UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.); art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie przedkłada się Sejmikowi Województwa Opolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa i Dyrektorowi Departamentu Finansów. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 1

2 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Andrzej Buła Wicemarszałek Województwa Roman Kolek Wicemarszałek Województwa Tomasz Kostuś Członek Zarządu Województwa Barbara Kamińska Członek Zarządu Województwa Antoni Konopka Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 2

3 Załącznik do uchwały Nr 4865/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2014 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2013 ROK Opole, marzec 2014 Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 1

4 SPIS TREŚCI Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela wykonanie planu dochodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami) wykonanie planu wydatków budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku (z wykresami) wykonanie planu przychodów i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w 2013 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 r. wykonanie planu dotacji udzielanych z budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku zmiany w planie wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie dochodów i przychodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku zmiany w planie wydatków i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku CZĘŚĆ OPISOWA I. Zmiany w planie budŝetu Województwa Opolskiego na 2013 rok II. III. IV. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budŝetowych Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku V. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budŝetu Województwa Opolskiego w 2013 roku VI. VII. VIII. Wynik budŝetu za 2013 roku i stan zadłuŝenia Realizacja planu wydatków programów i przedsięwzięć wieloletnich Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2013 roku Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 2

5 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2013 ROKU Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE ,91 95,1% 114,5% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA ,51 94,9% 118,9% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,87 96,9% 107,0% DOCHODY BIE CE ,01 97,6% 100,4% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,01 94,7% 107,6% Prace geodezyjno - urz dze iowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 100,0% Melioracje wodne ,04 100,0% 102,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,04 100,0% 102,3% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,79 86,5% 118,5% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2218 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,31 86,5% 118,5% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2219 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,48 86,5% 118,5% Pozostała działalno ,18 100,0% 209,8% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,18 100,0% 209,8% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,09 99,9% 94,8% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,09 99,9% 94,8% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,09 99,9% 94,8% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,00 100,0% 59,5% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% 37,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 37,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,0% 101,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 101,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,71 96,8% 105,2% Urz dy wojewódzkie ,71 96,8% 105,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,71 96,8% 105,2% 752 OBRONA NARODOWA ,00 100,0% 60,3% Pozostałe wydatki obronne ,00 100,0% 60,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 60,3% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 3

6 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE OCHRONA ZDROWIA ,80 98,4% 106,6% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,80 79,6% 115,9% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,80 79,6% 115,9% Pozostała działalno ,00 100,0% 106,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% 106,1% 852 POMOC SPOŁECZNA ,65 99,9% 107,0% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,75 99,8% 107,4% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,75 99,8% 107,4% O rodki adopcyjno-opieku cze ,90 100,0% 106,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,90 100,0% 106,2% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,75 90,1% 84,7% Wpływy i wydatki zwi zane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,75 87,2% 63,1% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,75 87,2% 63,1% Pozostała działalno ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej 2210 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,00 100,0% - DOCHODY MAJ TKOWE ,86 95,7% 121,6% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,86 95,7% 121,6% Melioracje wodne ,03 92,0% 72,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,60 97,2% 73,3% województwa 6517 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,54 86,1% 71,1% województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,89 86,1% 71,1% województwa Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,83 100,0% 401,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6510 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,83 100,0% 401,2% województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 22,5% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6518 administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,00 22,5% - województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d ,00 22,5% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 4

7 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE Z BUD ETU PA STWA DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,64 92,9% 134,2% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM RODKÓW Z BUDZETU UNII ,71 92,1% 140,6% DOCHODY BIE CE ,88 91,7% 130,6% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,61 90,2% 102,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,61 90,2% 102,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,67 95,3% 105,0% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,56 95,3% 105,0% bud etu rodków europejskich 2000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,38 31,7% 51,8% bud etu rodków europejskich 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,04 75,1% 114,9% Rozwój przedsi biorczo ci ,04 75,1% 114,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2009 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,04 75,1% 114,9% bud etu rodków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,50 91,4% 108,7% Urz dy naczelnych i centralnych organów administracji rz dowej ,11 91,0% 99,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,15 91,0% 98,9% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,96 91,0% 99,4% bud etu rodków europejskich Urz dy marszałkowskie ,86 91,6% 112,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2008 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,55 91,6% 114,2% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,31 93,0% 78,0% bud etu rodków europejskich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,53 85,7% 91,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2009 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,53 85,7% 91,1% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 5

8 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE RÓ NE ROZLICZENIA ,85 90,2% 141,7% Regionalne Programy Operacyjne ,65 96,0% 96,7% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,36 96,0% 96,7% bud etu rodków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,29 99,7% - bud etu rodków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,20 87,8% 180,3% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,20 87,8% 180,3% bud etu rodków europejskich 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,88 98,5% 112,7% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,88 98,5% 112,7% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,88 98,5% 112,7% bud etu rodków europejskich DOCHODY MAJ TKOWE ,83 93,1% 176,2% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,00-0,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,00-0,0% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 6200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 93,1% 176,5% Regionalne Programy Operacyjne ,19 93,1% 176,5% 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,05 72,7% 276,7% bud etu rodków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,14 93,1% 176,5% bud etu rodków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,81 88,2% 154,4% 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,81 88,2% 154,4% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 6

9 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) POZOSTAŁE ZADANIA DOTACJE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,83 100,0% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,83 100,0% - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6208 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,83 100,0% - bud etu rodków europejskich POZOSTAŁE DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,93 100,0% 100,2% DOCHODY BIE CE ,93 100,0% 103,2% 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,00 100,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,93 100,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,93 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du 2230 województwa ,93 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% 100,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% 100,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6530 własnych samorz du województwa ,00 100,0% 100,0% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,00 99,8% 180,9% DOCHODY BIE CE ,00 99,8% 180,9% 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA ,00 99,7% Pozostała działalno ,00 99,7% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorzad 2220 województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,00 99,7% POMOC SPOŁECZNA ,00 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorzad 2220 województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej ,00 100,0% - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,50 100,0% 70,5% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 52,6% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100,0% 100,0% Biblioteki ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,50 100,0% 90,7% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,50 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,50 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6610 porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorzadu terytorialnego ,50 100,0% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 7

10 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ DOTACJE JEDNOSEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,23 94,4% 509,2% DOCHODY BIE CE ,10 110,4% 135,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,10 113,3% 0,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,10 113,3% 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,10 113,3% 0,0% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% Biblioteki pedagogiczne ,00 100,0% - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,00 100,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,00 100,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,00 100,0% 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 2710 własnych zada bie cych ,00 100,0% 100,0% DOCHODY MAJ TKOWE ,13 93,3% 656,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 30,0% 62,9% Melioracje wodne ,00 30,0% 62,9% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 30,0% 62,9% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,13 99,2% 997,4% Drogi publiczne wojewódzkie ,13 99,2% 997,4% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,13 99,2% 997,4% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 100,0% Szpitale ogólne ,00 100,0% - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy j.s.t. na dofinansowanie 6300 własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,0% - DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ,00 100,0% 93,3% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 93,3% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100,0% 93,8% Pozostała działalno ,00 100,0% 93,8% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2310 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 66,7% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 (umów) mi dzy j.s.t ,00 100,0% 128,6% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 8

11 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE O WIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% 93,3% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 100,0% 93,3% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2310 pomi dzy j.s.t ,00 100,0% 100,8% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2320 pomi dzy j.s.t ,00 100,0% 62,9% Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na 2330 podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ,00 100,0% - DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,67 99,5% 57,6% DOCHODY BIE CE ,67 99,3% 43,4% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% 40,1% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 40,1% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,00 100,0% 40,1% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 100,0% 258,7% Pozostała działalno ,00 100,0% 258,7% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,00 100,0% 258,7% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,67 94,6% 98,1% Wojewódzkie Urz dy Pracy ,67 94,6% 98,1% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 2440 finansów publicznych ,67 94,6% 98,1% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% TRANSPORT I Ł CZNO ,00 100,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,0% - SUBWENCJE ,00 100,0% 109,5% DOCHODY BIE CE ,00 100,0% 110,9% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 100,0% 110,9% Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 100,0% 95,4% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 95,4% Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 116,5% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 116,5% Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 109,7% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,00 100,0% 109,7% DOCHODY MAJ TKOWE ,00 100,0% 55,9% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,00 100,0% 55,9% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,00 100,0% 55,9% rodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 6180 powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 100,0% 55,9% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 9

12 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOCHODY DOTACJE WŁASNE ,39 101,4% 115,7% RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,79 99,4% 119,1% DOCHODY BIE CE ,10 99,1% 212,1% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,26 100,0% 66,0% Pozostała działalno ,26 100,0% 66,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,26 100,0% 66,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,36 99,3% 185,3% Rozwój przedsi biorczo ci ,20 91,6% 351,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,45 91,2% 413,7% bud etu rodków europejskich rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,75 101,6% 79,6% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci ,60 99,9% 180,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,60 99,9% 180,4% bud etu rodków europejskich Pozostała działalno ,56 79,0% 77,8% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,56 79,0% 77,8% 630 TURYSTYKA ,75 99,9% 220,4% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,75 99,9% 220,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,63 99,9% 200,9% bud etu rodków europejskich rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,12 100,0% INFORMATYKA ,00-0,0% Pozostała działalno ,00-0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,56 95,7% 53,1% Urz dy marszałkowskie ,55 100,0% 30,9% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,55 100,0% 120,6% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,69 85,7% 91,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,69 85,7% 91,1% bud etu rodków europejskich Pozostała działalno , rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł , Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 10

13 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) DOTACJE O WIATA I WYCHOWANIE ,72 28,8% 36,4% Pozostała działalno ,72 28,8% 36,4% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,72 28,8% 36,4% 851 OCHRONA ZDROWIA ,21 100,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,21 100,0% - rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2708 pozyskane z innych ródeł ,21 100,0% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,24 99,2% 341,9% Pozostała działalno ,24 99,2% 341,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 2007 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,24 99,2% 341,9% bud etu rodków europejskich DOCHODY MAJ TKOWE ,69 99,8% 73,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,59 100,0% 0,5% Melioracje wodne ,59 100,0% 0,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,59 100,0% 0,9% bud etu rodków europejskich 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,46 96,5% 24434,3% Rozwój przedsi biorczo ci ,46 96,5% - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,46 96,5% - bud etu rodków europejskich 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,54 100,0% 83,7% Drogi publiczne wojewódzkie ,54 100,0% 83,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,54 100,0% 83,7% bud etu rodków europejskich 720 INFORMATYKA ,00-0,0% Pozostała działalno ,00-0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,00-0,0% bud etu rodków europejskich 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,10 100,0% Pozostała działalno ,10 100,0% - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach ,10 100,0% - bud etu rodków europejskich 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz 6207 rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich , Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 11

14 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) POZOSTAŁE DOTACJE DOCHODY WŁASNE ,60 102,9% 113,2% DOCHODY BIE CE ,21 105,6% 110,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,42 94,9% 85,1% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,65 103,5% 525,8% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,10 103,3% 1552,5% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,46 102,4% 98,1% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,75 134,1% 105,2% 0920 Pozostałe odsetki ,65-123,6% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,69 100,8% 231,8% Melioracje wodne ,10 109,0% 1,6% Dochody j.s.t. zwiazane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada 2360 zleconych ustawami ,10 109,0% 124,6% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,9% 0588 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wył czenie z produkcji gruntów rolnych ,67 92,8% 75,3% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,45 91,7% 74,0% 0920 Pozostałe odsetki ,22 195,5% 477,4% Pozostała działalno ,00 100,6% 82,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 100,6% 164,2% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,14 98,5% 193,5% Rozwój przedsi biorczo ci ,61 258,3% 113,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat , Pozostałe odsetki ,21-0,4% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,73-233,2% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,19 99,9% 202,2% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0909 Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,64 99,9% 31,0% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,32 100,0% 197,6% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,72 100,0% 197,6% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 12

15 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki DOTACJE i przedsi biorczo ci ,53 96,0% 199,4% 0909 Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,31 95,7% 179,7% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0919 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 50,0% Pozostałe odsetki ,00 95,5% 4,0% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,15 100,0% 2175,2% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,76 100,0% 6,2% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych , ,8% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,58 111,4% 234,1% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2707 pozyskane z innych ródeł ,32 87,1% 212,7% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2709 pozyskane z innych ródeł ,41 87,1% 212,7% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,72 101,0% 226,8% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,1% 46,5% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,1% 46,5% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,04 99,7% 0,8% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 100,0% 0,3% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie ,04 99,6% 1,0% lub w nadmiernej wysoko ci Drogi publiczne wojewódzkie ,68 101,0% 239,8% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odr bnych ustaw ,00-0,0% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ,94 102,6% Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,55 98,1% Wpływy z ró nych opłat ,27 102,1% - Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,91 105,0% 100,3% o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,74 96,8% Pozostałe odsetki ,00 191,4% 38,9% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,27 100,1% 1395,3% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 13

16 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) GOSPODARKA DOTACJE MIESZKANIOWA ,06 102,8% 97,7% Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,06 102,8% 97,7% 0470 Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci ,26 100,0% 100,7% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,97 109,5% 72,2% o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,07 100,5% 212,5% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,83 111,2% 98,3% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,64 102,9% 56,7% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,64 102,9% 61,7% 0830 Wpływy z usług ,87 108,1% 61,7% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00 0,0% Pozostałe odsetki ,77 2,6% 148,5% 720 INFORMATYKA ,00-0,0% Pozostała działalno ,00-0,0% 0830 Wpływy z usług , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,90 133,3% 55,6% Urz dy wojewódzkie ,22 108,2% 123,7% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,22 108,2% 123,7% Urz dy marszałkowskie ,68 138,1% 53,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00 206,5% 111,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,03 113,9% 69,0% o podobnym charakterze Wpływy z ró nych dochodów ,15 109,7% 36,6% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,0% 8,1% 0929 Pozostałe odsetki ,00 0,0% 0,0% 0978 Wpływy z ró nych dochodów ,46 102,0% 3,4% 0979 Wpływy z ró nych dochodów ,04-0,0% Promocja jednostek samorz du terytorialnego ,00 101,4% - Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 105,3% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z ró nych dochodów ,00 100,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,00 100,7% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) ,10 106,6% 111,1% Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,00 170,8% 368,3% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ,00 170,8% 368,3% Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 14

17 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Udziały województw w podatkach DOTACJE stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,10 106,3% 110,6% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103,0% 105,1% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,10 107,3% 112,3% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,53 98,9% 83,6% Ró ne rozliczenia ,53 98,9% 83,6% 0920 Pozostałe odsetki ,24 98,8% 87,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,29 100,1% 65,3% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,72 104,8% 83,9% Licea ogólnokształc ce ,00-8,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00-14,3% Licea profilowane ,12 61,7% 132,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,72 41,9% 48,2% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,40 67,5% - o podobnym charakterze 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 76,7% 89,8% Szkoły zawodowe ,45 102,9% 67,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,28 43,5% 72,9% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,47 104,8% 58,6% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 103,4% 66,8% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,70 100,7% 103,5% Zakłady kształcenia nauczycieli ,93 100,4% 67,5% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,70 101,2% 66,7% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,78 93,5% 61,0% o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,85 106,0% 238,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,60 93,5% 75,7% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,28 106,2% 89,7% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,15 100,5% Wpływy z ró nych opłat ,00-133,3% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,80 108,5% 98,2% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,46 116,7% 80,5% 0840 Wpływy ze sprzeda y wyrobów ,00 0,0% 0,0% 0920 Pozostałe odsetki ,71-1,8% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,16 68,9% 173,6% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2700 pozyskane z innych ródeł ,00 100,0% 129,3% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 15

18 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Biblioteki pedagogiczne DOTACJE ,94 97,6% 71,9% 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów , o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,25 103,5% 67,8% 0920 Pozostałe odsetki ,00 0,0% 0,0% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej ,00 4,5% 7,2% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,69 94,4% 74,7% 851 OCHRONA ZDROWIA ,85 99,7% 29462,0% Programy polityki zdrowotnej ,00-57,1% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych , nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,85 99,5% - rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, 2709 pozyskane z innych ródeł ,85 99,5% POMOC SPOŁECZNA ,44 108,4% 329,0% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,23-96,5% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji 2360 rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,23-96,5% Regionalne o rodki polityki społecznej ,21 107,9% 332,7% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,21 107,9% 332,7% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,81 91,4% 112,2% Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,88 99,8% 161,9% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,88 99,8% 161,9% Wojewódzkie urz dy pracy ,28 112,1% 93,6% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,00 121,0% 115,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,28 100,2% 92,5% 0978 Wpływy z ró nych dochodów ,75 99,9% 14,0% 0979 Wpływy z ró nych dochodów ,25 98,4% 14,0% Pozostała działalno ,65 63,6% 53,2% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 100,0% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0909 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 100,0% 0,3% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie ,47 99,3% 189,9% lub w nadmiernej wysoko ci 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci , ,7% 54,2% Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 16

19 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, DOTACJE w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,45 15,4% 33,5% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0977 Wpływy z ró nych dochodów ,26 100,0% Wpływy z ró nych dochodów , ,4% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,38 96,8% 79,1% Internaty i bursy szkolne ,38 96,8% 79,1% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu pa stwa, jednostek samorz du 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,88 40,8% 24,4% o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,50 97,3% 79,8% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00-80,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,83 90,0% 113,6% Ochrona gleby i wód podziemnych , Wpływy z ró nych dochodów , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami , Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych ,23 103,9% 509,3% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,63 99,8% 489,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat , Wpływy i wydatki zwi zane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,14 85,4% 181,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat , Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami ,14 85,4% 181,9% Pozostała działalno ,11 89,6% 112,4% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,01 440,0% 12,6% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,10 89,4% 114,3% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,90 100,1% 131,3% Muzea ,90 100,0% 100,0% 0970 wpływy z ró nych dochodów ,90 100,0% 100,0% Pozostała działalno ,00 100,4% 87695,2% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00 102,6% - nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 0,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci , Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 17

20 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. (przyj ty 15 stycznia 2013 r.) Plan po zmianach (stan na r.) Wykonanie 2013 r. % wykonania 2013 (kol.8/7) OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE DOTACJE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,47 88,8% 132,2% Parki krajobrazowe ,47 88,8% 132,2% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,68 98,9% 171,7% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,79 88,8% 132,0% 926 KULTURA FIZYCZNA ,30 101,0% 79,2% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,30 101,0% 100,8% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 0900 wysoko ci ,00 104,6% Pozostałe odsetki ,30-343,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,00 0,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,00-85,6% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci DOCHODY MAJ TKOWE ,39 81,4% 156,8% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,03 96,5% 156,3% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,00 100,0% - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00 100,0% - zaliczanych do sektora finansów publicznych Melioracje wodne ,10 100,0% 20,6% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,36 100,0% 42,9% zaliczanych do sektora finansów publicznych 6289 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,74 100,0% 1,2% zaliczanych do sektora finansów publicznych Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,93 96,3% 206,8% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,93 96,3% 206,8% zaliczanych do sektora finansów publicznych 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,35 100,0% 30,8% Rozwój przedsi biorczo ci ,35 100,0% 31,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6669 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych ,35 100,0% 31,0% nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD ,00 100,0% Pozostała działalno ,00 100,0% - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6669 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci, dotycz ce dochodów majatkowych ,00 100,0% - Wykonanie 2013/2012 (kol. 8/5) Id: 76F67260-C9ED-418C-A866-A801048A9DC5. Podpisany Strona 18

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Zał cznik nr 1 do uchwały Nr 5715/2014 Zarz du Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. Projekt Zarz du Województwa Opolskiego U C H W A Ł A Nr... Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 20 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 852 0095 7035 750 75023 75056 750 75495 8522 8523 8529 85228 200

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno Dochody ogółem 2 731 493 761,22 010 01095 0750 2010 050 05002 0690 600 60004 0590 2310 6207 60015 6207 60016 0960 60095 2708 2709 6207 6298 6299 700 70005 0470 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzier

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych Tabela Nr 1b do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok

Plan dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.. Rady Miasta z dnia.. Projekt Plan dochodów na 2015 rok Dział Treść Przewidywane wykonanie 2014 r. Plan na 2015 rok wsk. % wsk. strukt. 2014 (w złotych) wsk. strukt.

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo