PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie 2013/2014"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie 2013/2014 1

2 I. Wstęp Instytucja, jaką jest szkoła ma za zadanie realizować zarówno cele dydaktyczne, jak i wychowawcze. Uczeń ma możliwość przyswojenia odpowiedniej ilości wiedzy, a także zdobycia umiejętności służących do przeciwdziałania sytuacjom, które zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu. Obecny kryzys w rozwoju moralnym dzieci spowodowany jest właśnie zwiększoną ilością zjawisk zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Dlatego też rozszerzono konieczność prowadzenia bardziej kompleksowych działań profilaktycznych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dn r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów, publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, obligują szkoły do budowania odrębnego programu szkolnej profilaktyki. Grono pedagogiczne może więc jeszcze raz zastanowić się nad potrzebami i zagrożeniami pojawiającymi się w konkretnej szkole i wyłowić formy bardziej skutecznych działań profilaktycznych. Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Uczniów obejmuje profilaktyka pierwszorzędowa polegająca na promocji zdrowia i zapobieganiu zagrożeniom poprzez rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymaganiami życia. Profilaktyka ta ma na celu odroczenie inicjacji i je kierowana do grupy niskiego ryzyka, czyli osób które nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych. 2

3 Program Profilaktyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie opisuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, ale też nauczycieli oraz rodziców uwzględniając potrzebny i możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży. Szkolny Program Profilaktyki wraz z Programem Wychowawczym ZSO nr 5 stanowią spójną całość, w której określona jest działalność edukacyjna szkoły. Program profilaktyki szkoły, uwzględnia rozpoznane problemy oraz zdiagnozowane potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli. Działania profilaktyczne podejmowane przez szkołę mają wspierać wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. I. Dokument powstał w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego: Ustawa o systemie oświaty z dn r z późniejszymi zmianami, Ustawa z cdn r karta nauczyciela z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MENiS z dn r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Rozporządzenie MEN z dn r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Rozporządzenie MENiS z dn r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół 3

4 II. Realizatorzy programu i instytucje wspierające realizacje programu profilaktyki Realizatorami programu są: Wszyscy nauczyciele w ramach zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych. Wychowawcy. Pedagog szkolny. Nauczyciele świetlicy i biblioteki szkolnej. Opiekunowie kół zainteresowań i organizacji szkolnych. Pielęgniarka szkolna. III. Instytucje wspierające realizacje programu: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 3 w Lublinie PPiP 1 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ul. Narutowicza 23 Sąd Rejonowy w Lublinie Kuratorzy sądowi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublinie wraz z filiami Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Karłowicza Centrum Informacji Edukacyjnej- Absolwent ul. Zielona 20/13 Specjalistyczna Poradnia Zawodoznawcza ul. Popiełuszki 3 4

5 IV. Cele programu Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych w szkole badań sformułowano cele główne i szczegółowe programu profilaktyki. W klasach I III Szkoły Podstawowej nr 22 wyodrębniono dwa cele główne, a do każdego z nich podano po dwa cele szczegółowe. 1. Cel główny: Wdrożenie do życia w szkole i klasie Cele szczegółowe: a) Uczniowie znają normy i zasady obowiązujące w szkole i klasie. b) Uczniowie potrafią współpracować ze sobą tworząc zintegrowany zespół klasowy. 2. Cel główny: Zaznajomienie z zagrożeniami zdrowia i bezpieczeństwa Cele szczegółowe: a) Uczniowie znają sytuacje, które mogą zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu. b) Uczniowie umieją prawidłowo reagować na pojawienie się zagrożenia. 5

6 Również w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 22 wyodrębniono dwa cele główne i po dwa cele szczegółowe do każdego z nich. 1. Cel główny: Eliminowanie zachowań agresywnych. Cele szczegółowe: a) Uczeń zna konsekwencje zachowań agresywnych. b) Uczeń potrafi radzić sobie z negatywnymi emocjami. 2. Cel główny: Motywowanie uczniów do prowadzenia zdrowego trybu życia. Cele szczegółowe: a) Uczniowie posiadają wiedze na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych b) Uczniowie wybierają na co dzień zdrowy styl życia bez uciekania się w sytuacjach stresowych do środków szkodliwych dla zdrowia. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych w szkole badań dla XIX Liceum Ogólnokształcącego sformułowano trzy cele główne, a do każdego z nich po dwa cele szczegółowe. 6

7 1. Cel główny: Eliminowanie agresji werbalnej i niewerbalnej. Cele szczegółowe: a) Uczniowie znają przyczyny i konsekwencje werbalnych i niewerbalnych zachowań agresywnych. b) Uczniowie potrafią rozwiązywać problemy bez stosowania przemocy. 2. Cel główny: Kształtowanie motywacji przez prowadzenie zdrowego trybu życia bez sięgania po środki psychoaktywne. Cele szczegółowe: a) Uczniowie znają skutki zdrowotne, moralne i prawne zażywania środków psychoaktywnych. b) Uczniowie wybierają zdrowy styl życia bez sięgania po środki psychoaktywne. 3. Cel główny: Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji zawodowych Cele szczegółowe: a) Uczniowie mają motywację do zdobywania wiedzy i pełnego rozwoju intelektualnego. b) Uczniowie znają swoje predyspozycje i potrafią podejmować decyzje zawodowe. 7

8 V. Ewaluacja programu profilaktyki szkoły 1. Ewaluacja programu profilaktyki ma na celu wskazanie, czy podjęte działania są skuteczne i osiągany jest efekt w postaci prawidłowego rozwoju psychospołecznego i fizycznego uczniów. 2. Ocena efektów i skuteczności podejmowanych działań w ramach programu profilaktyki będzie dokonywana poprzez: 1) Badania ankietowe uczniów, rodziców i nauczycieli 2) Wywiady grupowe i indywidualne 3) Obserwacje zachowań uczniów 4) Ocenę wskaźników ilościowych i jakościowych takich jak np.: a) Udział uczniów w realizowanych programach profilaktycznych b) Liczba uczniów działających w kółkach zainteresowań przedmiotowych, artystycznych i sportowych c) Liczba uczniów uczestniczących w akcjach i konkursach promujących zdrowie i ochronę środowiska d) Udział uczniów w pracach samorządu uczniowskiego dotyczących profilaktyki e) Liczba uczniów, u których stwierdzono pozytywne efekty oddziaływań profilaktycznych. 3. Ewaluacja będzie dokonywana w trakcie realizacji programu profilaktyki oraz po zakończeniu realizacji poszczególnych zadań. 4. Program profilaktyki będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od aktualnych potrzeb. 8

9 Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa klasy I III ( PROGRAM PROFILAKTYKI ) 2013/2014 9

10 1. Cel główny: wdrażanie do życia w szkole i klasie Cele szczegółowe: 1) Uczniowie znają normy i zasady obowiązujące w szkole i klasie 2) Uczniowie potrafią współpracować ze sobą tworząc zintegrowany zespół klasowy. Zadania Formy realizacji Klasy Realizator Instytucje wspomagające Termin Wdrażanie uczniów do przestrzegania regulaminu szkoły - zajęcia poświęcone zaznajamianiu uczniów z wybranymi treściami dokumentów szkolnych ( prawa i obowiązki ucznia, statut szkoły); - poznanie norm zachowania obowiązujących w klasie. 0,I,II,III Wrzesień Kształtowanie pozytywnych relacji między uczniami Kształtowanie umiejętności prawidłowego - zajęcia warsztatowe poświęcone umiejętności nawiązywania przyjaźni oraz rozwiązywania konfliktów między uczniami. -zajęcia poświęcone kształtowaniu postawy szacunku wobec 0,I,II,III 0,I,II,III Pedagog szkolny Pedagog szkolny Cały rok Cały rok 10

11 zachowania się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły Dbałość o estetykę klasy i znajdujące się w szkole sprzęty Wyrabianie postaw wzajemnej pomocy między uczniami drugiego człowieka - zajęcia uczące prawidłowej postawy wobec mienia szkolnego; - uczestnictwo w spektaklu poświęconym problemowi dewastacji mienia szkolnego; - wspólne ustalenie regulaminu zachowania się w klasie; - lekcje poświęcone kształtowaniu postaw zrozumienia siebie i innych oraz wzajemnej akceptacji i tolerancji 0,I,II,III Zespół teatralny kl. I- III Cały rok Listopad, grudzień 0,I,II,III Październik, cały rok Oczekiwane efekty: Uczniowie przestrzegają zasad i norm obowiązujących w klasie i szkole; Uczniowie potrafią rozwiązywać konflikty w klasie; Uczniowie szanują mienie szkolne; Uczniowie prezentują postawy tolerancji i akceptacji wobec siebie. 11

12 2. Cel główny: zaznajomienie z zagrożeniami zdrowia i bezpieczeństwa. Cele szczegółowe: 1) Uczniowie znają sytuacje, które mogą zagrażać ich zdrowiu i bezpieczeństwu 2) Uczniowie umieją prawidłowo reagować na pojawiające się zagrożenia. Zadania Formy realizacji Klasy Realizator Instytucje wspomagające Uczenie zdrowego - zajęcia pozwalające poznać 0,I,II,III stylu życia zasady higieny osobistej Pedagog szkolny - przyg. gazetek ściennych Pielęgniarka szkolna poświęconym zagadnieniu Stomatolog szkolny - konkursy dotyczące Nauczyciele WFu właściwego odżywiania - zachęcanie do czynnego wypoczynku, - zapoznanie z substancjami szkodliwymi dla zdrowia w ramach programu Spójrz inaczej -spotkanie z pielęgniarką Termin Wrzesień/Październik Marzec/kwiecień 12

13 Kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi Zapoznanie z zagrożeniami płynącymi z mediów Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego udziału w ruchu drogowym - zapoznanie uczniów z numerami alarmowymi - kształtowanie się umiejętności zwracania się o pomoc do osób dorosłych w ramach programu Spójrz inaczej 0,I,II,III Pedagog szkolny Pielęgniarka szkolna Cały rok - zajęcia warsztatowe III Pracownik PPP-3 Kwiecień - poznawanie zasad poruszania się po drogach - akcja Bądź widoczny na drodze - odblaski, współpraca z policją, odgrywanie scenek 0,I,II,III Wychowawcy Policjant z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie Wrzesień Październik Oczekiwane efekty: Uczniowie przestrzegają zasad higieny osobistej i uczestniczą w różnych formach zajęć pozalekcyjnych Uczniowie reprezentują postawę ograniczonego zaufania w stosunku do osób dorosłych Uczniowie umieją dbać o swoje zdrowie, umieją rozpoznać substancje szkodzące zdrowiu Uczniowie znają zasady bezpiecznego udziału w ruchu drogowym i stosują je na co dzień 13

14 Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa klasy IV - VI ( PROGRAM PROFILAKTYKI ) 2013/

15 1. Cel główny: eliminowanie zachowań agresywnych. Cele szczegółowe: 1) Uczeń zna konsekwencje zachowań agresywnych. 2) Uczeń potrafi radzić sobie z negatywnymi emocjami. Zadania Formy realizacji Klasy Realizator Instytucje wspomagające - godziny wychowawcze IV,V,VI Policjant z KM w poświęcone przypomnieniu reguł i Pedagog szkolny Lublinie norm obowiązujących w szkole oraz sankcji za ich nieprzestrzeganie - zapoznanie uczniów z Konwencją o Prawach Dziecka - podpisanie przez wychowawcę i uczniów kontraktu będącego zbiorem zasad obowiązujących w klasie - pogadanka na temat prawnych konsekwencji zachowań agresywnych Dostarczanie wiedzy na temat skutków zachowań agresywnych Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami - wspólne poszukiwanie u uczniów ich zdolności, talentów i predyspozycji oraz zachęcanie ich do rozwoju V Nauczyciele Pedagog szkolny Pracownicy PPP-3 Termin Wrzesień Cały rok 15

16 - zajęcia warsztatowe uczące rozładowywać napięcie i rozwiązywać konflikty bez stosowania przemocy zastosowanie programu profilaktycznego Spójrz inaczej oraz elementów programu Saper VI Pedagog szkolny Pracownicy PPP-3 Cały rok Według potrzeb Zapoznanie z zasadami savoir vivre na codzień i od święta. - zajęcia integracyjno-adaptacyjne dla klas IV - godziny wychowawcze, - prezentacja zachowań oczekiwanych, Pedagog szkolny Wychowawcy Wrzesień Cały rok Oczekiwane efekty: Uczniowie mają pozytywny obraz siebie i innych Uczniowie potrafią rozwiązywać konflikty bez stosowania przemocy Uczniowie znają konsekwencje zachowań agresywnych Uczniowie przestrzegają norm i zasad obowiązujących w szkole Uczniowie przestrzegają przyjętych norm i zasad savoir vivre Oprócz zajęć z uczniami planowane są: 1) Współpraca z rodzicami: Wywiadówki profilaktyczne omówienie przez wychowawcę bieżących problemów z zastosowaniem form warsztatowych dla zaktywizowania rodziców Pogadanki poświęcone profilaktyce zachowań agresywnych przeprowadzone przez pedagoga szkolnego i pracowników PPP-3 2) Szkolenie rady pedagogicznej poświęcone relacjom społecznym w szkole 16

17 2. Cel główny: Motywowanie uczniów do prowadzenia zdrowego trybu życia. Cele szczegółowe: 1) Uczniowie posiadają wiedzę na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych. 2) Uczniowie wybierają na co dzień zdrowy styl życia bez uciekania się w sytuacjach stresowych do środków szkodliwych dla zdrowia. Zadania Formy realizacji Klasa Realizator Instytucje wspomagające Zapoznanie ucznia z - pogadanki podczas godzin IV zasadami zdrowego wychowawczych i lekcji Nauczyciele żywienia, higieny przedmiotowych Pielęgniarka osobistej i higieny pracy Termin Cały rok Wpływ zdrowego odżywiania na jakość życia i zdrowia - pogadanka na temat zdrowego odżywiania, - zdrowa żywność co to znaczy,- godziny wychowawcze, - lekcje przyrody, - umożliwienie spożycia mleka i owoców przez uczniów SP. IV - VI Nauczyciele Pielęgniarka Cały rok Zapoznanie ze szkodliwością substancji psychoaktywnych - pogadanki podczas godzin wychowawczych połączone z projekcją filmów profilaktycznych IV -V Cały rok 17

18 Dzień walki z AIDS - spektakle poświęcone tematyce uzależnień - obchody Dnia bez papierosa, Dnia walki z HIV/AIDS połączone z prelekcjami i konkursami plastycznymi VI Grupa teatralna Dyrektor szkoły Pedagog szkolny Nauczyciele Pielęgniarka Pedagog szkolny Marzec / Kwiecień Wg ustalonego terminu Nabycie umiejętności asertywnego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu - realizacja elementów programu profilaktycznego Spójrz inaczej - godziny wychowawcze poświęcone omówieniu problemów prawidłowego obrazu siebie - zajęcia warsztatowe uczące asertywności IV IV V Nauczyciel Biologii Pedagog szkolny Pedagog szkolny, wychowawca, Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr.3 Październik, listopad, grudzień Marzec, kwiecień, maj Wg ustalonego terminu Kwiecień/maj Zapoznanie z zagrożeniami płynącymi z mediów - zajęcia warsztatowe VI Pracownik PPP-3 Listopad Oczekiwane efekty: Uczniowie znają szkodliwe działanie substancji psychoaktywnych Uczniowie mają ukształtowaną potrzebę zdrowego stylu życia Uczniowie potrafią zachować się asertywnie w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu 18

19 Oprócz zajęć z uczniami planowane są: 1) Współpraca z rodzicami szkolenie poświęcone zaznajamianiu się z rodzajami środków psychoaktywnych i nauce rozpoznawania objawów ich zażywania 2) Szkolenie rady pedagogicznej poświęcone wczesnej diagnozie zażywania środków psychoaktywnych i poznania sposobu postępowania w takiej sytuacji Osoba odpowiedzialna za monitorowanie programu pedagog szkolny. 19

20 XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów (PROGRAM PROFILAKTYKI ) 2013/

21 1. Cel główny: eliminowanie agresji werbalnej i niewerbalnej Cele szczegółowe: 1) Uczniowie znają przyczyny i konsekwencje werbalnych i niewerbalnych zachowań agresywnych. 2) Uczniowie potrafią rozwiązać problemy bez stosowania przemocy. Zadania Formy realizacji Klasy Realizator Instytucje Termin wspomagające Dostarczani wiedzy na temat przyczyn i konsekwencji zachowań agresywnych Zajęcia poświecone przypomnieniu norm i zasad obowiązujących w szkole (analiza dokumentacji szkolnej ) I, II, III Wg potrzeb Zawarcie kontraktu między wychowawcą a uczniami klasy I będącego zbiorem reguł, które obie strony mają przestrzegać I Cały rok Wrzesień Pogadanka na temat karalności czynów przestępczych popełnionych przez nieletnich I, II Specjalista ds. nieletnich przy prokuraturze rejonowej Listopad, luty 21

22 Kształtowanie umiejętności kontrolowania negatywnych emocji Dyskusje w ramach godzin wychowawczych poświęconych sposobom reagowania na zjawiska przemocy (wandalizm, bójki, wyłudzanie pieniędzy) I, II, III Psycholog z PPP-3 Cały rok Według potrzeb Zajęcia warsztatowe pozwalające nabyć umiejętność komunikacji interpersonalnej I Pedagog Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej ul. Organowa Listopad, luty Zajęcia warsztatowe poświęcone kontroli stresu w sytuacji egzaminacyjnej dla klas maturalnych III Pedagog Sanepid- ul. 3-go Maja Styczeń Oczekiwane efekty: Uczniowie znają i przestrzegają zasady i normy obowiązujące w szkole. Uczniowie potrafią porozumiewać się z innymi i rozwiązywać konflikty w sposób społecznie akceptowany. Uczniowie umieją kontrolować stres w sytuacjach związanych z egzekwowaniem wiedzy. Uczniowie przestrzegają przyjętych norm i zasad savoir vivre. 22

23 2. Cel główny: Kształtowanie motywacji do prowadzenia zdrowego trybu życia bez sięgania po środki psychoaktywne. Cele szczegółowe: 1) Uczniowie znają skutki zdrowotne, moralne i prawne zażywania środków psychoaktywnych. 2) Uczniowie wybierają zdrowy tryb życia bez sięgania po środki psychoaktywne. Zadania Formy realizacji Klasy Realizator Instytucje wspomagające - Realizacja programu I, II Pracownik miejskiego antynarkotykowego pt. Jak bronić n- l biologii Ośrodka Profilaktyki się przed dilerem Uzależnień ul. -Realizacja programu Karłowicza antyalkoholowego pt. Korekta Dostarczenie informacji na temat wpływu środków psychoaktywnych na życie człowieka - Zajęcia przeprowadzone w ramach godzin wychowawczych z okazji obchodów Dnia bez papierosa połączone z projekcją filmów np. Nikotyna legalny narkotyk III Pedagog szkolny Pracownik Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej Specjalista ds. narkotyków Termin Marzec i Kwiecień Grudzień i styczeń Według ustalonego terminu Dzień walki z paleniem 3-ci czwartek XI Listopad 31V- Dzień bez papierosa 23

24 Nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów spowodowanych przez środki psychoaktywne Wpływ zdrowego odżywiania na jakość życia i zdrowia Dzień walki z AIDS DZIEŃ PROFILAKTYKI I, II Samorząd szkolny Sanepid pażdziernik Zespół ds. progr.profilaktycznego - Prelekcja na temat Jak bronić się przed dilerem I - Zajęcia warsztatowe uczące I, II, III Psycholog PPP-3 Luty i marzec asertywnej postawy wobec sytuacji zagrażającej zdrowiu - Zajęcia integracyjno adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych oraz klas, w których występują problemy związane z integracją zespołu - Odkrywanie u uczniów talentów które należałoby rozwijać - Zajęcia poświęcone poczuciu własnej wartości przeprowadzone w ramach godzin wychowawczych - Zajęcia zapoznające uczniów z adresami i telefonami instytucji, które niosą pomóc młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji - Zajęcia na temat zdrowego odżywiania, - Zajęcia poświęcone chorobom anoreksja, bulimia, otyłość - Konkurs wiedzy, - Sesja plakatowa- zajęcia poświęcone profilaktyce I,II, III Nauczyciele Pedagog szkolny Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej ul. Organowa Wrzesień i według potrzeb Cały rok Według ustalonego terminu Wrzesień i październik I, II n- l biologii IX - X I,II, III Danuta Haba Bożena Krawczyk Irena Waszczuk XII 24

25 Meningokokom mówimy nie! - pedagogizacja rodziców podczas zebrań w październiku ( ulotki ), - zajęcia poświęcone zapobieganiem chorobie meningokokowej. I,II,III Wychowawcy n- l biologii X Oczekiwane efekty: Uczniowie znają wpływ środków psychoaktywnych na organizm i psychikę człowieka. Uczniowie wiedza jakie są moralne skutki sięgania po środki odurzające. Uczniowie umieją asertywnie zachować się w przypadku negatywnego nacisku grupy. Oprócz zajęć z uczniami planowana jest rada szkoleniowa dla grona pedagogicznego oraz szkolenie dla rodziców uczniów poświęcone rozróżnianiu środków odurzających oraz ich wpływ na organizm człowieka. 25

26 3. Cel główny: Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji zawodowej Cele szczegółowe: 1) Uczniowie mają motywacje do zdobywania wiedzy i pełnego rozwoju intelektualnego. 2) Uczniowie znają swoje predyspozycje i umieją podejmować decyzje zawodowe. Zadania Formy realizacji Klasy Realizator Instytucje wspomagające - Zajęcia prowadzone w ramach godzin I PPP-3 wychowawczych poświęcone Pracownik motywowaniu uczniów do nauki biblioteki - Zajęcia warsztatowe poświęcone technikom efektywnego uczenia się (przeprowadzone w grupach klasowych mających problemy z przyswajaniem wiedzy ) Kształtowanie motywacji do efektywnego uczenia się Poznanie możliwości dalszego kierunku kształcenia - Zajęcia zawodoznawcze dla klas maturalnych oraz I i II LO I, II, III Pedagog szkolny Psycholog PPP-3 Pracownicy Poradni Zawodoznawczej ul. Popiełuszki Przedstawiciel ZSP Termin Według ustalonego terminu Październik i listopad 26

27 - Spotkanie klas maturalnych z przedstawicielami Zrzeszenia Studentów Polskich poświęcone omówieniu kierunków studiów na poszczególnych uczelniach spotkania z przedstawicielem Centrum Informacji Edukacyjnej ABSOLWENT III Pedagog szkolny Pracownik firmy ABSOLWENT ul. Zielona Przedstawiciel ZSP Wrzesień Październik oraz według terminu ustalonego przez uczelnie Wizyta klas maturalnych na lubelskich uczelniach w ramach Dni otwartych III Wychowawcy Dziekanaty wyższych uczelni Marzec Kwiecień Rozwijanie umiejętności samopoznania jako czynnika ułatwiającego podejmowanie decyzji zawodowej Zajęcia warsztatowe poświęcone samopoznaniu oraz predyspozycjom do poszczególnych grup zawodowych Zajęcia poświęcone podejmowaniu decyzji zawodowej II Wychowawcy PPP-3 Według ustalonego terminu Oczekiwane efekty: Uczniowie znają i przestrzegają zasady i normy obowiązujące w szkole Uczniowie potrafią porozumiewać się z innymi i rozwiązywać konflikty w sposób społecznie akceptowany Uczniowie umieją kontrolować stres w sytuacjach związanych z egzekwowaniem wiedzy 27

28 Osoba odpowiedzialna za monitorowanie programu Pedagog szkolny Uwaga : Program w ramach realizacji może ulec drobnym zmianom. 28

29 Uchwalony przez Radę Rodziców, dnia 27 września 2013r, Uchwalony przez Radę Pedagogiczną, dnia 30 września 2013r Podpis dyrektora 29

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej 1 Wstęp Instytucja, jaką jest szkoła ma za zadanie realizować zarówno cele dydaktyczne, jak i wychowawcze. Uczeń ma możliwość

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Zespole Szkól w Trzebieży PROGRAM PROFILAKTYKI

Gimnazjum w Zespole Szkól w Trzebieży PROGRAM PROFILAKTYKI I. PODSTWY PRAWNE: Gimnazjum w Zespole Szkól w Trzebieży PROGRAM PROFILAKTYKI Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WIDOMEJ ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WIDOMEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W WIDOMEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 1 I.WSTĘP 1. Profilaktyka jest ciągłym procesem chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Żyjemy zdrowo i bezpiecznie

PROGRAM PROFILAKTYKI Żyjemy zdrowo i bezpiecznie PROGRAM PROFILAKTYKI Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Kowiesach 2014/2015 1 Wstęp Instytucja, jaką jest szkoła ma za zadanie realizować zarówno cele dydaktyczne, jak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie 2014/2015 1 I. Wstęp Instytucja, jaką jest szkoła ma za zadanie realizować zarówno cele dydaktyczne, jak i wychowawcze. Uczeń ma możliwość

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki 2015/2016

Program profilaktyki 2015/2016 Szkoła Podstawowa Im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie Program profilaktyki 2015/2016 Wstęp Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Kunowie jest nieodłącznym elementem statutu Szkoły i wspólnie z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej Nr 1. im. Marii Konopnickiej W LIMANOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej Nr 1. im. Marii Konopnickiej W LIMANOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej W LIMANOWEJ SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna. 2. Wstęp i zagadnienia ogólne programu. 3. Realizatorzy programu. 4. Instytucje wspierające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej

PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna. 2. Wstęp i zagadnienia ogólne programu. 3. Realizatorzy programu. 4. Instytucje wspierające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM Nr 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1. im. Marii Konopnickiej W LIMANOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM Nr 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1. im. Marii Konopnickiej W LIMANOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM Nr 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 im. Marii Konopnickiej W LIMANOWEJ SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna. 2. Wstęp i zagadnienia ogólne programu. 3. Realizatorzy programu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI CELE GŁÓWNE - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W MICHAŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2012/13 Program uwzględnia treści zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM Nr 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej

PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM Nr 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM Nr 1 W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 im. Marii Konopnickiej w Limanowej SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna. 2. Wstęp i zagadnienia ogólne programu. 3. Realizatorzy programu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1. im. Armii Krajowej w Gostyninie CELE PROGRAMU Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie Adresatami programu profilaktyki są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie. Celem programu jest ochrona społeczności

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOGATYNI

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOGATYNI PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W BOGATYNI ROK SZKOLNY 2014/2015 Program Profilaktyki to ogół działań chroniących młodzież przed zakłóceniami rozwoju i działań interwencyjnych w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH PRZEDMIOTEM PROFILAKTYKI MOŻE BYĆ KAŻDY PROBLEM, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO ODCZUWAMY POTRZEBĘ UPRZEDZAJĄCEJ INTERWENCJI ORAZ WOBEC KTÓREGO MOŻNA ZASTOSOWAĆ ŚRODKI ZARADCZE Krzysztof Wojcieszek PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 67 PROGRAM SZKOLNEJ PROFILAKTYKI Na rok szkolny 2015/2016 Program szkolnej profilaktyki uzupełnia program wychowawczy szkoły, odpowiadając na problemy oraz zagrożenia pojawiające się w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I. WSTĘP Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na nie. Szkoła jest miejscem profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do grupy niskiego

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w III Liceum Ogólnokształcącym im. prof. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze na cykl kształcenia

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w III Liceum Ogólnokształcącym im. prof. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze na cykl kształcenia SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w III Liceum Ogólnokształcącym im. prof. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze na cykl kształcenia 2015-2018 1 Szkolny program profilaktyki opracowano w oparciu o: I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ KALEJDOSKOP ROK SZKOLNY 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 12/2012/2013z dnia 25 lutego 2013 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. MARKA KOTAŃSKIEGO W GÓRALICACH

Załącznik do uchwały nr 12/2012/2013z dnia 25 lutego 2013 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. MARKA KOTAŃSKIEGO W GÓRALICACH Załącznik do uchwały nr 12/2012/2013z dnia 25 lutego 2013 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. MARKA KOTAŃSKIEGO W GÓRALICACH Młodzież powinna być tak prowadzona, by umiała wyprzeć

Bardziej szczegółowo

Kontrakty klasowe. Zapoznanie uczniów z regulaminem i Statutem szkolnym. Gazetki szkolne. Konkursy. Wycieczki szkolne, imprezy szkolne, konkursy

Kontrakty klasowe. Zapoznanie uczniów z regulaminem i Statutem szkolnym. Gazetki szkolne. Konkursy. Wycieczki szkolne, imprezy szkolne, konkursy PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH ZADANIA FORMY REALIACJI ODPOWIEDZIALNI Dbałość o kulturę słowa w szkole i poza nią; przestrzeganie regulaminu szkolnego; dbałość o język ojczysty; przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Gołdapi 2016/2017 2017/2018 Program został opracowany w oparciu o wnioski z: ewaluacji szkolnego profilaktyki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Program profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sabniach kieruje się

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 1.ZACHOWANIA AGRESYWNE 1. Egzekwowanie i przestrzeganie norm i zasad zachowania w szkole. 2. Uświadomienie konsekwencji zachowań agresywnych (dla siebie i dla innych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ SZKODZĄCYCH ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ SZKODZĄCYCH ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZACHOWAŃ SZKODZĄCYCH ZDROWIU I BEZPIECZEŃSTWU Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jarząbkowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawy prawne działań profilaktycznych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie w roku szkolnym 2011/12 PODEJMOWANE DZIAŁANIA

Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie w roku szkolnym 2011/12 PODEJMOWANE DZIAŁANIA Program Profilaktyczny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie w roku szkolnym 2011/12 PODEJMOWANE DZIAŁANIA CELE ZAJĘĆ TERMINY, OSOBY, KLASY UWAGI Prelekcja dla rodziców uczniów klas I, II i III - dostarczenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 w Strawczynie 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) 2. Ustawa z 26 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce rok szkolny 2014/2015 Podstawę prawną niniejszego Programu Profilaktyki stanowią następujące dokumenty: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego USTECKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W USTCE Podstawę prawną opracowanego Programu Profilaktyki stanowią: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE Opracowany na trzyletni cykl kształcenia. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 14.09.2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w ZSO im. JANA PAWŁA II w KRASNOBRODZIE rok szkolny 2015/2016 I. Wstęp Szkolny Program Profilaktyki skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im. ks. Krakowskiego w Handzlówce w roku szkolnym 2014/2015

Program profilaktyki w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im. ks. Krakowskiego w Handzlówce w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do programu wychowawczego szkoły Program profilaktyki w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im. ks. Krakowskiego w Handzlówce w roku szkolnym 2014/2015 I. Wstęp do programu.

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel główny w roku szkolnym 2015/2016 Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w ZSO im. JANA PAWŁA II w KRASNOBRODZIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w ZSO im. JANA PAWŁA II w KRASNOBRODZIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w ZSO im. JANA PAWŁA II w KRASNOBRODZIE rok szkolny 2016/2017 1 I. Wstęp Szkolny Program Profilaktyki skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJW JELENIEJ GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracował: mgr Mariusz Duplaga Wstęp Program działań profilaktycznych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania.

Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania. Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania. - wie, gdzie zgłosić się po pomoc w razie problemów w szkole, rodzinie, środowisku rówieśniczym

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Rychtalu

Szkolny Program Profilaktyki. Szkoły Podstawowej w Rychtalu Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Rychtalu Na rok szkolny 2016/2017 Podstawę prawną stanowią następujące dokumenty: 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016-2017 Profilaktyka to stwarzanie warunków do rozwoju, do bezpiecznego popełniania błędów, tworzenie szans na konfrontację, eksperymentowanie w taki sposób, żeby można było

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieczychach z dnia 30 września 2013 r. PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY Zdrowo i bezpiecznie żyć Tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA GIMNAZJUM NR 15 PODSTAWY PRAWNE 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zapobieganie agresji i przemocy. Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Ustalenie regulaminu klasowego i norm postępowania zapobiegających

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ SOLI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2002r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO Rodzaj działalności Zadania Forma realizacji Spodziewany efekt Odpowiedzialni Termin WYCHOWAWCZA Promowanie zdrowego stylu życia: Uczniowie są świadomi jak, zaangażowanie uczniów zawody sportowe /tzw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2013

PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2013 PROGRAM PROFILAKTYKI 2011-2013 01.09.2011-31.08.2013 ŚLĄSKIE TECHNICZNE ZAKŁADY NAUKOWE W KATOWICACH SPIS TREŚCI 1. Zakres profilaktyki. 2. Cele szkolnego programu profilaktycznego. 3. Formy realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Masłowie Strategia działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowana do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Podstawa prawna Konstytucja

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014/2015

na rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II WE FLORYNCE na rok szkolny 2014/2015 Opracowany na podstawie: Konstytucji RP z dnia 6 kwietnia 1997 roku, art. 72 Konwencji Praw Dziecka z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Wychowawczo-Profilaktycznej. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Plan pracy Wychowawczo-Profilaktycznej. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach Plan pracy Wychowawczo-Profilaktycznej SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach w roku szk. 2017/2018 1 WPROWADZENIE Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1. Szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 14 W TORUNIU PODSTAWA PRAWNA: Program profilaktyczny tworzony jest na podstawie następujących dokumentów: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W BARLEWICZKACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 STRUKTURA PROGRAMU I. Podstawa prawna warunkująca istnienie programu. II. Diagnoza.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół w Lędzinach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół w Lędzinach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół w Lędzinach I. Podstawa programowa i podstawa prawna szkolnego programu profilaktycznego 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele programu profilaktycznego zbieżne są z celami ogólno wychowawczymi. Istotą profilaktyki szkolnej jest ochrona uczniów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU Misja naszej szkoły: Jesteśmy po to, aby nasi uczniowie byli odważni w poszukiwaniu dobra, prawdy i piękna oraz z radością i w dbałości o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny. Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Program Profilaktyczny. Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie Program Profilaktyczny Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie Program profilaktyczny obejmuje: I. Wprowadzenie II. Struktura oddziaływań profilaktycznych III.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PAWŁA STALMACHA W PRZEGĘDZY NA LATA 2007/2008 2009/2010 PODSTAWA PRAWNA: 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo