ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

2

3 Zał cznik nr 1 do uchwały Nr 5715/2014 Zarz du Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. Projekt Zarz du Województwa Opolskiego U C H W A Ł A Nr... Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia... w sprawie uchwały bud etowej Województwa Opolskiego na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 i pkt 19 lit b i d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pó n. zm.); art. 211, 212, art. 214 pkt 1, art. 215, 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3, 4, art. 237, art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pó n. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co nast puje: 1 Ustala si ł czn kwot planowanych dochodów bud etu Województwa Opolskiego na 2015 rok w wysoko ci zł, w tym: 1) dochody bie ce w kwocie zł; 2) dochody maj tkowe w kwocie zł; - zgodnie z zał cznikiem nr 1 do uchwały. 2 Ustala si ł czn kwot planowanych wydatków bud etu Województwa Opolskiego na 2015 rok w wysoko ci zł, w tym: 1) wydatki bie ce w kwocie zł; 2) wydatki maj tkowe w kwocie zł; - zgodnie z zał cznikiem nr 2 do uchwały. 1

4 3 Ustala si : 1) ł czn kwot planowanych przychodów bud etu Województwa Opolskiego w wysoko ci zł; 2) ł czn kwot planowanych rozchodów bud etu Województwa Opolskiego w wysoko ci zł; - zgodnie z zał cznikiem nr 3 do uchwały Ustala si plan dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej i innych zada zleconych województwu odr bnymi ustawami na 2015 rok w wysoko ci zł, zgodnie z zał cznikiem nr 4 do uchwały. 2. Ustala si plan dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj zada wykonywanych na podstawie umów lub porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na 2015 rok w wysoko ci zł, zgodnie z zał cznikiem nr 5 do uchwały. 3. Ustala si plan dochodów z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych na 2015 r. w kwocie zł. Ustala si plan wydatków na realizacj zada uj tych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. w kwocie zł oraz na realizacj zada uj tych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie zł, zgodnie z zał cznikiem nr 6 do uchwały. 5 Ustala si wydatki majatkowe w kwocie zł, - zgodnie z zał cznikiem nr 7 do uchwały. 6 Ustala si planowan nadwy k bud etu Województwa Opolskiego na 2015 r. w wysoko ci zł, która zostanie przeznaczona na spłat zobowi za. 7 Kwoty dotacji planowane do udzielenia z bud etu Województwa Opolskiego w 2015 roku uj to w wysoko ci zł, - zgodnie z zał cznikiem nr 8 do uchwały. 2

5 W bud ecie Województwa tworzy si rezerw ogóln w kwocie zł. 8 9 W bud ecie Województwa tworzy si rezerwy celowe w kwocie ł cznej zł, - zgodnie z zał cznikiem nr 9 do uchwały Ustala si limit zobowi za na 2015 r. z tytułu zaci ganych kredytów i po yczek do wysoko ci zł na sfinansowanie przej ciowego deficytu bud etu. 2. Ustala si kwot wydatków przypadaj cych do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Województwo Opolskie w wysoko ci zł. 3. Ustala si limit zobowi za na spłat wcze niej zaci gni tych po yczek i wykup obligacji w wysoko ci zł, w tym: - z tytułu po yczki z roku 2004 w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2006 r. w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2007 r. w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2008 r. w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2010 r. w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2011 r. w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2012 r. w wysoko ci zł - z tytułu emisji obligacji w 2013 r. w wysoko ci zł 11 Upowa nia si Zarz d Województwa Opolskiego do: 1. Zaci gania kredytów i po yczek krótkoterminowych do wysoko ci zł w 2015 roku na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu. 2. Udzielania z bud etu Województwa w 2015 roku wojewódzkim jednostkom organizacyjnym posiadaj cym osobowo prawn, krótkoterminowych po yczek w przypadku wyst pienia braku płynno ci finansowej w tych jednostkach lub na 3

6 prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze rodków europejskich, do ł cznej wysoko ci zł. 3. Dokonywania lokat w trakcie realizacji bud etu czasowo wolnych rodków bud etowych na rachunkach w innym banku ni bank prowadz cy obsług bud etu. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bie cych na uposa enia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków maj tkowych, polegaj cych na dokonywaniu przeniesie mi dzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji wydatków, z wył czeniem przeniesie mi dzy działami. 5. Przekazania swoich uprawnie dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesie w planie wydatków mi dzy paragrafami w obr bie jednego rozdziału, z wył czeniem zmian powoduj cych zwi kszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powoduj cych zwi kszenie lub zmniejszenie wydatków maj tkowych i wydatków na dotacje. 6. Opracowania bud etu Województwa Opolskiego w pełnej szczegółowo ci klasyfikacji bud etowej dochodów i wydatków (dział, rozdział, paragraf) w podziale na poszczególne jednostki bud etowe, komórki organizacyjne Urz du Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i wyodr bnione zadania bud etowe. 12 Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Województwa Opolskiego. 13 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Opolskiego. 14 Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2015 roku. 4

7 Zał cznik nr 1 do projektu uchwały bud etowej Województwa Opolskiego na 2015 rok PROGNOZA DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK Tabela Nr 1 - Dochody bie ce Dział Rozdział Paragraf Tre Przewidywane wykonanie 2014 r. Projekt planu na 2015 rok DOTACJE ,7% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA ,0% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNE ZLECONE ODR BNYMI USTAWAMI ,6% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa ,6% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,6% Melioracje wodne ,7% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,7% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,4% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2218 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,9% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2219 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,9% Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,2% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,2% % ( 6/5 ) 1

8 60095 Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,0% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,2% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,2% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,4% Urz dy wojewódzkie ,4% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,4% URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 751 ORAZ S DOWNICTWA ,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 752 OBRONA NARODOWA ,0% Pozostałe wydatki obronne ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,0% Szkoły podstawowe ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 851 OCHRONA ZDROWIA ,6% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,3% Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% 2

9 852 POMOC SPOŁECZNA ,4% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,4% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,4% O rodki adopcyjno-opieku cze ,3% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,3% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,0% Wpływy i wydatki zwiazane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania biez ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne 2210 zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA WŁASNE ,9% 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ,0% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2008 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2000 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,2% Rozwój przedsi biorczo ci ,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,2% 600 TRANSPORT I Ł CZNO x Drogi publiczne wojewódzkie x 2230 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du województwa x 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% Urz dy naczelnych i centralnych organów administracji rz dowej ,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2008 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,1% 3

10 75018 Urz dy marszałkowskie ,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2008 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,2% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,5% Regionalne Programy Operacyjne ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2008 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,7% Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem rodków Europejskiego Funduszu Społecznego x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2008 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x 852 POMOC SPOŁECZNA ,0% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du województwa ,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,2% Wojewódzkie urz dy pracy ,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2008 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2009 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,0% Parki krajobrazowe ,0% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych samorz du województwa ,0% 4

11 DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,1% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,5% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,5% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych ,5% 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% Pozostała działalno ,0% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych ,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,2% Wojewódzkie urz dy pracy ,2% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych ,2% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTOR ,5% 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,0% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,0% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 2310 jednostkami samorz du terytorialnego ,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 2320 jednostkami samorz du terytorialnego ,0% Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie 2330 (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego ,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,0% Biblioteki ,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 2320 jednostkami samorz du terytorialnego ,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,0% Parki krajobrazowe ,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 2710 zada bie cych ,0% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ,0% 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA ,0% Pozostała działalno ,0% Dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorz d województwa na podstawie 2220 porozumie z organami administracji rz dowej ,0% 5

12 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,0% Pozostała działalno Dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorz d województwa na podstawie ,0% 2220 porozumie z organami administracji rz dowej ,0% 852 POMOC SPOŁECZNA ,0% Pozostała działalno ,0% Dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorz d województwa na podstawie 2220 porozumie z organami administracji rz dowej ,0% SUBWENCJE ,1% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,1% Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego ,2% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,2% Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,9% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,9% Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw ,6% 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa ,6% RODKI EUROPEJSKIE ,1% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,9% Rozwój przedsi biorczo ci ,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,5% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2708 innych ródeł ,8% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci ,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,3% Pozostała działalno ,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2708 innych ródeł ,0% 630 TURYSTYKA ,3% Zadania z zakresie upowszechniania turystyki ,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,4% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2708 innych ródeł ,0% 6

13 720 INFORMATYKA ,9% Pozostała działalno ,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,9% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,9% Urz dy marszałkowskie ,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2708 innych ródeł ,0% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,2% Pozostała działalno ,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,6% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2708 innych ródeł ,0% 758 RÓ NE ROZLICZENIA x Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udzialem rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udzialem rodków Europejskiego Funduszu Spolecznego x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,0% Pozostała działalno ,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2708 innych ródeł ,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 2007 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 7

14 DOCHODY WŁASNE ,2% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,5% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,3% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,0% 0830 Wpływy z usług ,5% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,5% Melioracje wodne ,9% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Dochody j.s.t. zwi zane z realizacja zadan z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych 2360 ustawami ,8% Wył czenie z produkcji gruntów rolnych ,1% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,9% 0920 Pozostałe odsetki ,0% Pozostała działalno ,1% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,1% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,5% Rozwój przedsi biorczo ci ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2918 nadmiernej wysoko ci ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2919 nadmiernej wysoko ci ,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0909 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,0% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci ,4% 0589 Grzywny i inne kary pienie ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0909 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,0% 8

15 0929 Pozostałe odsetki ,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2707 innych ródeł ,9% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2709 innych ródeł ,9% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2918 nadmiernej wysoko ci ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2917 nadmiernej wysoko ci ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2919 nadmiernej wysoko ci ,6% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,2% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,0% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,0% Odsetki od dotacji oraz płatno ci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci ,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,6% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ,0% 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,2% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,4% 0830 Wpływy z usług ,0% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,9% 0920 Pozostałe odsetki ,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,2% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 2710 zada bie cych ,7% Pozostała działalno ,0% Dochody j.s.t. zwi zane z realizacja zadan z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych 2360 ustawami ,0% 9

16 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,9% Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,9% 0470 Wpływy z opłat za zarz d.u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ciami ,2% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,0% 0920 Pozostałe odsetki ,7% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,7% 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA ,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,9% 0830 Wpływy z usług ,0% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 750 ADMISTRACJA PUBLICZNA ,0% Urz dy wojewódzkie ,9% Dochody j.s.t. zwi zane z realizacja zadan z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych 2360 ustawami ,9% Urz dy marszałkowskie ,7% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,5% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,1% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 0978 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 0979 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ,8% Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,5% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ,5% Udziały województw w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa ,6% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,9% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,8% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,4% Ró ne rozliczenia finansowe ,4% 0920 Pozostałe odsetki ,4% 10

17 801 O WIATA I WYCHOWANIE ,1% Licea profilowane ,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,0% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Szkoły zawodowe ,5% 0830 Wpływy z usług ,0% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,1% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,3% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Zakłady kształcenia nauczycieli ,9% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,1% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,8% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,3% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,6% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,0% 0830 Wpływy z usług ,0% 0840 Wpływy ze sprzeda y wyrobów ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% rodki na finansowanie własnych zada bie cych gmin, powiatów, samorz dów województw, pozyskane z 2700 innych ródeł ,0% Biblioteki pedagogiczne ,2% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,0% 0830 Wpływy z usług ,9% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,8% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 2710 zada bie cych ,0% 852 OPIEKA SPOŁECZNA ,0% Regionalne o rodki polityki społecznej ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 11

18 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,4% Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Wojewódzkie urz dy pracy ,2% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,1% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 0978 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 0979 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Pozostała działalno ,8% 0579 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych ,0% 0589 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2917 nadmiernej wysoko ci ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2918 nadmiernej wysoko ci ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2919 nadmiernej wysoko ci ,2% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,3% Internaty i bursy szkolne ,3% 0830 Wpływy z usług ,5% Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub 0750 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,7% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,1% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,8% Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych ,0% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,0% Wpływy i wydatki zwi zane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,3% Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz 2360 innych zada zleconych ustawami ,3% Pozostała działalno ,7% 0690 Wpływy z ró nych opłat ,1% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 2910 wysoko ci ,0% 12

19 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,0% Muzea ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% 926 KULTURA FIZYCZNA ,0% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,0% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci ,0% 0920 Pozostałe odsetki ,0% 0970 Wpływy z ró nych dochodów ,0% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 2910 nadmiernej wysoko ci ,0% RODKI Z FUNDUSZY OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ,1% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,0% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada 2460 bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA ,1% Pozostała działalno ,1% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada 2460 bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,1% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,1% Parki krajobrazowe ,1% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada 2460 bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,1% RAZEM DOCHODY BIE CE WOJEWÓDZTWA ,0% 13

20 Tabela Nr 2 - Dochody maj tkowe Dział Rozdział Paragraf Tre Przewidywane wykonanie 2014 r. Projekt planu na 2015 rok DOTACJE ,4% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA ,6% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ I INNE ZLECONE ODR BNYMI USTAWAMI ,4% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,4% Melioracje wodne ,8% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6510 rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6517 rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,7% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6519 rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,5% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6518 rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6519 rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 6510 rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa ,0% DOTACJE Z BUD ETU PA STWA NA ZADANIA WŁASNE ,9% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6530 samorz du województwa ,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,0% Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6530 samorz du województwa ,0% % ( 6/5 ) 14

21 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% Urz dy marszałkowskie ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6208 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 758 RÓ NE ROZLICZENIA ,3% Regionalne Programy Operacyjne ,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6208 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6209 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,4% Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6209 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,2% Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udzialem rodków Europejskiego Funduszu Spolecznego x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6208 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,2% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,2% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,2% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacj inwestycji i 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,2% RODKI EUROPEJSKIE ,6% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0% Melioracje wodne ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,0% Rozwój przedsi biorczo ci ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 15

22 720 INFORMATYKA ,1% Pozostała działalno ,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,1% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,0% Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% 758 RÓ NE ROZLICZENIA x Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udzialem rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udzialem rodków Europejskiego Funduszu Spolecznego x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich x 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0% Pozostała działalno ,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których 6207 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich ,0% DOCHODY WŁASNE ,1% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,4% Melioracje wodne ,4% Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 6300 zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,4% 600 TRANSPORT I Ł CZNO ,1% Drogi publiczne wojewódzkie ,1% 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych ,0% rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), 6290 samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł ,0% Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 6300 zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,6% Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 6309 zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0% 16

23 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,4% Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami ,4% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci ,4% 851 OCHRONA ZDROWIA ,0% Szpitale ogólne ,0% Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej udzielanej pomi dzy j.s.t na dofinansowanie własnych 6300 zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych RODKI Z FUNDUSZY OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ,3% 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,3% Zarz dy melioracji i urz dze wodnych ,6% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 6280 finansów publicznych ,6% Melioracje wodne ,0% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 6280 finansów publicznych ,0% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 6289 finansów publicznych ,0% Usuwanie skutków kl sk ywiołowych ,0% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 6280 finansów publicznych ,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY 925 CHRONIONEJ PRZYRODY ,0% Parki krajobrazowe ,0% rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora 6280 finansów publicznych ,0% RAZEM DOCHODY MAJ TKOWE WOJEWÓDZTWA ,1% OGÓŁEM DOCHODY WOJEWÓDZTWA ,4% 17

24 PLAN DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2015 ROK PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLANU 2014 PLAN SUBWENCJE RODKI EUROPEJSKIE DOCHODY WŁASNE DOTACJE RODKI Z FO igw DOCHODY OGÓŁEM Wykres 1

25 PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W 2015 ROKU PRZEWIDYWANE WYKONANIE PLANU 2014 PLAN PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH Wykres 2

26 PLAN SUBWENCJI NA 2015 ROK PRZEWIDYWANE WYKONANIE 2014 PLAN NA CZ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO CZ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA WOJEWÓDZTW CZ REGIONALNA SUBWENCJI OGÓLNEJ RAZEM SUBWENCJA OGÓLNA Wykres 3

27 STRUKTURA PLANU DOCHODÓW NA 2015 ROK 29,6% 26,0% 17,1% 0,1% 27,2% DOTACJE 29,6% POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE 26,0% RODKI EUROPEJSKIE 27,2% SUBWENCJE 17,1% RODKI Z FO igw 0,1% Wykres 4

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 20 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 852 0095 7035 750 75023 75056 750 75495 8522 8523 8529 85228 200

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie

Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 85205 8522 2020 6320 2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r.

Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. Zarz dzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Szerzyny z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania bud etu gminy, sprawozdania osób prawnych zaliczanych do podsektora samorz dowego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDETU MIASTA

PROJEKT BUDETU MIASTA PROJEKT BUDETU MIASTA 2016 ROK SPIS TRE CI 1. Uchwała bud etowa wraz z nast puj cymi tabelami i zał cznikami:... 3 Tabela Nr 1 - Dane ogólne bud etu miasta na 2016 rok..... 11 Tabela Nr 2 - Dochody bud

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017

UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 UCHWAŁA NR 490/ 16 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie bud etu miasta na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno

,22. Nazwa Plan na 2014 r. Dz. Rozdz Dochody ogółem , ,22. Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalno Dochody ogółem 2 731 493 761,22 010 01095 0750 2010 050 05002 0690 600 60004 0590 2310 6207 60015 6207 60016 0960 60095 2708 2709 6207 6298 6299 700 70005 0470 Rolnictwo i łowiectwo Dochody z najmu i dzier

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2013

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2013 Zał cznik nr 1 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 1 do URMT nr 456/12 z dn. 13.12.12r. i w zał czniku nr 1 do ZPMT nr 9 z dn. 9.1.13r. wprowadza si nastepuj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016

UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 17.12.2015r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w bud ecie miasta Poznania na rok 2012 W zał czniku Nr 1 dotycz cym dochodów bud etu wprowadza si nast puj ce zmiany: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych Tabela Nr 1b do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE. za 2005 rok

WYKONANIE. za 2005 rok Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE dochodów i wydatków w układzie działów, rozdział ów i paragrafów za 2005 rok Plan po zmianach na 2005r. DOCHODY WYDATKI, w tym : Wykonanie Plan po Wykon. Wynagr.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

U Z A S A D N I E N I E DO ZARZ DZENIA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA w sprawie zmian w bud ecie miasta Poznania na rok 2013 klasyfikacja nr grupy Dochody ogółem: Wyszczególnienie o kwot w zł 2 828 681,93 Dochody bie ce ogółem: 2 809 001,93 Dochody bie ce gminy ogółem: 2

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo