń s tw a d la ż o n y, w k tó.re j-b y b y ło w ię c e j p ieśn i (b y ła to k s ią ż k a p. t. D r o g a d o n ie b a 11 p rze.: k s. S k o w r o n k a, a w id z ia łe m ją u lu d z i z G ó r n e g o Ś lą s k a ) leo z n ie s te ty n ie m o g łe m w c a ły m K r a k o w ie z n a le ź ć t a k ie j k s ią ż k i, a n a w e t w je d n e j k s ię g a m i (k a to lic k ie j) p o w ie d z ia n o m i, ż e o n i m a ją k s ią ż k i d la in te lig e n c ji11, a in t e lig e n c ja n ie śp iew a. C z y ż b y n ie b y ło w s k a z a n e, a b y u tw o rz o n o k ó łk a śp ie w a c k ie w k a ż d e j p a r a fji, k tó r e b y m ia ły n a c e lu p ie lę g n o w a n ie śp iew u k o ś c ie ln e g o? M o ż n a b y p rz e c ie ż u p ro s ić p p. O rg a n is tó w, a b y p o ś w ię c ili w p e w n e d n i c h o ć b y g o d z in ę c z a s u, z a k t ó r ą e w e n tu a ln ie d r o g ą s k ła d e k m o ż n a b y im tę s tr a tę c z a su w y n a g r o d z ić, a n ie c h b y c h ę tn i u c z y li się śp iew u p rz y o rg a n ie w k o ś c ie le, je ś lib y się n ie z n a la z ł od p o w ied n i n a te n cel lo k a l. N ie m am tu n a m y ś li o w e g o o p e re tk o w e g o śp iew u, le c z te n z w y k ły, w k tó r y m w s z y s c y m o g ą w z ią ć u d z ia ł. J a k to p ię k n ie, g d y c a ły k o ś c ió ł śp ie w a! Id ź m y n a g ó r n y Ś lą s k i p r z y s łu c h a jm y się, ja k w K a to w ic a c h n a su m ie (w k o ś c ie le M a r ja c k im ) śp ie w a c a ły k o ś c ió ł p e łn ą p ie rs ią i n ik t się n ie w sty d z i te g o : in te lig e n t c z y ro b o tn ik. A w e w ie js k ic h k o ś c io ła c h, cz y ż n ie ton śp ie w u r a to w a ł od z a g ła d y i u tr z y m a ł ta m p o ls k ą m o w ę? S ły s z a łe m ta m ja k m ó w io n o : w K r a k o w ie ty le ła d n y c h k o ś c io łó w i są a lb o p u ste, a lb o lu d śp ie w a ć s ię w stydz-i. P ro s z ę n a j u p rz e jm ie j o w d ro ż e n ie c o d o t e g o śp ie w u o d p o w ie d n ie j p ro p a g a n d y, a w te d y z o b a c z y m y, że śp ie w em po n a s z y c h k o ś c io ła c h z a c h w y c a ć się b ę d ą o b c y. I s tn ie ją c e po p a r a fja c h s to w a rz y s z e n ia n ie w ą tp liw ie p o p rą tę a k c ję D z w o n u N ie d z ie ln e g o 11, a K o la in te lig e n c ji n ie b ę d ą te ż je j n ie c h ę tn e, i z re s z tą w s z y s c y n ie c h z e c h c ą p rz y c z y n ić s o b ie t e j r a d o ś c i d u c h o w e j, b io r ą c ż y w y u d z ia ł w z b io ro w y m c h ó ra ln y m śp iew ie k o ś c ie ln y m, po k tó r y m c z ło w ie k c z u je się ja k iś w z m o cn io n y n a d u ch u, w y c h o d z i z k o ś c io ła p ełen u c z u ć w z n io s ły c h i ja k b y le p sz y m się c z u ją c. W p row adzenie te g o p r z y c z y n iło b y się te ż n ie w ą t p liw ie d o le p s z e j fr e k w e n c ji w' k r a k o w s k ic h k o ś c io ła c h ta k ż e i w in n e j p o rz e d n ia, a nie t y lk o w te d y, g d y z a p o w ia d a ją a r t y s t y c z n ą m u z y k ę i śp ie w, c o ta k ż e je s t m o ż e p o n ie k ą d w s k a z a n e, le c z m im o te g o n ie n a le ż y z a n ie d b y w a ć śp iew u lu d o w e g o, k tó r y m a m oże w ię k s z ą w a r to ś ć od a r ty s ty c z n e g o, p o n ie w a ż s z u k a się w n im w y łą c z n ie t y lk o c h w a ły B o ż e j, a n ie zaś ta k ż e w ła s n e j. Piotr Wyrobek. (O d p o w. R e d.: S p ra w ę tę u w a ż a m y is to tn ie za b a rd z o w a ż n ą, a n a w e t, o ile ch o d z i o K r a k ó w, g d z ie śp ie w lu d o w y k o ś c ie ln y s to i t a k n is k o, za p ie k ą c ą!)

