Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej gospodarki finansowej w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Słupsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej gospodarki finansowej w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Słupsku"

Transkrypt

1 Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej gospodarki finansowej w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym w Słupsku Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska pracownice: 1. Ewa Juralewicz - podinspektor w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku, 2. Joanna Kulikowska - inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku przeprowadzily w dniach lipca 2005 r. kontrolę problemową gospodarki finansowej za rok 2004 oraz kontrolę 5% wydatków roku 2005 r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki przy ul. Jaracza 3 Słupsku. Tematyka kontroli: I. Ustalenia ogólne II. Stan i funkcjonowanie rachunkowości III. Gospodarka pieniężna i rachunki bankowe IV. Realizacja zadań budżetowych 1. Plany finansowe 2. Dochody i wydatki jednostki V. Rozrachunki VI. Gospodarka środkami rzeczowymi VII. Inwentaryzacja aktywów i pasywów VIII.Kontrola gospodarowania środkami publicznymi - 5 % wydatków 2005 r. Okres kontrolowany: Kontrolą objęto okres od stycznia do grudnia 2004 r. i okres miesiąca stycznia 2005 r. w zakresie kontroli 5 % wydatków. I. Ustalenia ogólne Placówka utworzona została w dniu 15 września 1993 r. na podstawie decyzji wydanej przez Kuratora Oświaty na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz.425 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1993 r. w sprawie ośrodków adopcyjno opiekuńczych - Akt założycielski Nr OW I /93 z dnia 10 września 1993 r. W wyniku wprowadzenia zmian do ustawy kompetencyjnej (Dz.U. Nr 106 z 1998 r. poz.668) uchwałą Nr V/47/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 lutego 1999 r. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Słupsku wpisano w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako jednostkę podległą dyrektorowi MOPR. Z dniem r. dyrektor MOPR powierzył jednostce do realizacji zadania dotyczące funkcjonowania rodzinnej opieki zastępczej. Ośrodek obejmuje swoją działalnością miasto Słupsk, może obejmować zakresem powiaty

2 położone w granicach województwa pomorskiego, na podstawie porozumień zawartych przez właściwe powiaty. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Słupsk i prowadzi gospodarkę finansową i materiałową na zasadach określonych dla tych jednostek. Do zadań ośrodka należy: 1. Pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo prowadzenia placówki rodzinnej. 2. Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione. 3. Przeprowadzania badań psychologicznych i pedagogicznych oraz wywiadów środowiskowych dotyczących kandydatów do pełnienia w/w funkcji. 4. Dobór rodziny adopcyjnej. 5. Szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów do pełnienia funkcji jak wyżej, wydawanie opinii, działalność edukacyjna i upowszechniająca tworzenie rodzin pełniących funkcję rodzin adopcyjnych, zastępczych oraz prowadzących placówki rodzinne. 6. Współpraca z sądami opiekuńczymi. 7. Pełnienie zadań powierzonych ośrodkowi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, dotyczących usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych. Dyrektorem Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Słupsku jest Pani Krystyna Malec powołana na stanowisko przez Prezydenta Miasta Słupska z dniem roku. Główną księgową jest Pani Małgorzata Szałacka, zatrudniona na ¾ etatu od dnia r. Zakres obowiązków i odpowiedzialności z dnia r. ustalono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.). W jednostce zatrudnionych jest obecnie 9 pracowników na 8 ¼ etatu, w tym 6 osób ( 5 ½ etatu) na stanowiskach pedagogów i psychologów, zatrudnionych z ustawy Karta Nauczyciela) oraz 1 osoba (1 etat) na stanowisku pedagoga i 2 osoby w administracji (1¾ etatu) - zatrudnionych na mocy przepisów o pracownikach samorządowych. Siedzibą jednostki jest budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Jaracza 5. Jednostka opracowała n/w przepisy wewnętrzne, regulujące działalność ośrodka: 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Słupsku zatwierdzony dnia 27 marca 2001 r. opracowany na podstawie: - ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn.zm.) - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2000 r. w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnianie i integrację ze środowiskiem osobom opuszczającym rodziny zastępcze, niektóre typy placówek opiekuńczo wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne ośrodki szkolno wychowawcze (Dz.U. Nr 81 poz.909), - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2000 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 83 poz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno opiekuńczych (Dz. U. Nr 14 poz. 132) 2. Regulamin wynagradzania w Ośrodku Adopcyjno Opiekuńczym w Słupsku pracowników nie będących nauczycielami obowiązujący od dnia 1 stycznia 2001 r. 2

3 opracowany na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 708) 3. Regulamin gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Słupsku z dnia 29 maja 2000 r. na podstawie: - ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późn.zm.) - rozporządzenia MPiPS z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43 poz. 168 z późn. zm.) - rozporządzenia MPiPS z dnia 22 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zfśs na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 134 poz. 876) - aktualnie obowiązującego obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia do naliczania odpisu na zfśs Do regulaminu zfśs sporządzono aneks (bez daty) w sprawie załączników do regulaminu określających próg dochodów brutto dofinansowania do wypoczynku oraz zapomóg losowych i aneks z dnia r. określający próg dochodu na osobę przy wypłacie pomocy pieniężnej, zakupu paczek, bonów towarowych. 4. Regulamin Pracy OA-O w Słupsku z dnia r., zaakceptowanego przez związki zawodowe oraz aneksu do regulaminu pracy z dnia r. w sprawie zmiany wymiaru godzin zajęć pracowników pedagogicznych zatrudnionych w ośrodku 5. Regulamin przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli OA-O w Słupsku z dnia r., utworzony na podstawie art.49 ustawy Karta Nauczyciela. 6. Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w OA-O w Słupsku z dnia r. opracowany na podstawie zarządzenia MPiPS z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami w przedszkolach, szkołach i innych placówkach (Mon.Polski Nr 31 poz.255 ze zm.) 7. Regulamin przyznawania nagród dla pracowników administracji OA-O w Słupsku z dnia r. opracowany na podstawie zarządzenia MPiPS z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami (j.w.) II. Stan i funkcjonowanie rachunkowości W jednostce opracowana została dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości: 1. Zarządzeniem Nr 1/97 Dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Słupsku z dnia r. wprowadzono instrukcję w sprawie sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych i innych w O A-O w Słupsku. 2. Zarządzeniem Nr 1/98 Dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Słupsku z dnia r. wprowadzono instrukcję inwentaryzacyjną. 3. Zarządzeniem Nr 4/2001 Dyrektora Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Słupsku z dnia r. wprowadzono instrukcję dotyczącą gospodarki kasowej. 4. Zarządzeniem Nr 1/2002 Dyrektora Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Słupsku z dnia r. wprowadzono procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych. 5. Zarządzeniem Nr 2/2002 Dyrektora Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Słupsku z dnia r. wprowadzono metody i zasady wyceny aktywów i pasywów. 3

4 6. Zarządzeniem Nr 3/2002 Dyrektora Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Słupsku z dnia r. wprowadzono zakładowy plan kont 7. Decyzją Nr 1/2004 Dyrektora Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Słupsku ustalono pogotowie kasowe na rok 2004 w wysokości 500 zł. Brak ewidencji zarządzeń. Rachunkowość jednostki prowadzona jest ręcznie. Ewidencja syntetyczna - w księdze głównej łącznie dla budżetu i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) prowadzone są dla: środków trwałych księga inwentarzowa środków pieniężnych wydatków, dochodów oraz kosztów kartoteki finansowe wg paragrafów dochodów i wydatków, rozrachunków księgi kontowe. Ewidencja zaangażowania prowadzona jest syntetycznie i analitycznie do paragrafów. Systemem komputerowym prowadzona jest ewidencja płac w programie ProgMan od roku 2004 r. i w systemie Płatnik ewidencja. Jednostka nie wprowadziła zarządzeniem dyrektora stosowanych programów komputerowych. W dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości brak jest: przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń na kontach syntetycznych, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, wykazu ksiąg rachunkowych i zbiorów danych tworzonych na komputerowych nośnikach danych z określeniem struktury, wzajemnych powiązań oraz funkcji w organizacji księgowości, opisu przetwarzania danych oraz programowych zasad ochrony danych, określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji. Konieczność opracowania w/w zasad wynika z art. 10 ust.1 i art.71 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 z późń.zm.). Ponadto nie określono zasad ewidencji i rozliczania kosztów oraz zasad ewidencji odsetek od należności i zobowiązań, czego obowiązek wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 153 poz.1752). Jednostka sporządza zestawienie obrotów sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych. Księgi prowadzone są z zachowaniem zasady ciągłości i umożliwiają stwierdzenie poprawności zapisów. III.Gospodarka pieniężna i rachunki bankowe Gospodarka pieniężna Prowadzenie kasy powierzono Pani Magdalenie Zaniewskiej zatrudnionej w jednostce z dniem r. na stanowisku specjalisty do spraw administracyjno organizacyjnych. Czynności kasjera powierzone zostały z dniem r. W aktach osobowych znajduje się zapytanie o karalność z dnia r., deklaracja o odpowiedzialności materialnej z dnia r. oraz zakres czynności kasjera z dnia r. Zasady gospodarki kasowej stosowane w jednostce wprowadzono zarządzeniem Nr 4/2001 Dyrektora Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Słupsku z dnia r. 4

5 w sprawie instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Ośrodku. Decyzją Nr 1/2004 Dyrektora Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Słupsku ustalono pogotowie kasowe w wysokości 500,00 zł. Raporty kasowe za rok 2004 sporządzane są oddzielnie dla budżetu i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zachowują ciągłość obrotów i sald. Brak ciągłości dat. Wykazane w raportach kasowych salda nie przekraczają ustalonego zapasu gotówki w kasie. W ciągu roku nie dokonywano kontroli kasy. W dniu r. dokonano inwentaryzacji kasy sporządzając na tę okoliczność protokół. Stan kasy O zgodnie ze stanem wykazanym w raporcie kasowym Nr 28/2004 za okres od r.. W protokole nie określono stanu druków ścisłego zarachowania znajdujących się na stanie kasy. W dniu 20 lipca 2005 r. przeprowadzono niezapowiedzianą kontrolę kasy, sporządzając odrębny protokół stanowiący załącznik nr 1 do protokołu zasadniczego. Rachunki bankowe Umowę rachunku bankowego zawarto w dniu r. z Pomorskim Bankiem Kredytowym S.A. - Grupa PeKaO S.A. w Słupsku. Umowę rachunku ZFŚS zawarto w dniu r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. I/O w Słupsku. W bilansie jednostki sporządzonym na dzień wykazano: - w poz. III. Środki pieniężne 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych 4 566,65. Kwoty wykazane w ewidencji księgowej na kontach rachunku bieżącego 0, rachunku ZFŚS 4 566,65 Salda wykazane na w/w kontach są zgodne z potwierdzeniem przez Bank PEKAO S.A. I O/Słupsk sald na rachunkach bankowych na dzień r.: - rachunek bieżący nr ,00 rachunek ZFŚS nr ,65 IV.Realizacja zadań budżetowych 1. Plany finansowe Plan jednostkowy dochodów i wydatków na 2004 r. opracowano na podstawie uchwały Nr XXI/203/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2004 r. Zaplanowano w dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Dochody ogółem 1 300,00 Wydatki ogółem ,00 Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze Wydatki ,00 Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Słupsku: Nr XXIX/320/04 z dnia r., Nr XXVII/279/04 z dnia r., Nr XXXII/362/04 z dnia r., Nr XXXIII/383/04 z dnia r. oraz zarządzenia Nr 1086/F/04 Prezydenta Miasta 5

6 Słupska z dnia r. dokonano w ciągu roku zmian w planie wydatków. Plan dochodów i wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2004 r. przedstawiał się następująco: Rozdział Ośrodki pomocy społecznej Dochody ogółem 1 300,00 Wydatki ogółem ,00 Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze Wydatki 0,00 Rozdział Pozostała działalność Wydatki 776,00 Plan dochodów i wydatków oraz wykonanie wg sprawozdań Rb-27S i Rb-28S na dzień 31 grudnia 2004 r. wg paragrafów przedstawia załącznik nr 2 do protokołu. 2. Dochody i wydatki jednostki Na zaplanowaną kwotę dochodów - rozdział w 0920 Pozostałe odsetki 1 300,00 wykonano dochody 332,36 zł. tj. 25,56 %. Są to uzyskane odsetki od rachunku bankowego. Innych dochodów jednostka nie uzyskuje. Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 r. dochody są zgodne z zapisami na koncie 750 Przychody i koszty finansowe oraz z ewidencją rozliczenia dochodów budżetowych na koncie 222. Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2004 r. wydatki wynikają z ewidencji na koncie 130 Rachunek bieżący i są zgodne z rozliczeniem wydatków budżetowych na koncie 223. Jednostka otrzymała na działalność środki w wysokości ,66 zł. W dniu r. zwrócono do Urzędu Miejskiego środki w kwocie 5.450,96 zł, WB 52/2004 za okres r., poz. fin Wykorzystano kwotę ,70 zł. Dnia r. przeksięgowano saldo konta Rozliczenie wydatków budżetowych w kwocie ,70 zł na konto 800 Fundusz jednostki (poz. fin. 234). Obroty konta 130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych: 1. Wn ,02 zł - wpływ odsetek od rachunków bankowych 332,36 zł - otrzymane środki z Urzędu Miejskiego ,66 zł 2. Ma ,02 zł - wydatki wg kart wydatków ,70 zł - odprowadzone dochody 332,36 zł - zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu Miejskiego 5.450,96 zł W wyniku kontroli dokumentów księgowych 2004 r. stwierdzono, że faktury są opisywane, sprawdzane pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym, potwierdzane za zgodność z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz zatwierdzane do wypłaty. Dokumenty są dekretowane i zawierają podziałkę klasyfikacji budżetowej. Dowody zakupu pozostałych środków trwałych zawierają adnotację o wpisie do ewidencji analitycznej. 6

7 Jednostka prowadzi ewidencję zaangażowania na kontach 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych oraz 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat. Wykazane w w/w sprawozdaniu Rb-28S zaangażowanie wynika z prowadzonej ewidencji. Zapisy na koncie 998 dokonywane są na podstawie wniosków o zaangażowanie środków budżetowych zatwierdzanych zgodnie z ustalonymi procedurami kontroli wewnętrznej. Poddano kontroli wydatki 2004 r. w n/w paragrafach: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników W kontrolowanej jednostce na dzień r. zatrudnionych było 10 osób w wymiarze 8,5 etatu. W Ośrodku Adopcyjno Opiekuńczym wynagrodzenia naliczane i wypłacane są na podstawie przepisów: 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późn.zm) 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z 2000 r. z późn. zm.), 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 118, poz z 2003 r. z późn. zm.), 4. Uchwały Nr XXIV/253/04 Rady Miejskiej w Słupsk z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wyrażenia zgody na określenie wartości jednego punktu w MOPR w Słupsku, 5. Regulaminu wynagradzania w Ośrodku Adopcyjno Opiekuńczym pracowników nie będących nauczycielami z dnia r., 6. Regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z dnia r., 7. Regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Ośrodku Adopcyjno Opiekuńczym z dnia r., 8. Regulaminu przyznawania nagród dla pracowników administracji Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego z dnia r., 9. Regulaminu wypłaty nagród z Zakładowego funduszu nagród pracownikom Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego z dnia r. Kontroli poddano naliczenie wynagrodzenia pracownikom w miesiącu październiku 2004 r.: a) nauczycieli: Stanowisko Wynagr. zasadnicze stażowy motywacy -jny za I st. specj. opiekuna stażu funkcyjny Dyrektor, nauczyciel mianowany mgr z p.p ,00 333,20 700,00 190,00 Psycholog, nauczyciel kontraktowy mgr z p.p ,00 39,48 25,56 7

8 Stanowisko Wynagr. zasadnicze stażowy motywacy -jny Pedagog, nauczyciel kontraktowy mgr z p.p ,00 78,96 25,56 Psycholog, nauczyciel mianowany mgr z p.p ,00 333,20 25,56 za I st. specj. opiekuna stażu Pedagog, nauczyciel mianowany mgr z p.p ,00 333,20 25,56 20,00 Psycholog, nauczyciel kontraktowy mgr z p.p., ½ etatu 565,00 39,55 12,78 15,00 b) administracji i obsługi: Stanowisko Kat. Zaszereg. Wynagr. Zasadnicze stażowy funkcyjny funkcyjny Premia Główny księgowy ¾ etatu 1 400,00 238,00 200,00 560,00 Specjalista ds admin.-organiz. XIII 1 587,00 174,57 634,80 Specjalista pedagog X 900,00 Sprzątaczka, ¼ etatu VI 171,69 32,62 Poddano kontroli wypłacone wynagrodzenie za miesiąc październik 2004 r.: Wynagr. Wynagr. brutto netto Nazwa dokumentu Lista płac nr 30, nauczyciele Lista płac nr 31, nauczyciele nadgodziny ,61 R 3.617,74 kasa 2.970, ,00 Kasa 1.020,72 Lista płac Kasa nr 32, 327,10 administracja nagrody 500,00 Lista płac nr 33, administracja 4.794,37 R 2.494,52 Lista płac nr R 153,95 34, obsługa 204,31 Składki pracownika Składki pracodawcy 1.944, ,42 Składka zdrowotna Podatek dochodowy Potrącenia 696,98 622,70 540,00 291,87 283,76 104,61 142,80 93,56 90,95 33,54 45,80 897,02 872,09 321,53 311,30 770, ,23 37,16 12,13 8

