Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009."

Transkrypt

1

2

3 Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz ustaw - Przepisy wprowadzaj ce ustaw o finsach publicznych. Na podstawie tych wła nie nowych aktów prawnych z moc obowi zuj c od 1 stycznia 2010r. został opracowany projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok. Projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok został przedstawiony ogóln kwot : po stronie planowanych dochodów bud etowych w wysoko ci: ,- w tym: a) dochody bie ce w kwocie: ,- b) dochody maj tkowe w kwocie: ,- po stronie planowanych wydatków bud etowych w wysoko ci: ,- w tym: a) wydatki bie ce w kwocie: ,- b) wydatki maj tkowe w kwocie: ,- Rozchody zwi zane ze spłat kredytów i po yczek ustala si w wysoko ci: ,- Razem planowane wydatki i rozchody w wysoko ci: ,- Zaplanowane wydatki bud etowe s wy sze ni dochody o kwot (-) ,-. Powstały deficyt planuje si pokry przychodami z tytułu zaci gni tych kredytów w kwocie ,-. Na zaplanowane rozchody bud etu w 2010 roku składaj si spłaty kredytów długoterminowych w kwocie ,- oraz spłaty zaci gni tych po yczek w WFO igw w wysoko ci ,-. Powy sze warto ci porówno do roku 2009 w Tabeli Nr 1. 2

4 Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan po zmiach 2009 w tym: Przewidywane wykonie 2009 Plan 2010 Gmi Powiat Tabela Nr I. D O C H O D Y O G Ó Ł E M , , ,08 Dochody własne , , ,38 Dochody j.s.t. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , , ,16 Subwencje , , ,63 Dotacje celowe z bud etu pa stwa zadania zlecone z zakresu administracji rz dowe oraz inne zadania zlecone ustawami Dotacje celowe z bud etu pa stwa zadania własne Dotacje zadania realizowane podstawie porozumie z innymi j.s.t oraz orgami administracji rz dowej , , , , , , , , ,84 II. W Y D A T K I O G Ó Ł E M , , ,71 własne , , ,27 Dotacje celowe z bud etu pa stwa zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami Dotacje celowe z bud etu pa stwa zadania własne Zadania realizowane podstawie porozumie z innymi j.s.t oraz orgami administracji rz dowej , , , , , , , , ,09 III. W Y N I K B U D E T U , , ,92 IV. P R Z Y C H O D Y , , ,08 % 5:4 3

5 Zaci gni te po yczki i kredyty rynku krajowym , , ,79 Spłata udzielonej po yczki 0, , ,00 Wolne rodki obrotowe , , ,00 V. R O Z C H O D Y , , ,46 Spłata otrzymanych kredytów krajowych , , ,89 Udzielo po yczka , , ,00 Spłata otrzymanych po yczek krajowych , , ,80 4

6 W bud ecie Miasta Mysłowice zaplanowano zobowi zania z tytułu udzielonych por cze tj. zobowi za z zawartych umów zabezpieczaj cych obce wierzytelno ci podlegaj cych ewentualnej spłacie w roku Tabela Nr 2 przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych por cze i kwot zawartych w planie wydatków. Tabela Nr 2 Lp. Dla POR CZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE Kwota por czenia przypadaj ca 2010 r. Kwota udzielonego por czenia ł cznie Przedmiot por czenia (w złotych) Data udzielenia por czenia Okres por czenia (w latach) MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach , ,45 MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach , ,00 SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach , ,00 kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami r po yczka inwestycyj wraz z odsetkami r kredyt bankowy wraz z odsetkami r RAZEM , , Dodatkowe informacje w sprawie zadłu enia Miasta Mysłowice oraz prognozowane kwoty długu zawarte s w Prognozowa kwota długu rok 2009 i lata st pne zał czonej do projektu bud etu 2010 rok. 5

7 Dochody Prognozowane dochody Miasta Mysłowice 2010 rok obejmuj st puj ce grupy dochodów: Plan 2009 Projekt dochody własne subwencje ogólne dotacje RAZEM: Na prognozowan kwot wpływów składaj si : - dochody własne, które szacuje si kwot ,- - subwencje ogólne z bud etu pa stwa kwot ,- - dochody jst zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,- - dotacje celowe z bud etu pa stwa zadania zlecone z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami ,- - dotacje celowe z bud etu pa stwa zadania własne ,- - dotacje zadania realizowane podstawie porozumie z innymi jst oraz orgami administracji rz dowej ,-. Tabela Nr 3 przedstawia w sposób bardzo szczegółowy porównie dochodów tj. przewidywane wykonie w roku 2009 do projektu planu dochodów 2010 rok dodatkowo podzielone jednostki realizuj ce dochody. 6

8 Tendencj wzrostow zachowuj subwencje oraz dotacje tomiast dochody stanowi ce grup rodków własnych systematycznie malej. Takie zmiany wywołane s cz sto zmiami przepisów, jednorazowo ci otrzymanych wpływów. Prognoza dochodów stanowi postaw finsowania wydatków i rozchodów bud etu w zwi zku z powy szym zmniejszaniu si warto ci wpływów towarzyszy ograniczanie wysoko ci realizowanych wydatków w roku bud etowym. Zało enia i kalkulacje, podstawie których przygotowano projekt bud etu oparto mi dzy innymi wska nikach makroekonomicznych przyj tych w projekcie bud etu pa stwa 2010 rok, jak równie danych oszacowanych i przekazanych w formie decyzji b d informacji Ministra Finsów, Wojewody l skiego oraz podstawie prognozowanego wykonia dochodów i wydatków gminy za 2009 rok. Dokonuj c alizy dochodów uj tych w planie roku 2009 według ródeł powstania poszczególnych dochodów ustalono projekt planu 2010 roku w sposób okre lony w poni szej tabeli. 7

9 Uj cie projektu planu dochodów i przychodów w 2010 roku w porówniu do planu roku poprzedniego wg ródeł powstawania Tabela Nr 4 Lp. r ó d ł o Plan po zmiach 2009 Przewidywane wykonie 2009 Plan 2010 w tym: Gmi Powiat (w złotych) % 5: D O C H D Y B I E C E 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,88 2 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , ,00 68,45 3 Podatek od nieruchomo ci , , , ,00 0,00 95,24 4 Podatek rolny , , , ,00 0,00 96,35 5 Podatek le ny , , , ,00 0,00 120,30 6 Podatek od rodków transportowych , , , ,00 0,00 92,04 7 Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, , , , ,00 0,00 82,02 opłacany w formie karty podatkowej 8 Podatek od spadków i darowizn , , , ,00 0,00 83,73 9 Opłata od posiadania psów 7 870, , , ,00 0,00 146,87 10 Wpływy z opłaty produktowej 2 000, , , ,00 0,00 57,88 11 Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 0,00 99,98 12 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,00 0, ,00 92,31 13 Wpływy z opłaty targowej , , , ,00 0,00 115,16 14 Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci , , , ,00 0,00 100,14 15 Wpływy z opłat za wydawanie zezwole sprzeda alkoholu , , , ,00 0,00 91,12 8

10 16 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego podstawie odr bnych ustaw , , , , ,00 19,67 17 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych , , , ,00 0,00 70,49 18 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsi biorstw , , , ,00 0,00 82,16 górniczych w gla kamiennego 19 Zaległo ci z tytułu podatków i opłat zniesionych 2 700, , , ,00 0,00 150,08 20 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób , , , ,00 148,00 98,71 fizycznych 21 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , ,00 0, ,00 69,88 23 Wpływy z ró nych opłat , , , , ,00 16,32 24 Dochody z jmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , ,00 94,83 25 Wpływy z usług , , , , ,00 104,82 26 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i , , , ,00 0,00 95,80 opłat 27 Pozostałe odsetki , , , , ,00 46,80 28 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci , , , ,00 0,00 18,18 pieni nej 29 Wpływy z ró nych dochodów , , , , ,00 90,60 30 Dotacje rozwojowe oraz rodki finsowanie , , , , ,00 269,97 Wspólnej Polityki Rolnej 31 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa zadania bie ce realizowane przez powiat podstawie porozumie z orgami administracji rz dowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Dotacje celowe otrzymane z gminy zadania bie ce realizowane podstawie porozumie (umów) mi dzy jst , , , ,00 0,00 78,80 9

11 33 Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bie ce realizowane podstawie porozumie (umów) mi dzy jst 34 Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bie ce realizowane podstawie porozumie (umów) mi dzy j.s.t. 35 Dotacje celowe otrzymane od samorz dów województwa zadania bie ce realizowane podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 36 Dochody j.s.t. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 37 Wpływy do bud etu cz ci zysku gospodarstwa pomocniczego 38 Dotacje otrzymane z funduszy celowych realizacj zada bie cych jednostek sektora finsów publicznych 39 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 40 rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przezczeniem finsowanie kosztów wygrodzenia i składek ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urz du pracy Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezczeniem lub pobranych w dmiernej wysoko ci 41 rodki dofinsowanie własnych zada bie cych gminy, powiatu pozyskane z innych ródeł 42 Dotacja celowa otrzyma przez jst od innej jst b d cej instytucj wdra aj c zadania bie ce realizowane podstawie porozumie (umów) , , ,00 0, ,00 84,88 0,00 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 91,16 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 47, , , , ,00 0,00 84, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , , , , ,00 102,63 10

12 44 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa zadania bie ce realizowane przez gmin podstawie porozumie z orgami administracji rz dowej 45 Dotacje celowe z bud etu pa stwa realizacj zada zleconych gminie 46 Dotacje celowe z bud etu pa stwa realizacj zada zleconych powiatowi 47 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 48 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa realizacj bie cych zada własnych powiatu , , , ,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 100, , , ,00 0, ,00 110, , , , ,00 0,00 81, , , ,00 0, ,00 79,60 49 Wpływy z ró nych rozlicze , , , ,00 0,00 172,53 DOCHODY BIE CE RAZEM: , , , , ,00 100,12 w tym z tytułu dotacji i rodków finsowanie wydatków realizacj zada finsowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , ,00 269,97 50 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci 51 Wpłaty z tytułu odpłatnego bycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci D O C H O D Y M A J T K O W E , , , ,00 0,00 47, , , , ,00 0,00 95,77 52 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Dotacje rozwojowe 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 11

13 54 Dotacje otrzymane z funduszy celowych finsowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finsów publicznych 55 rodki dofinsowanie własnych inwestycji gminy (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województwa, pozyskane z innych ródeł , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Dotacja z bud etu pa stwa realizacj zada zleconych powiatowi 57 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat podstawie porozumie z orgami administracji rz dowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOCHODY MAJ TKOWE RAZEM: , , , ,00 0,00 159,46 w tym z tytułu dotacji i rodków finsowanie wydatków realizacj zada finsowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 D O C H O D Y R A Z E M: , , , , ,00 102,08 w tym z tytułu dotacji i rodków finsowanie wydatków realizacj zada finsowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , ,00 615,25 58 PRZYCHODY z tytułu kredytów i po yczek , , , ,00 0, ,79 59 PRZYCHODY z tytułu spłaty udzielonej po yczki 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 PRZYCHODY z tytułu wolnych rodków obrotowych , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 R O D K I O G Ó Ł E M: , , , , ,00 113,00 12

14 obejmuj rodki : - realizacj zada własnych w kwocie ,- - zadania zlecone w kwocie zadania własne z dotacji celowych w kwocie ,- - zadania realizowane podstawie porozumie ,- W ramach planu wydatków wyodr bnia si wydatki bie ce ,- wydatki maj tkowe ,- Struktura wydatków w projektowanym bud ecie Miasta 2010 rok ze wskazaniem charakteru ekonomicznego wydatku przedstawia si st puj co w porówniu z latami ubiegłymi. Projekt 2010 wydatki bie ce w tym - jednostek bud etowych w tym: wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki zwi zane z realizacj ich - statutowych zada wiadczenia rzecz osób fizycznych Dotacje programy finsowane z udziałem rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wypłaty z tytułu por cze i gwarancji Obsługa długu wydatki maj tkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje w tym programy finsowane z udziałem rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i obj cie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM: Kwota wydatków maj tkowych zaplanowa do realizacji w 2010 roku jest o wiele ni sza ni zakładał to zał cznik Nakłady wieloletnie programy inwestycyjne z roku Zwi zane jest to z trudn sytuacj finsowa miasta, któr zło yło si wiele czynników, a w szczególno ci powszechnie odczuwane zjawisko kryzysu gospodarczego. 13

15 Porównie wydatków roku 2009 oraz 2010 przedstawia poni sza tabela. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2009 rok Projekt planu 2010 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Pozostała działalno Le nictwo Gospodarka le Nadzór d gospodark le n Rybołówstwo i rybactwo Rybactwo Transport i ł czno Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach prawach powiatu Drogi publiczne gminne Drogi wewn trzne Infrastruktura telekomunikacyj Pozostała działalno Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Pozostała działalno Działalno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalno Administracja publicz Urz dy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin (miast i miast prawach powiatu) Urz dy gmin (miast i miast prawach powiatu) Kwalifikacja wojskowa Promocja j.s.t Pozostała działalno Urz dy czelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Urz dy czelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego Obro rodowa

16 Pozostałe wydatki obronne Bezpiecze stwo publiczne i ochro przeciwpo arowa Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej Ochotnicze stra e po arne Obro cywil Stra Miejska Zarz dzanie kryzysowe Pozostała działalno Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych le no ci bud etowych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych le no ci bud etowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek j.s.t Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub j.s.t Ró ne rozliczenia Ró ne rozliczenia finsowe Rezerwy ogólne i celowe Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów O wiata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimzja Gimzja specjalne Dowo enie uczniów do szkół Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Licea ogólnokształc ce Licea profilowane Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego Dokształcanie i doskolenie uczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalno Szkolnictwo wy sze Pomoc material dla studentów i doktorantów Ochro zdrowia Szpitale ogólne Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gcyjnoopieku cze Lecznictwo ambulatoryjne

17 85153 Zwalczanie rkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego Izby wytrze wie Pozostała działalno Pomoc społecz Placówki opieku czo-wychowawcze Domy pomocy społecznej O rodki wsparcia Rodziny zast pcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyj oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w turze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe O rodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze Pozostała działalno Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łobki Rehabilitacja zawodowa i społecz osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci Fundusz Pracy Powiatowe urz dy pracy Pozostała działalno Edukacyj opieka wychowawcza wietlice szkolne Specjalne o rodki wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y Pomoc material dla uczniów Pozostała działalno Gospodarka komul i ochro rodowiska Gospodarka ciekowa i ochro wód Oczyszczanie miast i wsi

18 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gmich Schroniska dla zwierz t O wietlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komulnej Pozostała działalno Kultura i ochro dziedzictwa rodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby Centra kultury i sztuki Biblioteki Muzea Ochro zabytków i opieka d zabytkami Pozostała działalno Kultura fizycz i sport Obiekty sportowe Pozostała działalno R A Z E M W Y D A T K I Tabele Nr 5, 6, 7 przedstawia szczegółowy podział planowanych wydatków do realizacji przez poszczególne jednostki w 2010 roku z podziałem grupy wydatkowe. 17

19 Zadania realizowane w ramach funduszy celowych, dochodów własnych jednostek bud etowych, zakładów bud etowych i gospodarstwa pomocniczego jednostki bud etowej Bud et Miasta Mysłowice okre la dodatkowo: 1) zestawienie przychodów i wydatków zakładów bud etowych 2) zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki bud etowej, 3) plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek bud etowych zgodnie, 4) plan przychodów i wydatków funduszy celowych. W ramach funduszy celowych obj tych bud etem Miasta Mysłowice w 2010 roku funkcjonuj : powołane podstawie Prawa ochrony rodowiska- celem finsowania ochrony rodowiska i gospodarki wodnej: Miejski Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, powołany podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego- celem uzupełnienia rodków bud etu niezb dnych finsowanie zada zwi zanych z aktualizacj i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupu urz dze i wyposa enia lokali niezb dnych do prowadzenia tego zasobu- Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Lp. Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w porówniu do przewidywanego wykonia roku poprzedniego przedstawiaj si w sposób zaprezentowany w poni szej tabeli. N A Z W A 18 Plan 2009 rok Przewid. wykonie za 2009 rok Plan 2010 rok Tabela Nr I. P R Z Y C H O D Y II. % (5:4) Wpływy z ró nych opłat ,20 Pozostałe odsetki ,15 Wpływy z ró nych dochodów ,38 Stan rodków obrotowych pocz tek roku ,24 Razem przychody ,69 W Y D A T K I Ró ne wydatki rzecz osób fizycznych ,82 Dopłaty dla osób fizycznych za zmian ogrzewania ,41

20 Dopłata do budowy przył czy kalizacyjnych ,00 Zakup materiałów i wyposa enia ,90 Zakup sadzonek, wyposa enia i materiałów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej ,97 Organizowanie konkursów ekologicznych dla szkół- zakup gród ,00 Zakup materiału sadzeniowego (klomby, donice, skarpa przy ul. Katowickiej, ronda przy ul. Janowskiej- Mikołowskiej i W. Skotnica) Zakup rodków neutralizacyjnych zwi zki ropopochodne i substancje chemiczne oraz urz dze do ich stosowania dla PSP , ,00 Zakup usług pozostałych ,43 Warsztaty ekologiczne i szkolenia ,00 Dofinsowanie zarybiania "Ryb ekologiczn " akwenu Gliniok 301 Mysłowice dla koła 37 Mysłowice zrzeszonego w Polskim Zwi zku ,00 W dkarskim okr gu Katowice Usuwanie odpadów wielkogabarytowych ,00 Obsługa rachunku bankowego ,00 Piel gcja klombów, skarpy przy ul. Katowickiej, ronda przy ulicach Janowskiej ,67 Mikołowskiej i W. Skotnica Wywóz odpadów z akcji "Sprz tanie wiata" ,00 Likwidacja ródeł zagro e - opryski przeciw komarom, szrtówek kasztanowiaczek ,00 Usuwanie skutków dzwyczajnych zagro e rodowiska (awarie, wypadki drogowe itd.) ,00 Kontynuacja pomiarów hałasu terenie Miasta Mysłowice ,00 inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 Termoizolacja budynku P Nr 8- PT + wykowstwo ,00 inwestycyjne funduszy celowych ,00 Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu ,00 Dotacje z funduszy celowych finsowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finsów publicznych Dotacje z funduszy celowych finsowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 niezaliczanych do sektora finsów publicznych Stan rodków obrotowych koniec roku ,00 Razem wydatki ,69 19

21 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w porówniu do przewidywanego wykonia roku poprzedniego przedstawiaj si w sposób zaprezentowany w poni szej tabeli. Tabela Nr 9 Lp. N A Z W A Plan 2009 rok Przewid. wykonie za 2009 rok Plan 2010 rok I. P R Z Y C H O D Y % (5:4) Pozostałe odsetki ,73 Wpływy z ró nych opłat- wpływy za gospodarcze korzystanie ze rodowiska ,08 Stan rodków obrotowych pocz tek roku ,23 Razem przychody ,78 II. W Y D A T K I Ró ne wydatki rzecz osób fizycznych ,00 Dopłata dla osób fizycznych za usuni cie azbestu ,00 Zakup usług pozostałych ,41 Prowizje za obsług rachunku bankowego ,00 Likwidacja dzikich wysypisk ,83 inwestycje funduszy celowych ,00 Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu ,00 Stan rodków obrotowych koniec roku ,00 Razem wydatki ,78 W przypadku funduszu celowego powołanego celem uzupełnienia rodków bud etowych niezb dnych finsowanie zada zwi zanych z aktualizacj i utrzymaniem pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urz dze i wyposa enia lokali niezb dnych do prowadzenia tego zasobu dochody gromadzone s ze sprzeda y map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynno ci zwi zane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a tak e inne wpływy. W zwi zku z powy szym przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi ródła przychodów oraz wydatków w porówniu z przewidywanym wykoniem roku poprzedniego przedstawia si w sposób zaprezentowany w poni szej tabeli. 20

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo