PROJEKT BUDETU MIASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDETU MIASTA"

Transkrypt

1

2 PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK

3 SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok Tabela Nr 2 - Dochody bud etu Miasta na rok 2016 według ródeł ich powstania Tabela Nr 3 Dochody bud etu Miasta na rok 2016 według działów i ródeł Tabela Nr 4 - Wydatki bud etu Miasta na rok 2016 w układzie klasyfikacji bud etowej Tabela Nr 5 - Zestawienie przychodów i rozchodów na 2016 rok Tabela Nr 6 - Plan dochodów z opłat z tytułu zezwole na sprzeda napojów alkoholowych i wydatków bud etu na realizacj zada uj tych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Tabela Nr 7 - Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2016 roku Tabela Nr 8 - Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2016 rok Tabela Nr 9 - Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego ( 2350) na 2016 rok 51 Tabela Nr 10 - Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada zleconych na 2016 rok. 52 Tabela Nr 11 - Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych w drodze porozumie z organami administracji rz dowej na 2016 rok Tabela Nr 12 - Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego na 2016 rok Tabela Nr 13 - rodki dla Rad Osiedli wyodr bnione w bud ecie Miasta na 2016 rok Tabela Nr 14 - Plan inwestycyjny na 2016 rok.. 59

4 Tabela Nr 15 - Plan wydatków bud etu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym Tabela Nr 15a - Plan wydatków bie cych bud etu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym Tabela Nr 15b - Plan wydatków maj tkowych bud etu Miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym Zał cznik Nr 1 - Dotacje z bud etu Miasta na 2016 rok. 97 Zał cznik Nr 2 - Zestawienie przychodów i kosztów samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok Zał cznik Nr 2a - Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok 104 Zał cznik Nr 3 -. Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek o wiatowych na 2016 rok Obja nienia do tabel i zał czników: Dochody (Tabela Nr 2, 3) Wydatki (Tabela Nr 4) Wydatki w układzie zadaniowym (Tabele Nr 15, 15a, 15b) Samorz dowe zakłady bud etowe (Zał cznik Nr 2). 358 Wydzielone rachunki dochodów jednostek o wiatowych (Zał cznik Nr 3) Materiały informacyjne Zakres rzeczowy inwestycji realizowanych przez spółki komunalne. 1

5 UCHWAŁA NR... /15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia roku w sprawie uchwalenia bud etu miasta na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art , 219, 222, , 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, poz i poz oraz z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz i poz. 1513) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala, co nast puje: 1. Ustala si ł czn kwot dochodów bud etu miasta, zgodnie z tabelami Nr 1, 2, 3 w wysoko ci w tym: - w gminie w kwocie zł - w powiecie w kwocie zł Strona zł 1) Dochody bie ce w kwocie zł w tym: - w gminie w kwocie zł - w powiecie w kwocie zł 2) Dochody maj tkowe w kwocie zł w tym: - w gminie w kwocie zł - w powiecie w kwocie zł 2. Ustala si ł czn kwot wydatków bud etu miasta, w wysoko ci z tego: 1) Wydatki bie ce w kwocie zł 2) Wydatki maj tkowe ogółem w kwocie zł zgodnie z tabel Nr zł

6 3.1. Ustala si planowany deficyt bud etowy miasta na kwot zł 2. ródłem pokrycia planowanego deficytu bud etowego b dzie kredyt. 4. Ustala si ł czn kwot planowanych przychodów i rozchodów: 1) przychody w wysoko ci zł 2) rozchody w wysoko ci zł zgodnie z tabel Nr 5 5. Ustala si limity zobowi za z tytułu zaci gni tych kredytów i po yczek oraz emisji papierów warto ciowych na: 1) pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu w kwocie zł 2) finansowanie planowanego deficytu zł 3) spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu emisji papierów warto ciowych, kredytów i po yczek w kwocie zł 6. Ustala si kwot wydatków przypadaj c do spłaty w 2016 roku z tytułu potencjalnych spłat udzielonych por cze i gwarancji w wysoko ci zł zgodnie z tabel Nr Ustala si plany dochodów i wydatków bud etu miasta zwi zanych ze szczególnymi zasadami wykonywania bud etu miasta wynikaj cymi z odr bnych ustaw: 1) plan dochodów z opłat z tytułu zezwole na sprzeda napojów alkoholowych i wydatków bud etu na realizacj zada uj tych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w kwocie zł zgodnie z tabel nr 6 Strona-4

7 2) plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat na kwot zł zgodnie z tabel nr 7 3) plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne na kwot zł zgodnie z tabel nr 8 4) dochodów bud etu pa stwa zwi zanych z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego na kwot zł zgodnie z tabel nr 9 5) zada z zakresu administracji rz dowej i innych zleconych jednostce samorz du terytorialnego odr bnymi ustawami na kwot zł zgodnie z tabel nr 10 6) zada wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rz dowej na kwot zł zgodnie z tabel nr 11 7) zada realizowanych na podstawie umów lub porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na kwot zł zgodnie z tabel nr Ustala si wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji bud etowej na kwot zł zgodnie z tabel nr Ustala si plan wydatków bud etu miasta w układzie zadaniowym na kwot zł zgodnie z tabel nr 15 Strona-5

8 10. Inne postanowienia w zakresie wykonywania bud etu na podstawie art. 212, ust. 1, pkt. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych: 1) ustala si plan inwestycyjny na rok 2016 na kwot zł w tym: uj ty w wydatkach maj tkowych bud etu miasta na kwot zł zgodnie z tabel Nr 14 2) układ wykonawczy bud etu w pełnej szczegółowo ci klasyfikacji bud etowej z podziałem na dysponentów bud etowych Prezydent Miasta okre li w terminie 21 dni od podj cia uchwały, 3) ustali terminy przekazywania dochodów realizowanych przez jednostki bud etowe Miasta na rachunek bud etu Miasta nie rzadziej ni : do ko ca danego miesi ca za okres od 1 do 25 dnia danego miesi ca ostateczne rozliczenie danego miesi ca w terminie do 5 dnia nast pnego miesi ca za wyj tkiem miesi ca grudnia, w którym wszystkie uzyskane dochody winny by odprowadzone na rachunek bud etu do dnia 31 grudnia. 11. Ustala si planowane dotacje udzielane z bud etu miasta na kwot zł z tego dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych na ogóln kwot zł w tym: - dotacje przedmiotowe dla samorz dowych zakładów bud etowych zł - dotacje podmiotowe zł - dotacje celowe zł Strona-6

9 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na ogóln kwot zł - dotacje podmiotowe zł - dotacje celowe zł zgodnie z zał cznikami nr Ustala si plany przychodów samorz dowych zakładów bud etowych na kwot zł oraz kosztów na kwot zł zgodnie z zał cznikiem nr 2 2. Ustala si jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok w kwotach: 1) 961,02 zł na dofinansowanie 1 pracownika Centrum Integracji Społecznej 2) 315,39 zł na dofinansowanie utrzymania 1 osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w Zakładzie Aktywno ci Zawodowej zgodnie z zał cznikiem nr 2a 13. Ustala si plany dochodów rachunków dochodów jednostek bud etowych miasta prowadz cych działalno okre lon w ustawie z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty na kwot zł oraz wydatków nimi finansowanych na kwot zł zgodnie z zał cznikiem nr Upowa nia si Prezydenta Miasta Bydgoszczy do: 1) zaci gania kredytów i po yczek na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu zł 2) emisji krótkoterminowych papierów warto ciowych na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu w kwocie zł Strona-7

10 3) zaci gania kredytu na finansowanie planowanego deficytu bud etu jednostki samorz du terytorialnego w kwocie zł 4) spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu emisji papierów warto ciowych, kredytów i po yczek w kwocie zł 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegaj cych na: przenoszeniu wydatków mi dzy paragrafami na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmniejszaniu wydatków na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszeniu wydatków pomi dzy zadaniami inwestycyjnymi, 6) dokonywaniu wszelkich zmian w układzie zadaniowym planu wydatków z wył czeniem zmian oznaczaj cych jednocze nie dokonanie zmian w układzie klasyfikacji bud etowej pozostaj cych w wył cznej kompetencji Rady Miasta 7) udzielania por cze i gwarancji do kwoty zł 8) udzielania po yczek do kwoty zł 15. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta. 16. Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2016r. 17. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urz dowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Przewodnicz cy Rady Miasta dr Zbigniew Soboci ski Strona-8

11 Tabele do uchwały: Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok. Dochody bud etu miasta Bydgoszczy na rok 2016 według ródeł ich powstania. 3. Dochody bud etu miasta Bydgoszczy na rok 2016 według działów i ródeł. 4. Wydatki bud etu miasta Bydgoszczy na rok 2016 w układzie klasyfikacji bud etowej. 5. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2016 rok. 6. Plan dochodów z opłat z tytułu zezwole na sprzeda napojów alkoholowych i wydatków bud etu na realizacj zada uj tych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok 7. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze rodowiska oraz plan wydatków finansowanych z tych opłat w 2016 roku. 8. Wpływy i wydatki na gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2016 rok 9. Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zleconych jednostkom samorz du terytorialnego ( 2350) na 2016 rok 10. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada zleconych na 2016 rok. 11. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych w drodze porozumie z organami administracji rz dowej na 2016 rok. 12. Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada wykonywanych w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego na 2016 rok. 13. rodki dla Rad Osiedli wyodr bnione w bud ecie miasta Bydgoszczy na 2016 rok. 14. Plan inwestycyjny na 2016 rok. 15. Plan wydatków bud etu miasta na 2016 rok w układzie zadaniowym. Strona - 9

12 Zał czniki do uchwały: 1. Dotacje z bud etu Miasta na 2016 rok. 2. Zestawienie przychodów i rozchodów samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok. 2a. 3. Jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych dla samorz dowych zakładów bud etowych na 2016 rok. Zestawienie wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek o wiatowych na 2016 rok. Strona - 10

13 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr /..15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 2015r. DANE OGÓLNE BUD ETU MIASTA NA 2016 ROK Lp. Nazwa Przewidywane wykonanie 2015 r. Bud et na 2016 r. Dynamika (4:3) I DOCHODY OGÓŁEM ,0 1 Dochody bie ce ,9 2 Dochody maj tkowe ,0 II WYDATKI OGÓŁEM ,2 1 Wydatki bie ce , ,3 2 Wydatki maj tkowe ,3 III WYNIK (I - II) , ,9 IV FINANSOWANIE DEFICYTU BUD ETOWEGO (V-VI) ,2 V PRZYCHODY , , ,0 VI ROZCHODY , , ,0 VII Zadłu enie na koniec roku ogółem ,7 VIII Wska nik obsługi długu 7,41 3,63 49,0 IX w tym: na odsetki od zadłu enia w tym: wynik bie cy - operacyjny (I.1.-II.1) - kredyty, po yczki i obligacje - spłata udzielonych po yczek - spłata kredytów, po yczek i wykup obligacji - udzielone po yczki Indywidualny limit zadłu enia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % ( rednia z trzech poprzednich lat) 8,07 8,88 110,0 Strona - 11

14 Tabela Nr 2 do uchwały Nr././15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia roku c) podatek od rodków transportowych d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej a) odpłatno za usługi opieku czo-wychowawcze w łobkach b) odpłatno za pobyt mieszka ców w domach pomocy społecznej i usługi opieku cze e) podatek od spadków i darowizn f) podatek od czynno ci cywilnoprawnych Wpływy z opłat a) opłata skarbowa b) opłata targowa c) opłaty i kary za korzystanie ze rodowiska d) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym e) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta DOCHODY BUD ETU MIASTA NA 2016 ROK WEDŁUG RÓDEŁ ICH POWSTANIA Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. 1 2 OGÓŁEM DOCHODY A. DOCHODY BIE CE I. Dochody własne Wpływy z podatków a) podatek od nieruchomo ci podatek od nieruchomo ci os. fizyczne podatek od nieruchomo ci os. prawne b) podatek rolny i le ny Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % ,0 100, ,9 95, ,3 37, ,4 15, ,2 13, ,0 2, ,3 11, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 1, ,1 5, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,2 4, ,8 8, ,4 0, ,0 0,3 Strona - 12

15 c) odpłatno za usługi w Zakładzie Piel gnacyjno - Opieku czym d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" Wyszczególnienie ł) odpłatno ci innych jednostek samorz du terytorialnego za usługi edukacyjno-opieku cze wiadczone na rzecz ich mieszka ców przez placówki o wiatowe na terenie Bydgoszczy Przewidywane wykonanie 2015 r e) wpływy ze sprzeda y biletów komunikacji publicznej f) wpływy za zaj cie pasa drogowego g) wpływy ze strefy płatnego parkowania h) wpływy za mandaty Stra y Miejskiej i) kary nakładane przez Inspekcj Transportu Drogowego j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki bud etowe k) wpływy do bud etu nadwy ki dochodów własnych, rodków obrotowych zakładów bud etowych l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzie owego Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % ,3 0, ,9 0, ,7 5, ,0 0, ,0 0, ,7 0, ,0 0, ,8 1, ,6 0, ,3 0, ,5 0,2 m) odpłatno ci innych jednostek samorz du terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zast pczych i placówkach opieku czo - wychowawczych ,0 0,0 4. Dochody z maj tku miasta a) zarz d i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci b) dzier awa gruntów c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne e) czynsze za wynajem pomieszcze, za mieszkania słu bowe w szkołach i placówkach opieku czych f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urz dze cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich g) dywidendy h) pozostałe dochody z maj tku ,3 6, ,4 0, ,0 0, ,0 0, ,7 0, ,0 0, ,5 0, ,2 0,0 Strona - 13

16 Wyszczególnienie i) czynsze z zasobu nieruchomo ci miasta zarz dzanego przez ADM Przewidywane wykonanie 2015 r Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % ,3 4, ,9 0,0 6. Odsetki od nieterminowo przekazywanych nale no ci stanowi cych dochody gminy 7. Odsetki od rodków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu ,0 0, ,0 0,1 8. Dotacje z bud etów innych jednostek samorz du terytorialnego (porozumienia) b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i wiadectwa kwalifikacyjne c) za wydanie zezwole na sprzeda napojów alkoholowych d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz bud etu pa stwa w zwi zku z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej, zada zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa Inne dochody nale ne Miastu na podstawie odr bnych przepisów a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,5 1, ,5 1, ,0 0, ,0 0, ,4 0, ,0 0,3 II. Udziały w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,3 27,3 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych III. Subwencje Subwencja o wiatowa Subwencja równowa ca IV. Dotacje z bud etu pa stwa Dotacje na zadania zlecone ustawami Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,7 25, ,0 1, ,1 22, ,9 21, ,3 0, ,8 7, ,9 5, ,4 0,0 Strona - 14

17 Wyszczególnienie 3. Dotacje celowe na dofinansowanie zada własnych 4. Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada Stra y Po arnej Przewidywane wykonanie 2015 r Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % ,7 0, ,3 0,9 5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich ,0 0,0 V. Dotacje z funduszy celowych WFO IGW Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Pracy PFRON Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej VI. rodki pochodz ce z funduszy pomocowych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Pozostałe rodki UE Fundusz Spójno ci ,0 0, ,2 0, ,0 0, ,4 0, ,0 0, ,0 0, ,9 0, ,0 0, ,0 0, ,5 0, ,0 0,1 VII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych ,0 0,0 B. DOCHODY MAJ TKOWE I. Dochody własne Sprzeda mienia komunalnego Przekształcenie prawa u ytkowania wieczystego w prawo własno ci Sprzeda składników maj tkowych Pozostałe dochody maj tkowe Dotacje z bud etów innych jednostek samorz du terytorialnego (porozumienia) II. Subwencje Rezerwa subwencji ogólnej III. Dotacje z bud etu pa stwa Dotacje celowe na dofinansowanie zada własnych inwestycyjnych ,0 4, ,5 1, ,0 1, ,9 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 Strona - 15

18 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. 1 2 Projekt na 2016 r. w tym Gmina Powiat Dynamika 3:2 Struktura % dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom ustawami 3.dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada inwestycyjnych Stra y Po arnej 4. dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 5. dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0,0 IV. Dotacje z funduszy celowych Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego: a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej b) Fundusz Dopłat c) Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej d) WFO IGW V. rodki pochodz ce z funduszy pomocowych Inwestycje pochodz ce z funduszy pomocowych z tego: a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego b) Europejski Fundusz Społeczny 0 c) Fundusz Spójno ci ,7 0, ,7 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,4 0, ,7 2, ,7 2, ,1 2, ,0 0, ,0 0,6 Strona - 16

19 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr./ /15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia.2015 roku Dz. Ogółem Dochody własne Dotacje z bud etu pa stwa rodki pochodz ce z funduszy pomocowych Udziały w podatkach stanowi cych dochód bud etu Subwencje Dotacje z funduszy celowych Ogółem Dochody własne rodki pochodz ce z funduszy pomocowych 010 Rolnictwo i łowiectwo Le nictwo Transport i ł czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Dotacje z funduszy celowych Obrona narodowa Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem Ró ne rozliczenia O wiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona 900 rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna RAZEM DOCHODY BUD ETU MIASTA NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I RÓDEŁ Wyszczególnienie Ogółem Plan dochodów na 2016 rok A. DOCHODY BIE CE B. DOCHODY MAJ TKOWE Strona - 17

20 Tabela Nr 4 do Uchwały Nr /../15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia r. WYDATKI BUD ETU MIASTA NA 2016 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ Dz. Rozdz. Wyszczególnienie w tym z dotacji celowej Rolnictwo i łowiectwo ,2 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Melioracje wodne ,1 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Izby rolnicze ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Pozostała działalno ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem Dynamika 5: , , ,0 020 Le nictwo ,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Gospodarka le na ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Nadzór nad gospodark le n ,8 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Pozostała działalno ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , ,0 Strona - 18

21 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej Dynamika 5:4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i ,7 wod 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , Dostarczanie wody ,7 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,4 600 Transport i ł czno ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , Lokalny transport zbiorowy ,8 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , ,6 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale ,3 nie ujmuje si wydatków na drogi gminne) 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo , , , , , , ,8 Strona - 19

22 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej Dynamika 5: Drogi publiczne gminne ,3 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo , , , , , , Pozostała działalno ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , ,7 630 Turystyka ,7 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu , , , , , , , , O rodki informacji turystycznej ,6 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,0 wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego ,0 w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,4 1. Wydatki bie ce ,4 dotacje na zadania bie ce ,4 Strona - 20

23 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej Dynamika 5:4 700 Gospodarka mieszkaniowa ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , Pozostała działalno ,7 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , ,6 710 Działalno usługowa ,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,0 Strona - 21

24 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych Dynamika 5: , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Nadzór budowlany ,6 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , Cmentarze ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , Pozostała działalno ,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , ,0 720 Informatyka ,5 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego , , , ,0 Strona - 22

25 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo Dynamika 5: , , , , Pozostała działalno ,5 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo , , , , , , , ,0 750 Administracja publiczna ,8 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu , , , , , , , , ,7 - dotacje na zadania bie ce ,8 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo , , ,9 Strona - 23

26 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej Dynamika 5: Urz dy wojewódzkie ,6 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , Starostwa powiatowe ,3 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,5 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialengo , , , , , , , , , , , Kwalifikacja wojskowa ,4 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,0 Strona - 24

27 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej Dynamika 5: Promocja jednostek samorz du terytorialnego ,3 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu , , , , , , , Pozostała działalno ,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem rodków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w cz ci zwi zanej z realizacj zada jednostki samorz du terytorialnego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki zwi zane z realizacj programu , , , , , , , , ,2 - dotacje na zadania bie ce ,8 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ,9 ochrony prawa oraz s downictwa 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,0 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ,3 ochrony prawa 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , , Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,0 Strona - 25

28 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych Dynamika 5: , , Wybory do Sejmu i Senatu ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,0 752 Obrona narodowa ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , Pozostałe wydatki obronne ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , ,0 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa ,3 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , , Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej ,8 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , Ochotnicze stra e po arne ,3 1. Wydatki bie ce dotacje na zadania bie ce , ,3 Strona - 26

29 Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. Ogółem w tym z dotacji celowej Dynamika 5: Obrona cywilna ,6 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , , , , Stra gminna (miejska) ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada wiadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , Zarz dzanie kryzysowe ,0 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada dotacje na zadania bie ce 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , , , , Pozostała działalno ,9 1. Wydatki bie ce wydatki jednostek bud etowych wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada 2. Wydatki maj tkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , , ,0 757 Obsługa długu publicznego ,0 1. Wydatki bie ce wypłaty z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadaj ce do spłaty w danym roku bud etowym obsługa długu jednostki samorz du terytorialnego , , ,3 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek ,3 jednostek samorz du terytorialnego 1. Wydatki bie ce obsługa długu jednostki samorz du terytorialnego , ,3 Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez ,7 Skarb Pa stwa lub jednostk samorz du terytorialnego 1. Wydatki bie ce wypłaty z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadaj ce do spłaty w danym roku bud etowym , ,7 Strona - 27

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok UCHWAŁA NR V/27/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Zał cznik nr 1 do uchwały Nr 5715/2014 Zarz du Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. Projekt Zarz du Województwa Opolskiego U C H W A Ł A Nr... Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Załącznik nr 1 I. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 20 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 852 0095 7035 750 75023 75056 750 75495 8522 8523 8529 85228 200

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne budżetu Miasta na 2016 rok

Dane ogólne budżetu Miasta na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dane ogólne budżetu Miasta na 2016 rok Przewidywane Budżet na Dynamika Lp. Nazwa wykonanie 2015 r. 2016 r. (4:3)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/740/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/740/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXVIII/740/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016

UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17.12.2015r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w bud ecie miasta Poznania na rok 2012 W zał czniku Nr 1 dotycz cym dochodów bud etu wprowadza si nast puj ce zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2013

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2013 Zał cznik nr 1 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 1 do URMT nr 456/12 z dn. 13.12.12r. i w zał czniku nr 1 do ZPMT nr 9 z dn. 9.1.13r. wprowadza si nastepuj

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r.

Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. Uchwała Nr... /09 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 stycznia 2009r. - p r o j e k t - w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2007 r. Nr 24 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 233 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok... 1741 234

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w bud ecie miasta Poznania na rok 2013 klasyfikacja nr grupy Dochody ogółem: Wyszczególnienie o kwot w zł 2 828 681,93 Dochody bie ce ogółem: 2 809 001,93 Dochody bie ce gminy ogółem: 2

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno Dochody ogółem 2 731 493 761,22 010 01095 0750 2010 050 05002 0690 600 60004 0590 2310 6207 60015 6207 60016 0960 60095 2708 2709 6207 6298 6299 700 70005 0470 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzier

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2015

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2015 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK Zał cznik nr 1 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. W zał czniku nr 1 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE. za 2005 rok

WYKONANIE. za 2005 rok Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE dochodów i wydatków w układzie działów, rozdział ów i paragrafów za 2005 rok Plan po zmianach na 2005r. DOCHODY WYDATKI, w tym : Wykonanie Plan po Wykon. Wynagr.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/14 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (11).

UCHWAŁA NR IV/15/14 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (11). UCHWAŁA NR IV/15/14 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2014 rok (11). Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku

Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 roku Informacja z wykonania budżetu miasta Konina za I Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za I kwartał 2014 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. % wskaźnik % struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 września 2010 r. Nr 179

Katowice, dnia 9 września 2010 r. Nr 179 DZIENNIK URZĘDOWY WO JE WÓDZ TWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 września 2010 r. Nr 179 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 2835 Rady Gminy Przyrów nr 186/XXX/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału gminy Przyrów

Bardziej szczegółowo