DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik - Załącznik nr 1 wykonania budżetu powiatu za 2015 rok Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2015 rok - Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2015 roku - Załącznik nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w Załacznik nr 4 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień - Załącznik nr 5 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku - Załącznik nr 6 Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji - Załącznik nr 7 rządowej w 2015 roku Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem - Załącznik nr 8 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok - Załącznik nr 9 Starosta Andrzej Płonka

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ, WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK w zł i gr Plan wg uchwały Lp. Wyszczególnienie budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 5: DOCHODY OGÓŁEM , , ,16 a) dochody bieżące , , ,76 b) dochody majątkowe , , ,40 Dochody własne , , ,13 a) dochody bieżące , , ,80 1. b) dochody majątkowe , , ,33 I 101,4 102,0 99,3 102,9 107,2 93, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst oraz wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , ,66 a) dochody bieżące , , ,46 b) dochody majątkowe , ,20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł a) dochody bieżące , ,00 101,8 101,8 100, , ,00 100,0 100,0 1.3 Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst ,11 a) dochody bieżące , , ,21 b) dochody majątkowe , , , , ,84 93,5 99,4 90, Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,80 a) dochody bieżące , , ,80 b) dochody majątkowe ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich , , ,58 a) dochody bieżące 6 244, , ,50 b) dochody majątkowe , , ,08 96,3 96,3 100,0 99,0 100,0 1.6 Pozostałe dochody a) dochody bieżące b) dochody majątkowe , , ,25 109, , , ,83 110, , , ,42 104,0 2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , , ,00 101,4

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz a) dochody bieżące , , ,00 101,4 3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 a) dochody bieżące , , ,98 97, , ,98 97, Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,73 a) dochody bieżące , , ,03 b) dochody majątkowe Dotacje celowe na realizację zadań własnych a) dochody bieżące b) dochody majątkowe , , , , , , , , , ,25 Dotacje z funduszy celowych , , ,16 a) dochody bieżące , , ,16 b) dochody majątkowe , , ,00 99,0 99,0 99,3 99,1 99,9 98,9 99,9 99,8 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich , ,18 a) dochody bieżące ,03 b) dochody majątkowe , ,42 Pozostałe środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające , , , ,12 zwrotowi , , ,38 a) dochody bieżące , , ,38 Subwencja ogólna , , ,00 a) dochody bieżące , , ,00 b) dochody majątkowe , ,00 II WYDATKI OGÓŁEM , , ,68 96,5 1.Wydatki bieżące , , ,48 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , ,35 98,3 wydatki na obsługę długu , , ,62 wydatki z tytułu poręczeń , ,00 - rezerwa , ,16 - pozostałe wydatki 2. Wydatki majątkowe , , , , , ,20 III WYNIK(I-II) , , ,48 41,2 IV FINANSOWANIE(V-VI) , , ,40 124,3 V PRZYCHODY-OGÓŁEM , , ,40 115,8 z tego: 1. kredyty i pożyczki , , ,00 100,0 2. wolne środki , ,40 120,7 VI ROZCHODY-OGÓŁEM , , ,00 100,0 1. spłata kredytów i pożyczek , , ,00 100,0 118,7 118,7 102,9 84,5 104,4 100,0 100,0 100,0 96,2 38,8 96,5 97,1

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK w zł i gr Lp. Dział Nazwa-treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 6: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,16 100,4 a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , ,96 100, , , ,00 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 150,00 150,00 330,96 220,6 b) dochody majątkowe , ,20 100,0 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyccyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst ( 6630) LEŚNICTWO , , ,80 96,3 a) dochody bieżące , ,20 100, , , ,80 96,3 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) , , ,80 96, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,81 100,6 a) dochody bieżące , , ,10 109,7 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , , ,60 111,2 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) ,43 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochdów ( 0970) 8 911, , ,69 180, , , ,46 109, , ,36 100,0

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) , , ,33 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) , , ,21 99,4 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) ,02 b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , , ,71 99, ,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207,6209) , , ,83 104,4 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6280) , środki na finansowanie własnych zadań inwestycycjnych gmin(związków gmin)powiatów(związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł ( 6290,6299) , , ,00 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6300,6309) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) , , ,63 89, , ,25 98, TURYSTYKA , ,77 111,7 pozostałe odsetki ( 0920) 1,79 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2008) , ,98 111, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,48 110,1 a) dochody bieżące , , ,48 110,1

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz wpływy z różnych dochdów ( 0970) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , , ,06 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) , , ,44 123,5 b) dochody majątkowe ,00 0,0 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) ,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,53 104,9 a) dochody bieżące wpływwy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych odosób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) wpływy z różnych opłat ( 0690) pozostałe odsetki ( 0920) , , ,16 105, , , , ,68 111, ,85 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) , ,62-0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , ,06 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 50,00 50,00 61,66 123,3 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) , ,00 100,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) 7 624,84 b) dochody majątkowe , , ,37 101,3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) , , ,37 101,5

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6309) , , ,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) , ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,46 101,7 a) dochody bieżące , , ,46 101,5 wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste 2 670, , ,03 99,9 nieruchomości ( 0470) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochodów ( 0970) wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , , ,43 102, , , ,69 121, , , ,26 85, , ,00 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2001) , ,67 94,8 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat( 2110) , , ,88 100,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , , ,50 100,0 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedazy składników majatkowych( 0870) , ,00 100, , , ,00 100, , ,00 107, , ,00 107, OBRONA RORODOWA 600,00 600,00 600,00 100,0 a) dochody bieżące 600,00 600,00 600,00 100,0

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , , ,00 919,7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) b) dochody majątkowe 600, , , ,00 100, ,00 600,00 600, , , ,00 100,0 100,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedud o których mowa w art ustawy,pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wyskokości,dotyczace dochodw majatkowych ( 6660) ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH , , ,83 101,3 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM a) dochody bieżące podatek dochodowy od osób fizycznych( 0010) podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) wpływy z różnych opłat ( 0690) pozostałe odsetki ( 0920) , , ,83 101, , , ,00 101, , , ,98 97, , , ,00 100, , , ,69 290, RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 100,0 a) dochody bieżące środki na uzupełnienie dochodów powiatu ( 2760) subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) b) dochody majątkowe środki na inwestycje na drogach pub,icznych powiatowych i wojewódzkich ( 6180) 579, , , ,00 100, , ,00 100, , , ,00 100, , ,00 100, , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,17 115,4 100,0 a) dochody bieżące wpływy z różnych opłat ( 0690) , , ,75 115, , , ,00 129,7

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) , , ,02 115,4 wpływy z usług ( 0830) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochodów( 0970) 4 000, , ,39 199, , , ,17 238, , , ,38 108,9 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007,2009) , , ,82 99,3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701,2703) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) , , ,30 85, , ,38 118,6 593, , , OCHRONA ZDROWIA , , ,60 96,7 a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) b) dochody majątkowe , , ,60 79, , , ,60 79, , ,00 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6300) , ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , , ,97 102,3 a) dochody bieżące , , ,27 102,6

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( 0680) , , ,21 115,6 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze( 0750) wpływy z usług ( 0830) pozostałe odsetk( 0920) otrzymane spadki i darowizny( 0960) wpływy z różnych dochodów( 0970) 5 568, , ,00 195, , , ,78 99, , , ,17 133, , ,14 103, , ,81 350,8 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007,2009) 4 680, , ,44 92,2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , ,99 99,7 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) , , ,00 99,9 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , , ,41 102,9 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 3 700, , ,27 97,3 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) , , ,05 179,4 b) dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) , ,70 99, , ,70 99, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,85 89,3

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz a) dochody bieżące pozostałe odsetk( 0920) wpływy z różnych dochodów( 0970) , , ,85 89, , , ,00 102,3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007,2009) , , ,82 84,4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) , , ,14 90,6 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) , , ,22 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 050, , ,35 112,7 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) 67,51 EDUKACYJNA OPIEKA ,00 WYCHOWAWCZA a) dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze( 0750) wpływy z usług( 0830) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochodów( 0970) , , , , ,84 106, , , , , , ,89 106, , , ,39 144,0 24,53 106,2 90, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,72 100,1 a) dochody bieżące grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) wpływy z różnych opłat ( 0690) b) dochody majątkowe , , ,72 101, , ,00 429,78 21, , , ,94 102, , , ,00 100,0

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych( 6260) , , ,00 100,0 KULTURA I OCHRONA , ,01 112,4 DZIEDZICTWA NARODOWEGO a) dochody bieżące pozostałe odsetki ( 0920) , ,01 112,4 1,83 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2008, 2009) , ,18 112, KULTURA FIZYCZNA , , ,16 99,8 a) dochody bieżące dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) , , ,16 99, , , ,16 99,8 środki na dofimnansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)powiatów( związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł( 2700) b) dochody majątkowe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjni i zakupów inwestycyjnych ( 6260) a) dochody bieżące OGÓŁEM: b) dochody majątkowe , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , ,16 101, , , ,76 102, , , ,40 99,3

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU w zł i gr Lp Dział Rozdział Nazwa - treść Plan pierwotny Paln po zmianach Wykonanie % 7/ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,20 100,0% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,0% Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych 0, , ,20 100,0% I. Wydatki majątkowe 0, , ,20 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,20 100,0% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,20 100,0% LEŚNICTWO , , ,94 99,3% Gospodarka leśna , , ,80 96,3% I. Wydatki bieżące , , ,80 96,3% 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,80 96,3% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,14 99,9% I. Wydatki bieżące , , ,14 99,9% 1) Dotacje na zadania bieżące , , ,14 99,9% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,14 99,9% finansów publicznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,96 97,5% Lokalny transport zbiorowy , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie , , ,33 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,33 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,33 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,67 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,66 100,0% Drogi publiczne powiatowe , , ,22 97,1% I. Wydatki bieżące , , ,87 98,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,61 98,3% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,19 98,3% b) wydatki związane z realizację zadań statutowych , , ,42 98,4% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500, , ,59 88,5% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,67 98,9%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,67 98,9% II Wydatki majątkowe , , ,35 96,7% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,35 96,7% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,91 94,7% - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł , , ,73 99,4% zagranicznych - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i ,00 0,00 0,00 0,0% zakupów inwestycyjnych - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0, , ,71 51,7% terytorialnego Drogi publiczne gminne 0, , ,00 100,0% I Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 0, , ,00 100,0% zakupów inwestycyjnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , ,41 96,9% I. Wydatki bieżące 0, , ,00 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,00 99,9% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,00 99,9% I. Wydatki majątkowe 0, , ,41 96,9% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,41 96,9% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,41 96,9% - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,0% zagranicznych TURYSTYKA , , ,15 99,9% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,00 100,0% 1) Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,0% - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 100,0% relizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 000, , ,00 100,0% stowarzyszeniom Pozostała działalność , , ,15 99,9% I. Wydatki bieżące , , ,15 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,15 99,9% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,15 99,9% GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,06 93,8% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,06 93,8%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz I. Wydatki bieżące , , ,06 94,5% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,06 94,5% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,04 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,02 93,6% II Wydatki majątkowe , , ,00 82,9% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 82,9% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 82,9% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,71 96,0% Plany zagospodarowania przestrzennego 0, , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące 0, , ,00 100,0% 1) Dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,0% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100,0% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,84 99,1% I. Wydatki bieżące , , ,84 99,1% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 92,8% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 92,8% 2) Dotacje na zadania bieżące , , ,84 100,0% - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,84 100,0% II Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,90 76,7% I. Wydatki bieżące , , ,90 76,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,90 75,2% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,90 75,2% 2) Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,0% - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,60 99,9% I. Wydatki bieżące , , ,60 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 99,9% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 99,9% Nadzór budowlany , , ,37 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,37 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,37 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,81 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,56 100,0% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,00 0,0%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Pozostała działalność , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,50 100,0% 1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł , , ,50 100,0% zagranicznych II. Wydatki majątkowe , , ,50 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,50 100,0% - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł , , ,50 100,0% zagranicznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,71 96,6% Urzędy wojewódzkie , , ,01 95,4% I. Wydatki bieżące , , ,01 95,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,01 95,4% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,85 95,4% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,16 94,9% Rady powiatów , , ,66 96,3% I. Wydatki bieżące , , ,66 96,3% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,17 91,4% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,17 91,4% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,49 97,1% Starostwa powiatowe , , ,44 97,4% I. Wydatki bieżące , , ,48 97,3% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,14 97,3% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,27 99,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,87 94,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,34 76,6% II. Wydatki majątkowe , , ,96 99,9% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,96 99,9% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,96 99,9% Kwalifikacja wojskowa , , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,05 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 700, , ,95 100,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,19 98,2% I. Wydatki bieżące , , ,19 98,2% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,19 98,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, , ,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,19 98,2% Pozostała działalność 2 017, , ,41 58,3% I. Wydatki bieżące 2 017, , ,41 58,3% 1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 017, , ,41 58,3% OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 600,00 100,0% Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 100,0% I. Wydatki bieżące 600,00 600,00 600,00 100,0%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz ) Wydatki jednostek budżetowych 600,00 600,00 600,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600,00 600,00 600,00 100,0% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 100, , ,00 100,0% Komendy wojewódzkie Policji 0, , ,00 100,0% I. Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , ,00 100,0% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, , ,00 100,0% I. Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , ,00 100,0% Obrona cywilna 6 100, , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące 6 100, , ,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 6 100, , ,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 100, , ,00 100,0% OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,62 18,0% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,62 38,8% I. Wydatki bieżące , , ,62 38,8% obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego , , ,62 38,8% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę , ,00 0,00 0,0% samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące , ,00 0,00 0,0% - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym , ,00 0,00 0,0% RÓŻNE ROZLICZENIA , ,16 0,00 0,0% Rezerwy ogólne i celowe , ,16 0,00 0,0% I. Wydatki bieżące , ,16 0,00 0,0% 1) Rezerwy , ,16 0,00 0,0% a) rezerwa ogólna , ,16 0,00 0,0% b) rezerwa celowa , ,00 0,00 0,0% OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,94 96,9% Szkoły podstawowe specjalne , , ,99 95,8% I. Wydatki bieżące , , ,99 98,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,69 98,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,10 99,3% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,59 95,6% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 829, , ,30 100,0% II. Wydatki majątkowe , , ,00 59,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 59,0%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 59,0% Gimnazja , , ,44 99,4% I. Wydatki bieżące , , ,44 99,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,93 99,6% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,21 99,6% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,72 99,6% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,14 94,8% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,37 99,5% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,37 99,5% Gimnazja specjalne , , ,08 98,7% I. Wydatki bieżące , , ,08 98,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,16 98,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,40 98,8% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,76 97,9% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 249, , ,92 97,4% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,21 99,9% I. Wydatki bieżące , , ,21 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,14 99,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,65 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,49 99,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 087, , ,07 100,0% Licea ogólnokształcące , , ,81 93,5% I. Wydatki bieżące , , ,81 93,5% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 96,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,80 96,4% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,80 94,5% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,31 84,9% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,90 74,9% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,86 74,9% - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 882,00 881,04 99,9% terytorialnego Szkoły zawodowe , , ,62 98,6% I. Wydatki bieżące , , ,19 98,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,38 98,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,12 99,6% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,26 95,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,63 97,8% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,18 83,9% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,18 83,9% II Wydatki majątkowe 0, , ,43 97,5% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,43 97,5% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,43 97,5%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Szkoły zawodowe specjalne , , ,78 95,9% I. Wydatki bieżące , , ,78 95,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,33 95,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,33 96,1% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 91,5% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 685, , ,45 98,9% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,56 84,4% I. Wydatki bieżące , , ,56 84,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,56 84,4% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 300, , ,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,56 83,1% Stołówki szkolne i przedszkolne 0, , ,00 100,0% I. Wydatki bieżące 0, , ,00 100,0% 1) Dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,0% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 100,0% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0, , ,55 98,7% I. Wydatki bieżące 0, , ,55 98,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,55 98,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,47 98,7% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,08 99,2% Pozostała działalność , , ,90 93,2% I. Wydatki bieżące , , ,90 93,2% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 93,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 480,00 4,4% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 97,1% 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł , , ,90 93,3% zagranicznych OCHRONA ZDROWIA , , ,30 99,9% Szpitale ogólne 0, , ,00 100,0% I. Wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0% - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 0, , ,00 100,0% finansów publicznych Lecznictwo psychiatryczne , , ,35 100,0% I. Wydatki bieżące 0, , ,35 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,35 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,35 100,0% II. Wydatki majątkowe , , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 100,0%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora , , ,00 100,0% finansów publicznych Ratownictwo medyczne , , ,00 100,0% I. Wydatki majątkowe , , ,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 100,0% - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 100,0% Program polityki zdrowotnej , , ,35 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,35 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,35 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,35 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem , , ,60 79,2% ubezpieczenia zdrowotnego I. Wydatki bieżące , , ,60 79,2% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 79,2% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,60 79,2% POMOC SPOŁECZNA , , ,61 97,7% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,44 92,8% I. Wydatki bieżące , , ,88 92,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,33 93,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,64 95,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,69 89,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 89,6% 3) Dotacje na zadania bieżące 5 692, ,00 165,03 2,9% - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 692, ,00 165,03 2,9% II. Wydatki majątkowe , , ,56 99,4% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,56 99,4% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,56 99,4% Domy pomocy społecznej , , ,80 100,0% I. Wydatki bieżące , , ,09 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych , , ,42 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,16 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,26 100,0% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, , ,67 99,9% 3) Dotacje na zadania bieżące , , ,00 99,9% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora , , ,00 99,9% finansów publicznych II. Wydatki majątkowe 0, , ,71 100,0%

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia. 801 Oświata i wychowanie 90 945,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/149/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku ZESTAWIENIE ZMIAN W DOCHODACH BUDŻETU GMINY CZELADŹ NA 2015 ROK Dział Treść Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące 1 187 990,26 801

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2012 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok... 3 1. Uchwała Nr 2699/2012

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk.

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie 2007. % wyk. BUDŻET GMINY DYWITY NA ROK PLAN po O1010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastrukt. wodociąg. i sanitarna wsi 336 737,14 326 087,34 96,84% 222 284,00 211 634,20 95,21% 0580 Kary i odszkodowania 0,00 18 341,03

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY Dział Rozdz. Źródło dochodów Zmiana DOCHODY MAJĄTKOWE 2 249 000 15 396 000 17 645 000 0 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 5 040 000

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 483 30 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 480

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. e, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/16/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2011 rok. UHWŁ NR IV/16/10 RDY MIEJSKIEJ IŁEGOSTOKU z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 2011 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 3 Poz. 607 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/259/12 Rady Gminy Rewal z dnia 20.12. 2012r. Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem) Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 2812 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 2812 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 2812 SPRAWOZDANIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Powiatu Choszczeńskiego za 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w budŝecie miasta Poznania na rok 2012 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r. DOCHODY 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Budżet na rok 2013 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/414/13 z dnia 2013-09-25 WYDATKI Budżet na rok 2013 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach OP Ośrodek Pomocy Społecznej 14 597 780,00 2 700,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo