_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z"

Transkrypt

1 _Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç o b ro to w a In te g ra ln y w y à c z n ik te rm ic z n y M o e p ra c o w a ç w d o w o ln y m p o o e n iu B e z o b s u g o w y i n ie z a w o d n y S e ria R V K p rz e z n a c z o n a je s t d o in s ta lo w a n ia w c ià g u k a n a ó w. O b u d o w a w e n ty la to ró w w y k o n y w a n a je s t z tw o rz y w a s z tu c z n e g o w z m o c n io n e g o w ó k n e m s z k la n y m. W w e n ty la to ra c h s to s u je s i s iln ik i z w iru jà c à o b u d o w à i w irn ik i z o p a tk a m i w y g i ty m i d o ty u. J a k o w y p o s a e n ie d o d a tk o w e, o fe ro w a n e s à k la m ry m o n ta o w e F K u a tw ia jà c e in s ta la c j, z a p o b ie g a jà c e je d n o c z e Ê n ie p rz e n o s z e n iu d rg a ƒ n a s y s te m k a n a ó w. D o re g u la c ji p r d k o Ê c i o b ro to w e j m o g à b y ç s to s o w a n e p i c io s to p n io w e tra n s fo rm a to ry lu b b e z s to p n io w e u k a d y ty ry s to ro w e. S iln ik i w e n ty la to ró w z a b e z p ie c z o n e s à te rm ic z n ie p rz e z w y à c z n ik i in te g ra ln e z e le k try c z n y m re s e to w a n ie m w à c z o n e w o b w ó d u z w o je n ia. U w a g a : S iln ik i o d m ia n y A 1 z a b e z p ie c z o n e s à im p e d a n c y jn ie. R V K E 2 -A E 2 -A E 2 -L 1 N a p i c ie /C z s to tliw o Ê ç V /H z R o d z a j z a s ila n ia ~ M o c W P rà d A 0,1 9 0,1 9 0,35 M a k s. w y d a jn o Ê ç p rz e p y w o w a m 3 /s (m 3 /h ) 0,0 5 (1 7 5 ) 0,0 6 2 (2 2 5 ) 0,0 9 7 (35 0 ) P r d k o Ê ç o b ro to w a m in M a k s. te m p e ra tu ra c z y n n ik a (b e z re g. o b r.) C M a k s. te m p e ra tu ra c z y n n ik a (z re g. o b r.) C P o z io m c iê n ie n ia a k u s ty c z n e g o w o d l. 3 m d B (A ) M a s a k g K la s a iz o la c ji s iln ik a B B B K la s a z a m k n i c ia s iln ik a IP 4 4 IP 4 4 IP 4 4 K o n d e n s a to r µ F Z a b e z p ie c z e n ie te rm ic z n e Im p e d a n c y jn e Im p e d a n c y jn e In te g ra ln e R e g u la to r o b ro tó w, 5 -s to p n io w y T ra n s fo rm a to r R E 1,5 R E 1,5 R E 1,5 R e g u la to r o b ro tó w, 5 -s to p n io w y w y s o k ie /n is k ie T ra n s fo rm a to r R E U 1,5 R E U 1,5 R E U 1,5 R e g u la to r b e z s to p n io w y T y ry s to r R E E 1 R E E 1 R E E 1 S c h e m a t e le k try c z n y s tr A k c e s o ria B F B s tr F K s tr S G s tr V K s tr IG K s tr R S K s tr L D C s tr F F R s tr C B s tr

2 _Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z t u mikiem L D C L wa Kana db(a) Punkt pomiarowy: q v = 0,026 m 3 /s, P s = 100 Pa RVK 125E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z t u mikiem L D C L wa Kana db(a) Punkt pomiarowy: q v = 0,03 m 3 /s, P s = 100 Pa RVK 125E2-L1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z t u mikiem L D C L wa Kana db(a) Punkt pomiarowy: q v = 0,09 m 3 /s, P s = 14 Pa Akcesoria elektryczne Transformator str. 454 Tyrystor str

3 _Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 30 RVK 150/160 Obudowa z tworzywa sztucznego Regulowana pr dkoêç obrotowa Integralny wy àcznik termiczny Mo e pracowaç w dowolnym po o eniu Bezobs ugowy i niezawodny Seria RVK przeznaczona jest do instalowania w ciàgu kana ów. Obudowa wentylatorów wykonywana jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego w óknem szklanym. W wentylatorach stosuje si silniki z wirujàcà obudowà i wirniki z opatkami wygi tymi do ty u. Jako wyposa enie dodatkowe, oferowane sà klamry monta owe FK u atwiajàce instalacj, zapobiegajàce jednoczeênie przenoszeniu drgaƒ na system kana ów. Do regulacji pr dkoêci obrotowej mogà byç stosowane pi ciostopniowe transformatory lub bezstopniowe uk ady tyrystorowe. Silniki wentylatorów zabezpieczone sà termicznie przez wy àczniki integralne z elektrycznym resetowaniem w àczone w obwód uzwojenia. Króçce przystosowane odpowiednio do kana u ø 150 lub ø 160. RVK 150/160E2-A1 RVK 150/160E2-L1 Napi cie/cz stotliwoêç V/Hz Rodzaj zasilania ~ 1 1 Moc W Pràd A 0,36 0,51 Maks. wydajnoêç przep ywowa m 3 /s (m 3 /h) 0,12 (420) 0,18 (660) Pr dkoêç obrotowa min Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) C Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) C Poziom ciênienia akustycznego w odl. 3 m db(a) Masa kg 3 4,7 Klasa izolacji silnika B B Klasa zamkni cia silnika IP 44 IP 44 Kondensator µf 2 3 Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 Regulator obrotów, 5-stopniowy wysokie/niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 REE 1 Schemat elektryczny str Akcesoria BFB str. 479 FK str. 479 SG str. 481 VK str. 481 IGK str. 482 RSK str. 480 LDC str. 470 FFR str. 470 CB str

4 _Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 31,,,,,,,,,, RVK 150/160E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z t umikiem LDC L wa Kana db(a) Punkt pomiarowy: q v = 0,06 m 3 /s, P s = 200 Pa RVK 150/160E2-L1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z t umikiem LDC L wa Kana db(a) Punkt pomiarowy: q v = 0,07 m 3 /s, P s = 301 Pa Akcesoria elektryczne Transformator str. 454 Tyrystor str

5 _Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 32 RVK 200 Obudowa z tworzywa sztucznego Regulowana pr dkoêç obrotowa Integralny wy àcznik termiczny Mo e pracowaç w dowolnym po o eniu Bezobs ugowy i niezawodny Seria RVK przeznaczona jest do instalowania w ciàgu kana ów. Obudowa wentylatorów wykonywana jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego w óknem szklanym. W wentylatorach stosuje si silniki z wirujàcà obudowà i wirniki z opatkami wygi tymi do ty u. Jako wyposa enie dodatkowe, oferowane sà klamry monta owe FK u atwiajàce instalacj, zapobiegajàce jednoczeênie przenoszeniu drgaƒ na system kana ów. Do regulacji pr dkoêci obrotowej mogà byç stosowane pi ciostopniowe transformatory lub bezstopniowe uk ady tyrystorowe. Silniki wentylatorów zabezpieczone sà termicznie przez wy àczniki integralne z elektrycznym resetowaniem w àczone w obwód uzwojenia. RVK 200E2-A1 RVK 200E2-L1 Napi cie/cz stotliwoêç V/Hz Rodzaj zasilania ~ 1 1 Moc W Pràd A 0,51 0,76 Maks. wydajnoêç przep ywowa m 3 /s (m 3 /h) 0,21 (750) 0,26 (950) Pr dkoêç obrotowa min Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) C Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) C Poziom ciênienia akustycznego w odl. 3 m db(a) Masa kg 4 4,5 Klasa izolacji silnika B B Klasa zamkni cia silnika IP 44 IP 44 Kondensator µf 3 4 Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 Regulator obrotów, 5-stopniowy wysokie/niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 REE 1 Schemat elektryczny str Akcesoria BFB str. 479 FK str. 479 SG str. 481 VK str. 481 IGK str. 482 RSK str. 480 LDC str. 470 FFR str. 470 CB str

6 _Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 33,,,,,,,,,,, RVK 200E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z t umikiem LDC L wa Kana db(a) Punkt pomiarowy: q v = 0,085 m 3 /s, P s = 300 Pa RVK 200E2-L1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z t umikiem LDC L wa Kana db(a) Punkt pomiarowy: q v = 0,12 m 3 /s, P s = 350 Pa Akcesoria elektryczne Transformator str. 479 Tyrystor str

7 _Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 34 RVK 250 Obudowa z tworzywa sztucznego Regulowana pr dkoêç obrotowa Integralny wy àcznik termiczny Mo e pracowaç w dowolnym po o eniu Bezobs ugowy i niezawodny Seria RVK przeznaczona jest do instalowania w ciàgu kana ów. Obudowa wentylatorów wykonywana jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego w óknem szklanym. W wentylatorach stosuje si silniki z wirujàcà obudowà i wirniki z opatkami wygi tymi do ty u. Jako wyposa enie dodatkowe, oferowane sà klamry monta owe FK u atwiajàce instalacj, zapobiegajàce jednoczeênie przenoszeniu drgaƒ na system kana ów. Do regulacji pr dkoêci obrotowej mogà byç stosowane pi ciostopniowe transformatory lub bezstopniowe uk ady tyrystorowe. Silniki wentylatorów zabezpieczone sà termicznie przez wy àczniki integralne z elektrycznym resetowaniem w àczone w obwód uzwojenia. RVK 250E2-A1 RVK 250E2-L1 Napi cie/cz stotliwoêç V/Hz Rodzaj zasilania ~ 1 1 Moc W Pràd A 0,51 0,76 Maks. wydajnoêç przep ywowa m 3 /s (m 3 /h) 0,21 (760) 0,28 (1020) Pr dkoêç obrotowa min Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) C Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) C Poziom ciênienia akustycznego w odl. 3 m db(a) Masa kg 5 5,2 Klasa izolacji silnika B B Klasa zamkni cia silnika IP 44 IP 44 Kondensator µf 3 4 Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 Regulator obrotów, 5-stopniowy wysokie/niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 REE 1 Schemat elektryczny str Akcesoria BFB str. 479 FK str. 479 SG str. 481 VK str. 481 RSK str. 480 LDC str. 470 FFR str. 470 CB str

8 _Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 35,,,,, RVK 250E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z t umikiem LDC L wa Kana db(a) Punkt pomiarowy: q v = 0,08 m 3 /s, P s = 300 Pa RVK 250E2-L1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z t umikiem LDC L wa Kana db(a) Punkt pomiarowy: q v = 0,13 m 3 /s, P s = 350 Pa Akcesoria elektryczne Transformator str. 454 Tyrystor str

9 _Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 36 RVK 315 Obudowa z tworzywa sztucznego Regulowana pr dkoêç obrotowa Integralny wy àcznik termiczny Mo e pracowaç w dowolnym po o eniu Bezobs ugowy i niezawodny Seria RVK przeznaczona jest do instalowania w ciàgu kana ów. Obudowa wentylatorów wykonywana jest z tworzywa sztucznego wzmocnionego w óknem szklanym. W wentylatorach stosuje si silniki z wirujàcà obudowà i wirniki z opatkami wygi tymi do ty u. Jako wyposa enie dodatkowe, oferowane sà klamry monta owe FK u atwiajàce instalacj, zapobiegajàce jednoczeênie przenoszeniu drgaƒ na system kana ów. Do regulacji pr dkoêci obrotowej mogà byç stosowane pi ciostopniowe transformatory lub bezstopniowe uk ady tyrystorowe. Silniki wentylatorów zabezpieczone sà termicznie przez wy àczniki integralne z elektrycznym resetowaniem w àczone w obwód uzwojenia. RVK 315E2-A1 315E2-L1 Napi cie/cz stotliwoêç V/Hz Rodzaj zasilania ~ 1 1 Moc W Pràd A 0,88 1,40 Maks. wydajnoêç przep ywowa m 3 /s (m 3 /h) 0,36 (1300) 0,47 (1700) Pr dkoêç obrotowa min Maks. temperatura czynnika (bez reg. obr.) C Maks. temperatura czynnika (z reg. obr.) C Poziom ciênienia akustycznego w odl. 3 m db(a) Masa kg 6 7,5 Klasa izolacji silnika B B Klasa zamkni cia silnika IP 44 IP 44 Kondensator µf 5 8 Zabezpieczenie termiczne Integralne Integralne Regulator obrotów, 5-stopniowy Transformator RE 1,5 RE 1,5 Regulator obrotów, 5-stopniowy wysokie/niskie Transformator REU 1,5 REU 1,5 Regulator bezstopniowy Tyrystor REE 1 REE 2 Schemat elektryczny str Akcesoria BFB str. 479 FK str. 479 SG str. 481 VK str. 481 RSK str. 480 LDC str. 470 FFR str. 470 CB str

10 _Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 37,,,,,,,,,, RVK 315E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z t umikiem LDC L wa Kana db(a) Punkt pomiarowy: q v = 0,14 m 3 /s, P s = 400 Pa RVK 315E2-L1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z t umikiem LDC L wa Kana db(a) Punkt pomiarowy: q v = 0,24 m 3 /s, P s = 351 Pa Akcesoria elektryczne Transformator str. 454 Tyrystor str

Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym øb Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym RVK 100-125 Obudowa z tworzywa sztucznego Regulowana prędkość obrotowa Integralny wyłącznik termiczny Możliwość pracy w dowolnym położeniu Bezobsługowy i niezawodnym

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów do kanałów o przekroju kołowym K/KV

Karta katalogowa wentylatorów do kanałów o przekroju kołowym K/KV Karta katalogowa wentylatorów do kanałów o przekroju kołowym K/KV K/KV 100-125 K 100-125 Regulowana prędkość obrotowa Integralny wyłącznik termiczny Może pracować w dowolnym położeniu Bezobsługowy i niezawodny

Bardziej szczegółowo

Wentylatory do kanałów o przekroju kwadratowym multibox

Wentylatory do kanałów o przekroju kwadratowym multibox MUB025 55E-55DV Możliwość montażu na zewnątrz Regulowana prędkość obrotowa Konstrukcja modułowa Zabezpieczenie termiczne Niski poziom hałasu Niezawodne, nie wymagające obsługi Wentylatory wielkości 55

Bardziej szczegółowo

CE/CT wentylatory promieniowe

CE/CT wentylatory promieniowe Charakterystyka Silniki Wszystkie silniki wentylatorów promieniowych są wyposażone w regulowalne napięciowo silniki z wirującą obudową. Silniki elektryczne są zabezpieczone termicznie przez wbudowany czujnik

Bardziej szczegółowo

Wentylatory do kanałów o przekroju prostokàtnym

Wentylatory do kanałów o przekroju prostokàtnym RS 30-15, 40-20, 50-25 Regulowana prędkość obrotowa Zabezpieczony stykami termicznymi Może pracować w każdym położeniu Niezawodny, nie wymagający obsługi Wentylatory serii RS wyposażone są w koła wirnikowe

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

z ocynkowanej blachy stalowej malowanej czarnym, czerwonym ceglastym oraz srebrno-szarym.

z ocynkowanej blachy stalowej malowanej czarnym, czerwonym ceglastym oraz srebrno-szarym. Charakterystyka ogólna Wentylatory dachowe Systemair zostały opracowane do skutecznych systemów wywiewu powietrza. Wentylatory DVS/DVSI/DHS/DVN/DVNI/DVC są wyposażone w obudowy aluminiowe, odporne na działanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ogólna

Charakterystyka ogólna Charakterystyka ogólna Wentylatory do okapów kuchennych Systemair zostały opracowane w celu skutecznego usuwania powietrza w systemach wentylacji, wszędzie tam, gdzie jest transportowane powietrze o podwyższonej

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe jednowlotowe PRF

Wentylatory promieniowe jednowlotowe PRF Charakterystyka wykonane z tworzywa wykonane z wytrzymałego tworzywa zostały opracowane specjalnie do wyciągu powietrza zawierającego gazy powodujące korozję lub inne agresywne związki chemiczne. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Wentylatory do kanałów prostokątnych

Wentylatory do kanałów prostokątnych FFK Kaseta filtra DS RSI DS DS SRK Przepustnica DS PGK Chłodnica RS DS Połączenie elastyczne DS LDR Tłumik VBR Nagrzewnica SRKG Przepustnca WSD Daszek osłonowy RB Nagrzewnica WSG UGS Połączenie elastyczne

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu zastosowanie:

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu zastosowanie: konstrukcja: Promieniowy wentylator kana³owy. Obudowa wykonana z t³oczonej blachy stalowej cynkowanej galwanicznie i lakierowanej epoksydowo na kolor szary (RAL 703). Obudowa posiada znormalizowane króæce

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia T C B T / / H B?

Oznaczenia T C B T / / H B? Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

w profilowane łopatki wirnika, wykonane jako ciśnieniowe odlewy aluminiowe.

w profilowane łopatki wirnika, wykonane jako ciśnieniowe odlewy aluminiowe. Charakterystyka ogólna Wentylatory osiowe Systemair zostały opracowane w celu skutecznego nawiewania i usuwania powietrza w systemach wentylacji. Wentylatory typu R i W zostały zaprojektowane do użycia

Bardziej szczegółowo

Cennik - Wentylatory do kanałów o przekroju okrągłym

Cennik - Wentylatory do kanałów o przekroju okrągłym Centrale wentylacyjne Dystrybucja powietrza Wentylacja pożarowa Kurtyny powietrzne Urządzenia grzewcze Went. tunelowe Cennik do kanałów o przekroju okrągłym obowiązuje od 01.01.2014 Zastrzegamy sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Cennik - Wentylatory do kanałów o przekroju okrągłym

Cennik - Wentylatory do kanałów o przekroju okrągłym Centrale wentylacyjne Dystrybucja powietrza Wentylacja pożarowa Kurtyny powietrzne Urządzenia grzewcze Went. tunelowe Cennik do kanałów o przekroju okrągłym obowiązuje od 01.01.2014 Zastrzegamy sobie prawo

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia H C F T / / H A?

Oznaczenia H C F T / / H A? Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu wentylatory dachowe DVR wentylatora do minimum. Obudowa jest umieszczona na kwadratowej p³ycie monta owej (wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej) w sposób umo liwiaj¹cy jej odchylenie w celach serwisowych.

Bardziej szczegółowo

Wentylatory kanałowe o przekroju kołowym

Wentylatory kanałowe o przekroju kołowym Wentylatory kanałowe o przekroju kołowym NiezawodnoÊç, bezpieczeƒstwo i łatwa instalacja wentylatory kanałowe Systemair KD 00-500 K00-5 www.systemair.pl Wentylatory kanałowe Systemair niezawodnoêç, bezpieczeƒstwo,

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe wirnik Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509 napęd i sterowanie ETX płynny reg. obrotów (tyrystorowy) str.

wentylatory kanałowe wirnik Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509 napęd i sterowanie ETX płynny reg. obrotów (tyrystorowy) str. wentylatory kanałowe konstrukcja Promieniowy wentylator kanałowy. Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej cynkowanej galwanicznie i lakierowanej epoksydowo na kolor szary (RAL 7035). Obudowa posiada

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

SG-AW (wielkość ) Podkładki gumowe amortyzacyjne. MP (4x kąt 90 ) Konsola do montażu pionowego. EV-AXC Połączenie elastyczne AXC

SG-AW (wielkość ) Podkładki gumowe amortyzacyjne. MP (4x kąt 90 ) Konsola do montażu pionowego. EV-AXC Połączenie elastyczne AXC VK Kratka żaluzjowa SG-AW-D Kratka ochronna AR SG-AW (wielkość 71-1) VK Kratka żaluzjowa SG-AR Kratka ochronna AR EV-AR Połączenie elastyczne GFL-AR Przeciwkołnierz MFA-AR Stopy montażowe SD Podkładki

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

wentylatory osiowe COMPACT ścienne

wentylatory osiowe COMPACT ścienne HCFT, HCFB Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Urządzenia grzewcze i chłodnicze. Konstrukcja Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przystosowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY & Ostrów Wielkopolski ul. Warynskiego 21/2 tel. fax. ( 0-62 ) 592 35 35 e mail pads@osw.pl NIP 622 215 05 42 REGON 250752580 GBW S.A. O/Ostrów Wlkp 16101032-7197-27001-1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

DVS/DVSI Również do wentylatorów DHS/DVN/DVNI/DVC DVN/DVNI. VKS Przepustnica zwrotna samoczynna. ASF Kołnierz montażowy

DVS/DVSI Również do wentylatorów DHS/DVN/DVNI/DVC DVN/DVNI. VKS Przepustnica zwrotna samoczynna. ASF Kołnierz montażowy DHS Przykładowy montaż akcesorii Również do wentylatorów DVS//DVN/DVNI/DVC DVS/ Również do wentylatorów DHS/DVN/DVNI/DVC DVS/ Również do wentylatorów DHS/DVN/DVNI/DVC VKS Przepustnica zwrotna samoczynna

Bardziej szczegółowo

HXBR/HXTR wentylator osiowy

HXBR/HXTR wentylator osiowy HXBR/HXTR wentylator osiowy ZASTOSOWANIE Seria wentylatorów HXBR/HXTR znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, garaże, magazyny,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI GRUPA ASORTYMENTOWA TYP STRONA ÂCIENNE STYL 2 POLO 4 EURO 6 FALA KOLOR 8 FALA WATER 10 SUFITOWE NV 12 KANA OWE POLO 14 EURO 16 TURBO 18

SPIS TREÂCI GRUPA ASORTYMENTOWA TYP STRONA ÂCIENNE STYL 2 POLO 4 EURO 6 FALA KOLOR 8 FALA WATER 10 SUFITOWE NV 12 KANA OWE POLO 14 EURO 16 TURBO 18 WENTYLATORY DOMOWE SPIS TREÂCI GRUPA ASORTYMENTOWA TYP STRONA ÂCIENNE STYL 2 POLO 4 EURO 6 FALA KOLOR 8 FALA WATER 10 SUFITOWE NV 12 KANA OWE POLO 14 EURO 16 TURBO 18 TERMOWENTYLATOR EB 2000 20 CENTRALE

Bardziej szczegółowo

COMPACT HCFT/B, HCBT/B wentylator osiowy

COMPACT HCFT/B, HCBT/B wentylator osiowy COMPACT HCFT/B, HCBT/B wentylator osiowy ZASTOSOWANIE Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wentylator osiowy TCFT/B / TCBT/B

Wentylator osiowy TCFT/B / TCBT/B D Wentylatory Wentylator osiowy CF/B / CB/B KONSRUKCJ: Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przeznaczone do montaŝu kanałowego w dowolnej pozycji. Wirniki z odpornego na działanie

Bardziej szczegółowo

Wentylatory łazienkowe. Charakterystyka. BF wentylatory osiowe, CBF wentylatory promieniowe. BF-W wentylatory osiowe. IF wentylatory kanałowe

Wentylatory łazienkowe. Charakterystyka. BF wentylatory osiowe, CBF wentylatory promieniowe. BF-W wentylatory osiowe. IF wentylatory kanałowe Charakterystyka są przeznaczone do wentylacji łazienek, toalet, magazynów itp. pomieszczeń. Mogą być instalowane na ścianie, w suficie, na kanałach i w oknach. BF wentylatory osiowe, CBF wentylatory promieniowe

Bardziej szczegółowo

AFW wentylator osiowy

AFW wentylator osiowy WWW DTR CE DANE TECHNICZNE Typ ilość biegunów prędkość obrotowa moc silnika natężenie 23V 4V ZASTOSOWANIE Wentylatory AFW są stosowane do: wentylacji ogólnej lokali handlowych i hal przemysłowych, wentylacji

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu konstrukcja: Promieniowy wentylator kana³owy przeznaczony do instalacji ko³nierzowej (20mm) w ci¹gu prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych. Prostok¹tna obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Wentylatory przeciwwybuchowe

Wentylatory przeciwwybuchowe Wentylatory przeciwwybuchowe Charakterystyka ogólna Wentylatory przeciwwybuchowe Systemair spełniają wymagania dla stosowania ich w wentylacji w środowisku zagrożonym wybuchem, (środowisko przemysłowe

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe HCTB - HCTT

wentylatory dachowe HCTB - HCTT WYWIEW NAWIEW Zastosowanie Wentylacja nawiewna lub wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemys³owych, budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni przemys³owych, etc. Konstrukcja Wentylator dachowy osiowy

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PRZEMYS OWE

WENTYLATORY PRZEMYS OWE WENTYLATORY PRZEMYS OWE SPS TREÂC GRUPA ASORTYMENTOWA TYP STRONA ÂCENNE WOS 2 WOKS 4 WB-S 6 NV 20, VENA 300 8 EF 10 KANA OWE EURO 0 12 WK 14 WB 16 DACHOWE EURO 0D 18 WD 20 WDD 22 TORNADO 24 REGULATOR OBROTÓW

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CRV

wentylatory dachowe CRV wentylatory dachowe RV Dane techniczne Zastosowanie entylatory dachowe wyci¹gowe RV przeznaczone s¹ do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane s¹ w instalacjach wyci¹gowych

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C - w zależności od wybranego modelu zastosowanie

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C - w zależności od wybranego modelu zastosowanie wentylatory kanałowe NOWE MODELE napęd i sterowanie Jednofazowy lub trójfazowy asynchroniczny silnik elektryczny (230V lub, 0Hz) z wirującą obudową. Silniki posiadają zintegrowane zabezpieczenie termiczne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

HCTB/HCTT wentylator dachowy

HCTB/HCTT wentylator dachowy HCTB/HCTT wentylator dachowy ZASTOSOWANIE Wentylacja nawiewna lub wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni przemysłowych, etc. KONSTRUKCJA Wentylator

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

MRA wentylator promieniowy

MRA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiajàce

Wentylatory oddymiajàce Charakterystyka ogólna Głównym niebezpieczeństwem dla ludzi, zwierząt oraz dóbr materialnych podczas pożaru w budynku jest rozprzestrzeniający się dym oraz wysoka temperatura. Ciągły wzrost temperatury

Bardziej szczegółowo

Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym

Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym Wentylatory do kanałów o przekroju kołowym R/RS/ZeroBox Rosenberg Klima Polska sp. z o.o. ul. Sękocińska 38, Wolica k./warszawy 5-83 Nadarzyn Tel.: (+48) 22 72 67 73 lub 74 Faks: (+48) 22 72 67 75 biuro@rosenberg.pl

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych wentylatory przeciwwybuchowe HCTT EX Specjalne wykonanie wentylatorów dachowych typu HCTT zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotycz¹cej urz¹dzeñ przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

MBA wentylator promieniowy

MBA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

TH wentylator dachowy

TH wentylator dachowy ZASTOSOWANIE Wentylacja nawiewno-na biur, sklepów, magazynów. KONSTRUKCJA Wentylator dachowy ny lub nawiewny przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Wirnik z

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Z e s p ó ł d s. H A L i Z C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I 2 0 1 5- V I 2 0 1 6 1. C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Transformatorowe i elektroniczne regulatory do HVAC.

Transformatorowe i elektroniczne regulatory do HVAC. Transformatorowe i elektroniczne regulatory do HV 2012 www.breve.pl Regulator prędkości obrotowej RW Transformatorowe regulatory RW do regulacji prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych,

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe TD

wentylatory kanałowe TD Zastosowanie Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE PIONOWE z żeliwa

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE WIELOSTOPNIOWE PIONOWE z żeliwa Pompy odśrodkowe wielostopniowe pionowe ZASTOSOWANIA Instalacje zwiększające ciśnienie wody Ogólne zwiększanie ciśnienia wody Irygacja Instalacje myjące Przemieszczanie czystej wody WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

IRAB N/IRAT N wentylator kanałowy

IRAB N/IRAT N wentylator kanałowy ZASTOSOWANIE Seria wentylatorów IRAB N/IRAT N znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, głównie w obiektach przemysłowych: parkingi, kuchnie przemysłowe, odciągi spawalnicze,

Bardziej szczegółowo

Wymiary i opis techniczny WDk wykonanie standardowe IP 55 lub 54 klasa izolacji F pionowy wyrzut powietrza

Wymiary i opis techniczny WDk wykonanie standardowe IP 55 lub 54 klasa izolacji F pionowy wyrzut powietrza Wymiary i opis techniczny WDk wykonanie standardowe IP 55 lub 54 klasa izolacji F pionowy wyrzut powietrza AKCESORIA starter do wentylatorów jednobiegowych czasowy uklad sterowania do wentylatorów układ

Bardziej szczegółowo

natężenie 230V 400V [A] [A] wydajność max. 3

natężenie 230V 400V [A] [A] wydajność max. 3 Dane techniczne ilość biegunów 2 4 6 2 4 Akcesoria Typ napięcie zakres temp min. prędkość obrotowa [obr./min] Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń przemysłowych i użytkowych (sklepy, biura, garaże,

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY WENTYLATOR PROMIENIOWY DACHOWY WDSH, WDSV -16, -18, -20, -25, -31 WDSV D2 WDSH B H n x d D D 1 A Zastosowanie Wentylatory dachowe WDSH i WDSV pracują jako wyciągowe. Wentylatory są przystosowane

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VS są wykorzystywane

Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VS są wykorzystywane WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Seria Kanałowy wentylator odśrodkowy w izolowanej obudowie, wydajność do 16 870 m 3 /h. Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

PROPT ELEKTRONICZNY REGULATOR OBROTÓW ELEKTROMASZYNOWEJ PRZETWORNICY TRAMWAJOWEJ. Informacja Techniczna

PROPT ELEKTRONICZNY REGULATOR OBROTÓW ELEKTROMASZYNOWEJ PRZETWORNICY TRAMWAJOWEJ. Informacja Techniczna ELEKTRONICZNY REGULATOR OBROTÓW ELEKTROMASZYNOWEJ PRZETWORNICY TRAMWAJOWEJ Informacja Techniczna Kraków, wrzesień 2006 INFORMACJA TECHNICZNA 2 / 5 MODERNIZACJA WYEKSPLOATOWANEGO TABORU TRAMWAJOWEGO NIEWIELKIM

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CRV

wentylatory dachowe CRV wentylatory dachowe RV Zastosowanie Wentylatory dachowe wyciągowe RV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań,

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe ILT/ILB

wentylatory kanałowe ILT/ILB Dane techniczne Zastosowanie Seria wentylatorów ILT/ILB znajduje zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Przykładowe zastosowanie: wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkań, biur,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów oddymiających

Karta katalogowa wentylatorów oddymiających Karta katalogowa wentylatorów oddymiających Zastosowanie Seria wentylatorów CVHT mo e byæ stosowana do wyci¹gania gor¹cego dymu powsta³ego w czasie o po aru. Wentylatory posiadaj¹ odpornoœæ na temperaturê

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VS są wykorzystywane

Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VS są wykorzystywane WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ Seria Kanałowy wentylator odśrodkowy w izolowanej obudowie, wydajność do 16 870 m 3 /h. Zastosowanie Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej

Bardziej szczegółowo

RF wentylator dachowy

RF wentylator dachowy RF 355-63 wentylator dachowy ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są między innymi w

Bardziej szczegółowo

wydajność max [m 3 /h] poziom ciśn. akust. [db(a)]

wydajność max [m 3 /h] poziom ciśn. akust. [db(a)] Zastosowanie Wentylatory IBF znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych - kierunek przepływu i promieniowych - stabilny spręż, niski poziom

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY OSIOWE EQ/DQ/ER/DR

WENTYLATORY OSIOWE EQ/DQ/ER/DR WENTYLATORY OSIOWE EQ/DQ/ER/DR Rosenberg Klima Polska sp. z o.o. ul. Sękocińska 38, Wolica k. Warszawy 05-830 Nadarzyn Tel.: (+48) 22 720 67 73 lub 74 Faks: (+48) 22 720 67 75 biuro@rosenberg.pl www.rosenberg.pl

Bardziej szczegółowo

Wentylatory z silnikami EC

Wentylatory z silnikami EC Wentylatory z silnikami EC Foto: Scanpix Energooszcz dne i przyjazne Êrodowisku www.systemair.pl Wentylatory energooszcz dne i przyjazne Êrodowisku Przedstawiamy Paƒstwu urzàdzenia wyposa one w silniki

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C konstrukcja: Wentylator promieniowy przeznaczony g³ównie do stosowania w wyci¹gach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie we³n¹ mineraln¹ o gruboœci

Bardziej szczegółowo

IBF-I wentylator kanałowy

IBF-I wentylator kanałowy ZASTOSOWANIE Wentylatory IBF-I znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, łączą zalety wentylatorów osiowych - kierunek przepływu i promieniowych - stabilny spręż, niski

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C wentylatory wyci¹gowe kuchenne COOKVENT konstrukcja: Wentylator promieniowy przeznaczony g³ównie do stosowania w wyci¹gach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana termicznie

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe CAB ECOWATT

wentylatory kanałowe CAB ECOWATT Zastosowanie Bardzo cicha praca sprawia, ze CAB jest idealny do wentylacji budynków użyteczności publicznej, bibliotek, sal konferencyjnych, biur, restauracji, sal szkolnych, studiów dźwiękowych, etc.

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe TD SILENT

wentylatory kanałowe TD SILENT Zastosowanie Wentylator kanałowy przeznaczony do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do montażu w pozycji pionowej lub poziomej w kanałach wentylacyjnych o średnicach od 1

Bardziej szczegółowo

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością.

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. DACHOWE Z IONOWYM WYŁYWEM OWIETRZA WDVS i WDVSC Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. 5 ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RFHV

wentylatory dachowe RFHV Zastosowanie Wentylatory dachowe wyciągowe RFHV przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów,

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

AFC wentylator osiowy

AFC wentylator osiowy ZASTOSOWANIE Wentylatory AFC są stosowane w instalacjach wentylacyjnych, gdzie wentylator jest połączony do kanałów od strony wlotu i wylotu. Zwarta i masywna konstrukcja wentylatorów AFC oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304 Pompy elektryczne odśrodkowe jednowirnikowe wykonane w całości ze stali nierdzewnej AISI 304. ZASTOSOWANIA Podnoszenie ciśnienia wody w gospodarstwach domowych Nawadnianie niewielkich ogrodów Mycie Uzdatnianie

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Seria OVK. Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie. Przeznaczony do montażu ściennego.

Seria OVK. Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie. Przeznaczony do montażu ściennego. WENTYLATORY OSIOWE Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 12 2 m 3 /h. Przeznaczony do montażu ściennego. Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia H C F T / / H A

Oznaczenia H C F T / / H A Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CTH..., CTV...

wentylatory dachowe CTH..., CTV... Wentylatory do wentylacji przeciwpo arowej - odpornoœæ na temperaturê C/2h Konstrukcja Wentylator dachowy przeznaczony do pracy ci¹g³ej w wysokich temperaturach. - CTVB/4- i CTVB/4-225 -40 max. 200 C -

Bardziej szczegółowo

MPA wentylator promieniowy

MPA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

Wentylatory kanałowe

Wentylatory kanałowe Wentylatory kanałowe R / RS / Zerobox / EKA / KHA Rosenberg Klima Polska sp. z o.o. ul. Plantowa 5 5-83 Nadarzyn Tel.: (+48) 22 72 67 73 lub 74 Faks: (+48) 22 72 67 75 biuro@rosenberg.pl www.rosenberg.pl

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: o

maksymalna temperatura pracy: o wentylatory promieniowe TMD TMD opis: Modele TMD s¹ wentylatorami promieniowymi niskociœnieniowymi dwustronnie ss¹cymi z napêdem bezpoœrednim, w sk³ad typoszeregu wchodzi 9 wielkoœci od 5/8 do 15/15. konstrukcja:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD SILENT

wentylatory kana³owe TD SILENT Zastosowanie Wentylator kana³owy przeznaczony do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do monta u w pozycji pionowej lub poziomej w kana³ach wentylacyjnych o œrednicach od 1

Bardziej szczegółowo

Seria OVK. Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie. Przeznaczony do montażu ściennego.

Seria OVK. Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie. Przeznaczony do montażu ściennego. WENTYLATORY OSIOWE K Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali, wydajność do 11 900 m 3 /h. Przeznaczony do montażu ściennego. Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania,

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo