Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]"

Transkrypt

1 Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

2 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r. N ie w ie le je s t w P olsce m ia s t i to n ie je d n o k ro tn ie w ię k szych i w a ż n ie js z y c h od O ls z ty n a, k tó re b y m o g ły poszczycić się ta k ą d o k u m e n ta c ją. M oże ona b y ć p rz y d a tn a w w ie lu o k o lic z n o ś c ia c h i ja k się w y d a je n ie t y lk o do z a sp o ko je n ia cie ka w o śc i. Wojciech Wrzesiński M ic h a ł M u s ie la k, Polski Związek Zachodni , P W N, W a rs z a w a 1986, 324 ss. P re z e n to w a n a k sią żka p ie rw s z a p ró b a m o n o g ra fic z n e g o p rz e d s ta w ie n ia d z ia ła ln o ś c i P o lskie g o Z w ią z k u Z a c h o d n ie g o w la ta c h , p rz y g o to w a n a została na p o d s ta w ie r o z p r a w y d o k to rs k ie j o b ro n io n e j w In s ty tu c ie H is to r ii U n iw e r s y te tu im. A. M ic k ie w ic z a w P o zn a n iu. N ie je s t to je d y n a p u b lik a c ja M ic h a ła M u s ie la k a p o św ięco n a p o ls k ie j m y ś li za ch o d n ie j. O p ró cz a r ty k u łó w z a s y g n a liz o w a n y c h w b ib lio g r a fii o m a w ia n e j p ra c y je s t on ró w n ie ż a u to re m p o p u la rn e g o o p ra c o w a n ia Polski Związek Zachodni w Wielkopolsce , w y d a n e g o przez K r a jo w ą A g e n c ję W y d a w n ic z ą w 1985 r. Polski Związek Zachodni skład a się z sześciu ro z d z ia łó w, z k tó r y c h 3 p ie rw s z e i częściow o c z w a r ty m a ją u k ła d c h ro n o lo g ic z n o - -rz e c z o w y, pozostałe rz e c z o w o -c h ro n o lo g ic z n y. R o z d z ia ł p ie rw s z y p rze su w a cezurę p ra c y z podanego w ty t u le ro k u 1944 do A u to r p rz e d sta w ia genezę Z w ią z k u O b ro n y K re s ó w Z a c h o d n ic h (d ale j Z O K Z ), jego założenia ide o w e, s tr u k tu r ę o rg a n iz a c y jn ą o raz d z ia łaln o ść w p ła s z c z y źnie p o lity c z n e j, gosp o d arcze j, p ro p a g a n d o w e j i k u ltu ra ln o -o ś w ia to w e j. S y g n a liz u je tru d n o ś c i w p raca ch Z w ią z k u i te n d e n c je do jego lik w id a c ji zakończone p rz e k s z ta łc e n ie m Z O K Z, w 1934 r., w P o ls k i Z w ią z e k Z a ch o d n i (d a le j P Z Z ). O m a w ia n o w e cele o rg a n iz a c ji, je j z m ie n io n ą s tr u k tu rę oraz d o k o n u je o ce n y d zia ła ln o ści Z O K Z -P Z Z. W dalszej części ro z d z ia łu n a s tę p u je p re z e n ta c ja k o n s p ira c y jn e j d z ia ła ln o ś c i Z w ią z k u, od m o m e n tu jeg o re s ty tu o w a n ia, w ro k u A u to r p rz e d s ta w ia, po raz k o le jn y zm ie n io n e, zadania P Z Z i jeg o s tr u k tu r ę o rg a n iz a c y jn ą, m e to d y p ra c y o raz a k c je p ro p a g a n d o w e p o d e jm o w a n e w ś ró d p o ls k ic h ro b o tn i k ó w p rz y m u s o w y c h i lu d n o ś c i a u to c h to n ic z n e j zie m z a c h o d n ic h i p ó ł n ocn ych. R o zd zia ł d r u g i p o ś w ię c o n y je s t w a ru n k o m, w ja k ic h doszło do r e a k ty w o w a n ia P Z Z w r o k u R ozp o czyn a go z a s y g n a liz o w a n ie k o n c e p c ji

3 572 Recenzje i omówienia p rz e b ie g u p o ls k ie j g ra n ic y za ch o d n ie j, re p re z e n to w a n y c h p rzez u g ru p o w a n ia p o lity c z n e od obozu lo n d y ń s k ie g o po r e w o lu c y jn ą le w ic ę. P o te m n a s tę p u je o m ó w ie n ie d z ia ła ln o ś c i o rg a n iz a c ji p o w s ta ły c h w ś ró d p o l s k ic h p rz e s ie d le ń c ó w z z ie m za c h o d n ic h o ra z k o le jn y c h e ta p ó w p rac z m ie rz a ją c y c h do o d ro d ze n ia P Z Z. R o z w o jo w i o rg a n iz a c y jn e m u Z w ią z k u p o ś w ię c o n y je s t ro z d z ia ł trz e c i p ra c y. M. M u s ie la k w y ró ż n ia tu d w a o k re s y i e ta p y d z ia ła ln o ś c i: p ie r w szy o b e jm u ją c y lata k s z ta łto w a n ia p o d s ta w s tr u k tu r a l n y c h i p ro g ra m o w y c h, d ru g i la ta c h a ra k te r y z u ją c y się d użą d y n a m ik ą d z ia ła ń i ro z m a c h e m z a m ie rze ń. A u t o r p rz e d s ta w ia m.in. k r y s ta liz o w a n ie się s tr u k tu r y o rg a n iz a c y jn e j o ra z s to p ie ń z o rg a n iz o w a n ia p oszcze g ó ln ych o k rę g ó w. P o d e jm u je też p ró b ę u ka z a n ia s k ła d u so c ja l nego i sta n u licze b n e g o Z w ią z k u, za kresu w p ły w ó w w n im poszczególn y c h p a r t ii o raz s to p n ia jeg o o d d z ia ły w a n ia na społeczeństw o. P ro b le m a ty k ę te g o ro z d z ia łu k o ń c z y p re z e n ta c ja u w a r u n k o w a ń i o k o lic zn o ś c i p ołą cze nia P Z Z z L ig ą M o rs k ą, w r o k u Po o m ó w ie n iu s p ra w o rg a n iz a c y jn y c h A u to r u k a z u je założenia id e o w e i d z ia ła n ia p ro g ra m o w e Z w ią z k u. T e m a ty c e te j p o ś w ię c o n y je s t ro z d z ia ł c z w a rty k s ią ż k i. W ie le m ie js c a z a jm u je w n im sto s u n e k P Z Z do re fe re n d u m i w y b o r ó w je g o e w o lu c ja od n e u tra ln o ś c i po a k ty w n e p o p a rcie b lo k u d e m o k ra ty c z n e g o, k tó re p rz e ja w ia ło się m.in. w sze roko z a k ro jo n e j a k c ji p ro p a g a n d o w e j. D u żo u w a g i p o ś w ię c ił ró w n ie ż M. M u s ie la k s to su n k o m p o ls k o -n ie m ie c k im w u ję c iu i in te r p r e ta c ji P Z Z, je g o k o n c e p c jo m d o ty c z ą c y m p rz e b ie g u p o ls k ic h g ra n ic p a ń s tw o w y c h, ze s zcze g ó ln ym u w z g lę d n ie n ie m za ch o d n ie j o raz s to s u n k o w i w o b e c S e rb ó w łu ż y c k ic h. Z a ko ń cze n ie ro z d z ia łu s ta n o w i p re z e n ta c ja p o s ta n o w ie ń id e o w y c h i p ro g ra m o w y c h W a ln e g o Z ja z d u D e le g a tó w, z g ru d n ia 1947 r. R o zd zia ł n a s tę p n y p ią ty, p rz e d s ta w ia d zia łaln o ść P Z Z m a ją c ą na c e lu in te g ra c ję i za sie d le n ie Z ie m O d z y s k a n y c h : o rg a n iz o w a n ie a k c ji p rze sie d le ń cze j, p ro p a g o w a n ie i o rg a n iz o w a n ie a k c ji osadniczej, d z ia ła l ność z m ie rz a ją c ą do r e p a tria c ji a u to c h to n ó w z n ie w o li a lia n c k ie j i ic h re e m ig ra c ję z N ie m ie c. S zczególnie dużo m ie js c a p o ś w ię c i! A u to r s p ra w o m o s a d n ic tw a : k o n c e p c jo m, o rg a n iz a c ji, p rz e b ie g o w i a k c ji w poszczeg ó ln y c h o krę g a ch, p a tro n a to m o s a d n ic z y m i ocenie o s ią g n ię ty c h w y n ik ó w. W ro zd zia le o s ta tn im, n a jo b s z e rn ie js z y m, M. M u s ie la k pisze o w k ła dzie P Z Z w re p o ło n iz a c ję Z ie m O d z y s k a n y c h. O m a w ia a k ty p ra w n e u s ta la ją c e zasady w e r y f ik a c ji lu d n o ś c i ro d z im e j, p re z e n tu je p rzeb ieg tego procesu o raz p o d a je p rz y c z y n y, d la k tó r y c h u le g a ł on z a h a m o w a n io m i o p ó źn ie n io m. P rz e d s ta w ia ta kże d o ko n a n ą p rzez P Z Z ocenę p o lit y k i w ła d z w o b e c a u to c h to n ó w. N a stę p n e zaga d n ie n ie, p oru sza n e. przez

4 Recenzje i omówienia 573 A u to ra, to d zia ła ln o ść Z w ią z k u na rzecz o d n ie m c z a n ia k r a ju : p ró b y ro z w ią z a n ia p ro b le m u n ie m ie c k ie j lis t y n a ro d o w o ś c io w e j, k s z ta łto w a n ie zasad p o lity k i re h a b ilita c y jn e j, w a lk a z p rz e ja w a m i n ie m c z y z n y. M. M u siela k sze roko p re z e n tu je ró w n ie ż prace P Z Z m a ją c e na c e lu ro z b u d z e n ie i u g ru n to w a n ie p olsko ści lu d n o ś c i a u to c h to n ic z n e j o ra z p rz e d s ta w ia, s k ie ro w a n ą do całego społe cze ństw a, d zia ła ln o ść in fo r m a c y jn ą i p ro p a g a n d o w ą Z w ią z k u. Z a ko ń cze n ie k s ią ż k i z a w ie ra ocenę d z ia ła ln o ś c i P Z Z o ra z o m ó w ie n ie p rz y c z y n, d la k tó r y c h Z w ią z e k p o łą c z y ł się z L ig ą M o rs k ą. C ałości d o p e łn ia b ib lio g ra fia, in d e k s n a z w is k o ra z spis ta b e l, k tó re ro zrzu co n e w te kście są cenną ilu s tra c ją o m a w ia n y c h p rz e z A u to r a zagad n ień. W o b e c ja s n e j i p rz e jrz y s te j k o n c e p c ji p ra c y m o żna pogodzić się z b ra k ie m in d e k s u rzeczow ego. O d n a le z ie n ie p o s z u k iw a n e g o hasła n ie s p ra w ia w ię k s z y c h tru d n o ś c i. T ru d n o n a to m ia s t zgodzić się z b ra k ie m in d e k s u n a z w g e o g ra fic z n y c h. U n ie m o ż liw ia to s z y b k ie o d s z u k a n ie po trz e b n y c h in f o r m a c ji d o ty c z ą c y c h m ia sta, te re n u czy o k rę g u. Podczas le k t u r y k s ią ż k i o k a z u je się zresztą, że te r y to r ia ln e z a in te re so w a n ia A u to ra n ie są je d n a k o w e. N a jw ię c e j u w a g i p ośw ięca on o k rę g o m P o z n a ń s k ie m u i Ś lą s k o -D ą b ro w s k ie m u, in n e tr a k tu ją c w sposób p o b ie żn y i s k ró to w y. S p ostrze żen ie to d o ty c z y ró w n ie ż O k rę g u O ls z ty ń s k ie g o. M o żn a się tego sp od zie w a ć ju ż po z a p o zn a n iu się z b ib lio g ra fią p ra c y. M. M u s ie la k n ie k o rz y s ta ł a n i ze z b io ró w O śro d k a B a d a ń N a u k o w y c h im. W. K ę trz y ń s k ie g o, gdzie z n a jd u ją się m.in. d o k u m e n ty Z a rz ą d u O k rę g u P Z Z w O ls z ty n ie, a n i z zasobów A r c h iw u m P a ń s tw o w e g o w O l sztyn ie. N ie sięg n ą ł ta kże do p ra s y re g io n a ln e j, k tó ra p ra c o m P Z Z p o św ię ca ła w ie le u w a g i. S zkoda też, że n ie w y k o r z y s ta ł m.in. W o jc ie c h a W rz e s iń s k ie g o 1, M a ria n a M r o c z k i2, Tadeusza B a r y ł y 3. p u b lik a c ji M a rg in e s o w e p o tra k to w a n ie ty c h z ie m je s t o ty le b a rd z ie j zastanaw ia ją ce, iż sa m A u to r k ilk a k r o tn ie s tw ie rd z a, że s y tu a c ja tego re g io n u b y ła szczególnie s k o m p lik o w a n a ze w z g lę d u na d u ż y o dse tek m ie s z k a ją c y c h tu, słabo u ś w ia d o m io n y c h i z n a jd u ją c y c h się w tra g ic z n e j s y tu a c ji, 1 W. W rze siń sk i, Proces zasiedlania województwa olsztyńskiego г о latac h , w : S tu d ia n a d zagadnieniami gospodarczymi i społecznymi Ziem Zachodnich, P o z n a ń 1962; tenże, Przyczynki do p ro b le m u lo sc h o d n io p ru sk ie g o г о czasie li wojny światowej. K o m u n ik a ty M a zu rsk o -W a rm iń sk ie (d alej К MW), 1965, n r 1: tenże, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej , W a rsz a w a M. M roczko, Z dzia ła ln o ści Związku Obrony Kresów Zachodnich P o lsk ie g o Związku Zachodniego na pograniczu Prus Wschodnich w latach , К M W, 1977, n r 2; tenże, Problematyka wschodniopruska w polskiej myśli zachodniej Drugiej Rzeczypospolitej, KM W, 1982, n r 4. 3 T. B a ry ła, D ziałalność P o lsk ie g o Z w tq zk u Z a ch o d n ieg o w O k rę g u M az u rsk im, K M W,

5 574 Recenzje i omówienia a u to c h to n ó w. R ó w n ie ż d zia ła ln o ść O k rę g u O ls z ty ń s k ie g o P Z Z, ja k się w y d a je, b y ła o w ie le b a rd z ie j ró ż n o ro d n a i znacząca n iż to z k s ią ż k i w y n ik a. Z a strze że n ie b u d z i ju ż p ie rw s z a in fo rm a c ja d otyczą ca p o w s ta n ia Z w ią z k u. N a s. 84 A u to r pisze: S ta ra n ia w o k ó ł u tw o rz e n ia P Z Z na W a r m ii i M a z u ra c h, ze w z g lę d u na n ik łą lic z b ę lu d n o ś c i w p ie rw s z y c h m ie sią ca ch po w y z w o le n iu, k o ń c z y ły się p o c z ą tk o w o n ie p o w o d z e n ie m. O d cze rw ca 1945 r. p rz e b y w a ł w O ls z ty n ie d e le g a t Z G P Z Z d r Z y g m u n t C h rz a n o w s k i, k tó r y z a ją ł się o rg a n iz a c ją p ie rw s z y c h k o m ó re k P Z Z. N a j w cze śn ie j p o w s ta ła p la c ó w k a Z w ią z k u w S z tu m ie, k t ó r y b y ł w ó w c z a s na ty c h te re n a c h n a jw ię k s z y m o ś ro d k ie m p o ls k o ś c i. D e le g a tu ra Z a rz ą d u G łó w n e g o P Z Z na P r u s y W s c h o d n ie p o w s ta ła ju ż w m a ju 1945 r., po w tó re S z tu m, a c z k o lw ie k z n a jd o w a ł się do 27 lip c a 1945 r. w g r a n i cach a d m in is tra c y jn y c h O k rę g u M a z u rs k ie g o, to n ie le ży n a W a r m ii czy M a z u ra c h, lecz na P o w iś lu. N a stę p n ie, n ie z a trz y m u ją c się n a d d z ia ła l nością D e le g a tu ry, A u to r o z n a jm ia o u tw o r z e n iu w p o ło w ie m a rca 1946 r., Z a rz ą d u O k rę g u. D o k ła d n a data p o w s ta n ia O k rę g u O ls z ty ń skieg o je s t znana o d b y ło się to 11 m a rca, a poza t y m w y s ta rc z y p rz e jrz e ć n u m e r y G ło s u Z ie m i i W ia d o m o ś c i M a z u rs k ic h, a b y p rze ko n a ć się, że od m a ja 1945 r. do m a rca 1946 r., P Z Z n ie t y lk o is tn ia ł, ale i d z ia ła ł: P o w ia to w y K o m it e t O s ie d le ń c z y w O ls z ty n ie p ra c u je in te n s y w n ie d la ja k najszyb sze go z a lu d n ie n ia p o w ia tu o ls z ty ń s k ie g o. W s k ła d K o m ite tu w ch o d zą p rz e d s ta w ic ie le p a r tii p o lity c z n y c h, Z w ią z k u Z a ch o d n ie g o i p rz e d s ta w ic ie le m ie js c o w e g o s p o łe c z e ń s tw a " ä, D z ię k i p o p a rc iu P e łn o m o c n ik a R ząd u R P, p łk. d r. P ra w in a, P o ls k i Z w ią z e k Z a c h o d n i w O ls z ty n ie w y s ła ł na k o lo n ie le tn ie do P o ls k i c e n tra ln e j o koło 50 d zie ci W a rm ia k ó w i M a z u ró w 5, P o ls k i Z w ią z e k Z a c h o d n i w O ls z ty n ie k o m u n ik u je, że za p isy do A k a d e m ii A d m in is tr a c y jn e j p r z y jm u je się co d zie n n ie w b iu rz e Z w ią z k u 6, W o b e c za cho d zą cych w y p a d k ó w n ie w ła ś c iw e g o tra k to w a n ia przez c z y n n ik i n ie o d p o w ie d z ia ln e m ie js c o w e j lu d n o ś c i a u to c h to n ic z n e j, P o ls k i Z w ią z e k Z a c h o d n i w O ls z ty n ie z o rg a n i z o w a ł d z ia ł p o ra d p r a w n y c h d la W a rm ia k ó w i M a z u r ó w 7. J e d n ą z cie k a w s z y c h in ic ja t y w P Z Z b y ło w y d a n ie, w z w ią z k u z u ro c z y s to ś c ia m i g r u n w a ld z k im i 15 lip ca 1945 r o k o lic z n o ś c io w e j J e d n o d n ió w k i. R ó w n ie ż i p óźn ie jsza d zia ła ln o ść O k rę g u O ls z ty ń s k ie g o P Z Z zn ala zła na ła m a c h re g io n a ln e j p ra s y sze rokie odb icie. W r Ż y c ie O ls z ty ń s k ie don o siło : Z a rz ą d o k rę g u o raz w s z y s tk ie jeg o p la c ó w k i te re n o w e 4 W ia dom ości M az u rsk ie, 1945, n r 6. 5 Ib id e m, n r Ib id e m, n r Bezpłatne porady prawne dla W armiaków i M az u ró w, G łos Z iem i, 1945, n r 12.

6 Recenzje i omówienia 575 b r a ły c z y n n y u d z ia ł w a k c ji w e r y f ik a c ji lu d n o ś c i m ie js c o w e g o p och o dzenia. P ra ca ta p ole g ała z je d n e j s tr o n y na u ś w ia d a m ia n iu te j lu b je j o b o w ią z k ó w w o b e c P a ń s tw a, z d ru g ie j na o p in io w a n iu w n io s k ó w w e r y f ik a c y j n y c h. N a jb a rd z ie j je d n a k w y m o w n e są w y n ik i osiągn ię te na o d c in k u p ra c y k u ltu ra ln o - o ś w ia to w e j. P o ls k i Z w ią z e k Z a ch o d n i udzie la s u b w e n c ji na z a k u p p o d rę c z n ik ó w s z k o ln y c h d la k szta łcą ce j się m ło d z ie ż y m ie js c o w e g o poch o d zen ia n a k u rs a c h r e p o lo n iz a c y jn y c h P Z Z o rg a n iz u je szereg im p re z, a k a d e m ii, k o n c e rtó w, w y s tę p ó w a r t y s ty c z n y c h (O ls z ty n e k, B a rto szyce, K ę tr z y n, G iż y c k o ), p o p is ó w zespołu ś w ie tlic o w e g o U L w M o rą g u itd. D o o s ta tn ic h osiągnięć P Z Z n a le ż y o tw a rc ie ś w ie tlic y w G iż y c k u o raz w y a s y g n o w a n ie w ra m a c h C z y n u P rze d ko n g re so w e g o s u m y 60 tys. zł, p rz e z n a c z o n y c h na w yp o sa że n ie w sp rzęt ś w ie tlic y w G ie trz w a łd z ie 8. P o ls k i Z w ią z e k Z a c h o d n i w O ls z ty n ie p o d ją ł o s ta tn io n o w ą a kcję. O to p rzesła no b ezp o śre dn io do in s p e k to ra tó w s z k o ln y c h w Piszu, M rą g o w ie i S z c z y tn ie po 100 e g z e m p la rz y b ro s z u r» P isze m y p o p ra w n ie «, 750 e g z e m p la rz y»nasza O jc z y z n a «i 250 e g z e m p la rz y» C z y ta m y «. P o n a d to do w s i K łę b o w o p o w. L id z b a rk p rz e słano 600 e g z e m p la rz y ty c h b ro szu r. C a ły te n m a te ria ł p ro p a g a n d o w o - -n a u k o w y zostanie w y k o r z y s ta n y bądź to na k u rs a c h re p o lo n iz a c y jn y c h, b ądź też w szko ła ch p o w sze ch n ych, gdzie k s ią ż k i zostaną ro zdzie lo n e m ię d z y n a jb ie d n ie js z e d zie ci m ie js c o w e g o p o ch o d ze n ia 9. R ó w n ie ro z le g łą i o ż y w io n ą, ja k w y n ik a z le k t u r y p ra sy, dzia łaln o ść p ro w a d z iły k o ła Z w ią z k u fu n k c jo n u ją c e w o ls z ty ń s k ic h za k ła d a c h p ra c y. K o ło P ra c o w n ik ó w P o c z to w y c h P Z Z w z ię ło p od o pie kę szkołę pow szech n ą w P a try k a c h, g dzie p ro w a d z i się p ó łk o lo n ie i a k c ję d o ż y w ia n ia, k tó ra o b e jm u je o ko ło 100 dzie ci a u to c h to n ó w. O s ta tn io ro z d z ie lo n o w ś ró d b ie d n y c h d zie ci k o m p le ty e le m e n ta rz y i in n e d a r y I0. N a to m ia s t w śro d o w is k u k o le ja rz y p ra c e sp o łe c z n o -p o lity c z n e o g ra n ic z y ły się na razie do u rzą d ze n ia o d c z y tó w i p o g a d a n e k, k tó re m a ją na c e lu za cie ra nie ró ż n ic m ię d z y lu d n o ścią rd z e n n ą i n a p ły w o w ą, o raz u d z ie la n ie p o p a rcia m o ra ln e g o i m a te ria ln e g o lu d n o ś c i m ie js c o w e g o poch o d zen ia i p o ś re d n i czenia w p o s z u k iw a n iu z a tru d n ie n ia. Z p ra c k u ltu r a ln o - o ś w ia to w y c h w s p o m n ie ć n a le ż y o p o g łę b ia n iu p rze z o b w ó d w ie d z y w ś ró d p ra c o w n ik ó w o zn acze n iu Z ie m O d z y s k a n y c h d la k ra ju. Z o rg a n iz o w a n o ró w n ie ż szereg 8 (il), W obliczu n o toych zadań. Dotychczasowe o siągnięcia P o lsk ie g o Związku Zachodniego na ziemi warmińsko-mazurskiej, Ż ycie O lsztyńskie, 1949, n r (il), Nowu akcja repolonizacyjna Polskiego Związku Zachodniego. K siążki i broszury iciq w p ro st n a w ieś, Ib id e m, n r S zkoła w P a tr y k a c h p od o p iek ą k o la p o cz to w có w P Z Z, W ia dom ości M azu rsk ie, 1946, n r 198.

7 576 Recenzje i omówienia o d c z y tó w o te m a ty c e Z ie m Z a c h o d n ic h, ic h h is to r ii o ra z ro li, ja k ą one o d e g ra ją w P olsce L u d o w e j n. T o t y lk o n ie k tó re fo r m y p ra c y P o lskie g o Z w ią z k u Z a c h o d n ie g o na W a r m ii i M a z u ra c h. W książce M. M u s ie la k a tego ty p u in fo r m a c ji d o ty czą cych O k rę g u n ie m a z b y t w ie le. T a k ie za p re z e n to w a n ie o ls z ty ń s k ie g o P Z Z s u g e ru je, iż d zia ła ln o ść Z w ią z k u b y ła tu m a ło znacząca i n ie e fe k ty w n a, a p rzecie ż ta k ie g o w n io s k u w y s u w a ć n ie m o żna bez za po zn a nia się z całością is tn ie ją c e j d o k u m e n ta c ji. U w a g i te odnoszą się n ie ty lk o do O k rę g u O ls z ty ń s k ie g o, d o tyczą ró w n ie ż fu n k c jo n o w a n ia P Z Z w in n y c h re g io n a c h P o ls k i. D z ia ła ln o ś ć p o szcze g ó ln ych o k rę g ó w w y m a g a szczegółow ego z b a d a n ia i o p ra c o w a n ia. K s ią ż k a M. M u s ie la k a je s t do tego in s p ira c ją. Małgorzata Strzyżewska A n d rz e j B u rd a, Przymrozki i odwilże. Wspomnienia z lat , L u b lin 1987, 346 ss. D y n a m ic z n e W y d a w n ic tw o L u b e ls k ie, s z u k a ją c ja k n a jle p s z e go m ie js c a na r y n k u k s ię g a rs k im z a in ic jo w a ło serię w s p o m n ie ń i p a m ię t n ik ó w. Są to k s ią ż k i pisane p rze z lu d z i ró ż n y c h e p o k i ró ż n y c h p ro fe s ji. N ie d z iw i za te m, że za in te re s o w a ło się ró w n ie ż w s p o m n ie n ia m i, n ie d a w n o zm a rłe g o A n d rz e ja B u rd y, k tó re g o z w ią z k i z L u b lin e m b y ły szeroko znane. A zresztą ju ż w 1970 г., w p ra w d z ie w k r a k o w s k im W y d a w n ic tw ie L ite r a c k im, u k a z a ł się p ie rw s z y to m w s p o m n ie ń tego A u to ra, o b e j m u ją c y la ta K s ią ż k a została dość ż y c z liw ie za uw a żo na na r y n k u k s ię g a rs k im, co m o g ło b yć d o b rą za p o w ie d z ią d la je j dalszego ciągu. A n d rz e j B u rd a b y ł osobą zn an ą w ż y c iu p u b lic z n y m P o ls k i. P ro fe s o r i r e k to r U n iw e r s y te tu M a r ii C u rie S k ło d o w s k ie j, p r o k u r a to r g e n e ra ln y P R L. a k ty w n y d zia łacz p o lity c z n y, c zło n e k T r y b u n a łu S ta n u, d zia łacz p a r ty jn y, o p rz e rw a n e j ciąg łości stażu p a rty jn e g o, to t y lk o n ie k tó re f u n k c je, o kre śla ją ce jeg o a k ty w n o ś ć p u b lic z n ą. M o g ły za p o w ia d a ć a tr a k c y j ną tre ść w s p o m n ie ń. N a le ż a ł do lu d z i za a n g a ż o w a n y c h id e o w o, je d n a k ż e n ie z m ie rn ie w y s o k o c e n ił sobie w ie rn o ś ć w ła s n y m p o g lą d o m, co z d e cyd o w a ło o m e a n d ra c h jeg o życia, czasem sukcesach i p rz e w a g a c h, a p o ra ż k a c h i sa m o tn o ści k ie d y in d z ie j. N ie ta ił sw ego zd an ia na te m a ty p u - 11 (il), J a k p ra c u ją k o le ja rz e w P o lsk im Związku Zachodnim. Są już dwa k ola cztery b ędą, Ż y c ie O lsztyńskie, 1949, n r 28.

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców 977023929440229 > M am y dwóch kandydatów na prezydenta 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 29 (2977) 21.07.2014 Cena 1,50 zł ( w tym 8 % v a t Redakcja

Bardziej szczegółowo

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 13 (598) 29 m arca 2002 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,00 zł (w tym 7 % VAT) www.gj.com.pl Z i IY O Z IE N BĘDZIE TANIE] Patrz str. 2 ( N i e ) w y j a ś n i o n

Bardziej szczegółowo

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73,

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 549-560 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 661 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Królowa Korony Polskiej.

Królowa Korony Polskiej. Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. k: Nr. 18. Kraków, 3. maja 1925. Rok I. ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. 1'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH Ma s z y n is t a O R C A N Z W IA Z K Y ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH PISMO POŚW IĘCONE SPRAWOM MASZYNISTÓW I KOLEJNICTWU Wychodzi raz w miesiącu. Redakcja i Administracja: W arszawa, Chmielna

Bardziej szczegółowo

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka)

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 587-595 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123,

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, 245-254 2016 Ekonomiczne Problemy Usług nr 123 ISSN: 1896-3 82X w w w.w n u s.e d u.p

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji Służba Polsce na terenie województwa olsztyńskiego Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego Echa Przeszłości 11, 249-268 2010 ECHA PRZESZŁOŚCI XI, 2010 ISSN 1509-9873

Bardziej szczegółowo

ć ź Ą Ł ć

ć ź Ą Ł ć Ł Ł Ł Ł ć ź Ą Ł ć Ę ć Ń ź Ń Ń ź Ń Ś Ń ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ł ć ć ć ć Ę ć ć Ę Ń Ą ć Ą ć Ę ć ć ć Ę Ę ć Ń ć Ą ć ć ć ć Ę ć Ę ć Ę ź ć ć Ę ć Ę Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ć ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

J a r o t a J a r o c i n, p o b r a m

J a r o t a J a r o c i n, p o b r a m TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ N r 2 5 ( 6 1 0 ) 2 1 c z e r w c a 2 0 0 2 IS S N 1 2 3 0-8 5 1 X N r in d e x u 3 4 3 8 2 X C e n a 2,0 0 z ł ( w ty m 7 % V A T ) www.gj.com.pl Centrala: tel. 747-17-47,

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

5 niedzielne występy Pidżamy Porno

5 niedzielne występy Pidżamy Porno T Y G O D N IK Z IE M I JA R O C IŃ S K IE J N r 3 (5 8 8 ) 18 styczn ia 2 0 0 2 IS S N 1 2 3 0-8 5 1 X N r indexu 3 4 3 8 2 X C e n a 2,0 0 zł (w tym 7 % V A T ) www.gj.com.pl 32.613 zł dla orkiestry

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera opracowanie ankiety, przeprowadzenie ankietyzacji wśród ngo i jst w powiecie oleckim, opracowanie raportu z badania. opracowanie standardów

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Szczepański, Władysław Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Olsztynie w latach 1955-1976. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 251-258

Szczepański, Władysław Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Olsztynie w latach 1955-1976. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 251-258 Szczepański, Władysław Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne w Olsztynie w latach 1955-1976 Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 251-258 1977 K R O N I K A N A U K O W A Władysław Szczepański POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego

Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 9/4, 73-84 2010 ACTA Acta Sci. Pol., Administratio

Bardziej szczegółowo

PSZ V09N1X. całej stronicy. - ;a

PSZ V09N1X. całej stronicy. - ;a Rok XXI. wów, w październihu 1907. X r. l O. PSZ V09N1X P O Z f l R H l C Z y Jeden za w$zyjtl!i

Bardziej szczegółowo

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J ^Zanieś 'Stalinie/ i tym ui&zystkim/, ktazyza izeźły/ a tłusty/ pa&ud/zily/ do/ zadumy/1 tejleksfa/. O p ra c o w a

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

Baryła, Tadeusz Działalność Polskiego Związku Zachodniego w Okręgu Mazurskim. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3, 265-276

Baryła, Tadeusz Działalność Polskiego Związku Zachodniego w Okręgu Mazurskim. Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3, 265-276 Baryła, Tadeusz Działalność Polskiego Związku Zachodniego w Okręgu Mazurskim Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3, 265-276 1984 Tadeusz Baryła DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO ZWIĄZKU ZACHODNIEGO W OKRĘGU MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

' l i i B k P i i Ł...

' l i i B k P i i Ł... ora 1 SPIS ZAW ARTOŚCI TECZKI ' l i i B k P i i Ł...... I/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. I/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora II. Materiały uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ń

Ń Ń Ń ź Ń ń ń ń ź ń Ń ń Ń Ń Ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ń źń ń ń ć ń ć ć Ł Ą Ń ź ń ń ń ć ć ń ć Ą ć ć Ń ć ć Ń ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ń ć ć ć ć ć ń Ń Ń ć ć ć Ń Ń Ń ń Ń ź ź Ń Ń Ń Ę ń ć ń ń Ę Ń ć ć ń ń ź Ń ź ć ć Ę

Bardziej szczegółowo

Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1,

Jan Gliściński Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, 194-197 1992 teo lo giczn e m a u m ieszczen ie J a n a P a w ła

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ą Ł Ż Ż Ą Ń Ą Ś ź Ść ć Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ó ć Ż ż ż ż ć ć ż ć ż Ść Ż ć Ó ź Ł ć Ą ż ż ć ć Ś Ą ż ć Ę Ś Ś Ł ć ć ż ć ź Ż Ę Ó Ś ć ć Ś ż ż ć ć Ż Ó Ń ć Ó Ż Ść Ś ć ć Ż ć Ę ć Ł Ź ŁĄ ż Ó ć ć Ę Ż Ę Ł Ś Ł Ł Ż Ż Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

MERA" BIULETYN PRZEMYSŁU KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYZACJI I POMIARÓW

MERA BIULETYN PRZEMYSŁU KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW AUTOMATYZACJI I POMIARÓW Redakcja Kolegium w składzie: m gr Z. Bieguszewska-Kochan, m gr W. Borucki (redaktor działu Ekonom ika"), m gr B. Drożak, m gr inż. J. Dziewięcki (redaktor naczelny), J. Esikowski, m g r inż. R. Farfał,

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Stanisław Stabro "Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu

Stanisław Stabro Ten nie jest z ojczyzny mojej.... Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu Stanisław Stabro "Ten nie jest z ojczyzny mojej...". Polacy i Żydzi w zwierciadle Holocaustu Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 3, 73-93 2003 Annales Academiae

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ś Ą Ó Ś Ś Ą Ś Ó Ż ć Ś Ż Ę ć Ż ź Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ą Ż Ź Ś Ą Ń Ś Ą Ż ć Ż Ż Ż ć Ż Ż Ś Ź Ź Ż Ą Ń ź ź Ł Ę ć ć ć Ń ź ć Ż ź Ż źó ć Ż Ż Ó Ń Ż Ó Ź Ó Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ę Ż Ż ć ć Ż ć Ó Ż Ż Ż Ą Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21,

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, 451-454 2015 H U M A N IS T Y K A I P R Z Y R O D O Z N A W S T W O 2 1 O ls z ty n 2 0 1 5 REWOLUCJA W

Bardziej szczegółowo

Ł Ó Ł

Ł Ó Ł Ą Ł ź Ę Ź Ę Ł Ń Ł Ó Ł Ś Ó Ż ŁĄ ć Ź Ą ź Ś Ł ÓŁ ć ć Ń Ę Ź ć Ś Ś ć ź Ż Ą Ś ź Ś Ą ź Ż Ó Ń Ś Ś ć ź Ź Ź Ą ź Ę ź Ą Ś Ą Ś Ń Ń Ż Ż Ą Ą ź ź ź Ę ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ą ć ć Ę Ę Ż Ś Ś Ź Ł Ą Ą Ź ź Ś ź

Bardziej szczegółowo

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł I r. 192. Niedziela 25 sierpnia 1912. Noeznlk XXI. 2 K z odsyłką, Z ag ran icą iesięczni- 2 M. 30 f., 3 fr. 50 ctro,, 2Vx szyi., 70 c, aer. Tygodniowo w Krakowie 40 h z dostawą do dou 46 i Cena nueru oddzieln

Bardziej szczegółowo

ŁĄ

ŁĄ Ś ĄŻ ŁĄ Ź Ą ÓŹ Ś Ś Ą Ą Ś Ó ŚÓ Ó Ą Ó Ż Ź Ś Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ą Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ś Ą Ż Ć Ą Ć Ą Ż Ł Ś Ś Ź Ó Ś Ó Ó Ó Ś Ż Ź Ż Ż Ę Ą Ó Ś ź Ó Ę Ą Ź Ą Ż Ó Ś Ć Ę Ś Ą Ś Ś Ś Ą Ó Ę Ó Ę Ą Ż Ż Ó Ż ź Ą Ó Ś Ź Ż Ó Ż Ż Ź Ó Ó Ś Ś Ó

Bardziej szczegółowo

Ś ś Ę Ę Ó Ę Ą Ę ż Ż Ż

Ś ś Ę Ę Ó Ę Ą Ę ż Ż Ż Ń Ż ć Ż ć Ż Ż ś Ż Ą Ł Ł Ś ś Ę Ę Ó Ę Ą Ę ż Ż Ż Ą Ł ć Ń ż Ś ś ż Ś Ś Ś Ś ż ś ć ż ż ć ć Ł Ó ś Ę ś ś ż ś ś ś ż Ę ś ś ś ś ś ż ć ż ś ż ś ż ś ć ś ć Ł Ż ś ś Ń Ż ś Ż Ł Ń ś ć ć ż ś ś ż ś Ą ż ż ż ż Ą Ż ć ż ś ć Ę ć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Magdalena S a e la (K rak ów )

Magdalena S a e la (K rak ów ) A C T A O N I V f i R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCEHIE POLONISTYCZNE OJDZOZIEHCĆW 2, 19B9 Magdalena S a e la (K rak ów ) TECHNIKI NAUCZANIA OBCOKRAJOWCÓW SŁOWNICTWA JĘZYKA POLSKIEGO i Vocabulary

Bardziej szczegółowo

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Ś ś ś ś ś ż Ł ń ń ń Ł ś ń Ś ś ć ś

Ś ś ś ś ś ż Ł ń ń ń Ł ś ń Ś ś ć ś ń ń ś Ł ś Ą Ś ń ś ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ż Ł ń ń ń Ł ś ń Ś ś ć ś ż ń ś ż ż Ś ś ś ś ś ż Ś ś ś Ś ś Ł Ł Ł ś ś ń ń Ś ś ń ś ń ś Ą ś ź Ń ń ń Ł ś ż Ł Ł ń ś Ś Ś ń ś ś ś ś ś ś ś ś ż ś ś Ń Ł ś ś ś Ł ść Ł ć ś ć ś ć

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373),

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373), Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie Palestra 33/1(373), 163-64 1989 Nr 1 (373) Spor i i Turystyka 163 i przesłał z Białegostoku adw. Michał Bondyra. Pamiątkowy album

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Paweł Sowa, Ryszard Otello

Paweł Sowa, Ryszard Otello Paweł Sowa, Ryszard Otello Wykaz prenumeratorów "Głosu Ewangelijnego" z lat 1937-1938 Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 2, 227-230 1979 Ryszard Otello, Paweł Sowa WYKAZ PRENUMERATORÓW GŁOSU EWANGELIJNEGO

Bardziej szczegółowo

Ł ń Ż Ł ż Ą Ó Ś Ż ń ż ż ń ż Ń Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ą ż

Ł ń Ż Ł ż Ą Ó Ś Ż ń ż ż ń ż Ń Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ą ż Ł Ł Ń Ń Ł ń Ż Ł ż Ą Ó Ś Ż ń ż ż ń ż Ń Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ą ż Ł ń ż ż ż Ś Ż ŚĆ ż ń ź ż ć ń ż ż ż ć ż Ńż ń ż ć ż ć ż ż ż ć Ż Ś Ó ń ż ź ć ń ż ń ń ź Ą ż ż ń ż ć Ł ż ż ż ć ń ż Ż ż ż ć ń Ł Ś Ś Ł ź ć ż ń ż ż ć ń ń ż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie. Biuletyn Polonistyczny 10/30, 40-43

Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie. Biuletyn Polonistyczny 10/30, 40-43 Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie Biuletyn Polonistyczny 10/30, 40-43 1967 - 40 - Asystent P io tr N o w a c z y ń s k i 1. "Litania do Marii Panny" Jerzego L ieb erta

Bardziej szczegółowo

CEGŁA NORMALNA POLSKA

CEGŁA NORMALNA POLSKA CZESŁAW DOMANIEWSKI ARCHITEKT PROFESOR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ CEGŁA NORMALNA POLSKA WYMIARÓW 27X13X6 CM. v OBOWIĄZUJĄCA Z MOCY POSTANOW IENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 15 LIPCA ROKU

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaborska Bibliografia miasta Torunia za rok Rocznik Toruński 35,

Urszula Zaborska Bibliografia miasta Torunia za rok Rocznik Toruński 35, Urszula Zaborska Bibliografia miasta Torunia za rok 2007 Rocznik Toruński 35, 259-348 2008 ROCZNIK TORUŃSKI TOM 35 ROK 2008 Bibliografia miasta Torunia za rok 2007 wraz z uzupełnieniami Urszula Zaborska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo