B a rty la i B ie d a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B a rty la i B ie d a"

Transkrypt

1 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej " ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN NR INDEKSU ROK LVI NAKŁAD: 10 (udokumentowany) R E K L A M A ŚLf^S K fi 5 ZKOŁPI Joanna Kurzeja rok założenia 1992 TANIEC TOWARZYSKI 6-7 lat; 8-10 lat; lat Bytom Powst. Warsz. 12 MDK1 wrzesień - ZAPISY DO KLUBU joa n n Tel Tel LEKCJE INDYWID. KURSY w w w.taniec-slask.pl B a rty la i B ie d a R E K L A M A P l a t f o r m a S finanso w ano ze śro d k ó w O b y w a t e l s k a KWW platforma Bytomska

2 2 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie miasta Ś C I N K I WYBORCZE A m ator baw iący się fotoshop em (to tak i graficzny p ro g ram kom puterow y, służący do obróbki zdjęć i ilu stra c ji) je s t ta k sam o g ro źn y ja k d z ie c k o z z a p a łk a m i w rę k a c h. P r z e kona! się o tym były prezydent B ytom ia, a o b e c n ie k a n d y d a t na radnego Krzysztof Wójcik. N a p o d ra s o w a n e j fo to g rafii zam ieszczanej w m ateriach wyborczych wyglądał niczym radziecki a k to r W iaczesław T ichonow - odtw órca roli Stirlitza. W sum ie to nic dziw nego, bardziej nieco dzien n e by było, gdyby lokalny lid e r SLD przypom inał n a zdjęciu Ja m e sa B onda. U b ie g a ją c y s ię o m ie js c e w R a d z ie M ie jsk ie j W ojciech Z rajko, k an d y d at P ra w a i S praw iedliw ości, swej ulotce zap roponow ał coś takiego, ja k strefy legalnego spożycia. N ie w yjaśnił natom iast, co m ielibyśmy w nich leg aln ie spożywać. Bo chyba o paszteto w ą i krupnioki m u n ie chodziło? Tenże Z rajko postu lo w ał też budow ę s ta d io n u e u r o p e js k ie j klasy. P e w n ie d la T e m p a S to la rz o - wice. Z k o le i k a n d y d a tk a S o ju szu L ew icy D e m o k ra ty c z n ej M alw in a T u re k w sw o jej u lo tc e z a strz e g a, że s ta d io n u narodow ego n a m n ie zbuduje. W z a m ia n p o w alczy o le p s z e życie d la każdego z nas. Szkoda, ta k a m łoda, a ju ż p rz e ję ła pusto sło w ie c e c h u ją c e stary ch polityków. J ak się patrzy n a listy kandydatów R uchu A utonom ii Śląska, to m ożna dojść do w niosku, że to w w iększości przypadków raczej R uch G oroli Bytom skich. Je d n e g o z ow ych k an d y d ató w zapytaliśm y naw et, cy porad zi g o d ać, a ło n w e jrz o ł n a nos, choćby spotkoł kosmity. Coś nom sie zdo, że tyn RAŚ robi nos za bozna. P io tr Koj zarzu cił k an d y d a to m n a p rezy d e n ta, że n ie ogłosili program ów wyborczych. To w w ięk szo ści p rzy p ad k ó w s tu p r o c e n to w a p ra w d a. T ak sam o ja k to, że swego czasu Koj p ro g ram ogłosił, a p o tem robił zu p ełn ie in n e rzeczy, niż w n im o biecał. W ięc m oże kandydaci doszli do w niosku, że lep iej nic n ie ogłaszać? H e n ry k J e rz y W e rn e r sam nazyw ający sie b ie O statn im M o h ik a n in e m i je s z c z e n ie d a w n o z a c ie k le b r o n i ą cy p rz e d o d w o ła n ie m P io tr a K oja, p o ja w ił się n a n aszy ch p raw y b o rach. P rzybył, by p o w ia d o m ić, że ty m ra z e m n ie k an d y d u je n a p re z y d e n ta oraz żeby p rz y p o m n ie ć m ie sz k a ń com, kogo odw o łali w re f e re n d u m czerw cow ym, a w ięc kogo n ie p o w in n i te r a z p o n o w n ie w y b rać. To ty le, je ś li ch o d zi o d z ia ł O sobliw ości n ie z tego św ia ta. W I turze Damian Bartyla był wyraźnie lepszy od swoich rywali. Bartyla i Bieda zostali w grze Głosujemy 30 września. Damian Bartyla z przygniatającą przewagą wygrał I turę wyborów prezydenckich. Zdobył grubo ponad dwa razy tyle głosów, co jego rywalka w II turze Halina Bieda z Platformy Obywatelskiej. BIS zgarnął poza tym 11 mandatów radnych. W m inioną n ied zielę m ieliśm y w B ytom iu p rzed te rm in o w e w ybory s a m orządow e. T rzeba je było p rz e prow adzić, bo 17 czerw ca w re fe re n d u m m ieszkańcy o d su n ęli od w ładzy p re z y d e n ta Piotra Koja i R adę M iejską. I tu ra głosow ania przyniosła bardzo w yraźny triu m f D am ian a B artyli z BIS. P o p arło go osób, czyli 37,02 proc. w szystkich głosujących. D ru g ie m iejsce zajęła rządząca m iastem jak o kom isarz H alin a B ied a z PO. J e j w ynik to 5675 głosów (15,43 proc.). Ta d w ó jk a 30 w rz e śn ia zm ierzy się w II turze, która p rzesądzi o tym, kto n a najbliższe dw a la ta zostanie prezydentem. T r z e c i a lo k a t a p r z y p a d ł a w u d z ia le W ojciech ow i Szaram ie z P ra w a i S p raw ied liw o ści. W skazało go 4181 bytom ian, czyli 11,37 p ro c. Tuż za n im u p la s o w ał się M ariusz Wolosz z u g ru p o w an ia B ytom P rzy jazn e M iasto. Z dobył on 3983 głosy (10,83 proc.). N a pozycji p ią te j w ybory skończył A rtur Komor z S ojuszu L ew icy D em o k raty czn ej, k tó re go w ybrało 2158 b y to m ian (5,87 proc.). M iejsce szóste d la Jan u sza P aczoch y z P o ro z u m ie n ia d la B ytom ia: 1848 w skazań, czyli 5,02 proc. N a siódm ym m iejscu z re z u lta te m 1638 głosów (4,45 p ro c.) w ybory zak o ń czy ł K azim ierz Bartkow iak ze W spólnego B ytom ia. Ó sm a była Joanna Koch-Kubas z B ytom skiej A lternatywy. Z dobyła o n a 1462 głosy (3,98 proc.). D ziew iąte m ie jsce p rz y p a d ło w u d z ia le Jack o w i Laburdzie z R u ch u A u tonom ii Ś ląsk a (1363 głosy i 3,71 proc.), a d z ie s ią te Tomaszowi C hojnackiem u z P ro je k tu B ytom.pl (854 glosy, czyli 2,32 proc.). Wybory do R ady M iejskiej przyn io sły tr iu m f k o m ite to w i B IS, który m a 11 m andatów. K oalicję w iększościow ą stw orzy zapew ne z m ającym 4 m andaty klubem PiS. P ięć osób do rady w pro w ad ziła PO. To d la niej klęska. D wa la ta tem u m iała bow iem 12 rajców. Po dw óch radnych m ają WB i BPM, a jed n eg o SLD. ton 0 DAMIAN BARTYLA HALINA BIEDA OFICJALNE WYNIKI WOJCIECH SZARAMA MARIUSZ WOŁOSZ ARTUR KOMOR JANUSZ PACZOCHA KAZIMIERZ BARTKOWIAK JOANNA KOCH-KUBAS JACEK LABURDA BIS PO pís bpm s ld PdB w b a b ra ś TOMASZ CHOJNACKI Bytom pl. 1 1 Liczba głosów Fot. TOMASZ SZEM ALIKO W SKI R E K L A M A Kredyt trzeba brać na spokojnie Weź przem yślany kred ytgo tó w ko w y Przejdźdo meritum meritusmk" Placówka Partnerska Meritum Banku Bytom, ul. Piekarska 5, tel Skład nowej Rady Miejskiej Platform a O byw atelska Michał Napierała Joanna Stępień Michał Bieda Andrzej Kostek Halina Bieda Prawo i S praw iedliw ość Piotr Patoń Alfred Pyrk Mariusz Janas Michał Glatte Bytom Przyjazne M iasto Tomasz Wac Mariusz Wołosz W spólny Bytom Mirosław Podyma Andrzej Wężyk Sojusz Lewicy D em okratycznej Piotr Bula Bytomska Inicjatyw a Społeczna Jerzy Rogowski Jakub Snochowski Krzysztof Gajowiak Mariusz Kurzątkowski Henryk Bonk Iwona Pakosz Marek Wilk Robert Rabus Danuta Skalska Damian Bartyla Tomasz Kupijaj

3 Życie miasta Do zwycięstwa już tak blisko W sztabie Bartyli. - Za dwa tygodnie ty/ko potwierdzimy to, co stało się dziś- takie opinie można było najczęściej usłyszeć w sztabie wyborczym zwycięzcy pierwszej tury wyborów prezydenckich, Damiana Bartyli. w o le n n ic y l i d e r a B y to m s k ie j In ic ja ty w y S p o łe c z n ej s p o tk a li s ię w r e s ta u r a c ji M u zeu m p rzy p la c u S o b ie s k ie g o. P rz y b y li tu m ię d z y in n y m i n ie m a l w szyscy k a n d y d a c i n a ra d n y c h, p rz e d s ta w i c i e l e w ie lu b y to m s k ic h f ir m, zw iązkow cy górniczy, u rz ę d n ic y m iejscy, a ta k ż e lu d z ie zw ią z a n i Z z p i ł k a r s k ą P o lo n i ą i k u lt u r ą. A tm o s fe ra o d p o c z ą tk u b y ła n ie zw ykle ra d o s n a, w ięk sz o ść p rz e c z u w a ła, że r e z u lta t k a n d y d a ta b ę d z ie b a rd z o d o b ry. P ie r w s z e d o n i e s i e n i a u z a s a d n ia ły ta k i e s p e k u la c je, k a ż d e k o le jn e ty lk o j e c o ra z b a r d z i e j w z m a c n ia ły. W y n ik i p r z e k a z y w a n e t e l e f o n ic z n ie z p o szc z e g ó ln y c h k o m i Sukces bez euforii W sztabie Haliny Biedy. Halina Bieda, kandydatka Plat formy Bytomskiej, weszła do drugiej tury wyborów prezy denckich. Jednak w noc wyborczą w jej sztabie nie panowa ła euforia. Zapewne ze względu na dystans, jaki dzielił Biedę od Damiana Bartyli, który zajął pierwsze miejsce. S z ta b P la tf o r m y B y to m s k ie j - bo p o d t a k ą n a z w ą p o s z ła ty m r a z e m d o w y b o ró w P l a t f o r m a O b y w a te ls k a z a in s ta lo w a ł s i ę w s a l i C e n tr u m K s z t a ł c e n ia P r a k ty c z n e g o p rz y u l. K a r o la M ia rk i 29. O b y ł ju ż n a m i e js c u s z e f s z t a b u p o s e ł J a c e k B r z e z in k a, k a n d y d a tk a n a p r e z y d e n t a H a l i n a B ie d a, g r u p a k a n d y d a tó w n a ra d n y c h o ra z g ro n o o só b n ie k a n d y d u ją cych do s a m o rz ą d u. W śród ty c h o s t a t n i c h z n a le ź li s i ę m.in.: d y r e k t o r s z p i t a l a m i e js k ie g o p rz y u l. Ż e ro m s k ie g o A n d rzej B a r a ł k ie w ic z i je g o z a s t ę p c a D a m ian G a w e ł, p r e z e s Z a k ła d u B u d y n k ó w M ie jsk ic h A rk ad iu sz K ocot o ra z z a s tę p c a d y r e k to r a M ie js k ie g o Z a rz ą d u D ró g i M o stó w R obert B ia ła s. Od p o c z ą t k u w s z ta b ie o b e c n i b y li ta k ż e były s z e f s p o łe c z n y c h d o ra d c ó w P io t r a K o ja D a riu sz D araż i z a s t ę p c a K o ja w k a d e n c j i A dam C ie s ió łk a. P ó ź n ie j p r z y j e c h a ł r ó w n ie ż s e k r e t a r z m ia s ta W aldem ar Ś w ie r c z e k. D a n e s p ły w a ją c e z p o s z c z e g ó ln y c h k o m is ji b y ły w p r o w a d z a n e d o k o m p u te ra, a z b io rc z e z e s ta w ie n ie n a ty c h m ia s t p o ja w ia ło s ię n a e k r a n ie. Co c ie k a w e - w s z ta b ie P la tfo rm y o d n o to w y w a n o w y n ik i ty lk o s z e ś c iu sp o ś ró d d z ie s ię c iu k an d y d a tó w. W p re z e n to w a n y m i u a k tu a l n ia n y m n a g o rą c o z e s ta w ie n iu b r a k o w a ło lic z b y g ło só w o d d a n y c h n a K a z im ie rz a B a rtk o w ia k a, T o m a s z a C h o jn a c k ie g o, J a c k a L a b u rd ę i Ja n u s z a P aczo ch ę. S z ta b o w c y P la tfo rm y z g ó ry z a ło ż y li, że n ie b ę d ą s i ę o n i l i c z y li w r o z g r y w c e - i j a k s ię o k a z a ło p r z e w id y w a n ie ta k i e b y ło tr a f n e. D o ść szy b k o z w y n ik ó w wy s z ło, że H a lin a B ie d a z a jm u je d r u g i e m i e js c e. T e n r e z u l t a t n ie s k ł o n ił j e d n a k z e b r a n y c h sji w y b o rczy ch o d ra z u w y św ie tla n o n a w ie lk im e k ra n ie. M istrz c e re m o n ii o d c z y ty w a ł je u m ie j ę t n i e s to p n iu ją c n a p ię c ie. P rz e w a g a B a rty li r o s ła z m i n u ty n a m in u tę. D o s ta w a ł p o n a d d w a ra z y t y l e g ło s ó w co d r u g a H a lin a B ie d a i k ilk a razy w ię c e j, n iż p o z o sta li u c z e stn ic y w yś c ig u p r e z y d e n c k i e g o. Z e d o m a n ife s to w a n ia e n tu z ja z m u. B y ła b o w ie m d r u g a s t r o n a te g o m e d a lu : B a r t y l a d y s t a n s o w a ł w y ra ź n ie B ie d ę. O c z y je g ło sy b ę d z ie s t a r a ł a s ię z a b ie g a ć H a lin a B ie d a w c ią g u n a jb liż s z y c h n ie s p e łn a d w ó ch ty g o d n i, k tó re d z ie lą n a s od d ru g ie j tu ry? M yślę, że p r z e d e w s z y s tk im ty c h osób, k tó r e n ie p o s z ły n a w y b o r y - o d p o w ie d z ia ła k a n d y d a tk a, p e łn i ą c a o b e c n ie fu n k c je o r g a n ó w gm iny, czy li k o m is a rz a. W p o d o b n y m to n i e w y p o w ia d a ł s ię p o s e ł J a c e k B rz e z in k a. - W y n ik i, j a k i e do te j p o r y s p ły n ę ły p o k a z u j ą, że s t o s u n k o w o n i e w i e l u b y t o m i a n p o s z ło do w y b o ró w - k o m e n to w a ł n a g o r ą c o, o 2 w n o c y B r z e z in k a. D la n a s w y b o rc a m i, do k tó r y c h p o w in n iś m y się o d w o ła ć p o m ię d z y p ie r w s z ą a d r u g ą t u r ą są ci, k tó r z y w w y b o ra c h d o tą d n ie g ło s o w a li. W m o je j o c e n ie j e s t sp o ra g ru p a lu d zi, k tó r z y w n o r m a ln y m c y k lu g ło su ją, a w ty c h p r z e d te r m in o w y c h w y b o ra c h sw o je g o g ło s u n ie o d d a li. J e śli za ś ch o d zi o sa m w y n ik w yb o ró w - m y ś lę, że j e s t ta k i, j a k i m o ż n a b yło p r z e w id y w a ć. D la n a s w a ż n e je s t, n a s z a k a n d y d a tk a z n a la z ła się w d r u g ie j tu r ze. To je d n o z n a c z n ie p o k a z u je, że ja k o śro d o w isk o z p e w n y m p o m y s łe m i p r o p o z y c ją n a ro zw ó j B y to m ia w c ią ż z n a jd u je m y p o p a rc ie. (m ) b r a n i tr iu m f o w a l i. B y ły o k l a ski, n ie k o ń c z ą c e s ię g ra tu la c je, gwizdy, r a d o s n e o k rzy k i i to a s ty za z w y c ię s tw o. P r z e z m o m e n t w sz ta b ie m ocno w ie rz o n o n a w e t w to, że li d e r B IS j e s t w s ta n ie w ygrać p rz e d te rm in o w e w ybory ju ż w p ie r w s z e j tu r z e. - G dyby W ojciech S z a r a m a n ie w y s ta r to w ał, j u ż d ziś w szy stko byłoby j a sn e - p o w ta rz a ło z a u te n ty c z n y m ż a le m w ie le o só b. - S p o k o jn ie, P la tfo r m a O b y w a te lsk a j e s t n a k o la n a c h i j u ż s ię n ie p o d n ie sie. Z a c z ę liś m y o d r e fe r e n d u m, a s k o ń c z y m y dop iero w d r u g ie j tu r ze g ło so w a n ia. Teraz n a d c h o dzi n a sz czas - k o m e n to w a li in n i. R ozm ow y toczyły się przy o b ficie p ie r w s z e j w nocy, czy li B y to m s k a A l t e r n a t y w a n ie trz y g o d zin y po z a m k n ię z o rg a n iz o w a ła w w y b o rc z ą n oc c iu l o k a l i w y b o r c z y c h s p o t k a n i a s w o je g o s z t a b u. były ju ż z n a n e w s tę p n e w yniki. W szyscy w p o n ie d z ia łe k ra n o N ie u le g a ło w ą tp liw o ś c i, że do w y b ie r a m y się do p r a c y - tł u m a d ru g ie j tu r y w eszli D a m ia n B arc z y ła n a m to w c z e ś n ie j k a n d y ty la i H a lin a B ie d a. P o s ta n o w ili d a tk a BA J o a n n a K och -K u b as. śm y p o p ro s ić o w y p o w ied zi ich O 1 w n o c y n ie o d b i e r a ł a t e l e k o n trk a n d y d a tó w. fo n u k o m ó rk o w e g o. W ojciech Szaram a o p u ś c ił ju ż - Z o r ie n tu ję się, k tó r y z k a n sz ta b P ra w a i S p ra w ie d liw o ś c i. d y d a tó w b ęd zie p o s ia d a ł lep sze Je g o te le f o n k o m ó rk o w y n ie o d k a d r y, g w a r a n tu ją c e s p r a w n e p o w ia d a ł. D o s tę p n y b y ł z a to z a r z ą d z a n ie m ia s te m - p o w ie p rz e w o d n ic z ą c y te j p a r t ii w B y d z i a ł n a m k a n d y d a t S o ju s z u to m iu M aciej B artków. I ja k o j e L e w ic y D e m o k ra ty c z n e j A rtu r d y n y złożył te j n o cy w m ia rę j a K om or. - P o p rę tego, k tó r y bę s n ą d e k la r a c ję. - W d ru g iej tu rze d zie m ia ł lep sze za p le c ze do re w yborów n a p ew n o n ie p o p rz e m y a liz a c ji p ro g r a m u. p a n i H a l i n y B ie d y, p o n ie w a ż O godz. 22 w s z ta b ie P o r o z u rz ą d y p r z e d sta w ic ie li P la tfo r m y m i e n ia d la B y to m ia b y ło s p o ro O b yw atelskiej zostały je d n o z n a c z lu d z i. W y p e łn ia li d w a p o k o je. n ie o d rzu co n e p rzez m ieszka ń có w D w ie i p ó ł g o d z in y w s ie d z ib ie B y to m ia w c ze rw co w ym refe re n P d B z o s t a ł y ju ż ty lk o c z t e r y d u m - p o w ie d z ia ł B artków. o so b y, z a m y k a ją c e lo k a l. N a - C zekam n a oficjalne w y n ik i - p y ta n ie o p o s ta w ę w o b e c d r u ośw iad czy ł M ariusz Wołosz, lid e r g ie j tu ry, l i d e r P d B J a n u s z P asto w a rz y sze n ia B ytom P rz y ja z n e c z o c h a o d p o w ie d z ia ł k ró tk o : M iasto. - Po ic h u z y s k a n iu p rz e P r z y g o tu je m y sp e c ja ln e o św ia d a n a lizu je m y sytu a cję i zd ecyduje czen ie, k tó r e z o s ta n ie o p u b lik o m y, kogo p oprzeć w drugiej turze. w a n e w n a jb liż s z y m czasie. (m) O Wstyd. Czyżby powtórzyła się W wyborczą niedzielę prawdo podobnie znowu kupowano wyborczy Damiana Bartyli. W specjalnym oświadczeniu w Bytomiu głosy za wódkę. przyznał się do w iny i wyraził skruchę. D Znowu kupowano głosy za wódkę? żenująca sytuacja z przeszłości? Platformy Obywatelskiej Michał Bieda zniszczył bilboard d z ie ń uży w a były r a jc a PO, a sy s te n t p o s ła te j p a r tii Jacka B rze z in k i, a ta k ż e syn k o m isa rz B y to m ia, u b ie g a ją c e j się o s ta n o w is k o p r e z y d e n t a z r a m i e n i a P la tfo rm y H a lin y B iedy, M ic h a ł B ie d a. P rz y p o m n ijm y, że i o n b r a ł u d z ia ł w k a m p a n ii, s t a r a j ą c s ię o p o n o w n e z d o b y c ie m a n d a tu rajcy. B ie d a r a n k ie m 15 w r z e ś n ia s a m z g ło s ił s ię n a p o lic ji, by o d e b ra ć wóz. P y ta n y p rz e z d z ie n n ik a rz y z a p rz e c z a ł, że m a coś w sp ó ln e g o ze zn iszcze n ie m b a n e r a. K ilk a g o d z in p ó ź n ie j c a łk o w ic ie z m ie n ił je d n a k w e r s j ę i w y d a ł o ś w ia d c z e n ie. C z y tam y w n im : 15 w r z e ś n i a w n o cy d o sz ło z m o im u d z ia łe m do z n isz c z e n ia b a n e r a w y b o rcze go p a n a D a m ia n a B a r ty li. B ył to k a ry g o d n y w y stę p e k, k tó re g o b a r d z o ż a łu ję. Z ło ż y łe m w te j s p ra w ie w sz e lk ie n ie z b ę d n e wy ja ś n ie n ia. P o n a d to, w ro z m o w ie te le fo n ic z n e j p r z e p r o s iłe m o s o b iś c ie p a n a D a m ia n a B a rty lę za z a is tn ia łe z d a rz e n ie. S k ła d a ją c n i n i e j s z e o ś w ia d c z e n i e p r z e p r a s z a m p o n o w n ie, ty m ra z e m p u b lic z n ie, w fo rm ie p is e m n e j i z o b o w ią z u ję s ię d o p o k r y c ia k o sz tó w u s z k o d z o n e g o b a n e r a i je g o in s ta l a c ji. P r z e p r a s z a m ró w n ież w szystkich tych, k tó ry ch z a u fa n ie z a w io d łe m. z a o p a trz o n y m b u fe c ie, n a d w o rz e i p rz y sto lik a c h. S a m k a n d y d a t (do k o ń c a b a c z n ie n a s łu c h u ją c y w yników ) n ie k ry ł sz c z ę śc ia i t r y s k a ł h u m o r e m. - D zię k u ję w s z y s tk im, k tó r z y n a m n ie d zi sia j głosow ali. Z ro b iliśm y bardzo w a żn y, p ie r w s z y k r o k do zw y c ię s tw a, k tó r e je s t ta k b lisko. T eraz cza s n a d o k o ń c z e n ie n a szeg o z a d a n ia. P ro szę w s z y s tk ic h byto m ia n o p o p a rc ie w d r u g ie j t u rze - m ó w ił w z ru s z o n y B a rty la. O k o ło p ie r w s z e j w n o c y lo k a l z a c z ą ł p u s to s z e ć. - K o n iec za b a w y, tr ze b a iś ć do d o m u p o r z ą d n ie się w y sp a ć, bo p r z e d d r u g ą tu r ą c ze k a n a s m n ó s tw o ro b o ty - m ó w ili s y m p a ty c y B IS. Ostrożne deklaracje. Ci, którzy odpadli już z walki o pre zydenturę Bytomia w wyborczą noc byli bardzo ostrożni w kwestii deklaracji, kogo poprą w drugiej turze wyborów. Były i ponownie wybrany radny o tr u d n e g o do p o ję c ia z d a rz e n ia d o szło w nocy 15 w rz e ś n ia. S a m o c h ó d p a tro lo w y p o lic ji p r z e je ż d ż a ją cy u li c ą S trz e lc ó w B y to m sk ic h z au w aży ł, iż u sz k o d z o n o w ie lk i b a n e r w y b o rczy D a m ia n a B a rty li w iszący n a ś c ia n ie b u d y n k u n ie o p o d a l s t a c ji p a liw. N a r e k la m ie w id o c z n e były śla d y po w y s trz a ła c h z p a in t b a ll a (a m u n i c j ą d o n ie g o s ą w y p e łn io n e f a r b ą k u lk i), p o z a ty m s p r a y e m w y m a lo w a n o n a n ie j w u lg a rn y n a p i s o b r a ż a j ą cy k a n d y d a t a. W p o b liż u b u d y n k u s ta ł s a m o c h ó d. P o lic ja n c i s p r a w d z ili go, d o k o n u ją c z a s k a k u j ą c e g o o d k r y c ia. We w n ę tr z u n ie z a b e z p ie c z o n e g o w ozu z n a le ź li m ię dzy in n y m i k u lk i do p a in tb a lla, s p r z ę t k o m p u te ro w y o ra z w y d a n e p rz e z b y to m sk i U rz ą d M ie j s k ie j p o z w o le n ie n a d a rm o w e p a rk o w a n ie. K iero w cy w p o b li żu n ie zau w ażo n o, w ię c a u to zo s ta ło o d h o lo w a n e n a p o lic y jn y p a rk in g. N a jb a rd z ie j zn iszczo n e c z ę śc i b ilb o a r d u f u n k c jo n a r iu sze o d c ię li i z a b e z p ie c z y li ja k o d o w ó d w s p ra w ie. C zło n k o w ie s z ta b u D a m ia n a B a rty li złożyli d o n ie s ie n ie o p o p e łn ie n iu p rz e s tę p stw a. J a k s i ę sz y b k o o k a z a ł o z a r e k w ir o w a n y s a m o c h ó d n a co 3 Kogo poprą przegrani? Bieda zniszczył baner Bartyli Brudna kampania. ŻYCIE BYTOMSKIE Policja zabezpieczyła fragmenty zniszczonego baneru. P o s tę p e k B ie d y w y w o łał szok n ie tylko u zw olenników B artyli, a le p rz e d e w szystkim w ło n ie PO. Część działaczy te j p a rtii w nieo fi c ja ln y c h ro zm o w ach m ó w iła, że p o w in ien o n p o n ieść su ro w e kon sek w en cje i o p u ścić je j szeregi. M ic h a ł B ie d a n ie b y ł je d y n ą o so b ą n iszczącą b a n e ry i p lak aty p o d c z a s te j k a m p a n ii. R o b io n o to nagm in n ie, a poszkodow anym i byli re p re z e n ta n c i w szystkich ko m itetów wyborczych. R eklam y zry w ano, zaklejano, um ieszczano na nich różnego rodzaju napisy. Co już k o m p letn ie n ie z ro zu m iałe n aw et s ta rtu ją c y w ty m sam y m o k rę g u k andydaci z tego sam ego u g ru p o w an ia n aw zajem w yrządzali sobie szkody. to n W lokalu wyborczym usytuow a nym w g m ach u Z esp o łu Szkół Gas tro n o m ic z n o -H o te la rsk ic h przy u lic y Ż e ro m s k ie g o o k o ło p o łu d n ia p o ja w ił się pijany, 36-letni m ężczy zn a. P o n ie w a ż zach o w y w ał się n ie o d p o w ie d n io, n ie p o zw olono m u zagłosow ać i w y p ro szono. C hw ilę p o te m członkow ie kom isji zobaczyli, ja k b y to m ian in w ra z in n y m m ężczy zn ą, j a k się p ó źn iej o k azało 4 1 -latk iem, p ije n a p o d w ó rk u w ódkę w p ro st z b u te lk i. O in c y d e n c ie n a ty c h m ia s t p o w ia d o m io n o p o lic ję. P rz y s ła ny p a tro l zatrzy m ał obydw u m ęż czyzn. Z pierw szych u s ta le ń s tró żów p ra w a w y n ik ało, że sta rsz y d a ł m ło d s z e m u b u te l k ę w ó d k i żołądkow o-gorzkiej, n a m a w ia ją c go n a o d d a n ie głosu n a w sk azan e go k a n d y d a ta do R ad y M iejskiej. Ż eb y p ija n y w y b o rc a n ie m ia ł w ą tp liw o ś c i, w ra z z a lk o h o le m o tr z y m a ł k a r t k ę z n a z w is k ie m k an d y d ata. D w ójka m ieszkańców n a s z e g o m ia s ta t r a f i ł a d o izby w y trzeźw ień. W p o n ie d z ia łk o w y ra n e k p o lic ja m ia ła ich p rz e s łu chać. M n iej k o n k re tn e d o n ie s ie n ia o k u p o w a n iu g ło só w za w ó d k ę d o c ie r a ły te ż z in n y c h m ie js c. Wed ług nich a lk o h o lem częstow a no i p rz e k o n y w a n o g ło su ją c y c h w S zo m b ierk ach. S p ra w a b ę d zie w y jaśn ian a. izo

4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Napisali,, ^ do nas. Samo życie a rg o w isk o w R a d z io n k o w ie p rz y u li cy S zym ały c ieszy się o g ro m n y m p o w o d z e n ie m m ie szk a ń c ó w n ie ty lk o n aszeg o m ia ste c z ka. J a o so b iśc ie n ie wy o b ra ż a m so b ie, aby n ie is tn ia ło. M am je d n a k p o w a żn e z a s trz e ż e n ia co d o w y g ląd u sam eg o p la c u. K ied y je s t za sta w io n y stra g a n a m i, n ie m a p ro b lem ó w, bo w szystko z a s ła n ia tłu m lu d zi. J e d n a k k ied y te r e n p u sto sz e je, u k a z u ją się d z iu ry w n a w ie rz c h n i, p o k rz y w io n e płyty. W szystko to się k u rzy lu b z a m ie n ia w bło to. S ły szałem, że ta r g m a być z m o d e rn i zowany. M am n a d z ie ję, że n a sz e w ła d z e o ty m n ie zap o m n iały. T d o c z e k a li s ię sw o ich u lic. je sz c ze lic e u m og ó ln o k szta łc ą c e i gim n azju m. Od w rz e śn ia b u d y n e k stoi pusty, b o w ie m m ia sto zad ecy d o w ało o li k w id ac ji szkoły. P y ta m w ięc, ja k i był se n s li k w id ac ji p lacó w k i, sk o ro b u d y n e k stoi n iew y korzystany. N ieo g rzew any b ę d z ie niszczał, a p rzy czy n ią się do tego ró w n ież zło d z ieje zło mu. Czy ta k a je s t r e c e p ta n a oszczęd n o ści w B ytom iu? Czy w r u in ę m a p o p aść k o lejn y o b iek t, w k tó ry p rz e d laty k o p a ln ia sp o ro za in w esto w ała? rz e c z y ta łe m a rty k u ł p o św ięco n y n aszy m d w o rco m kolejo w y m i n ie s te ty je s te m tego a c ie k a w io n y u d a sam ego z d a n ia, co a u łe m się n a p ra w y to r te k stu. S ta c ja bądź bory. C zytam o k o le j co bądź zabytkow a n ych ta k ic h w y d a rz e w yg ląd a k o szm arn ie. n ia c h od b ez m a la 10 J e s t to k o m p le tn a ru in a la t i d o p ie r o o b e c n ie, s tra sz ą c a w c e n tr u m po p rz e jś c iu n a e m e m iasta. Ju ż po p rz e k ro ry tu rę, m ia łe m czas c z e n iu d rzw i b u d y n k u p rz e k o n a ć się n a o c z ro b i się m d ło o d o d o n ie, co d z ia ło s ię n a ru m oczu. N ie je s te m u lic y D w o rco w ej. Wy so b ie w s ta n ie w y o b ra d a je m i się, że ta k a zić, aby coś p o d o b n eg o im p re z a m a se n s to le ro w a n o w innych p rz e d w y b o ram i, b o m iasta c h. P a m ię ta m w ie m w ie lu b y to m ia n te n d w o rzec z czasów a m m ie sz k a n ie w o g ó le n ie o r i e n tu je d z ie c iń stw a, b o w iem w k a m ie n ic y przy się, kto k a n d y d u je n a je ź d z iłe m s ta m tą d do u licy W eb era 5. P rzez s ta n o w isk o p re z y d e n W rocław ia, a la te m do p e w ie n czas ta m n ie ta n a sz e g o m ia sta. J a G dyni. D ziś ta p ie rw sz a m ie sz k ałe m, b o w ie m je s te m w m n ie js z o śc i, d la g o ścia z zew n ątrz n a jp ie rw sa m po w aż k tó r a zn a w ięk szo ść u lg ą, a le i z n ie p o w izytów ka m ia sta o d n ie c h o ro w a łem, a p o k a n d y d a tó w i d la te g o k o je m p rz e c z y ta łe m d a je s ta n n a sz ej gminy, te m m u s ia łe m o p ie k o n ie m ia łe m p ro b le m u in fo rm a c ję, że M u zeu m sm u tn e j, b ru d n e j i o to w ać się b lisk im k re w z w rz u c e n ie m w ła ś c i G ó rn o ślą sk ie n ie zn ik czony a tm o s fe rą z a p o nym. Po p o w ro c ie o k a w ej k a rtk i do urny. n ie z B yto m ia. J e s t to m n ie n ia i u p ad k u. zało się, że n ie m am W id z ia łe m je d n a k, że p la c ó w k a tr w a le zw ią w d o m u b ie ż ą c e j w ody w ie le o só b j e s t k o m z a n a z n asz y m m ia s te m w a ty g o d n ie te m u i o d c ię to m i odpływ. p le tn ie z d e z o rie n to w a i w ża d n y m w y p ad k u n a p is a liś c ie, że n a S tało się ta k, p o n iew aż nych. M ogę w ięc p rz y n ie m oże sp a ść d o r a n now o o tw a rty m o d a d m in is tru ją c y d o m e m p u sz c z a ć, że znow u gi p o d rz ę d n e j. P o d o b c in k u O bw o d nicy P ó ł O rzeł B ia ły p rz e o d b ę d z ie s ię g ło so w a n e p la n y m ia n o ju ż n o c n e j p o ja w iły się p ro w a d z ił ta m re m o n t n ie n a p a r tie, a n ie n a w o b ec O p e ry Ś lą sk ie j, p o p rz e c z n e g arb y ja k o in s ta la c ji. W odę p o d łą k o n k re tn y c h lu d zi. je d n a k n a szc z ęście n a e fe k t szkód górn iczy ch. czy łem sa m o d z ie ln ie, ra z ie i je j d a n o spokój. P o n ie w a ż je ż d ż ę ta m n a to m ia s t a d m in is tra ow oli zaczy n am O so b iście n ie w y o b ra tę d y k ilk a razy w ty g o c ja w ciąż m i o b ie c u je, m ieć d o ść re m o n tu żam so b ie ta k ie j d e g r a d n iu, zau w aży łem, że że z ro b io n y z o sta n ie n a w ie rz c h n i p o d w ia d a c ji n aszeg o m iasta. g arb y n ie s te ty się p o odpływ, je d n a k kończy d u k te m a u to s tra d o w y m w ię k sz a ją. T ru d n o je s t się je d y n ie n a o b ie c a n p rzy u lic y R o k itn ic k ie j zy sta ć m ia sto n a to, z am k n ą ć ta k ą w a żn ą kach. W b u d y n k u je s t w S to la rz o w ic a c h. J a k aby la ta r n ie u lic z d ro g ę lu b w strzy m ać ró w n ież z a tk an y kom in. m o żn a g u z d ra ć się ta k n e św ie c iły się w b ia ły je j o d d a n ie z p o w o d u W m in io n ą zim ę j e d d łu g o z b ąd ź co bąd ź d z ie ń? T a k ą s y tu a c ję szkód g ó rn iczy ch. J e s t n a z s ą s ia d e k p o d tru n ie w ie lk im fra g m e n z a s ta ła m w m in io n ą to je d n a k k o le jn y d o ła się tle n k ie m w ęgla. te m ulicy. O b o w iązu ją śro d ę p rz e d p o łu d n ie m w ód n a to, że p rz em y sł N a m ie jsc u b y ła n a w e t cy ta m ru c h w a h a d ło n a u lic y P ie k a rs k ie j. w ydobyw czy p o tra fi stra ż p o ż a rn a. M imo wy s p ra w ia, że z p ra c y P rz e s z ła m cały je j o d zniszczyć u n a s w szyst ta k ie g o z a g ro ż e n ia k o w M ie ch o w icach w ra c in e k, je d n a k n ie za ko, n a w e t n o w ą p ię k n ą m in n ie je s t d a le j wy c a m do d o m u zn a c z n ie u w aży łam, aby co k o l tra s ę. czyszczony, a zb liża się p ó ź n ie j, niż zw ykle. w ie k ta m ro b io n o. k o le jn y sez o n g rzew T y m czasem z a m ia st n a laczego w m ie śc ie czy. B a rd z o c h c ia łb y m d w ie zm iany p ra c e są a m o c h o d y czyszczą n ik t n ie w yp o w ie m ieszk ać w z a d b a ta m p ro w a d z o n e tylko ce n a sz e u lic e to w ojny tzw. g ra ffic ia - nym d o m u, w k tó ry m o d r a n a do około g odzi c h y b a ty lk o g ra p o z o rzom, a d la m n ie zwy w szystko je s t sp ra w n e, ny 15. rów. Z au w a ż y ła m ju ż c za jn y m w a n d a lo m je d n a k n a ra z ie ta k n ie n ie je d n o k ro tn ie, że n isz cz ą c y m e le w a je s t. a u licy D w orcow ej po ja zd y te m a ją p o d c je budynków. Z ła p a o b o w ią z u je zn acz n ie s io n e szczotki i j e n ie k ilk u ch u lig a n ó w w a ty g o d n ie te m u n e o g ra n ic z e n ie ru c h u d y n ie z h a ła s e m p rz e i p rz y k ła d n e ich u k a p is a liś c ie o z re k u l sam o ch o d o w eg o. M im o m ie sz c z a ją się z m ie j r a n ie z a p e w n e p o d z ia ty w o w an y m te r e n ie te g o tr o tu a r w y k o n a sca n a m ie jsc e. W arto, ła ło b y trz e ź w ią c o n a n a d rz e k ą B ytom ką, n a ny je sz c z e w p ie rw sz e j aby k toś w m ie śc ie się in n y ch a m a to ró w b a p o g ra n ic z u B y to m ia p o ło w ie la t d z ie w ię ć te m u u w a ż n ie j p rz y z g ra n ia po czym się i R u d y Ś lą sk ie j. B a r d z ie s ią ty c h je s t w c o g lą d a ł. tylk o da. dzo lu b ię c h o d zić ta m raz g orszym sta n ie. Ju ż n a s p a c e ry z w n u c zk ą p rzy sam y m w e jśc iu w ażam, że to ś w ie t d w ielu la t m ie sz i k a rm ić ła b ę d z ie. P r o p rzy k s ię g a rn i i fig u rze ny p o m y sł, aby k a m przy u licy N a b le m e m te g o m ie js c a Ś w ie tlik a b ra k u je c a w m ie ś c ie n o w e ro n d o ru to w ic z a w S tro szk u są c ię ż a ró w k i je ż d ż ą łe j k afelk i, a d a le j je s t n az w ać im ie n ie m p r e i p a m ię ta m, ja k w b u ce po w y b o istej d r o ju ż tylko g o rzej K a fe l z y d e n ta L e c h a K a czy ń d y n k u ta m te jsz e j szkoły d ze d o ja z d o w e j. P o ja z ki w w ie lu m ie js c a c h sk ieg o. J e s t to p o sta ć, n a jp ie rw d z ia ła ła g ór d ów ty ch je s t m nó stw o są p o p ę k a n e i pow ygi k tó ra n a p e w n o n a to n ic z a z a sa d n ic z a szkoła i n ie s te ty w c a le n ie n a n e. Ł atw o n a n ich z a lu tu je. N ie u m n ie j zaw odow a, a n a s tę p z w a ln ia ją, w z b ija ją c sk rę c ić nogę. M yślę, że sz a ją c z a słu g in n y m n ie p rz e n ie sio n o ta m tu m a n y k u rz u i w c a n a d s z e d ł czas n a o d n o p a tro n o m, s ą o n i c z a z D ąb ro w y M iejsk iej le n ie p rz e jm u ją c się w ie n ie n aszeg o r e p r e se m z n a c z n ie m n ie j p o d staw ó w k ę. P o te m p rz e c h o d n ia m i. jacek.sonaow zw ozckie.pf z e n ta c y jn e g o d e p ta k u. z n a n i, a m im o te g o b o d a jż e d z ia ła ło ta m Zadzwonili Z P M O <s> Z D P TOM ASZ NOW AK to m a sz.n o w a z y c ie b y to m s k ie.p l C D S N D U P r z e d ty g o d n ie m p y ta liś m y, czy p a ń s t w a z d a n ie m w y b o ry p r e z y d e n ta i r a d n y c h p rz y c z y n ią się d o p o p ra w y s y tu a c ji n a sz e g o m ia s ta. R zecz ja s n a c h o d z iło n a m o to, czy po z m ia n ie u s t e r u w ła d z y m o żem y się s p o d z ie w a ć p o p r a w y s y t u a c ji g o s p o d a r c z e j. T w ie r d z ą c o n a n a s z e p y t a n i e o d p o w ie d z ia ło ty lk o 42 p r o c e n t g ło s u ją c y c h. W ię k sz o ść, bo aż 58 p ro c., p e sy m isty c z n ie n ie liczy n a j a k ą k o lw ie k p o p ra w ę. Z p e w n o ś c ią te n re z u lta t m oże z a s m u c a ć. Z azw y czaj b o w ie m j e s t ta k, że w y b o ry d a j ą n a d z i e j ę, n i o s ą z s o b ą sz a n s ę zm iany, p o p ra w y n a le p s z e. C zyżby z a te m b y to m ia n ie ju ż je j n ie m ie li? Czyżby n ie w ie rz y li, że je s z c z e n a d e jd ą le p s z e czasy? OD t í 8 O INTERNETOWA SONDA ŻYCIA BYTOMSKIEGO Czy wybory poprawią sytuację Bytomia? Tak -42% Nie - 58% W ty m ty g o d n iu zab aw m y się w w y ty p o w an ie o sta te c z n e g o wy n ik u p r z e d te r m in o w y c h w y b o ró w sa m o rz ą d o w y ch w B ytom iu. Z n am y ju ż w y n ik i p ie rw s z e j tu ry z o rg a n iz o w a n e j w m in io n ą n ie d z ie lę. W iemy, k tó rzy z k a n d y d a tó w o trz y m a li n a jw ię k s z e p o p a r c ie g ło su ją c y c h i a w a n so w a li do tu r y d ru g ie j. W n ie j d o jd z ie do d e c y d u ją c e g o r o z s tr z y g n ię c ia. W n ie d z ie lę 30 w rz e ś n ia w y b ie rz e m y n o w e g o p r e z y d e n t a B y to m ia. U w ła d z y p o z o s ta n ie o n p rz e z n a jb liż sz e d w a la ta, a w ięc d o k o le jn y c h, zgodnych z k a le n d a r z e m w y b o rc z y m, w y b o ró w p rz e w id z ia n y c h n a j e s i e ń ro k u C h c e m y w ie d z ie ć, k o g o p a ń s tw o p o p rą, p rz y c zy im n a zw isku p o sta w ią krzyżyk? G ło su je m y ja k zw ykle n a s tro n ie www. z y c ie b y to m s k ie.p l. L iczy m y te ż n a p a ń stw a o p in ie te le fo n ic z n e, listo w n e i e-m ailo w e. G o rąco za c h ęc a m y d o k o m e n to w a n ia i wy p o w ia d a n ia się w te j n iezw y k le is to tn e j k w e s tii. W y n ik i so n d y z a p re z e n tu je m y ju ż w p rzy szły m ty g o d n iu. W yniki p ra w d z iw e g o g ło so w an ia p oznam y ty d z ie ń póź n ie j. C iek aw e, czy je d n e i d ru g ie b ę d ą ta k ie sam e. S z c z e rz e m ó w iąc s p o d z ie w a łe m się o w ie le b a r d z ie j w y ró w n a n e j w a lk i w p ie rw s z e j tu r z e p rz y s p ie s z o n y c h w y b o ró w p r e z y d e n c k i c h. D a m ia n B a rty la w y g rał w y ra ź n ie, d a le k o z ty łu z o sta w ia ją c sw ych ry w ali. Gdyby W ojciech S z a ra m a n ie w y sta r to w a ł, a P ra w o i S p ra w ie d liw o ś ć z a m ia s t w y sta w iać sw ego k a n d y d a ta p o p a rło li d e r a B y to m sk iej In ic ja ty w y S p o łe c z n e j (ta k ą w e rs ję d łu g o p rz e c ie ż ro z p a try w a n o ), p ra w d o p o d o b n ie n ie m ie lib y śm y d ru g ie j tury. S u k c e s B a rty li j e s t ogrom ny, ch o ć n a r a z ie p o k o n a ł o n ty lk o d w ie tr z e c ie d ro g i do c e lu z a in i c jo w a n e g o p rz e z r e f e r e n d u m. T r z e c ią, o s t a t n i ą część p rz e jd z ie, je ś li 30 w rz e ś n ia w y g ra z H a lin ą B ie d ą, co d ziś w y d a je s ię w ie lc e p ra w d o p o d o b n e, a m oże n a w e t p rz e s ą d z o n e. W iększość k an d y d a tó w p rz e d d e c y d u ją c ą ro zg ry w k ą z a p e w n e p o p rz e B arty lę i p o p ro s i sw ój e le k to r a t o p r z e la n ie n a n ieg o sw ego p o p a r c ia. I n a c z e j być n ie m oże. P rz e c ie ż P is, S o ju sz L ew icy D e m o k ra ty c z n e j, czy W spólny B y to m p o m a g a ły B IS w p r z e p r o w a d z e n i u r e f e r e n d u m i o d s u n ię c iu P io t r a K oja, a ta k ż e PO od w ład zy w B y to m iu. B ie d a m oże co n ajw y żej liczyć n a p o p a rc ie o ra z głosy z w o le n n ik ó w M a riu s z a Woło sza, ch o ć j a k p o k a z a ły w yb o ry s p r z e d d w ó ch lat, o n i w c a le n ie m u s z ą a u to m a ty c z n ie z w ró c ić s ię w s tr o n ę P latfo rm y. PO z o s ta ła w ię c ra c z e j sam a. W B y to m iu, j a k m a ło g d z ie w P o ls c e, j e s t w w y ra ź n e j d e fe n s y w ie. H a lin ie B ie d z ie zaszk o d zi też n a jp e w n ie j n ie z ro z u m ia ły i b e z se n s o w n y czyn M i c h a ła B iedy. Czego c h c ia ł d o w ie ść n isz c z ą c b a n e r D a m ia n a B a rty li, te g o c h y b a n ie b ę d z ie w ie d z ia ł nigdy. PO n a r a z ie s t r a s z n i e p rz e g ry w a, bo zbyt ła tw o c h c ia ła p rz e jś ć do n o rm a ln e g o ży cia po p o ra ż c e w r e f e re n d u m. Z w a le n ie c a łe j w iny n a K o ja i je g o służby p ra s o w e n ie m ogło w ystarczyć, pow aż n e b łę d y w rz ą d z e n iu m ia s te m p o p e łn ia ło p rz e c ie ż w ię c e j osób. B a rty la n a ra z ie m ocno p ro w a d z i, bo ro z b u d z ił w ie lk ie n a d z ie je, d o s ta ł k re d y t z a u fa n ia. C iąży n a n im o g ro m n a o d p o w ie d z ia ln o ść. Czy so b ie z ty m p o ra d z i? P ra w d o p o d o b n ie znow u h a n d lo w a n o u n a s w ódą, by k u p ić p o p a rc ie w yborców. To s p ra w a k o m p ro m i tu ją c a, a d la k u p c z ą c y c h g ło sa m i h a ń b ią c a. ' W łaściw ie w tych w yborach je d n a rzecz w ydaw ała się p ew na: do d ru g ie j tu r y w e jd z ie D a m ia n B artyla. M ożna było m ieć n a to m ia s t w ą tp liw o ści, kto u zysk a d r u g i w ynik. B y łe m w rę c z sk ło n n y tw ie r d z ić, że b ę d z ie to ru le tk a ; w y d aw ało m i się, że n a d ru g ie m ie js c e r e a l n e sz a n s e m a aż tr z e c h k an d y d ató w. T y m czasem ta k sam o p e w n ie ja k B a rty la zw yciężył - ta k sam o p e w n ie n a d ru g im m ie js c u u p la s o w a ła się H a lin a B ied a. W ja k im ś s e n s ie w ynik w yborów w ciąż j e s t wy s ta w ia n ie m ra c h u n k u za rząd y P io tra K oja oraz ich o c e n ą. W ty m w y p ad k u b y to m ia n ie o k a z a li się k o n s e k w e n tn i, w ciąg u 3 m ie się c y w a k a c ji n ie z m ie n ili sw ojej postaw y. D lateg o ta k w y raźn ie zw yciężył D a m ia n B a rty la i jeg o B ytom ska In ic ja ty w a S połeczna. D lateg o d o ść d o b ry w y n ik z a n o to w a ł P is - o b ie te siły były p rz e c ie ż ak ty w n e w k a m p a n ii re fe re n d a ln ej. D lateg o te ż ta k p rz y strz y ż o n a z o sta ła w wy b o ra c h do ra d y m ie js k ie j P la tfo rm a O b yw atelska, s ła b e w yniki zan o to w ali je j d z ia ła c z e w ro d z a ju D a m ia n a D ońca. P a ra d o k s a ln ie - tylko H a lin a B ie d a w yszła z tego m ło tk o w a n ia P la tfo rm y o b ro n n ą ręk ą. S ta ło się ta k z a p e w n e z d w óch pow odów : je j o so b i stych atu tó w o raz n ie m ra w o śc i W ojciecha Szaram y, k tó ry w ygrać ra c z e j n ie c h c ia ł, w ięc k a m p a n ii n ie p ro w a d z ił p ra k ty c z n ie ż ad n ej. W iele osó b z a p e w n e przeży w ało p o w ażn e ro z te r ki, n a kogo o d d a ć głos. 10 k a n d y d a tó w - ta k a m n o gość m o g ła z d e z o rie n to w a ć, zw łaszcza tych, którzy c h c ie li w B y to m iu zm ian y rz ą d z ą c e j ekipy. D ru g a tu r a b ę d zie już inna: p rzeciw so b ie s ta n ą d w ie różne o sobow ości, re p r e z e n tu ją c e in n e śro d o w isk a oraz in n ą o c e n ę tego, co w B ytom iu d ziało się do te j p o ry i co d z ia ć się p o w in n o w ciąg u n a jb liższeg o czasu. Czego bym o c z e k iw a ł od kan d y d ató w, którzy w e szli do d ru g ie j tu ry? Od B a rty li - b a rd z ie j k o n k re t nego p ro g ra m u n a n a jb liż s z e 6 la t (sa m z a p ro p o n o w ał fo rm u łę 2 p lu s 4). Od B ied y - b a rd z ie j k o n k re t nego ra c h u n k u s u m ie n ia za c a ło k s z ta łt rząd ó w je j śro d o w isk a w c z a sie o s ta tn ic h 6 lat. MARCIN HAŁAŚ m zyciebytom skie.pl J e d e n z b y to m sk ic h sk le p ó w zoo lo g iczn y ch wy s t a w i ł s o b ie o s t a tn i o n a u lic y b a r d z o c ie k a w ą i r z u c a ją c ą s ię w oczy re k la m ę. M ożem y s ię z n ie j e d o w ie d z ie ć m ięd zy in n y m i, że o f e r u je o n a rty k u ły i'* co w ę d k a rs k ie d la p s a i k ota. N ie ste ty, ja k n a ra z ie re k la m a n ie w ie le p o m ag a. O b se rw o w a liśm y sk le p p rzez dłu ższy czas, a le n ie zauw aży liśm y a n i je d n e co go p s a czy k o ta k u p u ją c e g o w ę d k i, sp ła w ik i, k o ło e w ro tk i, żyłki, w odery, ro b a k i, czy choćby p y tająceg o o d o s tę p n ą w o fe r c ie z a n ę tę. W n io se k j e s t oczyw i M sty: b y to m sk ie psy i koty a b s o lu tn ie n ie in t e r e s u j ą s ię w ę d k a rstw e m. P e w n ie w o lą karty.

5 Życie miasta Kamera pozna cię po ruchach Rozmawiali o bezpieczeństwie. Nowoczesny system monito ringu stworzono w naszym mieście. Tworzące go kamery rozpozna ją poszczególne osoby na podstawie chodu czy mimiki twarzy. a ł o ż e n i a s y s te m u z a p r e z e n to w a n o p o d c z a s k o n fe r e n c ji B e z p ie c z n e m ia s to, z o rg a n iz o w a n e j w p ie k a r sk im h o te lu R e z y d e n c ja. W je j t r a k c i e w y n ik a m i sw y ch p r a c c h w a lili się p ra c o w n ic y n a u k o wi b y to m sk iej P o lsk o -Ja p o ń sk ie j W yższej Szkoły T e c h n ik K o m p u te r o w y c h o ra z firm y 3S. P rz e z Z o s t a tn i e d w a la t a tw o rz y li o n i z a ło ż e n ia s y s te m u, k o rz y s ta ją c m iędzy in n y m i z d o fin a n so w a n ia p rz e k a z a n e g o p rz e z N a ro d o w e C e n tru m B a d a ń i R ozw oju. A u to ro m p ro je k tu p o słu ż y ł b ytom ski m o n ito rin g, a w ięc sieć k a m e r n a b ie ż ą c o o b se rw u ją c y c h, co d z ie je się w n a jw a ż n ie jsz y c h, a ta k ż e n a jb a rd z ie j u częszczan y ch p u n k ta c h m ia sta i p rz e k a z u ją c y c h o b ra z d o k o m e n d y p o lic ji. W p ra c e z a a n g a ż o w a ło s ię k ilk a d z ie s ią t o sób, a k ie ro w a ł n im i d r H e n ry k J o s iń s k i z w y d z ia łu in fo rm a ty k i PJW STK. P ow stały system należy do b a r d zo z a a w a n s o w a n y c h n a r z ę d z i służących w założeniu do popraw y b ezpieczeństw a. L u stru ją c e okoli cę oko k am e ry d zięk i zastosow a nym rozw iązaniom rozpoznaje oso by n a p o d staw ie ch arak tery sty cz nych cech ich chodu czy p o ru sza n ia się. Poza tym potrafi ono ocenić stan em ocjonalny obserw ow anego, c zerp iąc d a n e n a te n te m a t z m i m iki tw arzy oraz gestów. K am era wychwyci poza ty m nietypow e lub też n ieb ez p ieczn e zachow ania ja kiegoś p rzech o d n ia, bądź też całej g ru p y osób, a n a w e t o cen i, ja k ie od d ziały w an ia pom iędzy nim i za chodzą. A skąd będzie w iedziała, że k o n k retn e zacho w ania są n iety p o we? Zw eryfikuje wszystko w swojej bazie danych, w której m a zap isa nych szereg w iadom ości, chociaż by tych pokazujących zachow ania stan d ard o w e. S ystem pozw ala p o n ad to n a śle d z e n ie pod ejrzan eg o z kilku k am er jed n o cześn ie. O g ro m n e m o ż liw o ś c i k a m e r w p ie rw sz y m o d ru c h u m ogą bu- Połączeni chcą szansy rz y p o m n ijm y, ż e u s y t u o w an y p rz y u lic y W e b e ra ZSA EiO d z ia ła o d 1 w rz e ś n ia. P o w s ta ł w r a m a c h p r z e p ro w a d z o n e j p rz e z p o p r z e d n ie w ła d z e B y to m ia r e o r g a n iz a c j i 0 ś w ia t y ze s c a l e n i a Z e s p o ł u S zk ół E k o n o m ic z n y c h, Z e s p o łu S z k ó ł A d m in is tr a c y jn o - S o c ja ln y c h, a ta k ż e k ilk u k la s T e c h n ik u m n r 4. P r o j e k t t e n b y ł o d p o c z ą t k u o s t r o k ry ty k o w a n y. J a k s ię o k a z a ło, je g o p r z e c iw n ik ó w n ie b r a k u je ta k ż e i dziś. To o n i w ła ś n i e s k o n ta k to w a li się z n a m i w p ie rw s z y c h d n ia c h w r z e ś n ia, n a r z e k a j ą c n a s y tu a c ję z a s t a łą w n ow o p o w s ta łe j sz k o le. J e j u c z n io w ie o ra z ich ro d z ic e k ry ty k o w a li zb y tn i tło k 1 h a ła s p a n u ją c e ich z d a n ie m n a k o ry ta rz a c h p o d czas p rzerw, n a rz e k a li te ż n a tr w a ją c e do p ó ź n y c h g o d z in p o p o ł u d n io w y c h le k c je. T e n te k s t z k o le i w y w o ł a ł u w a g i p r a c o w n ik ó w Z S A E io, a z w ła sz c z a d y r e k to r p la c ó w k i D a g m a ry Ja ro sz -L e w a n d o w s k ie j. - D o tk n ę ły n a s te p r e te n sje, bo są on e n ic z y m n ie u z a s a d n io n e. Od m o m e n tu ro zp o czę c ia n o w e g o r o k u sz k o ln e g o r o z m a w ia ła m osobiście z w ie lo m a r o d z ic a m i i ż a d e n z n ic h n ie zg ła s z a ł j a k i c h k o l w i e k z a s tr z e ż e ń - p rz e k o n y w a ła J a r o s z -L e w a n d o w sk a, z a p r a s z a ją c n a s d o o d w ie d z e n ia sz k o ły p rz y W e b e ra. - M a m y 682 u c z n ió w, ale n ie m a m o w y o j a k i m ś s tr a s z n y m tło k u. W ta k d u ż y m b u d y n k u j a k n a sz m ie js c a je s t d o ść d la w szy s tk ic h. P R eorganizacja o ś w ia ty. Kontrowersje w zbudził nasz ubiegłotygodniow y tekst zatytułowany Połączeni - niezadowoleni". Zawarliśmy w nim między innymi skargi uczniów Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz ich rodziców. Narzekali oni na warunki panujące w placówce. W ZSAEiO lekcje odbywają się bez przeszkód. D o n ie s ie n ia o z a ję c ia c h t r w a ją c y c h do p ó ź n a to k o m p le tn a n ie p r a w d a. K o ń c z y m y m a k s y - m a ln ie o k o ło g o d z in y 16 i n ie d z ia ła m y w sy s te m ie d w u z m ia now ym. R E K L A M A Światła pomogą i zaszkodzą Jeszcze w tym roku. Sygnalizacja świetlna pojawi się na skrzyżowaniu ulicy Kędzierzyńskiej oraz alei Jana Pawła II. To wiadomość dobra i zła zarazem. krzy żo w an ie n ależ y do n a j b a rd z ie j ru c h liw y c h w n a szym m ieście. P rz e je ż d ż a ją ta m tę d y a u ta p o ru s z a ją c e się o b w o d n ic ą, p o k o n u ją je k iero w c y k u rs u ją c y p o m ię d z y B y to m ie m a P ie k a r a m i Ś lą sk im i. Ci o s ta t n i m a ją o g ro m n y p r o b le m, by s k r ę c ić w lew o z u lic y K ę d z ie rz y ń sk ie j w a le ję J a n a P a w ła II. Ż eb y to z ro b ić, tr z e b a b o w ie m p r z e j e c h a ć p rz e z c z te r y p a sy b a rd z o z a tło c z o n e j o b w o d n icy. C ie rp liw i k ierow cy s to ją w ko rk u (się g ają cy m n ie rz a d k o n a w e t u li cy W itczaka) i c z e k a ją n a d o g o d ny m o m en t. N ie c ie rp liw i ła m ią p rz e p isy, w p y c h a ją c s ię n a s iłę lu b ja d ą c w lew o z p a s a p rz e z n a czo n eg o do ja z d y n a w p ro st, co często kończy się stłu czk am i. A u to b u sy z k o le i b e z c e re m o n ia ln ie w y jeżd żają z K ę d zierzy ń sk iej, t a ra s u ją c ru c h i w y m u szając m ie j sce d la sie b ie. T a s y t u a c ja m a s ię z m ie n ić, bo je s z c z e w ty m ro k u n a skrzy- S żo w a n iu z o s ta n ie z a in s ta lo w a n a s y g n a liz a c ja ś w ie tln a. R u c h e m z a m ia st p rz y p a d k u p o k ie r u ją la m p y. C z a su j e s t m a ło, w ię c in w e s ty c ja p o w in n a ru sz y ć ju ż w k ró tc e. Ś w ia tła u c ie s z ą ty c h, k tó r z y n a n ie c z e k a l i, a w ię c k ie r o w c ó w p o r u s z a ją c y c h s ię K ę d z ie rz y ń s k ą. Z m a rtw ią n a to m ia s t n a p e w n o u ż y tk o w n ik ó w a le i J a n a P a w ła II. N a o b w o d n i cy, a w ięc d ro d z e z z a ło ż e n ia m a ją c e j g w a ra n to w a ć b e z k o liz y jn e i sz y b k ie p r z e m ie s z c z a n ie się, p o ja w i s ię s p o w a ln ia c z, ja k im b e z w ą tp ie n i a b ę d z ie s y g n a li zac ja. C z e rw o n e św ia tło n a a le i J a n a P a w ła II to z a p o w ie d ź k o r ków. M ożna by u n ik n ą ć te j sy tu a c ji, gdyby u d a ło się w y k o n ać t u n e l p o d o b w o d n ic ą lu b w ia d u k t n a d n ią. A u ta w je ż d ż a ły b y do n ie g o b ą d ź g ó rą, p r z e d o s ta w ały się n a d ru g ą s tro n ę i d o p ie ro p o te m w łą c z a ły d o r u c h u n a a le i. T ak a in w e sty c ja to je d n a k o g ro m n y w y d ate k. ton D y r e k to r Z S A E io m a ś w i a d o m o ść, że p o c z ą tk i d z ia ł a n ia n o w e j sz k o ły m o g ą b yć d la ŻYCIE BYTOMSKIE 5 dzić p rz e r a ż e n ie i ro d z ić sk o ja r z e n i a z p e r m a n e n t n ą in w ig i la c ją, a le z d a n ie m s p e c ja lis tó w o w ie le w a ż n ie jsz e s ą efek ty p r e w e n c y jn e. N o w o czesn y m o n ito rin g m a p o m ó c w z a p o b ie ż e n iu r ó ż n e g o r o d z a j u z a g r o ż e n io m p o ja w ia j ą c y m s i ę n a n a s z y c h u lic a c h. N a te n a s p e k t w głów nej m ie rz e zw racali uw agę śląscy p o lic ja n c i z a p ro s z e n i n a k o n fe re n c ję B e z p ie c z n e m ia s to. aure Posłuchaj o tym w Radiu PLUS FM 1 rr aa d U o ęlm,ce w ie lu o só b t r u d n e : - P o c h o d z i m y z tr z e c h r ó ż n y c h s z k ó ł, z tr z e c h o d m ie n n y c h śro d o w isk. T era z tw o r z y m y je d e n w s p ó ln y o r g a n iz m. To m o g ło b y się w ią za ć z p e w n y m i n a p ię c ia m i, ale m y ś lę, że ic h s z c z ę ś liw ie u n i k n ę l i ś m y. Z m o ic h o b s e r w a c j i w y n ik a, że m ło d zie ż n ie m a ż a d n y c h p r o b le m ó w z in te g r a c ją, n a u c z y c ie le też n ie są p o d z ie le n i n a g r u p k i w za le żn o śc i od tego, c zy j u ż t u w c z e ś n ie j p r a c o w a li, czy te ż d o p ie r o te r a z się n a W eb era p r z e n ie ś li. J a r o s z - L e w a n d o w s k a p o d k r e ś la : - W raz z n a u c z y c i e la m i i p o z o s ta ły m i p r a c o w n ik a m i zr o b iła m w s z y s t k o, by s t w o r z y ć m ło d z ie ż y j a k n a jle p sze w a r u n k i. P o d cza s w a k a c ji p r z e p r o w a d z iliś m y p o w a ż n e r e m o n ty. Co w a rte p o d k r e ś le n ia, za robotę w zię li się m ię d z y in n y m i, p o św ię c a ją c sw ó j w o ln y czas, n a u c zy c ie le. E fe k ty są o k a załe. D y re k to r z d u m ą p o k a z u je w y m a lo w a n e p o r a z p ie r w s z y od w ie lu l a t s a le le k c y jn e i k o ry ta r z e czy o d n o w io n e p o m ie s z c z e n ia. Z a ła ta n o te ż d a c h n a d s z a t n i ą i w y m ie n io n o i n s t a l a c je. N a ty m m o d e r n i z a c j a s ię n ie skończy. P la n o w a n e s ą te ż in w e s ty c je w w y p o s a ż e n ie d y d a k ty c z n e, k tó r e ju ż t e r a z j e s t o k a z a łe. - J e s te ś m y d o b rą s z k o łą, w ty m r o k u o tw o r z y liś m y aż sie d e m p ie r w s z y c h k la s, j u ż po ro zp o częciu r o k u szk o ln e g o zg ło s iły się do m n ie osoby chcące tu się k s z ta łc ić. J a c y ś n ie z a d o w o le n i te ż się p e w n ie z n a jd ą, ale w y d a w a n ie je d n o z n a c z n ie n e g a ty w n y c h o p in ii j u ż n a s a m y m p o c z ą tk u je s t n ie u z a s a d n io n e, b yć m o że górę n a d p o d e jś c ie m ra c jo n a ln y m w zię ły em o cje. A p e lu ję, by d a ć n a m s z a n s ę, bo d o p iero z a c z y n a m y - s tw ie r d z a D a g m a r a J a ro s z -L e w a n d o w s k a. aure

6 6 ŻYCIE BYTOMSKIE Życie sportowe Rowerami przez cztery granice artosz Szymański przez kil k a le tn ic h sezonów r e a l i zow ał życiow y p la n p rz e b y cia ro w e re m drogi e k sp a tria c ji sw ej rodziny z Z ałucza do G ubina. P o sta n o w ił ró w n ież p o k o n ać dy sta n s m iędzy m o rzam i B ałty ck im i Czarnym. O ba p ra g n ie n ia z re a li zow ał. P ie rw sz e eta p y w ęd ró w e k p rz e b y ł w p o je d y n k ę. O sta tn ią, n a jd łu ż s z ą część d ro g i p rz e m ie rz y ł w o b s t a w i e z n a jo m y c h : p a ry W ioletta P lu sczo k, Tomasz B y lica oraz Marka Jaw orsk ieg o, B ogd an a B a lc e r z a k a i D aw id a K ordela. C ykliści n a w ła sn e j sk ó rze p rz ek o n ali się o ró żnicow an iu E u ro p y. W iola, T om ek, B o g d a n i B a r te k ze s w a d ą o p o w ie d z ie li o k ilo m etro w ej p o d ró ż y z p rz y g o d a m i p rz e z c z te ry g r a nice. T ra sa m ogła w ydać się szo k u ją ca n ie tyle ze w zględu je j długość, lecz n a p rz e b y te k ra je, u z n a w a n e za K resy S tareg o K on ty n en tu. - J a k to się za c zę ło? P r a c u je m y w e tr ó jk ę w A ą u a p a r k u w T a r n o w sk ic h G órach. B a r te k za p ro p o n o w a ł m n ie i Tom kow i, żebyśm y r a z e m p o je c h a li do O dessy. N a p o c zą tk u z n ie d o w ie rza n ie m p o deszliśm y do tego p o m ysłu. P otem za c zęliśm y tr a k to w a ć p ropo zycję c a łkiem pow ażnie. U znaliśm y, że m oże być ca łkiem fa jn ie. Od dzie się c iu la t in te n s y w n ie je ż d żę n a rowerze, dlatego p rzed podróżą nie m u sie liśm y dodatkow o trenow ać. D la z a p r a w y p o je c h a liś m y 161 k m po górach z W isły do Z a k o p a nego. K a rp a ty n a trasie do Odessy n ie zrobiły w ięc n a n a s w iększego w rażenia. Z a p e w n ia W iola. Z d a n ie m B ogdana: - To oczyw iste, że B a rtek n ie zaproponow ał u d zia łu w w y p ra w ie ko m u ś, kto n ie p r o w a d zi a ktyw nego tr y b u życia. Po p rzem yślen iu, też p o d ją łem decy zję, że w arto spróbować. D la p e ł n e j ja s n o ś c i B a rte k d o p o w ia d a : - W szystkich w cześniej znałem, ale oni, oprócz Violi i Tom ka, p o zn a li się dopiero w d n iu w yjazdu. N ie czynili w ielo m iesięczn y ch p rz y g o to w a ń. J a k o z a p r a w ie n i w d łu g ic h ro w ero w y ch w y ciecz k a c h, z a w c z a su z a o p a trz y li się w saki, n am io ty i n a jp o trz e b n ie j szy sp rzęt. Początkow o p lan o w a li s ta rt ze Lw ow a, do któ reg o w ze szłym ro k u s a m o tn ie z B y to m ia d o ta r ł B a rte k. O s ta te c z n ie w y d łu ż y li szlak. W yruszyli z P r z e m y ś la i d o d a tk o w o o d w ie d z ili M o łd aw ię. N a m io tó w n ie ro z b i ja li n a dziko, lecz k o rzy stali z za p ro sz e ń do o b ejść i ogrodów lu b n ie w y k o ń c z o n y c h dom ów. N ie w sz y stk ie m ija n e k r a je o k az a ły się gościn n e. Lw ów o g lą d a li z w ysokości sio d e łe k. B o g d a n d o d a tk o w o z a li czył C m en tarz Ł yczakow ski. N ie d o sta li się n a Wały H e tm a ń s k ie, g d zie u sy tu o w a n a z o sta ła s tre fa k ib ic a E u ro. - O puszczając Lw ów, tra fia się n a u k r a iń s k ą rzeczyw i stość. Po pow rocie do kra ju ju ż n i gdy n ie będę n a rz e k a ł n a po lskie drogi. Z a p e w n ia B ogdan. Z a jeg o n a m o w ą za m ia st n a S tanisław ów, sk ie ro w a li się n a Złoczów i T ar n o p o l, ab y z w ied zić K a m ie n ie c P o do lski i C hocim, b ę d ą c e św ia d kam i w ie lu s e tle tn ie j p o lsk ie j h i sto rii, ja k o fo rte c e R z e c z p o sp o lite j. N a m ie jsc u z iry ta c ją sk o n s t a to w a li, że o w ie lo w ie k o w e j p o lsk o ści tych zie m a n i sło w em n ie w sp o m in a ją ta b lic e in fo rm a cy jn e u m ieszczo n e n a zabytkach. N im d o ta r li do K a m ie ń c a P o d o l skiego, finałow y m ecz m istrzo stw E u r o p y w p ó ł o b e jr z e li, w p ó ł p rz e s p a li n a p le b a n ii w Z ło czo w ie, p o s ia d a ją c e j s a lę k in o w ą. D o zab aw n eg o z d a rz e n ia do szło w K o ło d ziejó w ce. - S p o tk a liś m y ta m księd za. D opiero po dw óch, trzech godzinach rozm ow y zorien to w a liśm y się, że się zn a m y. G dy B 1200 km w 10 dni. Pokonali trasę z Przemyś la do Odessy: trójka ratowników z tarnogórskiego Aquaparku - W ioletta Plusczok, Tomasz Bylica, Bartosz Szymański, górnik kopalni Bobrek-Centrum Bogdan Balcerzak, nauczy ciel, do niedawna wiceburmistrz Tarnowskich Gór Marek Jaworski i 18-letni uczeń Technikum Elektrycznego, góral z Sidziny Dawid Kordel. Najmilsze wspomnienia przywieźli z zachodniej i południowej Ukrainy, zwłaszcza z polskiej enklawy na Bukowinie. Cykliś ci dotarli nad Morze Czarne. p rze d la ty p ra co w a ł w Ś n ia ty n iu, p o m ó g ł m i znaleźć rodzinę w Z ałuczu. W spom ina B artek. W C zern io w c a ch n a d P ru te m, d o 1944 ro k u n a leż ąc y ch d o R u m u n ii, n a d z ie ń ro zeszły się d r o gi n aszy ch p o d ró żn ik ó w. B a rte k ru sz y ł n a p ó łn o c d o ro d z in n e g o Z a łu c z a. D ru g a c zę ść w y p raw y u d a ła się n a p o łu d n ie do p o lsk iej w ioski P io tro w c e D olne, o k tó rej sta ło się głośno, gdy m a c ie rz y sta k o p a ln ia B o g d a n a B o b re k -C e n tr u m p o m a g a ła ta m b u d o w a ć k o ściół. - P iotrow ce sta ły się b yto m s k im p rzy czó łk iem, gdzie Polacy, szczególnie bytom ianie, są bardzo m ile w ita n i. T a m tejsi rodacy k u l ty w u ją polskość, historię ojczyzny zn a ją lepiej n iż m y. N ie w rócą do kra ju, ale p a m ięta ją o Polsce i cie szą się, że P olska o n ic h n ie za p o m n ia ła. P rzyjęli n a s n a d p o d ziw gościnnie. P om oc dla p a ra fii P rze m ie n ie n ia P ań skieg o w P iotrow cach D olnych zainicjow ał m ój były k ie ro w n ik p a n A n to n i Mryc. To on zain sp iro w a ł m n ie do odw iedzenia P olaków n a B u ko w in ie, za co m u serdecznie dziękuję. P olski kościół w w iosce oddalo n ej od k ra ju 600 k m zrobił n a nas niesam ow ite w ra żenie. N a jp ierw do w n ętrza w szedł Tom ek, za n im ja, za m n ą Wiola. Z obaczyła, że T o m ek płacze. Z za p a łe m zw ie rz a ł się B ogdan. - W zru szyłem się, gdy po p rzeje c h a n iu ty lu kilo m etró w u jrza łe m p o ls k o ś ć n a k r a ń c a c h U k ra in y, zobaczyłem polskiego księdza p rzy 0 łta r z u, u s ły s z a łe m m e lo d y jn ie w y p o w ia d a n y p o ls k i ję z y k i p o l s k i śpiew. T łu m aczy ł Tom ek. P r o b o szcz p a r a f ii ks. A d a m B o ż e k p rz e r w a ł o d p ra w ia n ie m szy św. 1 w raz z p a ra fia n a m i w ita ł now o p rzy b y ły ch. S z c z e g ó ln ie sy m p a tyczn ie, bo p rz y je c h a li z B ytom ia. W izyta w p o lsk ie j w io sce n a B u k o w in ie w y d ała d o d atk o w e o w o ce. Ks. B o żek z a ła tw ił k o la rz o m n o cle g w m iejsco w o ści F o n ta n k a koło O dessy n a m e c ie wyprawy. - Gdy T om ek w zru sza ł się w Piotr o w c a c h, j a c z y n iłe m to sa m o w Z a łu c z u, k ą p ią c się w C zere m oszu, o którego czystych w odach opow iadała m i ciotka m ieszkająca w Ostrowie W ielkopolskim. R zeczy w iście ta k czystej rze k i z ciep lu tką w o d ą n ie sp o tk a łe m. R o z m a rz y ł s ię B a r te k, m ile w s p o m in a ją c c h w ile s p ę d z o n e w ro d z in n y c h stro n a c h. W io li s z c z e g ó ln ie p r z y p a d ła d o g u stu u k ra iń sk a co dzienność. - N a zachodniej U krainie czas w y daje się w olniej płynąć. L u d zie są g o ścin n i, m a ją w ięcej c za su dla siebie i in n ych. Usiądą, p o ro zm a w iają. C zułam się, ja k b y m zn o w u m ia ła pięć, sześć lat. P rzed d w u dziestu p a r u la ty podobnie bywało w Polsce. Także w ystrój ich dom ów i w yg lą d telew izorów p rzy p o m in a ł nasze daw n e lata. Podczas p ierw szego noclegu zauw ażyłem, że dzieci gospodarzy n ie oglądały p rzy śn ia d a n iu w spółczesnych dziw nych ba je k, tylko serial o w ilk u i zającu. P o d ró żn icy ś re d n io d z ie n n ie p o k o n y w ali 126 km. W iola w p a d ła n a pom ysł. - Zaw sze chciałam w je d e n dzień przejechać 200 km, ale u n a s n ie zn a la zła m ciekaw ej drogi. Trafiła się dobra okazja n a trasie z P iotrow iec D olnych przez R u m u n ię. N a m a p ie ru m u ń s k ie szosy, po k tó ry ch przyszło im j e chać, oznaczone zostały jak o głów n e. T y m c z a se m z a m ia s t a s f a ltu p o jaw ił się m iękki szuter. K o larze chcąc skrócić dystans, przysporzy li so b ie sp o ro kłopotów. O dbyło n a o d tam tejszy ch m iast, n iew iele ró ż n ią c y c h s ię o d e u ro p e js k ic h a g lo m e ra c ji. D z ię k i a w a rii p o zo stała czw ó rk a u tru d zo n y ch cy klistów m ogła o d ro b ić zaległości w s p a n iu. K o la rz e p ie rw sz y raz sk o rz y sta li z n o c le g u w m o telu. T om ek w yjaw ił przyczynę nagłej tę sk n o ty d o lu k su su. - P raw dę m ów iąc baliśm y się ta m rozbijać na dziko, bo społeczeństwo w ydało się n a m niezbyt gościnne i nie do do gadania. N ie znało żadnego języka poza w łasnym. Z d a n ie m B ogdana: - N a głębokiej r u m u ń sk ie j p ro w in cji row erzyści postrzegani byli ja k dziwacy. W iola d o p o w ied ziała, że lu d z ie p rzy ch o d z ili ich o b e jrz e ć ja k kosm itów w kaskach. P o d ró ż n y m w e zn a k i d a ły się n ie tylko fa ta ln e drogi. B a rd z ie j d o k u c z liw e stały się w a ta h y wy g ło d z o n y c h, b e z p a ń s k ic h psów, w a łę sa ją c y c h się po b ezd ro żach w p o szu k iw an iu pożyw ienia. B a r te k zaw yrokow ał: - N iektóre kraje nie radzą sobie z ty m problem em. R a z M a r e k m u s ia ł o p ę d z a ć się p rzed p sa m i, p sik a ją c gazem. Psy uciekły, ale przez p rzyp a d ek gazem d o sta ło się też T o m k o w i i Wioli. R ów nież pod w zględem aprow izacyjnym R u m u n ia w y p ad ła n a jg o rzej. - N igdzie n ie m ożna było zjeść obiadu. Wszędzie tra fia liśm y tylko n a p iw n e bary. N a w e t w m o te lu serw o w a n o w y łą czn ie piw o. D zi w ił się in ic ja to r wyprawy. Ś lin k a im cie k ł a n a w sp o m n ie n ie uczty p r z y g o to w a n e j p rz e z g o s p o d y n ie w P io tr o w c a c h. P a n ie n ie sp o d ziew ały się chyba, że goście z d o ła ją p o c h ło n ą ć cały g a rn ie c sm ak o w iteg o b ograczu. C ała podróż p rz e b ie g a ła w u p a le, d o ch o d z ą cy m n a w e t do 40 st. D la te g o w s ta w a li ja k n a jw c z e ś n ie j, o g o d z in ie 4, 5. N a jw ię k szy sk w a r s ta r a li się p rz e trw a ć n a s j e ś c ie i d r z e m a n iu. K ła d li się sp a ć o 22, 23. P rzeliczy li się, że w u k ra iń s k ic h i ru m u ń s k ic h K a rp a ta c h n ie b ra k u je rzek, ja k w naszych B esk id ach. Je d n a k pły n ą c e ta m rzeczk i i p o to k i o k azał się zan ie czy szczo n e p rzez ludzi, d ró b i b y d ło. Z d ro w ie ra to w a ły im stu d n ie. P ili i p o lew ali się lo d o w a tą w odą. Po pół g o dzinie wy sy c h a li n a p ie p rz. Je d n e g o d n ia B o g d a n o p ró ż n ił o s ie m p ó łto ra litro w y ch b u te le k wody. Mimo k an ik u ły i fatalnych dróg, e n e r g ia r o z p ie r a ła n a jm ło d s z e Serdeczna wizyta w Piotrowcach Dolnych. się to b o w ie m k o szte m ro w eró w o ra z te m p a ja z d y, m o m e n ta m i sp a d a jąc e g o d o 10 k m n a godz. 47 k ilo m etró w p rz e d g ra n ic ą z M oł d a w ią ro zleciało się koło ro w eru Tomka. P ro w izo ry czn ie u d a ło się je zabezpieczyć, żeby d o je c h a ć do m ie js c a n a nocleg. N a n a stę p n y d zień Tom ek z B ogdanem u d a li się do Ja ssy po now e koło. P rz e k o n a li się, że w R u m u n ii złe w raż e n ie n a p o d ró ż n y c h w y w ie ra p rz e d e w szystkim straszliw ie z a n ie d b a n a prow incja, zdecydow anie od m ien go u c z e s tn ik a w ypraw y D aw id a, 1 8 -letn ieg o m ie s z k a ń c a S id zin y k o ło Z a w o i, sy n a k u z y n k i żony B artk a. M iło śn ik p o ż e ra n ia k ilo m etrów czasam i n u d ził się n a k ar p a c k ic h p o d ja z d a c h. W tedy o d ry w ał się od p e le to n u. S am o tn ie p ę d z ił n a szczyt góry. N ie m ogąc do czek ać się reszty tow arzystw a, z je ż d ż a ł d o n ie g o, by w s p ó ln ie znów p o k o n ać w z n iesien ie. O p u s z c z a li R u m u n ię, k i e r u ją c się n a m iejscow ość U n g h en i, p o ło żo n ą n a d ru g im b rzeg u g ra n ic z n e g o P r u t u. S ta m tą d s z la k p ro w a d z ił do K iszyniow a. B a rt kow i M o łd a w ia z a p re z e n to w a ła s ię ja k o k ra j b a rd z ie j c y w ilizo wany, niż ta część R u m u n ii, k tó rą p rz e m ie rz y li. W M o łd aw ii d w u k ro tn ie nocow ali, m iędzy innym i c h ro n ią c się p rz e d sp o d z ie w a n ą n a w a łn ic ą. Z a m ie rz a li zaliczy ć ta k ż e s a m o z w a ń c z ą N a d d n ie s t r z a ń s k ą R e p u b li k ę M o łd a w sk ą, b ę d ą c ą s o w ie c k im s k a n s e nem. Z rezygnow ali z tych p lan ó w za n a m o w ą w szystkich n a p o tk a n y ch, ró w n ie ż p o g ra n ic z n ik ó w. Podróż przez N a d d n ie strz e m ogła się o k azać n ie b e z p ie c z n a, a jeg o o p u sz c z e n ie zbyt kosztow ne. S ze ro k i i w a rtk i D n ie s tr p o zn ali, k ą p ią c się w C hocim iu. P o p o k o n a n iu z p rz y g o d a m i tr a n z y te m R u m u n ii i M o łdaw ii, znów w je c h a li n a U k r a in ę. Do celu w ypraw y zostało im pół setki k ilo m etró w i trzy noclegi w Fonta n c e, gdzie pod w skazanym przez księdza Bożka a d re s e m nikogo nie zastali. U d ali się w ięc przyw itać m orze. Po p o w ro cie do F o n tan k i c z e k a ła ich n ie s p o d z ia n k a. Wy szło do n ich dw óch facetów. Je d e n z n ich m ający ze 100 kg wagi, z sze ro k im k a rk ie m i p ła s k im n o se m b o k se ra. P o d ró ż n ik o m sk o jarzy ł się jednoznacznie... Gdy szykowali się do o d w ro tu, m ężczyzna p y ta jąc, czy są row erzystam i z Polski, p rz e d s ta w ił się: - Jestem ksią d z J a n. K a p ła n z p o w o d z e n ie m r e a liz o w a ł p r o g r a m d o ż y w ia n ia b ezdom nych. S p o rto w ą sy lw etk ą zap ew n e w zbudzał z a u fan ie licz nej grom ady sw ych tatu o w an y c h p o d o p ie c z n y c h. W r a m a c h r e w anżu za gościnę, T om ek zap ro sił g o sp o d arza n a grilla. W n a stę p n e d n i row erzyści k ąp ali się w M orzu Czarnym. Z eszli po słynnych Potiom kinow skich S ch odach i zw ie dzili in n e zabytki Odessy. Po d z ie s ię c iu d n ia c h po d ró ży przyszło im w racać do domu. Zosta w ili za so b ą d o zn an ia m iłe i stre s u ją c e. N ie s p o d z ie w a li się, że n a jtru d n ie jsz e przeżycia survivalow e czekają n a nich w rodzinnych stronach km z Odessy do Lwo w a przem ierzyli k o leją bez p ro b le mów w 12-godzin n a m iejscach do spania. 13 godzin zm itrężyli n a po k o n an ie trz e m a pociągam i 300-kilom etrow ej tra sy z P rzem y śla do C hrzanow a. Do żadnego w agonu n ie ch c ia n o ich w p u ścić z ro w e ram i. N aw et do przystosow anego do p rz e w o ż e n ia ta k ie g o bagażu. K ońcow ą część p o w ro tn ej d ru g i m u sieli p rz e je c h a ć b u se m zn ajo m ej M arka Jaw orskiego. C y k liści m a ją ju ż s k o n k r e ty zow ane p lan y n a przy szłe w a k a c je. B a r te k z a r e z e r w o w a ł la to n a w s p ó ln ą z ż o n ą E d y tą ja z d ę w zd łu ż N ysy i O d ry o ra z z t a t ą przez całe W ybrzeże. W iola i Tom k ie m z a m ie rz a ją za ro k u d a ć się ze Szw ecji do T a rn o w sk ich Gór. N a m ie js c e s ta r t u d a d z ą s ię sa m o lo te m lu b p o c ią g ie m i p r o m em. W rócą n a ro w e ra c h w zdłuż szw edzkiego w ybrzeża, do D an ii, p rz e z N ie m c y do Ś w in o u jś c ia, sta m tą d n a Śląsk. B ogdan, n ie tyl ko z zam iłow any ro w erzy sta, lecz od la t n ależ ący do sek cji k a ja k o w ej w B ytom iu i z p o w o d zen iem s ta rtu ją c y w m a ra to n a c h, p ro p o n u je p rz y ja c io ło m konty n u o w ać te g o ro c z n ą p o d ró ż o d a lsz e 1000 km z O dessy n a K rym. B a rte k n a m aw ia p rz y ja c ió ł n a e s k a p a d ę za d w a la ta do Moskwy. T om ek roz w ija te n w ątek: - R o zm a w ia liśm y 0 w yp ra w ie do czterech stolic: B er lina, W arszawy, M iń ska i M oskwy. C h ętn y m p ó jś c ia w ich p o d ró ż n i cze śla d y o d ra d z a ją w y jazd u n a w a ria c k ic h p a p ie ra c h : bez so lid n ej zapraw y, n a m a rk e to w y c h ro w erach, bez sp ra w d zen ia sieb ie 1 s p r z ę tu n a k ilk u s e tk ilo m e tr o wych tra sa c h.

7 Życie sportowe Drugi remis Polonii Piłka nożna. Niebiesko-czerwoni mogła osiągnąć pierwszą wygraną, lecz na skutek błędu w obronie straciła bramkę w końcowych sekundach wyjazdowego spotkania z Okocimskim KS Brzesko. ła b iz n a P o lo n ii n ie m ija. N ie b ie s k o -c z e rw o n i od 65. m in u ty p o je d y n k u w B rz e sk u g ra li z p rz e w a g ą zaw o d n ik a. K ilk a d z ie s ią t s e k u n d p ó ź n ie j po r z u c i e w o ln y m w y k o n y w a n y m p r z e z P r z e m y s ła w a S z k a t u łę, o b ro ń c a z e sp o łu g o sp o d a rz y wy b ił p iłk ę w p ro s t do P aw ła Gaml i. T en k ro p n ą ł w s tro n ę s ia t k i, a le b r a m k a r z m ie js c o w y c h s p a r o w a ł strz a ł. S k u te c z n ie a k c ję z a k o ń c z y ł M ich a ł P łó k a r z. W y d a w a ło s ię, że z a m y k a ją c a t a b e l ę p ie r w s z e j lig i P o lo n i a w r e s z c i e w 7. k o l e j c e z d o b ę d z ie k o m p le t p u n k tó w, j e d n a k n a f i n is z u d o lic z o n e g o c z a s ie za s p r a w ą f a ta ln ie in t e r w e n iu ją c e g o M artina B aran a d o s ta ła g ola. P rz y p o m n ia ła się p o d o b n a s y tu a c ja z m eczu p rz e c iw S a n d e cji. O s ta te c z n ie n a s i, ty m ra z e m p ro w a d z e n i p rz e z tr e n e r a Jacka T r z e c ia k a, z re m is o w a li z O k o S c im s k im KS B rz e sk o 1:1. Z d o ro b k ie m 2 p u n k tó w b y to m ia n ie c z e k a li n a śro d o w y p o je d y n e k p rzy O lim p ijsk ie j z A rk ą G d y n ia o ra z n a n ie d z i e l n ą w y ja z d o w ą g rę z GKS K a to w ic e. W c z w a rte j lid z e S z o m b ie rk i p o k o n a ły n a sw y m b o is k u Wy z w o le n ie C h o rzó w 2:1, p rz e g ry w a ją c d o p rz e rw y 0:1. G o le d la z ie lo n y c h w b ili R ob ert Szurka i K rzysztof U rbaniak. Po p o ra ż c e d o ty c h c z a so w e g o li d e r a p ie r w szej g ru p y L o tu K o n o p isk a w R u d z ie Śl. ze S la v ią 0:1, S zo m b ierk i w yszły n a 1. m ie jsc e. N a to m ia s t w d ru g ie j g ru p ie ligi o k ręg o w ej ŁKS Ł ag iew n ik i u le g ł w w y jazd o w ym sp o tk a n iu d ru ż y n ie K o le ja rz a 24 K a to w ic e 1:4. N a to m ia s t w c z w a r te j g r u p i e o k rę g ó w k i S ile s ia M ie c h o w ic e zw y c ię ż y ła T a rn o w ic z a n k ę S ta r e T a rn o w ice 1:0. W 34. m in. z w y cięsk ą b ra m k ę z d o b y ł B a r tło m ie j P ie t r a s. Z e sp ó ł p ro w a d zo n y p rzez E u g e n iu sza W yląga p la s o w a ł się n a 3. p ozycji ze s tr a tą 5 pkt. do p ro w a d z ą c e j C o n c o rd ii K nurów. Znów p o ra ż k i d o zn a ły rez e rw y P o lo n ii. Z e sp ó ł te n p rz e g ra ł n a w yjeździe z M O SiR S p a rtą Z a b rz e 0:2. Co ciek aw eg o w ty m cza sie wy d a rz y ło się n a m u ra w a c h dw óch n a jn iższ y ch lig? W A k la s ie Rozb a r k w y g rał z C zarn y m i K ozłow a G ó ra 1:0. T e m p o S to la r z o w ic e p rz e g ra ło z w ic e lid e re m ro zg ry w ek KS P ie k a r y Śl. 0:2. D ru ż y n a A rki B ożka z a n o to w a ła w y n ik 2:2 z G w a rk ie m II T a rn o w sk ie Góry. R e m is e m 3:3 zakończyły się za w ody A n d a lu z ji B rzozow ice-k am ie ń z C zarnym i S u c h a G óra. Mi n io n e j soboty id en ty czn y re z u lta t zan o to w ały B -k laso w e e k ip y N a d z ie i B y to m o ra z N itr o n a K ru p ski M łyn. N a to m ia s t w n ie d z ie lę S ile s ia II M ie c h o w ice p rz e g r a ła z T ęczą Z e n d e k 2:5. P ie rw s z e e m o c je Tenis stoł owy. W meczu in augurującym sezon męskiej su perligi zespół Carbo-Koks Sile sia Miechowice zdobył punkt. ru ży n a S ile sii ro z p o cz ę ła rozgryw ki od w y jazdo w e go s p o tk a n ia z C ondo h o te ls M orliny O stró d a. Z z a c ie k a w ie n ie m o c z e k iw a n o w y s tę p u now ych nabytków w obu ek ip ac h : 2 6 -le tn ie g o H in d u s a A n th o n y ego A m alraja w O stró d zie o raz lic z ą c e g o 29 la t C zech a J ir ie g o V rablika w b y to m sk im sk ład zie. Po zacięty m b o ju zesp ó ł M ichała N apierały p rz e g ra ł 2:3. P o szcze g ó ln e gry zakończyły się ta k im i w y n ik a m i (n a p ie rw s z y m m ie j scu g o sp o d arze zawodów): Patryk C hojnow ski - M artin P avlica 3:0 (11:1, 11:3, 11:9), A n th o n y A m alra j - J i r i V ra b lik 0:3 (5:11, 6:11, 8:11), K arol S zarm ach - J a r o sław Tomicki 1:3 (12:10, 9:11, 6:11, 2:11), P a tr y k C h o jn o w sk i - J i r i V ra b lik 3:1 (11:9, 11:7, 6:11, 11:9), A n thony A m alraj - M a rtin P a v li ca 3:1 (6:11, 11:6, 11:4, 11:3). N ie do o g ra n ia p rzez m ie c h o w ic z a n o k a zał się C hojnow ski. S łab o za p re zen to w ał się P avlica. W sobotę 15 w rz e ś n ia C arbo-k oks S ile s ia M iechow ice p o d e jm o w a ła UKTS A lfę R ad z y ń P o d la sk i. B y to m ia n ie z d o b y li k o m p le t p u n k tó w. J i r i V ra b lik zw y cięży ł M ich a ła W ierzchow skiego 3:0 (11:6, 11:5, 11:7), J a ro s ła w T om icki p o k o n ał Łukasza N adolsk iego 3:1 (10:12, 11:4, 11:6, 11:5). M a rtin P a v lic a w ygrał z B ia ło ru s in e m A ntonem Sopelauem 3:1 (14:12, 11:7, 5:11, 11:8). We w to re k 2 p a ź d z ie rn ik a o godz. 18 w G ru d ziąd zu ry w a le m C arbo-k oksu S ile sii M iechow ice b ęd zie w ic e lid e r rozgryw ek ASTS O lim pia-u nia. D W meczu z Radzyniem Podlaskim Jiri Vrablik zbytnio się nie zmęczył. Zaproszenie na turniej Koszykówka. Od 21 do 23 września potrwa Turniej o Pu char Życia Bytomskiego". o k ró tk ie j p rz e rw ie zaw o dy w ra c a ją do k a le n d a rz a ro z g ry w e k O śro d k a S p o r tu i R e k r e a c ji o ra z M ie jsk ie g o O śro d k a S p o rtu M łodzieżow ego. P rz e z k ilk a d z ie s ią t la t o p u c h a r n a sz e j re d a k c ji w alczyły k o le jn e p o k o le n ia k o sz y k a rsk ic h k a d e tów. T eraz z m ie n ią się k a te g o ria P w ie k o w a g r a ją c y c h o ra z m i e j sce tu r n ie ju. Im p re z a o d b ę d z ie w h a li s p o rto w e j N a S k a r p ie p rzy ul. M o d rz e w sk ie g o. D o ry w a liz a c ji s ta n ę ły tr z e c io lig o w e drużyny, je d n a k w sp o re j części złożone z u ta le n to w a n e j m ło d z ie ży. W p ią te k 21 w rz e ś n ia o godz g o s p o d a rz zaw o d ó w U KS MOSM B y to m s p o tk a s ię z KS P o g o ń R u d a Ś ląsk a. Tegoż d n ia o godz d o jd z ie do p o je d y n ku KŚ AZS K ato w ice z GTK F lu o r G liw ice. N a to m ia s t w so b o tę 22 w rz e ś n ia o godz AZS K a to w ic e z m ierzy się z U KS MOSM B ytom, zaś o godz ro z e g ra ny z o sta n ie m ecz P o g o ń R u d a Śl. - GTK F lu o r G liw ice. N a o s ta t n i d z ie ń t u r n i e j u, n ie d z ie lę 23 w rz e śn ia, z a p la n o w a n o n a s tę p u ją c e gry: godz. 12 AZS K a to w ic e - P o g o ń R u d a Śl. o ra z godz. 14 U KS MOSM B y to m - GTK F lu o r G liw ice. ŻYCIE BYTOMSKIE 7 Szarak milszy od człowieka P o w iem P a n u n a ucho, że m ia łe m n ie p ra w d o p o d o b n e sp o tk an ie, n aw et ja k n a stosunk i w PR L-bis. W zeszły p o n ied ziałek ran o u ru c h o m iłe m kom órkę. Okazało się, że ktoś w ielokrotn ie próbow ał się do m nie dodzw onić z n ieznan ego n u m eru. N ie m in ęła m inuta, gdy odezw ał się telefon. - Redaktor? T u Zając! Długo p a n śpi! S tw ierdził obcesowo. Z nam kilku Zająców, ale te n głos n ie pasow ał do żadnego z zaprzyjaźnionych. Z d ru g iej strony lin ii dochodziły odgłosy jakby p rze d z ie ra n ia się przez chaszcze oraz u ja d a n ia psa. N iepotrzebnie dał p a n m oje zdjęcie do gazety i te raz wiedzą, że w ciąż żyję! W ytężyłem p am ięć, ale ja k mi Bóg miły, n ie u m ieszczałem fotki żadnego Z ająca. Z apytałem w ięc delik atn ie, w iedziony w cześniejszym i d o św iad czen iam i z n ieco n iep o zb ieran y m i czytelni kam i: - Może trafił p a n pod zły num er? Czy na pew no chodzi p a n u o dziennikarza z naszej gazety? Rozm ów ca n a to to n e m z la t 70. ubiegłego w ieku: - N ie rób p a n ze m n ie durnia! W łaśnie oglądam pod ław ką 7. stronę p a n a tygodnika! P rz eleciało mi przez myśl, że fa cet chyba n ien o r m aln y albo m ocno z a ch irzy ł, że p o d ła w k ą czyta p rasę. D elik atn ie p róbow ałem w yjaśnić n ieco d z ien n ą sytuację. - Dobrze się p a n czuje, panie Zającu? Typ na m nie naskoczył. D arł się do słuchaw ki starczym głosem i popiskiw ał. W tym m om encie p rzy p o m n iałem sobie, że n a 7. stro n ie u m ie śc iłe m zdjęcie rzeczyw istego za ją c a, szaraka, który zakłócił p rzeb ieg nieszczęsnego d la P olonii m eczu z M iedzią. T eraz sam się w kurzyłem. B lu zn ąłem po lwowsku: - Odwal si ode m n i ty zyśw irkow any m akabundu. Myślałyś, ży ja ta k i durny, ja k ty m ondry. Jo?! Pacałychy ty sy m ożysz robić z takich sam ych batiarów ja k ty, n i ze m ni? F rancow ata zarazu! Gość p rzetrzym ał mój k o n tratak i spokojnie rzekł w syrdecznym języku: - Ta nie bondź p a n durny! Jezdnym aus gyrechnyt lw ow ski zajunc, kicek, szarak. N ie zyśw iarkow ałym. N ie obglondał p a n bajki o w ilku i zajoncu. Tam tyn sow iecki zajunc bałakał i n ik t si nie dziwił. P rzyknajaj p a n odraz du p arku. In u n i blisku stadionu, bu ta m ta k zaiw ania sm ród u d hałdy, ja k nigdy dotund. B edym czekał n a G urzy Miłoździ. R ozg ląd n ąłem się, drogi sąsiedzie, po redakcyjnym pokoju, żeby n a w szelki w ypadek telefo n iczn ą rozm o w ę puścić w w ersji głośnom ów iącej, ale wokół pustka. T ym czasem fa c e t się w yłączył. N erw ow o m yślałem : - N ie m ogę z siebie rozbić kretyna. N ik t m i nie uwierzy, że sta ry w yjadacz dał się złapać n a ta k i idiotyczny kawał. A le pogoda było cudna, w ięc coś m nie ciągnęło w p le ner. Z aopatrzyłem się w dyktafon. K om órkę zaprogra m ow ałem n a szybki dostęp do a p a ra tu fotograficznego. P o staw iłem kołnierz koszuli. Z ałożyłem n a nos daw no n ienoszone słoneczne okulary. Pohulałym. Po drodze n a p rz e m ia n chciało m i się śm iać i z w ściekłości wy w racać koziołki. Z podw yższonego c iśn ie n ia szum iało w e łbie. P rzy sp ieszy łem. Ju ż b y łem koło o k rągłego parkow ego w ychodka. N a kros. P o szed łem pod G órę M iłości. We w skazanym m iejscu ani w idu, ani słychu. G ęba mi się zro b iła czerw ona ze w stydu, że d a łe m się p odejść jak im ś wesołkom. N agle usłyszałem z krzaków ciche: - Tu! W sunąłem głow ę w zieleń i z w rażen ia sia d łe m n a tyłek. - R a n y Boskie! A uten tyczn y zając! Ludzie! Zw ariow ałem. Daj cie m i łek Baczewskiego! W tem słyszałem szaraka: - Ta nie drzyj p a n m ordy, bo si skiły zlecą. U siądź p a n na k a m n ie n n y m stopniu i udaw aj, że gadasz bez telefonu. Zaraz wyjaśnię. M am 86 lat. Urodziłem się pod Lwowem. Dlaczego gadam po ludzku? Ponoć m oi rodzie stali się o biektam i genetycznym eksperym entów, których pró bowano przed I w ojną w c. k. laboratoriach. Cała m oja liczna rodzina p o trafiła lepiej lub gorzej po słu g iw a ć się lu d zką m ow ą. Do n ied a w n a w B ieszczadach żyła m oja m łodsza siostra, ale ją rozszarpały panoszące się ta m bez u m ia ru w ilki. 17 w rześnia 73 lata tem u byłem św ia d kiem w ejścia n a K resy Sow ietów z ka ra b in a m i n a sznurkach. Obserwowałem z u krycia późniejsze w y w ózki i rozstrzeliwania. W idziałem ludobójstwo prow a dzone przez N iem ców i Ukraińców. W tedy cieszyłem się, że jestem tylko zającem. U kryw ałem się n a W zgórzach W uleckich n a peryferiach Lw owa. W 1945 w skoczyłem do w agonu i przyjechałem aż tutaj. Polowały n a m nie bezpańskie psy, strzelali do m n ie p a rty jn i sekretarze, u dający przedw ojennych wielmożów. Po 1989 zasadzali się n a m n ie n ie tyka ln i UB-ecy i typ y z kontrazw iedki w yrosłe n a now ą elitę. C elow ał do m n ie n a jw a żn iej szy w państw ie. M usiałem się u k ry w a ć nie tylko ja k o zając, lecz ktoś, kto za dużo wiedział. W ydawało m i się, że wreszcie o m n ie zapom nieli. Teraz p a n m oje zdjęcie dał do gazety... Z n o w u zacznie się nagonka! Zwłaszcza że obecnie w ładające P olską tow arzystw o w ydaje się najbardziej bezlitosne, sam olubne, perfidne i bezkarne z dotychczas m i znanych... Z ając zaczął rozw odzić się n a p a trio ty c z n ą nutę. P o te m b lu z n ą ł n a ludzkich frajerów, d ając y ch so b ą m an ip u lo w ać przez zaw odow ych kłam ców, mataczy, sprzedawczyków, zwykłych złodziei i bandytów : - P rzy zn a m szczerze, że ta k głupich ludzi i bez honoru jeszcze w długim życiu nie widziałem. Mimo irracjo n aln o ści sy tu a c ji pom yślałem, co za czasy, że człow iekow i łatw iej d ogadać się ze zw ierzęciem, niż z p rzed staw icielem w łasnego gatunku... Potakiw ałem, gdy szarak wywnętrz a ł się n a bytom skie i krajow e idiotyzmy, draństw a. W końcu stary zając zasap ał się. Gdy doszedł do siebie, o b ieca ł zadzw onić. Z niknął ja k duch. N a razie n ie d ał znaku życia... Wiadomości sportowe przygotow ał WITOLD BRANICKI zyciebytom skie.p l

8 8 ZYCIE BYTOMSKIE Catena na mecie Turystyka row erow a. Spotkaniem w miasteczku spor towym przy odkrytym kąpielisku Bytomski Turystyczny Klub Kolarski zakończył jubileuszowy 50. sezon działalności. Życie sportowe Dwa złota i srebro Tenis ziemny. Na skutek problemów zdrowotnych dwóch czołowych zawodniczek, Górnik Bytom nie mógł wystartować w Drużynowych Mistrzostwach Polski juniorek. w ó jk a te n is is tó w G ó rn i k a B y to m p rz y s tą p iła do najw yższej ran g i w P o lsce zaw odów m ężczyzn P ek ao O pen S zczecin 2012 z p u lą n a g ró d 125 tys. dol. Mateusz Kowalczyk w e li m in a c ji sin g la w ygrał d w a m ecze i o d p a d ł po trzecim. Z a p re z e n tu je się też w raz z Tomaszem Bednarkiem w d e b lu. Grzegorz Panfil z d z ik ą k a r tą o d ra z u tr a f ił d o tu r n ie ju głów nego gry p o jed y n cz ej. N a to m ia s t n a t u r n i e j u T a sz k ie n t O p en za w o d n ic z k a G ó rn i k a Paula Kania po o d p a d n ię c iu z e lim in a c ji gry p o jed y n cz ej p o sta n o w iła w y starto w ać w d e b lu. Z a p re z e n to w a ła się w e sp ó ł z B ia ło ru s in k ą Poliną Pechową. N a jp ie rw zw y cięży ły b ia ło r u s k o - k ir g is k ą p a rę Ekaterina Dzehalewicz, Ksenia Palkina 6:3, 6:4. W ć w ie rć f in a le p o k o n ały U k ra in k i Ludmiłę i Nadię Kiczenok 2:6, 6:3, 10:5. N a s tę p n ie sp o tk ały się z Akgul Amanmuradową z U z b e k ista n u o ra z R o sja n k ą Witalią Diatczenko, w ygryw ając 6:4, 4:6, 10:4. W fin a le P a u la K a n ia z P o lin ą P e c h o w ą zw yciężyły d u e t Anna Czakwetadze R o sja, Vesna Dolonc S e r b ia 6:2, k re c z w d ru g im secie. T y m czasem w W arszaw ie i By to m iu odbyły się D ru ży n o w e Mi- D a n a łe m byłoby s tw ie rd z e nie, że trw a w ielkie zapotrze bow anie n a rowery. Aby się o tym naocznie przekonać, wystarczy spojrzeć przez okno, zaglądnąć do parków, m iejsc w eekendowego wy poczynku. W łaściciel bytom skiego sklepu tej branży zaryzykował naw et stwierdzenie, że Polacy niczym Chiń czycy w krótce grem ialnie przesiąd ą się n a jednoślady. D zieje się tak, choć w naszym kraju budow a osob nych dróg d la użytkowników je d n o śladów przebiega z oporem. B rakuje stanow isk oraz prow adnicy na scho dy d la rowerów. Jed n ak rodacy nie zrażają się b rak iem odpow iednich w arunków do u praw iania turystyki row erow ej. W tym sam ym num erze prezentujem y relację z 1200-kilometrow ej wyprawy kolarzy przez w iele granic. Można zadać sobie pytanie, czy to moda podkręcana przez m e dia, czy konieczność spow odowana cenam i paliw oraz n arastającą te n d e n cją do aktywnego życia? Jed n o pew ne, że stowarzyszenie, takie ja k działający od pół w ieku PTTK-owski Bytomski Turystyczny Klub Kolarski Catena, nie podlega tren d o m i te n dencjom. T erm inarz tegorocznych im prez pokazuje, że n ad al m a się dobrze szacow na organizacja cykli stów w R oku Turystyki Rowerowej św iętująca swoje 50-lecie. O ficjalnie C atena przygotow ała w 2012 trzy sztan d aro w e imprezy. R ozpoczęła jubileuszow y sezon 21 k w ietnia ra jd e m z m etą w D olinie G órnika. 17 czerw ca zorganizow ała Św ięto R ow eru z finiszem w Bryn- B O G Ł O S Z E N I ku. M in io n ej n ie d z ie li d o k o n a ła z a k o ń c z e n ia sezo n u. J e d n a k ju ż o d m a rc a zaczęły się ro w e ro w e wycieczki d ale k ie i bliskie, kolejno do: Tworogu M ałego, M uchow ca, R u d z iń c a, K ato w ic, N ik iszo w ca, n a G ó rę św. Anny, d o G o cz a łk o w ic, K a m ie ń c a koło Z b ro sław ic, B łotnicy S trzeleckiej, Toszka, Ryb n ik a S todoły, G iszo w ca, D ą b ro wy M ie jsk ie j, T aciszow a, Żywca, R ogoźnika, Jem ieln icy, D zierżna, O pola i po d z ie ln ic a c h B ytom ia. C złonkow ie C aten y w zięli u d z iał rów nież w krajow ych im prezach: O g ó ln o p o lsk im Z lo cie P rz o d o w ników Turystyki K olarskiej PTTK w Strykow ie, O gólnopolskiej P ie l grzym ce R ow erow ej n a J a s n ą G órę oraz w C entralnym Zlocie Turystyki K olarskiej w A ntoninie. P rzeszłej n ied zieli Bytom ski Tu ry sty czn y K lu b K o la rsk i C a te n a firm o w ał w raz z K ołem PTSM n r 7 o ra z K o łem P T T K n r 96 w sp o m n ian e zakończenie sezonu w m ia steczku sportow ym przy odkrytym k ą p ie lis k u. N im d o sz ło d o te g o sp o tk a n ia, cy k liści u cz e stn icz y li w dorocznym Zlocie K olarsk im im. R a jd m u n d a Byczka i A lfred a Musialik, sk ład ając kw iaty na grobach obu p atronów rajd u. Od p o łu d n ia zaczęli się zjaw iać w p u n k cie zbor nym przy W rocław skiej. Z a p lan o w ano ta m m iędzy innym i konkursy z nagrodam i. N ajw ażniejsze w yda w ało się w spólne sp ęd zen ie czasu, zapoznanie kolarzy z okolicam i n a szego m iasta oraz kolejny raz przy p o m n ien ie o rocznicy klubu. W PZ T p rz y s ta ł n a p ro ś b ę n aszego k lu b u. G rzyw ocz z a ję ła p o zy cję lid e rk i G órnika, sp ychając M artę Ł ukszew ską do rezerwy. R ów nocześnie z m łodziczkam i o zespołow e m istrzostw o k raju w al czyli chłopcy należący do te j sam ej gru p y w iekow ej. B ytom w ystaw ił do ryw alizacji ek ip ę w n a stę p u ją cym zestaw ieniu: Marcin Mol, Wik tor Radwan, Bartosz Hałubiec i Łukasz Kozielski w ypożyczony z B e sk id u U stroń. W szystkie n a sz e m ło d zieżo w e zespoły aw ansow ały do finałow ych pojedynków, w których spotkały się ze stołecznym i drużynam i. Skrzaty w ć w ie rć fin a le p o k o n ały L e c h ię G dańsk 6:0 oraz w xh fin ału zwycię żyły TK T oruń 5:1. W fin ale uległy T ie-b reak W arszaw a 0:6, zdobywa ją c sre b rn e m edale. M łodziczki po ciężkiej w alce wygrały w półfinale z P ro m asters Szczecin 3:3, w setach 7:6. N ato m iast w fin ale zwyciężyły W arsz a w ia n k ę 4:2 i się g n ę ły po złoto. Także m łodzicy G órnika zo stali drużynow ym i m istrzam i k ra ju. O dpraw ili po 5:1 KT Jakubow o Olsztyn i AZS P oznań. M orderczy finałow y mecz G órnik - L egia War szaw a zakończył się w ynikiem 3:3, w setach 6:6 oraz gem ach 52:49 d la naszych. r Fot. TOMASZ SZE M A LIKO W SK I Członkowie Cateny zakończyli sezon, lecz nie schowali rowerów. s trz o s tw a P o ls k i sk rz a tó w o ra z m łodziczek i młodzików. W stolicy zespół G ó rn ik a chłopców do 12 lat w y sta rto w ał w sk ład zie: Wojciech Marek, Maciej Ziomber, Jan Hrapisiński i Kamil Kolenda. Z k olei n a k o r ta c h p rzy ul. T a rn o g ó rsk iej ro z e g ra n e zostały DM P zaw o d n iczek i zaw odników do 14 lat. Z ak ład an o, że w śró d d z iew c ząt b a rw g o sp o d arzy b ro n ić b ęd ą: Beata Światłoń, Karolina Bogus, Klara Siłka i M arta Łukaszewska. E w e n tu a ln a z m ia n a p ierw szej r a k ie ty m o g ła w y n ik n ą ć z rozp a d n ię c ia s ię b y to m sk ie j e k ip y j u n i o r e k, k tó r a ró w n ie ż a w a n so w ała do fin a łu DM P C h o ra n a a stm ę Paulina Lewandowska o trzy m a ła czasow y zakaz s ta rtu w za w odach. K ontuzji ło k cia n ab aw iła się Iga Odrzywołek. N a p la c u b o ju z o sta ł z d e k o m p le to w a n y z e sp ó ł z Sonią Grzywocz, Agatą Borgamn i Aliną Robok w ypożyczoną z ChTT Chorzów. W zw iązku z z a is tn ia łą s y tu a c ją G ó rn ik w y stą p ił do P o l skiego Z w iązku T enisow ego o p il n e z a tw ie rd z e n ie do drużyny m ło d zicz ek m ieszczącej się w te j k a te g o rii w iek o w ej S oni Grzywocz. E W górnym rzędzie: trener Łukasz Kuboszek, Klara Siłka, Karolina Bogus, Sonia Grzywocz, Beata Światłoń, trener Dariusz Łukaszewski; w dolnym rzędzie - Łukasz Kozielski, Wiktor Radwan, Marcin Mol, Bartosz Hałubiec Przed mistrzostwami świata Karate tradycyjne. Pracowicie spędzili wakacje zawodnicy MUKS Ippon Bytom. Wielu z nich przez większość czasu przebywało na zgrupowaniach i obozach. a p o c z ą tk u k a n ik u ł y u c z e stn ic z y li w e V se tn ie w V a lac h ia C up. S p o śró d p rz e d s ta w ic ie li M UKS m e d a le zd o b y li: A n n a K u śn ie r z, J u lia B it t n e r, K a r o lin a R y b ic k a, A le k sa n d r a S iw e k, M agd alen a Ł ożyń sk a, M ich ał S ow a, Ł ukasz M azur I, B a rtło m iej G ieszczy k, O stin K ozak, Ł u k asz M azur II. W b a rw a c h b y to m sk ie g o k lu b u w y s tą p ili ró w n ie ż : Jak u b Kanc e r e k, B a rtło m iej B ie la k, Karol S iw e k, Sandra O ciep k a, M onika T w orek. W C e n tru m J a p o ń s k ic h S p o r tó w i S z tu k W alki w S ta r e j Wsi p o d Ł o d z ią o d b y ło się m ię d z y n a ro d o w e s e m in a riu m z u d z ia łe m sędziów i tre n e ró w z całeg o św ia ta. N a fin isz u g a ss h u k u ro z e g ra n e zostały zawody, b ę d ą c e sp ra w d z ia n e m p rz e d z a p la n o w a n y m i N n a 6 i 7 p a ź d z i e r n ik a w Ł o d z i m istrz o stw a m i ś w ia ta k ad etó w, ju n io ró w, m ło d zieży i seniorów. W g r u p ie k a d e tó w (14 i 15 la t) A n n a K u śn ie rz z a ję ła 2. m ie jsc e. R ów nież n a 2. pozycji zo stał sk la syfik o w an y w śró d ju n io ró w (16 i 17 la t) M ich a ł Sow a. N a to m ia s t w g ro n ie m ło d zieży (od 18 do 20 lat) z 5. lo k a tą fin isz o w a ła Maria Sow a. P re z e s i t r e n e r b y to m sk ie go k lu b u Jan u sz Sowa z d ał w ty m c z a sie e g z a m in n a m istrz o w s k i s to p ie ń 5. d a n. T a k ż e w S ta r e j Wsi p r z e b i e g a ł o z g r u p o w a n ie S p o r to w y T a l e n t z a w o d n ik ó w d o 13 la t sz y k u ją c y c h s ię do P u c h a r u E u ro p y d z ie c i. N a z a k o ń c z e n ie te j im p rez y je j u c z e stn ic y ry w a liz o w a li w k a ta o P u c h a r D ojo S ta r a W ieś. M ich ał K ło sek z MUKS Ip p o n B ytom s ta n ą ł n a najw yższym s t o p n i u p o d iu m. Z k o le i je g o k lu b o w a k o le ż a n k a J u l ia B ittn e r w y w alczy ła b rąz. K a r a te c y t r a d y c y j n i z a p r a s z a j ą z a i n t e r e s o w a n y c h ic h d y s c y p lin ą do b e z p o ś r e d n ie g o o b e jr z e n ia łó d z k ic h m istrz o stw ś w ia ta w h a li A re n a, e w e n tu a l n i e ś l e d z e n i a w a lk p o d c z a s z a p o w ia d a n e j p rz e z T V P S p o rt 3 -g o d zin n ej tr a n s m is ji. M ie jsc e w r e p r e z e n ta c ji k r a ju n a te n a j w a ż n ie js z e zaw o d y w y w alczy li k a d e c i A n n a K u ś n ie rz i Ł u k asz M a z u r I, j u n i o r M ic h a ł S o w a o ra z n a le ż ą c a d o m ło d z ie ż o w c ó w M a r ia S ow a. P rz y o k a z ji MUKS Ip p o n B ytom p rz y p o m in a o ro z p o c z y n a ją c y m s ię n o w y m s e z o n ie. C h ę tn y c h ro z p o c z ę c ia tr e n in g ó w w k lu b ie o d sy łam y do in te rn e to w e j stro n y : w w w.karate b y to m.p l.

9 Życie miasta ŻYCIE BYTOMSKIE 9 Kaczyń skiego, Bruninga czy Poznańskie? Rondo przy skrzyżowaniu ulicy Strzelców Bytomskich i Dąbrowy M iejskiej dopiero jest budowane, a wśród internautów już rozgorzał spór o jego nazwę. Temperatura dyskusji jest wysoka. R o n d a jeszcze n ie ma, jego budow a nie jest inwestycją gminną. Obiekt powstaje na zlecenie G eneralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie obsługiwał bytomski zjazd z autostrady A1. Dzięki niem u przy zjeździe z autostrady ruch m a odbywać się w sposób płynny. Bytomianie na pow stawanie ronda nie m ają żadnego wpływu, jednak już kłócą się o jego nazwę. Zaczęło się od propozycji, którą zgłosiła grupa mieszkańców naszego m iasta - m.in. prezes Śląskiego Środow iska W iernych T radycji Łacińskiej Artur Paczyna oraz były poseł n a sejm Zenon P igoń. W piśm ie do pełniącej obowiązki organów gminy Haliny Biedy zaproponowali oni, aby rondo nazwać im ieniem p rezy d en ta R P L echa Kaczyńskiego. B ieda odpow iedziała w sposób niebudzący wątpliwości: za w cześnie na takie decyzje. O spraw ie decydować będą przyszli Marszałek potwierdza: muzeum zostaje Sala otwarta. Zgodnie z tym, co napisaliśmy przed tyg o dniem, marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz zadeklarował, iż Muzeum Górnośląskie nie zniknie z Bytomia. M arszałek przybył do naszego m iasta na cerem onię otwarcia należącej do m uzeum sali koncertowej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego. Przeszła ona ostatnio gruntowny remont, w czasie którego odnow iono m iędzy innymi m alowidła zdobiące sufit. Podczas im prezy M atusiewicz oficjalnie w prawdzie nie potwierdził, że władze województwa wycofały się z forsowanego jeszcze do niedaw na p lanu połączenia bytom skiej placówki z katow ickim M uzeum Śląskim, ale że odsuw ają te n pomysł w czasie. Jednakże w rozmowach z dziennikarzam i był już konkretny: m uzeum zostaje w Bytomiu. M uzeum Śląskie przeniesie się wkrótce do budowanej właśnie nowej siedziby. Trudno ją będzie zapełnić, gdyż zbiory M uzeum Śląskiego liczą jedynie kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Tymczasem M uzeum Górnośląskie może się pochwalić półtora m ilionem różnego rodzaju eksponatów. N ieoficjalnie mówiono, że katowicka placówka chce się wzbogacić kosztem bytom skiej i stąd pomysł 0 połączeniu. O ficjalnie zaś uzasadniano plan względami oszczędnościowymi i organizacyjnymi. Za takim rozw iązaniem optow ał chociażby w icem arszałek Jerzy Gorzelik. Przypomnijmy, że w wywiadzie udzielonem u naszem u tygodnikowi przekonywał on, że scalenie muzeów jest przesądzone na 80 procent. Bytom nie straci w ięc M uzeum Górnośląskiego, które w minionym roku obchodziło jubileusz stulecia istnienia. M arszałek M atusiewicz ogłaszając decyzję władz wojewódzkich podkreślał, że przeciwko przenosinom placów ki do Katowic od początku zdecydow anie w ystępowali były prezydent naszego m iasta Piotr Koj, członkowie R ady M iejskiej, a także rządząca obecnie Bytom iem komisarz Halina Bieda. Adam Matusiewicz stwierdzi także, że oba m uzea różnić się będą typem ekspozycji. Muzeum Górnośląskie jego zdaniem m a tradycyjny charakter 1taki typ wystaw będzie w nim dominował. M uzeum Śląskie z kolei m a być bardziej nowoczesne. izo Ronda jeszcze nie ma, o nazwę już się kłócą Jaką nazwę zyska budowane rondo? radni. Na razie ronda nie ma, nie zostało ono przekazane gminie, więc nawet gdyby w Bytomiu ktoś bardzo R E K L A M A chciał, to po prostu nie m a kompetencji ochrzczenia tego obiektu. P ro p o z y c ja P aczyny w yw ołała je d n a k gorącą dyskusję w śród in te rn a u tó w - m.in. n a p o św ięconem u spraw om m iasta fo ru m bytom ski.pl. Jako iż ocena prezyd en tu ry i dokonań K aczyńskiego budzi kontrow ersje - nie zabrakło ostrych sform ułowań. Już na w stęp ie in ic ja to ró w u h o n o ro w a n ia K aczyńskiego nazw an o b a n d ą oszołom ów. P ojaw iły się także opinie bardziej wyważone. W iele osób zw racało uw agę, że m am y sporo nieuhonorow anych postaci historycznych zw iązanych z Bytom iem. P a d ła p ro p o zy cja, aby rondo nazw ać im ieniem G eorga B ru n in g a - zasłużonego nadburm istrza Bytomia. W grudniu m inie 80. rocznica jego śm ierci. N ieoficjalnie dow iedzieliśm y się, że na podobny pomysł w padli urzędnicy gminni. W stępnie konsultow ali go już z profesorem Piotrem Obrączką - polonistą i znaw cą historii m iasta, który niedaw no zaproponował, aby w 80. rocznicę śm ierci uczcić w Bytom iu B runinga. Do n ad an ia rondu p atro n a jest jeszcze długa droga. N ajpierw inw estycja m usi zostać ukończona, następnie obiekt pow inien zostać p rz e k a z a n y g m in ie. O n a d a n iu im ie n ia zdecydow ać m usi R ad a Miejska, podejm ując odpow iednią uchwałę. Pozostaje jedno ale. Zarówno Lech Kaczyński, ja k i Georg B rüning to w ielkie postacie w wym iarze ogólnopolskim lub lokalnym. A tak zasłużonych ludzi w arto honorow ać w godny sposób. Tymczasem rondo przy skrzyżowaniu Strzelców Bytom skich i Dąbrowy M iejskiej nie będzie żadnym m iejscem cen traln y m, ale po p ro stu technicznym obiektem infrastruktury drogowej, obsługującym jed en z w ielu zjazdów z autostrady. Czy w arto niew ielkiem u rondu, położonem u bądź co bądź na peryferiach, nadać im ię w ielkiej postaci? Czy na pew no będzie to godne uhonorow anie zasłużonej osoby? Wci ąż obow iązuje rozporządzenie prezydenta II R P o nadaw aniu ulicom wylotowym nazwy wskazującej na miasto, do którego prow a dzi droga. W Bytom iu przez w iele lat obecna ulica Strzelców Bytomskich n o siła nazw ę P o zn ań sk a. Może więc - jeśli już m a być nazwa - to wystarczy Rondo Poznańskie? Wtedy na pew no nie będzie można mówić o przeroście formy nad tre ścią. MARCIN HAŁAŚ

10 10 ŻYCIE BYTOMSKIE Ogłoszenia Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu informuje, iż w związku z organizacją imprezy pn. 4 Bytomski Półmaraton", która odbędzie się 23 września 2012 roku, w godzinach od do W y s t ą p ią u t r u d n i a n i a n a d r o d z e. Trasa biegu przebiega ulicami: Dzierżonia, Frenzla, Racjonalizatorów, Francuska, Nick- la, Relaksowa, Felińskiego, Stolarzowicka, Nowa, Gruntowa, Opolska, Wolnego, Andersa, Zamkowa Informujemy, iż w godzinach ww. ulice zostaną wyłączone całkowicie lub częściowo z ruchu kołowego. Prosimy w miarę możliwości o rezygnację z wyjazdów w tych godzinach oraz o niepozostawianie samochodów na trasie biegu. Za utrudniania serdecznie przepraszamy W związku z realizacją programu pilotażowego Aktywny Samorząd dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że wnioski będą wydawane i przyjmowane, w Dziale Rehabilitacji Społecznej - pokój nr 13, od 13 do 30 września 2012 r. w dniach od poniedziałku do czwartku w godz , tel. 32/ Wnioski w sprawie ww. programu dostępne będą na stronie MOPR: www. mopr. bytom.pl Informacje można również uzyskać na stronie PFRON: Program będzie realizowany w następujących obszarach: 1. obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 2. obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, 3. obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, 4. obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, 5. obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich, 6. obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 7. obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 8. obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 9. obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZW IERZĄT W BYTOMIU!!! Niestety, ciągle jeszcze wiele psów i kotów je s t porzucanych przez swoich właścicieli. Nie bądź obojętny na los zw ierząt przebywających w schronisku. Jeśli szukasz wiernego przyjaciela na dobre i złe, zapraszamy serdecznie do naszego schroniska. Każdy pies i ko t przebywający w naszym schronisku czeka na nowego właściciela, któ ry otoczy go opieką i miłością. W A ŻN A INFORM ACJA!!! do 30 w rześnia 2012 schronisko nie będzie pobierać o p łat od adoptujących nasze zw ierzęta. Może właśnie Ty dasz im prawdziwy dom, a w zamian pozyskasz prawdziwego przyjaciela. Serdecznie zapraszam y codziennie w godzinach od do oraz w soboty i niedziele w godzinach od do do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Łaszczyka 18 w Bytomiu-Miechowicach. Ś L Ą S K I Z A K Ł A D P O G R Z E B O W Y F I R M A W A L I C K I 46 K R E M A T O R I U M Bytom ul. Piekarska 99 T E L E F O N C Z Y N N Y C A Ł Ą D O B Ę ( ) , f a x ( ) Załatwiamy wszelkie formalności związane z pogrzebem: - wypłacanie zasiłków pogrzebowych - sprzedaż trumien - 50 wzorów - wyrób wieńców i wiązanek pogrzebowych - hurtownia kwiatów - tabliczki, krzyże, klepsydry, nekrologi - kaplica pogrzebowa, nowoczesne chłodnie - orkiestra, organista, gra na trąbce, fotograf - pomniki i grobowce - wykonywanie sekcji na zlecenie osób prywatnych oraz instytucji ubezpieczeniowych - tanatopraksja (konserwacja ciała) */ O każdy porze jesteśmy do Państwa dyspozycji \ / Gwarantujemy solidne usługi potwierdzone niemieckim atakiem jakości >/ Działamy profesjonalnie bez pośrednictwa. >/ Posiadamy własne krematorium. ^ Wykonujemy ekspresowe przewozy zwłok w kraju i za granicą. BIURO CZYN N E: od 8.00 do 1 w soboty od 8.00 do 13.00

11 Ciemna strona życia W KRONIKA POLICYJNA In fo rm u je a sp ira n t szta bow y A d a m Ja ku b ia k, rzeczn ik p ra so w y K o m e n d y M iejskiej Policji w B y to m iu. _ W m 7 września Zbój na stacji. N a u licy K a ro la M iarki p o lic ja n ci z k o m isa ria tu przy u licy R o stk a zatrzym ali 21-latka, który n a stacji paliw, grożąc p o b iciem i p o zb aw ien iem życia, ste rro ry zo w ał 20-letn ią k o b ietę i o d w a la ta starszego m ężczyznę, po czym zrabow ał z kasy p o n ad 600 złotych. Za rozbój bytom ian inow i grozi k a ra do 12 la t w ię zienia. Zuchwalec wyrwał. N a p rzy stan k u tra m w a jo w ym przy ulicy T arnog ó rskiej n ieu stalo n y c h u lig an w yrw ał ocze k u jącej n a tram w aj k o b iecie to re b k ę z d o k u m en tam i o raz dw om a ty sią cam i złotych. Ja g ie llo ń sk ie j dw óch mężczyzn, w ykorzystu ją c sta n n ietrzeźw o ści b y to m ian in a, sk rad ło m u d w a te lefo n y kom ór kow e o raz k ilk a d zie siąt złotych. Podchmieleni za kie rownicą. N a u licy W ro cław sk iej p o lic ja n c i z drogów ki zatrzym ali do k o n tro li fo rd a m ondeo. Jeg o 4 3-letni k ie row ca m iał 1,3 p ro m ila alk o h o lu w w ydycha nym po w ietrzu. N a to m ia st u 2 9-letniej ro w erzystki sk o n tro lo w a nej n a u licy W oźniaka stw ierd zo n o 0,8 p ro m ila alkoholu. Sprawni kryminalni". P o lic ja n c i z W ydziału K ry m in aln eg o bytom - Wyjął z kieszeni. W a u to b u s ie n a p la c u Wol skiego p o jaw ił się k ie szonkow iec. Z łodziej w ykorzystał chw ilę n ieu w ag i m ieszkańc a arn o w sk ich Gór, po czym w yjął m u z k iesze ni sp o d n i p o rtfel z 2520 złotymi. 11 września Drogówka" łapie ło buzów. N a u licy W ro cław sk iej p o lic ja n ci z W ydziału R u ch u D rogow ego zatrzym ali 41-letniego gliw iczanina, k tóry b u te lk ą wy b ił szybę w m e rc e d e sie sp rin te rz e o raz 22-latka, k tóry u d e rz y ł p ię śc ią in te rw e n iu jąc e g o m ężczyznę, pow o d u jąc Dwa tragiczne upadki 12 września Spadli i zginęłi. W ciągu zaledwie kilku dni w Bytomiu zginęły dwie osoby, spadając z dużej wysokości. Ofiary to 94-letnia kobieta i 29-letni mężczyzna. Spłoszył złodziei. D w óch m ężczyzn w ygię ło k raty w o k n ie i d o stało się do m ie sz k a n ia przy ulicy A lojzjanów. Z ło d zieje u siło w ali sk raść p iec kaflowy, je d n a k zo stali zauw aże ni przez lo k a to ra b u d ynku i p o rzu cili łu p n a schodach. Spuścili paliwo. Ze sp y ch acza stojącego n a u licy S trzelców B ytom skich zło d zieje sp u śc i li 250 litró w o leju n a pędow ego. W łaściciel o szacow ał jeg o w arto ść n a p o n a d 1370 złotych. u licy K arp a c k ie j n ie u sta lo n a k o b ie ta pod p re te k s te m w ró żen ia z ręk i s k ra d ła 19-letniej b y to m ian ce p ie rśc io n e k o w arto ści 2500 złotych. Wandal i mercedes. N a p a rk in g u p rz e d b lo k iem przy ulicy Szym ały w an d a l p orysow ał k a ro se rię zap arkow anego ta m m e rced esa. A g " 9 września Okradli nietrzeźwego. N a k la tc e schodow ej w b ud y n k u przy ulicy m inionym tygodniu poli cjan c i z bytom skiej d ro gówki brali udział w akcji Pasy, m ającej na celu wychwyce nie kierowców jeżdżących bez pa sów. Samochody obserwowano m.in. przy użyciu ap aratu fotograficznego z teleobiektyw em o dużej ognisko wej. U m ożliwia on obserw ację sa mochodów i wykonywanie cyfrowych W Bili i kopali. skiej kom endy zatrzy m ali n a u licy F elik sa 44-latka, k tóry 8 w rze śn ia ra z e m z n ie u s ta lo nym sp ra w c ą d o k o n ał ro zb o ju n a m ieszk ań cu B ytom ia. 10 września Oszukali emerytkę. W m ieszk an iu 82-letniej by to m ian k i przy ulicy G w areck iej p o jaw ili się dw aj m ężczyźni, p o d a jąc y się za p ra c o w n i ków tele k o m u n ik a c ji. Byli to złodzieje, którzy w ykorzystali zau fan ie starsze j p an i, w eszli do śro d k a, a n a stę p n ie u k ra d li gotówkę. Znieważyła munduro wych. W tra k c ie in te r w en cji n a u licy P ie k a r skiej k o b ieta zniew aży ła sło w n ie policjantów. Grozi je j za to ro k p o zb aw ie n ia w olności lub grzyw na. N a ra z ie byto m ia n k a zo stała p o d d a n a p o licy jn em u d o zorowi. u n iego ro z c ięc ie w ar gi i zniszczenie p rotezy szczękow ej. Odnaleziony jednoślad. P o lic ja n c i z k o m isa ria tu przy u licy C hrza now skiego o d n a leź li sk u te r sk rad zio n y 10 w rze śn ia w c e n tru m B ytom ia. Je d n o ś la d sta ł sobie sp o k o jn ie n a ulicy A xentow icza. Nietrzeźwi kierowcy. zażądali pieniędzy na piwo. Kiedy ofiara im odmówiła, została skato wana i obrabowana. Sprawcy nie mają co liczyć na łagodny wyrok. 13 września N a u licy W ęglowej p o lic ja n c i z W ydziału R u ch u D rogow ego za trzy m ali dw óch 15-latków ja d ąc y c h s k u te re m sk rad zio n y m p o p rz e d niego d n ia. P o n ad to przy je d n y m z n ie le t n ich zn alezio n o te le fo n kom órkow y u k rad zio n y w u b ieg ły m ro k u w P ie k arac h Ś ląskich. Uszkodzony fiat. P o li cjan c i p a tro lu ją c y u lic e m iech o w ick ieg o o sie d la zauw ażyli zap a rk o w a nego n a u licy F e liń sk ie go uszkodzonego fia ta cin q u e c en to. Po spraw letn ia k o b ieta id ą c a u lic ą K a ro la M iarki zo sta ła n a p a d n ię ta przez rozbójnika. B a n d y ta ste rro ry z o w ał kobietę, a n a s tę p n ie zrab o w ał je j to re b k ę z d o k u m e n ta m i o raz k luczam i do m ieszk an ia. Nieletni wandal. P o lic ja n c i z k o m isa ria tu w S zo m b ierk ach zatrzy m ali 16-latka p o d e j rzan eg o o w ybicie szyb w je d n e j z re s ta u ra c ji. Do z d a rz e n ia doszło w sy lw estra m inionego roku. Słabość do strażackich m undurów naw et na osiem lat. Kobiety w zyw ały straż do nieist niejących pożarów. elefony zaczęły się w p ie rw szej p o ło w ie lip c a. O ficer d y żu rn y b y to m sk iej straży p o ż a rn e j o d b ie r a ł a la rm o w e t e le fo n y o w y b u c h a ją c y c h n a B o b rk u p o ż a ra c h. D w a z g ło s z e n ia doty czyły fam ilo k ó w p rzy u l i cy O lszew skiego. We w szystk ich p rzy p ad k ach osobam i te le fo n u ją cymi były kobiety. Wozy strażack ie d o jeżdżały n a m iejsce rzekom ych z d a rz e ń tylko po to, aby p rz e k o n ać się, iż nic się ta m n ie d zieje. S p r a w ą z a ję li s ię p o lic ja n c i z W ydziału K ry m in aln eg o bytom skiej komendy. P ro w ad zący p o stę pow an ie fu n k cjo n ariu sz u stalił, że a u to rk am i alarm ow ych telefo n ó w są d w ie m ie s z k a ją c e w p o b liż u sie b ie k obiety w w iek u 17 i 48 lat. W szy stk ie z g ło s z e n ia d o ty c z y ły u lic z ich n ajbliższego o toczenia. P o lic ja n c i u sta lili, że p a n ie n a j w yraźn iej się n u d ziły i ch cia ły zo baczyć z b lisk a strażak ó w i ja d ą c e n a sy g n ale wozy. T ak a fo rm a ro z Najpierw chciała papierosa, a po chwili jej kompani N a u licy Krzyżowej p o lic jan c i zatrzym ali a u d i A-4. Jeg o 41-letni k iero w ca m ia ł 0,9 p ro m ila a lk o h o lu w wydy c h an y m po w ietrzu. N a te j sam ej u licy w rę c e drogów ki w p ad ł rów nież ro w erzy sta m ający 0,6 p ro m ila alkoholu. Jechali na kradzionym. może zaprow adzić dw ie mieszkanki Bobrka za kratki T zdjęć naw et z odległości 100 metrów. Przy okazji obserw ow ano, czy p a sażerowie jeżdżą z zapiętymi p asa mi i czy przew ożone dzieci siedzą w fotelikach. W sum ie punkty karne i m andaty zapłaciło 20 kierowców. Po stówie otrzymało również 4 pa sażerów. N atom iast nie stwierdzono ani jednego przypadku przewożenia dziecka poza fotelikiem. Eg. Rozbój w parku Bandzior na Miarki. Z miłości do strażaków Głupia zabawa. S p o lic ji w ynika, że zn ajd u ją c y się p o d w pływ em alk o h o lu 29-latek, n ie m ogąc n o rm a ln ą d ro g ą dostać się d o m ie sz k a n ia sw ojego ojca, p ostanow ił w ejść ta m przez okno, korzystając z gzymsu. M ężczy zn a d o s ta ł s ię ta m od strony kory tarza, je d n a k po p rz e j ściu kilku m etró w stra c ił ró w n o w agę i r u n ą ł n a ch o d n ik. O fiara p o n io sła śm ierć n a m iejscu. Wyja ś n ia n ie m okoliczności z d a rz e n ia z a jm u ją się p o lic ja n c i z b y to m skiej kom endy. Eg. Akcja policji. Kierowcy jeżdżący po naszych drogach bez zapiętych pasów bezpieczeństwa narażają się na stuzłotowy mandat. Zapominalskich, niestety, nie brakuje. Agresywne kobiety. Niedobra wróżka. N a tarsza pani u d ała się na strych w budynku przy ulicy Grottge ra. C hodząc po pom ieszcze niu, nie zorientow ała się, że znajdu je się w jego części w ystającej poza głów ną ścian ę budynku. N ieszczę ściem d la niej d re w n ian a podłoga z przegniłych d esek nie w ytrzym ała ciężaru i kobieta sp ad ła n a ziem ię z wysokości trzeciego p iętra, pono sząc śm ierć n a m iejscu. Do k o le jn e g o w y p ad k u d oszło w m in io n y p o n ie d z ia łe k około go dziny Ze w stępnych u sta le ń Nie lubisz pasów? To zapłacisz DMUCHW J TU, N a ulicy Z ab rzań sk iej p o licjan ci z k o m isa ria tu w S zom bierkach zatrzy m ali dw óch m łodych mężczyzn w w ieku 18 i 19 lat. P o d e jrz e w a się ich o to, że 5 w rześn ia w łam ali się do piwnicy, k ra d n ą c sta m tą d dw a kom plety kół sam o ch o dow ych oraz m etalo w e e le m en ty w y posażenia pojazdów. 8 września ŻYCIE BYTOMSKIE 11 d ze n iu o kazało się, że p o jazd został sk ra d z io ny w R ybniku. Włamanie do piwnicy. P o licjan ci zatrzym ali d w ie m ieszkanki B obr ka w w ieku 28 i 29 lat. K obiety są p o d e jrz a n e o to, że 4 m a ja tego roku ra z e m z innym i osobam i pobiły i doprow adziły do sta n u b e z b ro n n o ści m ężczyznę, po czym sk rad ły m u te le fo n ko mórkowy, zegarek, d o ku m enty oraz d ro b n ą su m ę pieniędzy. ry w k i m oże je k o szto w ać o s ie m la t o d sia d k i. Od p o cz ątk u te g o ro k u byto m scy stra ż a cy o d e b ra li 24 te le fo n y o d o sób in fo rm u ją c y c h o n ie is t n iejąc y ch p o żarach. Były to in fo r m a c je p rzek a zy w an e e w id e n tn ie z ło ś liw ie. Z d a n ie m b r y g a d ie r a A dam a W ilka, z a stę p c y k o m e n d a n ta b y to m sk iej straży, z d a rz a ją się telefo n y od b y to m ian z a n ie p o k o jo n y c h s y tu a c ja m i z a sta n y m i n a ulicy. C zasam i o k az u je się, że z a g ro ż e n ie n ie is tn ie je, je d n a k s tra ż a c y w s to s u n k u d o ta k ic h o só b n ie m a ją p r e te n s ji. W ich p ra cy o czyim ś życiu lu b m ie n iu d e c y d u ją c z ę sto s e k u n d y i ż a d nego z d a rz e n ia p rz e c h o d n ie n ie m o g ą ignorow ać. Eg. m ie c h o w ic k im k o m isa r ia c ie p o lic ji z jaw ił się 2 2 -letn i p o b ity bytom ianin, któ reg o n a p a d n ię to w o k o li cach P a rk u L udow ego przy ulicy F ren zla. Z re la c ji m ężczyzny wy n ik ało, że k ied y s ie d z ia ł n a ław ce n a p rz y s ta n k u auto b u so w y m, p o d eszła do niego m łoda k o b ieta i p o p ro siła o poczęstow anie p a p ie rosem. P rzyszła o fia ra sp e łn iła je j p rośbę i niezn ajo m a odeszła w kie ru n k u p o b lisk iej ław ki, n a której sie d z iała z mężczyznam i. Po chwili kobieta w róciła z dwój ką z nich. Tym razem natręci zażąda W li pieniędzy n a piwo, a kiedy 22-late k odmówił, zaczęli go bić i kopać. W końcu o b ezw ład n io n ej o fierze zabrali plecak z telefonem komórko wym oraz portfelem z pieniędzm i. P o s ta w ie n i n a nogi p o lic ja n ci ro z p o c z ę li p e n e tr a c ję te r e n u i w krótce zatrzym ali 33-letnią ko b ie tę i je j 3 1 -letn ieg o k o m p an a. 33-latka m iała przy sobie zrabow a ny telefo n komórkowy. P a ra tra fiła do izby w ytrzeźw ień, a n a stę p n ie do aresztu. Z a p o p ełn io n y rozbój grozi im k a ra do 12 la t w ięzienia. U stalen ie danych drugiego z męż czyzn je s t kw estią czasu. Eg. Kierowca z piwem w ręku Telefon na policję. Dyżurny komisariatu policji w Szombierkach otrzymał informację od mieszkańca, zaszokowanego widokiem mło dego kierowcy, prowadzącego samochód z puszką piwa w ręku. o z d a r z e n i a d o sz ło o k o ło g o d z in y 4 n a d ra n e m. Z d e n e rw o w a n y b y to m ian in p o w ia d o m ił p o lic ja n tó w, że w ła śn ie w idzi ja d ą c e g o u lic ą Z a b r z a ń s k ą w k ie r u n k u c e n tr u m m ia sta v o lk sw ag en a golfa, p ro w a d zo n eg o p rz ez m ło d eg o m ężczy znę, p o p ija ją c e g o piw o z puszki. W ysłany w pościg p a tro l zatrzy m ał golfa n a u licy Ł ag iew n ick iej. P ro w a d z ą cy go 25 -letni m ie sz k a n ie c c e n tr a ln e j P o ls k i m ia ł 1,2 D K O N D O L E N C J p ro m ila alk o h o lu w w ydychanym po w ietrzu. A m ato r n a p o ju z p ia n k ą został n a ty ch m iast zatrzym any, a je g o p o ja z d tr a f i ł n a p a rk in g strzeżony. N ie był to k o n iec t a r a p ató w 25-latka. P o lic ja n c i szybko u s ta lili, że m ężczyzna od dw óch la t n ie p o sia d a p ra w a jazdy, k tó re o d e b ra n o m u n a m ocy w yroku ad m in istra c y jn e g o. M ieszkańcow i c e n tra ln e j Polski grozi te ra z k a ra do 2 la t pozbaw ie n ia w olności i k a ra p ien iężn a. Eg. E Jacku, przyjmij nasze kondolencje po stracie ŚP. Brata Przyjaciele z Ż ycia Bytomskiegox

12 12 ŻYCIE BYTOMSKIE Środek życia J a k w y p ro w a d z ić te a tr z k ry zy su? Kłopoty ŚTT. Po 22 latach działalności Śląski Teatr Tańca znalazł się w stanie finansowej zapaści. Przez ostatnie 10 lat otrzymywał od gminy zbyt mało środków - nie starczało ich nawet na płace. By móc funkcjonować, teatr zmuszony był do łatania dziur budżetowych pieniędzmi z dotacji na realizację zadań zleconych. / ląski T eatr T ańca je s t insty tu c ją g m in n ą - utrzym y w a n ą przez sam orząd B ytom ia (O perę Ś ląsk ą oraz M uzeum G ór n o ś lą s k ie p ro w a d z ą i fin a n s u ją w ład ze w ojew ódzkie). Założy! go w 1991 roku Ja c e k Łum iński - wów czas m łody, o b ie c u ją c y ta n c e r z i choreograf. Ł um iński w Bytom iu stw orzył z niczego, od pod staw zespół ta ń c a w spółczesnego i teatr, który o siąg n ął św iatow ą renom ę. N a jeg o z a p ro sz e n ie do B ytom ia n a M iędzynarodow ą K o n feren cję Ś T a ń c a W spółczesnego i F e stiw a l Sztuki T anecznej co ro k u przyjeż d żały n a jle p s z e zespoły z całeg o św ia ta. W ład ze B y to m ia zaw sze podkreślały, że Ś ląski T eatr T ańca to nasz pow ód do dumy. P a ra d o k s a ln ie - za tym i d z ia ła n ia m i n ie szło do stateczn e w sp arcie fin an so we. J a c e k Ł um iński stw ierdza: D ług Teatru w w ysokości 630 ty s ię c y z ło ty c h n a r a sta ł od lat w w yn ik u trw a ją ceg o od ponad d ziesięciu lat niedofinansow ania podstaw ow ej d zia ła ln o ści in sty tucji - subw encja wystarczała je dynie na pokrycie 7 do 8 m iesięcy funduszu płac. D ziury budżetowe był od lat łatane z dotacji c elo wych na realizację działań zleco nych. W arto dodać: su b w en cja to kwo ta, ja k ą g m in a p rz ez n ac z a ze sw e go b u d ż e tu n a d z iała ln o ść te a tru : fu n d u sz p łac, koszty a d m in is tra c y jn e. D o ta c je c e lo w e to ś r o d ki z fu n d u szy zew n ętrzn y ch - n a przykład U rz ę d u M arszałkow skie go, M in iste rstw a K u ltu ry i D zie d z ic tw a N a ro d o w e g o, fu n d u sz y u n ijn y c h. Z g o d n ie z p ra w e m n ie m ożna ich p rzezn aczać n a b ie ż ą cą d ziałaln o ść (np. w y n agrodzenia pracow ników ). Ze słów J a c k a Łum iń sk ieg o w ynika, iż s z ta n d a ro w a in s ty tu c ja a rty sty c z n a gm iny B ytom o d la t p ro w a d z iła sw o istą in ż y n ie rię fin a n so w ą, aby móc p rzetrw ać. Chcę kontynuować swoją misję Rozmowa z Jackiem Łumińskim, dyrektorem Śląskiego Teatru Tańca - Czy nie chce pan już być dyrek torem Śląskiego Teatru Tańca? - W ręcz p rzeciw n ie. 20 la t te m u p rz y c h o d z ą c do B y to m ia p rz e d s ta w iłe m p la n i h a r m o n o g r a m r e a l iz a c j i p r o j e k tu p o d n a z w ą Ś lą sk i T e a tr T ań ca. To w szystko zo stało z re a liz o w a n e. R ozpoczy n a ją c z poziom u z e ro, od n ic z e go stw o rzy liśm y tu ta j ro z p o z n a w aln y i c e n io n y w c ały m św ie c ie z e sp ó ł o ra z n a jw ię k sz y m ię d z y n aro d o w y fe stiw a l ta n e c z n y w te j czę ści E uropy. T eraz c h c ia łb y m k o n ty n u o w a ć tę m isję. O p ra c o w a łe m i z ło ż y łe m w U r z ę d z ie M iejsk im o b szern y d o k u m e n t za ty tu ło w a n y S tra te g ia Ś ląsk ieg o T e a tru T a ń c a W m aju p rezyd en t B ytom ia o g ło s ił k on k u rs na sta n o w isk o dyrektora Ś ląsk iego Teatru Tań ca. N ie z g ło s ił pan w ów czas sw o je j kandydatury, k on k u rs pozo sta ł nierozstrzygnięty. - W czesną w io sn ą ów czesny p re z y d e n t P io tr Koj w raz ze sw o ją z a stę p c z y n ią złożyli p ro p o zy c ję, abym o b ją ł stanow isko d y re k to ra artystycznego i sk u p ił się n a d z ia ła ln o ś c i arty sty c z n e j, n a to m ia s t stanow isko d y re k to ra naczeln eg o pow ierzyć kom uś innem u. B yłem gotowy przyjąć ta k ie rozw iązan ie i dlatego n ie zgłosiłem sw ojej k an d y d a tu ry do k o n k u rsu. W ówczas n a s tą p iła s e r ia ruchów, któ ry ch się n ie sp o d ziew ałem. Z o rie n to w a łe m się, że d y re k to r do sp raw a rty sty czn y ch ta k n a p ra w d ę n ie b ę d z ie p o s ia d a ł żadnych u p ra w n ień. R e a ln a staw ała się sytuacja, w której Ś ląski T eatr T ańca został by sprow adzony do ran g i p ro w in cjo n aln eg o zespołu, d ziałając e g o w in sty tu cji p rzy p o m in ającej b a r dziej d o m k u ltu ry niż teatr, a d la m n ie w o g ó le n ie b yłoby w n im m ie js c a. P r z e d s ta w ia łe m sw o je ra c je, sp o ty k a łem się z w ładzam i m ia sta w łaściw ie co ty d zień, a le n ic z te g o n ie w y n ik a ło. D o sz e d łe m w ięc do w niosku, że tru d n o, a b y m rozm ow y o przyszłości Ś lą sk ieg o T e a tr u T a ń c a p ro w a d z ił n a p o z io m ie d ż e n te lm e ń s k ic h u zg o d n ień, k tó re w każdej chw ili m o g ą o k a za ć się d la w ład z m ia s ta n ie w ią ż ą c e. D la te g o o fic ja l n ie z ło ż y łe m w U rz ę d z ie M ie j sk im S trate g ię Ś ląskiego T e atru T a ń c a J e s te m g o to wy p rz y ją ć o d p o w ie d z ia ln o ść za je j w d ro że n ie. C h w ilam i tr u d n o je d n a k w ierzyć, że m iasto zain te- re s o w a n e je s t ta k ą m ożliw ością. P a n i k o m isarz bez k o n su lta c ji ze m n ą p rz y ję ła nowy s ta tu t Ś ląsk ie go T e a tru T ańca. D aje o n m ożli w ość d e c y d o w a n ia p rezy d en to w i m ia sta o w szystkich sp raw ac h te a tru, ro z d z ie la fu n k c je d y re k to ra i d y re k to ra artystycznego, a te m u d ru g ie m u p ra k ty c z n ie n ie d a je ż a d n y ch u p ra w n ie ń. R ó w n o c z e śn ie zacząłem dośw iad czać inge re n c ji w m o ją k o m p e te n c je ja k o d y re k to ra, łą c z n ie z su g e s tia m i d o ty czą cy m i ru c h ó w k a d ro w y ch w te a trz e. - A m oże n ie radził pan sob ie z m en ed żersk im nadzorem nad teatrem? Na początku roku ujaw- K ry zy s n a s t ą p ił n a p o c z ą tk u te g o ro k u. J a c e k Ł u m iń s k i z ło żył w p r o k u r a tu r z e d o n ie s ie n ie o p o p e łn ie n iu p rz e stę p stw a przez sw ego z a stę p c ę do sp ra w rozw o ju R o m a n a K. P o staw io n o m u już z a rzu ty. R o m a n K. p o d e jr z a n y je s t w ła śn ie o n ie p ra w id ło w o śc i w ro z lic z a n iu d o ta c ji z e w n ę trz nych. W w yniku te j sp raw y Ś ląski T e a tr T a ń c a u t r a c i ł m o żliw o ść s t a r a n i a s ię o k o le jn e d o ta c je z e w n ę trz n e - w yszło n a jaw, że p o p r z e d n i e r o z lic z o n e z o s ta ły n iep raw id ło w o. W m a ju p r e z y d e n t B y to m ia o g łosił k o n k u rs n a d y re k to ra Ś lą skiego T e a tru T ańca. N ie s ta n ą ł d o n ie g o J a c e k Ł u m iń sk i. K o n k u rsu n ie rozstrzygnięto. O becnie Ł u m iń sk i w ciąż je s t d y re k to re m ŚTT. J e d n a k w zw iązku ze zm ia n ą p rz e p isó w u staw o w y ch m oże p o zo stać n a ty m sta n o w isk u ty l ko do k o ń ca roku. Do teg o czasu w ładze B ytom ia pow inny rozpisać i rozstrzygnąć k o n k u rs n a s ta n o w isko d y re k to ra. M ogą też zrezy gnow ać z p ro c e d u ry konkursow ej i po u zy sk an iu pozytyw nej o p in ii m in is te rs tw a k u ltu ry m ian o w ać n a to sta n o w isk o Ł u m iń sk ie g o, p rz e d łu ż a ją c m u ty m sam ym k a d e n c ję. J a c e k Ł u m iń sk i j e s t d z iś ta k że d z ie k a n e m m a ją c e g o s ie d z i b ę w B y to m iu W y d z ia łu T a ń c a P a ń stw o w e j W yższej S zkoły T e a tr a ln e j w K rak o w ie. W ro zm o w ie z Ż yciem B ytom skim, k tó rą p u b lik u je m y p o n iż e j, Ł u m iń sk i po raz p ierw szy m ów i p u b lic z n ie o k ry z y sie, w ja k i m z n a la z ł s ię Ś lą s k i T e a tr T a ń c a. D e k la r u j e ró w n ie ż, że c h c e n a d a l k i e r o w ać in sty tu c ją, k tó rą w B ytom iu stw o rzy ł i k tó ra z y sk ała św ia to wy p restiż. n iono n iep ra w id łow ości, ja k ich c h a n ia d z iu ry w n aszym b u d ż e d o p u ścił się pana zastępca - dy cie kolejn y m i d o ta c ja m i celow y rektor do spraw rozwoju. Sprawę mi. O stateczn ie n a s tą p iła zapaść bada p ro k u ra tu ra, p o sta w io n o fin a n so w a i kryzys te a tru : zo sta m u ju ż zarzuty. liśm y z d łu g ie m, z a b lo k o w a n e - Mój z a stę p c a, b ę d ą c y ró w n o zostały m ożliw ości po zy sk iw an ia c z e śn ie d y re k to re m ds. rozw oju ko lejn y ch d o ta c ji celow ych. o tr z y m a ł s z e r e g k o m p e t e n c ji - Przejdźm y do program u po w k w e stia c h a d m in is tra c y jn o -fi zy ty w n eg o. J a k ie r o z w ią z a n ie n an so w y ch. O b o w iązu jące p rz e byłoby najlep sze - żeby utrzym ać p is y d a w a ły m i p ra w o ta k ie g o rangę i p restiż teatru, a rów no sc e d o w a n ia o bow iązków n a sw e c z e śn ie w yprow adzić go z fin a n go z a s tę p c ę. Z a u f a łe m m u, bo sow o-organ izacyjnego kryzysu? d z ia ła ln o ś ć in s ty tu c ji n ie m oże - O p ra c o w u ją c S tr a te g ię o p i e r a ć s ię n a j e d n e j o s o b ie. Ś lą s k ie g o T e a tr u T a ń c a N iestety, to z a u fa n ie zostało n a d 2027 s ta r a łe m się o k re ś lić, ja k użyte. K ied y z o rie n to w a łe m się, u n ik n ą ć p o d o b n y ch p ro b le m ó w że m ogło d o jś ć d o n ie p r a w id ło w p r z y s z ło ś c i. D o k u m e n t t e n w ości - z a w ia d o m iłe m p ro k u r a o p ie r a s ię n a a n a liz ie s y tu a c ji tu r ę o p o d e jr z e n iu p o p e łn ie n ia o ra z p ró b ie o k re ś le n ia je j p rzy p rz e stę p stw a. R ó w n o cześn ie m u czyn. A by u n ik n ą ć je j p o w tó rz e szę zaznaczyć, że od 10 la t sy s te n ia, p ro p o n u ję o k re ś lo n y sy stem m a ty c z n ie in fo rm o w a łe m U rz ą d o r g a n i z a c j i o b ie g u d o k u m e n M iejsk i o sy tu a c ji, ja k a is tn ie je tów, ro z lic z a n ia i w e w n ę trz n e g o w te a trz e. O trzym yw aliśm y ś ro d m o n ito rin g u. N a s tę p n a s p r a w a ki n a d z ia ła ln o ś ć w y sta rc z a ją c e to k w e s ti a d o t a c j i m i a s t a d l a n a 6, m a k sy m a ln ie n a 9 m iesięcy. Ś lą s k ie g o T e a tr u T a ń c a, k tó r e I n ie m ów ię tu ta j o d z ia ła ln o ś c i n ie m oże być p o n iż e j m in im u m m e ry to ry c z n e j, a le ś ro d k a c h n a p r z e tr w a n ia. Z a p ro p o n o w a łe m w y p ła tę p e n s j i p ra c o w n ik ó w. j ą n a p o z io m ie 1 m ilio n a 100 ty W k o ń c u z o s ta liś m y n a k o n ie c sięcy złotych ro c z n ie - to z ap ew 2011 ro k u z o lb rzy m im i d łu g am i.ni sw o b o d n e d z ia ła n ie z m ie s ią T e n k r a c h m o ż n a b y ło p r z e w i ca n a m iesiąc, p o k ry w ając p e n sje d zie ć. W ład z e m ia s ta w ie d z ia ły i koszty a d m in istra c y jn e. N a in n e o sy tu acji, je d n a k w ygodniej było p ro je k ty je s te ś m y w s ta n ie pozy u d a w a ć, że n ic s ię n ie d z ie je : skiw ać fu n d u sz e z e w n ę trz n e, a le p rz e c ie ż te a t r d z ia ła ł. To w szyst m u s im y m ie ć z a g w a ra n to w a n e ko o d d a w n a s p r z y ja ło ry zy k u śro d k i n a p o d staw o w e d z ia ła n ie. w y s tą p ie n ia n ie p r a w id ło w o ś c i O czyw iście, k ied y z o sta n ie u k o ń fin an so w y ch. c z o n a a d a p t a c j a p o m ie s z c z e ń - Mówi pan, że pien ięd zy było d a w n e j k o p a ln i R o z b a rk, g d zie zaw sze za m ało. Jak w ię c d zia te a t r m a z n ale źć n o w ą sie d z ib ę ła ł teatr? - koszty n aszego fu n k c jo n o w a n ia - P ozyskiw aliśm y śro d k i z fu n b ę d ą m u s ia ły w zro sn ąć o śro d k i d uszy zew n ętrzn y ch. W ydaje się, u trz y m a n ia teg o b u d y n k u. że w g m in ie is tn ia ła a k c e p ta c ja - W ciąż j e s t pan d yrek torem ta k ie g o s ta n u rzeczy, w k tó ry m Ś ląsk iego Teatru Tańca. Ś ląsk i T e a tr T a ń c a n a w e t ja k b ę - S k ła d a ją c S tra te g ię Ś lą sk ie d zie m iał za m ało pieniędzy, to so go T e a tru T ań ca z a d e b ie p o rad z i. W re z u lta c ie p o jaw ił k la ro w a łe m, że c h c ę n a d a l p r o się p ro b le m ro z lic z a n ia d o ta c ji w ad zić w B ytom iu te a tr, k tó re m u celow ych ze ź ró d eł zew nętrznych. p o ś w ię c iłe m 20 la t życia. To e fe k t k ilk u le tn ic h p ró b zapy MARCIN HAŁAŚ. Spłynie Wisłą na tratwie z butelek Niecodzienny spływ. 17 września bytomianin Wiktor Wieczorek rozpoczął spływ do uj ścia Wisły. Młody instruktor szkoły przetrwania porusza się tratwą wykonaną z butelek. e s t to ju ż d r u g a w y p ra w a W ik to r a w ty m r o k u. L a te m w p o rz e n a jw ię k s z y c h u p a łó w p rz e m ie rz y ł p ie s z o r z e kę S o łę o d ź ró d e ł d o u jś c ia, ży w ią c s ię ty m, co z n a la z ł. T ym r a z e m w y p ra w a z a p o w ia d a się n a z n a c z n ie tr u d n ie js z ą. P r z e d e w sz y stk im W isła o s ią g n ę ła te g o l a t a r e k o r d o w o n is k i p o z io m, k tó ry w r e jo n ie W arszaw y u n ie m o ż liw ia ż e g lu g ę w ię k sz y m j e d n o stk o m. T y m c z a s e m W ik to r W ie c z o r e k z a p la n o w a ł ro z p o c z ę c ie J Wiktor Wieczorek w y p ra w y tu ż za z a le w e m w Goc z a ł k o w ic a c h. J a k s a m p r z y z n a je, z u w a g i n a p ro g i rz e c z n e i p ły tk ą w o d ę d w a p ie r w s z e d n i b ę d ą n a jt r u d n i e js z e. N a sz c z ę śc ie tr a tw a, w y k o n a n a z p la s tik o w y c h b u te le k, s ty r o p ia n u i d re w n ia n y c h e le m e n tó w s p i ę ty c h ta ś m a m i i lin k ą, m a n i e w ie lk ie z a n u r z e n ie. J e d n o s tk a p rz y p o m in a n ie c o k a ja k o w y m i a r a c h 2,6 m e t r a n a 70 c e n ty m e tró w. D la p r z y s p ie s z e n i a p o r u s z a n ia s ię b y to m ia n in u ży je w io sła.w y p ra w a m a p o trw a ć d w a ty g o d n ie, je d n a k d o k ła d n y te r m i n w p ły n ię c ia tr a tw y p a n a W ik to r a d o Z a to k i G d a ń s k ie j j e s t n ie m o ż liw y d o p o d a n i a. P o d ro d z e b y to m ia n in a c z e k a ją lic z n e p rzeszk o d y, p ro g i w o d n e, śluzy, z a p o ry i w ie lk i za le w w e W ło cław k u. P a tr o n a t p ra s o w y n a d w y p ra w ą o b ję ł a r e d a k c j a Ż y c ia B y to m s k ie g o, a je d n y m z je j sp o n so ró w j e s t g m in a B ytom. W ięcej o p rz y g o d z ie b y to m ia n i n a n a p is z e m y p o je g o p o w r o c ie d o dom u. S.

13 Mundury, pojazdy i grochówka Impreza na plantach. Mieszkający w Radzionkowie miłośnicy wojskowości mieli w minioną sobotę swoje święto. Na plantach w Rojcy zorganizowano cieszący się ogromnym zainteresowaniem II Piknik Służb Mundurowych. Środek życia ŻYCIE BYTOMSKIE 13 Festiwal Globalny Lokalnie Na Rynku o Afryce. Polska Akcja Humanitarna i Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi były głównymi organizatorami bytomskiego epizodu przedsięwzięcia pod nazwą Festiwal Globalny Lokalnie". Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem. F estiw al G lobalny L okalnie odbyw ał się w k ilku m iastach naszego kraju. Głównym celem tego przedsięw zięcia było szerzenie w iedzy o p ro b le m ach krajów południow ej Afryki. Szczególnie chodziło tutaj o Sudan Południowy. Od kilku lat Polska Akcja H um anitarna jest bow iem zaangażowana w budowę studni w tym kraju, zmagającym się z ustaw iczną klęską suszy. N a bytomskim Rynku zorganizow ano szereg działań. Część z nich d la najm łodszych dzieci przygotow ali ich starsi koledzy ze szkół śre d n ic h. D użym z a in te re so w a n iem cieszyła się gra planszow a,,woda w Sudanie Południowym, prow adzona przez przedstaw icieli Polskiej Akcji H um anitarnej przy w sparciu w olontariuszy z IV LO, ZSTiO oraz G im nazjum n r 8. N ajmłodsi uczestnicy m ieli możliwość w ysłuchania bajek afrykańskich oraz muzycznej interpretacji tekstów. N iektóre pomysły edukacyjne były niecodziennie - dzieciom zaproponow ano, aby kilkanaście metrów przeszły, niosąc butlę z w odą na... głowie. Miało to uzmysłowić im tru d czarnych kobiet z krajów afrykańskiego p o łu d n ia, k tóre w odę w stągw iach niosą n a głowach na dystansach przekraczających 5 kilometrów. Tyle bow iem dzieli ich domy od najbliższej studni. W nam iocie Polskiej Akcji Hum a nitarnej zlokalizowano punkt informacyjny, w którym pracownicy PAH mówili o akcjach charytatyw nych i działalności swojej organizacji. Każdy, kto zrobił zakupy w Sklepiku Przyjaciół Polskiej Akcji H um anitarnej, przyczynił się do w sparcia k am p an ii i akcji prow adzonych przez nią. W bytom skiej edycji Festiw alu Lokalnego G lobalnie wzięło w sum ie udział około pół tysiąca dzieci i młodzieży. Do zorganizowania p rz e d się w z ię c ia przyczyniły się D orota Poloczek z Gim nazjum n r 8, Sylwia Tubis z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Wioletta K apela z ZSO n r 3 oraz Joanna F urtak z IV LO. K oordynatorem całości była A nna Dziadek. (m) I m prezę wspólnymi silam i przygotow ały w ładze m iasta oraz radzionkow skie Stow arzyszenie R adiotechników R ad ar. N a ich zaproszenie n a pik n ik przybyli żołnierze, policjan ci, strażacy oraz strażnicy miejscy. Ich popisy, pokazy i um iejętności podziw iali mieszkańcy. Strażacy chw alili się sw oim sprzętem, w ykorzystyw a nym podczas akcji ratunkow ych, strażn icy m iejscy z k olei z a p ra szali chętnych do radiow ozu, który m n a co d zień p a tro lu ją u lice R E K L A M A m iasta. W ojskowi przyw ieźli n a p ik n ik specjalistyczne stacje r a diolokacyjne oraz broń. Ta ostatn ia przydała się podczas tren in g u strzeleckiego. Poza tym żołnierze goszczących w R adzionkow ie je d nostek gorąco zachęcali m łodych m ężczyzn do zaciągnięcia się do arm ii. N ie z a b ra k ło też p rz e d staw icieli Izby C elnej. O blegane było sto isk o z o d z ie ż ą m ilita r n ą różnego typu, tłum y oglądały z bliska m otocykle członków tarnogórskiego K lubu 22. Podziw wzbudziły pokaz m usztry paradnej autorstw a O rkiestry Wojskowej Sił Pow ietrznych z Bytom ia i spektakl w w ykonaniu grup rekonstrukcji historycznych. Jego członkow ie w cielili się w role żołnierzy w ojsk sow ieckich, polskich oraz am erykańskich. N a w o jsk o w y m p ik n ik u n ie m o g ło o c z y w iś c ie z a b r a k n ą ć pysznej grochów ki serw o w an ej w p ro s t z k o tła. O o p ra w ę m u zyczną zad b ały zespoły N as T ro je i A shnbecher. izo

14 14 ŻYCIE BYTOMSKIE Jubileusz Domu Nadziei" Bobrek. Życie dzielnic Historia ginie w oczach Katolicki Oś rodek M ie c h o w ite. Unikalny w skali regionu kompleks budynków parafii ewangelicko- Dom Nadziei" obchodził sie augsburskiej niszczeje w przerażającym tempie. Wszystkiemu winna jest działalność demnastą rocznicę działalności. lacó w k a ja k o je d y n a w poł u d n io w e j c z ę ś c i P o l s k i z a jm u je s i ę t e r a p i ą i w s p i e r a n i e m m ło d y c h o s ó b u z a le ż n io n y c h od a lk o h o lu i n a r k o tyków. P rz e b y w a w n ie j k il k a n a ś c ie osób, k tó re p o d o k ie m sp e c ja lis tó w w a lc z ą o p o w ró t do n o rm a ln e g o życia. W ielu z n ic h o d n o si su k c e s, w ie lu te ż po k o le jn y m u p a d k u w ra c a do z lo k a li zow anego przy u lic y K o n sty tu c ji o śro d k a. Je g o ju b ile u s z s ta ł s ię o k a z ją d o z o r g a n iz o w a n ia m iłe j u r o czystości. J e j u c z e stn ic y m o d lili s ię n a m szy ś w ię te j, a w c z ę ści n ie o fic ja ln e j sp o tk a li się n a g ril lu, a ta k ż e ro z e g r a li m ecz s i a t ków ki. P o d z ię k o w a n o te ż s p o n s o r o m p la c ó w k i i n a g ro d z o n o szkoły, k tó re p rz y łą c z y ły się do a k c ji p ro p a g o w a n e j p rzez D om N a d z ie i. Ic h u c z n io w ie n a z a k o ń c z e n ie ro k u s z k o ln e g o n ie k u p o w a li sw y m n a u c z y c ie lo m zw yczajow ych kw iatów, a zao sz częd zo n e p ie n ią d z e p rz e z n a c z a li n a w s p a rc ie b y to m sk ieg o o ś ro d ka. P ie n ią d z e s ą m u p o tr z e b n e d o z b u d o w a n ia n o w ej siedzib y. T a d o ty c h c z a s o w a j e s t ju ż zbyt m a ła w s t o s u n k u d o p o tr z e b, a p o za ty m ze w zg lęd u n a koszty n ie o p ła c a się je j re m o n to w a ć. Szkoły, k tó re z e b ra ły n a jw ię k sz e sum y, o trz y m a ły a tr a k c y jn e n a grody. aure wydobywcza kopalni Bobrek-Centrum". P O G Ł O S Z E N I o p ę k a n e ściany, ty n k sy p ią cy s ię n a głow y i z a b u d o w a n ia, k tó r e p r z e c h y la ją się d o sło w n ie w oczach - to o b e c n ie co d zien n o ść p a ra fii. Z obaw y p rz e d b e z p ie czeń stw em w iern y ch P a ń stw o w y I n s p e k to r N a d z o ru B u d o w la n e g o b y ł z m u szo n y d o z a m k n ię c ia kościoła. S tało się to P w io sn ą tego ro k u. Od te g o czasu prob o szcz k sią d z J a n K u rk o o d p r a w ia n a b o ż e ń s tw a w k a p lic y w d o m u o p ie k i O stoja P o k o ju. T em u w yb u d o w an em u w p o łow ie la t 90. n o w o czesn em u o b iek to w i rów n ież grozi zagłada. P ro b lem y rozpoczęły się n a p o czątku roku, kiedy pod p a ra fią roz E Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Pl. Kościuszki 11, Bytom Tel.: (32) , Fax: (32) SMS z informacją o braku wody na Twoją komórkę Przerwa w dostawie wody? Awaria wodociągowa? Teraz nasi Klienci mogą otrzymywać informacje o tych zdarzeniach SMS-em. W trosce o komfort Klientów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. od 1 września uruchomiło nową usługę - powiadamianie o awariach wodociągowych i przerwach w dostawie wody poprzez SMS, który będzie wysyłany bezpośrednio na Państwa telefon komórkowy. USŁUGA JEST BEZPŁATNA Jedyny koszt to jednorazowa opłata za wysłanie przez Klienta SMS-a pod numer z adresem (nazwa ulicy lub placu i numer domu), dla którego Klient chce otrzymywać informacje. Koszt zgodny z taryfą operatora. To trzeba wiedzieć Inform acja będzie dotyczyła: przerw w do staw ie w o d y i awarii w od o cią g o w ych na tych ulicach, które zgłosi Klient, planow anych prac na sieci w o do ciągo w e j BPK Sp. z o.o., z k tó ry m i będą w iązały się p rzerw y w do staw ie w ody, aw arii w odo ciągo w ych, których plan ow an y czas usunięcia może przekroczyć 8 godzin, przerw w do staw ie w o d y niezależnych od BPK Sp. z o.o., o których Spółka zostanie wcześniej po w ia dom io na, innych zdarzeń pow odujących przerw y w dostaw ie w o d y lu b m ających w p ły w na je j param etry fizyko-chem iczne. Jeżeli d o jd zie d o d łu g o trw a łe j przerw y w do staw ie w ody, o trzym acie Państwo także info rm ację o tym, gdzie zna jd ują się punkty dostępu do czystej wody. Krok po kroku, czyli jak się zarejestrować? Jeżeli chcesz otrzym yw ać powiadom ienia o awariach i przerwach w dostawie w ody na telefon kom órkow y musisz jedynie: 1. Wysłać SMS pod num er telefonu o treści zawierającej adres, którego ma dotyczyć inform acja o przerw ie w do staw ie w o d y lu b w ystąp ie niu innych zakłóceń w do staw ie wody. 2. W treści SMS-a w ystarczy podać: ulicę lub plac i num er domu (bez polskich znaków). Przykład: strzelcow bytomskich Jeżeli Klient mieszka przy placu, w treści SMS-a należy dodać słowo plac" W przypadku braku słowa plac" BPK przyjmie, że wskazany adres dotyczy ulicy. Przykład: plac Sikorskiego Na jede n nu m e r można o trzym yw a ć inform acje dotyczące różnych adresów. Każdy adres należy zgłosić poprzez w ysłanie o d rę b n e g o SMS-a. Rezygnacja z usługi W każdej ch w ili K lient może zrezygnow ać z otrzym yw ania SMS-owych po w ia d o m ie ń o przerw ach w d ostaw ie w ody. Żeby w yrejestrow ać swój nu m er należy: 1. Wysłać SMS pod numer telefonu o treści zawierającej: ulicę lub plac i num er domu oraz dopisać informację: rezygnuję z powiadamiania (bez polskich znaków ). 2. poczęto eksp lo atację ściany. Od 20 m arca do 13 lip ca prow adzono ta m codzienne pom iary osiad an ia grun tu. R ezu ltat był szokujący, bow iem przez 3,5 m ie sią c a te r e n obniżył się aż o 94 centym etry, czyli o p ad ał o centym etr dziennie. W najgorszej sytuacji je s t d o m opieki d la sen io rów. T am w styczniu przechylenie budynku wynosiło 140 centymetrów, a obecnie je s t ta k duże, że różnica poziomów z jednego końca dom u do drugiego wynosi dziś 210 cm. W o k ro p n y m s ta n ie j e s t s ta ry d o m M atki Ewy, od k tó reg o ro z p o częła się h is to ria ośrodka. Jego p rz e d n ia część je s t p o p o d p ie ra n a stem p lam i, których w ciąż przyby wa. P roboszcz J a n K urko mówi, że to są z n iszczen ia w id o czn e z ze w n ą trz. W p iw n ic a c h w y ra ź n ie w id ać p ę k a ją c e fundam enty. P o ważny p ro b le m je s t rów nież z za bytkow ym b u d y n k iem Cisza Syjo nu. K opalnia nie zam ierza ponosić k o sztó w je g o n a p ra w y, b o w ie m b u d y n e k ju ż o trzy m ał o d szk o d o w ane. S tało się to je d n a k w 1985 ro k u i p a ra f ia n ie w id z ia ła w te dy ani grosza. Wszystko tra fiło do kasy m iasta. W tedy b u d y n e k n ie był je s z c z e w p isa n y do r e je s tr u zabytków. Do połowy lata te r e n p a rafii falow ał ja k ru c h o m e wydmy. W ybrzu szen ia w c h o d n ik a c h p o jaw iały się z godziny n a godzinę. W końcu szkody pokonały rów nież m u re k, p rzy b ra m ie w jazd o w ej, który pęk ł u n iem o żliw iając zam y k a n ie k o m pleksu n a noc. A ktualnie w sądzie znajduje się 8 pozwów skierow anych tam przez praw ników parafii. N ajbliższa roz p raw a dotycząca budynku kościoła odbędzie się 28 w rześnia i zapew ne zakończy się pierw szą ugodą z wladzam i górniczym i. K siądz K urko m a nadzieję, że będzie to początek rozw iązania problem ów parafii. Po kom pleksie przy ulicy M atki Ewy non stop p o ru s z a ją się robotnicy w ykonujący doraźne naprawy. N a praw dziw e prace, w tym n a pro stow anie dom u opieki, przyjdzie dopiero czas. N a razie ściana m inę ła te re n y p arafialn e, je d n a k g ru n t nad al osiada. JACEK SONCZOWSKI Przykład: strzelcow bytomskich 23 - rezygnuje z powiadamiania. Jeżeli Klient mieszka przy placu, w treści SMS-a należy dodać słowo plac" W przypadku braku słowa plac" BPK przyjmie, że wskazany adres dotyczy ulicy. Przykład: plac Sikorskiego 20 - rezygnuje z powiadamiania. Masz pytania? Dzwoń! D oda tkow e inform acje o usłudze SMS można uzyskać pod num erem tele fonu : (32) wew Segiet kompletnie wysechł B lachów ka. W ostatnim czasie w ogólnopolskich me diach pojaw iło się wiele wiadomości dotyczących suszy h yd rologicznej. O bjaw y te g o zjaw iska można było obserw ować także w Bytomiu. W sierpniu całkowicie wysechł potok Segiet. e s z c z e n ie t a k d a w n o s u c h e k o ry ta rz e k i p o to k ó w m o g liśm y o g lą d a ć ty lk o n a film a c h p rz y ro d n ic z y c h o e g z o ty czn y ch k ra ja c h. T ak ie s y tu a c je z a c z y n a ją s ię ju ż z d a rz a ć ta k ż e w P o ls c e. T eg o l a t a n a s z k r a j d o tk n ę ł a s u s z a h y d ro lo g ic z n a, czyli ta k a, k tó r a c h a r a k te r y z u je s ię n ie ty lk o s p a d k ie m p o z io m u w ód p o w ie rz c h n io w y c h, a le ta k że w ó d g ru n to w y c h. S u s z a h y d ro lo g ic z n a to n a jb a r d z ie j d r a sty czn y o b ja w n ie d o b o r u w ody - n im d o n ie j d o jd z ie, w y stę p u je s u s z a a tm o s fe r y c z n a, a n a s t ę p n i e s u s z a g le b o w a. W c a ły m k r a ju m o ż n a b y ło o b s e rw o w a ć o b ja w y ta k ie g o s ta n u rzeczy. N a Wi ś le w W a rsza w ie z a n o to w a n o n a jn iż s z y o d ć w ie rć w ie c z a s ta n w ody, a w B e s k id a c h w y s c h ły n i e k t ó r e z g ó r s k ic h p o to k ó w. S y m p to m y su szy h y d ro lo g ic z n e j z a o b se rw o w a ć m o ż n a b y ło t a k że w B y to m iu. W n a s z y m m ie ś c ie c a łk o w ic ie w y s e c h ł p o to k S e g ie t. P o to k S e g ie t to d o p ły w S zarle jk i o p ły w a ją c y t e r e n re z e r w a tu S e g ie t. W ody S e g ie tu tr a f i a j ą p rzez S z a rle jk ę, B ry n ic ę, C zarn ą P rz e m s z ę i P rz e m s z ę do Wisły. To o ty le c ie k a w e, że w ody k o ja r z ą c e j s ię z n a sz y m m ia s te m B y to m k i p ły n ą p rz e z K ło d n ic ę d o O dry. B y to m p o ło ż o n y j e s t b o w ie m n a tzw. w o d o d z ia le, czy li g ra n ic y p o m ięd zy d o rz e c z a m i g łó w n y ch p o ls k ic h rzek. W c z a sie te g o ro c z n y c h w a k a c ji p o to k S e g ie t p r z e s t a ł is tn ie ć. O soby s p a c e r u ją c e w p o b liż u je g o k o ry ta m ogły ob serw o w ać k o m p le t n ie w y s c h n ię te d n o. T a k a sy tu a c ja m o że się zd a rzy ć w czasie m a łe j ilo ści opadów J i n ie m a m y n a n ią żadnego w p ły w u - m ów i A n d rz e j P a n e k, n a c z e ln ik W ydziału E k o lo g ii U rz ę d u M ie jsk ie g o w B y to m iu. - P o zo sta je czekać, aż p rz y ro d a sa m a p o w ró ci w ty m za kresie do n o r m y i w p o to k u zn ó w p o ja w i się w oda. P a n e k d o d a j e, że p o d k o n ie c s i e r p n ia u k o ń c z o n o czy szczen ie k o ry ta i b rz e g u części p o to k u Seg iet. P r a c e te s p e c ja ln ie z a p la n o w an o n a m ie s ią c e w a k a c y jn e, k ie d y w S e g ie c ie p ły n ie zazw y czaj m a ło wody. T ym r a z e m sy t u a c j a z a sk o czy ła w y konaw ców - m o g li w y k o n y w ać p r a c ę p rzy z u p e łn ie su c h y m d n ie. B r a k w o d y w p o to k u S e g ie t to n ie je d y n y o b ja w suszy, ja k i z a o b s e r w o w a n o w B y to m iu. W s i e r p n iu m o żn a było z a p rz e sta ć o d p o m p o w y w a n ia w ody ze s ta w u B r a n d k a u z b ie g u u lic y C e ln e j i o b w o d n ic y p ó łn o c n e j. - Z a zw y c za j m ie liś m y p ro b le m y ze z b y t w y s o k im s ta n e m w o d y w ty m zb io rn ik u, trzeb a było za m o n to w a ć ta m d r u g ą p o m p ę m ów i A n d rz e j P a n e k. - Tego lata p o zio m w o d y o sią g n ą ł s ta n n o r m a ty w n y. M ożna było w str zy m a ć o d p o m p o w y w a n ie w ody, a m im o to n ie p rzeb yw a ło je j. T a kże w in n y c h n ie c k a c h b e zo d p ły w o w y c h n a te re n ie B y to m ia za n o to w a n o w y ją tk o w o n is k i p o zio m w ody. W c z w a rte k z a c z ą ł p a d a ć d eszcz. Być m oże w s k u te k ty ch o p a d ó w w p o to k u S e g ie t n a p o w ró t p o ja w i s ię w o d a. J e d n a k s p e c ja liś c i u p rz e d z a ją, że p r z e j ścio w e o p a d y d e sz c z u n ie za ż e g n a ją o b ja w ó w su sz y h y d r o lo g ic z n e j. Ż eby s y tu a c ja s ię z m ie n iła - p o tr z e b n e są c ią g łe o p a dy, tr w a ją c e co n a jm n ie j p rz e z ty d z ie ń. (m)

15 Ogłoszenia ELEKTRYCZNE ta n io USŁUGI ELEKTRYKA R E M O N TY - w y k o ń c z e n ia. A g e n c ja P ra c y A&J P a rtn e rs ROLETY, b r a m y, a u to m a t y k a, W H S y s te m, s e rw is, m o n ta ż b r a m, r o le t GŁA D ZIE, b e z p y ło w e h y d ra u lik a, m a 0 zł d o jazd. 3 2 / N ap raw y do m o w e te lew izo ró w, LCD, plazm a. lo w a n ie, p a n e le , w w w. fe d a x.p l 1/1189 G ŁA D ZIE, k a fe lk o w a n ie, w y k o ń c z e n ia SZYBKA p o ż y c z k a bez BIK do zł. w n ę tr z, w o d a, k a n a liz a c ja /1194 D oja zd. Tel (n r wpisu KRAZ ) zatru d n i PRACOW NIKÓW PRODUKCYJNYCH DO BRANŻY SAMOCHODOWEJ /o fe rta pracy czasow ej/ BEZPŁATNY DOJAZD DO GLIWIC! K o m p le k s o w e re m o n ty G Ł A D Z IE - k o m p le k s o w o / W yko ń cze n ia w n ę trz, k o m in k i. 1 / AGD I RTV NAPRAWY w domu k lie n ta. Dojazd b e zpłatny. 3 2 / , g ra tis! 5/ /1 2 ALE s zy b k a g o tó w k a, n a w e t z ł! P ro s te z a s a d y, b e z z b ę d n y c h fo rm a ln o ś c i. P ro v id e n t dn i w ty g o d n iu A N TE N Y te le w iz y jn e - m o n ta ż, n a p ra w a. 3 2 / , / A N T E N Y te le w iz y jn e - c y fr o w e, s a te li ta rn e Polsat, C +, N ". M o nta ż, nap ra w y, u s ta w ie n ia. D o m o fo n y, a la rm y. NEON 3 2 / G ŁAD Ź, k a fe lk o w a n ie, p a n e le, in s ta la Ś W IA D E C T W A e n e r g e ty c z n e cje w o d.-k a n., e le k try c z n e. 3 2 / , / /806 G O T Ó W K A d la o d r z u c o n y c h p rz e z b a n ki. D o ja zd. Tel / BAGA ŻÓ W K A /987 B R U K AR S TW O G LIW IC E.P L 3 2 / ; /10/12 CENTRALNE o g rz e w a n ie, w k ła d y ko m in o w e, w o d o m ie rz e, le g a liz a c ja, h y d ra u lik a, gaz, p ie c y k i g a z o w e, p a n e le, k a fe lk o w a n ie. 3 2 / , / /1149 HYDRAULIKA, k a fe lk o w a n ie e k ip y d o c ie p le n io w e na d o b ry c h w a r u n k a c h z a tr u d n ię /953 /12 1 / /1196 DO H A N D LU o b w o ź n e g o z a tr u d n ię /1149 1/ /1065 TRANSPORT, p rz e p ro w a d z k i /890 K A F E L K O W A N IE, p a n e le, g ła d z ie. W ID E O F IL M O W A N IE, te l / /124 4/12 K O M PU TER O PISAN IE 3 2 / K OM PUTEROW Y s e rw is, d o ja z d, w w w. e u ro h e lp.p l, /1200/12 w s tę p n y c h, ra ty m ie s ię c z n e. R ów n ie ż na d z ia ła ln o ś ć g o s p o d a rc z ą. D z w o ń /1182/12 NAUKA p a n e le. 3 2 / , KIEROWCĘ do ro z w o z u p iz z y z a tr u d nię /544/12 A N G IE L S K I, c e n t r u m, M ie c h o w ic e, S z o m b ie rk i /1133 k lie n ta /1122 CENTRALNE o g rz e w a n ie, w o d.-k a n., M A LO W A N IE, ta p e ty n a try s k o w e, re gaz. Tanio m o nty /1149 m ia s to w a w y p ła ta. 3 2 / , / NAPRAWA TELEW IZORÓW LCD. W itcza ka 86, DOJAZD BEZPŁATNY 3 2 / , C H W ILÓ W K I w d o m u k lie n ta - n a ty c h m ia s to w a w y p ła ta A N G IE LS K I, w s z y s tk ie p o zio m y / / e d u k o m 5/113 9 / lat W YSOKI POZIOM, SPRAWDZENI WYKŁADOWCY na rynku w w w.e d u ko m.p l te l /1202/12 JĘZYK n ie m ie c k i, k o r e p e ty c je /1235/12 KURS w ó z k ó w w id ło w y c h C Z Y S Z C Z E N IE d y w a n ó w, k a rc h e r. 1 / C ZY S ZC ZEN IE d y w a n ó w, k o m p le tó w w y p o c z y n k o w y c h / C ZY S ZC ZE N IE d y w a n ó w, ta p ic e r e k. 1/1159 M ATEM ATYKA /927 nn7ahanknw vnh c h e m ia, e le k t r o t e c h n ik a na rynku in fo lin ia : C Z Y S Z C Z E N IE t a p ic e r e k, d y w a n ó w (32) C ZY S ZC ZE N IE ta p ic e r e k, d y w a n ó w, M ATEM ATYKA M A T E M A T Y K A, fiz y k a, m e c h a n ik a, P r o fe s jo n a ln ie, n a jt a n ie j / /1 2 5 /5 9 1 /1 2 5/1123/12 Najtańsza oferta pożyczek - -r v fó p R A ^ P j) profinet w w w.p o z y c z k a w d o m u.p l 5 /1180/12 5 /8 2 4 /1 2 1/959 na k u rs y a n g ie ls k ie g o, ul. J a in ty 19, te l , w w w.m y s c h o o lo fe n g lis h. 1/1106 ELEKTROINSTALACJE- n a p r a w a, m o d e rn iz a c ja u p ra w n ie n ia PRZEPR O W A D ZK I, tra n s p o rt, m o n ta ż 5 / /1 2 R E M O N T Y w o d.-k a n, co, g a z. N ow e te c h n o lo g ie. 3 2 / , /1165 POSZUKUJĘ w s p ó ln ik a d o o tw a r c ia p rz e d s z k o la, T a rn ow skie Góry /124 7 /1 2 P R A C O W N IK Ó W d o r o b ó t d r o g o w y c h z d o ś w ia d c z e n ie m z a tr u d n ię /1170 PRZYJMĘ do d o w o z ó w p o s iłk ó w z t e O Ś R O D E K N A U C Z A N IA JĘZYKA A N G IE LS K IE G O B y to m, ul. P u ła s k ie g o 1 4 zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych w szystkie poziom y te l ZYCIE BYTOMSKIE 1/ /124 7 /1 2 PRZYJMĘ o s o b ę z d o ś w ia d c ze n ie m w h a n d lu o b w o ź n y m n a t a r g o w i sko po /1193 SALON fr y z je r s k i z a tr u d n i fry z je ró w. 1 / KUPNO/SPRZEDAZ D REW N O k o m in k o w o - o p a ło w e, sosna 1 5 0, b rz o z a / / /1 2 KSIĄŻKI u ż y w a n e k u p ię, o d b io rę o s o b iś c ie, d o b rz e z a p ła c ę KUPIĘ a n ty k i, s ta ro c ie KUPIĘ ra d ia, w z m a c n ia c z e, k o lu m n y. K o le jki e le k try c z n e /1102 p o trz e b n y c h , 3 2 / /1090 P IZ Z E R M A N A z d o ś w ia d c z e n ie m z a tru d n ię /1168 STARY s a m o c h ó d, m o to c y k l, m o to ro N IE M IE C K I /1010/12 1/ MYSCHO OLOFENGLISH z a p ra s z a m y pl PRZEPR O W A D ZK I- w y w ó z rze czy n ie PRZYJM Ę k ie r o w c ę, C + E /1087 P R ZEPR O W A D ZK A, m e b li m iu , d z w o n ić , 3 2 / k a fe lk o w a n ie, w o d.-k a n., co, ś w ia tło. P ro je k t 3D g ra tis! 3 2 / , w w w.d o m m a t.c o m.p l PANIE do s k le p u s p o ż y w c z e g o w B y to a u to k a ro w e, u b e z p ie c z e n ia, w y c ie c z k i, w czasy. O fe rty ty lk o s p ra w d z o n y c h to u ro p e ra to ró w. B y to m ul. K a to w ic k a 8, te l. 3 2 / b y to s in d b a d.p l S e rd e c z n ie z a p ra s z a m y! 5/1207/12 re nu M ie c h o w ic m a lo w a n ie e le w a c ji D O M -M A T. Ł A ZIE N K A - k o m p le k s o w o : TURYSTYKA M A TEM ATYKA, k o re p e ty c je D O C IE P L E N IA b u d y n k ó w, r e m o n ty, 1/819 5 z ł* *D o powyższej ceny należy doliczyć 2 3% podatek VAT. M aksym alna ilość słów w ogłoszeniu / KO M PU TER Y K U RSY JĘZYK I OBCE 1 / PROM OCJA!!! W RUBRYCE SZUKAM PRACY OGŁOSZENIE DROBNE JEDNA EMISJA B IU R O p o d ró ż y SIN D BAD o fe ru je b ile ty 1/ / /123 4 /1 2 O P IE K U N K I, N ie m c y P O ZY C ZK A na u c z c iw y c h z a s a C Y K LIN O W A N IE 3 2 / , p o d e jm ie p ra c ę na te r e n ie M ie c h o w ic, B y to m ia, okolicy. T o w a rz y s k ie i a k w iz y cja w y k lu c z o n e /1191 z a tr u d n ię w ic e / , C Y K LIN IA R SK IE. U k ła d a n ie. 3 2 / ś w ia d c z e n ie m O D N A W IA N IE w a n ie n. 3 2 / ne, h ip o te c z n e, n a jn iż s z e ra ty k r e d y to w e / KOBIETA, w y ż s z e, s o lid n a i u c z c iw a, OPERATORA k o p a rk o -ła d o w a rk i z d o O P IEK UN K Ę d la 2,5 -la tk a z a tru d n ię. 5 / / , KURS in s tru k to ró w n a u k i ja z d y, po ku r sie p ra c a. te l. 3 2 / /113 6 /1 2 A n ty te r r o r y z m u i O c h ro n y G ro m. K a to 5 /1161/12 SZUKAM PRACY K U C H A R ZA /K Ę, b u fe to w ą, k ie ro w c ę do ro z w o z u c a te rin g u to w a n ie, k a fe lk o w a n ie, w o d.-k a n., gaz. E le k try c z n e / d a c h. S p ra w d ź n a s! b iu ra o b s łu g i k lie n ta od Na z a s tę p s tw o na o k re s m in. 3 m ie się cy. W y m a g a n ia : d o b ra o rg a n iz a c ja pracy, s u m ie n n o ś ć, z n a jo m o ś ć o b s łu g i k o m p u te ra i u rz ą d z e ń b iu ro w y c h. IZO Sp. z o.o B y to m ul. Ł a g ie w n ic k a 29, p ra c iz o.p l, te l. 3 2 / /1225/12 KOSMETYCZKĘ z a tru d n ię /113 0 / /1149 w y ro b ó w z w łó k n a c e ra m ic z n e g o i b e to n ó w o g n io trw a ły c h od na u m o w ę o p ra c ę. W y m a g a n ia : w y k s z ta ł c e n ie k ie ru n k o w e lu b d o ś w ia d c z e n ie, d y s p o z y c y jn o ś ć. IZO Sp. z o.o B y to m ul. Ł a g ie w n ic k a 29, p izo. pl, te l. 3 2 / / /1 2 KIEROWCÓW C + E z a tru d n i SANCO Sp. z o.o. O fe r u je m y : p o d s ta w a + d ie ty, w y ja z d y do k ra jó w UE z p o w ro ta m i do Polski M ik o łó w 3 2 / B EZPŁATNA 2 -le tn ia P o lice a ln a Szkoła PANELE Z A T R U D N IM Y c e ra m ik a do p ro d u k c ji 1/1168 NAPRAWY, re m o n ty, m a lo w a n ie, ta p e P OŻYCZKI g o tó w k o w e, k o n s o lid a c y j z a b ie ra m y /1132 1/959 CHWILOW KI. Błyskaw iczne, n ajtań sze na Śląsku zł. Decyzja o przyznaniu podczas rozmowy. W yp la ta n atychm iast. Bytom, ul. Dworcowa 36/7B, Ip., te l (o d b ie ra m y ) /1139 A N G IE L S K I, k o r e p e ty c je C H W ILÓ W K I w d o m u k lie n ta - n a ty c h F IR M A b u d o w la n a z a tru d n i b ry g a d z i s tę o ra z p ra c o w n ik ó w o g ó ln o b u d o w la n y c h i s p e c j. in s ta l. w o d.-k a n. ze w n. i w e w n. Tel / z ł/g o d z., m a tu ra, m a te m a ty k a + inne. A N G IE L S K I, f r a n c u s k i, n ie m ie c k i u M A L O W A N IE, ta p e to w a n ie, g ła d z ie, b u d o w ie w R udzie Ś lą s k ie j, s ta w k a g o d z in o w a, w y m a g a n e d o ś w ia d c z e n ie. Tel n ie n ia m i, p ra w o ja z d y k a t. B z a tru d n ię. CV k ie ro w a ć na a d re s : k o m b u p o c z ta.o n e t.e u 1 / KREDYTY. B a n k ci o d m a w ia? Bez BIK,bez z d o ln o ś c i, p o z a b a n k o w e od 149 zł. B y to m, D w o rco w a 1, 3 2 / / /1049 ELEKTRYKÓW p rz y jm ę do p ra c y na INSTALATORA w o d.-k a n. co z u p ra w KREDYTY bez BIK. S zyb ko, bez o p ła t s p o ż y w c z e g o. D o b re w a r u n k i p ra c y /1186 Z A T R U D N IM Y o s o b ę do s e k re ta ria tu / TA P IC ER k lie n ta. N a p ra w y /955 1 / Z A T R U D N IM Y d e k a r z y / b la c h a rz y z d o ś w ia d c z e n ie m. 3 2 / , T A P E T O W A N IE, m a lo w a n ie, g ła d ź, TR A N S PO R T K A F E L K O W A N IE, h y d r a u lik a /1062 DEKARZY, b la c h a rz y, m u ra rz y, 1/1126 KAFELKOW ANIE TAN IE u s łu g i tra n s p o rto w e A N G IE L S K I, k o r e p e ty c je, e g z a m in y. 5 / /1 2 (p ra c a ). 3 2 / , /860/12 p a n e le H YDR A U LIK A A N TE N Y- m o n ta ż e, u s ta w ie n ia AG EN T o c h ro n y - k u rs y do lic e n c ji, ra ty 5 /1161/12 A V O N. D o d a tk o w a p ra c a m o nty zł. D z w o ń D ojazd 1 w y d a tk i. Z a d z w o ń! /1138 G ŁAD Ź, m a lo w a n ie, k a fe lk o w a n ie, re ALE o k a z ja! P o ż y c z k a b e z BIK-u do ka rza e-m ail: rekru ajp artn ers.p l w w w.a jp a rtn e rs.p l S ZY B K A p o ż y c z k a na s z k o ln e ZA TR UD N IĘ m u ra rz a, d e k a rz a, k a fe lz A T R U D N I Ę s p r z e d a w c ę d o s k le p u u l. W ro c ła w s k a 9 4 p.1 1 8, B y to m, 3 2 / w e w.1 7 5/ /1 2 5 / /1 2 ła z ie n e k. 1 / m ie s z k a ń, u s łu g i o g ó ln o b u d o w la n e / / k a fe lk o w a n ia ZATRUDNIĘ m o n te ró w p ły t g ip s o w y c h. 1/1138 F IR M A b u d o w la n a : re m o n ty d o m ó w, 0 zł do jazd! 3 2 / DOMOW A NAPRAWA TELEW IZORÓW i LCD. ZA TR UD N IĘ do w y k o ń c z e n ia w n ę trz i DAM PRACĘ / ŻYCIE BYTOMSKIE 15 1 /1184 P ełny e ta t, s z k o le n ia, p raca w CH S ile sia w K a to w ic a c h. W y s o k ie w y n a g r o d z e n ie. Tel , 3 2 / w e r k u pię z a tru d n im y. Tel S TOLARZA do p ro d u k c ji m e b li na w y 5 /1138/12 SAMOTNI 1 /1195 KAWALER, w yższe, bez zo bo w iązań, pozna zg rab n ą panią bez zobow iązań w w ieku lat TELEM ARKETERÓW. 3 2 / Jeśli chcesz dotrzeć ze swoją ofertą do mieszkańców Bytomia i Radzionkowa, zareklamuj się w Życiu Bytomskim. Tylko u nas ogłoszenie złożone nawet w piątek do godz ukaże się jeszcze w najbliższym numerze! Biuro Reklam i Ogłoszeń tygodnika ŻYCIE BYTOMSKIE czynne jest od poniedziałku do środy w godzinach 9-16, w czwartki 9-17, a w piątki od 9 do 15. Zapraszamy! ul. Powstańców Warszawskich 15, telefon (32) , faks (32) e-m ail: re klam zy cieb y to m s k ie.p l 5/ 1 2 /12 5 /115 9 /1 2 SPRZEDAW CĘ w b a rz e ty p u fa s t-fo o d m ia r z a tru d n ię SKUP k siąże k. D oja zd. G o tó w k a /1106

16 16 KŻYCIE U H BYTOMSKIE M W H Ogłoszenia IG IE L -P O L N IE R U C H O M O Ś C I DOMUS TYŃ SCY NIERUCHOMOŚCI Halina G atzka lic. nr 2905 P iek ary Śl., W yzw olen ia / , w w w.do m u s.jn.p l tel. 3 2 / , Bytom, Jainty 26/1 WYBRANE M IESZKANIA NA SPRZEDAZ 1-POKOJOWE Rudzkiego 36 m2 Ip.CO gaz.okna PCV,po rem 75 tys. Chełmońskiego, 36,82 m2, II/IIIp., po rem., 75 tys. Pl. Akademicki 38 m2, parter, po remoncie 73 tys. Piastów Byt. 39,5 m2, IIp., CO sieć 65 tys. Felińskiego 40,6 m2, XI/XIp., CO 58 tys. 2-POKOJOWE Kolejowa 34,7 m2 IV/Xp.CO,balkon, 72,5 tys. Francuska 37,5 m2 IIp.okna pcv, CO,balkon 94,9 tys. Wrocławska 46,3 m2, 0/IVp. CO 118 tys. Wojska Pol. 47,4 m2, III/Xp., CO 130 tys. Felińskiego. 47,8 m20/xp., CO, okna pcv 115 tys. Wyczółkowskiego 48,6 m2, IIp. 2 balkony 120 tys. Strzelców Byt. 50,5 m2, 0/IVp. CO, balkon 125 tys. Strzelców Byt. 52 m2, 0/IVp. 100 tys. Gliwicka 53 m2, IIIp.,CO sieć 79 tys. Grottgera 60 m2, IV/IVp., do remontu 75 tys. Zabrzańska 63 m2, IVp. CO gaz 95 tys. Moniuszki 66 m2, IIIp. 125 tys. Miarki 66,2 m2, IVp., po remoncie, CO gaz 160 tys. Batorego 66,5 m2, II/IVp., balkon 98 tys. Pl. Wolskiego 128 m2, II/IIIp. 128 tys. 3-POKOJOWE Wojska Pol. 46,3 m2, IV/IVp. CO, balkon 115 tys. Witczaka 47m2V/Xp.m2, CO sieć, balkon 112 tys. Orzegowska 47,18 m2, II/Xp. CO, balkon 92 tys. Zabrzańska 47,5 m2, X/Xp., CO, balkon 109,9tys. Strzelców Byt. 48 m2, IV/IVp. CO, balkon 95 tys. Chorzowska 49 m2, VIII/Xp.,CO, balkon 110 tys. Podhalańska 50 m2, VIp., CO, balkon 130 tys. Cicha 53 m2, IV/VIIIp., CO, balkon 129 tys. Pl. Żeromskiego 58,75 m2, IIp. CO, balkon 140 tys. Armii Krajowej 62 m2, IVp. CO, balkon 144 tys. Felińskiego 63,2 m2 IIIp,CO,okna pcv, balkon 160 tys. Felińskiego 64,6 m2xp.,co,okna pcv, balkon 159 tys. Strzelców Byt. 68 m2, III/IVp., 2 balkony 190 tys. Powstańców Warsz. 94,62 m2, IIp 101 tys. Pl. Akademicki 98 m2 Ip. po rem. CO gaz. 289 tys. Aleja Legionów 104 m2, III/IIIp., 250 tys. Palińskiego 104 m2, IIIp., po rem. CO gaz 184 tys. Krakowska 108 m2, I/IIIp. okna pcv 129 tys. Pl. Sikorskiego 120 m2, II/IIIp. okna pcv 140 tys. 4- i 5-POKOJOWE Grabowa 77,8 m2, II/IVp., CO gazowe 160 tys. Janasa 96 m2, IIp. CO gazowe 250 tys. Orląt Lw. 122 m2, IIp, CO gazowe, balkon 300 tys. Prusa 140,67 m2, III/IVp., CO gazowe 220 tys. DOMY Radzionków pow. 400 m2 działka 950m tys. Wojkowice pow. 120 m2, dz.722 m2 268,5 tys. Radzionków 195,69 m2, nowy, dz.778 m2 603 tys. Stroszek pow. całk. 220 m2, ładna działka 490 tys. Piekary Śl. 225 m2, ładna działka- 692 m2 670 tys. Tąpkowice pow. 240 m2, dz.706 m2 729 tys. Ujsoły domek całoroczny z dużą działką 178 tys. DZIAŁKI Brynek działki po ok.16a, (całość: 1,1 ha) 60zł/m2 Sucha Góra 928 m2 i 736 m2 130zł/m2 Stolarzowice 838 m2, przezn. mieszk-usług. 124 tys. Piekary Śląskie 1037 m2 167 tys. DO WYNAJĘCIA Orzegowska 28 m2, 1 pok. CO sieć 780zł/m-c Rydza Śmigłego 49 m2, umebl., CO gaz 1000zł/m-c Tarnogórska 54,2 m2, 2pokoje, CO gaz 1200zł/m-c Stolarzowice LOKAL NA PRZEDSZKOLE, OŚRODEK SZKOLENIOWY 180 m2,co 1250/m-c WYBRANE OFERTY! w ię c e j na w w w.n ie ru c h o m o s c i.ty n s c y.p l Centrum M2 K. Jadwigi 31 m2 do remontu tys M2 Rudzkiego, Powst. Śl. do remontu tys M3 Kolejowa 34 m2, co do remontu tys M2 Drzymały nowoczesne komf z AGD tys M2-3 Rudzkiego 35 m2 co etaż, komf tys M4 Arki Bożka 38 m2 c o tys M3 Kolejowa 48 m2 co komf tys M4 Chorzowska 48 m2 co, balkon tys M3 Wrocławska 46 m2 co ko m f tys M3 Okulickiego 50,97 m2 kom f tys, M4 Didura 60,10 m2 komf, co etaż. 158 tys. neg M4 Pl. Słowiański 77,80 m2, kom f tys. M4 Batorego 97 m2 komf, co etaż tys Stroszek - Radzionków M2 Gwarków Tarn. 30,74 m2 c o tys M2 Strzelców Byt. 30 m2, co etaż tys M3 Artura 32,56 m2, co etaż tys M3 Łokietka 44 m2 c o tys M3 Hlonda 49,70 m2 c o tys M lecia 50 m2, co etaż tys M3 Rydza Śmigłego 49,60 m2, co komf tys M5 Knosały 72 m2 co balkon...okazja 155 tys M5 Knosały 73,30 m2 co balkon tys M3 M3 M3 M4 M4 M3 M4 M3 M3 M3 Szombierki Wyzwolenia 38 m2 c o...88 tys Zabrzańska 36,40 m2 co balkon tys Harcerska 45,37 m2, c o tys Zabrzańska 48 m2 co balkon ,9tys Grota Roweckiego 49 m2 c o tys Orzegowska 47,90 m2, c o tys Pomorska 59,10 m2, c o tys Wyzwolenia, Podhalańska 47,20m2 125 tys Tatrzańska 48,70 m2, co, balkon tys A. Piątka 44,70 m2, c o tys Miechowice M2 Racjonalizatorów 38,21 m2 balkonco.. 80 tys. M3 Felińskiego 51 m2 co balkon tys. M4 Felińskiego 65 m2 c o...od 145 tys. więcej na DOMY Oficyna w centrum 100 m2 + poddasze 180 tys. NOWE SZEREGÓWKI 119 m tys. Nowe wolnostojące BOBROWNIKI tys. Nowy Sucha Góra... Od 450 tys. Radzionków szeregówka stan bdb tys. Nowy bliźniak T.GÓRY 129 m tys. Nowy wolnostojący T.GÓRY 128 m tys. ZAPRASZAMY DO BIURA ***K u p im y mieszkania w Bytomiu Szombierki M2 ładne umeblowane z co 800 zł/m-c DO W Y N A JĘCIA 2 -p o k o jo w e z a n e k NIERUCHOMOŚCI se m k u c h e n n y m, P iekarska, zł/m -c DO WYNAJĘCIA 2- p okoj ow e, c e n tr u m. SPEKTRUM uns0 2-POKOJOWE 35 m 2, K olejow a, DO W YNAJĘCIA 2 -p o k o jo w e, po k a p i MAG ta ln y m 2 -P O K O JO W E, , b lo k B y to m, DO WYNAJĘCIA 2 -p o k o jo w e JOMA Z A R Z Ą D Z A N IE n ie r u c h o m o ś c ia m i. 3 2 / , n e k, Ip. (p o k ó j, p rz e d p o k ó j, ła z ie n k a ). 3-P O K O J O W E, 52 m 2, IIIp., w in d a, z ł+ k o s z ty S z o m b ie rk i s p rz e d a m DO W YNAJĘCIA k a w a le rk a w c e n tru m c a c h s p rz e d a m, 4 8 m 2, 3 p o k o je, po w a n a, co. 3 2 / /1164 DO W YNAJĘCIA lo ka l na d z ia ła ln o ś ć, M ie c h o w ic e o b o k hali /1131 w b iu ro w c u, obsługująca jed no cześnie ho tel. Tel. 3 2 / , DO W YNAJĘCIA loka l u ż y tk o w y, 4 0 m 2 po re m o n c ie na s k le p, b iu ro lub sa lo n 1/ w ic e s p rz e d a m. 3 2 / DO W YNAJĘCIA m ie s z k a n ie, u m e b lo / /1233/12 komfortowe mieszkanie MTBS-u w Tarnowskich Górach, osiedle Przyjaźń, ul. Francuska na Bytom-Szombierki, Miechowice. JATEX FINANSE S.A. ul. Dw orcow a 12, Bytom M ie c h o w ic a c h /1145/12 5 / /1 2 SPR ZED A M k io s k na p rz y s ta n k u / KUPNO-SPRZEDAŻ S P R Z E D A M m ie s z k a n ie, m 2+ 3 t e l. 3 2 / lu b 32 p iw n ic e 32 m 2, c e n tru m B y to m ia. D obra B atoreg o 4 pokoje, 117 m 2, 2p., 250 tys. S zym ały 3 pokoje, 62 m 2, 2p., 220 tys. M oniuszki 3 pokoje, 113 m 2, 3p., 160 tys. B atoreg o 2 pokoje, 6 6 m 2, 2p., 9 2 tys. M iarki 2 pokoje, aneks kuchenny, 1p., 8 2 tys. F a ła ta 1 pokój, 3 8 m 2, 2p tys. M 3, s p rz e d a m, P o w s ta ń c ó w Ś lą s k ic h, 5 8 m 2, d o r e m o n tu, 8 7 ty s /1136 M IE S Z K A N IA w w w.m a x im m o. lo k a liz a c ja, n a d a je się na d z ia ła ln o ś ć S tro s z e k, z ł + m e d ia ( k a u c ja ) / WYNAJMĘ lub s p rz e d a m loka l z w y p o s a ż e n ie m w B y to m iu, ul. D w o rc o w a 6. O k o ło m 2 o ra z lo k a l T a rn o w s k ie G ó ry p rz y ul. Z a g ó rs k ie j 6 0 pow. o k o ło m 2, b u d y n e k do re m o n tu p rz y ul. K o m b a ta n tó w 25, o k o ło m /1247/ MOTORYZACJA b iu ro w ą i u s łu g o w ą. M o ż liw o ś ć n e g o c ja c ji ceny / S P R ZED A M m ie s z k a n ie, 4 8 m 2, IIp., 3 - p o k o je, A r k i B o ż k a , / A u to s k u p s a m o c h o d ó w, p e łn o s p ra w n y c h, n ie p e łn o s p ra w n y c h, s k o r o d o w a n y c h, n ie u b e z p ie c z o n y c h. G o tó w k a. 1 / NIERUCHOMOśCI BYTOMSKIE B y to m, R y n e k 2 4 t e l , g r a tk a.p l d/972/12 MIESZKANIE do w y n a ję c ia o k o lic e W it cz a k a, B y to m. Tel. 32/ /1194/12 balkony, pięknie wykończone. N IE R U C H O M O ŚC I ro ln e ta n io, lu b e l skie, ś lą s k ie w w w.n g.g ra tk a.p l /1170/12 Kontakt NOW E o fe r ty na: w w w.n ie ru c h o m o s c is p e k tru m.p l Moja oferta-mieszkanie dwupoziomowe 137 m2, dwa W YNAJM Ę 2 -p o k o jo w e, w y p o s a ż o n e, 1/1188 SPR ZED A M k a w a le rk ę, 4 0 m 2 B y to m - 1 ZAMIENIĘ LUB SPRZEDAM MAG SPR ZED A M 2 -p o k o jo w e m ie s z k a n ie w SPEKTRUM w a n e, c e n tru m. Tel , TA R N O W SKIE G óry, o s ie d le P rzyjaźń, Z a b rz a ń s k a. B e z p o ś re d n io / m 2, B y to m n ie na S tro s z k u. Tel Tel /1247/12 W YN A JE M, 2 -p o k o jo w e, W ro c ła w s k a. K A M IE N IC A 5 67 m 2, B y to m, c e n tru m. 5 /12 42 /1 2 TANIO DO WYNAJĘCIA POMIESZCZENIE + ZAPLECZE (łączn ie 20 m 2) w Bytom iu. SPR ZED A M 1 -p o k o jo w e, 3 7 m 2, IIp., DO WYNAJĘCIA m ie s z k a n ie 31 m 2 i 56 DO W YNAJĘCIA 2 -p o k o jo w e m ie s z k a 5/1237/12 s k ie Góry, w y n a jm ę S tro sze k DO W YNAJĘCIA k a w a le rk a, u m e b lo k o s m e ty c z n y / /1 2 po r e m o n c ie, s p r z e d a m /1193/ DO W YNAJĘCIA c z y n n a re s ta u ra c ja P IL N E!!! 4 -p o k o jo w e. c e n tru m, b lisko / rn /1059 w y n a jm ę lu b s p rz e d a m /1174 koje GAR A Ż B rz e z iń s k a, zł ATRAKCYJNE m ie s z k a n ie w M ie c h o w i- 5/1241/12 S ZO M BIER K I. M ie s z k a n ie 1 -p o k o jo w e, d a ż y i w y n a jm u. SPEKTRUM 3 2 / DZIAŁKĘ b u d o w la n ą 6 41 m 2, S to la rz o 1/1158 ty s. SPEKTRUM / /12 5/1213/12 d a m. AGART DO W YNAJĘCIA, K o le jo w a, c.o. 2 p o 9 5 2, / DO W YNAJĘCIA k a w a le rk a 28 m 2, Ry SUCHA Góra d z ia łk ę b u d o w la n ą s p rz e d/704/12 D O M s z e re g o w y, R a d z io n k ó w. SPEK TRUM POKOJOWE 62 m 2, M ie c h o w ic e, re m o n c ie. C ena do u z g o d n ie n ia O G R Ó D E K d z ia łk o w y s p rz e d a m. Tel. POSIADAM bazę tra n s p o rto w ą Tarnow no s to ją c e, D o b ie s z o w ic e DO W YNAJĘCIA d w a n o w e d o m y, w o l B y to m ia. Tel /1123/12 PRZYJMIEMY n ie ru c h o m o ś c i do s p rz e 5/1243/12 1 / p a rk u, s ło n e c z n e, b a lk o n, s p rz e d a m. 1/1163 DO W YNAJĘCIA 3 5 m 2, PO K O JO W E, F a ła ta, III/IV p., ODSTĄPIĘ lo k a l, S z o m b ie rk i Tel DO WYNAJĘCIA w centrum m ieszkania, b iu ra, lokale uży tko w e, m agazyny. 1 / c e n tr u m, 4 9,4 8 m 2, CO /116S D O W Y N A JĘ C IA P u ła s k ie g o 3 6 m 2, W ro c ła w s k a, W y c z ó łk o w s k ie g o, S m o le n ia; 21 m /1233/12 re m o n c ie, W ro c ła w s k a, X /8 p r o z k ła d o w e, 4 4,5 m 2, zł DO W YNAJĘCIA p o m ie s z c z e n ia b iu ro w e o ra z p o k o je d la p ra c o w n ik ó w , 3 2 / / / POKOJOWE 31 m 2, S tro sze k, /1246/ pokojowe Nawrota, 30,6 m2, CO, po rem tys. Wyzwolenia, 35 m2, I/IV p, po rem tys. - pokojowe Zabrzańska, 36 m2, P/W tys. Faiata, 38 m2, co, 4/4 p tys. Pomorska, 42 m2, BARDZO PILNE tys. Piekary, Popiełuszki, 43 m tys. Piekary, Skłodowskiej,48 m tys. Szymały, 49 m tys. Łużycka, 50 m tys. Felińskiego 51 m2, 4/4_p, tys. Witor Strzelców Byt., 52 m2 2/4 p tys. Strzelców Byt. 53 m2 1/2 p tys. Woźniaka, 56 m2, Ip tys. Piekary os. Andaluzji, 40,5 m2, 2/4 p tys. 3- pokojowe A.Piątka, 43,5 m2 0/4 p, super, CO tys. Piekary, Targowa 59 m2, 1/4p, iadne tys. Hlonda, 63,5 m2, 4/10 p, tys. Piekary, Nankera, 61 m2, 2/3 p, tys. Rydza Śmigłego 63 m2, 1/2 p, iadne tys. Rydza Śmigłego 63 m2,0 /2p tys. Olimpijska, 64m2, 9/11p, iadne tys. Racjonalizatorów, 68 m2, 3p tys. Axentowicza, 75 m2, 3/4p, po rem tys. Woźniaka, 89 m2, I p, COaaz, PILNE tys. Plac św. Barbary, 81,5 m2, I p, CO gaz tys. Tarnowskie G., Styczyńskiego, 85 m tys. Świerklaniec, 147 m2, 3 pok, super tys. 4 - pokojowe i większe B-m, Olimpijska, 74 m2, II/W tys. Piekary, Skłodowskiej, 75 m2 IV p tys. Józefczaka, 95 m2, po rem., 2 p tys. Piłsudskiego, 133 m2, III/IV p, tys. Estreichera, 202 m2 I p, co gaz tys. Wojkowice, Plaka, 76 m tys. Domy Boguchwałowice, letniskowy, 53 m tys. Stolarzowice, dom 130m2, działka tys. Łagiewniki, dom 120m, działka 750 m tys. Miechowice, 240 m2, dz. 602 m tys. Miechowice, działka 10 a, 2 dom y, tys. Bytom fiński 76 m2, działka 864 m tys. Bytom Sucha Góra, 150 m2, szereg, tys. Bytom, dom 180 m2, działka 980 m tys. Piekary Józefka ładny tys. Piekary Józefka szereg tys. Piekary kamienica 420 m tys. Szczekociny, posiadłość letniskowa tys. Zbrosławice 180 m2, dz m tys. Ujsoły, dom w górach super tys. Wojkowice dom 130 m tys. Działki Orzech działki 794 m tys. Orzech 1084 m tys. Orzech 651 m tys. Piekary Kamień 1173 m tys. Piekary centrum 764 m tys. Piekary centrum 873 m tys.. Radzionków 300m2 + projekt...57 tys. Świerklaniec, 710 m2, uzbrojona tys. Świerklaniec działki od 702 m tys. T.Góry 1600 m2 + stodoła tys. Tarn. G. Rybna 865 m tys. Tarn. G. Repty 1637 m tys. Zbrosławice 1421 m zł/m2 Wojkowice Piaski, 1942 m tys. Oferty komercyjne Bytom ścisłe centrum do przejęcia za odstępne lokal pizzerii stan idealny... POLECAM Wojkowice obiekt małej gastronomii możliwość przebudowy 86 m2 działka 700 m tys. Tarn. Góry działka 1600 m2 + stodoła... 1 tys./m-c Radzionków hala prod.-biurowa pow m2, działka 1,2 h a...3 mln + VAT Będzin os. Zamkowe lokal 160 m zt/m-c Bytom biurowiec pow1350 m tys. Biura do wynajmu różne powierzchnie zł/m2 Wynajem Bytom, Nawrota, 1 pok., co, zł/m-c Świerklaniec, 1 pok, zł/m-c Janasa, 4 pok, co gaz zł/m-c Stroszek, 2 pok, co., b. ładne zł/m-c Strzelców Byt, 3 pok, co zł/m-c Zajm iem y się każdą powierzoną nam sprawą związaną ze sprzedażą, kupnem i w ynajm em nieruchom ości. Zapraszam y do biura i na stronę

17 Ogłoszenia WAŻNE TELEFONY 16 LAT DZIAŁAŃ FUNDACJI POM Ó Ż I TY Zarząd Fundacji na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych POMÓŻ I TY zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową na rzecz naszej podopiecznej 3-letniej W iktorii Chuderskiej, która przyszła na świat z wadą obydwu rączek - nie wykształconymi kośćmi promieniowymi i brakiem kciuków. A by m ogła prawidłowo rozwijać się i samodzielnie wykonywać codzienne czynności, W iktoria w ym aga za biegu chirurgicznego jak i intensywnej rehabilitacji, których koszt znacznie przekracza możliwości matki samotnie wychowującej córkę. Dzięki Państwa pomocy możemy spełnić m arzenie Wiktorii i dać jej szansę na normalne życie. Dzięki specjalistycznej operacji rączek oraz systematycznej rehabi litacji dziewczynka będzie m ogła samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym, uczęszczać do szkoły i w pełni cieszyć się pięknem świata, tak ja k jej zdrowi rówieśni cy. Jeżeli zdecydują się Państwo na udzielenie wsparcia, wpłaty prosimy kierować na konto Fundacji: BANK M IL LENNIUM S.A. nr z dopiskiem Operacja rączek W iktorii Chuderskiej. Każdemu darczyńcy przesyłamy podziękowanie i potwierdzenie w płaty darowizny w postaci dyplomu. Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. N r 54 z 2000 r. póz. 654 z późniejszymi zmianami) darowizny przeznaczone na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zmniejszają podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art. 18 ust. l pkt l wyżej wska zanej ustawy - dokonanie darowizny na rzecz fundacji pozwala darczyńcy na odliczenie do 10% osiągniętego dochodu w stosunku rocznym. Jednocześnie w myśl treści art. 26 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. N r 14 z 2000 r. póz. 176 z późn. zmianami), osoba fizyczna jako darczyńca dokonująca darowizny na rzecz fundacji może odliczyć do 6 % osiągniętego dochodu w stosunku rocznym. Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych POMÓŻ I TY jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną 22 marca 1995 r. Przesłaniem Fundacji jest pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnospraw nych, m.in. poprzez sponsorowanie specjalistycznych operacji, rehabilitacji i oprotezowania naszych podopiecznych, którymi głównie są dzieci. W spółpracujem y i pozostajemy w ciągłym kontakcie z wielom a szpitalami i klinikami z terenu całego kraju, jak również z zagranicy. Fundacja działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. N r 96 z 2003 r. póz. 873). Efekty naszych działań spotkały się z uznaniem i poparciem m.in. ze strony śp. Ojca Świętego - Jana Pawła II, byłego Prezydenta - Lecha Wałęsy, byłego M arszałka Sejmu RP - M acieja Płażyńskiego i innych wybitnych postaci życia publicznego. Informacje o naszej dotychczasowej pomocy udzielonej podopiecznym Fundacji znajdziecie Państwo na stronie inter netowej Fundacji w zakładce Podopieczni. Łączymy wyrazy szacunku i z góry dziękujemy za okazaną pomoc i zrozumienie nie tylko w imieniu własnym, ale przede wszystkim w imieniu podopiecznej W iktorii Chuderskiej i jej matki. Z poważaniem Zarząd Fundacji Pomóż i Ty AUTA k u p ię, s k o ro d o w a n e, p o w y p a d A UTOSKUP. P ła c im y g o tó w k ą. N a jle p KUPIĘ M a tiza, Punto, Fiestę, C orsę, Polo k o w e d o w y r e je s tr o w a n ia sze ce ny, d o ja z d , i inne. S ta n o b o ję tn y /977 1/1088 AUTOSKUP. P ła c im y g o tó w k ą. N a jle p AUTOSKUP Kupię każdy sam ochód osobowy i dostaw czy , 3 2 / / /1 2 A U TO S K U P o s o b o w e i d o s ta w c z e do zł, s ta n o b o ję tn y A U TO SK U P o s o b o w e, d o s ta w c z e, za b y tk o w e ŻYCIE BYTOMSKIE 17 1 / sze ce ny, d o ja z d , /1089 MOTOCYKLE k u p ię, z a b y tk o w e, w ó z k i b o c z n e, czę ści B y to m, u l. K. M ia rk i 6 8, t e l. 3 2 / , kom , w w w.m g au to s e rw is.p l, ganm ineria.pl 1 / SKUP s a m o c h o d ó w : c a łe, ro z b ite, z ło m o w a n ie AUTOSZYBY 1 /977 5 /1129/12 ZDROWIE DERMATOLOG, lek. m e d. A n n a S za ła j- 5 /1216/12 d a -K lic h, p r z y jm u je B y to m, D w o rc o w a POGOTOWIE RATUNKOWE 999, 032/ POGOTOWIE RATUNKOWE W RADZIONKOWIE 32/ POLICJA 997, 112, 32/ STRAŻ POŻARNA DYŻURNY STRAŻY MIEJSKIEJ * ZGŁASZANIE AWARII WODOCIĄGÓW I SIECI KANALIZACYJNEJ MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW * BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 998, 32/ sekretariat: 32/ , 32/ (przez całą dobę) 994 (połączenie bezpłatne) 32/ / / POGOTOWIA: GAZOWE 992, 32/ , 32/ ENERGETYCZNE 991, 032/ WODNO-KANALIZACYJNE 32/ (połączenie bezpłatne) i 32/ # Telefon zaufania AA we wtorki, środy, czwartki w godz / PODRĘCZNY INFORMATOR (telefony czynne całą dobę) 32/ RADIO TAXI GWARANCJA WZOROWYCH USŁUG! ZYCIE BYTOMSKIE tel. 32/ ; tel./fax 32/ Bytom. j l k ul. Powstańców W arszawskich 15 l l t u l kontioiowiwy ZWIĄZEKKOHTHOLDYSTRYBUCJIPRASY T y g o d n ik lo k a ln y u k a z u ją c y s ię w B y to m iu i R a d z io n k o w ie. W y d a w c a : B y to m s k a S p ó ł d z ie l n ia P r a c y D z ie n n ik a rz y ( n r K R S ). R e d a g u je zespół: T om asz N o w a k - r e d a k t o r n a c z e ln y o ra z W ito ld B r a n ic k i, M a rc in H ała ś, J a c e k Sonczow ski, te l./fa x 32/ B iu ro r e k la m i ogłoszeń: M a r i o l a K u b ic a -W e rs c h n e r, te l. 32/ ( c e n t r a l a ), fa x 32/ , e -m a il: r e k la m z y c ie b y to m s k ie.p l. K sięg o w o ść: E lż b ie ta K o w a l sk a, te l. 32/ O b słu g a k o m p u te r ó w : J a c e k K a c z y ń s k i. B iu ro r e k la m i o g ło s z e ń czyn n e o d p o n ie d z i a łk u d o ś ro d y w g o d z. 9-16, w c z w a r tk i w g o d z o r a z w p i ą t k i o d 9 d o 15. Z a t r e ś ć o g ło s z e ń r e d a k c j a n i e o d p o w ia d a, m a t e r i a ł ó w n ie z a m ó w io n y c h n ie z w raca, z a s tr z e g a ją c s o b ie p ra w o d o ic h a d iu s ta c j i i sk ró tó w. S k ł a d, k o r e k ta : F r o d o (b iu fro d o.c o m.p l). D ru k : A go r a P o li g r a f i a S p. z o.o. 1, , m o ż liw o ś ć w iz y t d o m o A U T O S K U P s a m o c h o d y, m o to c y k le. C a łe, u s z k o d z o n e, s k o ro d o w a n e, z a b y t ko w e AUTOZŁOMOW ANIE , 5 /9 9 5 /1 2 ESPERAL, o d tru c ia /893 5 /1078/12 AUTOSKUP w s z y s tk ie m a rk i w y c h, w w w.s z a la jd a -k lic h.p l 1 /807 REHABILITACJA i m a s a ż e / EUROHAKI 3 2 / USG PRENATALNE 4 D. C e n tr u m M e d y c z n e FEM INA K a to w ic e, te l. 3 2 /2 0 2 CENY KONKURECYJNE! Z.CH. ANSER polecają: emulsje, lakiery, gładzie,zaprawy, tynki, silikony, pianki, kleje, pigmenty W STAŁEJ SPRZEDAZY NAJTANSZE TAPETY I ART. MALARSKIE. Zapraszamy Sklep Przemysłowy Bytom, ul. Piekarska 24 tel czynne pn-pt 9-17, sob TANIO ODSTĄPIĘ /1204/12 POMIESZCZENIE Wojewódzki Szpital Specjalityczny nr 4 w Bytomiu al. Legionów 10 Oddział Chirurgii Ogólnej Na ręce Pana Ordynatora 20 m2 lek.med. Antoniego Tadeusza Marczyńskiego na biuro rodzina Zofii Jańskiej kieruje wyrazy wdzięczności i uznania lub mały sklep. Tel Szkoła Czystych Rąk Wraz z początkiem roku szkolonego w 5 szkołach podstawowych na terenie nadzorowanym przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Bytomiu ( Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu, Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu, Zespół Szkół w Krupskim Młynie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedarach, Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 1 w Tarnowskich Górach) realizowany będzie program Szkoła Czystych Rąk. Jest to już druga edycja akcji edukacyjnej pod hasłem Moja szkoła uczy zdrowia, której głównym celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci, tak aby zapobiegać szerzeniu się chorób przenoszonych drogą brudnych rąk. Organizatorem akcji jest Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Program adresowany jest do minimum 100 szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego, a realiza torami będą nauczyciele klas I-III szkół podstawowych jak również pielęgniarki środowiska szkolnego. Akcja w szko łach rozpocznie się od 10 września i potrwa do 30 października. BYTOM pl. Wolskiego 6 dla całego zespołu lekarskiego oraz pielęgniarskiego za trudy leczenia i opiekę w ciężkiej chorobie. Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2012 roku ustawy (Dz. U. N r 152, poz. 897 ze zm.) z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzym aniu porządku i czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw, Urząd Miejski w Bytomiu zaprasza podmioty działające na rynku zarządzania nieruchomościami na spotkanie konsultacyjne w przedmiotowej sprawie. Spotkanie odbędzie się w czwartek 20 września 2012 roku o godzinie w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu przy placu Jana III Sobieskiego 3. Pełniąca Funkcje Organów Miasta Bytom H ALINA BIEDA

18 18 ZYCIE BYTOMSKIE Program telewizyjny 12 NAJPOPULARNIEJSZYCH STACJI I PONIEDZIAŁEK, osa 2 ZYCIE BYTOMSKIE H IT Y T Y G O D N IA Kawa czy herbata? 8.10 Telezakupy 8.25 Domisie - Jak sójka za m orze 8.55 Gdzie rosną poziom ki? - film dok Szlakiem gw iazd - Dorota Rabczewska Plebania (1335) - telenow ela M oda na sukces (5675) Galeria (8 9 ) W iadom ości Agrobiznes To się opłaca - magazyn M adagaskar dok Jaka to melodia? Kobieta, w in o i śmiech - Irenie K w iat kowskiej w 10. rocznicę urodzin W iadom ości, Pogoda Stawka większa niż życie (13) - Bez instrukcji M oda na sukces Teleexpress, Pogoda Jaka to melodia? Klan (2322) - telenow ela Ranczo (70) - Seks nocy letniej W ieczorynka W iadom ości Sport Teatr Telewizji - Pielgrzymi, reż. Maciej h it Dejczer, w yk. Katarzyna Bujakiewicz, Izabela Dąbrowska, Edyta Jungowska, Aleksandra Konieczna, M aria M am ona, D orota Nowakowska, Kinga Preis, Krystyna Ulewicz, Ewa Telega, Halina W yrodek Oglądaj z Andrzejem Fidykiem - U w ol nić m otyla - film dok Dynastia Tudorów II 0.00 Lalka (3) - W ielkopańskie zabaw y serial 1.30 Ktokolw iek widział, ktokolw iek wie Naszaarmia.pl - magazyn 2.05 Oglądaj z Andrzejem Fidykiem - U w ol nić m otyla - film dok Notacje - Józefa Hennelowa. Moje W ilno - m ój tygodnik - cykl dok Zagadkowa Jedynka 4.05 Zakończenie dnia 8.00 Dzień dob ry TVN - magazyn Krwawy diament TVN, piątek, godz Co za tydzień - magazyn Sędzia A n n a M aria W esołow ska O stry dyżur VIII obyczajow y Tłem akcji jest wojna domowa i chaos panujący w Sierra Leone w latach 90. X X wieku. Krwawy diament to hi U kryta praw da - program obyczajow y D etektyw i - program krym inalny storia Danny ego Archera, przemytnika z RPA, i Solomona Vandy ego, rybaka z ludu Mende. Chociaż obydwaj męż W - 11 W ydział Śledczy czyźni pochodzą z Afryki, ich życiorysy były dotychczas zupełnie ze sobą niezwiązane - aż do chwili, gdy wspól R ozm owy w to k u - talk show D etektyw i - program krym inalny nie postanowili wyruszyć na poszukiwanie rzadkiego, różowego diamentu, który mógłby zmienić życie każdego z nich. Odsiadując wyrok za przemyt, Archer dowiaduje się, że Solomon, który został odebrany rodzinie i zmuszony do pracy na polach diamentowych, znalazł i ukrył niezwykły kamień. Z pomocą Maddy Bowen, amerykańskiej dziennikarki, której idealistyczne przekonania stają się coraz mniej radykalne w miarę pogłębiania się roman su z Archerem, obydwaj bohaterowie ruszają na wyprawę przez tereny ogarnięte rebelią. To podróż, która mo że uratować rodzinę Solomona, a Archerowi dać drugą szansę, na którą, jak mu się zdawało, nie mógł już liczyć. Bestia TVP 2, sobota, godz Julia obyczajow y Akcja filmu koncentruje się wokół terrorystycznej działalności potężnej or U kryta praw da - program obyczajow y ganizacji Abu Karaf, której siedziba znajduje się w Tajlandii. W krwawe roz Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interw encyjny grywki z organizacją wplątuje się bohater filmu, Jake Hopper, który wypo wiada jej członkom bezpardonową wojnę, kiedy porywają jego ukochaną W iadom ości z drugiej ręki (11) W iadom ości z drugiej ręki (12) M ja k miłość, (inek) 36 Pytanie na śniadanie Rodzinka.pl (13) - Rodzicielskie rozterki Telezakupy Coś dla Ciebie - magazyn Kocham Cię, Polsko! - zabawa quizow a Barwy szczęścia (780) Drugie życie - film dok. Ja to mam szczęście! (10) Panorama Pogoda Rodzinka.pl (55) - W irtualni przyjaciele Rodzinka.pl (56) - Instrukcja obsługi Castle (11) Panorama Sport Telegram Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Ja to mam szczęście! (11) Barwy szczęścia (781) M ja k miłość (928) Kulisy serialu Kocham cię Polsko - W ielka Gra Tomasz Lis na żyw o Życie przed oczami - dram at, USA, reż. h it Vadim Perelman, w yk. Uma Thurman, Evan Rachel W ood, Oscar Isaac, N atha lie Paulding, Brett Cullen 0.30 Czy św iat oszalał? - O statni d yktator w Europie - film dok Tomasz Lis na żyw o 2.40 Życie przed oczami - dram at, USA, reż. Vadim Perelman, w yk. Uma Thurman, Evan Rachel W ood, Oscar Isaac, N atha lie Paulding, Brett Cullen 4.05 Zakończenie dnia W - 11 W ydział Śledczy Lekarze obyczajow y dii. Po dramatycznej akcji, w której jego partner omal nie zginął, porzucił służbę, wrócił do USA. Od 10 lat jest w Perfekcyjna pani dom u stanie spoczynku, z powodzeniem prowadzi prywatny biznes ochroniarski. Od śmierci żony samotnie wychowuje nastoletnią Jessikę. Wraz ze swoją przyjaciółką, córką senatora Johna Winthorpe a, i dwoma kolegami, dziewczy M entalista III sensacyjny 0.30 Bez śladu sensacyjny, USA na podróżuje właśnie po Tajlandii. Przed wyprawą w dzikie, niezaludnione tereny Jessica dzwoni do ojca i mówi o 1.30 Uwaga! - program interw encyjny swoich planach. Nikt się wtedy nie spodziewa, że krajoznawcza wycieczka szybko zamieni się w piekło A rkana magii - program interaktyw ny 3.05 Koniec program u TVN, sobota, godz Sin City to miasto, które przyciąga ludzi bezwzględnych, zdeprawowa nych i ze złamanym sercem. Niektórzy nazywają je mrocznym. Inni na zywają je domem. Skorumpowani gliniarze, seksowne ulicznice, zde sperowani samozwańczy obrońcy prawa. Niektórzy pragną zemsty, inni - odkupienia. Jeszcze inni chcą po trochu i tego, i tego. Zbieranina nie prawdopodobnych i działających nieco wbrew samym sobie bohaterów, którzy mimo wszystko próbują zrobić to, co trzeba, w mieście, któremu na niczym nie zależy. Ich historie - szokujące, pełne napięcia i ciętych ripost - są tematem filmu wyreżyserowanego przez Roberta Rodrigueza i Franka Millera, z gościnnym udziałem re żysera Quentina Tarantino. Oświadczyny po irlandzku TVP 1, niedziela, godz Anna (Amy Adams) od czterech lat jest w związku z Jeremym (Adam Scott), jednak partner nie kwapi się do małżeństwa... Podobnie jak jej babcia, dziewczyna postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wykorzystać irlandzką tradycję, która raz na cztery lata (29 lutego) pozwala kobietom się oświadczyć. Anna wyrusza więc do Irlandii, gdzie jej wybranek jest na konferencji kardiologów. Niestety, podróż nie przebiega zgodnie z planem i zamiast w Dublinie, dziewczyna ląduje w małym miasteczku Dingle. Pomoc w dotarciu do stolicy oferuje jej kierownik baru, Declan (Matthew Goode). Okazuje się, że wyprawa będzie obfitowała w wiele nieprzewidzianych atrakcji. tvn y 5.50 W e Dwoje - program rozryw kow y 7.05 Męski Typ 2. Zbigniew Boniek - talk show rozryw kow y 7.35 Teresa - telenow ela 8.30 Sędzia A nna Maria W esołowska 9.30 Term inator Kroniki Sary Connor Agenci NCIS M ango Telezakupy Punkt krytyczny sensacyjny Sąd rodzinny - program sądow y Sędzia A nna Maria W esołowska 1 JAG - W ojskow e Biuro Śledcze Term inator Kroniki Sary Connor Punkt krytyczny sensacyjny Agenci NCIS Stan spoczynku - film obyczajowy USA 2008, reż, Kimberly Peirce, wyk. Ryan Phi lippe, Joseph Gordon - Levitt, Rob Brown, Channing Tatum,Hm othy Olyphant Fringe. Na granicy św iatów POLSAT N ow y dzień z Polsat News 7.30 Przygody Anim ków 7.55 Pinky i Mózg 8.25 Scooby Doo 8.55 Rodzina zastępcza 9.25 I kto tu rządzi? Mam uśki Świat w edług Kiepskich Dlaczego ja? Hotel Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy W ydarzenia Pogoda Interw encja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość W ydarzenia, Sport Pogoda Świat w edług Kiepskich MEGA HIT - X - Men. O statni bastion I H H - film sci - fi, USA, 2006, reż. Brett Rai ner, w yk. Hugh Jackman, A nna Paquin, Ben Foster Famke Janssen W ynalezienie lekarstw a odwracającego proces m utow ania prow adzi do o d w ró cenia biegu historii. Po raz pierwszy m u ta nty stają przed w yborem. zacho w ać swą unikalność, co oznacza ska zanie się na w ieczną izolację i alienację, czy też w yrzec się pozyskanejw wyniku m utacji mocy. Przeciwstawne punkty widzenia przyw ódców m u ta ntó w - Charlesa Xaviera, który naucza to le rancji, i Erika Lehnsherra, który w ierzy w przetrw anie najsilniejszych, zostają poddane ostatecznej próbie - dochodzi do w o jn y która ma rozstrzygnąć wszel kie spory Co kryje praw da - thriller, USA, 2000, reż. Robert Zemeckis, w yk. Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe M orton, James Remar 0.50 Układy 1.50 Zagadkowa noc TV music 7.20 G ot to Dance - Tylko taniec 8.25 Komisarz Rex 9.25 Eva Luna Osaczona Inspektor Gadget music Dziewczyny z fo rtuną TV M arket Dziewczyny z fo rtuną Łow ca krokodyli 1 Słoneczny patrol U kryta miłość Komisarz Rex Galileo Extra STOP Drogówka Zbrodnie, które wstrząsnęły Polską Na granicy śmierci E Na W spólnej obyczajow y jedynaczkę.jake Hopper byl agentem specjalnym CIA, stacjonował wtajlan- Sin City. Miasto grzechu aaab M TVN Julia obyczajow y imieniny Justyna, Franciszki m u Komora - film sensacyjny USA 1996, h it reż. James Foley wyk. Chris O'Donnell, Gene Hackman, Faye Dunaw ay Robert Prosky Raymond J. Barry Bo Jackson 1.40 A rkana magii - program interaktyw ny 3.50 Pascal. po prostu gotuj D obry zły i zakręcony - film Hongkong 1.40 mała Czarna 2.40 Gość W ydarzeń - program publicystyczny 2.55 To b ył dzień - program publicystyczny 3.45 To b ył dzień na świecie - program publicystyczny music 5.05 Zakończenie program u TVP INFO TV PULS Barwy szczęścia (649) Po lonia w Komie Wiadomości Ranczc (66) Salon Polonii - magazyn września - Dzieci Syberii - reportaż Jak to działa - magazyn Złotopolscy (519) Naszaarmia.pl Eurowiadomości M a rzenia do spełnienia (33) Polonia w Komie Teleexpress Słoneczna róg Unijnej (3) - magazyn Dzika Polska dok Skarby nieodkryte - teleturniej Barwy szczęścia (649) Dobranocka Wiadomości Sport Londyńczycy (3) Polonia w Komie Polo nia Pogoda Tygodnik Gospodarczy - magazyn Tomasz Lis na żywo Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy 1 Raport z Polski Pogoda Ser wis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Pogo da Telekurier Serwis Info Pogo da OTV - Pasmo lokalne Serwis Info Pogoda Sportowy Wieczór Cios w plecy 17 września 1939 r - reportaż Archi w um istnień - film dok Powstanie warszaw skie - cykl dok Infoexpress 1.15 Minęła 20ta 2.05 Serwis Info Pogoda 3.05 Głos Mediów - magazyn 3.30 Studio Wschód - magazyn 4.00 Archiwum istnień - film dok Teleplotki Dyżur - program dok Menu na mia rę 7.00 Muzyczny budzik 7.30 Przygody Sindbada żeglarza 8.40 Taki jest świat - program informacyjny 9.30 Brygada ratunkowa - seria Nowe przygody Robin Hooda Ja Wam pokażę! Niezwykłe przy padki medyczne dok Pokojówka na Manhattanie - telenowela, Ja, Ona i Eva - te lenowela Brygada ratunkowa Nowe przygody Robin Hooda Przy gody Sindbada żeglarza Tom i Jerry Kaczor Donald przedstawia Pingwiny z Madagaskaru Dziki rój - horror Mantykora. legendarny potwór - horror 0.00 Goło i wesoło EUROSPORT TELE S 8.30 Sporty W erdykt I - program sądowy 6.40 Disco Bandżo 7.55 Telezakupy Kosmica TV W pogoni za smokiem - Baśń Kung Fu - film ak cji, USA 2007, reż. Kenn Scott, wyk. M atthew Twi ning, M a tt Mullins, Chris Yen, Kelly Perine Playlista Tele5 - program rozrywkowy Jed nostka Specjalna Dunaj Akcja ratun kowa 1 Rozdarci Benny Hill - program rozrywkowy Akcja ratunkowa Młodzi muszkieterowie Geneza Poza świadomością - thril ler Miłosny trójkąt - program rozrywkowy Pokój do wynajęcia - film erotyczny 1.20 Nocny patrol TV POLONIA Motorowe. Weekend w sportach m o torowych Wiadomości 8.45 Jeździectwo. Maga zyn wyścigów konnych Grosse Preis von Bader 9.00 Snooker. Masters, Szanghaj Snooker. Masters, Szanghaj Wioślarstwo. Mistrzo stwa Europy Snooker. Masters, Szanghaj Kolarstwo. Szosowe MŚ Jazda ind. na czas mężczyzn Eurogole Snooker Masters, Szanghaj Watts Pro wrestling. Tydzień z WWE Pro wrestling. Vintage Collection Eurogole Snooker. Masters, Szan ghaj 0.30 Kolarstwo. Szosowe MŚ Jazda ind. na czas mężczyzn 1.15 Sporty Motorowe. Weekend w sportach motorowych Wiadomości d POLSAT 2 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie Graczykowie Rodzi na zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastęp cza 1 Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partne rzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Sport Pogoda Interwencja Trudne Sprawy Rodzina zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne Sprawy

19 Program telewizyjny WTOREK, 18.G9 2 6.DD Kawa czy herbata? 8.1D Telezakupy 8.25 Było sobie życie - Krew (5) 9.DD Madagaskar dok. 1D.DD SOS dla czterech łap (3) - dokum ent 1D.3D Plebania (1336) - telenow ela 1D.55 M oda na sukces Galeria (90) 12.DD W iadom ości, Agrobiznes W cieniu dinozaurów, cz. 1 dok Jaka to melodia? 14.D5 Klan (2320) - telenow ela 15.DD W iadom ości, Pogoda 15.2D Komisarz Alex (15) - Nieme krzyki 16.3D M oda na sukces 16.5D MTB w Dąbrowie Górniczej 17.DD Teleexpress, Pogoda 17.2D Jaka to melodia? Klan (2323) - telenow ela 18.2D Ranczo (71) - Dzieci rewolucji 19.1D W ieczorynka 19.3D W iadom ości Sport 2D.DD GOL T - M obile Ekstraklasa 2D.2D Ze slum sów na Harvard - film fabularny imieniny Ireny, Józefa L W iadom ości z drugiej ręki (13) W iadom ości z drugiej ręki (14) M ja k miłość, (inek) 37 Pytanie na śniadanie Rodzinka.pl (14) - Marzenia Kacperka serial Telezakupy W stronę pojednania - reportaż Kocham to, co lubię - ta lk - show To nas śmieszy! Kabaretow y Klub Dwójki - program rozryw kow y Barwy szczęścia (781) O statni dykta to r w Europie - film dok Ja to mam szczęście! (11) Panorama, Pogoda M ja k miłość (928) Castle (12) Panorama, Sport, Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Ja to mam szczęście! (12) Barwy szczęścia (782) M ja k miłość (929) Kulisy serialu Magazyn Ekspresu Reporterów W yw iad z Salmanem Rushdiem - spe cjalne w ydanie program u Kultura, Głupcze USA 22.DD Na pierwszym planie - program publi cystyczny 22.4D Londyńczycy II (5) Ballada o Januszku (5) - W idoczek z Ciechocinka D.45 Ballada o Januszku (6) - Rybałci 63 2.DD Na pierwszym planie - program publi cystyczny 2.4D Notacje - Henryk Prajs. W sercu mam ból - cykl dok. 2.5D Zagadkowa Jedynka 3.55 Zakończenie dnia Na linii strzału (3) Herosi, s. 3 (5) - A n io ły i p o tw o ry Strachy (3) - Gdzie oczy poniosą Magazyn Ekspresu Reporterów 3.45 Zakończenie dnia TVN 7 TVN 7.25 Julia obyczajow y ŚRODA, 19.G9 HHHH M2 2 pol ŚAT tv ñ ^ ŻYCIE BYTOMSKIE imieniny Januarego, Konstancji aaab M POLSAT N ow y dzień z Polsat News 7.30 Przygody A nim ków 7.55 Pinky i Mózg 8.25 Scooby Doo 8.55 Rodzina zastępcza 9.25 I kto tu rządzi? Mamuśki Świat w edług Kiepskich Dlaczego ja? Hotel Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy W ydarzenia Pogoda Interw encja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość W ydarzenia, Sport Pogoda Świat w edług Kiepskich Strażnik granicy - film akcji, USA, h it 2008, reż. Isaac Florentine, w yk. Jean - Claude Van Damme, Daniel Perrone, Gary M cdonald, Natalie J. Robb, Scott Adkins, Stephen Lord Grupa oszustów w szeregach A m ery kańskich Sił Specjalnych planuje przem y cić heroinę w artą 35 m ilionów dolarów. Na przeszkodzie stoi im tylko agent służb granicznych Jack Robideax, były policjant z wydziału zabójstw skrywający liczne sekrety. Walcząc z terrorystam i, to rtu rami, zdrajcami i podkładanymi bom bami Jack nie okazuje litości. Nie mogąc liczyć na żadną pomoc, musi sam, zm ie rzyć się z całym, śmiertelnie niebezpiecz nym narkotykow ym kartelem» CSI. Kryminalne zagadki Miami 0.05 Ptasia grypa w Am eryce - thriller, USA, 2006, reż. Richard Pearce, w yk. Joely Richardson, Ann Cusack, David Ramsey Justina Machado, Peter O'Brien 1.55 Zagadkowa noc 3.00 Zza kam ery 3.15 Tajemnice losu 6.DD Kawa czy herbata? 8.1D Telezakupy 8.3D Było sobie życie - Płytki krw i (6) 9.DD Natura w Jedynce - W cieniu dinozau rów, cz. 1 dok. 1D.DD Nie ma ja k Polska - Łódź - magazyn 1D.3D Plebania (1337) - telenow ela 1D.55 M oda na sukces (5677) Galeria (91) 12.DD W iadom ości 12.1D Agrobiznes 12.4D Natura w Jedynce - W cieniu dinozau rów, cz. 2 dok. 13.4D Jaka to melodia? 14.D5 Klan (2321) - telenow ela 15.DD W iadom ości 15.1D 15.2D Ojciec Mateusz (97) - Bieg 16.3D M oda na sukces (5678) 17.DD Teleexpress 17.1D Pogoda 17.2D Jaka to melodia? Klan (2324) - telenow ela Ranczo (72) - Przeciek kontrolow any W ieczorynka 19.3D W iadom ości 2D.DD Sport 2D.1D Pogoda 2D.15 Przed meczem 2D.2D Liga M istrzów - Chelsea Londyn Juventus Turyn 22.5D Po meczu Liga M istrzów - skróty Liga M istrzów - skróty Ze slum sów na Harvard - film fabularny h it USA, reż. Peter Levin, w yk. Thora Birch, Michael Riley Robert Bockstael Reportaż Jedynki Notacje - Jan Karski. M oje m łode lata cykl dok. 2.D5 Zagadkowa Jedynka 3.D5 Zakończenie dnia 5.55 W iadom ości z drugiej ręki (15) 6.30 W iadom ości z drugiej ręki (16) 7.00 M ja k miłość Pytanie na śniadanie Rodzinka.pl (15) - Hazard Telezakupy Podróż zw ana życiem - reportaż Kabaretow y Klub D wójki - PRL - w id o wisko rozryw kow e Barwy szczęścia (782) D obry żołnierz - film dok Ja to mam szczęście! (12) Panorama Pogoda M ja k miłość (929) Castle (13) Panorama Sport Telegram Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Ja to mam szczęście! (13) Barwy szczęścia (783) Na dobre i na złe (491) - Cesarskie cię cie Naga praw da o miłości - film fabularny h it W ielka Brytania, reż. John Hay wyk. Jennifer Love H ew itt, Dougray Scott, Jimi M istry Pow rót do życia - s. II (3) Cuda 0.20 Herosi, s. 3 (6) Śmierć światła 1.15 Naga praw da o miłości - film fabularny W ielka Brytania, reż. John Hay wyk. Jennifer Love H ew itt, Dougray Scott, Jimi M istry 3.00 Pow rót do życia - s. II (3) Cuda 3.40 Zakończenie dnia N ow y dzień z Polsat News 7.30 Przygody Anim ków 7.55 Pinky i Mózg 8.25 Miś Yogi 8.55 Rodzina zastępcza 9.25 I kto tu rządzi? Mam uśki Świat w edług Kiepskich Dlaczego ja? Hotel Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy W ydarzenia, Pogoda Interw encja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość W ydarzenia, Sport, Pogoda Świat w edług Kiepskich Brzydka praw da - komedia rom anh it tyczna, USA, 2009, reż. Luketic Robert, w yk. Katherine Heigl, Nick Searcy W in te r Eric, Gerard Butler, Bree Turner A b b y to niezwykle utalentow ana iam bitna producentka popularnego program u telew izyjnego. W sprawach sercowych jest bardzo w ym agająca iw zw iązku z tym wciąż szuka ideal nego mężczyzny. Pewnego dnia spo tyka ją niemiła niespodzianka. Zostaje zm uszona przez szefa do w spółpracy z szowinistycznym gw iazdorem M ike'e m. Parze ciężko się dogadać. O by dw oje mają zupełnie inne poglądy na te m a t relacji dam sko - męskich Hot Shots! - komedia, USA, 1991, reż. Jim Abrahams, w yk. Charlie Sheen, Cary Elwes, Kevin Dunn, Lloyd Bridges 0.20 Biegając z nożyczkami - komediodram at, USA, 2006, reż. Ryan M urphy w yk. A n n ette Bening, Alec Baldwin, Evan Rachel W ood, Gabrielle Union, Joseph Cross, Joseph Fiennes 2.45 Zza kamery 3.00 Tajemnice losu TV 4 TVN TVN 7 TV Julia obyczajow y 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Na W spólnej obyczajow y Sędzia A n n a M aria W esołow ska O stry dyżur VIII obyczajow y U kryta praw da - program obyczajow y D etektyw i - program krym inalny W - 11 W ydział Śledczy R ozm owy w to k u - talk show D etektyw i - program krym inalny Julia obyczajow y U kryta praw da - program obyczajow y Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interw encyjny Na W spólnej obyczajow y W - 11 W ydział Śledczy 5.50 W e Dwoje - program rozryw kow y 7.05 Męski Typ 2. Maciej W isławski 7.35 Teresa - telenow ela 8.30 Sędzia Anna Maria W esołowska 9.30 Term inator Kroniki Sary C onnor Agenci NCIS M ango Telezakupy Punkt krytyczny sensacyjny Sąd rodzinny - program sądow y Sędzia Anna Maria W esołowska 1 JAG - W ojskow e Biuro Śledcze Term inator Kroniki Sary C onnor Punkt krytyczny sensacyjny Agenci NCIS M iasto aniołów - film obyczajow y h it N iem cy/u SA 1998, reż. Brad Silberling, w yk. Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher, Dennis Franz, Colm Feore Goście Ja w środku tańczę - film obyczajow y Irlandia 2004, reż. Damien O'Donnell, w yk. James M ca voy Steven Robertson 1.35 Arkana magii - program interaktyw ny 3.45 Pascal. po prostu gotuj 5.05 Inspektor Gadget 5.25 M orze miłości music 7.20 Łow ca krokodyli 8.25 Komisarz Rex 9.25 Eva Luna Osaczona M indfreak - Iluzjonista Criss Angel music Dziewczyny z fo rtuną TV M arket Dziewczyny z fo rtu ną G ot to Dance - Tylko taniec W ielka Bry tania, Słoneczny patrol Ukryta miłość Komisarz Rex Galileo Komando - film akcji, USA, 1985, reż. F I U M ark L. Lester, wyk. A rnold Schwarze negger, Rae Dawn Chong, Dan Hedaya, Vernon Wells, James Olson Gothika - horror, USA, 2003, reż. M athieu Kassovitz, w yk. Halle Berry Bernard Hill, Robert D ow ney Jr, Charles S. D utton, Penelope Cruz, John Ca Lynch 0.00 W zór 1.00 STOP Drogów ka 2.00 Gość Wydarzeń program publicystyczny 2.15 To b ył dzień - program publicystyczny 3.15 To b ył dzień na świecie - program publi cystyczny music 4.30 Zakończenie program u TVP INFO TV PULS 5.05 Inspektor Gadget 5.25 M orze miłości music 7.20 Łow ca krokodyli 8.25 Komisarz Rex 9.25 Eva Luna Osaczona M indfreak - Iluzjonista Criss Angel music Dziewczyny z fo rtuną TV M arket Dziewczyny z fo rtuną Łow ca krokodyli 1 Słoneczny patrol U kryta miłość Komisarz Rex Galileo Rajski w irus - film U SA/N iem cy 2003,» h u reż. Brian Trenchard - Smith, wyk. Lorenzo Lamas, M elody Thomas Scott, Ralf Moeller, David Millbern, Gregory W ooddell Blackjack - film Kanada, USA, 1998, reż. John W oo, w yk Dolph Lundgren, Kate Vernon, Philip MacKenzie, Kam Heskin, Fred W illiamson 0.00 Am erican Pie - komedia, USA, 1999, reż. Paul W eitz, qyk. Jason Biggs, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas, Alyson Hannigan, Shannon Elizabeth, Tara Reid 2.00 Gość W ydarzeń Blood Creek - film horror, Kanada 2006, - program publicystyczny h it reż. Sean Cisterna, wyk. David Dineen 2.15 To był dzień - program publicystyczny Porter, Ryan Tonkin, Angelica M3.15 onte-to był dzień na świecie sano, Ashley M orris - program publicystyczny 1.25 Arkana magii - program interaktyw ny music 4.30 Zakończenie programu 3.35 Pascal. po prostu gotuj Strzelec - film sensacyjny, USA 2007, H U reż. A n to ine Fuqua, w yk. M ark W ahl berg, Michael Pena, Danny Glover, Kate Mara, Elias Koteas 0.05 Lekarze obyczajow y 1.05 Kobieta na krańcu św iata - program podróżniczo - rozryw kow y 1.35 Uwaga! - program interw encyjny 1.50 A rkana magii - program interaktyw ny 3.10 Koniec program u TVP INFO TV PULS TV POLONIA Barwy szczęścia (650) Polo nia w Komie Wiadomości W oj na i miłość (12) Laskowik & Malicki Tomasz Lis na żywo Złotopolscy (520) Tygodnik Gospodarczy Marzenia dc spełnienia (34) Polonia w Komie Teleexpress KFPP Opole - 0pole Informacje kulturalne Barwy szczęścia (650) Dobranocka W iadom o ści Sport Pogoda Ojciec M ate usz (37) Polonia w Komie Po lonia Czesław Niemen w Operze Leśnej w Sopocie Na pierwszym planie - program publicystyczny 0.25 Flesz historii 0.45 Marzenia do spełnienia (34) Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy 1 Raport z Polski Pogoda Ser wis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Po goda Telekurier Serwis Info Po goda OTV - Pasmo lokalne Losowa nie LOTTO Serwis Info Pogoda Sportowy Wieczór Ronald Reagan. Odyseja amerykańska - film dok Powstanie warszaw skie - cykl dok Infoexpress 0.50 Minęła 20ta 1.35 Telekurier 1.55 Serwis Info Pogoda 2.45 Sportowy Wieczór lat TVP 3.10 Era Wyna lazków - magazyn 3.30 Prawdę mówiąc Dyżur - program dok No problem! 7.00 Muzyczny budzik 7.30 Przygody Sindbada żegla rza 8.30 Ja Wam pokażę! 9.30 Bry gada ratunkowa Nowe przygody Ro bin Hooda Noce i dnie Podniebny horror dok Pokojówka na Manhattanie - telenowela, Ja, Ona i Eva - te lenowela Brygada ratunkowa Nowe przygody Robin Hooda Przy gody Sindbada żeglarza Tom i Jer ry Kaczor Donald przedstawia - se rial Pingwiny z Madagaskaru Wulkany zniszczenia - film katastroficzny Dramatyczny lot - film akcji 0.30 Programy po w tórkow e Barwy szczęścia (651) Polonia w Komie Wiadomości Londyńczycy (3) Kabaretowy Klub Dwójki - Bra cia Na pierwszym planie - program publi cystyczny Złotopolscy (521) Kultura, głupcze - magazyn Rajskie klimaty (1) - se rial obyczajowy Polonia w Komie Te leexpress Szalom na Szerokiej Wilnoteka - magazyn Barwy szczęścia (651) Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Warto kochać (27) Polonia w Komie Polonia Pogoda Kabaretowy Klub Dwójki - Bracia Operacja Życie (21) - cykl dok września - Dzieci Syberii - reportaż Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół Dyżur - program dok W blasku fleszy godziny 1 Raport z Polski Pogoda program rozrywkowy 7.00 Muzyczny budzik Dla niesłyszących - Serwis Info Biznes Przygody Sindbada żeglarza 8.30 No OTV - Pasmo lokalne Infoexpress M i ce i dnie 9.30 Brygada ratunkowa nęła 20ta Pogoda Telekurier Ser Nowe przygody Robin Hooda wis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Chłopi Niewiarygodne sceny z życia Serwis Info, Pogoda Sportowy zwierząt Pokojówka na Manhattanie Wieczór Najlepsi gliniarze świata (8) - King - telenowela Ja, Ona i Eva - telenowela ston Jamaica 0.24 Powstanie warszawskie Brygada ratunkowa Nowe przygody - cykl dok Infoexpress 0.50 Minęła 20ta 1.35 Robin Hooda Przygody Sindbada że Telekurier 1.55 Serwis Info Pogoda 2.47 Spor glarza Tom i Jerry Ka tow y Wieczór 3.00 Polska według Kreta - maga czor Donald przedstawia Pingwi zyn 3.30 Było, nie minęło 4.00 Najlepsi gliniarze ny z Madagaskaru Valentine, córka świata (8) - Kingston Jamaica 5.05 Prawdę D'Artagnana - przygodowy Szalony akade mówiąc - magazyn 5.30 Raport z Polski mik 2 - komedia 0.00 Goło i wesoło eurośport TELE S POLSAT 2 eurośport TELE S POLSAT 2 Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie Graczykowie Rodzi na zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastęp cza 1 Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partne rzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Sport Pogoda Interwencja Trudne Sprawy Rodzina zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne Sprawy 8.30 Snooker. Masters, Szanghaj Snooker. Masters, Szanghaj Kolarstwo. Szosowe MŚ Jazda ind. na czas kobiet Snooker Masters, Szanghaj Kolarstwo. Szosowe MŚ Jazda ind. na czas mężczyzn Snooker Masters, Szanghaj Wednesday Selection Zapowiedź Jeździectwo. WKKW, Burghley, Anglia Jeździectwo, Magazyn Riders Club G olf Tur niej z cyklu US PGA, BM W Championships G olf PGA European Tour, Italian Open, Włochy G olf Club Żeglarstwo. Extreme Sailing Series, Porto Yacht Club Magazyn. Alexia S Selection Wednesday Selection Za powiedź 0.15 Snooker Masters, Szanghaj 5.35 W erdykt I - program sądowy 6.40 Disco Bandżo - program muzyczny 7.55 Telezakupy Kosmica TV - program interaktywny Grupa specjalna - film sensacyjny USA 1997, reż. Rick Jacobson, wyk. Michael Dudikoff, Paul W in field, Richard Norton, Amanda Wyss, Nick Corri, Bryan Cranston Jednostka Specjalna Dunaj kryminalny Akcja ratunkowa dokumentalny 1 Młodzi muszkieterowie - se rial Benny Hill - program rozrywkowy Akcja ratunkowa Młodzi muszkiete rowie Strażnicy Alaski W pogoni za bestią - thriller Miasto ludzi Gangsterzy i gliniarze 2 - film ero tyczny 1.20 Nocny patrol Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie Graczykowie Rodzi na zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastęp cza 1 Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Sport Pogoda Interwencja Trudne Sprawy Rodzina zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne Sprawy 8.00 Dzień d ob ry TVN - magazyn Na W spólnej obyczajow y Sędzia A n n a M aria W esołow ska O stry dyżur VIII obyczajow y U kryta praw da - program obyczajow y D etektyw i - program krym inalny W - 11 W ydział Śledczy R ozm ow y w to ku - ta lk show D etektyw i - program krym inalny Julia obyczajow y U kryta praw da - program obyczajow y Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interw encyjny Na W spólnej obyczajow y W - 11 W ydział Śledczy Prawo A g a ty obyczajow y Kuba W ojew ódzki - talk show Superwizjer - magazyn reporterów 0.05 Z w ykły Bohater - historie praw dziw e ta lk show 0.40 Człow iek - cel sensacyjny, USA 1.40 Uwaga! - program interw encyjny 1.55 A rkana magii - program interaktyw ny TV POLONIA Snooker Masters, Szanghaj Snooker Masters, Szanghaj Eurogole Snooker Masters, Szanghaj Kolarstwo. Szosowe MŚ Jazda ind. na czas kobiet Snooker Masters, Szanghaj BOKS S. Kretschmann (Niemcy) - T Hoffm ann (Niemcy) Boks IBF Intercon tinental, Niemcy Walka w wadze ciężkiej (do 91kg) Wyścigi samochodowe. World Series by Re nault, Budapeszt, Węgry Rajdy Samocho dowe. IRC od środka Magazyn 0.00 Wyścigi sa mochodowe. Mistrzostwa świata endurance, Sao Paulo, Brazylia 1.00 Sporty Motorowe. Weekend w sportach motorowych Wiadomości 1.15 Watts 5.50 W e Dwoje - program rozryw kow y 7.05 Męski Typ 2. Jerzy Dziewulski 7.35 Teresa - telenow ela 8.30 Sędzia Anna M aria W esołowska 9.30 Terminator. Kroniki Sary Connor Agenci NCIS M ango Telezakupy Punkt krytyczny sensacyjny Sąd rodzinny - program sądow y Sędzia Anna M aria W esołowska 1 JAG - W ojskow e Biuro Śledcze Terminator. Kroniki Sary Connor Punkt krytyczny sensacyjny Agenci NCIS Komora - film sensacyjny USA 1996, reż. James Foley w yk. Chris O'Donnell, Gene Hackman, Faye Dunaw ay Robert Prosky Raymond J. Barry Bo Jackson Partnerki krym inalny - d 5.35 W erdykt I - program sądowy 6.40 Disco Bandżo 7.55 Telezakupy Kosmica TV Naj lepsze przyjaciółki - dramat, Kanada/USA 2005, reż. Michael Scott, wyk. Megan Gallagher, Clau dette Mink, Barclay Hope, Liam Ranger, Brittney Wilson Jednostka Specjalna Dunaj - se rial Akcja ratunkowa 1 Młodzi muszkieterowie Benny Hill - pro gram rozrywkowy Akcja ratunkowa Młodzi muszkieterowie Be stia Zabawa w chowanego - thril ler M łosny trójkąt - program rozrywko w y Mąż i przyjaciółki - film erotyczny 1.20 Nocny patrol m i I T V P II?I J«1

20 2G ZYCIE BYTOMSKIE Program telewizyjny CZWARTEK, imieniny Filipiny, Eustachego jg g B M Œ ZZ^^^B SH ] Kawa czy herbata? 8.10 Telezakupy 8.30 Hubert i Hipolit - Ślimak Ferdynand (3) - film anim Tomek i przyjaciele - Sławek i burza (10) 9.00 Natura w Jedynce - W cieniu dinozau rów, cz. 2 dok M y W y Oni - magazyn Plebania (1338) - telenow ela M oda na sukces (5678) Galeria (92) W iadom ości Agrobiznes Natura w Jedynce - Ważki. Podniebni łowcy, - film dok Jaka to melodia? Klan (2322) - telenow ela W iadom ości Pogoda Siła wyższa (3) - Porwanie M oda na sukces (5679) Teleexpress Pogoda Jaka to melodia? Klan (2325) - telenow ela Ranczo (73) - Świadek koronny W ieczorynka W iadom ości Sport Pogoda Ojciec Mateusz (98 ) - Święta Rodzina Sprawa dla reportera Seks, kasa i kłopoty II (3) U prowadzenie A g a ty - film fabularny, h it Polska, reż. M arek Piwowski, wyk. A gata Rosińska, Sławom ir Fedorowicz, Janusz Rewiński, M arek Piwowski, Pola Raksa, Jacek Braciak, Anna Milewska 1.00 Sprawa dla reportera 2.00 Notacje - o, Tomasz Pawłowski. Powsta nie W arszawskie - cykl dok Zagadkowa Jedynka 3.15 Zakończenie dnia 5.55 W iadom ości z drugiej ręki (17) 6.3D W iadom ości z drugiej ręki (18) 7.D5 M ja k miłość 3B 8.DD Pytanie na śniadanie 1D.5D Rodzinka.pl (16) - O miłości D Telezakupy Pożyteczni.pl (38) Postaw na milion - teleturniej Barwy szczęścia (783) Świat bez tajem nic - O statni raz kaw a ler - film dok. 15.1D Ja to mam szczęście! (13) Panorama 16.DD 16.1D Na dobre i na złe (491) - Cesarskie cię cie 17.1D Castle (14) 18.DD Panorama Sport Telegram 18.4D 18.5D Jeden z dziesięciu - teleturniej Ja to mam szczęście! (14) 2D.D5 Barwy szczęścia (784) 2D.35 To nas śmieszy! Kabaretow y Klub Dwójki - program rozryw kow y Paradoks (3) W olność Felieton Kocham Kino M atka Teresa od ko tó w - dram at, Pol ska, reż. Paweł Sala, w yk. Ewa Skibińska, M ateusz Kościukiewicz, Mariusz Bonaszewski, Filip Garbacz, M onika Pikuła, Ewa Szykulska, Łukasz Simlat, Janusz Chabior Świat bez tajem nic - Budrus - film dok. Cesarskie cięcie - film TVP Polska, reż. Stanisław Moszuk, w yk. Alicja M igulanka, Renata Pękul, Roman Kłosowski, Krzysztof Kowalewski, Bożena Dykiel, Mariola G ładkowska, W ojciech M alaj kat, Piotr Fronczewski, Dorota Kamiń ska i inni A rt Noc - M aanam - Rockandrolle live - koncert Zakończenie dnia TVN TVN Julia obyczajow y 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn Na W spólnej obyczajow y Sędzia A n n a M aria W esołow ska O stry dyżur VIII obyczajow y U kryta praw da - program obyczajow y D etektyw i - program krym inalny W - 11 W ydział Śledczy R ozm ow y w to k u - ta lk show D etektyw i - program krym inalny Julia obyczajow y U kryta praw da - program obyczajow y Fakty, Sport, Pogoda tvn 5.50 W e Dwoje - program rozryw kow y 7.05 Męski Typ 2. Ryszard Kalisz - ta lk show 7.35 Teresa - telenow ela 8.30 Sędzia Anna Maria W esołowska 9.30 Terminator, Kroniki Sary Connor Agenci NCIS M ango Telezakupy Punkt krytyczny sensacyjny Sąd rodzinny - program sądow y Sędzia Anna Maria W esołowska 1 JAG - W ojskow e Biuro Śledcze Terminator, Kroniki Sary Connor Punkt krytyczny sensacyjny Agenci NCIS Uwaga! - program interw encyjny Na W spólnej obyczajow y PIĄTEK, POLSAT 7.30 Przygody Anim ków 7.55 Pinky i Mózg 8.25 Yogi Bear Show 8.35 Yogi Bear Show 8.45 Yogi Bear Show 8.55 Rodzina zastępcza 9.25 I kto tu rządzi? Mam uśki Świat w edług Kiepskich Dlaczego ja? Hotel Dom nie do poznania Pierwsza miłość Trudne sprawy W ydarzenia Pogoda Interw encja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość W ydarzenia Sport Pogoda Świat w edług Kiepskich CSI. Kryminalne zagadki Miam i Hotel Przyjaciółki Pamiętniki z wakacji 0.00 VIII Sopocka Noc Kabaretowa TV 4 W iadom ości z drugiej ręki (19) W iadom ości z drugiej ręki (20) M ja k miłość 40 Pytanie na śniadanie Rodzinka.pl (17) - Człowiek uczy się całe życie Telezakupy M akłow icz w podróży - Podróż 12 Arm enia - Erywań - magazyn kulinarny Klasyka Polskiego Kabaretu - Super hity Elity i Studia Barwy szczęścia (784) Świat bez tajem nic - Prawdziwa Śpiąca Królewna - film dok Ja to m am szczęście! (14) Panorama Pogoda Poziom 2.0 (87) - magazyn Castle (15) Panorama Sport Telegram Pogoda Jeden z dziesięciu - teleturniej Ja to m am szczęście! (15) Barwy szczęścia (785) Rodzinka.pl (57) - Nudzi mi się Rodzinka.pl (58) - Pstrykasz więc jesteś Niezniszczalny - film fa b u la rn y USA, h it reż. M. N ight Shyamalan, w yk. Bruce Willis, Samuel L. Johnson, Robin W right Penn Kryminalne zagadki Las Vegas - s. IX (13) 0.40 Requiem dla m ordercy - film krym i nalny Kanada, reż. Douglas Jackson, w yk. M olly Ringwald, Christopher Hey erdahl, Lynne Adams, Chris Mulkey 2.25 M atka Teresa od ko tó w - dram at, Pol ska, reż. Paweł Sala, wyk. Ewa Skibińska, Mateusz Kościukiewicz, Mariusz Bonaszewski, Filip Garbacz, M onika Pikuła, Ewa Szykulska, Łukasz Simlat 4.00 Zakończenie dnia N ow y dzień z Polsat News 7.30 Przygody Anim ków 8.25 Gang Misia Yogi 9.25 I kto tu rządzi? Mam uśki Świat w edług Kiepskich Dlaczego ja? Hotel Dom nie do poznania Pierwsza miłość W ydarzenia, Pogoda Interw encja Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Pierwsza miłość W ydarzenia, Sport, Pogoda Świat w edług Kiepskich Tylko taniec - G ot to Dance Z Archiw um X. Chcę wierzyć - film sci fi, USA, 2008, reż. Chris Carter, David D uchovny Am anda Peet, Billy Connolly Gillian Anderson, Xzibit m ilim etrów II - dram at krym inalny H U USA, 2005, reż. J.S. Cardone, w yk. Johnathon Schaech, Bruce Davison, Lori Heuring, Robert Cavanah, Zita Gorog W kraczając do podziem nego świata klubów ze striptizem, peepshow i nie legalnej pornografii na żyw o w Inter necie, David Huxley początkujący poli tyk, może stracić wszystko. Ukradkiem sfilm ow any podczas orgii ze swoją narzeczoną Tsh i piękną modelką (Zita G orog) musi odnaleźć szantaży stę żądającego ogrom nych pieniędzy w zamian za negatywy. Lecz kiedy zw ykły szantaż przeobraża się w m or derstw o i porw anie Davida, Tsh musi zapłacić 5 m ilionów dolarów okupu albo obiecująca kariera jej narzeczo nego, a przede wszystkim jego życie, znajdzie się w śm iertelnym zagrożeniu» Zagadkowa noc 3.15 Tajemnice losu TVN TVN 7 TV M orze miłości 8.00 Dzień dobry TVN - magazyn music Na W spólnej obyczajow y Sędzia A n n a M aria W esołow ska 7.20 G ot to Dance - Tylko taniec W ielka Bry O stry dyżur VIII obyczajow y tania, U kryta praw da - program obyczajow y D etektyw i - program krym inalny 8.25 Komisarz Rex 9.25 Eva Luna W - 11 W ydział Śledczy Osaczona R ozm owy w to k u - talk show D etektyw i - program krym inalny Dekoratornia music Julia obyczajow y Dziewczyny z fo rtuną U kryta praw da - program obyczajow y TV M arket Dziewczyny z fo rtuną Fakty, Sport, Pogoda Uwaga! - program interw encyjny Got to Dance - Tylko taniec W ielka Bry Zabójca - film sensacyjny, USA 2007, 5.15 W roli głów nej - Justyna Steczkowska 5.50 W e Dwoje - program rozryw kow y 7.05 Męski Typ, Jarosław Iwaszkiewicz 7.35 Teresa - telenow ela 8.30 Sędzia A nna Maria W esołowska 9.30 Terminator, Kroniki Sary Connor Agenci NCIS M ango Telezakupy Punkt krytyczny sensacyjny Sąd rodzinny - program sądow y Sędzia A nna Maria W esołowska 1 JAG - W ojskow e Biuro Śledcze Terminator, Kroniki Sary Connor Punkt krytyczny sensacyjny Agenci NCIS Jeremiah Johnson - film w estern, USA h it 1972, reż. Sydney Pollack, wyk. Robert Redford, Will Geer, Delle Bottom, Josh Albee, Joaquin M artinez Lina - film sensacyjny USA 1984, reż. Clint Eastwood, wyk. Clint Eastwood, Genevieve Bujold, Dan Hedaya 0.45 Bandycki szlak - film western, USA 1995, reż. PJ. Pesce, w yk. Sam Elliott, Craig Sheffer, Linda Fiorentino 2.45 A rkana magii - program interaktyw ny Gość Wydarzeń - program publicystyczny music 7.20 G ot to Dance - Tylko taniec W ielka Bry tania, Komisarz Rex 9.25 Eva Luna Osaczona Inspektor Gadget music Dziewczyny z fo rtuną TV M arket Dziewczyny z fo rtuną G ot to Dance - Tylko taniec W ielka Bry tania, Słoneczny patrol U kryta miłość Komisarz Rex M istrz Kuchni: Juniorzy Zem sta frajerów - komedia, USA, 1984, h it reż. Jeff Kanew, wyk. Robert Carradine, A n th o n y Edwards, Tim othy Busfield, A n d re w Cassese, Curtis A rm strong Na granicy śmierci Zagadkow e zgony Kanada Film erotyczny 0.55 Kroniki Facetów z klasą 1.55 Gość W ydarzeń - program publicystyczny 2.10 To był dzień - program publicystyczny 3.10 To był dzień na świecie - program publi cystyczny music' 4.25 Zakończenie program u TVP INFO TV PULS tania, W - 11 W ydział Śledczy 1 Słoneczny patrol Kuchenne rewolucje U kryta miłość Komisarz Rex Galileo Extra New York Taxi - film USA, Francja, 2004, h i^ reż. Tm Story w yk. Queen Latifah,A na Cristina de Oliveira, Gisele Bündchen, C ałkow ite zaciem nienie - film katastrol ï ï î l ficzny, Francja 2009, reż. René M anzor, w yk. Cristiana Réali, Florent Pagny, Gauthier Battoue, Tom Méziane 0.30 Superwizjer - magazyn reporterów 1.05 Uwaga! - program interw encyjny 1.20 A rkana magii - program interaktyw ny D.DD Bliźniacy - komedia, USA W 88, reż. Ivan h it Reitman, wyk. A rnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Kelly Preston D ow ody zbrodni krym inalny Reno B11!. Miam i - komedia, USA 2007, reż. Robert Ben Garant, w yk. Lennie Loftin, Danny DeVito, Niecy Nash D.5D Ben Stiller show 1.3D A rkana magii - program interaktyw ny Henry Simmons, Jennifer Esposito, Jimm y Fallon Komando Foki atakuje - film USA, 1999, reż. Yossi W ein, w yk. G eff Francis, Greg K rw aw y diam ent - film sensacyjny, H I^ Collins, J, Kenneth Campbell, James Hicks, Jim Fitzpatrick, Justin W illiams 0.00 STOP Drogówka U SA/N iem cy 2006, reż. Edward Zwick, w yk. Leonardo DiCaprio, Djim on Hounsou, Jennifer Connelly, Kagiso Kuypers 1.05 Kuba W ojew ódzki - ta lk show 2.05 Uwaga! - program interw encyjny 1.00 Zakończenie program u TVP INFO TV PULS TV POLONIA Barwy szczęścia (652) Polo nia w Komie Wiadomości M jak miłość (909) Czesław Niemen w Operze Leśnej w Sopocie - koncert Operacja Życie (21) - cykl dok Szlakiem gwiazd (5) Stani sław Sojka Złotopolscy (522) Kocham Kino - magazyn film ow y Grażyny Torbickiej Rajskie klimaty (2) Polonia w Komie Teleexpress Kocham Cię, Polsko! - za bawa quizowa Ktokolwiek widział, ktokol wiek wie Barwy szczęścia (652) Dobranocka Wiadomości Sport Pogoda Oficer (2) Po lonia Pitbull (24) Zejść na ziemię - film dok 0.45 Rajskie klimaty (2) Serwis Info, Pogoda, Serwis sportow y - co pół godziny 1 Raport z Polski Pogoda Dla niesłyszących - Serwis Info Biz nes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Minęła 20ta Pogoda Telekurier Serwis Info Pogoda OTV - Pa smo lokalne Losowanie LOTTO Ser w is Info, Jan Pospieszalski. Bliżej Po goda Sportowy Wieczór 0.00 Gdzie rosną poziomki? - film dok Powstanie w arszaw skie - cykl dok Infoexpress 1.25 Minęła 20ta 2.10 Telekurier 2.30 Serwis Info Jan Pospie szalski. Bliżej 3.46 Pogoda 4.00 Gdzie rosną po ziomki? - film dok Reportaż TVP INFO 5.15 Czas na jazdę - M otoinfo 5.30 Raport z Polski Dyżur - program dok Menu na miarę 7.00 Muzyczny budzik 7.30 Przygody Sindbada żeglarza 8.30 Chłopi 9.30 Bryga da ratunkowa Nowe przygody Ro bin Hooda Grimm. Jorinde i Jorindel - familijny Kręcimy z gwiazdami Po kojówka na Manhattanie - telenowela Ja, Ona i Eva - telenowela Brygada ratunkowa Nowe przygody Robin Hooda Przygody Sindbada żeglarza Tom i Jerry Kaczor Donald przedsta wia Pingwiny z Madagaskaru Boski Żigolo - komedia Komandosi - film akcji 0.00 Goło i wesoło - program rozryw kowy 0.30 Kręcimy z gwiazdami Barwy Snooker Masters, Szanghaj Snooker Masters, Szanghaj Wyścigi samochodowe W orld Series by Renault, Budapeszt, Węgry Kolarstwo. Szosowe MŚ Jazda ind. na czas męż czyzn Snooker. Masters, Szanghaj Snooker. Masters, Szanghaj Snooker. M a sters, Szanghaj Kolarstwo. Szosowe MŚ Jazda ind. na czas kobiet Kolarstwo. Szoso w e MŚ Jazda ind. na czas kobiet Snooker Masters, Szanghaj Snooker Masters, Szan ghaj Sporty walki. Total KO Sporty walki. Fight Club Sporty walki. Fight Club Poker European Poker Tour 0.00 Snooker Masters, Szanghaj TELE S POLSAT W erdykt I - Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie Graczykowie Rodzi na zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastęp cza 1 Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Sport Pogoda Interwencja Trudne Sprawy Rodzina zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne Sprawy TV POLONIA program sądowy 6.40 Disco Bandżo - program muzyczny 7.55 Telezakupy Kosmica TV - program interaktywny Sta dion grozy - thriller Jednostka Specjalna Du naj kryminalny Akcja ratunkowa - se rial dokumentalny 1 Młodzi muszkieterowie przygodowy Benny Hill - program rozrywkowy Akcja ratunkowa do kumentalny Młodzi muszkieterowie Efekt Nostradamusa W pół do śmierci 2 - film akcji, USA 2007, reż. A rt Camacho, wyk. Bill Goldberg, Kurupt, Angel Conwell, Robert Madrid, Alona Tal Nieźle kliknięci bez filtra - program rozrywkowy W szponach seksu - film erotyczny 1.25 Nocny patrol E l POLSAT Julia obyczajow y 5.05 Dekoratorma muaan Kawa czy herbata? Telezakupy M iłka i Człapek - Nad rzeką (6) Tata Lew - W yrocznia Delficka (15) 8.55 Ważki. Podniebni łowcy, - film dok Słownik Plebania (1339) - telenow ela M oda na sukces (5679) Galeria (93) W iadom ości Agrobiznes Ktokolw iek widział, ktokolw iek wie W eekendow y magazyn film ow y Jaka to melodia? Klan (2323) - telenow ela G wiazdy na 60 lat TVP - Przeżyjmy to jeszcze raz W iadom ości Pogoda Sprawa dla reportera M oda na sukces (5680) Teleexpress Pogoda Jaka to melodia? Zaproszenie do W szystko przed Nami Ranczo (74) - Sztuka translacji W ieczorynka W iadom ości Sport Pogoda Pamiętnik Księżniczki 2. Królewskie H U zaręczyny - komedia, USA, reż. Garry Marshall, w yk. Anne Hathaw ay Julie Andrew s, Hector Elizondo, John Rhys - Davies, Heather Matarazzo, Chris Pine Jutro nie umiera nigdy - film sensacyjny USA, W ielka Brytania, reż. Roger Spottiswoode, w yk. Pierce Brosnan, Jonathan Pryce, Michelle Yeoh, Teri Hatcher 0.30 Praga - żelazna kurtyna - film fabularny Niem cy reż. Lutz Konermann, wyk. Anneke Kim Sarnau, Christoph Bach, Valerie Koch 2.15 Żyw e tru p y (3) 3.00 Zagadkowa Jedynka 4.05 Zakończenie dnia N ow y dzień z Polsat News imieniny Hipolita, Mateusza I T V P II IJ.l szczęścia (653) Polo nia w Komie Wiadomości M jak mi łość (910) Wideoteka - 60 hitów na 60 lat! - magazyn Zejść na ziemię - film dok Złotopolscy (523) Formacja schyłkowa Anna German - recital Dwie strony medalu (92) Polonia w Komie Tele express Poziom 2.0 (87) - magazyn Ex Libris magazyn Barwy szczęścia (653) Dobranocka W iadom o ści Sport Pogoda Na dobre i na złe (489) - Niechciany spadek Polo nia w Komie Polonia Pogoda Hubal - dramat wojenny 1.05 Dwie strony medalu (92) 1.30 Cuda i dziwy - film anim. Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy - co pół godziny Serwis Info Pogoda Serwis Info Pogoda Serwis sportowy 1 Raport z Polski Pogoda Dla nie słyszących - Serwis Info Biznes OTV - Pasmo lokalne Infoexpress Forum - program publicystyczny Pogoda Telekurier Serwis Info Pogoda OTV - Pasmo lokalne Serwis Info Pogo da Sportowy Wieczór Elektroniczny przedmiot pożądania - film dok Powstanie warszawskie - cykl dok Infoexpress 1.00 Fo rum - program publicystyczny 1.45 Telekurier 2.05 Serwis Info Pogoda 3.00 Było, nie minęło 3.30 Polska według Kreta - magazyn EUROSPORT TELE S POLSAT 2 Snooker Masters, Szanghaj 9.30 Snooker Masters, Szanghaj Snooker Masters, Szan ghaj Snooker Masters, Szanghaj Sno oker Masters, Szanghaj Snooker Masters, Szanghaj Snooker Masters, Szanghaj Snooker Masters, Szanghaj Kolarstwo. Szo sowe MŚ Jazda ind. na czas mężczyzn Ko larstwo. Szosowe MŚ Jazda ind. na czas mężczyzr Snooker Masters, Szanghaj Skoki nar ciarskie. Letnia Grand Prix, Alm aty Kazachstan Kwalifikacje Strongman. Liga Mistrzów, Finlandia Boks Turniej Bigger's Better, BOWLING. PBA Tour, Stany Zjednoczone Program Snooker Masters, Szanghaj W erdykt I - program sądowy 6.40 Disco Bandżo - program muzyczny 7.55 Telezakupy Kosmica TV - program interaktywny Inferno - dramat, USA 2001, reż. Dusty Nelson, wyk. Janet Gunn, Jeff Fahey Dean Stockwell Jednost ka Specjalna Dunaj kryminalny A k cja ratunkowa dokumentalny 1 Młodzi muszkieterowie przygodowy Benny Hill - program rozrywkowy Akcja ratunko w a dokumentalny Rozdarci Inferno - Piekielna walka - thriller Strażnik - thriller Korepetycje z seksu - film erotyczny 1.35 Nocny patrol Nowy dzień z Polsat News 7.40 Awantura o kasę 8.35 Gra w ciemno 9.30 Rodzina zastępcza Daleko od noszy Rodzina zastępcza Synowie Graczykowie Rodzi na zastępcza Daleko od noszy Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza Graczykowie - Buła i spóła Rodzina zastęp cza 1 Daleko od noszy Mamuśki Rodzina zastępcza Malanowski i Partnerzy Malanowski i Partnerzy Dlaczego ja? Wydarzenia Sport Pogoda Interwencja Trudne Sprawy Rodzina zastępcza Świat według Kiepskich Rodzina zastępcza 0.00 Daleko od noszy 0.30 Dlaczego ja? 1.30 Trudne Sprawy Dyżur - program dok Muzyczny budzik 7.30 Przygody Sindbada żeglarza 8.30 Krę cimy z gwiazdami 9.30 Brygada ratunkowa - seria Nowe przygody Robin Hooda Grimm. Stańcowane pantofelki - familijny Taki jest świat Pokojówka na Manhattanie - telenowela Ja, Ona i Eva - telenowela Brygada ratunkowa Nowe przygody Robin Hooda Przygody Sindbada że glarza Tom i Jerry Ka czor Donald przedstawia Pingwiny z Madagaskaru Kontrakt. śmierć na zamówienie - film akcji Goło i wesoło - pro gram rozrywkowy Pła 3 - horror 1.00 Pro gramy powtórkowe KÜ

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

nu 279 mhtonówitowchl

nu 279 mhtonówitowchl 977023929430317 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 3 > Wci ąż walczymy o Becetkę STRONA 2 STRONA 13 820 - autobus kultowy REKLAMA S O L A R IU M Bytom, Katowicka 45, 7 dni w tygodniu 9.00-21.00. Nowe lampy brązujące!!!

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR SPORT CENA 25 GR TYG O D N IK ZU ŁO W - WILNO FAŁSZYW A D R O G A T R E N IN G LEKKOATLETY W M A R C U Z M A R SZU NARCIARSKIEG O ZUŁÓW- W IL N O - HOKEIŚCI PO D LUPA - KRYTYKOW AĆ JEST NAJŁATWIEJ - =

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 K rystyna Ziółkow

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Drużyna K P W Gdańsk przed metą,

Drużyna K P W Gdańsk przed metą, 17 V 39 CENA 25 GR SPORT TYG O D N IK Drużyna K P W Gdańsk przed metą, M Ó C TO CHCIEĆ! - R O ZW A ŻA N IA PIŁKARSKIE - CZY OBNIŻENIE P O Z IO M U W BIEGACH DŁUGICH? W YC H O W A N IE FIZYCZNE W P O C

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 770239"2942

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 7702392942 977023929420432 REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 770239"2942 Z Y C I E B Y T O M S K I E U k a z u je się o d 1 9 5 6 r. w B y to m iu i R a d z io n k o w ie 32 (2875) 6.0 8.2 0 1 2 PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76 Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 8/6(78), 70-76 1964 WSPOIUIMIE/%11/% P O M IE R T N E D nia 29 lu teg o 1964 r. zm ar w L ondynie J a n uczywek, b. a d w o k a t w W iln

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców 977023929440229 > M am y dwóch kandydatów na prezydenta 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 29 (2977) 21.07.2014 Cena 1,50 zł ( w tym 8 % v a t Redakcja

Bardziej szczegółowo

Dominika Szmyt Wybrane aspekty percepcji współczesnej sztuki teatru : od interakcji poznawczej do metainterakcji

Dominika Szmyt Wybrane aspekty percepcji współczesnej sztuki teatru : od interakcji poznawczej do metainterakcji Dominika Szmyt Wybrane aspekty percepcji współczesnej sztuki teatru : od interakcji poznawczej do metainterakcji Media Kultura Komunikacja Społeczna 6, 123-133 2010 Dominika Szmyt Wybrane aspekty percepcji

Bardziej szczegółowo

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I EUGENIUSZ DU RA C ZYŃ SK I W S P R A W IE U S U N IĘ C IA P O L S K IC H S O C JA L IS T Ó W Z P O L IT Y C Z N E G O K O M IT E T U P O R O

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w

ZYCIE BYTOMSKIE. P d B. Mar K ood p. Janusz Paczocha i. T Ę C Z A I I Bytom skie Centrum Dekoracji. M i e s z a l n i a F a r b i T y n k ó w 977023929420436 > STRONA 17 Cmentarze: Cztery fale barbarzyństwa REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 36 (2879) 3.09.2012

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH Ma s z y n is t a O R C A N Z W IA Z K Y ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH PISMO POŚW IĘCONE SPRAWOM MASZYNISTÓW I KOLEJNICTWU Wychodzi raz w miesiącu. Redakcja i Administracja: W arszawa, Chmielna

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo