UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz ze zmianami), Zarząd uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012, stanowiące integralną część niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012 zostanie przekazane Radzie Powiatu Grodziskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 1

2 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2013roku. Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 2

3 Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2012 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dochody Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan i wykonanie dotacji na rok 2012 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 3 2

4 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2012 rok Wykonanie na r. Procent 020 Leśnictwo , ,76 100,00% Gospodarka leśna , ,76 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,76 100,00% 600 Transport i łączność , ,44 83,00% Drogi publiczne powiatowe , ,44 83,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000, ,00 123,67% 0920 Pozostałe odsetki 2 500, ,28 181,25% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 91,89% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,46 79,09% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,70 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,72 114,27% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,72 114,27% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 760, ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 60, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,51 96,88% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,21 128,99% 710 Działalność usługowa , ,71 84,13% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,09 75,46% 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,66 97,98% 0,00 42, , ,00 24,11% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 4 3

5 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 000, ,00 100,00% 7 000, ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,62 100,29% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 277, ,96 103, Pozostałe odsetki 0,00 777, Wpływy z różnych dochodów 0,00 55, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,61 100,00% 750 Administracja publiczna , ,60 107,16% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Starostwa powiatowe , ,24 113,46% 0690 Wpływy z różnych opłat 9 721, ,60 112,89% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 160, ,15 100,08% 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,17 232,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,31 108,99% , ,01 95,24% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kwalifikacja wojskowa , ,36 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,36 99,99% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 595, ,00 100,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 300, , ,00% 300,00 300,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,51 100,01% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,51 100,01% 0920 Pozostałe odsetki 1 200, , Wpływy z różnych dochodów , ,26 Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 5 163,72% 105,14%

6 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,67 99,96% , ,00 100,00% , ,00 99,75% 9 840, ,00 100,00% 734,00 734,00 100,00% 734,00 734,00 100,00% , ,64 99,00% , ,88 99,93% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,25 97,31% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,87 122,18% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 167, Odsetki od nieterminowych wpłat z 0, ,73 tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,76 98,77% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 97,22% , ,76 134,88% 758 Różne rozliczenia , ,21 100,15% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% , ,00 100,00% , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,21 133,57% 0920 Pozostałe odsetki , ,21 133,57% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 6 5

7 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,11 146,54% Licea Ogólnokształcące , ,27 140,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 237,00 79,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,52 165,15% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 3,50 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 2 000, ,76 218,34% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 245, ,49 99,67% Szkoły zawodowe , ,84 147,61% 0690 Wpływy z opłat różnych 1 000,00 999,00 99,90% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,86 176,61% 0920 Pozostałe odsetki , ,22 164,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600, ,05 216,13% , ,03 94,23% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 2,68 356,00 356,00 100,00% 356,00 356,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,95 94,96% Szpitale ogólne , ,69 87,94% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4, , ,48 87,94% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,26 98,81% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,26 98,81% 852 Pomoc społeczna , ,47 125,47% Rodziny zastępcze , ,14 125,59% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 7 6

8 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, , Wpływy z usług 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , ,00 91,52% , ,87 132,46% Powiatowe centra pomocy rodzinie 6 510, ,33 119,82% 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 600, ,56 150,97% 2 000, ,77 123,74% 2 910, ,00 100,00% , ,22 91,45% , ,00 104,83% 1 644, ,00 400,00% , ,00 100,00% , ,67 99,91% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 415, ,65 100,01% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,02 99,91% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,43 106,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,43 106,45% Powiatowe urzędu pracy , ,95 101,34% 0920 Pozostałe odsetki 1 500, ,25 154,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,70 134,26% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,17 84,05% 0920 Pozostałe odsetki 0, ,02 Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 8 7

9 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,30 82,60% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,85 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 059, ,38 136,25% Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 059, ,38 136,25% 8 059, ,36 103,68% 0920 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,70 170,02% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,70 170,02% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,70 170,02% 926 Kultura fizyczna , ,58 146,00% Instytucje kultury fizycznej , ,42 148,61% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 341, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 400, ,38 174,36% 0830 Wpływy z usług , ,02 143,79% 0920 Pozostałe odsetki 500, , ,13% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,10 162,28% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,16 98,93% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,16 98,93% Razem , ,00 98,32% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 9 8

10 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2012 rok 9 Wykonanie na r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% Melioracje wodne , ,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 020 Leśnictwo , ,58 99,94% Gospodarka leśna , ,28 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,76 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,52 100,00% Nadzór nad gospodarką leśną , ,30 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 99,90% 600 Transport i łączność , ,23 87,17% Drogi publiczne powiatowe , ,23 87,17% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,36 99,99% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 99,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 105, ,25 98,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 100,00% 4260 Zakup energii , ,09 99,90% 4270 Zakup usług remontowych , ,88 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 325, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,65 99,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 743,00 742,73 99,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 862, ,56 99,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 700, ,51 89,21% 4410 Podróże służbowe krajowe 651,00 649,44 99,76% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,33 99,99% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 6 019, ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 936, ,88 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 684, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,40 100,00% , ,46 79,09% , ,12 79,09% , ,00 100,00% , ,89 100,00% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 10

11 630 Turystyka 8 000, ,15 98,64% Zadania w zakresie upowszechniania 8 000, ,15 98,64% turystyki 2360 Dochody jednostek samorządu 5 000, ,00 100,00% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300, ,81 95,86% 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 686,34 98,05% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,52 97,25% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,52 97,25% 4300 Zakup usług pozostałych , ,02 94,42% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 784, ,50 99,97% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 97,14% 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób , ,00 100,00% fizycznych 710 Działalność usługowa , ,17 72,50% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 24,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 12,33% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,17 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 1 200, ,60 99,97% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,05 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 961, ,16 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 888, ,07 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,97 100,00% 4260 Zakup energii 2 864, ,28 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 747,00 747,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 117,00 117,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 99,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 363,00 362,78 99,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 745, ,55 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 920, ,91 100,00% socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby 390,00 390,00 100,00% cywilnej 750 Administracja publiczna , ,50 95,43% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300, ,00 100,00% Rady powiatów , ,52 84,96% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,49 87,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,48 51,08% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 814,26 27,14% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,29 56,11% Starostwa powiatowe , ,53 95,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,66 98,13% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,66 95,42% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 11 10

12 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 941, ,23 94,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 99,97% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 322,00 314,69 97,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,16 92,98% 4127 Składki na Fundusz Pracy 47,00 45,09 95,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 96,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,17 98,54% 4260 Zakup energii , ,55 92,56% 4270 Zakup usług remontowych , ,69 91,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500, ,00 97,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,09 93,98% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000, ,85 81,25% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,27 99,98% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,59 87,56% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 405,00 405,00 100,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 2 000, ,39 84,57% ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe , ,38 93,79% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,83 94,48% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 890,00 881,30 99,02% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 50,00 10,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 76,17% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000, ,00 86,10% Kwalifikacja wojskowa , ,36 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190,00 188,10 99,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 815,00 814,47 99,93% 4270 Zakup usług remontowych 999,00 998,76 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 100,00% Promocja jednostek samorządu , ,82 92,39% terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 98,51% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 91,28% Pozostała działalność , ,27 99,81% 4430 Różne opłaty i składki , ,27 99,81% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,09 98,27% Komendy powiatowe Policji 3 150, ,42 98,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 150, ,42 98,58% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,67 99,95% 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , ,00 100,00% 73,00 72,94 99,92% , ,18 100,00% , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 108, ,88 100,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i , ,00 99,94% nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz , ,24 100,00% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 12

13 funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla , ,94 100,00% żołnierzu oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 369, ,68 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 731,00 730,50 99,93% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , ,72 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 100,00% 4260 Zakup energii , ,03 99,94% 4270 Zakup usług remontowych 9 473, ,50 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,15 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 458, ,18 99,94% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 725, ,87 98,31% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,52 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 130, ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 117, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,86 99,99% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 237,00 236,48 99,78% 4550 Szkolenia członków korpusu służby 250,00 250,00 100,00% cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 840, ,00 100,00% , ,00 99,75% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz , ,00 100,00% celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zarządzanie kryzysowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 734,00 734,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 734,00 734,00 100,00% Pozostała działalność 8 000, ,00 39,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 53,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,74 99,69% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,74 99,69% , ,74 99,69% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,96 95,91% Licea ogólnokształcące , ,51 98,97% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 99,89% 6 600, ,01 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 99,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,59 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 92,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,51 97,80% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 13

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , ,00 100,00% i książek 4260 Zakup energii , ,68 98,50% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,98 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 721, ,09 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 853, ,69 97,57% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 755, ,53 89,77% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 980, ,69 99,57% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,41 100,00% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 462, ,75 99,98% Licea profilowane , ,69 88,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 85,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 94,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500, ,81 73,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, ,00 100,00% 4260 Zakup energii 4 000, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 000, ,82 87,04% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 366,25 73,25% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 921,67 92,17% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 100,00% socjalnych Szkoły zawodowe , ,41 95,90% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 320,00 320,00 100,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 320, ,00 100,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 99,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,17 95,61% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,37 96,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 99,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,23 91,75% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 419, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,94 80,43% 4127 Składki na Fundusz Pracy 229,00 229,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,11 99,42% 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 9 348, ,00 100,00% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 14

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 99,96% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych , ,19 98,08% i książek 4260 Zakup energii , ,53 90,69% 4270 Zakup usług remontowych , ,91 98,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 97,77% 4300 Zakup usług pozostałych , ,41 99,15% 4307 Zakup usług pozostałych , ,63 94,65% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,67 93,63% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 350, ,09 97,41% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 700, ,37 93,71% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,02 94,84% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 4 015, ,40 77,34% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 99,95% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, ,40 88,66% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,35 80,66% 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia 3 000, ,49 99,12% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 81,88% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,86 67,59% Pozostała działalność , ,00 30,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,00 95,68% wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 156, ,00 55,66% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia , ,16 93,02% Szpitale ogólne , ,64 87,38% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,88 85,50% budżetowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,76 94,27% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,26 98,81% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,26 98,81% 4580 Pozostałe odsetki 405,00 405,00 100,00% Pozostała działalność , ,26 78,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,26 99,09% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 58,00% 852 Pomoc społeczna , ,13 84,92% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,58 72,23% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,58 89,16% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 10,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% Rodziny zastępcze , ,88 84,47% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,65 83,53% 3110 Świadczenia społeczne , ,52 85,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,11 89,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy 392,00 392,00 100,00% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 15 14

16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,37 71,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300, ,89 86,88% 4260 Zakup energii , ,25 81,15% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,09 97,49% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 702, ,00 100,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,67 99,41% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 432, ,99 100,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,45 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 97,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 903, ,31 97,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 99,96% 4260 Zakup energii 6 403, ,24 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 378, ,46 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 634, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,48 93,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 546,00 546,30 100,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 860, ,26 99,64% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 858, ,13 98,78% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 926, ,11 93,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,09 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 39,00 38,50 98,72% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 300,00 300,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00% , ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,56 94,19% , ,81 100,00% 1 644, ,00 100,00% 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,81 100,00% , ,00 100,00% , ,48 98,58% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 291,00 290,18 99,72% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 99,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 247, ,41 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 92,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 580, ,93 79,36% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 16

17 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,65 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 098, ,45 99,96% 4260 Zakup energii 8 600, ,12 97,29% 4270 Zakup usług remontowych 3 014, ,03 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych , ,09 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 462, ,24 99,95% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 967,37 96,74% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 533,15 91,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 229,00 11,50 5,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 920, ,68 91,91% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 39,00 38,50 98,72% Powiatowe urzędu pracy , ,18 99,39% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 1 500, ,00 70,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,48 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,82 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 99,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,04 92,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 100,00% 4260 Zakup energii , ,80 92,81% 4270 Zakup usług remontowych 5 600, ,49 99,33% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600, ,00 83,81% 4300 Zakup usług pozostałych 7 800, ,12 99,27% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 677,00 609,24 89,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 080, ,38 74,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 430, ,57 98,43% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,78 99,88% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3 339, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 520,00 450,00 86,54% członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,09 83,60% 3119 Świadczenia społeczne , ,16 80,06% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,90 96,93% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 98,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 582, ,91 99,55% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,45 96,61% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 683, ,09 97,21% 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 428, ,40 90,59% 4129 Składki na Fundusz Pracy 388,00 377,44 97,28% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 97,07% 4307 Zakup usług pozostałych , ,05 71,38% 4309 Zakup usług pozostałych , ,14 80,13% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 920, ,48 52,26% 4417 Podróże służbowe krajowe 1 680,00 953,61 56,76% 4707 Szkolenia pracowników niebędących , ,62 99,81% członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 022, ,58 99,83% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 17

18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,31 97,37% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,19 97,25% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 55,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 99,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,91 86,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,75 73,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 99,98% 4260 Zakup energii , ,45 99,94% 4270 Zakup usług remontowych , ,09 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 270,00 270,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 770, ,27 98,22% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 780,00 778,39 99,79% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 620, ,76 90,05% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600, ,11 99,38% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,25 99,99% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 072, ,00 99,53% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 629,00 629,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej Internaty i bursy szkolne , ,12 99,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 520, ,00 100,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,76 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 452, ,58 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 337, ,82 100,00% 4260 Zakup energii , ,29 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych 3 400, ,00 99,76% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 330,00 149,64 45,35% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 470,00 399,48 85,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 980, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,00 95,34% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 99,43% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00 0,00 0,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 115, ,00 49,84% 4300 Zakup usług pozostałych 4 115, ,00 49,84% Pozostała działalność 1 234,00 800,00 64,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 234,00 800,00 64,83% wynagrodzeń 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,50 77,80% Pozostała działalność , ,50 77,80% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 3 500,00 0,00 0,00% lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia , ,00 85,62% 4300 Zakup usług pozostałych 357,00 356,50 99,86% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 79,07% , ,32 96,97% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 18

19 92116 Biblioteki , ,00 100,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100,00% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,32 81,83% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3 500, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,08 63,23% 4300 Zakup usług pozostałych , ,24 80,16% 926 Kultura fizyczna i sport , ,35 97,33% Instytucje kultury fizycznej , ,46 97,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 700, ,53 99,74% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 99,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 230, ,50 98,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 94,72% 4260 Zakup energii , ,11 88,51% 4270 Zakup usług remontowych , ,21 97,71% 4280 Zakup usług zdrowotnych 418,00 418,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,45 95,11% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 030, ,06 98,45% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 600, ,00 84,88% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 162, ,11 89,85% 4410 Podróże służbowe krajowe 986,00 985,21 99,92% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 658, ,51 99,99% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 022, ,00 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej i , ,89 98,80% sportu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380,00 323,86 85,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 22,30 74,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,18 99,15% 4300 Zakup usług pozostałych , ,55 98,14% Razem , ,27 93,41% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 19 18

20 DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,51 96,88% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,51 96,88% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,51 96,88% 710 Działalność usługowa , ,61 72,37% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 24,11% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 24,11% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 000, ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 000, ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,61 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,61 100,00% 750 Administracja publiczna , ,36 100,00% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% Komisje poborowe , ,36 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,36 99,99% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,67 99,96% , ,67 99,96% , ,67 99,96% 9 840, ,00 100,00% Usuwanie skutków 19 klęsk żywiołowych 734,00 734,00 100,00% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 20

21 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 734,00 734,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia , ,26 98,81% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,26 98,81% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,26 98,81% 852 Pomoc społeczna , ,00 100,00% Rodziny zastępcze , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,02 99,91% , ,02 99,91% , ,02 99,91% Razem , ,43 97,04% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 750 Administracja publiczna 1 595, ,00 100,00% Komisje poborowe 1 595, ,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 595, ,00 100,00% Razem 1 595, ,00 100,00% Id: F10FF E7-A4AE-A2C890C Uchwalony Strona 21 20

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kołaki Kościelne za 2014 r. Na podstawie art. 267 i art.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

w złotych Dział Rozdział

w złotych Dział Rozdział 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147 / 680 / 11 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 grudnia 2011 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2011 ROKU w złotych Wyszczególnienie DYSPO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z planem finansowym

Zgodnie z planem finansowym Zgodnie z planem finansowym Dz. Rozdz. OKREŚLENIE Dochody w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 113 499,25 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 930 968,25 0830 Wpływy z usług 922 150,00 0920

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Wyszczególnienie Załącznik nr 2 PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Część Dział Rozdział Paragraf 42 Sprawy wewnętrzne 69 548 702 750 Administracja publiczna 69 548 702 75001 Urzędy naczelnych i centralnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r.

Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r. Uchwała Nr 129/2011 Zarządu Powiatu Jarosławskiego z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budŝetu Powiatu Jarosławskiego na 2011 rok. Na podstawie art.212, i art. 257 ustawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 26.09.2014r. Zarządzenie nr 0050/55/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2013r. w związku z zarządzeniem nr 0050/54/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. BP.I-3012-2-7/09 arządzenie Nr 1901/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2004 rok Wykonanie dochodów budżetowych za okres od 01.01.2004r.do 31.12.2004r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 297 378,00 3 194

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 listopada 2014 r.

z dnia 13 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 455/182/14 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. Uchwała Nr XVII/88/07 Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budŝetu powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. e, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Świeckiego oraz planu finansowego SP ZOZ Świecie za 2007 rok 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Część tabelaryczno graficzna... 5 1.1. Dochody budżetowe... 5 1.2. Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Nr 9 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe

Zestawienie Nr 9 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Zestawienie Nr 9 - zmiany planowanych wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 11 081 729,08 32 114,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. ZARZĄDZENIE NR 999/2013 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2012 rok. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnioa 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 Radzie Gminy Białowieża i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. ZARZĄDZENIE NR 91.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 marzec 2013r W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 743 600,00 852 POMOC SPOŁECZNA 743 600,00 61 000,00

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 117 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 091 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 000,00 4040 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172 / XXXVI / 2013 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 2014 rok Uchwała Nr 172 / XXXVI / 213 Rady Miasta Podkowy Le nej z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwały bud etowej miasta na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r

U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r U C H W A Ł A NR 323/2005 ZARZĄDU POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2005 r w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu na 2006 rok Na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 163/2013 WÓJTA GMINY MAŁY PŁOCK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mały Płock za 2012 rok. Na podstawie art. 267 i 269 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo