Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko"

Transkrypt

1 Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7,

2 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: KULTURA FIZYCZNA z. VII, 2007 Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa G łazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko Słowa kluczowe: turystyka, rekreacja, gm ina Kluczewsko. Tourist and recreational virtues of Kluczewsko commune Key words: tourism, recreation, Kluczewsko Commune. Abstract Kluczewsko commune is situated in the center of Małopolska upland, on the area of 137 km2. Forests are the main attraction of the commune. There are two sanctuaries: Bukowa Mountain with beech-trees (founded in 1959 on the area of 34,94 hectares ) and Murawy Dobromierskie with steppe plants (on the area of 36,29 hectares). In Ciemiętniki, Dobromierz, Januszewice, Kluczewsko you can find several monuments of nature: durmasts, lime-trees, white horse-chestnuts, maple-trees and elms. On the area of Kluczewsko commune there is the Przedborze landscape park founded in Worth-seeing architecture monuments in the commune are: in Kluczewsko - churches (St. Lawrence - XVIII century and St. Jacob - XIV century), a granary (XIX century) and remains of a manor-house (XVIII century); in Rączki - St. Tekla church (XIV-XV century); in Łapczyna Wola - ruins of an Arian s Community (XVIII century). Moreover, the great touristic interest makes a rafting on Pilica river. There are still many possibilities of development of Kluczewsko commune, however it should be done on the basis of natural virtues of the commune. Wstêp Rekreacja jest jedną z form uczestnictwa w kulturze fizycznej. Samo pojęcie rekreacji wywodzi się od łacińskiego słowa rekreo tzn na nowo tworzyć i dotyczy wszelkich form racjonalnego spędzania czasu wolnego. Ma służyć odnowie sił i samodoskonaleniu się. Dotyczy ona ludzi w wieku produkcyjnym jak i poprodukcyjnym, i oparta jest głównie na aktywności ruchowej [6].

3 196 Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina R e k r e a c j a j e s t f o r m ą a k ty w n o ś c i lu d z k ie j, u p o d ł o ż a k tó r e j l e ż ą z a r ó w n o c z y n n i k i n a t u r y b i o lo g i c z n e j, j a k i s p o łe c z n e j. U p r a w i a n i e r e k r e a c j i j e s t z j e d n e j s t r o n y e f e k t e m d ą ż e n ia c z ł o w i e k a d o z a s p o k a j a n i a o k r e ś l o n y c h a s p i r a c ji i p o t r z e b r e k r e a c y j n y c h, z d r u g ie j s t r o n y z a l e ż y o d u m ie j ę t n o ś c i n a b y ty c h w c ią g u ż y c i a [4 ]. R e k r e a c ja m o ż e b y ć i s t o tn y m c z y n n i k i e m p r o f i la k t y k i z d r o w o tn e j w s p ó łc z e s n e g o c z ło w ie k a. Ś c iś le z r e k r e a c j ą w i ą ż e s i ę p o j ę c i e t u r y s t y k i. J e s t o n a n a jb a r d z i e j e k s p a n s y w n y m r o d z a j e m n o w o c z e s n e g o o d p o c z y n k u i s p ę d z a n i a c z a s u w o l n e g o, g ł ó w n i e w w a r u n k a c h o t o c z e n i a n a tu r a ln e g o. T u r y s t y k a m a w P o l s c e z n a k o m i t ą t r a d y c ję k r a jo z n a w c z ą, k t ó r a n a d a w a ł a w ę d r ó w k o m p o k r a j u s e n s k u l tu r a l n y, n a r o d o w y, s p o łe c z n y, p r z y r o d n i c z y, w z b o g a c a ją c i n te l e k t u a l n i e j ą u p r a w i a j ą c y c h. C h a r a k t e r y s t y c z n e d la w s p ó łc z e s n e g o ś w ia t a j e s t s ta łe r o z s z e r z a n i e s ię te j s f e r y a k ty w n o ś c i c z ł o w i e k a, i r o s n ą c y n a n i ą p o p y t s p o łe c z n y. J e s t o n a f o r m ą w y p o c z y n k u r ó ż n y c h g r u p s p o ł e c z n y c h u z y s k u j ą c y c h p r a w o d o k o r z y s t a n i a z c z a s u w o l n e g o, k t ó r y to d o n i e d a w n a b y ł d o m e n ą j e d n e j k l a s y p o s i a d a c z y ś r o d k ó w p r o d u k c ji. Z ja w i s k o to z y s k u j e z a s ię g m a s o w y p o p r z e z r ó ż n e f o r m y, m e t o d y i d o s t ę p n o ś ć d o c o r a z n o w s z y c h m ie j s c d o j e j u p r a w i a n i a. T w i e r d z i s ię, ż e c z a s w o l n y j e s t n i e o d z o w n y m e le m e n t e m o r g a n iz a c j i i f u n k c jo n o w a n i a ż y c i a s p o ł e c z n e g o l u d z i w s p ó łc z e s n e j z u r b a n i z o w a n e j c y w iliz a c ji. W s p ó ł c z e s n e m e t o d y p r a c y, t e c h n o l o g ia i i n te n s y w n o ś ć p r a c y s ą ź r ó d łe m s i l n y c h s t r e s ó w i z m ę c z e n ia, k t ó r y c h u s u n i ę c i e w y m a g a d łu ż s z e g o n i ż n i e g d y ś w y p o c z y n k u, d o b r a n e g o s t o s o w n ie d o o b j a w ó w w y s t ę p u j ą c y c h w o r g a n iz m ie. D o b r e w y k o r z y s t a n i e c z a s u w o l n e g o j e s t w i ę c w a r u n k i e m w z r o s t u w y d a j n o ś c i p r a c y i le p s z e j n a u k i. D l a te g o c e l e m te j p r a c y b y ło p r z e d s t a w i e n i e m o ż l i w o ś c i t u r y s t y c z n y c h i r e k r e a c y j n y c h g m i n y K l u c z e w s k o, t a k b y m o ż n a z a o f e r o w a ć j ą d la o k o l ic z n y c h j a k i d a le j z a m i e s z k u j ą c y c h lu d z i. C harakterystyka gm iny K luczewsko K l u c z e w s k o j e s t j e d n ą z 6 g m in p o w i a tu w ł o s z c z o w s k ie g o. J e j p o ł o ż e n i e i o t o c z e n ie o r a z p o w i ą z a n i a w e w n ę tr z n e i z e w n ę t r z n e w a r u n k u j ą r o z w ó j s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z y o r a z w a r u n k u j ą m ie j s c e g m in y w u k ł a d z i e g o s p o d a r c z y m i p r z e s t r z e n n y m w o j e w ó d z t w a i k r a ju. G m i n a K l u c z e w s k o z n a j d u j e s ię w z a c h o d n ie j c z ę ś c i w o j e w ó d z t w a ś w ię t o k r z y s k i e g o, a m ie s z k a w n ie j m i e s z k a ń c ó w [7 ] c o s t a n o w i o k o ło 0,4 % o g ó ln e j lu d n o ś c i w o j e w ó d z t w a. C a łk o w ita p o w i e r z c h n ia g m in y w y n o s i k m 2, s t a n o w i ą c 1,2 % o b s z a r u w o j e w ó d z t w a w k t ó r y m le ż y. O d p o ł u d n ia g r a n ic z y z m ia s t e m i g m i n ą W ło s z c z o w a, o d w s c h o d u z g m i n ą K r a s o c in i z w o j e w ó d z tw e m ł ó d z k im. P ó ł n o c n ą g r a n ic ę s t a n o w i m ia s t o i g m in a P r z e d b ó r z, a z a c h o d n i ą g m in a W ie l g o m ł y n y i g m in a Ż y tn o. P ó ł n o c n a i z a c h o d n ia g r a n ic a s t a n o w i j e d n o c z e ś n i e g r a n i c ę p o w i a tu w ło s z c z o w s k ie g o [1 ]. G m i n a K l u c z e w s k o z l o k a l iz o w a n a j e s t w n i e d a l e k i e j o d l e g ł o ś c i o d w i e l k o m ie j s k i c h o ś r o d k ó w p r z e m y s ł o w y c h i r e g io n a ln y c h tj: 9 k m o d W ło s z c z o w e j, 5 5 k m o d K i e lc i 7 6 k m o d C z ę s to c h o w y. G m i n a l e ż y w o b r ę b ie W y ż y n y Ś r o d k o - w o - M a ł o p o l s k i e j. N a j e j t e r e n ie l e ż ą w z n i e s ie n ia P a s m a M a ł o p o ls k ie g o i w a ł y

4 Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko 197 w y d m o w e N i e c k i W ło s z c z o w s k i e j, c o p r z y c z y n ia s i ę d o u r o z m a ic e n ia j e j ś r o d o w i s k a p r z y r o d n i c z e g o. N a z w a K l u c z e w s k o w y w o d z i s ię w e d ł u g l e g e n d y o d k lu c z y, k t ó r e k r ó l K a z i m ie r z W ie l k i z g u b ił b ę d ą c n a p o l o w a n iu w te j o k o lic y. P i e r w s z a p i s e m n a w z m i a n k a o te j m ie j s c o w o ś c i p o j a w i ł a s i ę w r o k u W alory przyrodnicze gm iny K luczewsko N a t e r e n ie g m in i e w y s t ę p u j ą n i e w ie l k ie n a tu r a ln e j e z i o r k a o r a z k i lk a z b i o r n i k ó w s z t u c z n y c h p e łn i ą c y c h r o l ę s t a w ó w r y b n y c h. T e r e n c a łe j g m in y w c h o d z i w o b r ę b,,p i li c k ie g o o b s z a r u c h r o n io n e g o. O r ó ż n o r o d n o ś c i c e c h ś r o d o w is k a p r z y r o d n i c z e g o d e c y d u j ą p r z e d e w s z y s t k im : p r z e p ł y w a ją c e r z e k i C z a r n a i P ilic a, k o m p le k s y la s ó w, z a b y tk i, b a r d z o d o b r e w a r u n k i k l im a ty c z n e ( c z y s t o ś ć p o w i e t r z a o r a z p o ł o ż e n i e w o b s z a r z e c h r o n io n e g o k r a jo b r a z u ). T a k i e c e c h y ś r o d o w is k a p r e d y s p o n u j ą o b s z a r g m i n y d o r o z w i ja n ia t u r y s t y k i p o b y t o w e j i w e e k e n d o w e j w o k r e s ie c a łe g o r o k u, a t a k ż e d o l o k a l i z a c j i b u d o w n i c tw a m ie s z k a l n e g o c z y t e ż le t n i s k o w e g o d la m ie s z k a ń c ó w z i n n y c h o b s z a r ó w k r a ju. C h a r a k t e r y s ty c z n e d la g m in y s ą d w a r e z e r w a t y p r z y r o d y. J e d n y m z n i c h j e s t B u k o w a G ó r a, r e z e r w a t l a s u b u k o w e g o i z b io r o w is k a r o ś l i n n e g o o p o w. 3 4,9 4 h a, z a ł o ż o n y w r. Z a j m u je o n s z c z y t j e d n e g o z n a jw y ż s z y c h w z n i e s i e ń p ó ł n o c n o - z a c h o d n ie g o k r a ń c a P a s m a P r z e d b o r s k o - M a ło p o l s k i e g o. W te j c z ę ś c i k r a ju w y s t ę p u j ą t a k ż e z b io r o w is k a l e ś n e t a k i e j a k : u b o g a b u c z y n a n i ż o w a, ż y z n a b u c z y n a n i ż o w a, ż y z n a b u c z y n a s u d e c k a o r a z c ie p ł o lu b n a b u c z y n a s to r c z y k o w a. L a s y te s ą n a j w i ę k s z ą i n a j c e n n i e j s z ą a t r a k c j ą p r z y r o d n i c z ą o m a w ia n e g o o b s z a r u [3 ]. D r u g i m r e z e r w a te m o c h a r a k te r z e s t e p o w y m s ą M u r a w y D o b r o m i e r s k ie. R e z e r w a t c h r o n i z b io r o w is k a r o ś l i n n e n a p o w i e r z c h n i 3 6,2 9 h a o r a z w y s tę p u j ą c e n a p o ł u d n io w y m s t o k u j u r a j s k i e s k a ł y w a p ie n n e. W a r u n k i g le b o w o - k l im a ty c z n e w r e z e r w a c i e p r z y c z y n i ł y s ię d o u k s z t a ł t o w a n i a f l o r y k s e r o t e r m ic z n e j z ta k i m i r z a d k i m i g a tu n k a m i r o ś l i n j a k : z a w i l e c w i e lk o k w ia t o w y, g o r y c z k a o r z ę s io n a, a s t e r g a w ę d k a, o m a n w i e r z b o l is t n y, k i l k a g a tu n k ó w s t o r c z y k ó w, p r z e t a c z n ik p a g ó r k o w a t y i in n e. W r a z z b o g a t ą r o ś l i n n o ś c i ą w y s tę p u j e t u m n o g o ś ć z w i e r z ą t, g ł ó w n i e o w a d ó w [3,7 ]. W t r o s c e o o c h r o n ę z a s o b ó w p r z y r o d y i r o z w ó j t u r y s t y k i p r o j e k t o w a n e s ą d w a d a ls z e r e z e r w a ty p r z y r o d y : К C z a r n a W ło s z c z o w s k a - r e z e r w a t r z e c z n y o p o w h a, o b e jm u j ą c y d o l n y o d c in e k b i e g u r z e k i o d p r z e ł o m u w Z a m o ś c i u d o j e j u j ś c i a ( 2 4 k m d łu g o ś c i) ; К S tr u g a - r e z e r w a t o b e jm u j e d o l in ę s t r u m ie n i a p r z e b i e g a j ą c e g o p r a w i e r ó w n o l e ż n i k o w o n a p ó ł n o c o d w s i R ą c z k i i u c h o d z ą c e g o b e z p o ś r e d n i o d o P ilic y. W g m in i e K l u c z e w s k o w y s tę p u j e k i lk a P o m n i k ó w P r z y r o d y : К 2 l ip y d r o b n o l is tn e i 1 w i ą z s z c z y p u ł k o w y w J a n u s z e w ic a c h ; К 4 k a s z ta n o w c e b i a ł e, 2 l i p y d r o b n o l is tn e, 1 k l o n p o s p o l i t y w p a r k u w K lu c z e w s k u ;

5 198 Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina S 3 d ę b y s z y p u ł k o w e w C i e m ię tn ik a c h ; S a le ja s k ł a d a j ą c a s ię z 3 8 lip d r o b n o l is tn y c h, 2 k a s z ta n o w c ó w b i a ł y c h i 2 k l o n ó w p o s p o l i ty c h w D o b r o m i e r z u ; S 4 l ip y d r o b n o l is tn e, 1 k l o n j a w o r i 1 d ą b s z c z y p u ł k o w y p r z y d r o d z e z e w s i R ą c z k i d o O s ie d l a K e p in a ; S 1 s o s n a p o s p o l i ta w K lu c z e w s k u ; S 2 k a s z ta n o w c e b ia łe, 1 l ip a d r o b n o lis tn a. N a t e r e n ie g m in y p o ł o ż o n y j e s t r ó w n i e ż P r z e d b o r s k i P a r k K r a j o b r a z o w y, k t ó r y z o s t a ł u t w o r z o n y w r o k u w c e l u o c h r o n y s z c z e g ó ln y c h w a r t o ś c i p r z y r o d n i c z y c h i k r a jo b r a z o w y c h W y ż y n y P r z e d b o r s k i e j w r a z z d o l i n ą r z e k i C z a r n e j W ło s z c z o w s k i e j. P o ł o ż o n y j e s t w z a c h o d n ic h c z ę ś c ia c h w o j e w ó d z t w a ł ó d z k i e g o i ś w ię t o k r z y s k ie g o. O a tr a k c y j n o ś c i p a r k u d e c y d u j ą m a l o w n i c z o ś ć i r ó ż n o r o d n o ś ć k r a jo b r a z u, k o r z y s t n e w a r u n k i b i o k lim a t y c z n e d z ię k i o b f i to ś c i l a s ó w o r a z c z y s to ś c i w ó d p o w i e r z c h n io w y c h, u s t r o n n o ś ć p o ł o ż e n i a, p r z e w a g a t r a d y c y jn y c h f o r m g o s p o d a r k i r o ln e j. W alory turystyczne i rekreacyjne Gm iny K luczewsko J e d n ą z n a jc i e k a w s z y c h a tr a k c j i g m in y j e s t s p ł y w r z e k ą P ilic ą. N a j b a r d z ie j p o l e c a n y j e s t o d c in e k M a l u s z y n - K r z ę tó w. R z e k a n a t y m o d c in k u m a r w ą c y n u r t i j e s t k r ę ta, c o c z y n i j ą s p ły w o w ą. N a c a łe j d ł u g o ś c i s p ł y w u m o ż n a s p o t k a ć p t a c t w o o r a z z w i e r z ę t a w o d n e i w o d n o - l ą d o w e. N a t r a s ie s p ł y w u z n a j d u j ą s i ę ż e r e m i a b o b r ó w, a n a u r w i s t y c h i p i a s z c z y s ty c h b r z e g a c h w i d a ć g n i a z d a j a s k ó ł e k b r z e g - ó w e k. C z a s s p ł y w u w y n o s i o k o ło 5-6 g o d z in. N a t e r e n ie g m in y z n a j d u j ą s i ę z a b y t k i w p i s a n e d o r e je s t r u d ó b r k u l t u r y W o je w ó d z k ie g o K o n s e r w a t o r a Z a b y t k ó w. S ą t o n a s t ę p u j ą c e o b i e k t y [ 2 ;5 ] : S s p i c h le r z ( p ó ź n ie j s ta jn ie ) - l e ż ą c y w p ó ł n o c n o - z a c h o d n i m k i e r u n k u o d d w o r u. J e s t to b u d y n e k z p i e r w s z e j p o ł o w y X I X w i e k u, w y b u d o w a n y w s t y l u r o m a n t y c z n e g o n e o g o ty k u ; S r z ą d ó w k a - u s y t u o w a n a n a p ó ł n o c n y - w s c h ó d o d d w o r u. J e s t to b u d y n e k z p ie r w s z e j p o ł o w y X I X w ie k u ; S p o z o s t a ł o ś c i d w o r u z o k o ło p ie r w s z e j p o ł o w y X V I I I w., c z ę ś c io w o p r z e b u d o w a n y w X I X w i e k u, a z a w a l o n y w r o k u ; S k o ś c i ó ł p a r a f i a l n y w K l u c z e w s k u p o d w e z w a n i e m ś w. W a w r z y ń c a z X V I I I w. B u d o w ę k o ś c i o ła r o z p o c z ę t o s t a r a n i e m K s a w e r e g o T u r s k i e g o d z ie d z ic a w s i; S k o ś c i ó ł p a r a f i a l n y p o d w e z w a n i e m ś w. J a k u b a w z n i e s i o n y w X I V lu b X V w i e k u, g r u n t o w n i e p r z e b u d o w a n y w X V I I w i e k u, o r a z o d n o w i o n y w r o k u. J e s t to b u d o w l a g o t y c k a w z r ę b ie, c a ł k o w i c i e p r z e k s z t a ł c o n a, o c h a r a k te r z e b a r o k o w y m ; S k a p li c z k a z X V I I I w. - m u r o w a n a w f o r m ie c z w o r o b o c z n e g o s łu p a ; S k o ś c i ó ł p a r a f i a l n y w R ą c z k a c h p o d w e z w a n i e m św. T e k l i z X I V - X V w ie k u ;

6 Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko 199 S ruiny budowli w Łapczynej Woli z XVIII w., opuszczone i zrujnowane w 1754 roku. Życie kulturalne i sportowe koncentruje się wokół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kluczewsku. Aktywnie działa orkiestra dęta OSP Dobromierz, chór oraz kluby sportowe. Liczne osiągnięcia posiada gminny klub sportowy w Kluczewsku. Działa tu kilka klubów sportowych propagujących uprawianie sportu, aktywność ruchową i rekreacyjną. Są to między innymi: S Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Start w Dobromierzu; S Uczniowski Klub Sportowy Sfinks w Kluczewsku. W Kluczewsku został wybudowany stadion, na którym masowe imprezy organizowane są przez gminę. Kluczewsko posiada dobrze rozwiniętą bazę gospodarstw agroturystycznych, które świadczą pełny zakres usług. Można skorzystać z bezpiecznej jazdy konnej, z przejażdżki bryczką, czy z łowienia ryb. Okolica sprzyja pieszym wycieczkom, blisko są lasy oraz rzeka Pilica. Podsum owanie Podstawowym walorem wypoczynkowym środowiska przyrodniczego Gminy Kluczewsko są lasy, które mają największy wpływ na gospodarkę turystyczną. Istotnym walorem tej gminy są rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, jak również park krajobrazowy. Do niewątpliwych atrakcji rekreacyjnych należy spływ rzeką Pilicą. Gmina posiada, również ciekawe zabytki architektoniczne. Możliwości rozwoju tej gminy tkwią w rozwoju rekreacji i turystyki opartej na walorach przyrodniczych i tworzeniu warunków dla jej realizacji. Zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych terenu, równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym, racjonalne wykorzystanie jej naturalnych zasobów dla rozwoju nie tylko tej gminy, ale również całego powiatu powinno stanowić bazę rozwoju tego regionu. Piśm iennictwo: 1. Janecka J., (red.) 2000, W: Rocznik Statystyczny Województwa Swiętokrzyskiego,Urząd Statystyczny, Kielce. 2. Łoziński J., Wolff B., 1957, Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom III- województwo kieleckie, Kielce. 3. Powiat włoszczowski, 2003, Starostwo Powiatowe we Włoszczowej, Włoszczowa. 4. Pięta J., 2004, Pedagogika czasu wolnego, WSE, Warszawa. 5. Wiśniewski J., 2000, Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim, Kielce. 6. Wolańska T., 1988, Wychowanie do rekreacji fizycznej, AWF, Warszawa. 7. Ziemia włoszczowska, 1996, Wyd. Kontur, Włoszczowa.

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki

Bursztynowy Szlak Greenways. Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda Tradycja Ludzie Bogactwo możliwości zrównoważonej turystyki W ie lo fu n k c y jn e z ie lo n e k o r y t a r z e d la n ie z m o t o r y z o w a n y c h u ż y tk o

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

BAZA NGO POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA I FUNDACJE ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

BAZA NGO POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA I FUNDACJE ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM BAZA NGO POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA I FUNDACJE ZAREJESTROWANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM OPP KRS NAZWA SIEDZIBA 0000008183 Stowarzyszenie Producentów Ziemniaków Konieczno 0000009162 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji Służba Polsce na terenie województwa olsztyńskiego Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego Echa Przeszłości 11, 249-268 2010 ECHA PRZESZŁOŚCI XI, 2010 ISSN 1509-9873

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł I r. 192. Niedziela 25 sierpnia 1912. Noeznlk XXI. 2 K z odsyłką, Z ag ran icą iesięczni- 2 M. 30 f., 3 fr. 50 ctro,, 2Vx szyi., 70 c, aer. Tygodniowo w Krakowie 40 h z dostawą do dou 46 i Cena nueru oddzieln

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

Obliczanie poziomych przemieszczeń punktów sieci kontrolnych

Obliczanie poziomych przemieszczeń punktów sieci kontrolnych PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I K A RTO G RA FII Tom XXX, Zeszyt 1, 1983 WOJCIECH JANUSZ Obliczanie poziomych przemieszczeń punktów sieci kontrolnych Zarys treści. Przedstawiono metodykę i technologię identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku Zał. Nr 2 Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w 2014 roku ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY I. Wspieranie wydawnictw i wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

' l i i B k P i i Ł...

' l i i B k P i i Ł... ora 1 SPIS ZAW ARTOŚCI TECZKI ' l i i B k P i i Ł...... I/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. I/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora II. Materiały uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego

Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Andrzej Muczyński Podział zasobu nieruchomości wspólnot mieszkaniowych z wykorzystaniem drzewa klasyfikacyjnego Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum 9/4, 73-84 2010 ACTA Acta Sci. Pol., Administratio

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ i N U M E R 37 (155) IV Jarocin, 17 września 1993 r. C E N A 4000 zł W y b o r y K a ż d e w y b o r y d o p a r l a m e n t u p r z e c h o d z i ć b ę d

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

Po konfiskacie nakład drugi. Rocznik IV, (XXXV) Kraków, maj 1931 r. Nr. 3. NOWA ZORZA. (przedtem : N O W Y DZWONEK")

Po konfiskacie nakład drugi. Rocznik IV, (XXXV) Kraków, maj 1931 r. Nr. 3. NOWA ZORZA. (przedtem : N O W Y DZWONEK) Po konfiskacie nakład drugi. Rocznik IV, (XXXV) Kraków, maj 1931 r. Nr. 3. NOWA ZORZA (przedtem : N O W Y DZWONEK") Wychod/i raz w miesiącu około dnia 1-go. Przedpłata na NOW Ą Z O R ćę w ynosi do końca

Bardziej szczegółowo

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański.

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Gmina Jarocin Gmina Jarocin Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Leży przy drodze krajowej Nr 19 pomiędzy Rzeszowem (70 km), a Lublinem (100 km). Północno wschodnia granica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA Lp Przedsięwzięcie Opis Planowany termin realizacji Miejsce Jednostka koordynująca 1 Zawody Mistrzostwa Wielkopolski Oyama Karate w Kata 17.03. r. MOSiR

Bardziej szczegółowo

Ż Ą ż ż ć Ó Ś Ś ż ć ŁĄ Ł Ś Ś ć Ś Ś Ż Ó Ść ć ŚĆ ć Ó ć ć ż ć Ż Ó Ś Ą Ż Ą ż ć Ż ć ż ż Ś Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ś ż ż ż ż Ś Ó Ż Ą ż ż Ó ż Ó Ó Ż ć Ź Ó ć ć Ż ć ż ć Ź Ó Ż ć Ż Ó Ż Ł Ś Ś ż ć ż ż ć ć ć Ó Ą Ż ć ć ć Ó ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ą Ź Ł Ę ć ŁĄ Ł ć Ł Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ó Ó ć ć Ż Ż Ó Ż Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ó ć ć Ć ć Ą Ż Ó Ź ć ć ć ć Ó Ż Ż ć Ł ć Ó Ż Ó Ż Ć Ó Ć Ó ć Ź Ć ć Ć Ź ÓŹ ć Ą Ó Ż Ó Ę Ż Ó ć Ó ć Ż ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ż Ó ć ć Ó Ż Ż ć ć ć ÓŹ

Bardziej szczegółowo

Ę ź ć Ó Ś ŁĄ Ż Ó Ź Ż Ę Ż Ó Ó Ź Ł ć Ó ć Ż ć ć Ż Ó ć Ó ć ć Ó Ź ć Ż Ś Ó Ść Ó ć Ę Ż Ć Ę ć ć Ż Ś Ż Ó ć ć ć Ó ć ŚÓ Ż Ż ć Ź ć ć ŚÓ Ą ć Ź Ż Ś Ś Ź Ń ć ć Ść Ź ć Ź ć Ó ć ć Ó Ó Ó Ś Ś Ę Ó Ś Ś Ż Ó Ś Ś Ś Ó Ś Ę Ś Ś ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ł Ą ź Ł Ł Ć Ą Ł Ż Ł Ś Ł Ć Ć ź ć Ż ć ć ź Ą Ż Ż ć ć ć ź ć ć Ł ć Ź ź ć ć ć ć Ó Ó Ó Ó Ś ć Ź ź ć ć ć ź ć ć ć Ń ć Ś Ń ć Ś ć ć ź ź ć ć Ł Ą ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć Ł ć Ó ć ć ć ć ć Ś ć Ś ć ć ć ć Ń ć ć ć Ąć

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ź ć Ś ź Ń ć ć Ę Ł ć ź ć ć Ę Ę Ś Ę Ę Ł ć ć ć ć ć ć ć Ę Ę ć ć ź Ę Ś ź ć ć ć Ś ć ć ć Ę ź Ę ć Ł ć ŁĄ Ś Ż Ś Ń Ż ć ć Ó Ę ć ć Ó ć ć Ł Ł ć ć Ń ź ć ć Ń Ą ć Ś Ń Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ź Ń ć ć Ł ć Ą Ń Ę Ę Ę Ę ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ó ż ą ł ą ż ą ł łą ł ł ł ł ą łą ż ą ł ą ć ń ą ą ą ł ł ż ł ą ź ż ć ł ł Ą ń ń ą ł łą ć ą ł ć ą Ą ł ć ł ł ą ł ą ń ż ą ń ą ł ą ń ń łą ż ą ł ą ć ą łą ł ł ą ą ł ł ł ą ł ł ą ą ł ć łą Ą ł ć łą ą ł ż Ą ą ą ż

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej Cele i wskaźniki 1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie Ziemi Człuchowskiej 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa CELE 1.2 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

DZWON NIEDZIELNY. Polityczne znaczenie konkordatu. ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. Należytość pocztowa opłacona ryczałtem.

DZWON NIEDZIELNY. Polityczne znaczenie konkordatu. ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. Nr. 11. Kraków, 15 marca 1925. Rok 1. DZWON NIEDZIELNY ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. a

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW ZAŁĄCZNIK NR DO UCHWAŁY NR RADY GMINY W BAŁTOWIE Z DNIA. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW OPRACOWAŁ ZESPÓŁ INSTYTUTU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA:

Bardziej szczegółowo

Walory turystyczne Gminy Ogrodzieniec S³owa kluczowe: gmina Ogrodzieniec, turystyka.

Walory turystyczne Gminy Ogrodzieniec S³owa kluczowe: gmina Ogrodzieniec, turystyka. PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie Seria: KULTURA FIZYCZNA z. VII, 2007 Anna Zelga-Szmidla, Eugeniusz Gurgul, Joanna Rodziewicz-Gruhn Walory turystyczne Gminy Ogrodzieniec S³owa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak,

Załącznik nr 1. Komisja Konkursowa w składzie: 1. Przewodniczący - Józef Śnieg, 2. Sekretarz - Joanna Jarosławska, 3. Członek - Anna Dziełak, Załącznik nr 1 do Protokółu nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2009 w następujących dziedzinach: 1) upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plaŝowej.

Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki siatkowej plaŝowej. Klub Sportowy Piast Zawidów ul. Zgorzelecka 39 zaglj@interia.pl Cele stowarzyszenia: Celem Klubu Sportowego jest propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego i sportu oraz stworzenie swym członkom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVI/756/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku

Uchwała Nr LVI/756/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku Uchwała Nr LVI/756/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10, art.18

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Bara Ndiaye Kolonia Senegalu - poczatek kolonizacji francuskiej w Czarnej Afryce. Echa Przeszłości 11,

Bara Ndiaye Kolonia Senegalu - poczatek kolonizacji francuskiej w Czarnej Afryce. Echa Przeszłości 11, Bara Ndiaye Kolonia Senegalu - poczatek kolonizacji francuskiej w Czarnej Afryce Echa Przeszłości 11, 91-109 2010 ECHA PRZESZŁOŚCI XI, 2010 ISSN 1509-9873 Bara Ndiaye Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11

Gazeta Jarocińska. Zabić festiwal? Dziś w numerze: Kwiaty legenda jarocińskiego rocka s.11 Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ ------ ------- ' -------............... ------------ ------------------- ----- --------------------- --- NUMER 33 (203) V Jarocin, 19 sierpnia 1994 r. > "

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA

Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ZIEMIA ŁAŃCUCKA PRZEDSIĘWZIĘCIE III: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ WALORÓW PRZYRODNICZYCH I TURYSTYCZNYCH OBSZARU LGD NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektów

Programowanie obiektów Programowanie obiektów lokalne tabele tymczasowe, globalne tabele tymczasowe, zmienne lokalne, zmienne globalne przypisane wartości zmiennym 1 T-SQL Transact SQL (T-SQL), tak jak inne języki programoawania

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze

Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Zabytki architektury średniowiecznej na Kielecczyźnie zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Rozwinięcie

Bardziej szczegółowo

UCHW AŁA N r

UCHW AŁA N r UCHW AŁA N r 0 0 7.2.2 0 1 6 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji z dnia 22 marca 2016 r. w Koninie w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr ik. / 2005 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 lutego 2005 roku. w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr ik. / 2005 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 lutego 2005 roku. w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2005 rok. ZARZĄD POWIATU w KŁODZKU UCHWAŁA Nr ik. / 2005 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2005 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Magdalena S a e la (K rak ów )

Magdalena S a e la (K rak ów ) A C T A O N I V f i R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCEHIE POLONISTYCZNE OJDZOZIEHCĆW 2, 19B9 Magdalena S a e la (K rak ów ) TECHNIKI NAUCZANIA OBCOKRAJOWCÓW SŁOWNICTWA JĘZYKA POLSKIEGO i Vocabulary

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o.

PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH organizowanego przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. CZĘŚĆ OGÓLNA SZKOLENIA Lp. Przedmiot Zakres tematyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki

Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Kampinoski Park Narodowy uwarunkowania dla rozwoju turystyki Małgorzata Mickiewicz Kampinoski Park Narodowy Parki narodowe to w Polsce najcenniejsze przyrodniczo obszary 23 parki narodowe 1% powierzchni

Bardziej szczegółowo

Organ centralny polskie) party] socyalno-demokratycznej.

Organ centralny polskie) party] socyalno-demokratycznej. N r. 9 2 2 N ta d z ls la 2B w r z e ś n a 1 9 1 2, R o c z n k 111, 2 K m e s ę c z n e z o d s y ł k ą. Z ag rancą mes^oene 2 M. 30 f., 3 fr. SO ctm., 2Vs syl., 70 cm. amer. T y g odnow o w Krakowe 40

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach

Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców LGD Ziemia Pszczyńska - VIII Biesiady Kultury Śląskiej w Pielgrzymowicach Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska w ramach Działania Małe Projekty z Posiedzenia Rady, które

Bardziej szczegółowo

Rb-28 w ie s łę e2«/ roczne. sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku. d o d n ia 31 g ru d n ia 2006 r.

Rb-28 w ie s łę e2«/ roczne. sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku. d o d n ia 31 g ru d n ia 2006 r. MINISTERSTWO FINANSÓW ul.świętokrzyska 12 00-916 Warszawa ' ' ;^J ' r '/ ódzk' Nazwa sprawom, w^ 0^ 0wie^ Vl em P ^ S kim,-- Wydzial Organizacyjno-Administracyjny ul. Ja g ie llo ń czyka 8 fifi-400 G orzów

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E BADANE OBSZARY ZAKRES BADANEJ U M IE JĘ T N O Ś C I NR ZADANIA TEMATYKA Z A D A Ń CO OCENIANO W ZADANIACH

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 1 B a n ie M a z u rs k ie u l. M a rii K o n o p n ick ie j 5 5 B S w W ę g o rz e w ie

Kod pocztowy 1 B a n ie M a z u rs k ie u l. M a rii K o n o p n ick ie j 5 5 B S w W ę g o rz e w ie L.p. M iejscow ość Kod pocztowy A d res 1 B a n ie M a z u rs k ie 19-520 u l. M a rii K o n o p n ick ie j 5 5 B S w W ę g o rz e w ie Nazwa Banku Spółdzielczego 2 Barczew o 11-010 u l. A.M ick ie w icz

Bardziej szczegółowo