9 Nazwa dokumentu Wynagr. brutto Wynagr. netto Lista płac R 652,55 nr 35, pedagodzy 900,00 RAZEM ,29 R 6.918,76 kasa 4.318,53 Składki pracownika Składki pracodawcy Składka zdrowotna 168,39 163,71 60,36 18,70 - Podatek dochodowy Potrącenia 3.433, , , , ,00 W dniu r. przekazano przelewem wynagrodzenia w kwocie 3.617,74 zł, WB 23/2004 z dnia r., poz. fin Dnia r. wypłacono również gotówką z kasy wynagrodzenia w wysokości 2.970,71 zł, DW 20/2004, RK 20/2004 za okres r., poz. fin W dniu r. wypłacono gotówką nagrody Dyrektora Ośrodka w wysokości 1.347,82 zł, DW 21/2004, RK 21/2004 za okres r., poz. fin Dnia r. przekazano wynagrodzenia przelewem na konta osobiste pracowników w kwocie 3.301,02 zł, WB 30/2004 za okres r., poz. fin Ponadto z wynagrodzeń za miesiąc październik 2004 r. jednostka przekazała następujące potrącenia: Lp. Pozycja finansowa Składnik wynagrodzenia Kwota Poz. fin. 164, WB 23/2004 z dnia r. Poz. fin. 164, WB 23/2004 z dnia r. Poz. fin. 176, WB 30/2004 z dnia r. Poz. fin. 176, WB 30/2004 z dnia r. Spłata pożyczki mieszkaniowej 125,00 Wkłady PKZP 415,00 Spłata pożyczek mieszkaniowych 170,00 Wkłady i spłata PKZP 5 RAZEM 1.310,00 600,00 W dniu r. jednostka przekazała składki w następujących wysokościach (WB 34/2004 za okres r., poz. fin. 187): składki na ubezpieczenia społeczne 6.771,64 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.229,15 zł, składki na Fundusz Pracy 449,63 zł. Składki zgodne są z deklaracją DRA za miesiąc październik 2004 r. W dniu r. jednostka zapłaciła podatek dochodowy od wynagrodzeń w wysokości 1.202,10 zł, WB 38/2004 za okres r., poz. fin. 195, na który składają się: podatek dochodowy wg list płac 1.141,30 zł, podatek od umowy o dzieło nr 1 z dnia r. 60,80 zł. Wysokość przekazanego podatku dochodowego zgodna jest z deklaracją PIT 4 za miesiąc październik 2004 r. 9

10 Ponadto poddano kontroli wypłatę odprawy emerytalnej pracownika pedagogicznego, który uprawnienia do świadczenia nabył na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 Nr 118 poz.1112 z późn.zm.). Odprawę naliczono prawidłowo stosując podstawę prawną art. 87 ust. 2 i 3 w/w ustawy. Naliczenie lista płac nr 5 z dnia r. - brutto 5 821,20 podatek 1 106,00 do wypłaty 4 715,20 Wypłacono - przelewem dnia r. - WB nr 7 (poz.fin. 20). Podatek do Urzędu Skarbowego przekazano w dniu r. - WB nr 15 (poz.fin.37). W związku z podwyżką płac od dnia r. (zmiana wynagrodzenia pismo z dnia r.) miesiącu czerwcu dokonano wyrównania odprawy emerytalnej l. płac nr 19 z dnia brutto 176,40 podatek 33,50 do wypłaty 142,90 Wypłacono gotówką rap.kas. nr 12/2004 za okres r. (poz.fin.85). Podatek do Urzędu Skarbowego przekazano dnia r. (poz. 118). Naliczenie odprawy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2003 naliczono: dla pracowników pedagogicznych 9 469,40 dla pracowników administracji 3 900,12 Razem brutto ,52 Naliczoną na listach płac kwotę wykazano w bilansie jednostki sporządzonym na dzień r. w pozycji zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. Należne za rok 2003 wynagrodzenie dla pracowników ośrodka w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę naliczono z uwzględnieniem obowiązujących przepisów zawartych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160 poz.1080 z późn.zm.) oraz w ustawie Karta Nauczyciela (w art.48). Wypłacono zgodnie z naliczeniem na listach płac nr 9 i 10 z dnia r.: przelewem na konta pracowników ROR WB nr 18 z dnia r. (poz.fin. 32) 5 859,86 z kasy - pobrano czekiem dnia r. WB nr 18 ( poz.fin.32) - wypłata gotówką - rap.kas. nr 5/2004 za okres (poz.fin.36) 2 888,90 Ubezpieczenie społeczne pracownika 2 501,44 i ubezpieczenie zdrowotne 896,62 przekazano w ogólnej kwocie zgodnie z deklaracją dnia r. WB nr 19 (poz.fin.47). Podatek do US przekazano r. w kwocie ogólnej podatku dochodowego WB nr 21(poz.fin.50) 1 222,70 Razem przelewy ,52 Kwota zgodna z naliczeniem brutto na listach płac. Wydatki w 4040 wykazano prawidłowo Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki dotyczyły prenumeraty, zakupu artykułów papierniczych, tuszów do drukarki, tonerów do kserokopiarki, książek psychologiczno pedagogicznych, materiałów do 10

11 komputerów i wyposażenia, m.in : poz. fin. 163 krzesło obrotowe do komputera na kwotę 164,00 zł,(ewidencja na koncie 013 i 072), poz. fin. 178 program antywirusowy Symantec na kwotę 219,00 zł (ewidencja na koncie 020 i 072), poz. fin. 194 biurko komputerowe i 2 regały na kwotę 1.591,00 zł (ewidencja na koncie 013 i 072), poz. fin. 207 komputer Vobis Digital MX 3061 E Star Nova na kwotę 2.699,00 zł (ewidencja na koncie 013 i 072) i program Microsoft Office 2003 OM w kwocie 999,00 zł (ewidencja na koncie 020 i 072), poz. fin. 218 program Rodziny zastępcze na kwotę 405,00 zł Zakup usług pozostałych Wydatki dotyczyły zakupu znaczków pocztowych, usług transportowych, zapłaty za rachunki telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe itp Zakup usług remontowych W paragrafie tym ewidencjonowano wydatki ponoszone na konserwację kserokopiarki Canon i innych usług remontowych Podróże służbowe krajowe Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży służbowych pracownikom Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego. Wydatki naliczano na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz z późn. zm.). W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w jednostce nieprawidłowo dekretowano następujące wydatki: Pozycja finansowa poz. fin. 130 poz. fin. 121 poz. fin. 233 poz. fin. 40 Dokument Kwota Klasyfikacja budżetowa jest badania okresowe pracowników - faktura nr 117/P z dnia r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny badanie profilaktyczne - rachunek nr 102/2004 z dnia r. Kontraktowy Gabinet Okulistyczny zakup słodyczy - faktura nr 11/12/04 z dnia r. Handel Detaliczny Art. Spoż. i Przemysłowymi wyroby cukiernicze - faktura nr 51 z dnia r. Delikatesy Mariackie Klasyfikacja budżetowa powinno być 464,00 zł ,00 zł ,90 zł ,80 zł

12 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano środki zgodnie z planem: Rozdział poz.fin. 10 z dnia r ,00 poz.fin. 73 z dnia r ,00 poz.fin.159 z dnia r ,00 Razem ,00 Rozdział poz.fin.143 z dnia r. 580,00 poz.fin.212 z dnia r. 196,00 Razem 776,00 Odpis podstawowy naliczony na pracowników przekazano na konto ZFŚS w terminie określonym w art.6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz.335 z późn.zm.) Przekazane z rozdziału pozostała działalność środki stanowią fakultatywnie naliczony odpis na emerytów i rencistów. Wyliczenie odpisu podstawowego na pracowników na rok 2004 na podstawie planu osobowego funduszu płac. W ciągu roku planu nie korygowano. W wyliczeniu odpisu stwierdzono nieprawidłowości. - od funduszu płac nauczycieli w kwocie ,00 naliczono odpis 8% w kwocie ,00. Winno być ,68 - dla pracowników administracyjnych zastosowano stawkę 700,00 zł. na jednego zatrudnionego, obowiązujący w 2004 r. odpis na jednego zatrudnionego(37,50%) wynosi 695,68 zł.- podstawa prawna Monitor Polski z 2004 r. Nr 9 poz Wyliczenie wysokości odpisu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Gromadzenie oraz podział środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonywane są na podstawie Regulaminu gospodarowania ZFŚS Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Słupsku zatwierdzonego przez Dyrektora jednostki oraz wprowadzonych aneksami zmian dotyczących progów dochodowych dla poszczególnych świadczeń. Stan funduszu na dzień r ,75 zgodny jest z bilansem zamknięcia 2003 roku Stan funduszu na dzień r ,15 wykazano w bilansie sporządzonym na dzień r. Zobowiązania 734,50 dotyczą naliczonego podatku dochodowego od świadczeń wypłaconych w grudniu. Należności z tytułu nie spłaconych pożyczek mieszkaniowych 4 505,00 Stan środków pieniężnych 4 566,65 zgodny z potwierdzeniem sald. Przychody i rozchody Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przedstawia załącznik nr 5 do protokołu. V. Rozrachunki W zakresie rozrachunków jednostka prowadziła w 2004 r. ewidencję na kontach: 201 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 223 rozliczenie wydatków budżetowych 225 Rozrachunki z budżetem 12

13 229 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 240 Pozostałe rozrachunki W bilansie sporządzonym na dzień r. wykazano: 1) należności w kwocie 4.505,00 zł, w tym: - pozostałe należności 4.505,00 zł, 2) zobowiązania w kwocie ,95 zł w tym: - wobec budżetów 1.719,30 zł - z tytułu ubezpieczeń społecznych ,22 zł - z tytułu wynagrodzeń ,43 zł. Wykazane zobowiązania dotyczą: Konto 225 Rozrachunki z budżetami Saldo Wn 1.719,30 zł - naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2004 r. 984,80 zł, - naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń z ZFŚS za miesiąc grudzień 2004 r. 734,50 zł Rozliczono w dniu r. w następujących wysokościach: poz. fin WB 5/2005 na kwotę 984,80 zł, poz. fin. 11 WB 3/2005 na kwotę 734,50 zł. Konto 229 Pozostałe rozrachunki publiczno prawne Saldo Wn ,22 zł 1. naliczenie ubezpieczenia społecznego pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ,82 zł, > poz. fin. 238 zestawienie list płac, składki na ubezpieczenie społeczne 2.652,55 zł, > poz. fin. 238 zestawienie list płac, składki na Fundusz Pracy 357,27 zł 2. naliczenie składek od płac pracowników za grudzień ,40 zł > poz. fin. 228 zestawienie list płac, składki na ubezpieczenie społeczne 3.024,68 zł >poz. fin. 228 zestawienie list płac, składki na Fundusz Pracy 407,40 zł, > poz. fin. 228 zestawienie list płac za m-c r ,32 zł Zapłacono w następujących kwotach: 2. poz. fin. 4 WB 2/2005 z dnia r.: - składki na ubezpieczenie społeczne 6.135,84 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne 407,40 zł, 2. poz. fin. 63 WB 30/2005 z dnia r.: - składki na ubezpieczenie społeczne 2.652,55 zł - składki na Fundusz Pracy 357,27 zł. Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Saldo Wn ,43 zł poz. fin naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 r ,43 zł Rozliczono: poz. fin. 43 WB 19/2005 z dnia r., przelew wynagrodzeń na konta pracowników 6.267,15 zł, poz. fin. 46 WB 5/2005 z dnia r., wypłata wynagrodzeń gotówką w kasie 13

14 3.245,84 zł, poz. fin. 63 WB 30/2005 z dnia r., - składki na ubezpieczenie społeczne 2.728,36 zł, - składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.007,58 zł, poz. fin. 69 WB 33/2005 z dnia r., podatek dochodowy od wynagrodzeń 1.333,50 zł. Wykazane należności dotyczą: Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami Saldo Ma 4.505,00 zł udzielone pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS 4.505,00 zł Spłaty dokonywane są w ustalonych miesięcznych ratach. Potrącane z wynagrodzeń na listach płac. Kwota należności z tytułu nie spłaconych pożyczek jest zgodna z ewidencją analityczną do konta 234 prowadzoną w księdze kontowej i w kartotekach imiennych pracowników. VI. Gospodarka środkami rzeczowymi W instrukcji w sprawie sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów księgowych i innych wprowadzonej zarządzeniem Nr 1/97 Dyrektora Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Słupsku z dnia r. określono zasady dokumentacji majątku jednostki oraz dokumenty wewnętrzne gospodarki środkami trwałymi. Nie określono w przepisach wewnętrznych zasad ewidencji podstawowych środków trwałych oraz pozostałych środków. Ewidencja środków trwałych odbywa się na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów zawartych w ustawie o podatku dochodowym. Jednostka nie posiada środków trwałych o wartości powyżej 3 500,00 zł, w związku z czym ewidencja syntetyczna prowadzona jest na koncie 013 Pozostałe środki trwałe. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych na koncie 020. W/w pozostałe środki trwałe umarzane są jednorazowo. Stan pozostałych środków trwałych na dzień r ,98 na dzień r ,98 Zwiększenie stanu pozostałych środków trwałych w wysokości 5 617,00 dotyczy zakupu w szczególności wyposażenia w meble, krzesła obrotowe i sprzęt komputerowy na potrzeby jednostki. Ewidencja analityczna prowadzona jest w założonej w dniu r. księdze inwentarzowej zawierającej 49 ponumerowanych i przesznurowanych stron, opieczętowanej i zatwierdzonej przez dyrektora jednostki. W księdze oprócz wyposażenia w pozostałe środki trwałe rejestrowane są umarzane jednorazowo programy komputerowe jako wartości niematerialne i prawne. Ewidencja ta nie została wydzielona. Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień r ,32 na dzień r ,32 Stan pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na dzień r. w księdze inwentarzowej wynosi ,30 i jest zgodny z ewidencją syntetyczną na kontach syntetycznych 013 i

15 Jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej. VIII. Inwentaryzacja aktywów i pasywów Zasady przeprowadzania inwentaryzacji w jednostce zawiera instrukcja inwentaryzacyjna, opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wprowadzona do stosowania z dniem r. Jednostka nie określiła w instrukcji terminów oraz procedur przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji. Ostatnią inwentaryzację pozostałych środków trwałych przeprowadzono w jednostce w roku Zarządzeniem dyrektora nr 3/2001 z dnia r. zarządzono przeprowadzenie inwentaryzacji majątku w formie spisu z natury pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w terminie r. Do przeprowadzenia spisu wyznaczono zespół spisowy. Arkusze spisowe o numerach 1,2, noszące znamiona druków ścisłego zarachowania wydano przewodniczącemu komisji.. Osobą odpowiedzialną za majątek w ośrodku jest dyrektor p. Krystyna Malec. Inwentaryzację przeprowadzono w przewidzianym terminie i rozliczono. Stan faktyczny zgodny był ze stanem księgowym i wynosił ,33 zł. Sporządzono zestawienie zbiorcze spisu oraz sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury. Na dzień 31 grudnia 2004 r. przeprowadzono: w drodze spisu z natury inwentaryzację środków pieniężnych w kasie, co opisano w gospodarce pieniężnej, metodą uzgodnienia sald przez potwierdzenie inwentaryzację środków pieniężnych na rachunkach bankowych stan zgodny z ewidencją księgową, metodą porównania danych z odpowiednimi dokumentami - weryfikację realnej wartości pozostałych aktywów i pasywów, sporządzając protokół weryfikacji. Wykazane w wyniku w/w inwentaryzacji składniki aktywów i pasywów zostały ujęte w bilansie jednostki sporządzonym na dzień r. Różnic nie stwierdzono. VII.Kontrola gospodarowania środkami publicznymi -5 % wydatków za rok 2005 Kontrolę wydatków jednostki w 2005 r. przeprowadzono na podstawie art. 28 b ust. 1 i 2 oraz art. 35 a ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Według planu jednostkowego dochodów i wydatków budżetowych na rok 2005 wydatki wynoszą: rozdział ,00 x 5 % = ,00 zł Według sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków Rb 28 S za okres od początku roku do dnia r. : ,44 zł ,68 zł ,40 zł Kontroli poddano wynagrodzenia wypłacone w miesiącu styczniu 2005 r.: 15

16 Nazwa dokumentu Lista płac nr 1, nauczyciele Lista płac nr 2, pedagodzy Wynagr. Brutto Lista płac nr 3, obsługa 295,12 Wynagr. Netto ,47 R 3.404,14 kasa 2.743, ,00 R 911,64 R 211,92 Lista płac nr 4.824,24 R 2.504,29 4, administracj a RAZEM ,83 R 7.031,99 kasa 2.743,33 Składki pracownik Składki pracodawca 1.818, ,07 Składka zdrowotna Podatek dochodow y Potrącen ia 688,47 594,90 780,00 243,23 236,47 89,83 55,30 55,21 53,68 20,39 7,60 902,61 877,53 333,34 314,00 770, , , ,03 971, ,00 W dniu r. wypłacono wynagrodzenia gotówką w kasie w kwocie 2.743,33 zł, DW 1/2005, RK 1/2005 za okres r., poz. fin. 8. Wynagrodzenia w wysokości 3.404,14 zł przekazano na rachunki osobiste pracowników w dniu r., WB 1/2005 za okres r., poz. fin.1. Dnia r. przekazano przelewami wynagrodzenia w kwocie 3.627,85 zł, WB 7/2005 za okres r., poz. fin. 16. Z wynagrodzeń za miesiąc styczeń przekazano następujące potrącenia: Lp. Pozycja finansowa Składnik wynagrodzenia Poz. fin. 1, WB 1/2005 za okres r. Poz. fin. 1, WB 1/2005 za okres r. Poz. fin. 16, WB 7/2005 za okres r. Poz. fin. 16, WB 7/2005 za okres r. Spłata pożyczki mieszkaniowej 125,00 Wkłady i spłata PKZP 655,00 Spłata pożyczek mieszkaniowych 170,00 Wkłady i spłata PKZP 600,00 5 RAZEM 1.550,00 Kwota Ponadto w miesiącu styczniu jednostka zapłaciła składki za miesiąc grudzień 2004 r., WB 2/2005 za okres r., poz. fin. 4, w wysokości: składki na ubezpieczenie społeczne 6.135,84 zł, zaksięgowano: , ,68 składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.115,16 zł, zaksięgowano w 4010, 16

17 składki na Fundusz Pracy 407,40 zł, zaksięgowano w Zapłacone składki zgodne są z deklaracją DRA za miesiąc grudzień 2004 r. W dniu r. przekazano podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2004 r. w wysokości 984,80 zł, WB 5/2005 za okres r., poz. Fin. 10 oraz podatek dochodowy od wypłat w miesiącu grudniu z ZFŚS na kwotę 734,50 zł, WB 3/2005 za okres r., poz. fin. 11. Powyższe kwoty są zgodne z deklaracjami PIT 4 i PIT 8A złożonymi w Urzędzie Skarbowym w Słupsku. Powyższe kwoty są zgodne ze sprawozdaniem RB 28S za okres od początku roku do dnia r. Wyrywkowej kontroli poddano naliczenie stawek wynagrodzenia zasadniczego, porównując listy płac za miesiąc styczeń z angażami w aktach osobowych pracowników. Wynagrodzenia zasadnicze ustalono na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. oraz Uchwały Nr XXIV/253/04 Rady Miejskiej w Słupsku, mieszczą się w przedziale 10 % % wynagrodzeń dla danej kategorii zaszeregowania. Premie dla pracowników administracji przyznawane są w oparciu o Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Ośrodku, na podstawie wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora w wysokości 40 %. W wyniku kontroli stwierdzono, że jednemu z pracowników (akta osobowe nr 20) od dnia r. nieprawidłowo naliczano i wypłacano dodatek za wysługę lat. Jednostka dokonywała wypłaty w wysokości 6 % wynagrodzenia zasadniczego, prawidłowo powinna wypłacać dodatek w kwocie 7 % wynagrodzenia zasadniczego. Na tym protokół zakończono. Kontrolę odnotowano w książce kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Kierownika jednostki poinformowano o możliwości odmowy podpisania protokołu i złożenia na tę okoliczność stosownego pisemnego wyjaśnienia. Pouczono o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania zastrzeżeń co do treści zawartych w protokole. Jednostka kontrolowana: Kontrolujący: Dyrektor mgr Krystyna Malec Główny księgowy mgr Małgorzata Szałacka Inspektor mgr Joanna Kulikowska Podinspektor Ewa Juralewicz Słupsk, dnia 29 lipca 2005 r. 17

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku

Protokół. z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Przedszkolu Miejskim Nr 32 przy ul. Kasztanowej 1 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, gospodarności i legalności w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownik Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku Działając na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej

Protokół kontroli sprawdzającej Protokół kontroli sprawdzającej Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownicy: 1. Pan Leszek Pińkowski główny specjalista Wydziału

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez

Bardziej szczegółowo

Protokół. Ustalenia szczegółowe:

Protokół. Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Miejskim Nr 10 przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Słupsku. Działając

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w miesiącu styczniu b.r.

Kontrolą objęto wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy w miesiącu styczniu b.r. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Ustalenia szczegółowe:

Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 25 im. Kubusia Puchatka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku.

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku. PROTOKÓŁ z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Przedszkolu Miejskim Nr 32 w Słupsku przez Lidię Dębicką Inspektora oraz Leszka Pińkowskiego Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 r. wydatki wynoszą: Rozdział , ,00 x 5 % = 41.

Na podstawie planu finansowego zakładu budżetowego za 2005 r. wydatki wynoszą: Rozdział , ,00 x 5 % = 41. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Przedszkolu Nr 23 przy ul. Wazów 1A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku.

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym przy ul. Krasińskiego 19 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Słupsku

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Słupsku Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Słupsku Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków planowanych na 2006 r. ponoszonych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 31 w Słupsku.

Kontrolą objęto 5 % wydatków planowanych na 2006 r. ponoszonych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 31 w Słupsku. Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 31 im. Bajkowej Krainy przy ul. Witosa 1 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia wydanego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł. Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce.

P r o t o k ó ł. Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce. Starostwo Powiatowe w Słupsku Tylko do użytku służbowego P r o t o k ó ł Kontroli 5% wydatków za okres od 01 stycznia do 31 lipca 2007 r. przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Ustce.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Słupsku.

Protokół kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Tadeusza Tańskiego przy ul. Niedziałkowskiego 2 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Szymanowskiego 5 w Słupsku.

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Szymanowskiego 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Szymanowskiego 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie przy ul. Sportowej 4. Kontrolę przeprowadziła:

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie przy ul. Sportowej 4. Kontrolę przeprowadziła: PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie przy ul. Sportowej 4. Kontrolę przeprowadziła: mgr Halina Taratuta - Palimąka - Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szarych Szeregów 15 w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szarych Szeregów 15 w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szarych Szeregów 15 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska pracownik

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska pracownik

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego do przeprowadzania kontroli wydanego

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku

Protokół z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku Protokół z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku.

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Noblistów Polskich przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta przy ul. Krzywoustego 6 w Słupsku.

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta przy ul. Krzywoustego 6 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w V Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta przy ul. Krzywoustego 6 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego

Bardziej szczegółowo

Przepisem wyłączającym odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość ( w tym inwentaryzację) jest art. 53 ust. 5 ufp.

Przepisem wyłączającym odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość ( w tym inwentaryzację) jest art. 53 ust. 5 ufp. B-ZP.1711.16.2018 Czeladź, dnia 26 11.2018 r. Pani Dyrektor mgr Jolanta Barańska Żłobek Miejski ul. Niepodległości 6 41-250 Czeladź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z Rocznym planem kontroli w dniach od

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ul. Sportowej 10 w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ul. Sportowej 10 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 9 przy ul. Sportowej 10 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcacego przy ul. Grottgera 13 w Słupsku.

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcacego przy ul. Grottgera 13 w Słupsku. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w IV Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego-

PROTOKÓŁ. -do użytku zewnętrznego- Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-8/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Gimnazjum nr 2 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 28 czerwca do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy

Bardziej szczegółowo

Ustalenia szczegółowe:

Ustalenia szczegółowe: Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Nr 25 im. Kubusia Puchatka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1. Działając na podstawie upoważnienia stałego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-8/05 Gliwice, 6 kwietnia 2005 r. 2005-154294 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr Hanna Leśniak-Pasek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 5/2008 Zespół Szkół Nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 8 w Będzinie przy ul.orlej 4.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 8 w Będzinie przy ul.orlej 4. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 8 w Będzinie przy ul.orlej 4. Kontrolę przeprowadziła: mgr Halina Taratuta - Palimąka - Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Będzinie, przy ul.podłosie nr 4.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Będzinie, przy ul.podłosie nr 4. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Będzinie, przy ul.podłosie nr 4. Kontrolę przeprowadziła: mgr Halina Taratuta - Palimąka - Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1 w Będzinie.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1 w Będzinie. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1 w Będzinie. Kontrolę przeprowadziła: mgr Halina Taratuta - Palimąka - Kierownik Referatu Kontroli

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli w zakresie gospodarki finansowej oraz realizacji zaleceń pokontrolnych

PROTOKÓŁ. z kontroli w zakresie gospodarki finansowej oraz realizacji zaleceń pokontrolnych Starostwo Powiatowe PROTOKÓŁ z kontroli w zakresie gospodarki finansowej oraz realizacji zaleceń pokontrolnych Nazwa jednostki kontrolowanej: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu iego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2013 Gliwice, 25 listopad 2013 nr kor. UM-577621/2013 Pani Wiesława Kowalska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 ul. KOZIELSKA 73 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Daty skrajne: od... do... Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.2,4/0912-15/2004

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Hanna Rydjan

Szanowna Pani Hanna Rydjan Szanowna Pani Hanna Rydjan Dyrektor Domu Rodzinnego w Swarzędzu Os. Dąbrowszczaków 15/1-2, 62-020 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.08.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE B-ZP.1711.9.2018 Czeladź, dnia 16. 10.2018 r. Pani Dyrektor mgr Marta Świderek Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Szkolna 6 41-250 Czeladź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z Rocznym planem

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO Data: r.

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO Data: r. Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 60-823 Poznań Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.19.2016 Data: 07.11.2016 r. Sprawa:

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1. ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 1 ZARZĄDZENIE Nr 1 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 1 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.10.2014 Gliwice, 19.12.2014 r. nr kor. UM-674487/2014 Pani Iwona Pochopień SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 ul. JEDNOŚCI 35 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie Dęblin 03.04.2007 rok KW 0914/01/2007 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI Inspektor wewnętrznej kontroli finansowej Urzędu

Bardziej szczegółowo

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r.

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r. Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk Słupsk, dn. 23.05.2016 r. ZAWiK-III.1711.6.2015 Pan Michał TRAMER DYREKTOR Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" ul. Waryńskiego 2 76-200

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Nowym Teatrze przy ul. Lutosławskiego 1 w Słupsku.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Nowym Teatrze przy ul. Lutosławskiego 1 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Nowym Teatrze przy ul. Lutosławskiego 1 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska pracownik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 59.09.2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości i wyodrębnienia ewidencji księgowej, rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Tematyka kontroli: z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Ośrodku Kultury w Będzinie, przy ul.

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Tematyka kontroli: z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Ośrodku Kultury w Będzinie, przy ul. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Kultury w Będzinie, przy ul. Małachowskiego 43 Kontrolę przeprowadziła: mgr Halina Taratuta - Palimąka - Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej,

Bardziej szczegółowo

* - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r.

* - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r. Spis treści płyty CD * - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r. I. Dokumentacja z zakresu organizacji i kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ul.stalickiego 1.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ul.stalickiego 1. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ul.stalickiego 1. Kontrolę przeprowadziła: mgr Halina Taratuta - Palimąka - Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej,

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Kontrolę w dniu 20 października 2005 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 1) Przewodnicząca Halina Mucha Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2005

Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2005 Lędziny, 13.05.2005 roku PROTOKÓŁ III/2005 kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędziach, przeprowadzonej przez inspektora d/s kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Lędziny na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Hanna Łabuzińska

Szanowna Pani Hanna Łabuzińska Szanowna Pani Hanna Łabuzińska Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Luboniu ul. Żabikowska 40 62-031 Luboń Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.11.2015 Data: 04.11.2015 r. Sprawa: wystąpienie

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych Wrocław, 4 grudnia 2007 roku WK.60/311/K-85/07 Pani Iwona Wiśniewska Dyrektor Przedszkola Nr 1 ul. Grunwaldzka 15 58-340 Głuszyca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

DUK /09. Protokół

DUK /09. Protokół DUK.0914-0024/09 Protokół kontroli planowej przeprowadzonej w Przedszkolu nr 29 w Tychach w dniach od 15.10.2009 r. do 05.11.2009 r. przez Agnieszkę Olak Głównego Specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 01/2014 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU z dnia 30.01.2014 r. w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla realizacji Projektu Lekcja nieograniczonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.4.2014 Gliwice, 03 październik 2014 r. nr kor. UM-506606/2014 Pani Iwona Drozd SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ul. DASZYŃSKIEGO 424 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Protokół. Obowiązki dyrektora kontrolowanej jednostki od 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku pełni Urszula Nowakowska zastępca dyrektora.

Protokół. Obowiązki dyrektora kontrolowanej jednostki od 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2005 roku pełni Urszula Nowakowska zastępca dyrektora. Urząd Miejski W Stargardzie Szczecińskim Wydział kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK.3,4/0912-1/2005 -do użytku zewnętrznego- Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 8/2007 Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2014 Gliwice, 21 marzec 2014 r. nr kor. UM-156131/2014 Pani Regina Lison PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 ul. BARLICKIEGO 16 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-6/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 08

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07 Wrocław, 21 marca 2008 roku WK. 60/315/K-103/07 Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta ul. Traugutta 1a 57-300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając

Bardziej szczegółowo