9 Nr. 18. DZWON N IED ZIELNY" Str. 9 C O S Ł Y C H A Ć K A T O L I m s Ł i RZYM. Ś w i e c i ć. W o g r o d a c h w a ty k a ń s k ic h, ja k to n a s z y m c z y te l n ik o m w ia d o m o, u rz ą d z o n o o b e c n ie w y s ta w ę m is y jn ą, a b y lic z n e p ie lg rz y m k i r o k u ju b ile u sz o w e g o z a c ie k a w ić w ie lk ą p r a c ą n aw T Ó cen ia p o g a n i h e re ty k ó w. K ilk a n a ś c ie d ni tem u p rz y o g lą d a n iu w y s ta w y z a sz ło iś c ie c ie k a w e z d a rz e n ie. P e w n a k o b ie ta w ło s k a g m in y C a v e p rz y g lą d a ła, się o b ra z o w i, p rz e d s ta w ia ją c e m u ś m ie rć m ę c z e ń s k ą je d n e g o F r a n c is z k a n in a w T u r c ji. K o b ie c in a w śró d k r z y k u b o le s n e g o u p a d ła n a g le n a z ie m ię, m o d lą c s ię g o r ą c o p rzed o b ra z e m m ę c z e n n ik a z a w ia rę. B y ł to b o w ie m je j w ła s n y s y n, o k tó r y m od ro k u n ic d o w ie d z ie ć s ię n ie m o g ła, JEROZOLIMA. P o d łu g ich s tu d ja c h i b a d a n ia c h u c z e n i s tw ie r d z a ją je d n o m y ś ln ie, że z n a le ź li m ie js c e, g d z ie b y ł św. S z c z e p a n u k a m ie n io w a n y.n ie g d y ś s t a ł ta m k o ś c ió ł, k t ó r y z o s ta ł w c z a s ie n a ja z d u T u r k ó w z n isz cz o n y. O. M a r ro tta, F r a n c is z k a n in i s tr ó ż b a z y lik i G ro b u ś w ię te g o o b c h o d z ił n ie d a w n o 2 5 le c ie sw e g o k a p ła ń s tw a. N a w e t ż y d z i i a ra b o w ie sp ie s z y li z ż y c z e n ia m i d la p o w sz e ch n ie łu b ia n e g o O jc a. W c ią g u o s ta t n ic h 18 m ie s ię c y w ś c ie k łe p sy i s z a k a le u k ą s iły w P a le s ty n ie p o n ad o só b..w ła d z e a n g ie ls k ie s t r z e la ją i tr u ją b e z m iło sie rd z ia w łó c z ą c e s ię p sy i s z a k a le. W o g ó le w ty c h 1 8 m ie s ią c a c h.sp rz ą tn ię to d o p só w i d o sz a k a ló w. W ś r ó d p ie lg rz y m ó w p a n u je z te g o p o w o d u z d e n e rw o w a n ie i n ie u fn o ś ć d o o b e c n y c h p o rz ą d k ó w. SZWAJCAR JA. Miasto Lozanna w obronie obyczajów i świętowania. ' N a s i d o m o ro śli s ie w c y o ś w ia ty w s k a z u ją c z ę s to n a p rz y k ła d Z a c h o d u, g d y c o ś c h c ą b a rd z o p o le c a ć. S z w a jc a r ja u c h o d z i w ś w ie c ie za k r a j n a jb a r d z ie j p o stę p o w y i c y w iliz o w a n y. M iło n a m z te m d o n ie ś ć c z y te ln ik o m D z w o n u ", ja k ta m n a z a c h o d z ie p o j m u ją d ziś p o stę p. R a d a m ie js k a w m ie ś c ie L o z a n n ie (L a u s a n n e ), u c h w a lą z d n ia 1 0 m a r c a b. r. z a b r o n iła w s z e lk ie g o p rz e d sta w ie n ia w te a tr z e, lu b k in ie, które się sprzeciwia moralności i porządkowi publicznemu i mogłoby podniecać do uczynków kryminalnych". R a d a z a b r o n iła w stę p u d o te a tr ó w i k in d la d z ie ci d o 16 ro k u n a w e t u a d o b r e p rz e d sta w ie n ia. W to w a rz y stw ie ro d z icó w i o p ie k u n ó w w o ln o d z ie cio m o d w ie d z a ć w id o w isk a, le c z p o lic ja m o ż e i te g o z a b r o n ić. je ż e lib y s ię n a p rz e d sta w ie n iu co ś z n a jd o w a ło, c o d z ie c i d e p ra w o w a ć m o ż e. B a le i z a b a w y p u b lic z n e m o ż e m ło d z ież z w ie d z a ć ty lk o od 1 8 ro k u ż y c ia. In n a u c h w a ła z a b r a n ia w y s ta w y k s ią ż e k, a fis z y, o b ra z ó w p o d n ie c a ją c y c h d o k r y m in a ln o ś c i i z m y sło - w-cści. W a ż n ą je s t u c h w a ła, że u rz ą d g m in n y m a p raw o z a b r o n ić p rz e d s ta w ie n ia, u r o c z y s to ś c i, k o n c e r tó w i in n e p u b licz n e z a b a w y w d ni ś w ią te c z n e, je ż e li ta k o w e m o g ą ra z ić r e lig ijn e u c z u c ia z n a c z n e j c z ę ś c i o b y w a te li". U n a s p ełn o d z ie c i w k in a c h, p ełn o n ie m o r a ln y c h k s ią ż e k n a w ystaw cach k s ię g a r s k ic h, z a w o d y p iłk i n o ż n e j o d b y w a ją się w n ie d z ie lę p rzed p o łu d n ie m... I t o u n a s, w P o ls c e k a t o lic k ie j!"... W postępow m j.s z w a jc a f ji in a c z e j!... Nawracanie Japończyków w Brazylji. P o z a m k n ię c iu d ro g i d o S ta n ó w Z je d n o c z o n y c h p ó łn o c n e j A m e r y k i, J a p o ń c z y c y e m ig r u ją d o B r a z y lji. Z lis tu m is jo n a r z a ja p o ń s k ie g o K s. N a k a m u ra d o w ia d u je m y s ię c ie k a w y c h s z c z e g ó łó w o p r a c y nad n a w ró c e n ie m Ja p o ń c z y k ó w. R o c z n ie przybyw ui do B r a z y lji p o n ad J a p o ń c z y k ó w. Z a jm u ją się g łó w n ie p r a c ą r o ln ą i ow o- c a rs tw e m. R o z s ia n i w śró d k a to lic k im i P o r tu g a lc z y k a m i o k a z u ją d o s y ć d u żą s k ło n n o ś ć do p r z y ję c ia n a sz e j w ia r y ś w ię te j. S a m O jc ie c św', z w ró c ił się do rząd u ja p o ń s k ie g o, a b y p rz y s ła ł do B r a z y lji k a t o lic k ie g o k s ię d z a, m ó w ią c e g o po ja p o ń s k a. R z ą d p rz y s ła ł w ła ś n ie w sp o m n ia n e g o w y ż e j k s. N a k a m u ra. P is z e on, że m a ju ż g o r ą c y c h k a to lik ó w, a lic z b a k a te c h u m e n ó w (u c z ą c y c h się k a te c h iz m u ) je s t dużo w ię k s z a. BUŁGARJA.,W tem p a ń ste w k u c ią g ły c h z a b u rz e ń i w a lk o w ła d z ę, ż y je d o s y ć z n a c z n a ilo ś ć k a to lik ó w. A d m i n is tr a c ja. K o ś c io ła n a k a to lic k ie g o je s t ta m p o d z ielo n a d w ie d ie c e z je. P ó łn o c n a c z ę ś ć k r a ju n a le ż y do b is k u p s tw a w R u sz cz.u k, a p o łu d n io w a do S o f ji. B is k u p wr R u sziczu k u m a k a to lik ó w ' w 1 6 p a ra - fja o h, a. d ie c e z ja S o fji lic z y d usz i 2 2 p a r a fij. G d zie k a t o lic y s ta n o w ią w ię k s z o ś ć o b y w a te li, s a m o p a ń stw o u trz y m u je ta m k a to lic k ie s z k o ły. W in n y ch m ie js c o w o ś c ia c h u trz y m u ją te s z k o ły sa m i k a to lic y. W Obu d ie c e z ja c h is tn ie je 1 8 p a ń s tw o w y c h s z k ó ł lu d o w y ch, d o k tó r y c h u częsz cz a ch ło p có w ' i d z ie w c z y n e k. S a m i k a t o lic y u tr z y m u ją 1 0 s z k ó l lu d o w y ch i 1 2 s z k ó l śre d n ic h z o g ó ln ą lic z b ą u czn ió w. W m o rz u o d sz cz e p ie ń có w p ra w o s ła w n y c h k a to lic y B u łg a r ji p o s ia d a ją wrc a le p o k a ź n y d o ro b e k k u ltu r a ln y. iiimiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiłii Trzy klasy. P o w ie d z c ie mi p y ta p o d ró ż n y, k tó r y w sia d a na s t a c ji d o o m n ib u su, ja k to m o ż e b y ć, że w s z y s tk ic h g o ś c i w ie z ie c ie w je d n y m w o z ie, a u s ta n o w iliś c ie trz y c e n y b ile tó w? W o ź n ic a : T o d la te g o p ro sz ę p a n a, że ja k je d z ię m y pod g ó r ę, to g o ś c ie p ie rw sz e j k la s y s ie d z ą, d ru g ie j m u sz ą w y s ią ś ć, a trz e c ie j wróz p o p y c h a ć. Młoda gosposia, K a s ia : P ro s z ę p an i, c z y m am z a ra z z a b ić te g o k a r p ia? P a n i: N ie, p o c z e k a j, aż w y jd ę z d om u. b o nie m o g ę z n o sić k rz y k u.

10 Str. 10 DZWON N IE D ZIE LN Y Nr. 18. Liga katolicka w Wieliczce. A b y z rz e s z y ć (k a to lik ó w p a r a f ji w ie lic k ie j do w sp ó ln e j p r a c y p o z a k o ś c io łe m n a d u św ia d o m ie n ie m r e iig ijn e m s z e r o k ic h m a s lu d u k a t o lic k ie g o n a d w p ro w a d z e n ie m i z a sto s o w a n ie m z a sa d k a t o lic k ic h w ż y c iu p u b lie z n e m, a z a ra z e m d o w sp ó ln e j o b ro n y in te re s ó w r e lig ijn y c h k u ltu r a ln y c h i e k o n o m i c z n y c h m ie js c o w e j lu d n o ś c i k a t o lic k ie j, d ro g ą je d n o l it e j o r g a n iz a c ji: p o w s ta ła w W ie lic z c e p o ra fja ln n L ig a K a t o lic k a 11. D n ia 1 9 k w ie tn ia b. r. z e b ra ło s ię w s a li R a d y m ie js k ie j p rz e sz ło z a p ro s z o n y c h p a r a fja n w ie l ic k ic h o b o jg a p łc i p o d p rz e w o d n ic tw o m p ro f. M ły n - k a i u c h w a liło je d n o g ło ś n ie z a ło ż e n ie L ig i. C e l i zad a n ia L ig i w y ja ś n ił k s. F e r d y n a n d M a c h a y, r e d a k to r D z w o n u N ie d z ie ln e g o 11. W k o ń c u u s ta lo n o w k ła d k ę ro czną, n a 1 z ł i w y b r a n o Z a rz ą d L ig i w ra z z K o m i s ją r e w iz y jn ą, a. m ia n o w ic ie : p rz e w o d n ic z ą c y m : ra d. s ą d. S m u g c w ic z a, z a s t. d y r. A n t. K o s o w s k ie g o, s e k r e ta r z e m : p ro f. M ły n k a, s k a r b n ik ie m : k o n tr, p od,. B e c h m e tn ik a, c z ło n k a m i: k s. O c b a is k ie g o, g ó m. O k o ń s k ie g o W ła d y s ła w a, u rz ę d. a u to n o m.: Mv -z c z y - szy m ów n ę, żon ę u rz ę d. p ry w. S z a fr a ń s k ą, sz.tyg. sa l. S ło w ik a, p ro f. K a r p a la, ż o n ę u rz ęd. s k a r b. R yib o- w ic z o w ą ; c z ło n k a m i K o m. r e w.: z a s t. in s p. s k a r b. R y b o w ic z a, k a s je r a s o l. N ig rin a, kuip ca S ap iń slk ie- g o. Z u rz ęd u d o z a rz ą d u w sz e d ł ja k o z a s tę p c a b i s k u p i m ie js c o w y p ro b o sz cz k s. d z ie k a n H a ła te k, D e le g a ta m i d o L ig i o k r ę g o w e j w z g lę d n ie d y e c e z ja l- n c j u s ta n o w io n o : p rz e w o d n ic z ą c e g o i s e k r e ta r z a L ig i p a r a fja ln e j. P rz e w o d n ic z ą lc y Z e b r a n ia p ro f. M ły n e k, p o d z ię k o w a ł z e b ra n y m cz ło n k o m L ig i w g o r ą c y c h sło w a c h z a p r z y b y c ie i z a ło ż e n ie L ig i K a t o li c k i e j 11 w W ie lic z c e a k s. M a o h a y o w i z a p o u c z a ją c y r e f e r a t o c e la c h i z a d a n ia c h L ig i w p a r a fji. N a te m z e b ra n ie s k o ń c z o n o. Z e b ra n i ro z e s z li s ię z w ie lk ą o tu c h ą w le p s z ą p rz y s z ło ś ć, k t ó r ą m o ż e d a ć sp o łe c z \astwu p o ls k ie m u ty lk o g łę b o k ie p r z e ję c ie s ię z a sa d a m i re- lig ji k a t o l ic k i e j z a ró w n o w ż y c u p ry w a tn e m ja k i p u b lie z n e m. T o z a ś m o ż e n a s tą p ić je d y n ie p rzez s tw o r z e n ie w ie lk ie j o r g a n iz a c ji k a t o lic k ie j w całeim p a ń s tw ie w p o s ta c i Z w ią z k u L ig K a to lic k ic h p a ra - fja ln y c ih, o k r ę g o w y c h i d y e c e z ja ln y c h. U c z e s tn ik. Uczcie dzieci trzymać język za zębami! T ru d n ą je s t rz e c z ą z a c h o w a ć m ia rę w je d z e n iu, w p iciu i z a b a w ie. A b y z a c h o w a ć tę m ia r ę, tr z e b a n a d s o b ą p a n o w a ć i s ie b ie p rz e z w y c ię ż a ć. P o d t o b ą n ie c h b ę d z ie p o ż ą d liw o ść tw o ja - m ó w i P is m o św. W o d a, k t ó r a w y s tę p u je z b r z e g ó w, p rz y n o s i s z k o d ę. C złow ie k, k tó r y n ie u m ie się z w y c ię ż y ć, a le p o z w a la się z w y c ię ż a ć n a m ię tn o ś c io m, m u si p o n ie ś ć sz k o d ę. M o w a n a le ż y t a k ż e d o ty c h s k ło n n o ś c i, k tó r e trz e b a trz y m a ć w c u g la c h. M ó w ić d o b r z e, m ó w ić w sw o im c z a s ie, u m ie ć m ilc z e ć, to w ie lk a s z tu k a i w ie lk a c n o ta. P o w s z e c h n ą w a d ą lu d z i je s t to, że lu b ią in n y c h i olb m aw iać, w y ś m ie w a ć, p o p ra w ia ć i n ic o w a ć. K u b a o b m a w ia M ic h a ła, a M ic h a ł K u b ę, c h o ć o b a je d n a c y. Z w ła sz c z a k o b ie ty m a ją s k ło n n o ś ć d o w ie lo m ó stw a. A ż e n ie m a ją n ic m ą d re g o do p o w ie d z e n ia, to o b m a- w ia ją s ię w z a je m n ie. P o s łu c h a jc ie, c o m ó w ią : g o s p o d y n ie id ą c e n a ja r m a r k, do k o ś ś c io ła, s t o ją c e przed d o m em, p rz y s tu d n i, n a ry n k u. N ic u ją, w y ś m ie w a ją, p o p r a w ia ją in n e. C o k o m u p rz y jd z ie z o b m o w y? O b m o w a n ik o g o n ie p o p ra w ia, n ik o g o n ie b u d u je, n ik o m u k o r z y ś c i n ie p rz y n o si. O b m o w a w y rz ą d z a b liź n iem u sz k o d ę, b o w y c ią g a n a w ie rz c h w a d y, k tó r e b y ły n ie r a z u k r y te. O b m o w a s z e r z y n ie p r z y ja ź ń, a lb o w ie m b a j c z a rz e d o n o s z ą o b m a w ia n e m u, c o o n im m ó w ił in n y, a s tą d id z ie g n ie w i n ie p r z y ja ź ń. O b m o w a je s t g rz e c h e m, b o s ię s p r z e c iw ia m iło ści bliźniego'. O b m o w a je s t p y c h ą, b o te n, c o o b m a w ia, u w a ż a s ie b ie z a le p s z e g o, m ą d rz e js z e g o i w y ż sz e g o. O b m o w a je s t z g o rsz e n ie m, je ż e li s ię o b m o w ie p rz y s łu c h u ją d z ie c i, b o o n e s ię t e j w a d y od s ta r s z y c h u c z ą. P o s łu c h a jc ie, c o m ó w ią m ię d z y s o b ą d z ie w c z ę ta, n ie ra z je s z c z e m a łe a p r z e k o n a c ie się, ja k o n e ju ż u m ie ją s w e. ró w ie ś n ic z k i w y ś m ie w a ć, ł a t k i im p rz y p in a ć, w y ś m ie w a ć i o b m a w ia ć. G d zież s ię te g o u c z y ły? W d om u ro d z ic ie ls k im. T a m s łu c h a ły on e ja k to ro d z ic e w y c ią g a li ma. w ie rz c h w a d y in n y c h, n ie r a z n a w e t sw y c h p rz e ło ż o n y c h, ja k o b m a w ia ii s ą s ia d ó w, w ó jta, n a u c z y c ie la., k się d z a. C óż w ię c d z iw n e g o, ż e m ło d e p ta s z k i t a k p o c z y n a ją śp ie w a ć, ja k śp ie w a ły s ta r e? R o d z ic e k o c h a n i, s tr z e ż c ie s ię te j w a d y i n ie o b m a w ia jc ie n ik o g o p rz y d z ie c ia c h. N ie p o z w a la jc ie, b y d z ie c i o b m a w ia ły s w y c h k o le g ó w i k o le ż a n k i ze s z k o ły, a lb o d z ie c i s ą s ia d a. U c z c ie d z ie c i s w e trz y m a ć ję z y k za. z ęb a m i. N ie ch p a m ię ta ją z a w sz e n a to n a s z e s ta r e p o ls k ie p rz y s ło w ie : J e s t to c n o ta n a d c n o ta m i trz y m a ć ję z y k z a zęb a m i. U c z c ie d z ie c i sw e, że k a ż d y c z ło w ie k m a p rz e d e- w s z y s tk ie m p o p ra w ia ć s ie b ie. U c z c ie d z ie ci, że k a ż d y c z ło w ie k m a s w o je w a d y. A có ż p o m o ż e, g d y b ę d z iem y p a trz e li n a w a d y d ru g ich, je ż e li w ła s n y c h w id z ie ć n ie b ę d z ie m y. M o że tw o je w a d y w ię k s z e s ą niż c u d z e, a ty s ię z d ru g ie g o śm ie je s z. N ie p o z w ó lcie d z ie c io m, a b y się n a ś m ie w a ły z u ło m n y c h, c o n ie s ły s z ą diobrze, a.lbo s ię ją k a ją, a lb o k a s z lą. N a d ta k im i tr z e b a r a c z e j m ie ć lit o ś ć. C ó ż oni w iu n i, że ta k im i s ą. K a ż d y c z ło w ie k m o ż e s t a ć się u ło m n y m, a. n ie b ę d z ie m u m iło, g d y się in n i z n ie g o śm ia ć b ę d ą. N a tu r a ln ie, że ta k ie p o u c z a n ie d z ie c i t y lk o w te d y b ę d z ie s k u te c z n e, g d y ro d z ic e sa m i b ę d ą d z ie cio m d a w a ć d o b r y p rz y k ła d p o w ś c ią g liw o ś c i w m o w ie. A z a te m, ro d z ic e, d la m iło ś c i B o g a, d la m iło ś c i b liź n ie g o, d la m iło ś c i d z ie c i w a s z y c h u w a ż a jc ie n a to, c o p rz y d izieciach m ó w icie, u w a ż a j c e t.eż n a m o w ę d z ie c i w a s z y c h. O p o w ia d a j d z ie c io m, g d y c o ś u d ru g ich z o b a c z y sz d o b r e g o, a lb o g d y c o ś p rz e c z y ta s z b u d u ją c e g o, a b ę d zie to d la n ic h i r o z ry w k ą i z a c h ę tą d o d o b r e g o. P. Z a r z y c k i.

11 Nr. 18. DZWON N IE D ZIE LN Y" Str. 11. ( f W E FRANCJI n o w y rząd! P a i n l e v e g» u z y s k a ł z a lu fa u ie p a r l a m e n tu. W o ś w ia d c z e n iu r z ą d ó w e m w z y w a ł p a n P a i n l e v e d o z g o d y.n a r o d o w e j, a b y m ó c s z c z ę ś liw ie z a ł a t w i ć u z d r o w ie n ie s k a r b u i z a b e z p ie c z y ć g r a n ic e F r a n c j i. A b y d o p o t r z e b n e j z g o d y z a c h ę - m a c b u z a ik ry s tja m o d d a l s ię s a m w r ę c e w ła d z i z ł o ż y ł z e z n a n ie. Z a m a c h o w i w k a t e d r z e m ia ł t o w a r z y s z y ć je s z c z e d r u g i z a m a c h, k t ó r e g o s z c z e g ó ł y m ia ł y b y ć o p r a c o w a n e w M o s k w ie. Z w o le n n i c y je d n o l i t e g o f r o n t u s p o d z ie w a li s i ę, ż e po z a m a c h a c h w s p o m n ia n y c h b ę d ą m o g li p r o k la m o w a ć r e w o lu c ję. M in k o w p r z y b y ł p o r a z p ietrtw szy o g l ą d a ć k a t e d r ę w p o ło w ie s t y c z n i a, p o o z e m p r z y c h o d z ił c o t r z y lu b c z t e r y d n i p r z y n o s z ą c z a w s z e p a k i e t z m a t e r ja ł e m w y b u c h o w y m. Pakiety te chował zakrystjan na strychu katedry. P ie r w s z y p a k i e t z m a t e r ja ł e m w y b u c h o w y m p r z y n ió s ł M in - k iow w d n iu 1 8 s t y c z n i a. W d n iu t y m o t r z y m a ł Zmiana rządu w e Francji Prez. min. Painleve (w środku), min. Spr. zagrań. Briand (na prawo), min. Skarbu Caillaux (na lewo). c ić o b y w a t e l i, r z ą d d a ł d o w ó d u s t ę p liw o ś c i i z a p o w ie d z ia ł z a p r z e s t a n i e w a l k i z K o ś c io łe m k a t o l ic k im. Katolicy Francji cieszą się ze zwycięstwa, a le n ie p r z e s t a ją w s w e j p r a c y o r g a n iz o w a n ia s ię. R z ą d b o w ie m s k ł a d a s i ę z e s a m y c h n ie d o w ia r k ó w, k t ó r z y t y l k o z p r z y m u s u z a p r z e s t a li p r z e ś la d o w a n ia k a t o l ic y z m u. BULGARJA. C a ł y ś w i a t o b u r z o n y na. k r w i o ż e r c z e s p o s o b y w a l k i c z e r w o n y c h k a t ó w b o l s z e w i c k ic h o w ła d z ę. Z n is z c z e n ie w s p a n ia łe g o g m a c h u k a te d ir y w S o f ji w s k a z u je n a jw y r a ź n ie j, ż e ż y d o w s k i b o ls z e w iz m n i e p o r z u c ił w c a l e w a lk i z c h r z e ś c i ja ń s t w e m. B o l s z e w i c y, c i r z e k o m i w r o g o w ie p ie n ię d z y, s w e b e z b o ż n e p la n y przeprowadzają wszędzie pieniądzmi, t. j- p r z e k u p s t w e m. T a k b y ł o i w S o f ji. T a j n y k o m i t e t k o m u n i s t y c z n y je s z c z e w s t y c z n i u u c h w a l i ł w y k o n a ć z a m a c h. P o l e c e n i e w y k o n a n i a z a m a c h u o t r z y m a ł M in k o w, p r z y p o m o c y z a k r y s t ja n a k a t e d r y, k t ó r y z a c z a s ó w r z ą d u a g r a r ju s z y b y t m ę ż e m z a u f a n ia p r z y w ó d c ó w. W d w a d n i p o z a - z a k r y s t ja n o d ' M in k o w a 1 1 t y s i ę c y le w ó w, o r a z o b i e t n i c e d ia lsiz y eh p ie n ię d z y. G d y ju ż n a z b i e r a n o n a s t r y c h u k a t e d r y o k o ło 5 0 k g m a t e r ja ł u w y b u c h o w e g o M in k o w s p o r z ą d z ił z t y c h p a k ie t ó w m a s z y n ę p i e k i e ln ą. W k i l k a d n i p ó ź n ie j p r z y p r o w a d z ił M in k o w p e w n e g o m ło d e g o c z ło w ie k a, k t ó r y s t u d jo w a ł w R o s ji i m ia ł z n a ć o s o b iś c ie T r o c k i e g o. C z ło w ie k t e n w d n iu z a m a c h u w y s z e d ł n a d a c h i p o d p a lił l o n t. P o p o d p a le n iu lo n tu u c i e k l i o b a j z z a k r y s t ja n e m. n ie m o g l i je d n a k o d s z u k a ć a u t o m o b ilu, k t ó r y im o b i e c a n o. D o s p o d z ie w a n e j r e w o lu c ji w B u ł g a r ji n ie d o s z ło. R z ą d Z a n b o w a o p a n o w a ł p o ło ż e n ie. W e d łu g d o n ie s ie ń g a z e c i a r s k i e h r z ą d w y s t r z e l a ł p o in a d s ó b - S t r a s z n e t o s t o s u n k i! NIEMCY. W N ie m c z e c h p r z y w y b o r a c h n a p r e z y d e n t a zwyciężyła idea monarchiczna. W y b r a n o m a r s z a ł k a Ilin d e m b u r g a, z w o le n n ik a i w ie r n e g o s ł u g ę W ilh e l m a. W y b ó r t e n o c z y ś c i ł a t m o s f e r ę p o lity c z n ą, i p r z e d s t a w i a n a m. ja k i e - m i s ą N ie m c y w r z e c z y w i s t o ś c i. P r z y c z y n i s i ę t o n ie w ą t p liw ie d o o t r z e ź w ie n ia A n g l j i p o g łę b ie n ia

12 st-. 12 DZWON N IE D ZIE LN Y" Nr. 18 s o ju s z u p o l s k o - f r a n c u s k i e g o. D o k l ę s k i M a r x a p r z y c z y n ił s ię z a k a z s y n o d iu e w a n g e l i c k ie g o, z a b r a n i a ją c y g ło s o w a ć w y z n a w c o m L u t b r a n a k a t o l i k a M a r x a. P r a c u jm y, o s z c z ę d z a jm y, a b y im w p o k o jo - w y c l r 1 z a m ia r a c h d o r ó w n a ć. U N A S W P O L S C E g łó w n c m z d a r z e n ie m u b ie g łe g o, t y g o d n i a je s t, zawarcie traktatu handlowego z Czechami. O d k i lk u l a t b y ł y p r ó b y z b liż e n ia s i ę d o C z e c h ó w. R o z b i ł y s i ę o n e z a w s z e z p o w o d u n ie u s t ę p liw o ś c i i w y g ó r o w a n y c h ż ą d a ń b r a c i z P r a g i. W n a r o d z ie n a s z y m i n ie m a s k ło n n o ś c i d o u m iło w a n ia C z e c h ó w - Z a n a d tlo ja s k r a w e s ą ic h w o b e c n a s p r z e w in ie n ia. P o d s t ę p n y n a p a d n a Ś l ą s k c ie s z y ń s k i,, c y c h r o d z a jó w t o w a r ó w : d r ó b ż y w y i b i t y, g ę s i, p a r a f i n a, p r z ę d z a b a w e ł n i a n a, c e m e n t, b l a c h a ż e la z n a, b l a c h a c y n k o w a, n i e k t ó r o m a s z y n y r o l n i c z e, m a s z y n y dio w y r o b u c e m e n t u i m a s z y n y w łó k ie n n ic z e, k w a s s i a r k o w y, lit o p o n, k r o c h m a l k a r t o f l a n y i t. d. C z e c h o s ło w a c ja z a ś o t r z y m a ł a z n iż k i c e l n e p r z e w a ż n ie d l a s u s z o n y c h k o r z e n i, c y k o r ji, w in o g r o n, p iw a, d r o ż d ż y, w ó d m in e r a l n y c h, n i e k t ó r y c h g a t u n k ó w w y r o b ó w s k ó r z a n y c h, w y r o b ó w c e r a m i c z n y c h i s z k l a n y c h ; z p r z e m y s łu m e t a l u r g ic z n e g o d la s p e c ja l n y c h m a s z y n d la c u k r o w n i, g o r z e ln i, b r o w a r ó w, s lo d o w n i i r a f i n e r ji n a f t y, n a s t ę p n ie d la a r t y k u ł ó w ja b ło n ie c k iic h itd. N a jw a ż n ie js z ą, d l a n a s k o r z y ś c i ą j e s t u z y s k a n ie w i e lk i c h u ł a t w ie ń w p rz e w lo z ie w ę g la d o A u s t r ji i W ło c h. U m o w a p r z e w id u je w y w o z u z P o l s k i 7 2 0,0 0 0 t o n r o c z n ie. S t a w k i t a r y f o w e o b n iż o n e s ą o d 4 0 d o 8 0 n a k g. S p e c ja l n a u m o w a w e t e r y n a r y jn a u s u w a s t a w ia n e n a m d o tą d t r u d n o ś c i p r z y w y w o z ie b y d ła i ś w iń. T r a k t a t h a n d lo w y j e s t i d la n a s i d la O z e-ch ó w b a r d z o k o r z y s t n y. R z ą d (p r z e d s ta w ił d o u c h w a l e n i a budżet bez deficytu. J e s t t o o b ja w b a rd z lo z d r o w y i w z m o c n i n a s z e p o ło ż e n i e f in a n s o w e i z a u f a n ie d o g o s p o d a r k i p. G r a b s k ie g o. z a g r a n ic y Benesz. z a g a r n i ę c i e p o ls k ie g o S p is z ą i O r a w y, n i e p r z e ł p u s z c z a n ie a m u n ic ji w r o k u g d y n a m g r o z ił z a le w b o l s z e w i c k i, n ie u s t a ją c e p r z e ś la d o w a n ie ję z y k a p o ls k ie g o i t. d. s ą to z b y t k r z y c z ą c e z d a r z e n i a, a b y j e m ó c z a p o m n ie ć. O g ó ln e p o ło ż e n ie p o lit y c z n e, a z w ł a s z c z a c o r a z z u c h w a ls z y a p e t y t N ie m c ó w n a z m ia n ę g r a n i c y, n a k a z a ł y i n a m i C z e c h o m s t w o r z y ć je d n o l i t y f r o n t p o lit y c z n y. D o p o d p is a n ia r o z m a i t y c h u m ó w : r o z je m c z e j, h a n d lo w e j, t r a n z y t o w e j p r z y b y ł d o W a r s z a w y s a m D r. B e n e s z, m in. s p r a w z a g r a n ic z n y c h, je d e n z n a jw y b i t n i e js z y c h p o lit y k ó w c a ł e g o ś w ia ta - Z n a n e s ą n a m d o p ie r o p o s t a n o w ie n ia h a n d lo w e. P o l s k a u z y s k a ł a z n iż k i c e l n e d l a n a s t ę p u ją K R O N I K A ILE POLSKA PŁACI SWOIM DUCHOWNYM. P is a ło s ię w ie le o k o n k o r d a c ie, n ie k a ż d y je d n a k z d a je s o b ie sp ra w ę z lic z b y o s ó b. d o k tó r y c h o d n o sz ą s ię p o sta n o w ie n ia, k o n k o rd a to w e. O g ó łe m d u ch o w n y ch ś w ie c k ic h w P o ls c e je s t W tem k a rd y n a łó w, a r c y b is k u p ó w, b isk u p ó w je s t 4 2, p r a ła tó w 2 3 2,p ro b o sz cz ó w G.564, w ik a r y c h , a lu m n ó w B u d ż e t d z ia łu w y z n a ń w y n o si 16 m iijo n ó w z ło ty c h z o g ó ln e j su m y b u d ż etu m in is te r s tw a o ś w ia ty i w y z n a ń m iijo n ó w z ło ty c h. Z te g o n a u p o sa ż e n ie k le ru r z y m s k o -k a to lic k ie g o p re lim in o w a n o m iljo n a z ło ty c h, d la k le ru p raw o s ła w n e g o 1 m iłjo n, d la e w a n g e lik ó w p ół m il je n a zl. KOMUNIKACJA LOTNICZA KRAKÓW-WAR- SZAWA. C e le m d o św ia d c z e ń, p o ls k a lin ja lo tn ic z a A e ro llo y d u r u c h o m iła z d niem 17 k w ie tn ia k o m u n i k a c ję lo t n ic z ą m ię d z y W a r s z a w ą i L w o w e m o raz W a r s z a w ą i K r a k o w e m. W e d łu g r o z k ła d u o d b y w a ć się b ę d ą n a ty c h lin ja c h d w a p r z e lo ty d z ie n n ie. BEZPOŚREDNIE BILETY KOLEJOWE Z POL SKI DO CZECH. W d n ia c h 1 7 i 1 8 k w ie tn ia o b ra d o w a ła w K r a k o w ie k o n fe r e n c ja k o le jo w a p o ls k o -c z e - c h o -s ło w a o k a, n a d p r o je k te m b e z p o śre d n ie j ta r y fy o s o b o w e j i to w a r o w e j, m ię d z y P o ls k ą a C z e c h o s ło w a c ją, o p ra c o w a n e j p rz e z k r a k o w s k ą d y r e k c ję k o le i. U c z e s tn ic y k o n fe r e n c ji z a ró w n o z e s tr o n y P o l s k i ja k i C z e c h o s ło w a c ji z a a p ro b o w a li p rz e d sta w io n y p r o je k t i ta r y fa w e jd z ie w ż y c ic w d niu 1 c z e r w c a

13 Nr. 18. DZWON NIE D ZIE LN Y" Str. 13 Zagadka obrazowa. G D Z I E S I Ę U K R Y W A P I E S? b. ro k u. Od t e j ch w ili b ę d z ie m o ż n a n a b y w a ć b e z p o śre d n io b ile ty o s o b o w e d o c a łe g o s z e r e g u s t a c y j c z e c h o s ło w a c k ic h o ra z o d b y w a ć s ię b ę d z ie b e z p o śre - dniai e k s p e d y c ja b a g a ż u z P o ls k i d o C z e c h o s ło w a c ji i o d w ro tn ie. ODNOWIENIE KOPCA KOŚCIUSZKI W KRA KOWIE. J a k s ły c h a ć, rz ą d p rz y z n a ł k w o tę zł. n a r e s ta u r a c ję m o g iły K o ś c iu s z k i w K r a k o w ie. K o s z to ry s o d n o w ie n ia u s u w a ją c y c h s ię z b o c z y k o p c a w y n o si z ło ty c h, w o b e c c z e g o ro b o ty, od lb y w ać się b ę d ą sto p n io w o REKORDOWE CYFRY EMIGRANTÓW Z POL SKI DO PALESTYNY W MARCU. W m a rc u b. r. w y e m ig ro w a ło z P o ls k i do P a le s ty n y w e d le d a n y c h biura, p a le s ty ń s k ie g o o r g a n iz a c ji s jo ń s k ie j o só b, w lu ty m b. r. e m ig r a c ja d o P a le s ty n y w y n o s iła z P o ls k i, o só b. D ła p o ró w n a n ia liczba, e m ig ra n tó w w m a rc u ro k u w y n o s iła o só b. S z c z ę ś liw e j p o d ró ż y! ROWEREM DOOKOŁA ŚWIATA. D n ia 2 1 -g o k w ie tn ia z a trz y m a ł s ię w K r a k o w ie p. N o w a k K a z i m ierz. u rz ę d n ik b a n k o w y z P o z n a n ia, k t ó r y o d b y w a p o d ró ż d o o k o ła, św ia ta n a ro w e rz e, b e z p ie n ię d z y, z a r a b ia ją c n a ży cip p ro d u k c ja m i fo to g ra fic z n e m u T u r a w y n o si o k o ło 3 2 ty s ię c y k ilo m e tr ó w i b ie g n ie w d a ls z y m c ią g u p rzez W ę g r y, B a łk a n, A fr y k ę, A z ję i A m e r y k ę p ó łn o c n ą, z p o w ro te m do P o zn an ia,. P o d róż ma- p o tr w a ć trz y la ta. WARJAT NA GALERJI SEJMOWEJ. O n e g d a j w c z a s ie p o sie d z e n ia s e jm u po m o w ie p o s ła Z d zie- ch o w sk ieg io, o d e z w a ły s ię z g a le r ji ja k ie ś w y k r z y k n ik i p o d a d re se m p o słó w, k tó r y c h n ie m ożn a b y ło z ro z u m ie ć. M a r s z a łe k z w ró c ił u w a g ę, że p u b lic z n o ści n ie w o ln o w y r a ż a ć sw e g o n a s tr o ju. O k a z a ło się, że o s o b n ik ó w je s t u m y sło w o c h o ry. W o ła ł on d o p o słó w, ż e je s t k ró le m P o ls k i. O d d an o g o w r ę c e w ła d z b e z p ie c z e ń s tw a. ZAKAZ NOSZENIA NOŻÓW W WARSZAWIE. K o m is a r ja t rząd u n a m ia s to W a r s z a w ę ro z p o rz ą d z e n iem z 1 7 k w ie tn ia b. r. z a k a z a ł z e w z g lę d u na, b e z p ie c z e ń s tw o p u b licz n e n o s z e n ie n o ż ó w, u ż y w a n y c h w -b ó jk a ch u lic z n y c h, la s e k z ciężlu -em i g a łk a m i m e ta - lo w e m i o ra z k a s te r ó w. W in n i p r z e k r o c z e n ia te g o ro z p o rząd zen ia, k a r a n i b ę d ą a d m in is tr a c y jn ie a re s z te m do 6 ty g o d n i lu b g rz y w n ą, d o z ło ty c h, n ie z a le ż n ie od o d p o w ie d z ia ln o ści s ą d o w e j.. Odpowiedzi Redakcji. J. B., Białystok. J a k s ię t y lk o lic z b a o d b io rcó w z w ię k s z y io ja k ic h , to -będziem y m o g li w y d a w a ć z a 1 5 g r o s z y ż ą d a n e -przez p a n a o b r a z k i : ilu s t r a c je. P r o s im y w ię c r o z s z e rz a ć D z w o n ". F. M. ec. G a rw o lin. O d ra d z a m y, J. B., Buczacz. O to ż ą d a n y a d re s : M issio n P o lo m a ise C a th o lią u e, bis ru e S t. H o n o re, P a r is I. K. B., Tczew. Z ro z u m ien ie n a s z y c h z a m ia ró w i w p ro w a d z e n ie ich w ż y c ie p rzez z je d n a n ie t a k w ie lk ie j lic z b y o d b io rc ó w je-st d la r e d a k c ji w ie lk ą r a d o ś c ią i b o d ź c e m d la w y tę ż o n e j p r a c y. W ie lk i B ó g z a p ła ć!" J. i F. Kusie, W. P ie n ią d z e o trz y m a liś m y. P r z e d p ła ta n is z c z o n a d o k o ń c a c z e r w c a, n a lip ie c z a p isa n o 4 5 g ro sz y.

14 Str. 14 DZWON N IE D ZIE LN Y" Nr. 18. Poradnik domowy. Czystość skóry. O so b y c ie r p ią c e n a c h o ro b y s k ó r y, p ró c z le c z e n ia m a ś c ia m i, w in n e s to s o w a ć s ię d o n a s tę p u ją c y c h p rzep isó w : z w r a c a ć u w a g ę, a b y ż o łą d e k d z ia ła ł p ra w i d ło w o, u ż y w a ć m n ie j m ię s a, n a to m ia s t w ię c e j p o tra w ja r s k ic h, p rzed (^w szy stkiem u trz y m y w a ć c ia ło w c z y s to ś c i m y ć się c z ę s to, c z ę s to b r a ć k ą p ie le o ra z p rzeb y w a ć n a p o w ie trz u. Ocet fiołkowy. O c e t fio łk o w y u ż y w a s ię na, b ó le g ło w y. F io łk i o b ry w a się z ło d y g, _ w s y p u je d o b u te lk i i z a le w a n a jle p s z y m o c te m w in n y m. P o 6 8 ty g o d n ia c h, c z ę s to p o tr z ą s a ją c, trz e b a p ły n p rz e filtr o w a ć. Z a m a c z a n ą w tem o c c ie c h u s te c z k ę p r z y k ła d a s ię d o s k r o n i, c o b a r d z o ła g o d z i b ó l. Czyszczenie aluminiowych przedmiotów. P r z e d m io ty a lu m in io w e, p rz e d e w sz y stk ie m n a c z y n ia c z y s z c z ą s ię n a jle p ie j s u ro w ą g lin ą, ro z ro b io n ą w o d ą. Czyszczenie stalowych guzików, klamerek i t. d. N a jle p ie j czy sizczą się o liw ą, ro z ro b io n ą z n ie w ie lk ą ilo ś c ią p rz e s ia n e j s a d z y. Wywabianie plan tłustych z ubrania. Z a g n ie ś ć g ę s te c ia s to z m ą k i k a r t o f la n e j, n a stę p n ie te m c ia s te m o b le p ić z obu s tr o n zatlusizczione m ie js c e. G d y c ia s to w y s c h n ie, trz e b a je z d ją ć o s tr o ż n ie n o ż em, a n a s tę p n ie s z c z o tk ą u b ra n ie w y c z y ś c ić. Woda do wywabiania plan tłustych. Z m ie sz a ć w b u te lc e g ra m ó w e s e n c ji te rp e n ty n o w e j, 1 2 g ra m ó w e te ru i 1 2 g ra m ó w s p iry tu s u. K ilk a n a ś c ie k ro p li te g o p ły n u n a la ć n a tk a n in ę n a m ie js c e p o p lam io n o i m o cn o w y tr z e ć k a w a łk ie m zup e łn ie c z y s te g o i su c h e g o p łó tn a. B u t e lk ę zaw sz e s z c z e ln ie k o r k o w a ć, tr z y m a ć w o h ło d n e m m ie js c u, g d y ż p ły n je s t b a rd z o lo tn y. N ig d y n ie c z y ś c ić i nie o tw ie r a ć b u te lk i p rz y ś w ie tle i o g n iu. Klejenie porcelany. G ip s z m ię s z a n y z b ia łk ie m s k le ja, m o c n o p o r c e la n ę i fa ja n s. Inż. St. M. Na pamiątkę 1 3 Komunji św.= = ę f a i1; s ł a w p a k DOODOOOOOOOOOOOODODOOOOO lo n nonnrooodooodonoodoooao ooonooooooooooooooo flu B OIGCcI WW JH. Obrazki artystyczne wielkość 26/40 cm. 20/28 cm., Ksią żeczki, medaloniki, różańce, obrazy, figury, ramy i t. p Kraków, Sławkowska 4. p n C?= Dokładność czasu i piękność formy daje fabryka w swoim nowym typie zegarka za Z ł Do nabycia w pierwszorzędnych magazynach zegarmistrzowskich Pracow nia rze źb.-k a m ie n ia rs k a JAKÓBA PODGÓRSKIEGO w Krakowie, Tow arow a Nr. 4 (Dom w łasny). W y k o n u j e w s z e l k i e r o b o t y w z a k r e s t e n w c h o d z ą c e j a k o t o : p r z y b u d o w a c h k o ś c i e l n y c h i p r y w a t n y e h, g r o b o w c e f a m i l i j n e, p o m n i k i z w ł a s n y c h m a t e r j a ł ó w, o r a z f i g u r y, k r o p i e l n i c e i t p. D o t ą d f i r m a w y k o n a ł a w i ę k s z e r o b o t y w K r a k o w i e p r z y b u d o w i e U n i w e i s y t e t u, w i e ż y M a r j a c k i e j i w i e l e i n n y c h. P o l e c a s ię n a d a l ł a s k a w y m w z g l ę d o m 1 n< 104 =cg PRACOWNIA i SKŁAD WYROBOW BLACHARSKICH MACHAŁA Z A B A W Y w Krakowie, ul. św. Krzyża (obok kościoła.).* \ j ARTYSTYCZNY ZAKŁAD POZŁOTNICZY : # dla sztuki k ościeln ej» * Odnawia stare ołtarze, feretrony, ambony i t. p.» N a z a m ó w i e n i e s p o r z ą d z a n o w e. G e n y b a r d z o \ u m ia r k o w a n e. W r a z i e z a w i a d o m i e n i a s p o r z ą d z a k o s z t o r y s n a m ie js c u. # * ALFRED KOMOROWSKI, K R A K Ó W ; UL. K A R M E LIC K A L. 8. ##J J * «** «** Fabryczny Skład dewocjonalii Różańce, medaliki, książki obrazki I Komunji św. h u r t o w n i e i d e t a i l i c z n i e A lfr e d M a ch n ick i Kraków, Mikołajska 5. I E U I 1 0 ] KAZIMIERZA KRZYWORZEKI w Krakowie, ulica św. Tomasza L. 33. Wykonuje szybko i po niskich cenach wszelkie zamówienia z własnych dostarczonych materjałów.

15 Nr. 18. DZWON NIED ZIELN Y 1 Str. 15 W i j ą s i ę j a k w ę ż e I obcy fabrykanci, aby zniszczyć nasz rodzimy przemysł tu [karsko -bibuł- kow y, ale darem nie się trudzą. i B IB U Ł K I I! P O B U D K A " [ BEŁD O W SKIEG O dają dym łagodny i chłodny nie spraw iają 1 pieczenia w krtani, palą się ró w n o i uszlachetniają sm ak tytoniu. D latego też żądajcie wszędzie tylk o bibułek P O B U D K A " j wyrobu i Mra B ełd ow sk iego KAZIMIERZ ZAJĄCZKOWSKI SPECJALNY SKŁAD ARTYKUŁÓW TREŚCI RELIGIJNEJ obrazów, ram, książek do nabożeństwa, figur, krzyżów lampek, kropielnic i wyrobów galanteryjnych w Krakowie, P lac M arjacki L. 8. JÓZEF ANGRABAJTIS w KRAKOWIE uiica św. Tom asza L. 20. = H urtow ny i częściowy = S k ład arty k u łó w r e l i g i j n y c h. BRACIA LEPIJCCY P R A CO W N IA SZTUCZNYCH KAM IENI K R A K Ó W, R a k o w i c k a 1 4, V I. d z. Wykonuje wszelkie roboty kościelne, cmentarne, jak i budowlane: schody naśladujące granit śląski, szwedzki i t. d. Obejmujemy również portale, ławy okienne, cokoły, b i- lusiiady, dekoracje fasad i posadzkę terasową. Wszelkie roboty uskuteczniamy tak w miejscu ja k i na prowincji ręcząc za sumienne wykonanie i za jakość materjalu. Ceny k o n k u re n c y jn e. i Magazyn obuwia I I dawniej JANA REBSZ I U g-becnie R. ISSM ER 1 I Posiada na składzie wykwintne obu- A wie, dam skie i m ęskie oraz dziecięce 1 w wielkim wyborze. W ykonuje i na «zam ówienia Kraków, ul. FJorjańska 17. j ill- 1

16 Str. 16 DZWON N IE D ZIE LN Y" Nr. 18. Doborowe gatunki OWSA i JĘCZMIENIA J E D N O Ś Ć oryginalne i odsiewy, tudzież wszelkie U A M ^ nasiona w arzyw ne i pastew ne, ja k tra w, ko n i czyn, buraków i t. d., oraz nawozy sztuczne, narzędzia ro lnicze, pasze tre ś c iw e, w ęgiel dostarcza po cenach konkurencyjnych w Krakowie, ulica Reformacka L. 3, lub filja tejże przy ulicy Basztowej L. 12. FELIKS ŁODZSNSKI Kraków, ulica Szewska L. 2 = = = = = = = posiada na składzie - ===== krajowe i zagraniczne, damskie, męskie i dziecięce. W ielk i w y b ó r sandałów i pantofli. SKŁAD PAPIERU I GALANTERJI sfawtowslmichałsłomiany poleca: PAPIERY I W SZELKIE PRZYBORY KANCELARYJNE papiery listow e, pocztów ki artystyczne, album y na pocztów ki i fo togarafje. RAMKI na fotografje. > : WYROBY SKÓRKOWE. - LUSTRA. KARTY DO GRY, SZACHY, SZACHOW NICE. DOM INA. w ykonuje- BILETY W IZYTO W E, zaw iadom ienia ślubne > : I WSZELKIEGO RODZAJU DRUKI. > : U W A G A. D la zakupienia n ajod p o w ied n iejszy ch w in francnskich b y łem przez dłuższy cz a s o so b iśc ie w B o rd au x, n aw iązu jąc stosunki h andlow e z producentam i. Z a r e d a k c ję i w y d a w n ic tw o z ra m ie n ia K a to l. Z w ią z k u W y d. o d p o w ia d a k s. Ferdynand Machay. Drukainia Głosu Narodu* w Krakowie pod zarządem Romana Ferka.

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Cóż ty robisz Stachu? Ano n ic! Chciałem się troch ę rozgrzać, ale w idzę, źe z teg o nic, boś dziś stra szn ie sztyw n a i oziębła!...

Cóż ty robisz Stachu? Ano n ic! Chciałem się troch ę rozgrzać, ale w idzę, źe z teg o nic, boś dziś stra szn ie sztyw n a i oziębła!... XVI. Kraków, 15 stycznia 1913. W ychodzi 1-g-o i 15-g-o każdego m iesiąca. K w artaln ie: z p rz e sy łk ą pocztow ą 2 kor.,.2 m arki 25 fen., 1 rb s. 25 kop. KRAKÓW Nr. 2. ADRES REDAKCYI I A D M IN ISTR

Bardziej szczegółowo

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji Służba Polsce na terenie województwa olsztyńskiego Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego Echa Przeszłości 11, 249-268 2010 ECHA PRZESZŁOŚCI XI, 2010 ISSN 1509-9873

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

DZWON NIEDZIELNY. Polityczne znaczenie konkordatu. ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. Należytość pocztowa opłacona ryczałtem.

DZWON NIEDZIELNY. Polityczne znaczenie konkordatu. ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. Nr. 11. Kraków, 15 marca 1925. Rok 1. DZWON NIEDZIELNY ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. a

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł I r. 192. Niedziela 25 sierpnia 1912. Noeznlk XXI. 2 K z odsyłką, Z ag ran icą iesięczni- 2 M. 30 f., 3 fr. 50 ctro,, 2Vx szyi., 70 c, aer. Tygodniowo w Krakowie 40 h z dostawą do dou 46 i Cena nueru oddzieln

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

ŁĄ

ŁĄ Ś ĄŻ ŁĄ Ź Ą ÓŹ Ś Ś Ą Ą Ś Ó ŚÓ Ó Ą Ó Ż Ź Ś Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ą Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ś Ą Ż Ć Ą Ć Ą Ż Ł Ś Ś Ź Ó Ś Ó Ó Ó Ś Ż Ź Ż Ż Ę Ą Ó Ś ź Ó Ę Ą Ź Ą Ż Ó Ś Ć Ę Ś Ą Ś Ś Ś Ą Ó Ę Ó Ę Ą Ż Ż Ó Ż ź Ą Ó Ś Ź Ż Ó Ż Ż Ź Ó Ó Ś Ś Ó

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ś ę ń Ń ę ę ą ó Ź Ł ó ą ę ę ó ó ą ę Ś Ą ŚÓ ą ą ę Ó ó ę Ł ę ą ą ą Ż ęś ą ń Łą ó ń ó ó ą ę ą Ż ę ę ę ę ó ę ę ę ę ę ę ó ę ą ę ć ę ą ó ź ę ę ó ó óź ę ę ń ą ę ó ó ń ą ę ó ę ą ę ó ó ó ó ó ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ i N U M E R 37 (155) IV Jarocin, 17 września 1993 r. C E N A 4000 zł W y b o r y K a ż d e w y b o r y d o p a r l a m e n t u p r z e c h o d z i ć b ę d

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ó Ą Ę ń Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ł Ł Ó ż Ę ć ż ń Ł ż Ó ć ń ń ń ń Ł Ą Ł Ą ż ż ń ń Ł Ą Ę Ł ż ż ĄĄ ń Ł Ź ń Ę ń ż ń Ń ć ć ż ć ż Ó ż ż Ą ż Ę ż Ó ń ż ż Ś Ę Ę ń ń ń Ł ź ż Ó ż ŚÓ ż ź ć ń Ą Ą Ą ż Ę Ł Ń ń Ą Ę Ę ź ż

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Stanisław Stabro "Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu

Stanisław Stabro Ten nie jest z ojczyzny mojej.... Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu Stanisław Stabro "Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 3, 73-93 2003 Annales Academiae

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ł Ł Ń Ń Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ą Ł ń Ś Ś ć ń ć ć ń ć ć ć ŚĆ Ż ć ć ń ń ć ń Ż Ć ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć ń ć ć Ż ć ń ć ć Ę ć ć ć ń ć ń Ą ć Ą Ó ć ć Ą ć ć ć ń Ł ć ć ń ć ć Ś Ć Ć Ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ŁĄ Ą ÓŁ Ą Ą ŁĘ ÓŁ ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ć ę ę ę ę ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ę ęć ę ę ę ę ć ę ę ć ć Ę ć Ę ę ć ę ę ę ę ę Ą ę ę ę Ę Ą ęć ę ęć ę Ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ć Ę ę

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ć ć Ł ć ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ż ćż Ń ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż ć ć ż Ę Ń ć ż Ą ż Ś ż ż ć ć Ź ć ć ż ż Ź ż ć Ę Ń Ź ż ć ć ż Ń Ł ć ć ć Ż ż ć ć ż Ź ż Ę Ą ż ż ćż ż ż ć ż ż ż ć ć ż

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo