Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.); art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie przedkłada się Sejmikowi Województwa Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa i Dyrektorowi Departamentu Finansów. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Andrzej Buła Wicemarszałek Województwa Roman Kolek Wicemarszałek Województwa Tomasz Kostuś Członek Zarządu Województwa Barbara Kamińska Członek Zarządu Województwa Antoni Konopka

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz Załącznik do uchwały Nr 4865/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2013 ROK Opole, marzec 2014

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz SPIS TREŚCI Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela wykonanie planu dochodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami) wykonanie planu wydatków budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami) wykonanie planu przychodów i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w 2013 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 r. wykonanie planu dotacji udzielanych z budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku zmiany w planie wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie dochodów i przychodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku zmiany w planie wydatków i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku CZĘŚĆ OPISOWA I. Zmiany w planie budŝetu Województwa Opolskiego na 2013 rok II. III. IV. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budŝetowych Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku V. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku VI. VII. VIII. Wynik budŝetu za 2013 roku i stan zadłuŝenia Realizacja planu wydatków programów i przedsięwzięć wieloletnich Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2013 roku

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE ,91 95,1% 114,5% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA ,51 94,9% 118,9% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,87 96,9% 107,0% DOCHODY BIE CE ,01 97,6% 100,4% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,01 94,7% 107,6% Prace geodezyjno - urz dze iowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 100,0% Melioracje wodne ,04 100,0% 102,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,04 100,0% 102,3% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,79 86,5% 118,5% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2218 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,31 86,5% 118,5% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2219 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,48 86,5% 118,5% Pozostała działalno ,18 100,0% 209,8% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,18 100,0% 209,8% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,09 99,9% 94,8% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,09 99,9% 94,8% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,09 99,9% 94,8% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,00 100,0% 59,5% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% 37,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 37,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,0% 101,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 101,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,71 96,8% 105,2% Urz dy wojewódzkie ,71 96,8% 105,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,71 96,8% 105,2% 752 OBRONA NARODOWA ,00 100,0% 60,3% Pozostałe wydatki obronne ,00 100,0% 60,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 60,3% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE OCHRONA ZDROWIA ,80 98,4% 106,6% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 79,6% 115,9% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,80 79,6% 115,9% Pozostała działalno ,00 100,0% 106,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 106,1% 852 POMOC SPOŁECZNA ,65 99,9% 107,0% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,75 99,8% 107,4% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,75 99,8% 107,4% O rodki adopcyjno-opieku cze ,90 100,0% 106,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,90 100,0% 106,2% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,75 90,1% 84,7% Wpływy i wydatki zwi zane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,75 87,2% 63,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,75 87,2% 63,1% Pozostała działalno ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% - DOCHODY MAJ TKOWE ,86 95,7% 121,6% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,86 95,7% 121,6% Melioracje wodne ,03 92,0% 72,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,60 97,2% 73,3% województwa 6517 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,54 86,1% 71,1% województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,89 86,1% 71,1% województwa Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,83 100,0% 401,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,83 100,0% 401,2% województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 22,5% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6518 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,00 22,5% - województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,00 22,5% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE Z BUD ETU PA STWA DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,64 92,9% 134,2% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM RODKÓW Z BUDZETU UNII ,71 92,1% 140,6% DOCHODY BIE CE ,88 91,7% 130,6% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,61 90,2% 102,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,61 90,2% 102,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,67 95,3% 105,0% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,56 95,3% 105,0% bud etu rodków europejskich 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,38 31,7% 51,8% bud etu rodków europejskich 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,04 75,1% 114,9% Rozwój przedsi biorczo ci ,04 75,1% 114,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2009 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,04 75,1% 114,9% bud etu rodków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,50 91,4% 108,7% Urz dy naczelnych i centralnych organów administracji rz dowej ,11 91,0% 99,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,15 91,0% 98,9% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,96 91,0% 99,4% bud etu rodków europejskich Urz dy marszałkowskie ,86 91,6% 112,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,55 91,6% 114,2% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,31 93,0% 78,0% bud etu rodków europejskich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,53 85,7% 91,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2009 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,53 85,7% 91,1% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE RÓ NE ROZLICZENIA ,85 90,2% 141,7% Regionalne Programy Operacyjne ,65 96,0% 96,7% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,36 96,0% 96,7% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,29 99,7% - bud etu rodków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,20 87,8% 180,3% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,20 87,8% 180,3% bud etu rodków europejskich 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,88 98,5% 112,7% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,88 98,5% 112,7% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,88 98,5% 112,7% bud etu rodków europejskich DOCHODY MAJ TKOWE ,83 93,1% 176,2% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,00-0,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,00-0,0% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 93,1% 176,5% Regionalne Programy Operacyjne ,19 93,1% 176,5% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,05 72,7% 276,7% bud etu rodków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,14 93,1% 176,5% bud etu rodków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,81 88,2% 154,4% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,81 88,2% 154,4% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) POZOSTAŁE ZADANIA DOTACJE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,83 100,0% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,83 100,0% - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6208 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,83 100,0% - bud etu rodków europejskich POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,93 100,0% 100,2% DOCHODY BIE CE ,93 100,0% 103,2% 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,00 100,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,93 100,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,93 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,93 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% 100,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% 100,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6530 własnych samorz du województwa ,00 100,0% 100,0% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,00 99,8% 180,9% DOCHODY BIE CE ,00 99,8% 180,9% 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA ,00 99,7% Pozostała działalno ,00 99,7% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorzad 2220 województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,00 99,7% POMOC SPOŁECZNA ,00 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorzad 2220 województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,00 100,0% - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,50 100,0% 70,5% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 52,6% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100,0% 100,0% Biblioteki ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,50 100,0% 90,7% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,50 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,50 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorzadu terytorialnego ,50 100,0% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ DOTACJE JEDNOSEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,23 94,4% 509,2% DOCHODY BIE CE ,10 110,4% 135,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,10 113,3% 0,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,10 113,3% 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,10 113,3% 0,0% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% Biblioteki pedagogiczne ,00 100,0% - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,00 100,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,00 100,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,00 100,0% 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,00 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,13 93,3% 656,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 30,0% 62,9% Melioracje wodne ,00 30,0% 62,9% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 30,0% 62,9% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,13 99,2% 997,4% Drogi publiczne wojewódzkie ,13 99,2% 997,4% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,13 99,2% 997,4% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 100,0% Szpitale ogólne ,00 100,0% - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0% - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,00 100,0% 93,3% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 93,3% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100,0% 93,8% Pozostała działalno ,00 100,0% 93,8% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 66,7% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 128,6% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE O WIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% 93,3% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 100,0% 93,3% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2310 pomi dzy j.s.t ,00 100,0% 100,8% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 pomi dzy j.s.t ,00 100,0% 62,9% Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na 2330 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ,00 100,0% - DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,67 99,5% 57,6% DOCHODY BIE CE ,67 99,3% 43,4% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% 40,1% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 40,1% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,00 100,0% 40,1% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 100,0% 258,7% Pozostała działalno ,00 100,0% 258,7% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,00 100,0% 258,7% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,67 94,6% 98,1% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,67 94,6% 98,1% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,67 94,6% 98,1% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,0% - SUBWENCJE ,00 100,0% 109,5% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 110,9% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 100,0% 110,9% Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 100,0% 95,4% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 95,4% Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 116,5% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 116,5% Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 109,7% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 109,7% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% 55,9% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 100,0% 55,9% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 100,0% 55,9% rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 6180 powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 100,0% 55,9% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

11 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOCHODY DOTACJE WŁASNE ,39 101,4% 115,7% RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,79 99,4% 119,1% DOCHODY BIE CE ,10 99,1% 212,1% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,26 100,0% 66,0% Pozostała działalno ,26 100,0% 66,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,26 100,0% 66,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,36 99,3% 185,3% Rozwój przedsi biorczo ci ,20 91,6% 351,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,45 91,2% 413,7% bud etu rodków europejskich rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,75 101,6% 79,6% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci ,60 99,9% 180,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,60 99,9% 180,4% bud etu rodków europejskich Pozostała działalno ,56 79,0% 77,8% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,56 79,0% 77,8% 630 TURYSTYKA ,75 99,9% 220,4% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,75 99,9% 220,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,63 99,9% 200,9% bud etu rodków europejskich rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,12 100,0% INFORMATYKA ,00-0,0% Pozostała działalno ,00-0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,56 95,7% 53,1% Urz dy marszałkowskie ,55 100,0% 30,9% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,55 100,0% 120,6% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,69 85,7% 91,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,69 85,7% 91,1% bud etu rodków europejskich Pozostała działalno , rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł , Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

12 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE O WIATA I WYCHOWANIE ,72 28,8% 36,4% Pozostała działalno ,72 28,8% 36,4% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,72 28,8% 36,4% 851 OCHRONA ZDROWIA ,21 100,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,21 100,0% - rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,21 100,0% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,24 99,2% 341,9% Pozostała działalno ,24 99,2% 341,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,24 99,2% 341,9% bud etu rodków europejskich DOCHODY MAJ TKOWE ,69 99,8% 73,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,59 100,0% 0,5% Melioracje wodne ,59 100,0% 0,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,59 100,0% 0,9% bud etu rodków europejskich 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,46 96,5% 24434,3% Rozwój przedsi biorczo ci ,46 96,5% - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,46 96,5% - bud etu rodków europejskich 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,54 100,0% 83,7% Drogi publiczne wojewódzkie ,54 100,0% 83,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,54 100,0% 83,7% bud etu rodków europejskich 720 INFORMATYKA ,00-0,0% Pozostała działalno ,00-0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,10 100,0% Pozostała działalno ,10 100,0% - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,10 100,0% - bud etu rodków europejskich 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

13 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) POZOSTAŁE DOTACJE DOCHODY WŁASNE ,60 102,9% 113,2% DOCHODY BIE CE ,21 105,6% 110,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,42 94,9% 85,1% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,65 103,5% 525,8% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,10 103,3% 1552,5% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,46 102,4% 98,1% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,75 134,1% 105,2% 0920 Pozostałe odsetki ,65-123,6% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,69 100,8% 231,8% Melioracje wodne ,10 109,0% 1,6% Dochody j.s.t. zwiazane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada 2360 zleconych ustawami ,10 109,0% 124,6% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,9% 0588 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wył czenie z produkcji gruntów rolnych ,67 92,8% 75,3% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,45 91,7% 74,0% 0920 Pozostałe odsetki ,22 195,5% 477,4% Pozostała działalno ,00 100,6% 82,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 100,6% 164,2% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,14 98,5% 193,5% Rozwój przedsi biorczo ci ,61 258,3% 113,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat , Pozostałe odsetki ,21-0,4% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,73-233,2% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,19 99,9% 202,2% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0909 Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,64 99,9% 31,0% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,32 100,0% 197,6% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,72 100,0% 197,6% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

14 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki DOTACJE i przedsi biorczo ci ,53 96,0% 199,4% 0909 Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,31 95,7% 179,7% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0919 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 50,0% Pozostałe odsetki ,00 95,5% 4,0% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,15 100,0% 2175,2% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,76 100,0% 6,2% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych , ,8% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,58 111,4% 234,1% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2707 pozyskane z innych ródeł ,32 87,1% 212,7% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2709 pozyskane z innych ródeł ,41 87,1% 212,7% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,72 101,0% 226,8% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,1% 46,5% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,1% 46,5% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,04 99,7% 0,8% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 100,0% 0,3% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie ,04 99,6% 1,0% lub w nadmiernej wysoko ci Drogi publiczne wojewódzkie ,68 101,0% 239,8% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odr bnych ustaw ,00-0,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ,94 102,6% Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,55 98,1% Wpływy z ró nych opłat ,27 102,1% - Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,91 105,0% 100,3% o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,74 96,8% Pozostałe odsetki ,00 191,4% 38,9% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,27 100,1% 1395,3% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) GOSPODARKA DOTACJE MIESZKANIOWA ,06 102,8% 97,7% Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,06 102,8% 97,7% 0470 Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci ,26 100,0% 100,7% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,97 109,5% 72,2% o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,07 100,5% 212,5% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,83 111,2% 98,3% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,64 102,9% 56,7% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,64 102,9% 61,7% 0830 Wpływy z usług ,87 108,1% 61,7% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00 0,0% Pozostałe odsetki ,77 2,6% 148,5% 720 INFORMATYKA ,00-0,0% Pozostała działalno ,00-0,0% 0830 Wpływy z usług , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,90 133,3% 55,6% Urz dy wojewódzkie ,22 108,2% 123,7% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,22 108,2% 123,7% Urz dy marszałkowskie ,68 138,1% 53,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00 206,5% 111,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,03 113,9% 69,0% o podobnym charakterze Wpływy z ró nych dochodów ,15 109,7% 36,6% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,0% 8,1% 0929 Pozostałe odsetki ,00 0,0% 0,0% 0978 Wpływy z ró nych dochodów ,46 102,0% 3,4% 0979 Wpływy z ró nych dochodów ,04-0,0% Promocja jednostek samorz du terytorialnego ,00 101,4% - Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 105,3% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z ró nych dochodów ,00 100,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,00 100,7% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) ,10 106,6% 111,1% Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,00 170,8% 368,3% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ,00 170,8% 368,3%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Udziały województw w podatkach DOTACJE stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,10 106,3% 110,6% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103,0% 105,1% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,10 107,3% 112,3% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,53 98,9% 83,6% Ró ne rozliczenia ,53 98,9% 83,6% 0920 Pozostałe odsetki ,24 98,8% 87,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,29 100,1% 65,3% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,72 104,8% 83,9% Licea ogólnokształc ce ,00-8,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00-14,3% Licea profilowane ,12 61,7% 132,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,72 41,9% 48,2% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,40 67,5% - o podobnym charakterze 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 76,7% 89,8% Szkoły zawodowe ,45 102,9% 67,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,28 43,5% 72,9% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,47 104,8% 58,6% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 103,4% 66,8% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,70 100,7% 103,5% Zakłady kształcenia nauczycieli ,93 100,4% 67,5% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,70 101,2% 66,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,78 93,5% 61,0% o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,85 106,0% 238,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,60 93,5% 75,7% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,28 106,2% 89,7% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,15 100,5% Wpływy z ró nych opłat ,00-133,3% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,80 108,5% 98,2% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,46 116,7% 80,5% 0840 Wpływy ze sprzeda y wyrobów ,00 0,0% 0,0% 0920 Pozostałe odsetki ,71-1,8% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,16 68,9% 173,6% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2700 pozyskane z innych ródeł ,00 100,0% 129,3% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

17 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Biblioteki pedagogiczne DOTACJE ,94 97,6% 71,9% 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów , o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,25 103,5% 67,8% 0920 Pozostałe odsetki ,00 0,0% 0,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ,00 4,5% 7,2% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,69 94,4% 74,7% 851 OCHRONA ZDROWIA ,85 99,7% 29462,0% Programy polityki zdrowotnej ,00-57,1% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych , nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,85 99,5% - rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2709 pozyskane z innych ródeł ,85 99,5% POMOC SPOŁECZNA ,44 108,4% 329,0% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,23-96,5% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,23-96,5% Regionalne o rodki polityki społecznej ,21 107,9% 332,7% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,21 107,9% 332,7% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,81 91,4% 112,2% Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,88 99,8% 161,9% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,88 99,8% 161,9% Wojewódzkie urz dy pracy ,28 112,1% 93,6% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00 121,0% 115,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,28 100,2% 92,5% 0978 Wpływy z ró nych dochodów ,75 99,9% 14,0% 0979 Wpływy z ró nych dochodów ,25 98,4% 14,0% Pozostała działalno ,65 63,6% 53,2% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 100,0% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0909 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 100,0% 0,3% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie ,47 99,3% 189,9% lub w nadmiernej wysoko ci 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci , ,7% 54,2% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

18 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, DOTACJE w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,45 15,4% 33,5% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0977 Wpływy z ró nych dochodów ,26 100,0% Wpływy z ró nych dochodów , ,4% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,38 96,8% 79,1% Internaty i bursy szkolne ,38 96,8% 79,1% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,88 40,8% 24,4% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,50 97,3% 79,8% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00-80,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,83 90,0% 113,6% Ochrona gleby i wód podziemnych , Wpływy z ró nych dochodów , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych ,23 103,9% 509,3% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,63 99,8% 489,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat , Wpływy i wydatki zwi zane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,14 85,4% 181,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,14 85,4% 181,9% Pozostała działalno ,11 89,6% 112,4% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,01 440,0% 12,6% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,10 89,4% 114,3% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,90 100,1% 131,3% Muzea ,90 100,0% 100,0% 0970 wpływy z ró nych dochodów ,90 100,0% 100,0% Pozostała działalno ,00 100,4% 87695,2% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 102,6% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 0,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci , Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

19 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 19 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE DOTACJE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,47 88,8% 132,2% Parki krajobrazowe ,47 88,8% 132,2% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,68 98,9% 171,7% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,79 88,8% 132,0% 926 KULTURA FIZYCZNA ,30 101,0% 79,2% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,30 101,0% 100,8% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0900 wysoko ci ,00 104,6% Pozostałe odsetki ,30-343,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 0,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00-85,6% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci DOCHODY MAJ TKOWE ,39 81,4% 156,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,03 96,5% 156,3% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,00 100,0% - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 100,0% - zaliczanych do sektora finansów publicznych Melioracje wodne ,10 100,0% 20,6% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,36 100,0% 42,9% zaliczanych do sektora finansów publicznych 6289 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,74 100,0% 1,2% zaliczanych do sektora finansów publicznych Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,93 96,3% 206,8% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,93 96,3% 206,8% zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,35 100,0% 30,8% Rozwój przedsi biorczo ci ,35 100,0% 31,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6669 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,35 100,0% 31,0% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD ,00 100,0% Pozostała działalno ,00 100,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6669 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,00 100,0% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

20 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 20 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE TRANSPORT I Ł CZNO ,74 21,1% 101,1% Drogi publiczne wojewódzkie ,74 21,1% 101,1% 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ,74 126,0% 69,6% rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorz dów województw, 6290 pozyskane z innych ródeł ,00 0,0% - Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z 6680 upływem roku bud etowego ,00 100,0% TURYSTYKA ,26 100,0% 488,8% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,50 100,0% 253,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6669 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,50 100,0% 2456,0% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych Pozostała działalno ,76 100,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6668 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,42 100,0% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,34 100,0% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,50 98,4% 164,3% Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,50 98,4% 164,3% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci nieruchomo ci ,50 98,4% 164,3% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,51 146,9% 2057,0% Szkoły zawodowe ,50 101,4% 743,7% 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ,50 101,4% 743,7% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,01 197,0% Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ,01 197,0% OCHRONA ZDROWIA ,00 0,0% Szpitale ogólne ,00 0,0% Dochody ze zbycia praw maj tkowych ,00 0,0% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Wojewódzkie Urz dy Pracy , Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych , OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,00 100,0% 2,6% Parki krajobrazowe ,00 100,0% 2,6% 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ,00 100,0% - RAZEM DOCHODY ,30 99,1% 113,9% w tym: DOCHODY BIE CE ,90 100,2% 117,2% DOCHODY MAJ TKOWE ,40 95,4% 103,6% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2014 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2013 rok Spis treści I. Projekt budŝetu Województwa Wielkopolskiego na 2014 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na 2015 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2014 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2015 rok... 3 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 3043 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 11 lipca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo