Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok"

Transkrypt

1 Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok

2 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonan ia planu Rolnictwo i łowiectwo , ,99 100, Pozostała działalność , ,99 100,00 a) dochody bieżące , ,99 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,99 100, Leśnictwo , ,19 100, Gospodarka leśna , ,19 100,00 a) dochody bieżące , ,03 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz 2.592, ,03 100,00 innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100,00 b) dochody majątkowe , ,16 100, Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,16 100, , ,30 100, Dostarczanie wody , ,30 100,51 a) dochody bieżące , ,30 100, Wpływy z usług , ,25 100, Pozostałe odsetki 550,00 974,05 177, Wpływy z różnych dochodów 90,00 90,00 100, Transport i łączność , ,85 99, Drogi publiczne gminne 7.154, ,85 92,14 a) dochody bieżące 7.154, ,85 92, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3.521, ,00 84, Wpływy z różnych opłat 3.633, ,85 100, Drogi wewnętrzne , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek , ,00 100,00 sektora finansów publicznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100,00

3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00 b) dochody majątkowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100, Turystyka 6.418, ,80 100, Pozostała działalność 6.418, ,80 100,00 a) dochody bieżące 6.418, ,80 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.418, ,80 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,32 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,94 100,06 a) dochody bieżące , ,29 100, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,57 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz , ,24 100,51 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,81 99, Pozostałe odsetki 843,41 846,67 100, Wpływy z różnych dochodów 6.000, ,00 100,00 b) dochody majątkowe , ,65 100, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,65 100, Pozostała działalność , ,38 96,21 a) dochody bieżące , ,38 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji , ,38 96, Działalność usługowa 4.900, ,00 100, Cmentarze 4.900, ,00 100,00 a) dochody bieżące 4.900, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4.900, ,00 100, Administracja publiczna , ,61 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100,00

4 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.698, ,00 100, , ,61 100,37 a) dochody bieżące , ,61 100, Wpływy z różnych opłat 75,00 75,00 100, Pozostałe odsetki , ,21 100, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 122,40 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy , ,00 100, , ,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa a) dochody bieżące 3.460, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.460, ,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100, , ,20 100, Ochotnicze straże pożarne , ,20 100,00 a) dochody bieżące , ,20 100, Wpływy z różnych dochodów , ,20 100, Obrona cywilna 300,00 300,00 100,00 a) dochody bieżące 300,00 300,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 300,00 300,00 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie , ,80 99,90 posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.851, ,72 95,17 a) dochody bieżące 3.851, ,72 95, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty 3.351, ,72 109,37 podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych oraz wpłaty z zysku 4.500,00 0,00 0,00 Narodowego Banku Polskiego a) dochody bieżące 4.500,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 4.500,00 0,00 0,00

5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat , ,73 98,05 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) dochody bieżące , ,73 98, Podatek od nieruchomości , ,84 98, Podatek rolny 7.760, ,10 43, Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych , ,00 94, Podatek od czynności cywilnoprawnych 3.988, ,00 100, Wpływy z opłat za koncesje i licencję , ,19 100, Wpływy z różnych opłat 79,20 70,40 88, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,20 91, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych , ,11 104,57 oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych a) dochody bieżące , ,11 104, Podatek od nieruchomości , ,52 113, Podatek rolny , ,48 98, Podatek leśny , ,57 102, Podatek od środków transportowych , ,70 100, Podatek od spadków i darowizn , ,32 106, Wpływy z opłat eksploatacyjnych 168,00 167,81 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 6.634, ,00 100,00 ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,10 102, Wpływy z różnych opłat 1.918, ,40 118, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 8.778, ,21 224, , ,55 100,00 a) dochody bieżące , ,55 100, Wpływy z opłaty skarbowej , ,31 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,24 100,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,69 99,33 a) dochody bieżące , ,69 99, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 99, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,69 101,20

6 Różne rozliczenia , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,14 90, Szkoły podstawowe , ,73 99,52 a) dochody bieżące , ,73 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz , ,02 99,92 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 9.469, ,44 94, Pozostałe odsetki 6.926, ,09 94, Wpływy z różnych dochodów , ,25 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,93 99,73 bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola 8.541, ,90 286,94 a) dochody bieżące 8.541, ,90 286, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 8.541, ,90 286,94 samorządu terytorialnego Przedszkola specjalne , ,44 200,00 a) dochody bieżące , ,44 200, Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie , ,44 200,00 porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , ,72 99,55 a) dochody bieżące , ,72 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 5.700, ,00 100,00

7 Pozostałe odsetki 2.455, ,47 86, Pozostałe odsetki 179,13 32,49 18, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,76 100, Stołówki szkolne , ,00 92,95 a) dochody bieżące , ,00 92, Wpływy z usług , ,00 92, Pozostała działalność , ,35 71,43 a) dochody bieżące , ,35 71, Pozostałe odsetki 17,79 192, , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,58 68, , ,50 99, Pomoc społeczna , ,04 99, Domy pomocy społecznej , ,19 100,69 a) dochody bieżące , ,19 109, Wpływy z usług , ,19 109, b) dochody majątkowe , ,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,60 100,00 ubezpieczenia społecznego a) dochody bieżące , ,60 100, Pozostałe odsetki 1.641, ,12 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,53 100, , ,95 100, , ,00 100, , ,00 98,52

8 a) dochody bieżące , ,93 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,76 99,80 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6.912, ,17 95,33 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , ,75 99,60 a) dochody bieżące , ,75 99, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,75 99,78 bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , ,93 98,24 a) dochody bieżące , ,93 98, Pozostałe odsetki 572,93 572,93 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 98,24 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,64 100,00 a) dochody bieżące , ,64 100, Wpływy z usług 8.702, ,64 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7.000, ,00 100,00 a) dochody bieżące 7.000, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.000, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , ,00 100, , ,99 100, , ,76 100,00 niepełnosprawnych a) dochody bieżące , ,76 100, Wpływy z różnych dochodów 783,76 783,76 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00

9 Pozostała działalność , ,23 100,00 a) dochody bieżące , ,23 100, Pozostałe odsetki 68,26 68,26 100, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,64 100, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 3.057, ,33 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,49 94, Pomoc materialna dla uczniów , ,49 94,93 a) dochody bieżące , ,49 94, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,49 94,93 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,69 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,69 100,03 a) dochody bieżące , ,69 100, Wpływy z różnych opłat 18,00 88,00 488, Wpływy z usług , ,97 100, Pozostałe odsetki 151,62 151,62 100, Wpływy z różnych dochodów 905,00 904,10 99, Kultura fizyczna i sport , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100,00 a) dochody bieżące , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami 1.581,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 112,55 Ogółem , ,41 99,73

10 10 Zestawienie tabelaryczne Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie % Plan po Wykonanie wykonania zmianach planu Rolnictwo i łowiectwo , ,58 97, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,59 97,30 b) wydatki inwestycyjne , ,59 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,59 97, Izby rolnicze 6.761, ,00 100, , ,00 100,00 - dotacje 6.761, ,00 100,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.761, ,00 100, Pozostała działalność , ,99 100, , ,99 100,00 - wynagrodzenia i pochodne od 2.348, ,66 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.998, ,02 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 301,69 301,69 100, Składki na Fundusz Pracy 48,95 48,95 100, Różne opłaty i składki , ,33 100, Leśnictwo , ,91 95, Gospodarka leśna , ,91 95, wynagrodzenia i pochodne od , , , ,33 95,98 92, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 99, Zakup usług pozostałych 6.333, ,20 88,95 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,32 91, Dostarczanie wody , ,32 91, , ,31 91,44 - wynagrodzenia i pochodne od , ,90 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,08 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 3.380, ,84 99, Składki na fundusz pracy 515,00 514,98 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 88, Zakup energii , ,80 97, Zakup usług remontowych , ,69 41, Zakup usług pozostałych , ,82 88, Podróże służbowe krajowe 501,00 500,67 99, Różne opłaty i składki 1.702, ,00 100, Podatek od nieruchomości , ,00 99, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.289, ,00 100,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.111, ,66 99,97 b) wydatki inwestycyjne 7.500, ,00 93,34

11 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.500, ,01 93, Transport i łączność , ,14 95, Drogi publiczne krajowe 1.000,00 298,93 29,90 a) wydatki bieżące 1.000,00 298,93 29,90 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 1.000,00 298,93 29,90 samorządu terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 43,31 b) wydatki inwestycyjne , ,00 43, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 43, Drogi publiczne powiatowe , ,00 99,99 a) wydatki bieżące , ,00 99,87 Dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań bieżących 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 1.000,00 883,00 88,30 samorządu terytorialnego b) wydatki inwestycyjne , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , ,29 94, , ,48 87,74 - wynagrodzenia i pochodne od 6.563, ,90 100,00 Wydatki osobowe nie zaliczone do , ,41 98, Drogi publiczne gminne-wynagrodzenia osobowe pracowników 1.562, ,68 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 958,78 958,78 100, Składki na Fundusz Pracy 3.542, ,44 100, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 84, Zakup usług remontowych , ,86 90, Zakup usług zdrowotnych 899,81 800,00 88, Zakup usług pozostałych , ,31 100,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 9.000, ,36 100,00 b) wydatki inwestycyjne , ,81 97, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,81 97, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 8.000, ,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi wewnętrzne , ,01 99,91 a) wydatki bieżące , ,01 99, Zakup usług remontowych , ,01 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,91 99,13 a) wydatki bieżące , ,91 98,82

12 Zakup usług remontowych , ,91 98,73 b) wydatki inwestycyjne , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 81,63 b) wydatki inwestycyjne , ,00 81, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 81, Turystyka , ,53 95, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,18 93, , ,18 93,13 - wynagrodzenia i pochodne od 1.800, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.800, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 85, Zakup usług pozostałych , ,18 100, Pozostała działalność , ,35 99,95 a) wydatki bieżące , ,35 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4.154, ,85 99, Zakup usług pozostałych 9.895, ,50 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,30 79, Gospodarka gruntami i , ,30 77,16 nieruchomościami - wynagrodzenia i pochodne od , , , ,75 83,05 87, Składka na ubezpieczenia społeczne 453,00 37,75 8, Wynagrodzenia bezosobowe 3.000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 59, Zakup energii , ,54 68, Zakup usług remontowych , ,75 94, Zakup usług pozostałych , ,15 73, Różne opłaty i składki , ,90 77,33 b) wydatki inwestycyjne , ,96 40, Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,96 40, Pozostała działalność , ,00 100,00 b) wydatki inwestycyjne , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Działalność usługowa , ,01 78, Plan zagospodarowania przestrzennego , ,00 100,00 a) wydatki bieżące , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Cmentarze , ,01 41,19 - wynagrodzenia i pochodne od , , , ,00 41,19 53, Wynagrodzenia bezosobowe 8.700, ,00 53, Zakup materiałów i wyposażenia 3.200,00 261,01 8, Administracja publiczna , ,11 96, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00 - wynagrodzenia i pochodne od , , , ,00 100,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00

13 Składki na Fundusz Pracy 2.855, ,00 100, Rady gmin , ,27 98,02 a) wydatki bieżące , ,27 98, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2.058, ,66 99, Zakup usług pozostałych 4.116, ,47 86, Opłaty z tyt. usług telekomun ,93 702,14 44, Urząd gminy , ,69 97,15 - wynagrodzenia i pochodne od , , , ,89 97, Wydatki osobowe nie zaliczone do , ,98 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,02 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,33 97, Składki na Fundusz Pracy , ,15 83, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 93, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,92 65, Zakup energii , ,96 95, Zakup usług remontowych 5.567, ,94 56, Zakup usług zdrowotnych 2.000, ,00 58, Zakup usług pozostałych , ,22 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500, ,30 53, Opłaty z tyt. usług telekomun , ,47 94, Opłaty z tyt. usług telek. telef , ,04 93, Podróże służbowe krajowe , ,84 97, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,56 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.433, ,10 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,35 90, Zakup materiałów papierniczych 9.000, ,66 74, Zakup akcesoriów komputerowych , ,27 96,44 b) wydatki inwestycyjne , ,58 77, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.638, ,00 46, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 81, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,89 76,86 a) wydatki bieżące , ,89 76, Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 74, Zakup usług pozostałych , ,91 77, Pozostała działalność , ,26 93,30 a) wydatki bieżące , ,39 93, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 75, Zakup usług pozostałych , ,21 80, Różne opłaty i składki 7.498, ,27 99,98 b) wydatki inwestycyjne 9.054, ,87 100,00

14 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wynagrodzenia i pochodne od 9.054, ,87 100, , ,00 100, , ,00 100, , , , ,00 100,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 444,45 444,45 100, Składki na Fundusz Pracy 72,12 72,12 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2.943, ,43 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00 - wynagrodzenia i pochodne od , , , ,04 100,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 399,49 399,49 100, Składki na Fundusz Pracy 64,83 64,83 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5.345, ,72 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8.018, ,77 100, Podróże służbowe krajowe 761,19 761,19 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,02 85, Komendy powiatowe Policji , ,00 100,00 a) wydatki bieżące , ,00 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 100, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacje Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, , , , ,00 100,00 100, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,82 83, , ,82 91,98 - dotacje, 9.000, ,00 100,00 - wynagrodzenia i pochodne od , ,15 95, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9.000, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,05 71, Wynagrodzenia bezosobowe , ,10 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,29 90, Zakup energii , ,38 89, Zakup usług pozostałych , ,87 87, Opłaty z tyt. usług telek. telef ,00 500,13 50, Różne opłaty i składki , ,00 100,00 b) wydatki inwestycyjne , ,00 20,91 Wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 20,91 jednostek budżetowych Obrona cywilna 300,00 300,00 100,00

15 a) wydatki bieżące 300,00 300,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100, Zarządzanie kryzysowe 3.375, ,20 100,00 a) wydatki bieżące 3.375, ,20 100, Zakup materiałów i wyposażenia 1.479, ,40 100, Zakup usług pozostałych 1.895, ,80 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , ,45 98,40 oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych , ,45 98,40 należności budżetowych - wynagrodzenia i pochodne od , , , ,00 98,40 99, Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , ,00 99, Zakup usług pozostałych 5.500, ,45 95, Oświata i wychowanie , ,77 98, Szkoły podstawowe , ,22 99, wynagrodzenia i pochodne od ,750, , , ,47 99,28 99,97 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 3020 do , ,41 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,12 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,40 99, Składki na Fundusz Pracy , ,47 99, Wpłaty na PFRON 1.800, ,77 57, Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 99, Zakup pomocy naukowych , ,70 99, Zakup energii , ,88 91, Zakup usług remontowych , ,41 97, Zakup usług zdrowotnych 9.321, ,00 98, Zakup usług pozostałych , ,04 98, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,94 90, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,58 90, Podróże służbowe krajowe , ,97 98, Różne opłaty i składki 9.969, ,00 97, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych 2.298, ,88 87, Zakup akcesoriów komputerowych 1.950, ,72 81,53 b) wydatki inwestycyjne , ,60 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i pochodne od , ,80 96, , ,80 100, , ,71 99, , , , ,97 99,63 99,75 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone , ,81 97,82 do 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 99,92

16 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,15 98, Składki na Fundusz Pracy , ,82 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 99, Zakup pomocy naukowych , ,44 99, Zakup usług zdrowotnych 345,00 295,00 85, Zakup usług pozostałych 5.498, ,98 99, Podróże służbowe krajowe 507,00 505,37 99, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100, Przedszkola , ,34 99,63 a)wydatki bieżące w tym: , ,96 99,59 - dotacje , ,50 100,00 - wynagrodzenia i pochodne od , ,41 99, Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej , ,00 100, , ,50 100,00 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 3020 do , ,84 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,49 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 98, Składki na Fundusz Pracy 9.114, ,69 94, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 99, Zakup pomocy naukowych 4.051, ,09 98, Zakup energii , ,94 99, Zakup usług remontowych 3.500, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100, Zakup usług pozostałych 2.330, ,82 91, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 750,00 662,30 88, Podróże służbowe krajowe 110,00 107,04 97, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 100,00 b) wydatki inwestycyjne , ,38 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,68 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 99, Przedszkola specjalne , ,72 100,00 a)wydatki bieżące w tym: - dotacje , , , ,72 100,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej , ,72 100, Gimnazja , ,47 99, , ,47 99,92 - wynagrodzenia i pochodne od , ,86 99,99

17 17 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 3020 do , ,60 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 99, Składki na Fundusz Pracy , ,17 99, Wynagrodzenia bezosobowe 240,00 240,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 99, Zakup pomocy naukowych , ,40 99, Zakup energii 1.500, ,19 87, Zakup usług remontowych , ,44 99, Zakup usług zdrowotnych 3.882, ,50 99, Zakup usług pozostałych , ,88 99, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 8.986, ,11 91, Opłaty z tyt. usług telek. telef , ,69 91, Podróże służbowe krajowe , ,17 98, Podróże służbowe krajowe 2.000, ,00 100, Podróże służbowe zagraniczne , ,76 100, Różne opłaty i składki 3.401, ,00 99, Różne opłaty i składki 1.500, ,00 100,00 Składka na Fundusz Świadczeń , ,00 100,00 Socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych 1.090, ,37 97, Zakup akcesoriów komputerowych 1.520, ,80 93, Dowożenie uczniów do szkół , ,09 97,62 - wynagrodzenia i pochodne od , , , ,39 97,62 88,26 Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 283,00 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.718, ,30 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8.300, ,43 66, Składki na Fundusz Pracy 1.200,00 900,70 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 83, Zakup usług pozostałych , ,16 99, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.000, ,04 100, Licea ogólnokształcące , ,00 99,99 - dotacje , , , ,00 99,99 99,99 Dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 99, Gimnazja 2.500, ,00 100, , ,00 100,00 - dotacje 2.500, ,00 100,00

18 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2.500, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,88 93, , ,88 93,43 - wynagrodzenia i pochodne od 5.300, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 5.300, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Podróże służbowe krajowe 916,00 674,18 73,60 Szkolenia pracowników niebędących , ,70 91,98 członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne , ,88 96, , ,88 96,67 - wynagrodzenia i pochodne od , ,72 99, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,59 99, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,99 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,57 98, Składki na fundusz pracy , ,57 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 98, Zakup środków żywności , ,29 89,04 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,00 100, Pozostała działalność , ,46 76, , ,46 76,17 - wynagrodzenia i pochodne od , ,25 61, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,35 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8.352, ,96 68, Składki na ubezpieczenia społeczne 1.474, ,99 68, Składki na fundusz pracy 0,25 0,00 0, Składki na fundusz pracy 1.355,27 926,80 68, Składki na fundusz pracy 239,16 163,54 68, Wynagrodzenia bezosobowe 6.350, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,74 60, Wynagrodzenia bezosobowe , ,25 60, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4.059, ,55 99, Zakup usług pozostałych , ,88 99, Zakup usług pozostałych , ,95 98, Zakup usług pozostałych 6.240, ,41 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.700,00 855,31 50,32 300,00 150,92 50, Podróże służbowe krajowe 1.285,20 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 226,80 0,00 0, Szkolnictwo wyższe , ,00 100, Pomoc materialna dla studentów , ,00 100,00 a) wydatki bieżące , ,00 100, Stypendia i zasiłki dla studentów , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,97 97, Zwalczanie narkomanii 6.200, ,31 95,09

19 19 a) wydatki bieżące 6.200, ,31 95, Zakup materiałów i wyposażenia 5.200, ,31 96, Zakup usług pozostałych 1.000,00 900,00 90, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,21 92, dotacje, - wynagrodzenia i pochodne od Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , , , , , ,95 92,76 100,00 90, , ,00 100, Dotacja podmiotowa , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 483,00 373,42 77, Składki na fundusz pracy 88,00 68,78 78, Wynagrodzenia bezosobowe , ,75 90, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 51, Zakup usług pozostałych , ,50 99, Pozostała działalność , ,45 100,00 a) wydatki bieżące 650,00 650,00 100, Zakup usług pozostałych 650,00 650,00 100,00 b) wydatki inwestycyjne , ,45 100, Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej , ,45 100, Pomoc społeczna , ,40 99, Domy pomocy społecznej , ,84 94,74 a) wydatki bieżące , ,99 100, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,99 100,00 b) wydatki inwestycyjne , ,85 93,55 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 93,55 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,65 99,83 ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne od Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , , ,05 99,83 100, , ,00 40,41 Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 300,00 100, Świadczenia społeczne , ,95 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.258, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 100, Składki na Fundusz Pracy 4.120, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 450,00 450,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,71 100, Zakup usług zdrowotnych 292,50 292,50 100, Zakup usług pozostałych , ,10 100,00

20 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej 655,60 505,60 77, Podróże służbowe krajowe 745,45 745,45 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 3.000, ,12 100,00 Odsetki od dotacji wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub 3.160, ,12 51,94 pobranych w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.915, ,00 100, Zakup materiałów papierniczych 6.720, ,00 100, Zakup akcesoriów komputerowych 5.566, ,05 98,77 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,93 98,26 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące , ,93 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,93 98, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,95 99,63 a) wydatki bieżące , ,95 99, Świadczenia społeczne , ,95 99, Dodatki mieszkaniowe , ,52 93,93 a) wydatki bieżące , ,52 93, Świadczenia społeczne , ,52 93, Ośrodki pomocy społecznej , ,32 95, wynagrodzenia i pochodne od , , , ,20 95,02 96,25 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 3020 do , ,88 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 95, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,56 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 96, Składki na Fundusz Pracy , ,61 93, Wynagrodzenia bezosobowe 9.600, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 80, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 630,95 63, Zakup usług zdrowotnych 438,00 438,00 100, Zakup usług pozostałych , ,86 72, Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej 1.600, ,00 88, Podróże służbowe krajowe , ,70 88, Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,37 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.000, ,00 80, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.000, ,01 74, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.200, ,11 89, , ,01 88,30

21 wynagrodzenia i pochodne od Wydatki osobowe niezaliczone do , , , ,59 88,30 90,60 490,00 490,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,96 91, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.397, ,37 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 5.810, ,04 87, Składki na Fundusz Pracy 1.218,00 814,22 66, Podróże służbowe krajowe 3.100, ,38 49,76 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 1.000, ,04 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7.000, ,00 100,00 a) wydatki bieżące 7.000, ,00 100, Świadczenia społeczne 7.000, ,00 100, Pozostała działalność , ,18 99,04 a) wydatki bieżące , ,19 99, Świadczenia społeczne , ,60 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 99, Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 100, Podróże służbowe krajowe , ,16 95,76 b) wydatki inwestycyjne , ,99 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - wynagrodzenia i pochodne od , ,99 100, , ,08 100, , ,76 100, , , , ,00 100,00 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,12 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,34 100, Składki na Fundusz Pracy 6.018, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 100, Zakup energii , ,00 100, Zakup usług pozostałych 8.128, ,42 100, Opłaty z tyt. usług telek. komórkowej 970,85 970,85 100, Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii stacjonarnej 1.942, ,15 100, Podróże służbowe krajowe 148,49 148,49 100, Różne opłaty i składki 5.560, ,00 100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych , ,49 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.606, ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 500,00 100, Pozostała działalność , ,32 100, , ,32 100,00 - wynagrodzenia i pochodne od , ,77 99,99

22 Świadczenia społeczne 7.131, ,35 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1.931, ,26 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 102,29 102,29 100, Składki na Fundusz Pracy 309,06 308,88 99, Składki na Fundusz Pracy 16,38 16,38 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,60 100, Wynagrodzenia bezosobowe 909,36 909,36 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4.982, ,11 99, Zakup materiałów i wyposażenia 263,89 263,66 99, Zakup usług pozostałych , ,78 100, Zakup usług pozostałych 1.765, ,65 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,96 95, Świetlice szkolne , ,63 99, wynagrodzenia i pochodne od , , , ,44 99,80 99,80 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 3020 do , ,19 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.676, ,96 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 99, Składki na Fundusz Pracy 3.354, ,64 99,25 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 9.200, ,00 100, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,34 99, , ,34 99,98 - dotacje, , ,10 100,00 - wynagrodzenia i pochodne od 6.962, ,44 99, Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,90 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.153, ,20 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 695,00 693,15 99, Składki na Fundusz Pracy 114,00 112,09 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,99 94,95 a) wydatki bieżące , ,99 94, Stypendia dla uczniów , ,50 100, Inne formy pomocy dla uczniów , ,49 67, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 870,00 406,00 46,67 a) wydatki bieżące 870,00 406,00 46, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 870,00 406,00 46,67 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,90 54, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,38 47, , ,59 92,33 - wynagrodzenia i pochodne od , ,47 93,88 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone 3020 do 1.400, ,13 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,16 92, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,97 99, Składki na Fundusz Pracy 3.877, ,34 99, Zakup materiałów i wyposażenia 6.644, ,79 89, Zakup usług zdrowotnych 300,00 0,00 0,00

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 sierpnia 2007 r. Nr 118 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1653 Nr IV/13/07 Rady Gminy Janowo z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 434/15/02

Uchwała Nr 434/15/02 Uchwała Nr 434/15/02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2002 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2001 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r

Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r Zarządzenie Nr 32/2009 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 17 sierpnia 2009r w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015

UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 UCHWAŁA NR RG.0007.62.2015 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na rok 2015 Na podstawie art. art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku

Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku Dochody i przychody budŝetowe plan i wykonanie 2004 roku DZIAŁ, ROZDZIAŁ PARAGRAF KLASYFIKACJA BUDśETOWA PLAN w złotych WYKONA- NIE w złotych 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 0750 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.

Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Zarządzenie nr 21/07 Wójta Gminy Orchowo dnia z 16 marca 2007r w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010

S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 S P R A W O Z D A N I E wykonania budżetu GMINY MIASTA GOLUBIA DOBRZYNIA za rok 2010 I. Wstęp Budżet gminy uchwalany jest w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Budżet

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: UCHWAŁA Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2006 r. Nr 84 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 1451 Nr XXXIV/186/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo