Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.); art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie przedkłada się Sejmikowi Województwa Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa i Dyrektorowi Departamentu Finansów. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Andrzej Buła Wicemarszałek Województwa Roman Kolek Wicemarszałek Województwa Tomasz Kostuś Członek Zarządu Województwa Barbara Kamińska Członek Zarządu Województwa Antoni Konopka

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz Załącznik do uchwały Nr 4865/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2013 ROK Opole, marzec 2014

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz SPIS TREŚCI Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela wykonanie planu dochodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami) wykonanie planu wydatków budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami) wykonanie planu przychodów i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w 2013 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 r. wykonanie planu dotacji udzielanych z budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku zmiany w planie wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie dochodów i przychodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku zmiany w planie wydatków i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku CZĘŚĆ OPISOWA I. Zmiany w planie budŝetu Województwa Opolskiego na 2013 rok II. III. IV. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budŝetowych Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku V. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku VI. VII. VIII. Wynik budŝetu za 2013 roku i stan zadłuŝenia Realizacja planu wydatków programów i przedsięwzięć wieloletnich Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2013 roku

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE ,91 95,1% 114,5% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA ,51 94,9% 118,9% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,87 96,9% 107,0% DOCHODY BIE CE ,01 97,6% 100,4% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,01 94,7% 107,6% Prace geodezyjno - urz dze iowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 100,0% Melioracje wodne ,04 100,0% 102,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,04 100,0% 102,3% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,79 86,5% 118,5% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2218 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,31 86,5% 118,5% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2219 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,48 86,5% 118,5% Pozostała działalno ,18 100,0% 209,8% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,18 100,0% 209,8% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,09 99,9% 94,8% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,09 99,9% 94,8% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,09 99,9% 94,8% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,00 100,0% 59,5% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% 37,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 37,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,0% 101,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 101,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,71 96,8% 105,2% Urz dy wojewódzkie ,71 96,8% 105,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,71 96,8% 105,2% 752 OBRONA NARODOWA ,00 100,0% 60,3% Pozostałe wydatki obronne ,00 100,0% 60,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 60,3% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE OCHRONA ZDROWIA ,80 98,4% 106,6% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 79,6% 115,9% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,80 79,6% 115,9% Pozostała działalno ,00 100,0% 106,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 106,1% 852 POMOC SPOŁECZNA ,65 99,9% 107,0% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,75 99,8% 107,4% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,75 99,8% 107,4% O rodki adopcyjno-opieku cze ,90 100,0% 106,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,90 100,0% 106,2% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,75 90,1% 84,7% Wpływy i wydatki zwi zane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,75 87,2% 63,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,75 87,2% 63,1% Pozostała działalno ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% - DOCHODY MAJ TKOWE ,86 95,7% 121,6% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,86 95,7% 121,6% Melioracje wodne ,03 92,0% 72,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,60 97,2% 73,3% województwa 6517 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,54 86,1% 71,1% województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,89 86,1% 71,1% województwa Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,83 100,0% 401,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,83 100,0% 401,2% województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 22,5% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6518 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,00 22,5% - województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,00 22,5% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE Z BUD ETU PA STWA DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,64 92,9% 134,2% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM RODKÓW Z BUDZETU UNII ,71 92,1% 140,6% DOCHODY BIE CE ,88 91,7% 130,6% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,61 90,2% 102,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,61 90,2% 102,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,67 95,3% 105,0% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,56 95,3% 105,0% bud etu rodków europejskich 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,38 31,7% 51,8% bud etu rodków europejskich 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,04 75,1% 114,9% Rozwój przedsi biorczo ci ,04 75,1% 114,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2009 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,04 75,1% 114,9% bud etu rodków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,50 91,4% 108,7% Urz dy naczelnych i centralnych organów administracji rz dowej ,11 91,0% 99,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,15 91,0% 98,9% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,96 91,0% 99,4% bud etu rodków europejskich Urz dy marszałkowskie ,86 91,6% 112,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,55 91,6% 114,2% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,31 93,0% 78,0% bud etu rodków europejskich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,53 85,7% 91,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2009 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,53 85,7% 91,1% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE RÓ NE ROZLICZENIA ,85 90,2% 141,7% Regionalne Programy Operacyjne ,65 96,0% 96,7% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,36 96,0% 96,7% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,29 99,7% - bud etu rodków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,20 87,8% 180,3% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,20 87,8% 180,3% bud etu rodków europejskich 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,88 98,5% 112,7% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,88 98,5% 112,7% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,88 98,5% 112,7% bud etu rodków europejskich DOCHODY MAJ TKOWE ,83 93,1% 176,2% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,00-0,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,00-0,0% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 93,1% 176,5% Regionalne Programy Operacyjne ,19 93,1% 176,5% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,05 72,7% 276,7% bud etu rodków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,14 93,1% 176,5% bud etu rodków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,81 88,2% 154,4% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,81 88,2% 154,4% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) POZOSTAŁE ZADANIA DOTACJE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,83 100,0% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,83 100,0% - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6208 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,83 100,0% - bud etu rodków europejskich POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,93 100,0% 100,2% DOCHODY BIE CE ,93 100,0% 103,2% 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,00 100,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,93 100,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,93 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,93 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% 100,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% 100,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6530 własnych samorz du województwa ,00 100,0% 100,0% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,00 99,8% 180,9% DOCHODY BIE CE ,00 99,8% 180,9% 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA ,00 99,7% Pozostała działalno ,00 99,7% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorzad 2220 województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,00 99,7% POMOC SPOŁECZNA ,00 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorzad 2220 województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,00 100,0% - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,50 100,0% 70,5% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 52,6% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100,0% 100,0% Biblioteki ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,50 100,0% 90,7% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,50 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,50 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorzadu terytorialnego ,50 100,0% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ DOTACJE JEDNOSEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,23 94,4% 509,2% DOCHODY BIE CE ,10 110,4% 135,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,10 113,3% 0,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,10 113,3% 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,10 113,3% 0,0% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% Biblioteki pedagogiczne ,00 100,0% - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,00 100,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,00 100,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,00 100,0% 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,00 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,13 93,3% 656,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 30,0% 62,9% Melioracje wodne ,00 30,0% 62,9% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 30,0% 62,9% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,13 99,2% 997,4% Drogi publiczne wojewódzkie ,13 99,2% 997,4% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,13 99,2% 997,4% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 100,0% Szpitale ogólne ,00 100,0% - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0% - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,00 100,0% 93,3% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 93,3% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100,0% 93,8% Pozostała działalno ,00 100,0% 93,8% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 66,7% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 128,6% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE O WIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% 93,3% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 100,0% 93,3% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2310 pomi dzy j.s.t ,00 100,0% 100,8% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 pomi dzy j.s.t ,00 100,0% 62,9% Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na 2330 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ,00 100,0% - DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,67 99,5% 57,6% DOCHODY BIE CE ,67 99,3% 43,4% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% 40,1% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 40,1% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,00 100,0% 40,1% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 100,0% 258,7% Pozostała działalno ,00 100,0% 258,7% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,00 100,0% 258,7% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,67 94,6% 98,1% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,67 94,6% 98,1% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,67 94,6% 98,1% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,0% - SUBWENCJE ,00 100,0% 109,5% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 110,9% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 100,0% 110,9% Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 100,0% 95,4% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 95,4% Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 116,5% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 116,5% Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 109,7% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 109,7% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% 55,9% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 100,0% 55,9% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 100,0% 55,9% rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 6180 powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 100,0% 55,9% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5)

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody majątkowe, w tym: 40 000,00

Dochody majątkowe, w tym: 40 000,00 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa w roku finansowanych z dotacji z budżetu państwa Załącznik do uchwały Nr XII/178/ Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 38 3230 Poz. 207 207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo ZAŁĄCZNIK Nr 2 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62

Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 10 maja 2002 r. Nr 62 TREå Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1718 ñ nr LXXVI/926/III/2002 Rady Miasta Poznania z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie budøetu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa 1

Klasyfikacja budżetowa 1 Klasyfikacja budżetowa 1 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji i terenów rolnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo