ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2013 rok obejmujące: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,00 złotych wykonanie planu dochodów wynosi ,38 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,00 złotych wykonanie planu wydatków wynosi ,81 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 2013 rok załącznik Nr 3, 4) wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za 2013 rok załącznik Nr 4, 5) wykonanie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2013 rok załącznik Nr 5, 6) wykonanie planu rzeczowo finansowego wydatków inwestycyjnych za 2013 rok załącznik Nr 6, 7) informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo finansowego wydatków niewygasających z roku 2012 w/g stanu na r. załącznik Nr 7, 8) realizacja przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok załącznik Nr 8, 9) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych za 2013 rok załącznik Nr 9, 10) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za 2013 rok załącznik Nr 10, 11) część opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 rok załącznik Nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej Łomży i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie dochodów budżetu miasta Łomża na r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,21 101,96% Pozostała działalność ,19 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,19 100,00% 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 93,00% Pozostała działalność ,00 93,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 93,00% 600 Transport i łączność ,66 98,39% Lokalny transport zbiorowy ,24 100,00% Wpływy z różnych dochodów ,24 100,00% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) ,32 98,29% 0580 Grzywny i kary osób prywatnych i jednostek organizacyjnych ,18 98,12% 0920 pozostałe odsetki , wpływy z różnych dochodów ,43 99,98% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,25 98,27% , Drogi publiczne gminne ,06 100,00%

3 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,55 99,98% 0920 Pozostałe odsetki ,45 99,84% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki na dofinasowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,06 100,00% ,00 100,00% Pozostała działalność ,04 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,04 100,00% 630 Turystyka ,23 141,86% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,59 141,88% , Pozostałe odsetki , wpływy z różnych dochodów 0 0 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,53 141,84% Pozostała działalność ,64 107,70% 0580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,64 99,93% 0970 wpływy z różnych dochodów , Gospodarka mieszkaniowa ,44 104,56% Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,44 104,56% ,61 98,78% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,06 102,99% 0690 Wpływy z różnych opłat ,87 96,93%

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,63 98,37% wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody ze zbycia praw majątkowych ,70 131,22% ,73 109,89% , Pozostałe odsetki ,47 100,06% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,05 105,57% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,44 94,00% ,88 96,99% 710 Działalność usługowa ,69 100,64% Plany zagospodarowania przestrzennego 0 0 0, Rozliczenia z lat ubiegłych 0 0 0,10 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00% Nadzór budowlany ,73 100,08% 0690 Wpływy z różnych opłat , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,23 99,99%

5 71035 Cmentarze ,00 100,00% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00% Pozostała działalność ,86 107,25% 0690 Wpływy z różnych opłat ,86 107,25% 720 Informatyka ,44 2,18% Pozostała działalność ,44 2,18% 0920 pozostałe odsetki 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ,92 33,32% ,00 0,00% 750 Administracja publiczna ,68 119,28% Urzędy wojewódzkie ,20 100,05% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,16 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,54 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,67% Starostwa powiatowe ,00 100,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 100,00% ,66 124,95% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 127,60% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,48 124,49%

6 0870 Sprzedaż składników majątkowych , Pozostałe odsetki ,97 108,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,18% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,64 90,79% ,47 86,48% , ,36 96,64% ,72 96,64% Kwalifikacja wojskowa ,43 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,43 99,99% Pozostała działalność ,39 75,54% 0920 pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,91 74,99% ,09 72,40%

7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,58 99,99% ,87 62,57% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,58 100,66% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,53 100,06% 0920 Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,66 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych , Straż gminna (miejska) ,66 96,38% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,66 96,38% Usuwanie skutkow klęsk żywiołowych ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Pozostała działalność ,39 138,11% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,60 161,21%

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,52 95,76% , ,27 99,84% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,90 101,29% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,19 101,29% ,76 101,42% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,43 71,24% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,43 101,58% 0310 Podatek od nieruchomości ,06 101,66% 0320 Podatek rolny ,00 132,00% 0340 Podatek od środków transportowych ,37 98,95% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 93,54% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,94 101,72% 0310 Podatek od nieruchomości ,00 102,48% 0320 Podatek rolny ,94 100,76% 0330 Podatek leśny ,00 106,50% 0340 Podatek od środków transportowych ,24 101,90% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,35 103,10% 0370 Opłata od posiadania psów ,94 106,53% 0430 Wpływy z opłaty targowej ,00 101,01% 0500 Podatek od czynności ,54 98,19%

9 0910 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,93 73,47% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,12 100,03% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,14 100,31% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,06 99,77% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,50 99,71% ,96 101,06% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 88,43% 0690 Wpływy z różnych opłat ,71 119,35% 0920 Pozostałe odsetki ,75 100,14% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 70,11% Wpływy z różnych rozliczeń ,41 111,90% 0690 Wpływy z różnych opłat ,88 131,72% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,53 104,46% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych ,26 102,09% ,00 101,80% ,26 108,39% ,55 98,16% ,00 98,02% ,55 101,83% 758 Różne rozliczenia ,86 100,23% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 135,94% Środki na uzupełnienie dochodów gmin Środki na uzupełnienie dochodów powiatów , ,00

10 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe ,86 100,01% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00 100,00% ,86 100,02% Wpływy do wyjaśnienia , Wpływy do wyjaśnienia ,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie ,03 93,93% Szkoły podstawowe ,53 101,05% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat ,00 83,78% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,04 135,05% 0870 Sprzedaż składników majątkowych , Pozostałe odsetki ,72 72,64% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,29 105,04% 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% Szkoły podstawowe specjalne ,66 90,78%

11 0920 Pozostałe odsetki ,66 50,28% Wpływy z różnych dochodów ,00 99,61% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Oodziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 96,20% , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,00% Przedszkola ,20 97,25% 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,00% 0830 Wpływy z usług ,14 95,54% 0920 Pozostałe odsetki ,26 61,63% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,83 110,38% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,97 114,64% ,00 0,00% Gimnazja ,92 100,83% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,23 104,30% 0690 Wpływy z różnych opłat ,80 259,59% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,52 110,32% , Pozostałe odsetki ,89 64,48% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,28 100,60% Licea ogólnokształcące ,16 44,68% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 136,18%

12 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 97,78% , Pozostałe odsetki ,01 91,20% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,48 100,01% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,87 17,26% Szkoły zawodowe ,02 106,89% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 159,83% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,70 127,55% , Pozostałe odsetki ,04 77,58% Wpływy z różnych dochodów ,28 100,00% 0750 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,33 106,91% ,25 101,12% 0830 Wpływy z usług ,63 108,67% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,50 100,00% 0920 Pozostałe odsetki ,91 114,31% Wpływy z różnych dochodów ,04 100,00% 0750 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,10 89,21% ,50 93,87% 0830 Wpływy z usług ,00 80,66% 0920 Pozostałe odsetki ,60 118,70%

13 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne ,39 98,73% 0830 Wpływy z usług ,20 98,90% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,19 65,88% Pozostała działalność ,72 89,29% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,57 85,23% ,27 89,37% , ,00 100,00% ,61 93,08% 851 Ochrona zdrowia ,57 99,85% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,31 100,00% 0920 Pozostałe odsetki ,95 99,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,36 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,40 99,67% ,00

14 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,40 99,67% Pozostała działalność ,86 99,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,86 99,99% 852 Pomoc społeczna ,94 97,88% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,11 100,99% 0920 Pozostałe odsetki ,71 65,97% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,15 101,01% Domy pomocy społecznej ,14 101,36% 0830 Wpływy z usług ,62 103,39% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,10 107,51% 0920 Pozostałe odsetki ,68 95,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,27 99,97% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,47 100,00% Ośrodki wsparcia ,19 102,65% 0830 Wpływy z usług ,03 117,47% 0920 Pozostałe odsetki ,58 79,12% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,12 99,87% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ,22 100,00% , Rodziny zastępcze ,19 103,80% 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,56 998,13%

15 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% ,99 100,00% ,13 102,26% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,38 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,38 100,00% Wspieranie rodziny ,50 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,50 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,94 97,74% 0690 Wpływy z różnych opłat , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Pozostałe odsetki ,54 66,40% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,41 97,83% ,45 111,49% ,34 71,35%

16 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,93 90,05% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 7, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,20 82,53% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,97 98,02% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zwrot dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,25 99,85% ,52 71,77% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,13 95,42% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,73 95,42% 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,40 78,48% Zasiłki stałe ,55 98,12% 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,14 98,22% 2910 Zwrot dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,56 84,79% Ośrodki pomocy społecznej ,61 100,63% 0920 Pozostałe odsetki ,87 127,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,74 100,10% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00%

17 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,41 309,47% 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,34 99,01% ,29 122,11% 0830 Wpływy z usług ,29 138,61% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,74 99,96% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ,98 99,93% , Pomoc dla cudzoziemców ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% Pozostała działalność ,57 78,80% 0830 Wpływy z usług , pozostałe odsetki 0 0 3, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,14 99,68% ,38 10,45%

18 2910 Zwrot dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,00 10,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,98 96,15% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Pozostała działalność ,98 93,97% 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 79,68% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,59 95,35% ,02 81,22% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,44 97,27% Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,64 120,46% 0920 Pozostałe odsetki ,64 120,46% Internaty i bursy szkolne ,27 99,80% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,28 102,31% 0830 Wpływy z usług ,84 99,66% 0920 Pozostałe odsetki ,19 88,84% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,96

19 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów ,53 93,11% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 94,68% dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizacje zadan bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,53 87,71% ,02 99,37% Gospodarka odpadami ,00 100,00% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z usług ,00 100,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,66 99,99% Wpływy z różnych dochodów ,66 99,99% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,93 96,72% 0690 Wpływy z różnych opłat ,93 96,72% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,80 259,58% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,80 259,58% Pozostała działalność ,63 96,28% 0740 Wpływy z dywidend ,00 100,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,30 80,97% Wpływy z różnych dochodów ,33 145,71% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 100,00% ,17 97,91% Teatry ,00 100,00%

20 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Biblioteki ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,00% ,15 96,22% ,36 99,93% 0920 Pozostałe odsetki ,64 99,99% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,15 51,03% Pozostała działalność ,02 99,89% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,02 99,89% 926 Kultura fizyczna ,54 86,68% Obiekty sportowe ,00 74,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 74,00% Instytucje kultury fizycznej ,27 86,69% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,21 72,27% 0830 Wpływy z usług ,08 87,33% 0920 Pozostałe odsetki ,58 158,72% Wpływy z różnych dochodów ,40 34,88% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,52 100,04% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,52 100,04% RAZEM ,38 100,64%

21 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania Rolnictwo i łowiectwo ,54 99,30% Izby rolnicze ,35 92,62% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,35 92,62% Pozostała działalność ,19 100,00% 4430 rożne opłaty i składki ,19 100,00% 020 Leśnictwo ,06 67,81% Nadzór nad gospodarką leśną ,06 67,81% 4300 Zakup usług pozostałych ,06 67,81% 600 Transport i łączność ,65 92,50% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,37 96,46% ,37 96,46% Lokalny transport zbiorowy ,08 99,66% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4390 Opracowanie planu transportu publicznego ,25 75,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00 100,00% Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) ,65 98,08% ,00 100,00% ,18 98,34% ,80 89,14% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00

22 4260 Zakup energii ,71 85,46% 4270 Zakup usług remontowych ,38 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,20 100,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , pozostałe odsetki ,52 99,19% koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,46 100,00% ,22 98,20% ,12 81,97% ,19 99,87% Drogi publiczne gminne ,99 92,25% 4270 Zakup usług remontowych ,27 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,52 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,29 100,00% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,56 89,69% ,94 99,62% ,41 99,39% Pozostała działalność ,41 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,12 98,27% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,29 100,00% 630 Turystyka ,29 67,56% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,29 67,56% ,00 96,91% ,43 80,45% ,86 41,20% ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,30 87,81% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,73 95,63% ,00 100,00%

23 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,73 80,53% ,38 87,96% 4260 Zakup energii ,62 32,99% 4270 Zakup usług remontowych ,57 99,88% 4300 Zakup usług pozostałych ,77 91,26% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,42 79,49% ,74 64,19% ,26 88,15% Pozostała działalność ,19 79,72% 4270 zakup usług remontowych ,92 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 30,26% ,27 96,10% 710 Działalność usługowa ,29 98,63% Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,06 84,00% ,26 99,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 80,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,61 51,59% Zakup usług pozostałych ,19 84,18% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Nadzór budowlany ,23 99,99% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,41 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,22 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 100,00%

24 4120 Składki na Fundusz Pracy ,88 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,78 99,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,33 99,98% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,02 99,92% ,80 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% Cmentarze ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 99,96% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 100,00% ,00 99,96% 720 Informatyka ,35 20,57% Pozostała działalność ,35 20,57% Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98 99,99% ,02 99,90% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 99,92% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 98,84% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,33 99,08% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,75 97,60% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% ,00 100,00% 750 Administracja publiczna ,65 94,08% Urzędy wojewódzkie ,28 94,22% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do ,57 61,04%

25 4010 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 95,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,23 90,46% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,59 87,18% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,70 72,41% 4270 Zakup usług remontowych ,00 96,52% 4300 Zakup usług pozostałych ,16 68,49% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,72 82,64% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 72,50% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 78,33% Starostwa powiatowe ,46 89,34% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,76 78,24% ,19 90,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,73 88,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 70,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,14 92,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 69,06% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,60 72,45% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100,00% , Pozostałe odsetki ,54 10,35%

26 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 8,50% ,00 8,00% ,00 6,33% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,17 89,79% ,94 91,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 75,61% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 24,58% 4410 Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 42,45% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników ,60 95,12% ,29 93,73% ,02 97,99% ,60 99,04% ,20 90,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,61 97,46% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 96,92% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 96,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 92,45% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,54 89,30% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,69 83,10% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,50 70,22% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,26 69,61% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,68 69,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,66 90,28% 4260 Zakup energii ,08 90,96% 4270 Zakup usług remontowych ,38 48,26% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 85,56% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 92,48% 4307 Zakup usług pozostałych ,82 97,52% 4309 Zakup usług pozostałych ,76 88,77% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,49 44,15%

27 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,03 74,67% ,94 88,18% ,04 16,34% ,62 67,80% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,92 92,12% 4410 Podróże służbowe krajowe ,29 78,46% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,83 26,74% 4430 Różne opłaty i składki ,00 65,17% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 95,05% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,54 35,54% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 78,08% ,51 100,00% ,34 100,00% ,88 16,88% 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Kwalifikacja wojskowa ,43 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 99,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,55 99,77% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,78 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,11 99,97% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,98 99,83% , ,35 91,26%

28 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 87,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 42,88% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,21 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 94,67% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,49 74,98% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,72 72,08% 4430 Różne opłaty i składki ,54 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0,00% Pozostała działalność ,36 73,24% dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,01 99,67% ,28 83,41% ,29 83,65% ,29 84,44% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 82,71% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01 82,92% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,54 82,74% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,33 82,86% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,39 82,50% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,70 82,56% 4267 zakup energii ,29 48,76% 4307 Zakup usług pozostałych ,39 58,35% 4309 Zakup usług pozostałych ,30 51,87% 4377 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 0 8 4,14 51,75% 4417 Podróże służbowe krajowe ,93 24,66% 4419 Podróże służbowe krajowe ,46 24,66% 4430 Różne opłaty i składki ,00 93,75% 4580 Pozostałe odsetki ,64 99,99% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,30 62,72% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,58 99,99% ,87 62,57%

29 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,78 99,57% Komendy wojewódzkie Policji ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100,00% Komendy Powiatowe Policji , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 99,98% ,95 100,00% ,94 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 99,99% Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,83 100,00% ,70 100,00% Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby ,56 100,00% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,51 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy ,72 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4220 Zakup środków żywności ,69 99,92% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,80 99,89% 4260 Zakup energii ,94 100,00%

30 4270 Zakup usług remontowych ,07 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,90 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,55 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,78 99,99% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,10 99,98% ,76 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe ,75 99,99% 4430 Różne opłaty i składki ,50 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,70 99,98% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 93,80% Obrona cywilna ,25 95,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 96,92% 4260 Zakup energii ,40 57,08% 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,45 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe ,33 69,43% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% Straż gminna (miejska) ,91 76,53% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,98 93,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,52 68,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,41 56,79% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 30,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 26,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00%

31 75495 Pozostała działalność ,96 97,63% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,15 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,54 95,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,92 99,20% 4430 różne opłaty i składki ,00 70,73% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 83,20% , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,08 99,35% 757 Obsługa długu publicznego ,61 83,54% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,61 83,54% ,61 83,54% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,79 98,03% Szkoły podstawowe ,88 95,52% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 99,98% ,60 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 99,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,38 99,81% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,20 99,99% 4260 Zakup energii ,29 99,98% 4270 Zakup usług remontowych ,41 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 99,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,67 99,93%

32 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,92 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe ,51 99,87% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,92 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,68 98,23% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,42 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 73,23% Szkoły podstawowe specjalne ,04 99,79% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% ,98 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,29 99,92% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,89 99,96% 4220 Zakup środków żywności ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,75 96,96% 4410 Podróże służbowe krajowe ,94 90,63% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 96,20% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,28 99,91% ,40 99,50% ,22 99,91%

33 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60 99,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,34 99,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,19 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,67 99,82% 4260 Zakup energii ,89 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,44 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,20 100,00% Przedszkola ,14 99,25% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 98,03% ,00 92,94% ,13 99,94% ,29 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 99,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,49 99,65% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,88 99,97% 4220 Zakup środków żywności ,89 96,77% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,45 99,85% 4260 Zakup energii ,65 99,87% 4270 Zakup usług remontowych ,49 99,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,87% 4300 Zakup usług pozostałych ,56 99,58% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,40 99,39% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,30 99,96% ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,97 99,03% 4420 podróze służbowe zagraniczne ,84 99,96%

34 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,29 100,00% ,50 98,48% ,46 96,42% ,55 100,00% Gimnazja ,09 99,97% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% ,00 100,00% ,80 99,92% ,87 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,70 99,62% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,98 100,00% 4260 Zakup energii ,72 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,90 99,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,16% 4300 Zakup usług pozostałych ,34 99,87% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,58 99,97% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,83 99,52% 4410 Podróże służbowe krajowe ,70 99,06% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,89 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,13 99,99% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% Gimnazja specjalne ,12 99,61% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00%

35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,99 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,28 99,49% 4410 Podróże służbowe krajowe ,22 93,61% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 90,44% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% Dowożenie uczniów do szkół ,01 80,07% 4300 Zakup usług pozostałych ,01 80,07% Licea ogólnokształcące ,34 99,57% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 99,17% ,00 98,94% ,40 99,91% ,13 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,33 99,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 99,86% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,45 99,97% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,49 99,99% 4260 Zakup energii ,66 99,96% 4270 Zakup usług remontowych ,16 99,92%

36 4280 Zakup usług zdrowotnych ,24 99,41% 4300 Zakup usług pozostałych ,75 99,83% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,04 99,99% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,66 99,99% , Podróże służbowe krajowe ,05 99,79% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,76% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,72 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,04 96,36% Szkoły zawodowe ,38 98,94% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 93,66% ,00 99,78% ,08 99,99% ,04 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 99,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,84 99,39% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,90 99,98% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,18 99,96% 4260 Zakup energii ,46 99,99% 4270 Zakup usług remontowych ,65 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,76 99,81% 4300 Zakup usług pozostałych ,97 99,90% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,05 99,58% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,75 98,72%

37 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,08 99,96% 4410 Podróże służbowe krajowe ,84 99,98% 4430 Różne opłaty i składki ,65 99,98% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 98,66% Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% ,71 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,14 98,86% Szkoły zawodowe specjalne ,90 99,10% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,93 99,98% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,66 99,72% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,32 99,71% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 80,02% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 100,00%

38 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,14 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,24 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,44 99,94% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,93 100,00% 4430 pozostałe opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,98 99,19% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,88 99,84% ,44 98,76% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21 99,66% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,71 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,94 99,99% 4260 Zakup energii ,09 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,09 99,86% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,77 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe ,36 99,92% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00%

39 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,71 74,77% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,65 98,57% 4300 Zakup usług pozostałych ,22 67,25% 4410 Podróże służbowe krajowe ,84 79,73% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 99,89% Stołówki szkolne i przedszkolne ,07 98,98% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 99,91% ,70 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,30 99,60% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 99,97% 4220 Zakup środków żywności ,84 97,85% 4260 Zakup energii ,42 99,94% 4270 Zakup usług remontowych ,60 99,97% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,34 99,99% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,02 99,28% ,06 100,00% ,00 100,00% Pozostała działalność ,98 89,91% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 68,35% , ,93 95,78% ,30 95,27% 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 93,36% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 92,77% 4123 Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy ,60 79,21%

40 4129 Składki na Fundusz Pracy ,10 91,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,22 83,90% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,54 82,35% 4213 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia ,54 62,91% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,53 72,37% 4227 Zakup środków żywności ,33 67,40% 4229 Zakup środków żywności ,66 67,41% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,28 89,74% ,97 89,14% 4300 Zakup usług pozostałych ,65 97,00% 4303 Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,91 90,30% 4309 Zakup usług pozostałych ,90 89,33% Opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,41 79,94% ,73 79,99% 4423 Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4429 Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00% 4437 Różne opłaty i składki ,45 24,38% 4439 Różne opłaty i składki ,55 24,38% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 98,92% ,00 100,00% ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki ,06 99,96% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,36 100,00% ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,62 93,10% ,61 93,10%

41 803 Szkolnictwo wyższe ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 100,00% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia ,74 72,07% Zwalczanie narkomanii ,00 0,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,34 70,71% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 89,99% ,00 95,74% ,00 57,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 98,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,54 97,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,62 44,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41 66,33% 4220 Zakup środków żywności ,43 99,90% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,86 69,85% 4300 Zakup usług pozostałych ,68 71,28% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 41,38% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,40 99,67% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,40 99,67% Pozostała działalność ,00 100,00% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna ,53 97,68% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,07 98,10%

42 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% ,80 99,95% 3110 Świadczenia społeczne ,66 83,22% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,30 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,96 99,99% 4220 Zakup środków żywności ,53 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,60 99,99% 4260 Zakup energii ,02 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,08 99,99% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,40 99,91% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,26 99,91% ,13 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,55 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,30 99,98% ,00 100,00% Domy pomocy społecznej ,47 99,70% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86 100,00% ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,83 100,00%

43 4120 Składki na Fundusz Pracy ,93 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 91,14% 4220 Zakup środków żywności ,46 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,93 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,06 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,95 100,00% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,81 99,36% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 100,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,89 99,98% ,32 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe ,40 99,97% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,33 99,87% ,00 100,00% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych ,76 100,00% Ośrodki wsparcia ,73 99,40% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,90 98,49% ,68 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 98,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,62 90,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,62 100,00% 4220 Zakup środków żywności ,54 99,99% 4260 Zakup energii ,59 99,49% 4270 Zakup usług remontowych ,00 99,80%

44 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 80,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,05 93,85% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,01 95,92% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,51 91,98% ,42 99,77% 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 99,70% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,46 97,15% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% Rodziny zastępcze ,33 98,87% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,04 99,82% 3110 Świadczenia społeczne ,95 99,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 95,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,69 99,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,17 96,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,39 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii ,64 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,07 100,00% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,16 98,80% ,57 99,97% ,86 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe ,80 99,97% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00%

45 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,38 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% Wspieranie rodziny ,50 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 100,00% Składki na Fundusz Pracy ,68 99,98% 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 97,21% ,34 71,35% 3110 Świadczenia społeczne ,07 98,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 90,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,70 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77 82,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,13 76,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,72 25,48% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,03 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,97 74,87% 4410 Podróże służbowe krajowe ,10 14,22% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 100,00% , Pozostałe odsetki ,01 58,54%

46 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,60 93,38% ,00 46,13% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,94 90,05% ,52 71,77% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,42 90,16% 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,85 96,15% ,40 78,48% 3110 Świadczenia społeczne ,83 96,16% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,62 94,31% Dodatki mieszkaniowe ,80 97,30% 3110 Świadczenia społeczne ,94 99,03% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,86 43,68% ,00 0,00% Zasiłki stałe ,70 98,12% 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,56 84,79% 3110 Świadczenia społeczne ,14 98,22% Ośrodki pomocy społecznej ,24 98,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,81 98,68% 3110 świadczenia społeczne ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 99,02%

47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 98,81% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,77 91,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,60 87,45% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,71 97,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 83,17% 4300 Zakup usług pozostałych ,18 98,33% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,48 97,49% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,09 97,62% ,60 98,71% 4410 Podróże służbowe krajowe ,44 99,99% 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99,42% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 41,67% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,02 94,78% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 64,38% ,34 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45 89,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 90,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,01 82,31% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 78,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,92 98,67% 4260 Zakup energii ,82 83,87% 4270 Zakup usług remontowych ,67 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 71,43% 4300 Zakup usług pozostałych ,46 95,69% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,44 66,56% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00%

48 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,21 84,97% ,44 98,33% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 92,44% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 97,54% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,99 52,66% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,07 98,73% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,66 97,25% ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,86 97,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,65 72,81% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 99,64% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 63,36% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 90,60% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 27,00% Pomoc dla cudzoziemców ,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00 100,00% Pozostała działalność ,43 93,81% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% ,00 10,00% ,41 93,59% 3110 Świadczenia społeczne ,90 92,93% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,10 94,12%

49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 99,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,66 82,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,01 98,14% 4260 Zakup energii ,06 87,89% 4270 Zakup usług remontowych ,00 89,33% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 19,79% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 92,84% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,18 68,27% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 99,25% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,55% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,08 97,28% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,82 99,12% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,82 96,60% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% ,80 91,66% ,92 94,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 91,32% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,25 91,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,02 91,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 92,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,46 85,38% 4260 Zakup energii ,26 60,78% 4300 Zakup usług pozostałych ,68 87,81% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,07 43,89% ,45 75,77% 4410 Podróże służbowe krajowe ,60 68,66%

50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% ,00 0,00% Powiatowe urzędy pracy ,00 100,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00% Pozostała działalność ,46 95,92% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,41 88,11% 3119 Świadczenia społeczne ,00 100,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% ,01 100,00% ,28 85,74% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 99,99% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,60 95,47% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 81,26% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 97,98% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,20 99,05% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,64 84,40% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,35 56,14% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,73 92,86% 4129 Składki na Fundusz Pracy ,91 79,34% 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0,00% 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 81,97% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe ,20 71,48% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe ,80 60,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,78 96,65% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia ,42 89,72% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,22 76,41% 4267 Zakup energii ,97 78,57% 4269 Zakup energii ,24 66,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 72,00% 4287 Zakup usług zdrowotnych ,13 57,12% 4289 Zakup usług zdrowotnych ,87 48,45% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 93,36% 4307 Zakup usług pozostałych ,21 97,33%

51 4309 Zakup usług pozostałych ,64 82,66% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,12 99,96% ,55 85,58% ,08 97,54% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 100,00% ,60 99,74% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,32 97,80% Świetlice szkolne ,60 99,83% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 99,76% ,96 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,09 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,63 99,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,34 99,42% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,26 99,96% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,50 99,07% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe pracowników ,36 99,68% ,74 100,00% ,53 98,69% ,68 98,63% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,48 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,84 98,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,27 98,76%

52 Zakup materiałów i wyposażenia ,30 99,77% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 99,66% ,00 100,00% ,25 99,94% ,25 99,34% ,48 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,85 99,89% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,34 96,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 100,00% 4260 Zakup energii ,18 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 86,46% 4300 Zakup usług pozostałych ,27 99,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,02 99,74% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,18 99,93% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% Internaty i bursy szkolne ,49 99,89% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,00% ,27 99,94% ,79 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,64 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,08 99,72% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,36 100,00% 4220 Zakup środków żywności ,00 99,60% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,66 99,96%

53 4260 Zakup energii ,24 99,97% 4270 Zakup usług remontowych ,33 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 96,82% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 99,46% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,82 99,36% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,73 99,37% ,90 99,73% 4410 Podróże służbowe krajowe ,70 99,78% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 90,63% ,67 99,53% ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów ,53 94,29% 3240 Stypendia dla uczniów ,00 95,81% Inne formy pomocy dla uczniów ,53 87,53% Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92 75,94% ,00 47,40% ,00 100,00% ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,37 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,92 99,97% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,63 90,80% ,00 100,00%

54 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 48,90% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 40,53% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 97,28% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 71,09% ,00 100,00% ,74 98,13% Gospodarka odpadami ,19 95,77% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 98,85% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 89,34% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,59 75,60% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,78 98,24% 4300 Zakup usług pozostałych ,41 96,15% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 95,85% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% ,00 100,00% Oczyszczanie miast i wsi ,58 99,95% Zakup usług pozostałych ,58 99,95% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,00% Schroniska dla zwierząt ,25 98,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 98,89% Oświetlenie ulic, placów i dróg ,72 99,89% 4260 Zakup energii ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych ,87 100,00% Zakup usług pozostałych ,61 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,24 98,63% ,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00% Pozostała działalność ,00 97,74% 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 30,61%

55 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 0,00% ,00 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne ,40 99,99% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97,40% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,68 98,35% 4260 Zakup energii ,26 83,77% 4300 Zakup usług pozostałych ,66 85,43% Różne opłaty i składki ,00 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 99,60% ,31 99,59% Teatry ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00% 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 99,67% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 99,99% ,00 91,96% ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00% Biblioteki ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00% Muzea ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,00%

56 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 100,00% ,77 91,83% ,00 100,00% 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych ,77 100,00% Zakup usług remontowo konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,00% ,00 100,00% Pozostała działalność ,54 98,83% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 94,97% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,04 97,96% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 97,53% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , Kultura fizyczna ,78 93,48% Obiekty sportowe ,20 95,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99,63% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,52 87,97% 4260 Zakup energii ,73 99,36% 4300 Zakup usług pozostałych ,25 98,18%

57 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,20 95,84% 4410 Podróże służbowe krajowe ,50 99,72% Instytucje kultury fizycznej ,54 93,27% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,53 80,63% 3050 zasadzone renty ,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,30 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 97,36% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,31 94,16% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 88,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,12 82,20% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,41 88,57% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,97 71,09% 4260 Zakup energii ,32 87,52% 4270 Zakup usług remontowych ,15 59,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 74,71% 4300 Zakup usług pozostałych ,76 84,58% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,65 95,88% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,79 81,18% ,69 89,22% 4410 Podróże służbowe krajowe ,37 46,80% 4430 Różne opłaty i składki ,43 62,34% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,34 95,67% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,95% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,43 99,59% ,32 72,12% ,21 76,22% ,12 95,11% Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 100,00%

58 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,00% Pozostała działalność ,04 87,30% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ,00 88,91% ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,21 97,70% 4270 zakup usług remontowych ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,05 96,88% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego RAZEM ,78 17,62% , ,81 95,96%

59 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 2013 r. Dział Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,19 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,44 94,00% 710 Działalność usługowa ,23 96,94% 750 Administracja publiczna ,13 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,66 100,00% 851 Ochrona zdrowia ,40 99,67% 852 Pomoc społeczna ,44 97,83% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100,00% RAZEM ,49 98,47%

60 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków z zakresu zadań rządowych i zleconych za 2013 r. Dział Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. Wykonanie na r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,19 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,44 62,81% 710 Działalność usługowa ,23 96,94% 750 Administracja publiczna ,13 100,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,66 100,00% 851 Ochrona zdrowia ,40 99,67% 852 Pomoc społeczna ,44 97,83% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100,00% RAZEM ,49 98,35%

61 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Plan Dochody budżetu państwa wykonanie za 2013 r. przekazane na dochody miasta , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 387, ,35 21, ,28 9, ,59 0, ,48 11, ,75 153, ,75 153, ,00 0, , , , zal , , fun , , ,97 667, ,84 667, ,13 0,51 RAZEM , ,66

62 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie planu rzeczowo - finansowego wydatków inwestycyjnych na dzień r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na r Plan na r. Wykonanie na r. W tym wydatki które nie wygasają z upływem 2013 roku Wykonanie na w % Transport i Łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , , ,00 90,10% , , , ,00 96,46% 6050 Targowisko miejskie , , , ,00 97,18% 6050 Budowa Centrum Handlowo- Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów w Łomży , , , ,00 41,82% Lokalny transport zbiorowy , , , ,34% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (przygotowanie dokumentacji). Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina II etap. Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży II etap udział środków UE , , , ,34% , , , ,00 87,23% , , , ,00 97,41% , , , , ,00 83,55% , , ,00 45,00% , , ,97% 6059 wkład własny , , , ,00 99,87% Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap , , , ,00 95,81% 6057 udział środków UE , wkład własny , , , ,00 95,81% 6050 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży , ,56 100,00%

63 ulpiłsudskiego, Al Legionów i Spokojna 6050 N 6050 Przebudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi powiatowej nr 2605B - ul. Poznańska. Przebudowa ciągu ulic: Giełczyńska (dp Nr 2599B) i Rządowa (dp Nr 2606B) na odcinkach przyległych do Starego Rynku w Łomży Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE. Budowa ul. Akademickiej - II etap , , , ,93% , , , ,71% , , , ,00 90,12% , , , ,00 88,01% , , , ,00 100,00% 6050 Budowa ul. Zamiejskiej , , , ,98% 6050 Budowa ul. Miodowej , , , ,12% 6050 Budowa ul. Wąskiej , , , ,75% 6050 Budowa ul. Przemysłowej , , , ,00% 6050 Budowa ul. Sosnowej , , , ,27% 6050 Budowa ul. Kamiennej , , ,00% 6050 Budowa ul. Poprzecznej , , , ,04% 6050 Budowa ul. Piwnej , , , ,00 96,48% 6050 Budowa ul. Kanarkowej , , , ,00 100,00% 6050 Modernizacja chodników i dróg dojazdowych , , , ,35% 6050 Modernizacja Śniadeckiego , , ,84% Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na r. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap , , , ,00 68,39% , , , ,22% 6057 udział środków UE , , , ,62% 6059 wkład własny , , , ,39% ,00,00 0 0,00% Pozostała działalność , , , ,00% N 6050 Lokalne inicjatywy inwestycyjne , , , ,00% 630 Turystyka , , , ,00 51,55% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej , , , ,00 51,55% , , , ,06% 6057 udział środków UE , , ,00% 6059 wkład własny , , ,00 100,00% , ,09 93,78% Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią , , ,73%

64 6050 wkład własny , , ,78% 6057 udział środków UE , , ,10% 6059 wkład własny ,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 85,94% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM. Rozbudowa budynku socjalnoadminstracyjnego Zpi UO w Miastkowie Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,53% , , , ,00% , , ,08% , , , ,00 88,15% 6060 Zakup gruntów , , , ,00 88,15% Pozostała działalność , , , ,00 79,66% 6050 Budowa budynku komunalnego , , , ,00 30,26% Rewitalizacja budynków komunalnych. Rewitalizacja budynków komunalnych. Roboty w budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża. Roboty w budynkach będących 100% własnością Miasta Łomża , ,00% , , ,56% , ,00% , , ,84% 710 Działalność usługowa , , , ,96% Pozostała działalność , , , ,96% 6010 Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża , , , ,96% Pozostała działalność , , ,00 15,00% Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa- udział UE Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa-udział U E Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa-wkład własny Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -cz II administracja samorządowa-wkład własny , ,00% #DZIEL/0! #DZIEL/0! , , ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , , , ,87% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00%

65 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. - wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w woj.podlaskim - cz.ii, administracja samorządowa. Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap , ,00% , , , ,00% 6057 udział środków UE , , , ,00% 6059 udział krajowy , , , ,00% Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap , ,00% 6057 udział środków UE , ,00% 6059 udział krajowy , ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. Opracowanie strategii: Cyfryzacji Miasta Łomża do 2020 r., Promocji Gospodarczej Łomży do 2020 r. i Programu Rewitalizacji Łomży do 2020 r , , , ,88% , , ,00% 6060 Zakupy inwestycyjne U M , , ,88 19,10% Pozostała działalność , , ,76% Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ,00 0 0,00% 6067 udział środków UE , , ,99% 6069 udział środków krajowych ,00 703, ,57% ,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne , , , ,88% Komendy Powiatowe Policji , ,00% Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP , ,00% , , , ,80% , , , ,80% Pozostała działalność , , , ,72% Budowa miasteczka ruchu drogowego , , ,00% 6050 wkład własny 5 000, , ,00% 6057 udział środków UE , ,00% 6059 udział krajowy , ,00% Wykonanie instalacji radiowęzłowej w ZSTi O nr 4 Zakup licencji na potrzeby monitoringu miasta , , ,84% , , ,35% 801 Oświata i wychowanie , , , ,00 83,16%

66 80101 Szkoły Podstawowe , , , ,00 73,23% Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży SP 10 i PG nr 2. Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej nr 10. Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 9. Wykonanie dokumentacji drogi ewakuacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7. Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy SZ 7 Modernizacja nagłośnienia sali sportowej przy SZ P Nr , , , ,36% , , , ,45% , , , ,40% , , ,00% , , ,00 45,92% , , ,08% Szkoła Podstawowa Specjalna , , , ,37% 6050 Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Specjalnych , , , ,20% 6060 Zakup kuchni gazowej -Z Sz S , , ,00% Przedszkola , , , ,69% Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji pionu żywieniowego w Przedszkolu Publicznym Nr 10. Wykonanie ciągów pieszo jezdnych i bramy wjazdowej na teren Przedszkola Publicznego Nr 9. Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w Przedszkolu Publicznym Nr 15. Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Nr 2. Wykonanie ścianki działowej PP nr 5 Przedszkole przyjazne dzieciom niepełnosprawnym PP 14 Modernizacja instalacji odgromowej oraz podłóg w PP nr 2 Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli Nr PP 1,4,8 Zakup patelni elektronicznej i zmywarki PP Nr 2 Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw Ppnr 10 Zakup pieca konwencyjnoparowego PP nr , , , ,40% , , , ,46% , , , ,00% , ,00% , , ,00% , , ,94% , , ,00% , , ,87% , , ,00% , , ,98% , , ,00% Gimnazja , , ,00% Modernizacja budynku PG Nr , , ,00% Licea Ogólnokształcące , , , ,00 96,36%

67 Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Modernizacja instalacji wodnokanalizacyjnej w budynku III LO. Modernizacja dachu i obróbek blacharskich w budynku II LO. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I L O w Łomży , , , ,00 100,00% ,00% , , , ,59% , , , ,61% , , ,00 93,22% Szkoły Zawodowe , , , ,86% 6050 Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących , , , ,86% 6067 udział środków UE ,00% 6069 udział krajowy ,00% Pozostała działalność , , , ,10% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z Sz D i G Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z Sz D i G Projekt unijny "Bezpieczna żywność od pola do stołu" realizowany przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,10% , , ,10% , ,00% , , , ,55% Internaty i bursy szkolne , , , ,55% 6050 Wykonanie parkingów i ciągów komunikacyjnych na terenie Bursy Szkolnej Nr , , , ,39% Modernizacja i doposażanie pionu żywieniowego BSZ nr 2 Zakupy inwestycyjne r Bursa Szkolna nr 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00% , , ,00% , , , ,00 96,09% Gospodarka odpadami , , ,15% Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin- udział środków UE Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów opracowanie dokumentacji Budowa punktu Selektywnej zbiórki Odpadów opracowanie dokumentacji , ,00% , ,00% , ,00%

68 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,63% 6050 Budowa punktów oświetleniowych przy ulicach: M.C Skłodowskiej, Giełczyńskiej, Sadowej oraz sięgacza od ul. Spokojnej do ul. Żabiej , , , ,63% Pozostała działalność , , ,00 99,60% Hala Targowa przy Starym Rynku- opracowanie dokumentacji technicznej Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im Jana Pawła II Pielgrzyma Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100,00% , , ,00 98,76% , , , ,00 99,43% Teatry , , ,00% Zakup busa dla Teatru Lalki i Aktora w Łomży Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży , , ,00% , , , ,00 99,29% , , , ,00 99,99% 6220 Zakup fortepianu , , ,96% Muzea , , , ,00% 6220 Zakup wyposażenia wystaw do Muzeum Północno Mazowieckiego w Łomży , , , ,00% 926 Kultura fizyczna , , ,79% Instytucje kultury fizycznej , , ,79% Wykonanie przyłącza Energetycznego do Białego Orlika na ul Katyńskiej 3 w Łomży ( MOSiR) Remont i wymiana płotu przy Stadionie Miejskim w Łomży , , ,76% , , ,44% 6060 Zakup sondy pomiarowej chloru , , ,11% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (MOSIR) , , ,91%

69 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Informacja finansowa z wykonania planu rzeczowo-finansowego wydatków niewygasłych z roku 2012 w\g stanu na r. Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Paragraf Plan Na 2013 r. Poniesione wydatki w okresie od Wyk % na r. Zwrot środków na dochody WYDATKI INWESTYCYJNE Dział ,37 39,90% ,63 Rozdział ,10 29,07% ,90 Targowisko miejskie Budowa hali targowej,wiaty targowiska miejskiego oraz infrastruktury z nimi związanej ,10 29,07% ,90 Rozdział ,22 50,54% ,78 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i budowę ulicy Zawadzkiej na odcinku od skrzyżowania (rondo) z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Szosa do Mężenina- kwota zł do r ,00 0,00% , ,00 0,00% ,00 - wykonanie dokumentacji zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. "Narew" w Łomży kwota zł do r ,91 100,00% 0,09 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina II etap - opracowania dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego - odcinki 1, 2, kwota zł do r. - umowa z PGE Dystrybucja o/białystok na zwiększenie mocy zasilania oświetlenia w ul. Szosa do Mężenina zł do r. Budowa ciągu pieszego i rowerowego przy ul. Wojska Polskiego ,00 0,00% , ,00 96,81% 6 765, ,00 0,00% 6 400, ,31 99,94% 1,69 Rozdział ,05 68,77% ,95 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE - wykonania dokumentacji na przebudowę ul. Przykoszarowej do dnia r zł do r ,05 134,60% , ,00 100,00% 0,00

70 - wykonanie dokumentacji na ul. Browarną oraz wykonanie dokumentacji na most na rzece Łomżyczka w ciągu ul. Browarnej kwota zł do r ,00 95,81% 7 380,00 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej kwota zł do r ,00 0,00% ,00 - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Osiedla Wschód w rejonie ul. Wąskiej kwota zł do r. - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic: Sosnowej, Poprzecznej, Miodowej, Wąskiej i sięgacza ul. Spokojnej kwota do r ,00 0,00% , ,00 100,00% 0,00 - wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę ulicy Akademickiej na odcinku od ronda w ciagu ulicy Spokojnej do istniejącej nawierzchni kwota zł do r. - przebudowa linii SN 15 kv w rejonie ulicy Turkusowej kwota zł do r. - wykonanie aktualizacji projektowej na przebudowę ulicy Piwnej kwota do r. Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych II etap - prace studyjno - koncepcyjne dot. przygotowania terenów inwestycyjnych, opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie tych terenów oraz przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie pozwoleń na wykonanie robót ujętych w dokumentacjach - kwota zł do r. Modernizacja ul.krzywe Koło, w tym schody i oświetlenie przygotowanie dokumentacji technicznej - opracowanie dokumentacji technicznej kwota zł do r ,00 100,00% 0, ,00 100,00% 0, ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , ,00 0,00% 0,00 Modernizacja ul. Śniadeckiego ,05 81,43% ,95 - wykonanie robót drogowych i przebudowę kolidujących urządzeń energetycznych ,00 0,00% 0,00 Dział ,08 99,98% 10,92 Rozdział ,08 99,98% 10,92 Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią Wydatki niekwalifikowane - obiekt małej architektury mostku kwota zł do r. - wykonanie badań ratunkowych archeologicznych kwota zł do r. Udział krajowy ,00 0,00% 0, ,70 99,99% 1, ,00 100,00% 0,00

71 - zagospodarowanie przyrodnicze terenu bulwarów - kwota zł do r ,38 99,95% 9,62 Rozdział ,00 100,00% 0,00 Domek pastora w Łomży centrum aktywności turystycznej i kulturalnej Umowa 76/2012 na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznej robót ,00 100,00% 0,00 Dział ,00 0,00% ,00 Rozdział ,00 0,00% ,00 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku komunalnego Opracowanie w/w dokumentacji technicznej oraz przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej ,00 0,00% ,00 Dział ,00 0,00% ,00 Rozdział ,00 0,00% ,00 Park Przemysłowy Łomża I etap Opracowanie dokumentacji projektowej Parku Przemysłowego Łomża I etap Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości ,00 0,00% ,00 Dział ,00 38,25% ,00 Rozdział ,00 38,25% ,00 Remont istniejącego pomieszczenia Nr 1 ( parter ) - sali operacyjnej Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży zł Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża zł ,00 100,00% 0, ,00 0,00% ,00 Dział ,39 74,33% ,61 Rozdział ,00 20,24% ,00 Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe (SP Nr 10, PG Nr 2) kwota zł do r ,00 20,24% ,00 Rozdział ,39 91,09% ,61 Remont i modernizacja ZSO ( I LO ) wykonanie robót elektrycznych oraz dodatkowe roboty branży budowlanej i na oświetlenie, kwota zł do r ,89 99,91% 482,11 Opracowanie dokumentacji technicznych na boiska sportowe ( ZSMiO, ZSWiO ) kwota zł na okres do r ,00 22,56% ,00 Opracowanie dokumentacji technicznej Sali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki 3 w Łomży kwota zł do r ,50 98,50% 1 291,50 Rozdział ,00 0,00% ,00

72 Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków szkół, przedszkoli oraz parkingów przy przedszkolach - opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków przedszkoli: PP nr 1, PP nr 4 i PP nr 8 - kwota zł do r. - wykonanie zasilania oświetlenia parkingu przy przedszkolu nr 2 - kwota zł do r ,00 0,00% 0, ,00 0,00% , ,00 0,00% 2 650,00 Dział ,93 100,00% 0,07 Rozdział ,93 100,00% 0,07 Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej Nr ,93 100,00% 0,07 Dział ,37 32,57% ,63 Rozdział , ,00 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomża i okolicznych gmin etap I ,00 30,99% ,00 Rozdział ,37 99,81% 194,63 Przebudowa napowietrznej linii energetycznej SN 15KV w pobliżu ronda przy ul. Spokojnej ,37 99,81% 194,63 Rozdział ,00 0,00% ,00 Hala targowa przy starym Rynku opracowanie dokumentacji technicznej Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma ,00 0,00% , ,00 0,00% ,00 Dział ,00 0,00% ,00 Rozdział ,00 0,00% ,00 Aktualizacja dokumentacji Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży ,00 0,00% ,00 Razem inwestycyjne ,14 43,90% ,86 WYDATKI BIEŻĄCE Dział ,00 18,63% ,00 Rozdział ,00 18,63% ,00 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Polnej, Łukasińskiego VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 5/WAB/11 z dnia r zł ,00 100,00% 0,00 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łomża Umowa o dzieło nr 3/WAB/11 z dnia r zł ,00 100,00% 0,00

73 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, określonych jako Obszar P1 V i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 2/UA/08 z dnia r zł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża II etap opracowania zgodnie z umową nr 6/UA/09 z dnia r zł ,00 0,00% , ,00 0,00% ,00 Dział ,00 100,00% 0,00 Rozdział ,00 100,00% 0,00 Monitorowanie oraz sporządzenie raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego przedsięwzięcia Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży ,00 0,00% 0,00 - Umowa na opracowanie raportu osiągnięcia efektu ekologicznego wynikającego z wykonanej termomodernizacji placówek oświatowych ( SP nr 2,4,5,9 ) - kwota zł do r. - Umowa na weryfikację raportu osiągnięcia efektu ekologicznego sporządzonego w związku z wykonaną termomodernizacją placówek oświatowych ( SP nr 2,4,5,9 ) - kwota zł do r ,00 100,00% 0, ,00 100,00% 0,00 Dział ,00 100,00% 0,00 Rozdział ,00 100,00% 0,00 Stypendia Prezydenta Miasta ,00 100,00% 0,00 Dział ,00 100,00% 0,00 Rozdział ,00 100,00% 0,00 Remont auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ,00 100,00% 0,00 Dział ,00 100,00% 0,00 Rozdział ,00 100,00% 0,00 Sporządzanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu związanego z wykonaniem instalacji solarnej na potrzeby Pływalni nr 1 Sporządzenie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu w związku z wykonaną instalacją solarną ,00 100,00% 0,00 Razem bieżące ,00 88,76% ,00 Razem wydatki niewygasające ,14 46,05% ,86

74 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu na r. Lp. Treść Klasyfikacja budżetowa r r. Wykonanie r. Przychody ogółem , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Pozostałe przychody z prywatyzacji Nadwyżki z lat ubiegłych Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy ,00 Rozchody ogółem ,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki i kredyty Przelewy na rachunki lokat Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych

75 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania lub podmiot dotacje na 2013 r. wykonanie na r. % wykonania celowa podmiotowa przedmiotowa Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży ,00 100,00% ,18 98,34% ,00 100,00% ,73 80,53% ,27 96,10% Starostwo Powiatowe ,00 100,00% Starostwo Powiatowe ,00 100,00% Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości Dotacje przekazane do realizacji zadań przeciw alkoholizmowi Warsztaty Terapii Zajęciowej Marianowo Powiatowy Urząd Pracy w Łomży Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Teatr Lalki i Aktora w Łomży Teatr Lalki i Aktora w Łomży ,00 100,00% ,00 89,99% ,82 96,60% ,00 100,00% ,00 30,61% ,00 100,00% ,00 100,00%

76 Filharmonia Kameralna w Łomży Filharmonia Kameralna w Łomży Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży ,00 100,00% ,00 91,96% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży Prace remontowe i konserwatorskie zabytków Dotacja dla samorządowej jednostki kultury Dotacje przekazane do realizacji dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,00% ,00 0,00% ,00 94,97% ,00 100,00% RAZEM ,00 99,04%

77 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania lub podmiot dotacja wykonanie na r. % wykonania celowa podmiotowa przedmiotowa Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Niepubliczne Przedszkole Katolickie Zgromadzenia Sióstr Służek Naj. Maryi Panny Niepokalanej w Łomży ul. Radziecka 4 Niepubliczne Przedszkole"Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Słoneczko" w Łomży ul. Spółdzielcza 74 Niepubliczne Przedszkole "Kubuś Puchatek" Publiczne Przedszkole TWP Pinokio Gimnazjum /młodzież/ ul. Wojska Polskiego 113 Gimnazjum im. Jańskiego w Łomży Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego /publiczne/ Łomża ul. Sadowa 12 II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113 II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W. Polskiego 113 Uzupełniające LO d)dorosłych ul.ciepła ,00 96,91% ,00 93,63% ,00 99,56% ,00 100,00% ,00 83,73% ,00 92,94% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 98,78% ,00 100,00% ,00 100,00% LO im. B. Jańskiego ,00 100,00% III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49 IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49 Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb. Gimnazjum Polna 40A ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 99,63%

78 Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A Katolickie LO im.kard. Stefana Wyszyńskiego /szkoła publ./ Łomża ul. Sadowa 12 Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/ Akademickie Liceum Ogólnokształcące /młodzież/ Liceum Ogólnokształcace Żak Zasadnicza Szkoła Zawod. /dzienna/ Łomża ul. Wojska Polskiego 113 Technikum w Łomży ul. Wojska Polskiego 113 /młodzież// dzienna/ Policealna Szkoła d/dorosłych Zasadnicza Szkoła Zawod. /publiczna/ Łomża ul. Ciepła 22 Technikum dzienne ZDZ w Łomży ul. Studencka 11 Policealne Studium Farmaceutyczne Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP Zaoczne Uzupełniające Technikum Budowlane d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59 Zaoczne Uzupełniające Technikum d/dor. Łomża ul. Mickiewicza 59 Policealne Studium Administracji d/dorosłych Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.łomża Al. Legionów 49 Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49 Policealna Szkoła Prawno- Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Prywatna Szkoła Policealna d dorosłych "Twoja Szkoła" Polna 40A Akademicka Szkoła Poonadgimnazjalna ul Studencka ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 70,47% ,00 99,34% ,00 95,36% ,00 99,76% ,00 100,00% ,00 96,08% ,00 99,78% ,00 100,00% ,00 81,02% ,00 73,74% ,00 99,76% ,00 99,99% ,00 99,79% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 97,12% ,00 99,09% ,00 99,32% ,00 99,91%

79 Akademicka Szkoła Policealna przy PWSIiP Akademicka Szkoła Policealna dla dorosłych dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych Warsztaty Terapii Zajęciowej BONA Katolicka Bursa Szkolna d/młodz. Męskiej ul.jana Pawła II 1 Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Niepublicznym Przedszkolu"Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych ,00 99,85% ,00 99,69% ,00 0,00% ,00 95,74% ,00 57,39% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 47,40% ,00 0,00%

80 dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych dotacja celowa z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 88,91% Ogółem ,46%

81 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2013 r. Część opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok 39

82 40

83 I. Informacje ogólne Budżet miasta Łomża na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr 283/XXXII/12 Rady Miejskiej Łomży i przewidywał: - dochody budżetowe złotych, - wydatki budżetowe złotych. W okresie 2013 roku wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła : - dochody budżetowe złotych, - wydatki budżetowe złotych. Planowany budżet miasta został: - zmniejszony po stronie dochodów o kwotę złotych co stanowi zmniejszenie o 3,06 % w stosunku do pierwotnie przyjętej wielkości, - zmniejszony po stronie wydatków o kwotę złote co stanowi zmniejszenie o 3,54 % w stosunku do pierwotnego planu. Na zmianę planowanego budżetu po stronie dochodów budżetowych miały wpływ: 1. Dochody własne uległy zmniejszeniu o ,000 na łączną kwotę złotych w tym: a) w gminie zmniejszyły się o kwotę złotych, b) w powiecie zwiększyły się o kwotę złotych. Łącznie zmniejszenie zewnętrznych środków finansowych na kwotę ,00 złotych w ciągu 2013 roku dotyczyły głównie, zwiększenia dotacji celowych w zakresie opieki społecznej i działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zmniejszenia środków z Unii Europejskiej, zmniejszenia subwencji. Zwiększenia dotacji dotyczyły dofinansowania zadań własnych w szczególności opieki społecznej i dotacji na realizację zadań zleconych w szczególności opieki społecznej, świadczeń rodzinnych i działalności KM PSP, funduszy celowych z PFRON, z WFOŚiGW na usuwanie azbestu i funduszu pracy na dofinansowanie prac społeczno-użytecznych, dofinansowania zadań realizowanych w ramach zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 2. Subwencje które uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę złotych w tym : a) dla gminy zmniejszenie o kwotę złotych, b) dla powiatu zmniejszenie o kwotę złotych, 3. Dotacje celowe które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę złotych w tym : a) dla gminy zwiększenie na kwotę złotych z tego na : b) dla powiatu zmniejszenie o kwotę złotych z tego na: 4. Środki z Unii Europejskiej które uległy zmniejszeniu o kwotę złote w tym: a) dla gminy zmniejszenie o kwotę złotych, b) dla powiatu zwiększenie o kwotę złotych. Zmian wielkości budżetu miasta w ciągu 2013 r. dokonano łącznie na podstawie 20 Zarządzeń Prezydenta Miasta oraz 12 Uchwał Rady Miejskiej. 41

84 II. Dochody budżetowe Dochody budżetu miasta za 2013 r zostały wykonane w kwocie ,38 złotych, co stanowi 100,64 % wykonania przyjętej po zmianach wielkości planu budżetu. Struktura dochodów budżetu miasta za 2013 r. Wyszczególnienie Plan na r. Plan na r. % udziału Wykonanie na r. % udziału % wykonania Dochody bieżące , ,00 89, ,37 88,84 100,42 Dochody majątkowe , ,00 10, ,01 11,16 102,42 Ogółem dochody , ,00 100, , ,64 W strukturze dochodów budżetu miasta za 2013r. dochody bieżące stanowią 88,84% dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 11,16 % wykonania dochodów ogółem. Wykonane dochody bieżące są wyższe od planowanych na 1 stycznia 2013r. o 2,60 %. Wyszczególnienie Plan na r Plan na r % udziału Wykonanie na r % udziału % wykonania : , ,00 40, ,49 40,61 102,02 Dochody własne w tym: gminy powiatu Subwencje w tym: gminy powiatu Dotacje w tym: gminy powiatu Środki na dofinansowanie zadań z udziałem UE: gminy powiatu Ogółem dochody w tym: gminy powiatu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 37, , , ,00 13, , , ,07 8, , , ,90 100, , , ,54 102,51 99,46 37,32 100,24 100,46 100,10 13,13 98,00 97,80 98,46 8,94 100,09 108,15 96,12 100,00 100,64 101,55 99,22 Z powyższego zestawienia wynika, że dominujące pozycje w strukturze dochodów budżetu miasta stanowią subwencje oraz dochody własne. Subwencje wpłynęły w kwocie zł. Udział subwencji w uzyskanych dochodach ogółem stanowi 37,32 % wykonania dochodów ogółem za 2013 r. 42

85 Dochody własne wpłynęły w kwocie ,49 zł. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem stanowi 40,61 % wykonania dochodów ogółem za 2013 r. Dotacje wpłynęły w kwocie ,43 zł. Udział dochodów dotacji w dochodach ogółem stanowi 13,13 % wykonania dochodów za 2013 r. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku : Udział subwencji w budżecie 2013 w porównaniu do 2012r w pozycji wykonanie zmniejszył się o kwotę ,00 t.j. o 4,82 %. Udział dochodów własnych w ogólnej strukturze budżetu na w stosunku do 2012 r. zwiększył się o kwotę ,68 zł. Procentowo w strukturze całego budżetu jest mniejszy o 0,60 % Udział dotacji w strukturze budżetu zwiększył się w wykonaniu za 2013 roku w porównaniu z 2012r. o 0,64 %, co stanowi ,94 zł. Udział środków Unii Europejskiej w budżecie miasta w 2013 wynosi 8,99 % dochodów. Stanowi to kwotę zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku udział w budżecie środków unijnych w pozycji wykonanie za 2013 r. zwiększył się w porównaniu z 2012 r. o 4,78 % co stanowi wzrost o ,62. Reasumując wykonanie dochodów za 2013 r wynosi 100,64 % planu po zmianach. Struktura dochodów własnych budżetu miasta za 2013 r. L.p. p. Wyszczególnienie Dochody własne gminy 1 Podatki i opłaty w tym: realizowane przez - Urząd Miejski - Urzędy Skarbowe 2 Udział w podatku dochodowym osób prawnych 3 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 Dochody z majątku miasta Plan na , , ,00 Plan na , , ,00 % udziału Wykonanie na , , , ,01 % udziału % wykon 31,04 101,44 101,62 99, , ,00 1, ,26 1,72 108, , ,00 34, ,00 34,88 101, , ,00 2, ,63 2,45 113,04 5 Pozostałe dochody , ,00 13, ,00 14,22 104,34 Razem dochody własne gminy Dochody własne powiatu 1. Opłaty realizowane przez Urząd Miejski 2. Udział w podatku dochodowym osób prawnych 3 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 83, ,92 84,31 102, , ,00 1, ,06 1,11 99, , ,00 0, ,55 0,38 101, , ,00 9, ,00 9,55 98,02 43

86 4 Dochody z majątku 300, ,00 0, ,40 0,06 110,64 powiatu 5 Pozostałe dochody , ,00 4, ,56 4,59 102,25 Razem dochody własne powiatu Ogółem dochody własne miasta , ,00 16, ,57 15,69 99, , ,00 100, ,49 100,00 102,02 Dochody własne budżetu miasta zostały wykonane na kwotę ,49 złotych i stanowią 102,02 % wykonania planu dochodów budżetu miasta na dzień r. Udział poszczególnych płatników w zrealizowanej wielkości dochodów budżetowych przedstawia się następująco : - Urząd Miejski 51,20 % - Ministerstwo Finansów 46,54 % - Urząd Skarbowy 2,26 % miasta W porównaniu do 2012 roku zwiększył się udział Ministerstwa Finansów w realizacji dochodów miasta o 0,43 %, zmniejszył się udział Urzędów Skarbowych o 1,72 % natomiast zwiększył się tez udział dochodów pobieranych przez Urząd Miejski o 1,29 %. Urząd Miejski Łomży uzyskał dochody własne w wysokości ,49 złotych w tym : - z tytułu podatków i opłat ,08 zł co stanowi 29,89 % udziału w wykonaniu dochodów własnych miasta, - realizacji dochodów majątkowych miasta ,03 zł. co stanowi 2,51 % udziału, - realizacji pozostałych dochodów ,38 zł. co stanowi 67,61 % udziału. 1. Wpływy z podatków i opłat lokalnych. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane za 2013 r w kwocie ,08 zł, co stanowi 101,54 % planu po zmianach na r. W porównaniu z 2012 r wpływy te wzrosły o ,92 zł co stanowi 9,45 % wzrostu. Planowana wielkość wpływów z poszczególnych podatków i opłat i ich realizacja za 2013 r. przedstawia się następująco : L.p Wpływy z tytułu podatków i opłat Plan na Plan na Wykonanie na % udziału % wykon. od nieruchomości , , ,06 74,51 101,93 1 od osób : - fizycznych , , ,00 24,79 102,48 - prawnych , , ,06 49,72 101,66 Od środków , , ,61 4,70 100,89 2 transportowych osób: - fizycznych , , ,24 3,13 101,90 - prawnych , , ,37 1,58 98,95 3 opłata od posiadania , , ,27 106,53 psa 4 rolnego osób : - fizycznych - prawnych , , , , , , , , ,00 0,47 0,46 0,01 101,09 100,76 132,00 5 leśnego 400,00 400,00 426,00 0,00 106,50 6 opłata targowa , , ,00 1,18 101,01 44

87 7 opłata skarbowa , , ,14 2,85 100,31 8 opłata za zezwoleni na sprzedaż alkoholu , , ,50 3,67 99,71 9 odsetki od nieterminowych opłat , , ,28 0,14 104,20 10 opłata za zajęcie pasa drogi, SOP , , ,97 1, gospodarka odpadami 0, , ,99 6,57 99,55 12 opłata komunikacyjna , , ,06 0,36 99,77 13 opłata za koncesje i , , ,00 0,08 88,43 licencje 14 wpływy z różnych opłat , , ,59 0,25 84,92 Ogółem wpływy podatkowe , , ,08 100,00 101,54 Z powyższego zestawienia wynika, że wśród podatków i opłat zasadniczą pozycję dochodową stanowią podatki od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat skarbowa, komunikacyjna i opłata targowa. Podatek od nieruchomości osób prawnych Ilość podatników 302 Plan na 2013 rok wynosi zł. Wykonanie wynosi ,06 zł. Saldo zaległości na dzień wynosiło ,39 zł (w tym; saldo wymagalne ,39 zł, saldo pozostałe ,00 zł kwota odroczona do 31 stycznia 2014 roku). Saldo nadpłat 508,60 zł Saldo wymagalne zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ,39 zł (31 osób prawnych) w tym: zaległość 5 osób prawnych znajdujących się w upadłości ,47 zł, pozostałe saldo ,92 zł ( w tym 12 osób prawnych ma saldo zaległości ,59 zł, 14 osób prawnych posiada zaległość w kwocie 1.025,33 zł). Wpływy w podatku od nieruchomości uzyskane w 2013 roku wynoszą ,06 zł ( w tym z egzekucji administracyjnej wpłynęła kwota ,78 zł). W 2013 roku wystawiono 190 upomnień na kwotę ,12 zł. Do egzekucji administracyjnej skierowano 95 tytułów wykonawczych na kwotę ,60 zł. W miesiącu styczniu 2014 roku wystawiono 3 tytuły wykonawcze na zaległość raty za m-c grudzień 2013 roku na kwotę ,00 zł. Wpływ na wysokość salda zaległości z tytułu podatku od nieruchomości mają głównie 4 jednostki będące w upadłości ,47 zł oraz 8 jednostek w wysokości ,65 zł. W m-cu styczniu 2014 roku na zaległości wpłynęła kwota ,15 zł. Saldo wymagalne zaległości w m-cu styczniu 2014 roku zmniejszyło się do kwoty ,24 zł. Zaległość osób prawnych będących w upadłości została zgłoszona na dzień upadłości do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Łomży. Po upadłości jednostki znajdowały się w zarządzie Syndyka Masy Upadłości, który powinien regulować podatek od nieruchomości. W stosunku do tych podmiotów nie można prowadzić egzekucji administracyjnej ani dokonywać wpisu hipoteki. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku "Ordynacja podatkowa" (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) dała możliwość zabezpieczenia zaległości od 1998 roku. Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło ,12 zł. W 2013 roku dokonano wpisu hipoteki na kwotę ,13 zł. Na hipotekę dokonano wpłat w wysokości 7.768,13 zł ( w tym: z lat ubiegłych kwotę 7.529,73 zł, z lat bieżących 238,40 zł). Saldo hipoteczne na dzień 31 grudnia 2013 roku (narastająco) wynosi ,12 zł. Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 508,60 zł, w tym: 18 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia 23,60 zł, 5 nadpłat należnych do zwrotu lub do zarachowania na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych na 2014 rok oraz wynikłe ze złożonych korekt deklaracji 485,00 zł. 45

88 Podatek od nieruchomości osób fizycznych Plan na 2013 rok ,00 zł. Wykonanie ,00 złotych Ilość nieruchomości Saldo zaległości na 31 grudnia 2013 roku wynosi ,20 zł w tym saldo wymagalne wynosi ,20 zł (z tego za lata ubiegłe kwota zaległości ,00 zł, saldo zaległości za 2013 rok ,20 zł), oraz saldo ,00 zł, której termin płatności przypada na 2014 rok. Saldo nadpłat ,37 zł Ogółem osób zalegających z opłatą podatku jest 387 na kwotę ,20 zł, w tym główny wpływ na saldo ma zaległość 32 osoby na kwotę ,76 zł co stanowi 84,17 % salda zaległości. Wpływy w podatku od nieruchomości uzyskane w 2013 roku wynoszą zł. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę ,08 zł, a wpływy z egzekucji sądowej wynoszą 806,25 zł. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 roku wystawiono: 2108 upomnień na kwotę ,47 zł, 812 tytuły wykonawcze na kwotę ,50 zł. W miesiącu styczniu 2014 roku (do dnia 31 stycznia 2014 roku ) na zaległość podatku od nieruchomości wpłynęła kwota ,41 zł (w tym wpływy z egzekucji administracyjnej ,47 zł). Ilość osób zalegających zmniejszyła się do 341 osób. Saldo wymagalne zmniejszyło się do kwoty ,79 zł. W styczniu 2014 roku na zaległość za 2013 rok wystawiono 65 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego w Łomży na kwotę ,70 zł. Na koniec grudnia 2012 roku saldo hipoteczne wynosiło ,63 zł. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w 2013 roku na hipotekę przymusową wpisano kwotę ,98 zł. W 2013 roku na zaległości zabezpieczone hipoteką uiszczono kwotę ,06 zł. Saldo hipoteczne (narastająco) na dzień roku wynosi ,55 zł. Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłatę stałą w kwocie 200 zł pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej. W związku z powyższym opłata za wpis hipoteki znacznie przewyższa kwotę zaległości u większości podatników występujących na saldzie zaległości. Na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości dla osób będących dzierżawcą nieruchomości nie można dokonywać wpisu hipoteki, ponieważ grunt nie jest ich własnością i nie można założyć księgi wieczystej. Saldo nadpłat na dzień roku wynosi ,37 zł w tym: nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów upomnienia 8,80 zł 741,13 zł nadpłat należnych do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku na 2014 rok lub wynikłe ze złożonych korekt informacji lub faktycznie nadpłaconego podatku) ,24 zł. Podatek od środków transportowych osób fizycznych za 2013r. Plan wynosi ,00 zł wykonanie na 31 grudnia 2013 roku wynosiło ,24 zł. Zaległości wynoszą ,44 zł z tego na 31 grudnia 2013 roku saldo zaległości wymagalne ,44 zł. Nadpłaty na koniec 2013 roku wynoszą 4.990,43 zł. Ilość podatników na dzień 31 grudnia 2013 r osób. Na dzień 31 grudnia 2013 roku saldo zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi ,44 zł na które składa się: 46

89 saldo zaległości z lat poprzednich w wysokości ,54 zł, saldo zaległości z 2013 roku w wysokości 6.643,90 zł. Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wystawiono: 80 upomnień na kwotę ,72 zł, 26 tytułów wykonawczych na kwotę ,90 zł. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą ,42 zł. Wpływ na większość salda zaległości z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2013 roku w podatku od środków transportowych w wysokości ,54 zł ma zaległość 11 osób ( zabezpieczone tytułami wykonawczymi lub wpisami hipotecznymi ). Saldo zaległości za lata ubiegłe w wysokości 6.488,86 zł to dwóch podatników w stosunku do których prowadzona była egzekucja z nieruchomości, okazała się bezskuteczna, zostało umorzone postępowanie egzekucyjne. Saldo zaległości za 2013 rok na kwotę 6.643,90 zł stanowi 6 podatników zabezpieczone tytułami wykonawczymi. Na koniec grudnia 2012 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych wynosiło ,92 zł. Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w 2013 nie wystawiono żadnego wniosku o wpis hipoteki przymusowej i nie wpłynęła żadna kwota. Na hipotece pozostała kwota ,92 zł. Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 4.990,43 zł, w tym: 13 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem 25,45 zł, 6 nadpłat na kwotę 4.964,98 zł należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet opłaty I raty 2014 roku. W miesiącu styczniu 2014 roku na zaległość w podatku od środków transportowych wpłynęła kwota 1.443,81 zł są to wpływy z egzekucji administracyjnej, a zatem saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty ,63 zł. Podatek od środków transportowych osób prawnych za 2013r. Plan wynosi ,00 zł wykonanie ,37 zł. Zaległości wynoszą 2.654,30 zł z tego saldo na 31 grudnia 2013 roku zaległości wymagalne 2.654,30 zł. Nadpłaty na koniec czerwca br. wynoszą 7,07 zł. Ilość podatników na dzień 31 grudnia 2013 roku 56 osób prawnych. Na saldo zaległości na dzień 31 grudnia 2013 roku składa się jedynie saldo zaległości z lat ubiegłych w wysokości 2.654,30 zł, na którego wysokość mają wpływ dwie jednostki ( jedna zabezpieczona wpisem hipotecznym na kwotę 1.667,00 zł, druga na dzień upadłości marzec 2006 roku na kwotę 987,30 zł.). Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wystawiono: 11 upomnień na kwotę ,00 zł. 4 tytuły wykonawcze na kwotę ,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą ,37zł. Opłata od posiadania psa za 2013 r. Plan wynosi zł wykonanie na 31 grudnia 2013r wynosiło ,94 zł. Zaległości na 31 grudnia 2013 roku wynoszą 6.495,77 zł z tego zaległości wymagalne 6.495,77 zł. Nadpłaty na koniec grudnia 2013 roku wynoszą 905,30 złotych. Ilość podatników ogółem 1305, w tym zwolnionych z mocy ustawy 328 podatników; z mocy uchwały RM 11 podatników. 47

90 Saldo wymagalne na 31 grudnia 2013 roku wynosi 6.495,77 zł ( w tym za lata ubiegłe 4.208,34 zł, za 2013 rok 2.287,43 zł. ). W opłacie od posiadania psa zalega 55 osób, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Wpływy z opłaty od posiadania psa uzyskane w 2013 roku wynoszą ,94 zł. ( w tym z egzekucji administracyjnej wpływy wynoszą 2.173,68 zł ). W miesiącu styczniu 2014 roku na zaległość w opłacie od posiadania psa wpłynęła kwota 88,70 zł są to wpływy z egzekucji administracyjnej, a zatem saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 6.407,07 zł. Saldo nadpłat na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 905,30 zł, w tym: 40 to nadpłaty, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem 150,00 zł, 23 to nadpłaty należne do zwrotu lub zarachowania na poczet opłaty należnej na 2014 rok, ogółem 755,30 zł. Podatek rolny osób prawnych za 2013r. Plan 1.600,00 zł wykonanie 2.112,00 zł. Należności na rok 2013 wynoszą 2.097,00 złotych. Saldo nadpłat wynosi 15,00 zł. Podatek rolny i leśny osób fizycznych i łączne zobowiązanie pieniężne za 2013r. Plan na 2013 rok ,00 zł, wykonanie ,94 zł ( rolny) Plan na 2013 rok - 400,00 zł, wykonanie 426,00 zł ( leśny). Ilość jednostek opodatkowanych Należności na rok 2013 wynoszą: ROLNY ,96 zł. LEŚNY - 461,00 zł. Zaległości do zapłaty na 31 grudnia 2013r wynoszą: ROLNY 2.091,01 zł. LEŚNY 35,00 zł. z tego wymagalne zaległości na koniec 2013 roku. ROLNY 2.091,01 zł. LEŚNY - 35,00 zł. w tym: za lata ubiegłe kwota zaległości 838,11 zł, saldo zaległości za 2013 rok 1.287,90 zł. Wpływy w podatku rolnym, podatku leśnym uzyskane na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą ,94 zł. Wpływy z prowadzonej egzekucji administracyjnej wynoszą kwotę ,38 zł. Na zaległości z tytułu podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na dzień 31 grudnia 2013 roku wystawiono: 269 upomnień na kwotę ,90 zł, 122 tytułów wykonawczych na kwotę ,90 zł. W miesiącu styczniu 2014 roku na zaległość w podatku rolnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym wpłynęła kwota 220,00 zł. Saldo wymagalne zaległości zmniejszyło się do kwoty 1.906,01 zł. Na koniec grudnia 2013 roku saldo hipoteczne z lat ubiegłych z tytułu podatku rolnego wynosiło: 488,32 zł. Na zaległości wpisane na hipotekę przymusową wpłynęła kwota 31,00 zł. Na hipotece na 31 grudnia 2013 roku pozostała kwota 457,32 zł. Nadpłaty w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku rolnym wynoszą 2.577,99 zł., w tym: 44 nadpłat, które nie przekraczają kwoty kosztów wysłania listu za potwierdzeniem odbioru ogółem 92,27 zł, 44 nadpłat należne do zwrotu lub do zarachowania na poczet podatku 2014 roku ogółem 2.485,72 zł. 48

91 Wpływy z opłaty targowej zostały osiągnięte w kwocie ,00 zł. co stanowi 101,01 % zaplanowanych dochodów w tym zakresie w 2013.r., w stosunku do 2012r. wpływy uległy zwiększeniu o 8.315,00 zł., Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zrealizowanej przez Urząd Miejski wynoszą ,14 zł. co stanowi 100,31 % wykonania planu w tym zakresie w 2013 r. W stosunku do 2012 r. wpływy uległy zwiększeniu o ,29 zł., Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w kwocie ,50 zł co stanowi 99,74 % wykonania planu w tym zakresie w 2013 r., w stosunku do 2012 r. wpływy uległy zwiększeniu o 7.331,89 zł., Wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej Wpływy dotyczą opłat za tablice i dowody rejestracyjne samochodów, wydanie pozwoleń czasowych, kart pojazdu, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych oraz z opłat za prawa jazdy krajowe i zagraniczne. Dochody wykonano w kwocie ,06 zł co stanowi 99,77 % wykonania planu w tym zakresie w 2013 r., w stosunku do 2012 r. wpływy uległy zwiększeniu o ,56 zł., Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogi i w Strefie Ograniczonego Postoju zrealizowano w kwocie łącznej ,34 zł (zajęcie pasa drogi ,98 zł, SOP ,36 zł) co stanowi 107,47 % wykonania planu w tym zakresie w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wpływy uległy zmniejszeniu o ,53 zł.. Saldo zaległości na koniec roku wynosi ,21 zł, w tym wymagalne ,02 zł. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie w kwocie ,79 zł tj. 81,71% planu pierwotnego oraz 99,55% planu po zmianach. Systemem gospodarowania odpadami objętych jest nieruchomości. Saldo zaległości na koniec 2013 roku wynosi ,81 zł. Na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku wystawiono 602 upomnienia oraz 489 pism (w sprawie wyjaśnienia wpłaty, deklaracji lub występującej zaległości) Wpływy z tytułu opłaty za koncesje i licencje wykonanie w kwocie ,00 zł tj. 88,43% planu. Na poziom realizacji dochodów z tego źródła wpływ miały niskie wpływy z licencji na wykonanie przewozu taksówkami. W pozycji tej znajdują się opłaty za licencje i egzaminy taxi, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów, za wpis do rejestru działalności regulowanej, za wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. W stosunku do 2012 r. wpływy uległy zmniejszeniu o zł., Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz szczególne korzystanie ze środowiska osiągnięto w kwocie ,93 co stanowi 96,72 % wykonania planu w tym zakresie w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wpływy uległy zmniejszeniu o ,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych za 2013 r wynoszą zł i stanowią różnicę pomiędzy wysokością dochodów, jakie miasto mogłoby uzyskać stosując górne granice stawek, a dochodami jakie uzyskało stosując niższe stawki wg uchwały Rady Miejskiej Łomży z tego: - w podatku od nieruchomości zł. - w podatku od środków transportowych zł. Skutki udzielonych zwolnień za 2013 r. wynoszą zł. i stanowią skutki finansowe wynikające ze zwolnień w podatku od nieruchomości ( 3 podatników) na podstawie uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 365/LVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. W wyniku podjętych decyzji Prezydent Miasta umorzył i rozłożył na raty zaległości podatkowe na łączną kwotę zł. 49

92 z tego: a) z tytułu podatku rolnego na kwotę zł Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę dla 5 podatników z uwagi na trudną sytuację finansową. b) z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę ogółem zł, odsetki zł w tym: - dla 9 osób fizycznych na kwotę zł zostały umorzone zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę w kwocie 340 zł, - dla 1 osoby fizycznej zostały rozłożone na raty zaległości podatkowe w kwocie zł i odsetki za zwłokę w kwocie 731 zł, z uwagi na ważny interes podatnika i interes publiczny, - dla 1 osoby prawnej na kwotę zł został odroczony termin płatności podatku, z uwagi na interes publiczny, - dla 1 osoby prawnej na kwotę zł zostały umorzone zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 64 zł z uwagi na ważny interes podatnika i interes publiczny, c) z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na kwotę zł. Odsetki za zwłokę w kwocie 421 zł, - dla 2 podatników zostały umorzone zaległości podatkowe w kwocie zł, wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 421 zł. d) z tytułu opłaty od posiadania psa za 2013 r Prezydent Miasta na podstawie zgromadzonych dokumentów umorzył z urzędu zaległości dla 5 podatników na kwotę 490 zł, - na podstawie zgromadzonych dokumentów dla 3 podatników zostały umorzone zaległości w kwocie 260 zł z uwagi na trudną sytuację finansową podatników. e) z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę zł.i odsetki za zwłokę w kwocie 72 zł,, z tego: - dla 11 podatników na kwotę zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 65 zł. z uwagi na trudną sytuację finansową zostały umorzone zaległości, - dla 1 podatnika zostały rozłożone na raty zaległości w kwocie zł o odsetki za zwłokę w kwocie 7 zł, z uwagi na trudną sytuację finansową podatnika. Podsumowując wsparcie miasta dla mieszkańców w zakresie podatków lokalnych ogółem umorzono podatki, rozłożono na raty i odroczono termin płatności podatków w wysokości zł, w tym.: - dla 30 podatników na ich wniosek, - dla 5 podatników umorzono zaległość z urzędu, - dla 1 podatnika odroczono termin płatności, - dla 1 podatnika rozłożono na raty. Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów : Pozostałe dochody miasta zostały osiągnięte w kwocie ,32 złotych tj. 104,94 % planu na r. Lp. Wyszczególnienie Plan na Plan na Wykonanie na % wykonania 1 Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,89 96,47 2 Grzywny i inne kary pieniężne od osób , , ,81 123,20 prawnych 3 Wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za wycinkę drzew, opłaty za wodę, energię elektryczną i cieplną , , ,66 103,53 oraz z usług geodezyjno - kartograficznych 4 Wpływy z dywidend 0, , ,00 100,00 5 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowych wpłat, lokat i środków na rachunkach bankowych , , ,28 104,90 50

93 6 Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z rozliczeń podatku Vat od działalności bieżącej za lata , , , ,21 232,52 zwrot dotacji za lata ubiegłe, refundacja wynagrodzeń z RUP 7 Wpływy z opłat lokalnych (opłata , , ,06 102,99 adiacencka i planistyczna) 8 Wpływy z usług w tym: - z wysypiska MPGKiM - za usługi Klubu Seniora i MOPS , , ,51 97,98 - jednostek oświatowych - MOSIR -u 9 Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań , , ,54 99,11 zleconych 10 wpływy do wyjaśnienia 0,00 0,00-273,00 0,00 11 dochody z najmu i dzierżawy, , , ,91 100,79 :gospodarki nieruchomościami, najmu pomieszczeń UM, szkół podstawowych, gimnazjów publicznych, dzierżawa szaletu i dworca, cmentarza, najem pomieszczeń MOSIR 16 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i , , ,61 98,78 użytkowanie wieczyste nieruchomości 17 wpłata niewykorzystanych w terminie 0, , ,00 100,00 wydatków niewygasających 18 Opłaty z opłaty produktowej 0, , ,80 259,58 19 Wpływy z gospodarki odpadami ,00 0,00 0,00 0,00 20 Wpływy z różnych opłat( karta , , ,04 73,38 wędkarska) dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem 21 Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (azbest) 0, , ,00 100,00 Łączne pozostałe dochody miasta Łomży , , ,32 104,94 Dochody własne budżetu miasta realizowanie przez Ministerstwo Finansów Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w myśl ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynoszą w 2013 roku 37,42 % ( wzrost o 0,16 punktu procentowego w stosunku do roku 2012) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, natomiast powiatu 10,25 %. Ministerstwo Finansów za 2013 rok przekazało środki finansowe w kwocie zł co stanowi 100,96 % wykonania planu w tym: - dla gminy w kwocie zł. co stanowi 101,80 % wykonania planu - dla powiatu w kwocie zł. co stanowi 98,02 % wykonania planu. Dochody własne miasta realizowane przez Urzędy Skarbowe Wpływy z podatków i opłat zrealizowane przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu miasta wyniosły łącznie ,82 złotych, co w stosunku do wielkości planowanej wynosi 102,86 %. Wpływy z tytułu podatków i opłat na rzecz budżetu miasta realizowanych przez Urzędy Skarbowe 51

94 Lp. Wyszczególnienie Plan na Plan na Wykonanie na % Wykon. 1 Podatek od czynności , , ,54 98,18 cywilnoprawnych 2 Udziały w podatku dochodowym osób , , ,26 108,39 prawnych gminy 3 Udziały w podatku dochodowym osób , , ,55 101,83 prawnych powiatu 4 Podatek od spadków i darowizn , , ,35 103,10 5 Wpływy z karty podatkowej , , ,76 101,42 6 Odsetki od nieterminowych płatności 7 000, , ,15 Ogółem , , ,82 102,86 Zewnętrzne źródła finansowania budżetu miasta Z budżetu państwa w formie subwencji oraz dotacji na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, finansowanie realizacji zadań z tytułu zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, samorządu województwa, z organami administracji rządowej, środków UE oraz dotacji pozabudżetowych dla budżetu miasta wpłynęło w 2013 r zasilenie na łączną kwotę ,36 zł. Subwencje Przekazane subwencje z budżetu państwa w wysokości ,00 złotych stanowią 100,24 % wykonania rocznego planu subwencji i 37,32 % udziału w wykonanych dochodach ogółem za 2013 rok. Z tego: - część oświatowa na kwotę złotych co stanowi 100 % wykonania planu. z tego: a) gmina zł., b) powiat zł., - część wyrównawcza dla powiatu zł. - część wyrównawcza dla gminy zł., - część równoważąca dla powiatu zł., - część równoważąca dla gminy zł. - rezerwa subwencji ogólnej zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie W 2013 r z budżetu państwa przekazano dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie w zakresie opieki społecznej, świadczeń rodzinnych ewidencji ludności i aktualizacji rejestru wyborców na kwotę ,16 zł., co stanowi 97,89 % planu po zmianach. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników łącznie przekazano na pozostałą działalność ,19 zł. W dziale 750 Administracja publiczna zadania zlecone dotyczące ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz obrony cywilnej ,16 zł.. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa otrzymano dotacje w kwocie zł na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na uaktualnienie spisu wyborców. W dziale 851 ochrona zdrowia nie otrzymano dotacji ponieważ nie zachodziła potrzeba opłacania składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół gminnych. 52

95 W dziale Pomoc Społeczna na realizację zadań zleconych gminy w zakresie ośrodków wsparcia, usług specjalistycznych, składek zdrowotnych otrzymano dotacje w łącznej kwocie ,81 zł. co stanowi 97,81 % planu po zmianach. Zestawienie dotacji przedstawiono w tabeli: Lp. Wyszczególnienie Plan na Plan na Wykonanie % wykon 1 Ośrodki wsparcia , , ,22 100,00 2 Dotacja na świadczenia , , ,41 97,83 rodzinne 3 Dotacja na składki zdrowotne , , ,20 82,53 4 Usługi specjalistyczne , , ,98 99,93 5 Dotacja na utrzymanie MOPS 0, , ,00 100,00 6 Pozostała działalność 0, , ,00 100,00 Razem zadania zlecone w dz , , ,81 97,81 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy. W 2013 r. Miasto Łomża otrzymało dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie ,23 zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie zł (utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych), W dziale Pomoc Społeczna na realizację zadań własnych gminy otrzymano ,48 zł., z tego: - w rozdz na pieczę zastępczą ,50 zł. - w rozdz na składki zdrowotne ,97 zł, - w rozdz na zasiłki i pomoc w naturze ,73 zł. - w rozdz na zasiłki stałe ,14 zł - w rozdz dla MOPS na sprawowanie opieki zł - w rozdz pozostała działalność na posiłek dla potrzebujących ,14 zł, W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie ,53 zł. na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów. Z funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano ,22 zł dotacji z Funduszu Pracy na dofinansowanie prac społecznie użytecznych oraz refundacja wynagrodzeń. Na zadania realizowane na podstawie porozumień dla gminy otrzymano ,97 zł - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych przedszkolach na terenie - w dziale 710 kwota zł na remont cmentarza - w dziale 801 kwota ,97 zł jako refundacja kosztów za dzieci przebywające w placówkach przedszkolnych na terenie Łomży z innych powiatów. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków UE otrzymano ,90 zł na realizację następujących projektów: - Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża ,47 zł - Lokalny Punkt Informacyjny ,09 zł - Rozwijamy umiejętności klas I-III ,26 zł - Wszyscy mamy równe szanse 7.917,06 zł - Nowa droga do sukcesu ,02 zł. Na realizację zadań gminy otrzymano łącznie ,48 zł tytułu dotacji. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej wykonywane 53

96 przez powiat. W 2013 r na zadania powiatu zostały przekazane dotacje w kwocie ,33 zł co stanowi 99,78 % planu po zmianach. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę ,44 zł. na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami tj. 94,00 % planu. W dziale 710 Działalność usługowa otrzymano dotacje w łącznej kwocie ,23 zł z tego na następujące zadania: - prace geodezyjne i kartograficzne zł., - nadzór budowlany ,23 zł. W dziale 750 Administracja publiczna otrzymano dotacje w kwocie ,97 zł z tego : - na zadania związane z ewidencją ludności ,54 zł co stanowi 100 % planu - na Komisje poborowe ,43 zł co stanowi 99,99 % planu W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zadania Komendy Miejskiej PSP otrzymano dotacje na realizację zadań bieżących w kwocie ,66 zł tj. 100,00 % planu oraz 781 zł na usuwanie klęsk żywiołowych. W dziale 851 Ochrona zdrowia do budżetu wpłynęła dotacja na kwotę ,40 złotych co stanowi 99,67 % planu. Dotacja przeznaczona jest na składki zdrowotne dla dzieci szkolne z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby z DPS. W dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje w kwocie ,63 złotych: - na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,38 zł., - na składki zdrowotne otrzymano 1.190,25 zł., - na pomoc dla cudzoziemców zł. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano dotacje w kwocie złotych dla Zespołu d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności co stanowi 100 % wykonania planu. W zakresie finansowania zadań własnych powiatu z budżetu państwa otrzymano dotacje celowe na realizację zadań bieżących na łączną kwotę ,80 zł co stanowi 100 % planu rodziny zastępcze ,99 zł., utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ,47 zł., Ośrodek Interwencji Kryzysowej 5.858,34 zł. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego dla powiatu otrzymano ,80 zł złotych co stanowi 101,53 % planu z tego: - na Bibliotekę Miejską ze Starostwa w Łomży zł, - Teatr Lalki i Aktora ze Starostwa w Łomży na dofinansowanie Teatru w Walizce zł., - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych ,13 zł, - na utrzymanie dzieci w Wielofunkcyjnej Placówce Opiek- Wych ,15 zł, - na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej otrzymano zł. - na realizacja programu Razem bezpieczniej dofinansowanie działalności radiowęzła ,52 - na realizacje programu MPiPS Wspieranie rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej zł Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków UE otrzymano ,95 zł na realizację następujących projektów: - Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu ,27 zł, - Praktyczne umiejętności źródłem sukcesu zawodowego 1.237,62 zł, - Technik geodeta twój wymarzony zawód ,92 zł, - Bezpieczna żywność od pola do stołu ,06 zł, - Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża ,08 zł. 54

97 Na realizację zadań powiatu otrzymano łącznie ,88 zł dotacji. Na realizację projektów współfinansowanych przy udziale środków Unii Europejskiej na zadania bieżące w 2013 roku otrzymano ,48 zł. Nazwa projektu Plan Plan Wykonanie % wykonania Wdrażanie elekt. Usług dla ludności ze środków UE , ,92 33,32 Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża ze środków UE ze środków Budżetu Państwa Lokalny Punkt Informacji UE ze środków UE ze środków Budżetu Państwa , , , , , , , ,09 90,79 86,48 72,40 72,40 Konsultujesz?... czyli o dialogu w Łomży ze środków UE , ,00 100,00 Zesp.Szk. Mechan i Og.- Umiejętności Praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego ze środków UE ze środków Budżetu Państwa , , , , , ,27 100,00 94,77 Zesp.Szk. Mechan. I Og. Program Leonardo da Vinci ze środków UE , , ,30 88,71 Zesp.Szk. Drzewnych i gimnazj.- Praktyczne umiej. Źródłem sukcesu zawodowego ze środków UE ze środków Budżetu Państwa Zesp.Szk. Drzewnych i gimnazj.- Technik geodeta-twój wymarzony zawód ze środków UE ze środków Budżetu Państwa Rozwijamy umiejętności klas I-III ze środków UE ze środków Budżetu Państwa Łomż.Centr.Rozw.Eduk.- Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansa na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża ze środków UE ze środków Budżetu Państwa Szkoła Podstawowa nr 4-Wszyscy mamy równe szanse ze środków UE ze środków Budżetu Państwa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 88,54 50,05 100,00 91,34 73,49 73,58 72,79 72,77 100,00 97,87 Zesp.Szk. Weter. I Ogólnokszt.- Bezpieczna żywność od pola do stołu ze środków UE ze środków Budżetu Państwa , , , , , ,06 59,31 95,16 55

98 Zesp.Szk. Weter. I Ogólokszt.- program Leonardo da Vinci Cwiczenie czyni mistrza ze środków UE MOPS-Nowa droga do sukcesu ze środków UE ze środków Budżetu Państwa , , , ,80 100, , , , ,02 95,35 81,22 Razem : , , ,48 86,59 Realizacja dochodów z zadań zleconych za 2013 r. Plan dochodów budżetu państwa na 2013 r wynosi ,00 zł. Wykonano ,95 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano ogółem ,66 zł., natomiast do PUW przekazano ,29 zł. Z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa odprowadzono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę ,65 zł. a na dochody jednostki samorządu przekazano ,88 zł. W 2013 r z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zaplanowano dochody budżetu państwa w kwocie zł w tym: - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste ,00 zł., - opłaty z tytułu najmu i dzierżawy ,00 zł., - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 zł., Wpływy za 2013 r wynosiły ,53 zł co stanowi 294,23 % planowanej rocznej kwoty: z tego: użytkowanie wieczyste i zarząd ,27 zł., najem i dzierżawa ,41 zł., przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności ,37 zł., wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,50 zł., odsetki od zaległych wpłat 8.516,98 zł. Należności pozostałe do zapłaty z 2013r. wynoszą ,28 zł. z tego zaległości wymagalne ,28 zł., a nadpłaty wynosiły 324,88 zł. Z tytułu zadań administracji publicznej dotyczących ewidencji ludności w rozdz osiągnięto dochody w kwocie zł. co stanowi 155 % rocznego planu. Wg stanu na r przekazano do PUW 7.362,50 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 387,50 zł. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w rozdz osiągnęła dochody w kwocie 431,35 zł., przekazano do PUW 409,78 zł i 21,57 zł na dochody jednostki samorządu. Dochody z tytułu odpłatności za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy rozdz za 2013 r wyniosły 3.064,75 zł. Nie ma zaległości i nadpłat. Na konto dochodów PUW do r. przekazano 2.911,51 zł. Na dochody jednostki samorządu przekazano 5% wpływów tj. 153,24 zł. Wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej (według przepisów obowiązujących do 31 października 2008r.) rozdz wynoszą ,78 zł, które w kwocie ,89 zł przekazano na dochody PUW i kwota ,89 zł stanowi dochody miasta. Zaległości wynoszą ,08 zł i są to zaległości wymagalne na koniec 2013 r. Wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego (według przepisów obowiązujących od 01 listopada

99 r.) rozdz wynoszą ,89 zł, które w kwocie ,21 zł przekazano na dochody PUW i w kwocie ,68 zł na dochody miasta. Zaległości stanowią ,01 zł. i są to zaległości wymagalne na koniec 2013 r. Wpłaty z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w rozdz na koniec 2013 r wynoszą ,68 zł., które w całości zostały przekazane na dochody PUW. Zaległości wynoszą ,82 zł i są to zaległości wymagalne na koniec 2013 r.. Z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne rozdz za 2013 r osiągnięto dochody w kwocie ,97 zł. Dochody są przekazywane w obowiązujących terminach na konto PUW. Za 2013 rok przekazano ,07 zł., na dochody jednostki samorządu przekazano 667,90 zł. Zaległości i nadpłaty nie występują. 2. Dochody majątkowe miasta Zostały zrealizowane na łączną kwotę ,01 złotych, co stanowi 102,42 % wykonania planu w tym zakresie po zmianach na 2013 r. Wykonanie dochodów majątkowych oraz ich struktury przedstawia poniższe zestawienie: Lp. Wyszczególnienie Plan na Plan na Wykonanie na % udziału % wykon Dochody majątkowe gminy - własne 1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 0, , ,70 1,51 131,22 fizycznym w prawo własności 2 Dochody ze zbycia praw majątkowych ,00 0,00 0,00-0,00 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz , , ,73 7,39 109,89 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 Wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 0, , ,86 14,98 100,02 5 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w UM 6 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w gimnazjach 0,00 0,00 244,00-0, ,20-0,00 Razem , , ,49 23,89 104,50 - z dotacji 7 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków , , ,59 1,54 96,56 UE (Stop wykluczeniu cyfrowemu w m. Łomża, LPI) 8 Dotacja z NFOŚiGW na Termomodernizację placówek , , ,00 4,00 100,00 oświatowych w Łomży 9 Dotacja z PFRON dla PP Nr 14 0, ,00 0,00-10 Budowa ul. Słowikowej w trybie inicjatyw lokalnych 0, , ,00 0,07 100,00 Razem , , ,59 5,61 96,75 - ze środków unijnych 57

100 11 Przygotowanie i uzbrojenie , , ,06 1,72 100,00 terenów inwestycyjnych w Łomży II etap 12 Tereny sportowo rekreacyjne nad Narwią , , ,53 12,73 141,84 13 Wdrażanie elektronicznych 0, ,00 0,00-0,00 usług dla ludności 14 Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap , , ,36 8,73 96,64 15 Lokalny Punkt Informacyjny 0, , ,58 0,01 99,99 16 Budowa miasteczka ruchu drogowego ,00 0,00 0,00-0,00 Razem , , ,53 23,19 113,64 Ogółem gmina , , ,61 52,69 107,39 Dochody majątkowe powiatu - własne 17 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DPS 300,00 494,00 531,10 0,00 107,51 18 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZCKPiU 19 Pozostałe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Liceach 0, , ,50 0,19 100,00 0,00 0, ,02 0,00 Razem 300, , ,40 0,21 110,63 - z dotacji 20 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu , , ,27 0,06 99,84 Żyj bezpiecznie, ucz się bezpiecznie ZSTiO 21 Dotacja z PFRON dla ZSS , , ,00 0,14 96,20 22 Dotacja z NFOŚiGW na 0, , ,00 1,55 100,00 Termomodernizację placówek oświatowych w Łomży 23 Dotacja z Ministerstwa Sportu i , , ,87 0,11 17,26 Turystyki na Budowę Sali sportowej przy II LO w Łomży 24 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji z udziałem środków UE (Technik geodeta twój wymarzony zawód ZSDiG) 0, , ,61 0,42 93,08 Razem , , ,75 2,28 79,86 - z subwencji 25 Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę ulic przyległych do Starego Rynku (Giełczyńska, Rządowa) 0, , ,00 2,24 100,00 Razem 0, , ,00 2,24 100,00 - ze środków unijnych 58

101 26 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina II etap 27 Technik geodeta twój wymarzony zawód ZSDiG , , ,25 40,03 98, , , ,00 2,55 100,00 Razem: ,25 42,58 98,37 Ogółem powiat ,40 47,31 97,41 Łączne dochody majątkowe ,01 100,00 102,42 Miasta Łomża Podsumowując łączne dochody majątkowe gminy wykonano w 107,39 %, natomiast dochody majątkowe powiatu wykonano w 97,41% wpływów majątkowych. Udział powiatu w dochodach ogółem wynosi 42,58 % a gminy 52,69 %. Struktura wykonanych dochodów majątkowych wynosi: - z tytułu dochodów własnych 24,10 % - z dotacji 7,89 %, - z subwencji 2,24 %, - z środków Unii Europejskiej 65,77 %, PODSUMOWANIE Dochody budżetu miasta wykonane na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowią 100,64 % dochodów planowanych na koniec roku. Wykonane dochody gminy i powiatu z poszczególnych źródeł przedstawia poniższa tabela: GMINA Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie na % wykonania dzień r ,90 101,54 Dochody własne ,01 102,40 w tym: udziały gminy w podatku dochodowym ,00 101,80 od osób fizycznych (PIT) udziały gminy w podatku dochodowym , od osób prawnych (CIT) środki z budżetu państwa na ,03 92,96 dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale funduszy unijnych 2. Subwencje gminy ,00 100,46 3. Środki pochodzące z budżetu Unii ,53 109,43 Europejskiej 4. Dotacje celowe z budżetu państwa ,39 97,62 w tym: dotacje celowe na zadania własne ,23 97,14 dotacje celowe na zadania zlecone , Dotacje celowe realizowane na ,97 114,64 podstawie porozumień ,48 99,21 POWIAT 1. Dochody własne w tym: ,53 99,21 59

102 udziały powiatu w podatku ,00 98,02 dochodowym od osób fizycznych (PIT) udziały powiatu w podatku ,55 101,83 dochodowym od osób prawnych (CIT) środki z budżetu państwa na ,02 91,33 dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale funduszy unijnych 2. Subwencje powiatu ,00 100,10 3. Środki pochodzące z budżetu Unii ,88 96,27 Europejskiej 4.Dotacje celowe z budżetu państwa w ,00 98,17 tym: dotacje celowe na zadania własne ,67 94,08 dotacje celowe na zadania zlecone ,33 99,78 5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ,07 101,50 Ogółem ,38 100,64 Strukturę wykonanych dochodów gminy w 2013 roku przedstawia poniższy wykres Dochody gminy Wykonanie na dzień r. Wskaźnik udziału (%) Dochody własne ,01 56,53 Subwencje ,00 23,73 Środki z UE ,53 4,82 Dotacje celowe ,36 14,92 Ogółem dochody gminy ,90 100,00 60

103 Strukturę wykonanych dochodów powiatu w 2013 roku przedstawia poniższy wykres Dochody powiatu Wykonanie na dzień r. Wskaźnik udziału (%) Dochody własne ,53 15,92 Subwencje ,00 59,24 Środki z UE ,88 14,61 Dotacje celowe ,07 10,23 Ogółem dochody powiatu ,48 100,00 Strukturę wykonanych dochodów ogółem Miasta Łomża w 2013 roku przedstawia poniższy wykres 61

104 Dochody ogółem Wykonanie na r. Wskaźnik udziału (%) Dochody własne , Subwencje ,00 37,32 Środki z UE ,41 8,56 Dotacje celowe ,43 13,13 Ogółem dochody ,38 100,00 Jak wynika z powyższej tabeli największy udział % w strukturze dochodów budżetowych mają dochody własne 40,99 %;następnie subwencje 37,32 %, dotacje celowe 13,13 oraz środki z UE -8,56 %. Procentowy udział w dochodów własnych i dotacji celowych zachowany został na poziomie roku 2012 (odpowiednio 41,20% i 12,49%), udział subwencji jest niższy niż w roku 2012 relatywnie o 4,82 % wzrósł natomiast udział środków z UE o 4,40%. 62

105 III. Wydatki budżetowe Uchwalony pierwotnie plan wydatków budżetowych na 2013r. w kwocie zł po dokonanych zmianach w trakcie roku na dzień 31 grudnia 2013r. osiągnął poziom zł. Ogólnie plan wydatków na koniec 2013 roku zmniejszył się o zł, tj. 3,42%. Plan wydatków bieżących zwiększył się o 3,49 %, zaś wydatków majątkowych zmniejszył się o 23,93 %. Plan środków na zadania zlecone zwiększył się łącznie o 10,41 %. Zmiana planu wydatków na dzień r. w stosunku do planu z dnia r. przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Przyjęty plan na r. Plan po zmianach na r. % zmiany planu Wydatki ogółem: , ,00-3,42% W tym: - 1. wydatki bieżące , ,00 3,49% - zadania własne , ,00 2,78% - zadania zlecone , ,00 10,41% 2. wydatki majątkowe , ,00-23,93% - zadania własne , ,00-23,93% - zadania zlecone 0,00 0,00 - Wprowadzone zmiany planu w wydatkach budżetowych spowodowały zmiany w ich strukturze, tj. zwiększył się udział wydatków bieżących z 74,81% do 80,16% a zmniejszył udział wydatków inwestycyjnych z 25,19% do 19,84%. Wzrósł udział wydatków zleconych w wydatkach ogółem z 6,92% do 7,91%. Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r. zrealizowane zostały w 95,96%, tj. w kwocie ,81 zł. W porównaniu do roku 2012 realne wykonanie było większe o ,35 zł, tj. o 8,12%. W 2012 roku wydatki bieżące wykonano w kwocie ,48 zł, w 2013 w kwocie ,47 zł, zaś wydatki majątkowe odpowiednio w kwocie ,98 zł i ,34. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 1,81%, zaś wydatki inwestycyjne zwiększyły się o 49,15%. Z kolei wydatki na zadania zlecone były mniejsze o 1,93%. 63

106 Tabela poniżej przedstawia wykonanie wydatków budżetowych w podziale na poszczególne działy. Tabela. Wykonanie wydatków wg działów (w zł) Dział Nazwa działu Plan na dzień r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,54 99,30% 020 Leśnictwo ,06 67,81% 600 Transport i łączność ,65 92,50% 64

107 630 Turystyka ,29 67,56% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,30 87,81% 710 Działalność usługowa ,29 98,63% 720 Informatyka ,35 20,57% 750 Administracja publiczna ,65 94,08% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 100,00% ,78 99,57% 757 Obsługa długu publicznego ,61 83,54% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,79 98,03% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia ,74 72,07% 852 Pomoc społeczna ,53 97,68% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,08 97,28% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,32 97,80% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,74 98,13% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,31 99,59% 926 Kultura fizyczna ,78 93,48% RAZEM: ,81 95,96% Z tabeli wynika, iż większość wydatków w działach wykonano w około 96% w stosunku do zaplanowanych. Analizując tylko wydatki bieżące, należy stwierdzić, że zostały one wykonane w 97,69%, co przedstawia poniższa tabela. Tabela: Wykonanie wydatków bieżących wg działów (w zł) Dział Nazwa działu Plan na dzień r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo ,54 99,30% 020 Leśnictwo ,06 67,81% 600 Transport i łączność ,37 99,75% 630 Turystyka ,00 96,91% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,04 94,64% 710 Działalność usługowa ,29 94,87% 720 Informatyka ,35 99,92% 750 Administracja publiczna ,47 94,55% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 100,00% 65

108 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,31 99,67% 757 Obsługa długu publicznego ,61 83,54% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,17 99,09% 803 Szkolnictwo wyższe ,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia ,74 72,07% 852 Pomoc społeczna ,53 97,68% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,08 97,28% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,65 97,78% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,50 98,33% ,31 99,62% 926 Kultura fizyczna ,45 93,92% RAZEM: ,47 97,69% Wzrost wydatków bieżących w trakcie roku dotyczy oświaty, pomocy społecznej oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych wg działów (w zł) Dział Nazwa działu Plan na dzień r. Plan na dzień r. Wykonanie na dzień r. % wykonania 600 Transport i łączność ,28 90,10% 630 Turystyka ,29 51,55% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,26 85,94% 710 Działalność usługowa ,00 99,96% 720 Informatyka ,00 15,00% 750 Administracja publiczna ,18 91,87% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,47 90,88% 801 Oświata i wychowanie ,62 83,16% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,67 99,55% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,24 96,09% ,00 99,43% 926 Kultura fizyczna ,33 76,79% RAZEM: ,34 88,98% Wydatki majątkowe zostały wykonane w 88,98%, co przedstawia tabela powyżej. Największy 66

109 spadek planu nastąpił w dziale transport i łączność oraz administracja publiczna, w pozostałych działach spadek był niewielki a w większości działów nastąpił wzrost. W przeważającej części działów inwestycje zrealizowano w ponad 90% w stosunku do planu. Wydatki bieżące stanowiły 81,60% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe 18,40%. Strukturę wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela poniżej. Tabela: Wykonanie wydatków wg działów (w zł) Dział 010 Nazwa działu Rolnictwo i łowiectwo Wykonanie wydatków na dzień r. % realizacji wydatków Ogółem Bieżące Majątkowe ogółem bieżących majątkowych , ,54 0,00 0,01% 0,02% 0,00% 020 Leśnictwo 339,06 339,06 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 600 Transport i łączność , , ,28 15,03% 4,94% 59,79% 630 Turystyka , , ,29 0,05% 0,03% 0,14% Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa , , ,26 2,82% 0,80% 11,76% , , ,00 1,03% 0,32% 4,20% 720 Informatyka , , ,00 0,02% 0,01% 0,07% Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego , , ,18 6,94% 7,07% 6,36% , ,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% , , ,47 2,32% 2,81% 0,13% , ,61 0,00 1,37% 1,68% 0,00% 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,62 42,02% 48,59% 12,88% 803 Szkolnictwo wyższe , ,00 0,00 0,07% 0,09% 0,00% 851 Ochrona zdrowia , ,74 0,00 0,45% 0,55% 0,00% 852 Pomoc społeczna , ,53 0,00 13,57% 16,63% 0,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,08 0,00 0,93% 1,15% 0,00% , , ,67 4,12% 4,99% 0,26% , , ,24 3,36% 3,75% 1,62% , , ,00 3,07% 3,20% 2,47% 926 Kultura fizyczna , , ,33 2,81% 3,37% 0,32% RAZEM: , , ,34 100,00% 100,00% 100,00% 67

110 Wykres: Struktura wykonania wydatków w 2013r. wg działów W ogólnym wykonaniu wydatków budżetowych za 2013r. najwyższy procentowy udział uzyskał dział 801 Oświata i wychowanie - 42,02%. Kolejnym dziełem o dużym udziale, tj. 15,03% jest dział 600 Transport i łączność, którego wysoki poziom wykonania spowodowały wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową. Na trzecim miejscu jest dział Pomoc społeczna 13,57%, gdzie poniesione wydatki zostały sfinansowane dotacjami na realizację zadań rządowych, zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych, a także dochodami miasta i dotacjami z zawartych porozumień z JST. Pozostałe działy mają udział w wykonaniu mniejszy niż 10%, a łącznie stanowią 29,38% zrealizowanych wydatków. Podobną strukturę można zauważyć analizując tylko wydatki bieżące. Tutaj również największy udział mają wydatki w dziale Oświata i wychowanie - 48,59%, następny jest dział Pomoc społeczna - 16,63%. Odmienna natomiast jest struktura wydatków majątkowych. Największy udział stanowi dział Transport i łączność 59,79%, kolejnym jest dział 801 Oświata i wychowanie 12,88% oraz dział Gospodarka mieszkaniowa 11,76%. Reasumując największy udział w wydatkach ogółem, tj. 46,14% ma szeroko rozumiana Oświata, tzn. dział Oświata i wychowanie oraz dział Edukacyjna opieka wychowawcza. Te same działy w zakresie wydatków bieżących przekraczają połowę budżetu i stanowią 53,58% zadań bieżących. Powyższe działy w dużej mierze został sfinansowane środkami uzyskanymi z zewnątrz w formie subwencji oświatowej ( ,00) zł 68,30% wydatków ogółem w tych działach), dotacji ( ,47 zł 3,30%) i dofinansowania projektów unijnych ( ,41 zł 2,85%), ale również środkami własnymi ( ,23 zł 25,56%). 68

111 Wykres: Struktura wykonania za 2013r. wg rodzaju wydatku Analizując wykonanie budżetu według struktury rodzajowej wydatków, zauważalny jest przeważający udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Stanowią one 43,28% wydatków ogółem. Przy czym stanowi to o 2,2% niższy udział niż w 2012r. Duży udział stanowią również inwestycje 18,40% (wzrost o 5,06% w stosunku do 2012r.) oraz udzielone dotacje z budżetu Miasta 11,18%. Istotną część środków budżetu została wydatkowana na świadczenia na rzecz osób fizycznych, czyli różnego rodzaju zasiłki z pomocy społecznej (np. rodzinne, pielęgnacyjne), stypendia i zasiłki szkolne, itp. - 9,01%. Pozostałe wydatki nie przekraczają 20% wykonania budżetu. Porównując strukturę rodzajową wydatków budżetowych do roku poprzedniego w 2013r. w większości kategorii nastąpił spadek procentowego udziału wydatków ogółem, poza inwestycjami, które znacząco wzrosły z 13,34% do 18,40% oraz usługami obcymi, tj. z 7,2% do 7,25%. Wzrost 69

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dział Rozdz. NAZWA w złotych w złotych Plan dochodów na 2015 rok Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % Zadania gminy 010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo