ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU"

Transkrypt

1 ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013

2 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku (z wykresami)... 3 Tabela wykonanie planu wydatków bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku (z wykresami) Tabela wykonanie przychodów i rozchodów bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku Tabela Zmiany w planie dochodów i przychodów bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku Tabela Zmiany w planie wydatków i rozchodów bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku CZ OPISOWA I. Zmiany w planie bud etu Województwa Opolskiego na 2013 rok II. Wykonanie planu dochodów bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku III. Wykonanie planu wydatków bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku IV. Wykonanie planu przychodów i rozchodów bud etu Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku V. Wynik bud etu za I półrocze 2013 roku i stan zadłu enia VI. Podsumowanie

3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOTACJE ,8% 129,6% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA ,5% 126,3% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNE ZLECONE ODR BNYMI USTAWAMI ,5% 95,3% DOCHODY BIE CE ,7% 107,3% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,7% 122,3% Prace geodezyjno - urz dze iowe na potrzeby rolnictwa ,0% x 2210 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% x Melioracje wodne ,0% 95,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 95,1% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,6% 128,2% 2218 Dotacje celowe otrymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,6% 128,3% 2219 Dotacje celowe otrymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,6% 128,1% Pozostała działalno ,0% 90,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 90,2% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,3% 103,3% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,3% 103,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,3% 103,3% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,0% x Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% x Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,0% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2% 107,6% Urz dy wojewódzkie ,2% 107,6% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,2% 107,6% 752 OBRONA NARODOWA ,0% x Pozostałe wydatki obronne ,0% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% x 3

4 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOTACJE OCHRONA ZDROWIA ,4% 111,6% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,8% 101,6% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,8% 101,6% Pozostała działalno ,1% 112,5% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,1% 112,5% 852 POMOC SPOŁECZNA ,8% 109,4% wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,6% 104,7% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,6% 104,7% O rodki adopcyjno-opieku cze ,9% 118,6% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,9% 118,6% DOCHODY MAJ TKOWE ,5% 52,5% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,5% 52,5% Melioracje wodne ,3% 52,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,2% 54,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,7% 51,6% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,7% 51,6% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,7% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,7% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,7% x Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,0% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% x 4

5 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOTACJE Z BUD ETU PA STWA DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,9% 156,0% DOCHODY BIE CE ,8% 155,3% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,2% 127,3% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,2% 127,3% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,7% 128,1% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,7% 128,1% 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,5% 104,9% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,7% 103,5% Rozwój przedsi biorczo ci ,7% 103,5% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,7% 103,5% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,5% 127,8% Urz dy naczelnych i centralnych organów administracji rz dowej ,0% 211,5% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 211,5% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 211,5% Urz dy marszałkowskie ,2% 107,2% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,1% 109,9% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,7% 51,5% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,0% 221,6% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 221,6% 5

6 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOTACJE RÓ NE ROZLICZENIA ,4% 177,2% Regionalne Programy Operacyjne ,5% 116,1% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,5% 116,1% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% x Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,3% 205,3% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,3% 205,3% 852 POMOC SPOŁECZNA ,0% x Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,0% x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,2% 109,1% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,2% 109,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu 2008 rodków europejskich ,2% 109,1% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,2% 120,3% Parki krajobrazowe ,2% 120,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,2% 120,3% DOCHODY MAJ TKOWE ,8% 157,9% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO x 0,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich x 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu 6208 rodków europejskich x 0,0% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x 0,0% 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x 0,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,7% x Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,7% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6530 własnych samorz du województwa ,7% x 6

7 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOTACJE RÓ NE ROZLICZENIA ,8% 87,8% Regionalne Programy Operacyjne ,6% 87,7% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,6% 87,7% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,0% 94,1% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 94,1% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% x Wojewódzkie Urz dy Pracy ,0% x 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu ,0% x DOTACJE NA ZADANIA rodków REALIZOWANE europejskich NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,5% x DOCHODY BIE CE ,5% x 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA ,5% x Pozostała działalno ,5% x Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorzad 2220 województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,5% x DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,2% 76,2% DOCHODY BIE CE ,0% 40,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,0% 100,0% Biblioteki ,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 (umów) mi dzy j.s.t ,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,0% 108,4% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,0% x Drogi publiczne wojewódzkie ,0% x Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumie (umów) mi dzy j.s.t ,0% x DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ JEDNOSEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO UDZIELANYCH NA ZADANIA WŁASNE ,1% 1035,4% DOCHODY BIE CE ,1% 131,3% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,0% x Drogi publiczne wojewódzkie ,0% x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,0% x 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,0% x Biblioteki pedagogiczne ,0% x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,0% x 7

8 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) OGRODY BOTANICZNE I DOTACJE ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,0% 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,4% x 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,2% x Melioracje wodne ,2% x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,2% x 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,0% x Drogi publiczne wojewózkie ,0% x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0% x 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% x Szpitale ogólne ,0% x Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0% x DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,6% 90,0% DOCHODY BIE CE ,6% 90,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% 93,8% Pozostała działalno ,0% 93,8% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) 2310 mi dzy j.s.t ,0% 66,7% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy j.s.t ,0% 128,6% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,3% 89,8% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,3% 89,8% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2310 pomi dzy j.s.t ,0% 108,3% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie pomi dzy j.s.t ,0% 54,8% DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,3% 708,2% DOCHODY BIE CE ,2% 244,9% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,3% x Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,3% x Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,3% x 851 OCHRONA ZDROWIA ,7% x Pozostała działalno ,7% x Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,7% x 8

9 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) POZOSTAŁE ZADANIA DOTACJE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% 107,6% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,0% 107,6% 2440 Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych ,0% 107,6% DOCHODY MAJ TKOWE ,6% x 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,6% x Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,6% x 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,6% x SUBWENCJE ,3% 107,8% DOCHODY BIE CE ,7% 110,5% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,7% 110,5% Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,5% 95,8% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,5% 95,8% Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,0% 116,5% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,0% 116,5% Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw ,0% 109,7% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,0% 109,7% DOCHODY MAJ TKOWE ,0% 55,9% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,0% 55,9% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,0% 55,9% rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 6180 powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,0% 55,9% DOCHODY WŁASNE ,4% 112,9% RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,9% 136,5% DOCHODY BIE CE ,6% 539,7% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% 0,0% Pozostała działalno ,0% 0,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,0% 0,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,4% 1207,9% Rozwój przedsi biorczo ci ,8% 155,3% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,0% 101,3% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków europejskich ,8% 180,0% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci ,3% 1367,5% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków europejskich ,3% 1367,5% 9

10 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) Pozostała działalno DOTACJE ,8% 72,3% 2708 rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ,8% 72,3% 630 TURYSTYKA ,1% x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,1% x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków europejskich ,2% x 2708 rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ,7% x 720 INFORMATYKA ,0% x Pozostała działalno ,0% x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków europejskich ,0% x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,8% 76,3% Urz dy marszałkowskie ,9% 36,5% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,9% x Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,0% 221,6% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 2007 europejskich ,0% 221,6% Pozostała działalno ,0% x rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,0% x 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,0% 0,0% Pozostała działalno ,0% 0,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,0% 0,0% 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% x Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0% x rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,0% x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,9% 164,6% Pozostała działalno ,9% 164,6% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków europejskich ,9% 164,6% 10

11 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOTACJE DOCHODY MAJ TKOWE ,9% 56,5% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% 0,0% Melioracje wodne ,0% x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 6207 europejskich ,0% x 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,5% x Rozwój przedsi biorczo ci ,5% x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 6207 europejskich ,5% x 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,7% 63,5% Drogi publiczne wojewódzkie ,7% 63,5% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 6207 europejskich ,7% 63,5% 720 INFORMATYKA ,0% x Pozostała działalno ,0% x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 6207 europejskich ,0% x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% x Pozostała działalno ,0% x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 6207 europejskich ,0% x 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO x x Pozostałe zadania w zakresie kultury x x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach rodków 6207 europejskich x x POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE ,1% 97,1% DOCHODY BIE CE ,9% 97,5% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,7% 73,2% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,8% 254,8% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,7% 99,4% 0830 Wpływy z usług ,8% 73,6% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,2% x 0920 Pozostałe odsetki x 105,1% 11

12 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) Melioracje wodne DOTACJE ,6% 0,4% 2360 Dochody j.s.t. zwiazane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,6% 129,4% Wył czenie z produkcji gruntów rolnych ,9% 75,4% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,4% 75,3% 0920 Pozostałe odsetki ,9% 92,6% Pozostała działalno ,0% 138,2% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 138,2% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,9% 340,6% Rozwój przedsi biorczo ci ,1% 222,2% odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej 0908 wysoko ci ,6% x 0909 odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,8% 254,5% 2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,1% x 2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,7% x 0970 Wpływy z ró nych dochodów x x Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci ,8% 357,2% wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie 2919 lub w nadmiernej wysoko ci ,5% 52,1% 0587 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2707 pozyskane z innych ródeł ,0% 2290,3% 2709 rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ,0% 2290,3% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,0% 100,3% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe x 95,3% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x 95,3% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,7% 0,8% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej 0900 wysoko ci ,0% 0,3% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,6% 1,0% 12

13 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) Drogi publiczne wojewódzkie DOTACJE ,2% 105,3% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odr bnych ustaw x 0,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ,0% x 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,7% x 0690 Wpływy z ró nych opłat ,2% x Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,3% 113,9% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,4% x 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,2% 1002,1% 0920 Pozostałe odsetki ,9% 0,1% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,2% 93,8% Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,2% 93,8% 0470 Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci ,0% 98,3% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,1% 71,2% 0920 Pozostałe odsetki ,4% 120,1% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,8% 94,3% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,0% 43,6% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,0% 43,6% 0830 Wpływy z usług ,8% 43,6% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,0% x 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0,0% 720 INFORMATYKA ,0% 0,0% Pozostała działalno ,0% 0,0% 0830 Wpływy z usług ,0% x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2% 70,9% Urz dy wojewódzkie ,0% 112,0% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,0% 112,0% Urz dy marszałkowskie ,3% 77,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,9% 58,8% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,6% 69,6% 0970 Wpływy z ró nych dochodów x 91,4% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x Pozostała działalno x 18,0% 0920 Pozostałe odsetki x x 0970 Wpływy z ró nych dochodów x 17,7% 13

14 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH DOTACJE OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ,0% 100,1% Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,5% 2132,0% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,5% 2132,0% Udziały województw w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,6% 98,8% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,6% 104,6% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,7% 97,4% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,1% 106,0% Ró ne rozliczenia ,1% 106,0% 0920 Pozostałe odsetki ,6% 82,4% 0970 Wpływy z ró nych dochodów x x 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,6% 92,1% Licea ogólnokształc ce x 15,8% 0690 Wpływy z ró nych opłat x 100,0% Licea profilowane ,7% 55,4% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,0% 30,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,0% x 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,7% 88,1% Szkoły zawodowe ,8% 74,4% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,0% 43,8% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,6% 92,2% 0830 Wpływy z usług ,4% 137,4% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,1% 5,8% Zakłady kształcenia nauczycieli ,8% 65,5% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,8% 68,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,5% 78,0% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 153,4% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 0,0% 14

15 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli DOTACJE ,9% 104,6% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych x x 0690 Wpływy z ró nych opłat x 133,3% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,9% 82,2% 0830 Wpływy z usług ,0% 79,4% 0840 Wpływy ze sprzeda y wyrobów ,0% 233,1% 0920 Pozostałe odsetki x 29,4% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 2747,6% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2700 pozyskane z innych ródeł ,0% 129,3% Biblioteki pedagogiczne ,6% 74,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze x x 0830 Wpływy z usług ,5% 68,7% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ,5% 8,7% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,5% 78,7% 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% 0,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0% x rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2709 pozyskane z innych ródeł ,0% x 852 POMOC SPOŁECZNA ,7% 109,2% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego x 80,1% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami x 80,1% Regionalne o rodki Polityki Społecznej ,1% 109,5% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,1% 109,5% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,4% 18,8% Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% x 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% x Wojewódzkie Urz dy Pracy ,0% 50,2% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,8% 101,5% 0970 Wpływy z ró nych dochodów x 28,8% wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie 2918 lub w nadmiernej wysoko ci ,0% x 2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci x x 15

16 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) Pozostała działalno DOTACJE ,5% 10,4% 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,9% 5362,0% 2918 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,9% 4,5% 2919 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,7% 9,8% 0979 Wpływy z ró nych dochodów x x 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,6% 72,8% Internaty i bursy szkolne ,6% 72,8% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,3% 200,2% 0830 Wpływy z usług ,6% 72,7% 0970 wpływy z ró nych dochodów x 85,7% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,7% 133,8% Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych ,3% x 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,3% x Wpływy i wydatki zwi zane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,1% x 0690 Wpływy z ró nych opłat ,0% x Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,3% x Pozostała działalno ,4% 69,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,7% 2,7% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj 2460 zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,4% x 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,1% 132,1% Muzea ,0% 100,0% 0970 wpływy z ró nych dochodów ,0% 100,0% Pozostała działalno x x Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej 0900 wysoko ci x x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci x x 16

17 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) OGRODY BOTANICZNE I DOTACJE ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,5% 54,8% Parki krajobrazowe ,5% 54,8% 0970 wpływy z ró nych dochodów x 171,7% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj 2460 zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,9% 45,6% DOCHODY MAJ TKOWE ,6% 88,6% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,8% 79,4% Melioracje wodne ,8% x rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 6280 zaliczanych do sektora finansów publicznych ,3% x 6289 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% x Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,0% 69,4% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 6280 zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% 69,4% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,0% 362,0% Rozwój przedsi biorczo ci ,0% 379,3% wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie 6669 lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,0% 379,3% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD ,0% x Pozostała działalno ,0% x wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie 6669 lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,0% x 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,9% 295,7% Drogi publiczne wojewódzkie ,9% 295,7% 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ,4% 184,7% rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 6290 innych ródeł ,0% x Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z 6680 upływem roku bud etowego x x 630 TURYSTYKA ,0% x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,0% x wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie 6669 lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,0% x 17

18 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie I półrocze 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie I półrocze 2013 r. Wykonanie I % wykonania półrocze 2013 (kol.8/7) 2013/2012 (kol. 8/5) Pozostała działalno DOTACJE ,0% x 6668 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,0% x 6669 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,0% x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,9% 92,2% Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,9% 92,2% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci nieruchomo ci ,9% 92,2% 801 O WIATA I WYCHOWANIE x x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli x x 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych x x 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% x Szpitale ogólne ,0% x 0780 Dochody ze zbycia praw maj tkowych ,0% x OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY x 2,9% Parki krajobrazowe x 2,9% 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych x x RAZEM DOCHODY ,2% 115,2% w tym: DOCHODY BIE CE ,1% 129,4% DOCHODY MAJ TKOWE ,3% 73,0% 18

19 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 I 2013 ROKU WYKONANIE I PÓŁROCZE 2012 r. PLAN na dzie r. WYKONANIE I PÓŁROCZE 2013 r DOCHODY WYDATKI 19

20 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU PLAN WYKONANIE SUBWENCJE DOCHODY WŁASNE DOTACJE 20

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Dochody majątkowe, w tym: 40 000,00

Dochody majątkowe, w tym: 40 000,00 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa w roku finansowanych z dotacji z budżetu państwa Załącznik do uchwały Nr XII/178/ Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 38 3230 Poz. 207 207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu

Bardziej szczegółowo