Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009."

Transkrypt

1

2

3 Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz ustaw - Przepisy wprowadzaj ce ustaw o finsach publicznych. Na podstawie tych wła nie nowych aktów prawnych z moc obowi zuj c od 1 stycznia 2010r. został opracowany projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok. Projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok został przedstawiony ogóln kwot : po stronie planowanych dochodów bud etowych w wysoko ci: ,- w tym: a) dochody bie ce w kwocie: ,- b) dochody maj tkowe w kwocie: ,- po stronie planowanych wydatków bud etowych w wysoko ci: ,- w tym: a) wydatki bie ce w kwocie: ,- b) wydatki maj tkowe w kwocie: ,- Rozchody zwi zane ze spłat kredytów i po yczek ustala si w wysoko ci: ,- Razem planowane wydatki i rozchody w wysoko ci: ,- Zaplanowane wydatki bud etowe s wy sze ni dochody o kwot (-) ,-. Powstały deficyt planuje si pokry przychodami z tytułu zaci gni tych kredytów w kwocie ,-. Na zaplanowane rozchody bud etu w 2010 roku składaj si spłaty kredytów długoterminowych w kwocie ,- oraz spłaty zaci gni tych po yczek w WFO igw w wysoko ci ,-. Powy sze warto ci porówno do roku 2009 w Tabeli Nr 1. 2

4 Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan po zmiach 2009 w tym: Przewidywane wykonie 2009 Plan 2010 Gmi Powiat Tabela Nr I. D O C H O D Y O G Ó Ł E M , , ,08 Dochody własne , , ,38 Dochody j.s.t. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , , ,16 Subwencje , , ,63 Dotacje celowe z bud etu pa stwa zadania zlecone z zakresu administracji rz dowe oraz inne zadania zlecone ustawami Dotacje celowe z bud etu pa stwa zadania własne Dotacje zadania realizowane podstawie porozumie z innymi j.s.t oraz orgami administracji rz dowej , , , , , , , , ,84 II. W Y D A T K I O G Ó Ł E M , , ,71 własne , , ,27 Dotacje celowe z bud etu pa stwa zadania zlecone z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami Dotacje celowe z bud etu pa stwa zadania własne Zadania realizowane podstawie porozumie z innymi j.s.t oraz orgami administracji rz dowej , , , , , , , , ,09 III. W Y N I K B U D E T U , , ,92 IV. P R Z Y C H O D Y , , ,08 % 5:4 3

5 Zaci gni te po yczki i kredyty rynku krajowym , , ,79 Spłata udzielonej po yczki 0, , ,00 Wolne rodki obrotowe , , ,00 V. R O Z C H O D Y , , ,46 Spłata otrzymanych kredytów krajowych , , ,89 Udzielo po yczka , , ,00 Spłata otrzymanych po yczek krajowych , , ,80 4

6 W bud ecie Miasta Mysłowice zaplanowano zobowi zania z tytułu udzielonych por cze tj. zobowi za z zawartych umów zabezpieczaj cych obce wierzytelno ci podlegaj cych ewentualnej spłacie w roku Tabela Nr 2 przedstawia szczegółowe informacje w zakresie udzielonych por cze i kwot zawartych w planie wydatków. Tabela Nr 2 Lp. Dla POR CZENIA UDZIELONE PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE Kwota por czenia przypadaj ca 2010 r. Kwota udzielonego por czenia ł cznie Przedmiot por czenia (w złotych) Data udzielenia por czenia Okres por czenia (w latach) MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach , ,45 MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach , ,00 SP ZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach , ,00 kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami r po yczka inwestycyj wraz z odsetkami r kredyt bankowy wraz z odsetkami r RAZEM , , Dodatkowe informacje w sprawie zadłu enia Miasta Mysłowice oraz prognozowane kwoty długu zawarte s w Prognozowa kwota długu rok 2009 i lata st pne zał czonej do projektu bud etu 2010 rok. 5

7 Dochody Prognozowane dochody Miasta Mysłowice 2010 rok obejmuj st puj ce grupy dochodów: Plan 2009 Projekt dochody własne subwencje ogólne dotacje RAZEM: Na prognozowan kwot wpływów składaj si : - dochody własne, które szacuje si kwot ,- - subwencje ogólne z bud etu pa stwa kwot ,- - dochody jst zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,- - dotacje celowe z bud etu pa stwa zadania zlecone z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami ,- - dotacje celowe z bud etu pa stwa zadania własne ,- - dotacje zadania realizowane podstawie porozumie z innymi jst oraz orgami administracji rz dowej ,-. Tabela Nr 3 przedstawia w sposób bardzo szczegółowy porównie dochodów tj. przewidywane wykonie w roku 2009 do projektu planu dochodów 2010 rok dodatkowo podzielone jednostki realizuj ce dochody. 6

8 Tendencj wzrostow zachowuj subwencje oraz dotacje tomiast dochody stanowi ce grup rodków własnych systematycznie malej. Takie zmiany wywołane s cz sto zmiami przepisów, jednorazowo ci otrzymanych wpływów. Prognoza dochodów stanowi postaw finsowania wydatków i rozchodów bud etu w zwi zku z powy szym zmniejszaniu si warto ci wpływów towarzyszy ograniczanie wysoko ci realizowanych wydatków w roku bud etowym. Zało enia i kalkulacje, podstawie których przygotowano projekt bud etu oparto mi dzy innymi wska nikach makroekonomicznych przyj tych w projekcie bud etu pa stwa 2010 rok, jak równie danych oszacowanych i przekazanych w formie decyzji b d informacji Ministra Finsów, Wojewody l skiego oraz podstawie prognozowanego wykonia dochodów i wydatków gminy za 2009 rok. Dokonuj c alizy dochodów uj tych w planie roku 2009 według ródeł powstania poszczególnych dochodów ustalono projekt planu 2010 roku w sposób okre lony w poni szej tabeli. 7

9 Uj cie projektu planu dochodów i przychodów w 2010 roku w porówniu do planu roku poprzedniego wg ródeł powstawania Tabela Nr 4 Lp. r ó d ł o Plan po zmiach 2009 Przewidywane wykonie 2009 Plan 2010 w tym: Gmi Powiat (w złotych) % 5: D O C H D Y B I E C E 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , ,88 2 Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , ,00 68,45 3 Podatek od nieruchomo ci , , , ,00 0,00 95,24 4 Podatek rolny , , , ,00 0,00 96,35 5 Podatek le ny , , , ,00 0,00 120,30 6 Podatek od rodków transportowych , , , ,00 0,00 92,04 7 Podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, , , , ,00 0,00 82,02 opłacany w formie karty podatkowej 8 Podatek od spadków i darowizn , , , ,00 0,00 83,73 9 Opłata od posiadania psów 7 870, , , ,00 0,00 146,87 10 Wpływy z opłaty produktowej 2 000, , , ,00 0,00 57,88 11 Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 0,00 99,98 12 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,00 0, ,00 92,31 13 Wpływy z opłaty targowej , , , ,00 0,00 115,16 14 Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci , , , ,00 0,00 100,14 15 Wpływy z opłat za wydawanie zezwole sprzeda alkoholu , , , ,00 0,00 91,12 8

10 16 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego podstawie odr bnych ustaw , , , , ,00 19,67 17 Podatek od czynno ci cywilnoprawnych , , , ,00 0,00 70,49 18 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsi biorstw , , , ,00 0,00 82,16 górniczych w gla kamiennego 19 Zaległo ci z tytułu podatków i opłat zniesionych 2 700, , , ,00 0,00 150,08 20 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób , , , ,00 148,00 98,71 fizycznych 21 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , ,00 0, ,00 69,88 23 Wpływy z ró nych opłat , , , , ,00 16,32 24 Dochody z jmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , ,00 94,83 25 Wpływy z usług , , , , ,00 104,82 26 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i , , , ,00 0,00 95,80 opłat 27 Pozostałe odsetki , , , , ,00 46,80 28 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci , , , ,00 0,00 18,18 pieni nej 29 Wpływy z ró nych dochodów , , , , ,00 90,60 30 Dotacje rozwojowe oraz rodki finsowanie , , , , ,00 269,97 Wspólnej Polityki Rolnej 31 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa zadania bie ce realizowane przez powiat podstawie porozumie z orgami administracji rz dowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Dotacje celowe otrzymane z gminy zadania bie ce realizowane podstawie porozumie (umów) mi dzy jst , , , ,00 0,00 78,80 9

11 33 Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bie ce realizowane podstawie porozumie (umów) mi dzy jst 34 Dotacje celowe otrzymane z powiatu zadania bie ce realizowane podstawie porozumie (umów) mi dzy j.s.t. 35 Dotacje celowe otrzymane od samorz dów województwa zadania bie ce realizowane podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 36 Dochody j.s.t. zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 37 Wpływy do bud etu cz ci zysku gospodarstwa pomocniczego 38 Dotacje otrzymane z funduszy celowych realizacj zada bie cych jednostek sektora finsów publicznych 39 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 40 rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przezczeniem finsowanie kosztów wygrodzenia i składek ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urz du pracy Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezczeniem lub pobranych w dmiernej wysoko ci 41 rodki dofinsowanie własnych zada bie cych gminy, powiatu pozyskane z innych ródeł 42 Dotacja celowa otrzyma przez jst od innej jst b d cej instytucj wdra aj c zadania bie ce realizowane podstawie porozumie (umów) , , ,00 0, ,00 84,88 0,00 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 91,16 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 47, , , , ,00 0,00 84, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa , , , , ,00 102,63 10

12 44 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa zadania bie ce realizowane przez gmin podstawie porozumie z orgami administracji rz dowej 45 Dotacje celowe z bud etu pa stwa realizacj zada zleconych gminie 46 Dotacje celowe z bud etu pa stwa realizacj zada zleconych powiatowi 47 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 48 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa realizacj bie cych zada własnych powiatu , , , ,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 100, , , ,00 0, ,00 110, , , , ,00 0,00 81, , , ,00 0, ,00 79,60 49 Wpływy z ró nych rozlicze , , , ,00 0,00 172,53 DOCHODY BIE CE RAZEM: , , , , ,00 100,12 w tym z tytułu dotacji i rodków finsowanie wydatków realizacj zada finsowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , ,00 269,97 50 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci 51 Wpłaty z tytułu odpłatnego bycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci D O C H O D Y M A J T K O W E , , , ,00 0,00 47, , , , ,00 0,00 95,77 52 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 0, ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 53 Dotacje rozwojowe 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 11

13 54 Dotacje otrzymane z funduszy celowych finsowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finsów publicznych 55 rodki dofinsowanie własnych inwestycji gminy (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województwa, pozyskane z innych ródeł , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 Dotacja z bud etu pa stwa realizacj zada zleconych powiatowi 57 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat podstawie porozumie z orgami administracji rz dowej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOCHODY MAJ TKOWE RAZEM: , , , ,00 0,00 159,46 w tym z tytułu dotacji i rodków finsowanie wydatków realizacj zada finsowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 D O C H O D Y R A Z E M: , , , , ,00 102,08 w tym z tytułu dotacji i rodków finsowanie wydatków realizacj zada finsowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , ,00 615,25 58 PRZYCHODY z tytułu kredytów i po yczek , , , ,00 0, ,79 59 PRZYCHODY z tytułu spłaty udzielonej po yczki 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 PRZYCHODY z tytułu wolnych rodków obrotowych , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 R O D K I O G Ó Ł E M: , , , , ,00 113,00 12

14 obejmuj rodki : - realizacj zada własnych w kwocie ,- - zadania zlecone w kwocie zadania własne z dotacji celowych w kwocie ,- - zadania realizowane podstawie porozumie ,- W ramach planu wydatków wyodr bnia si wydatki bie ce ,- wydatki maj tkowe ,- Struktura wydatków w projektowanym bud ecie Miasta 2010 rok ze wskazaniem charakteru ekonomicznego wydatku przedstawia si st puj co w porówniu z latami ubiegłymi. Projekt 2010 wydatki bie ce w tym - jednostek bud etowych w tym: wygrodzenia i składki od nich liczane wydatki zwi zane z realizacj ich - statutowych zada wiadczenia rzecz osób fizycznych Dotacje programy finsowane z udziałem rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wypłaty z tytułu por cze i gwarancji Obsługa długu wydatki maj tkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje w tym programy finsowane z udziałem rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Zakup i obj cie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RAZEM: Kwota wydatków maj tkowych zaplanowa do realizacji w 2010 roku jest o wiele ni sza ni zakładał to zał cznik Nakłady wieloletnie programy inwestycyjne z roku Zwi zane jest to z trudn sytuacj finsowa miasta, któr zło yło si wiele czynników, a w szczególno ci powszechnie odczuwane zjawisko kryzysu gospodarczego. 13

15 Porównie wydatków roku 2009 oraz 2010 przedstawia poni sza tabela. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 2009 rok Projekt planu 2010 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Pozostała działalno Le nictwo Gospodarka le Nadzór d gospodark le n Rybołówstwo i rybactwo Rybactwo Transport i ł czno Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach prawach powiatu Drogi publiczne gminne Drogi wewn trzne Infrastruktura telekomunikacyj Pozostała działalno Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Pozostała działalno Działalno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalno Administracja publicz Urz dy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin (miast i miast prawach powiatu) Urz dy gmin (miast i miast prawach powiatu) Kwalifikacja wojskowa Promocja j.s.t Pozostała działalno Urz dy czelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Urz dy czelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Wybory do Parlamentu Europejskiego Obro rodowa

16 Pozostałe wydatki obronne Bezpiecze stwo publiczne i ochro przeciwpo arowa Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej Ochotnicze stra e po arne Obro cywil Stra Miejska Zarz dzanie kryzysowe Pozostała działalno Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych le no ci bud etowych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych le no ci bud etowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek j.s.t Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub j.s.t Ró ne rozliczenia Ró ne rozliczenia finsowe Rezerwy ogólne i celowe Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów O wiata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe specjalne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimzja Gimzja specjalne Dowo enie uczniów do szkół Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół Licea ogólnokształc ce Licea profilowane Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego Dokształcanie i doskolenie uczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalno Szkolnictwo wy sze Pomoc material dla studentów i doktorantów Ochro zdrowia Szpitale ogólne Zakłady opieku czo-lecznicze i piel gcyjnoopieku cze Lecznictwo ambulatoryjne

17 85153 Zwalczanie rkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego Izby wytrze wie Pozostała działalno Pomoc społecz Placówki opieku czo-wychowawcze Domy pomocy społecznej O rodki wsparcia Rodziny zast pcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyj oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w turze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe O rodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze Pozostała działalno Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łobki Rehabilitacja zawodowa i społecz osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci Fundusz Pracy Powiatowe urz dy pracy Pozostała działalno Edukacyj opieka wychowawcza wietlice szkolne Specjalne o rodki wychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y Pomoc material dla uczniów Pozostała działalno Gospodarka komul i ochro rodowiska Gospodarka ciekowa i ochro wód Oczyszczanie miast i wsi

18 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gmich Schroniska dla zwierz t O wietlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komulnej Pozostała działalno Kultura i ochro dziedzictwa rodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby Centra kultury i sztuki Biblioteki Muzea Ochro zabytków i opieka d zabytkami Pozostała działalno Kultura fizycz i sport Obiekty sportowe Pozostała działalno R A Z E M W Y D A T K I Tabele Nr 5, 6, 7 przedstawia szczegółowy podział planowanych wydatków do realizacji przez poszczególne jednostki w 2010 roku z podziałem grupy wydatkowe. 17

19 Zadania realizowane w ramach funduszy celowych, dochodów własnych jednostek bud etowych, zakładów bud etowych i gospodarstwa pomocniczego jednostki bud etowej Bud et Miasta Mysłowice okre la dodatkowo: 1) zestawienie przychodów i wydatków zakładów bud etowych 2) zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego jednostki bud etowej, 3) plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek bud etowych zgodnie, 4) plan przychodów i wydatków funduszy celowych. W ramach funduszy celowych obj tych bud etem Miasta Mysłowice w 2010 roku funkcjonuj : powołane podstawie Prawa ochrony rodowiska- celem finsowania ochrony rodowiska i gospodarki wodnej: Miejski Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, powołany podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego- celem uzupełnienia rodków bud etu niezb dnych finsowanie zada zwi zanych z aktualizacj i utrzymaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakupu urz dze i wyposa enia lokali niezb dnych do prowadzenia tego zasobu- Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Lp. Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w porówniu do przewidywanego wykonia roku poprzedniego przedstawiaj si w sposób zaprezentowany w poni szej tabeli. N A Z W A 18 Plan 2009 rok Przewid. wykonie za 2009 rok Plan 2010 rok Tabela Nr I. P R Z Y C H O D Y II. % (5:4) Wpływy z ró nych opłat ,20 Pozostałe odsetki ,15 Wpływy z ró nych dochodów ,38 Stan rodków obrotowych pocz tek roku ,24 Razem przychody ,69 W Y D A T K I Ró ne wydatki rzecz osób fizycznych ,82 Dopłaty dla osób fizycznych za zmian ogrzewania ,41

20 Dopłata do budowy przył czy kalizacyjnych ,00 Zakup materiałów i wyposa enia ,90 Zakup sadzonek, wyposa enia i materiałów dla szkół w ramach edukacji ekologicznej ,97 Organizowanie konkursów ekologicznych dla szkół- zakup gród ,00 Zakup materiału sadzeniowego (klomby, donice, skarpa przy ul. Katowickiej, ronda przy ul. Janowskiej- Mikołowskiej i W. Skotnica) Zakup rodków neutralizacyjnych zwi zki ropopochodne i substancje chemiczne oraz urz dze do ich stosowania dla PSP , ,00 Zakup usług pozostałych ,43 Warsztaty ekologiczne i szkolenia ,00 Dofinsowanie zarybiania "Ryb ekologiczn " akwenu Gliniok 301 Mysłowice dla koła 37 Mysłowice zrzeszonego w Polskim Zwi zku ,00 W dkarskim okr gu Katowice Usuwanie odpadów wielkogabarytowych ,00 Obsługa rachunku bankowego ,00 Piel gcja klombów, skarpy przy ul. Katowickiej, ronda przy ulicach Janowskiej ,67 Mikołowskiej i W. Skotnica Wywóz odpadów z akcji "Sprz tanie wiata" ,00 Likwidacja ródeł zagro e - opryski przeciw komarom, szrtówek kasztanowiaczek ,00 Usuwanie skutków dzwyczajnych zagro e rodowiska (awarie, wypadki drogowe itd.) ,00 Kontynuacja pomiarów hałasu terenie Miasta Mysłowice ,00 inwestycyjne jednostek bud etowych ,00 Termoizolacja budynku P Nr 8- PT + wykowstwo ,00 inwestycyjne funduszy celowych ,00 Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu ,00 Dotacje z funduszy celowych finsowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finsów publicznych Dotacje z funduszy celowych finsowanie lub dofinsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 niezaliczanych do sektora finsów publicznych Stan rodków obrotowych koniec roku ,00 Razem wydatki ,69 19

21 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w porówniu do przewidywanego wykonia roku poprzedniego przedstawiaj si w sposób zaprezentowany w poni szej tabeli. Tabela Nr 9 Lp. N A Z W A Plan 2009 rok Przewid. wykonie za 2009 rok Plan 2010 rok I. P R Z Y C H O D Y % (5:4) Pozostałe odsetki ,73 Wpływy z ró nych opłat- wpływy za gospodarcze korzystanie ze rodowiska ,08 Stan rodków obrotowych pocz tek roku ,23 Razem przychody ,78 II. W Y D A T K I Ró ne wydatki rzecz osób fizycznych ,00 Dopłata dla osób fizycznych za usuni cie azbestu ,00 Zakup usług pozostałych ,41 Prowizje za obsług rachunku bankowego ,00 Likwidacja dzikich wysypisk ,83 inwestycje funduszy celowych ,00 Partycypacja w kosztach budowy kolektora Bobrek w Sosnowcu ,00 Stan rodków obrotowych koniec roku ,00 Razem wydatki ,78 W przypadku funduszu celowego powołanego celem uzupełnienia rodków bud etowych niezb dnych finsowanie zada zwi zanych z aktualizacj i utrzymaniem pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urz dze i wyposa enia lokali niezb dnych do prowadzenia tego zasobu dochody gromadzone s ze sprzeda y map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynno ci zwi zane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a tak e inne wpływy. W zwi zku z powy szym przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnymi ródła przychodów oraz wydatków w porówniu z przewidywanym wykoniem roku poprzedniego przedstawia si w sposób zaprezentowany w poni szej tabeli. 20

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDETU MIASTA

PROJEKT BUDETU MIASTA PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok..... 11 Tabela Nr 2 - Dochody bud

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zbiorcze bud etu Miasta Mysłowice roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010

Zestawienie zbiorcze bud etu Miasta Mysłowice roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010 Zestawienie zbiorcze bud etu Miasta Mysłowice roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010 Tabela Nr 1 Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan po zmianach na 2010r. Przewidywane wykonanie 2010r. Plan 2011r. 1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WYDATKI Tabela 2 BUDśETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan po zmiach w złotych Wykonie 30.06. WYDATKI BIEśĄCE 18 807 534,29 9 672 557,13 51,4 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo