BILANS. Jerzy T. Skrzypek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BILANS. Jerzy T. Skrzypek"

Transkrypt

1 BILANS Jerzy T. Skrzypek

2 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji

3 Aktywa Majątek przedsiębiorstwa Pasywa Źródła finansowania majątku Schemat bilansu

4 Definicja to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Aktywa

5 Aktywa Aktywa trwałe Pasywa Kapitał własny Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Struktura bilansu

6 Aktywa jednostki, które nie są zaliczane do aktywów obrotowych. Aktywa trwałe

7 AKTYWA = PASYWA Operacje po stronie aktywów jeśli jedna z pozycji zmieni się o x jednostek, to inna musi się zmienić też o x jednostek, ale ze znakiem przeciwnym, Operacje po stronie pasywów jeśli jedna z pozycji zmieni się o x jednostek, to inna musi się zmienić też o x jednostek, ale ze znakiem przeciwnym, Operacje obustronne - jeśli jedna z pozycji aktywów zmieni się o x jednostek, to inna pozycja pasywów musi się zmienić też o x jednostek. Podstawowa zależność

8 Aktywa A. Aktywa trwałe B. Aktywa obrotowe Struktura aktywów

9 A K T Y W A A. A k ty w a trw a łe I. W a rto ś c i n ie m a te ria ln e i p ra w n e II. R z e c z o w e a k ty w a trw a łe III. N a le ż n o ś c i d łu g o te rm in o w e IV. In w e s ty c je d łu g o te rm in o w e V. D łu g o te rm in o w e ro z lic z e n ia m ię d z y o k re s o w e B. A k ty w a o b ro to w e I. Za p a s y II. N a le ż n o ś c i k ró tk o te rm in o w e III. In w e s ty c je k ró tk o te rm in o w e IV. K ró tk o te rm in o w e ro z lic z e n ia m ię d z y o k re s o w e A k ty w a ra z e m BILANS - AKTYWA

10 Pasywa to źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa, czyli: Kapitał własny, Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Pasywa

11 Pasywa A. Kapitał własny B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Pasywa - struktura

12 P A S Y W A A. K a p ita ł (fu n d u s z ) w ła s n y I. K a p ita ł (fu n d u s z ) p o d s ta w o w y II. N a le ż n e w p ła ty n a k a p ita ł p o d s ta w o w y (w ie lk o ś ć u je m n a ) III. U d z ia ły (a k c je ) w ła s n e (w ie lk o ś ć u je m n a ) IV. K a p ita ł (fu n d u s z ) z a p a s o w y V. K a p ita ł (fu n d u s z ) z a k tu a liz a c ji w y c e n y V I. P o z o s ta łe k a p ita ły (fu n d u s z e ) re z e rw o w e V II. Zy s k (s tra ta ) z la t u b ie g ły c h V III. Zy s k (s tra ta ) n e tto IX. O d p is y z z y s k u n e tto w c ią g u ro k u o b ro to w e g o (w ie lk o ś ć u je m n a ) B. Z o b o w ią z a n ia i re z e rw y n a z o b o w ią z a n ia I. R e z e rw y n a z o b o w ią z a n ia II. Zo b o w ią z a n ia d łu g o te rm in o w e III. Zo b o w ią z a n ia k ró tk o te rm in o w e IV. R o z lic z e n ia m ię d z y o k re s o w e P a s y w a ra z e m BILANS - Pasywa

13 I. W a rto ś c i n ie m a te ria ln e i p ra w n e 1. K o s z ty z a k o ń c z o n y c h p ra c ro z w o jo w y c h 2. W a rto ś ć firm y 3. In n e w a rto ś c i n ie m a te ria ln e i p ra w n e 4. Za lic z k i n a w a rto ś c i n ie m a te ria ln e i p ra w n e I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

14 II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁYE

15 Z zastrzeżeniem pkt. 17 (dotyczy inwestycji), rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe

16 III. N a le ż n o ś c i d łu g o te rm in o w e 1. O d je d n o s te k p o w ią z a n y c h 2. O d p o z o s ta ły c h je d n o s te k III. Należności długoterminowe

17 IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

18 V. D łu g o te rm in o w e ro z lic z e n ia m ię d z y o k re s o w e 1. A k ty w a z ty tu łu o d ro c z o n e g o p o d a tk u d o c h o d o w e g o 2. In n e ro z lic z e n ia m ię d z y o k re s o w e V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

19 I. Zapasy II. Należności krótkoterminowe III. Inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Struktura aktywów obrotowych

20 I. Z a p a s y 1. M a te ria ły 2. P ó łp ro d u k ty i p ro d u k ty w to k u 3. P ro d u k ty g o to w e 4. To w a ry 5. Za lic z k i n a d o s ta w y I. ZAPASY

21 II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

22 III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

23 Kapitał własny A. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania B. Struktura pasywów

24 A. Kapitał własny

25 I. Rezerwy na zobowiązania II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe IV. Rozlicenia miedzyokresowe Struktura zobowiązań i rezerw na zobowiązania

26 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

27 Zobowiązania długoterminowe

28 Zobowiązania krótkoterminowe

29 Rozliczenia międzyokresowe

30 PODSTAWOWE KAPITAŁY ANALIZA PIONOWA (STRUKTURA) ANALIZA POZIOMA (DYNAMIKA) WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ANALIZA BILANSU - elementy

31 Aktywa Pasywa Aktywa trwałe Kapitał własny Aktywa obrotowe Zobowiązania i rezerwy na obowiązania Schemat bilansu

32 Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe KAPITAŁ STAŁY

33 Aktywa trwałe Kapitał stały Aktywa obrotowe KO Zobowiązania krótkoterminowe KAPITAŁ OBROTOWY (KO > 0)

34 KAPITAŁ OBROTOWY (KO < 0) Kapitał Aktywa stały trwałe KO Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoterminowe

35 Subpozycja (t) Pozycja (t) Wskaźnik struktury

36 Najczęściej stosowanymi miarami jest przy tym tempo wzrostu badanej pozycji do okresu poprzedniego lub bazowego: TW t = PP t PP b PP b 100 gdzie: PP t poziom pozycji w bieżącym okresie, PP b poziom pozycji w w okresie poprzednim lub bazowym. Wskaźniki dynamiki

37 Bilans stanowi również podstawę wyceny wartości przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod majątkowych Problematyce tej ostała poświęcona oddzielna prezentacja. Wartość przedsiębiorstwa

38 KONIEC PREZENTACJI

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl)

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl) W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe parametry ekonomiczne, tak jak w kaŝdym podmiocie gospodarczym działającym na rynku, słuŝą do oceny sytuacji całej organizacji jak i poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Specjalność: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Semestr V- zimowy 2008/2009 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Leszno, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015. Poznań, 12 sierpnia 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015. Poznań, 12 sierpnia 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015 Poznań, 12 sierpnia 2015 r. Raport STAR FITNESS S.A. za II kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DROZAPOL-PROFIL S.A. ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. POLSKA AGENCJA PRASOWA Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego ONICO SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL.DZIECI WARSZAWY 21E/4 za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Warszawa, 28 lutego 2011 r. OPINIA

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej NOVITUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Sączu na dzień 30 listopada 2010 r. Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo