ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz.1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2012, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,50 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 4, 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,04 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski za 2012 r. - zgodnie z załącznikiem Nr Ustalam informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania, o których mowa w 1 i w 2 wraz z informacją, o której mowa w 3, przedstawić: 1) Radzie Miasta Bielsk Podlaski, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Miasta Eugeniusz Berezowiec Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 359/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 marca 2013 r. Dochody budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2012 r. Dzi ał Rozdzi ał Paragra f Treść Plan 2012 Wykonanie roku 2012 Wskaźnik procentowy : wyk/plan kol.6/kol5 Wykonanie roku 2012; dochody bieżące Wskaźnik procentowy: wyk. doch. bież./wyk.do ch.ogółem kol.8/kol.6 Wykonanie roku 2012; dochody majątkowe Wskaźnik procentowy: wyk. doch.maj./w yk. doch.ogółem kol.10/kol6 010 Rolnictwo i łowiectwo ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Transport i łączność ,05 103, ,24 65, ,81 34, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,66 93, ,66 100,00 0,00 0, ,66 93, ,66 100,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne ,39 106, ,58 58, ,81 41, Wpływy z różnych opłat ,54 112, ,54 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 2

3 0920 Pozostałe odsetki 0 182,04 0,00 182,04 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,81 98,61 0,00 0, ,81 100, Gospodarka mieszkaniowa ,83 106, ,08 27, ,75 72, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,83 106, ,08 27, ,75 72, ,24 99, ,24 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,80 100, ,80 100,00 0,00 0, ,08 115,46 0,00 0, ,08 100, ,60 107,89 0,00 0, ,60 100, Pozostałe odsetki ,01 123, ,01 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, ,03 134, ,03 100,00 0,00 0, ,07 109,47 0,00 0, ,07 100,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 3

4 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna ,10 107, ,10 100,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,81 115, ,81 100,00 0,00 0, ,14 0, ,14 100,00 0,00 0, ,04 100, ,04 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,02 134, ,02 100,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 81,74 0,00 81,74 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,26 118, ,26 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,06 100, ,06 100,00 0,00 0, ,30 142,60 71,30 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 4

5 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,25 100, ,25 100,00 0,00 0, ,57 95, ,57 100,00 0,00 0, ,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,57 91, ,57 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,72 0, ,72 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,72 0, ,72 100,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,75 99, ,75 100,00 0,00 0, ,75 99, ,75 100,00 0,00 0, ,75 99, ,75 100,00 0,00 0, ,91 98, ,91 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 5

6 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,30 65, ,30 100,00 0,00 0, ,42 65, ,42 100,00 0,00 0, ,88 130,94 261,88 100,00 0,00 0, ,14 99, ,14 100,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości ,08 100, ,08 100,00 0,00 0, Podatek rolny ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, Podatek leśny ,00 100,00 178,00 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 101, ,00 100,00 0,00 0, ,90 20, ,90 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,40 123,20 246,40 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych ,76 15, ,76 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,80 103, ,80 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 6

7 od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,96 103, ,96 100,00 0,00 0, Podatek rolny ,99 100, ,99 100,00 0,00 0, Podatek leśny ,60 96, ,60 100,00 0,00 0, Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn ,68 115, ,68 100,00 0,00 0, ,00 118, ,00 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej ,70 84, ,70 100,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,26 98, ,26 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,53 190, ,53 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,08 160, ,08 100,00 0,00 0, ,65 104, ,65 100,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej ,97 82, ,97 100,00 0,00 0, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,76 119, ,76 100,00 0,00 0, ,48 147, ,48 100,00 0,00 0, ,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0 105,60 0,00 105,60 100,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,84 58, ,84 100,00 0,00 0, ,02 96, ,02 100,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób ,00 97, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 7

8 0020 fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych ,02 87, ,02 100,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,60 100, ,60 100,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,60 100, ,60 100,00 0,00 0, ,60 100, ,60 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,09 93, ,22 82, ,87 17, Szkoły podstawowe ,45 103, ,30 43, ,15 56, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,60 137, ,60 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,49 96, ,49 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 8

9 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,21 135, ,21 100,00 0,00 0, ,01 102, ,01 100,00 0,00 0, ,99 102, ,99 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,15 100,00 0,00 0, ,15 100, Przedszkola ,36 91, ,36 100,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,92 99, ,92 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 9

10 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,94 85, ,94 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,04 112, ,04 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,61 139,51 962,61 100,00 0,00 0, ,25 0, ,25 100,00 0,00 0, ,60 117, ,60 100,00 0,00 0, Gimnazja ,36 104, ,64 59, ,72 40, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,62 48, ,62 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,68 169, ,68 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu ,64 102, ,64 100,00 0,00 0, ,42 103, ,42 100,00 0,00 0, ,28 0, ,28 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 10

11 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,72 100,00 0,00 0, ,72 100, ,72 0,00 801,72 100,00 0,00 0, ,72 0,00 801,72 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,20 46, ,20 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,20 93, ,20 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bież.gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100,00 396,00 100,00 0,00 0, ,00 42, ,00 100,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, Pomoc społeczna ,09 98, ,09 99, ,00 0,24 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 11

12 85202 Domy pomocy społecznej ,95 99, ,95 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,95 99, ,95 100,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia ,29 100, ,29 94, ,00 5, Pozostałe odsetki ,27 284,55 805,27 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 36 58,00 161,11 58,00 100,00 0,00 0, ,48 100, ,48 100,00 0,00 0, ,54 92,00 442,54 100,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,09 99, ,09 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0 748,00 0,00 748,00 100,00 0,00 0, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej ,45 30,42 912,45 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 12

13 wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań ,14 99, ,14 100,00 0,00 0, ,11 89, ,11 100,00 0,00 0, ,39 36, ,39 100,00 0,00 0, ,26 93, ,26 100,00 0,00 0, ,09 99, ,09 100,00 0,00 0, ,17 88, ,17 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 13

14 85214 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,18 91, ,18 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,36 89, ,36 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 60 23,80 39,67 23,80 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,92 104, ,92 100,00 0,00 0, ,32 92, ,32 100,00 0,00 0, ,78 7,71 192,78 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe ,04 91, ,04 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0 315,36 0,00 315,36 100,00 0,00 0, ,17 91, ,17 100,00 0,00 0, ,51 42, ,51 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 14

15 wysokości Ośrodki pomocy społecznej ,56 101, ,56 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,32 176, ,32 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,24 132,62 265,24 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,72 98, ,72 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,95 100, ,95 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 60 79,30 132,17 79,30 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,80 89, ,80 100,00 0,00 0, ,00 98, ,00 100,00 0,00 0, ,67 0,00 120,67 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane ,00 97, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 15

16 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Kluby dziecięce ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,37 69, ,37 100,00 0,00 0, ,37 69, ,37 100,00 0,00 0, ,38 69, ,38 100,00 0,00 0, ,99 124,90 310,99 100,00 0,00 0, ,56 85, ,56 28, ,00 71, Gospodarka ściekowa ,89 84, ,89 24, ,00 75,68 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 16

17 i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 81,53 0,00 0, ,00 100, Wpływy z różnych rozliczeń ,89 97, ,89 100,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,67 100, ,67 100,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat ,67 100, ,67 100,00 0,00 0, Kultura fizyczna ,60 82, ,60 100,00 0,00 0, Obiekty sportowe ,88 100, ,88 100,00 0,00 0, Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ,88 100, ,88 100,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej ,72 81, ,72 100,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 42, ,00 100,00 0,00 0, Wpływy z usług ,10 85, ,10 100,00 0,00 0, Pozostałe odsetki ,20 157,24 786,20 100,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,60 59, ,60 100,00 0,00 0, ,82 76, ,82 100,00 0,00 0,00 OGÓŁEM ,50 98, ,07 93, ,43 6,15 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 17

18 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 359/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 20 marca 2013 r. Wydatki budżetu miasta Bielsk Podlaski za 2012 r. dzia ł rozdzia ł treść Plan wydatków na 2012 rok Wykonanie za 2012 rok Wskaźnik wykonania wyk/plan w % kol.6/kol.5 Wykonanie za 2012rok - wydatki bieżące Wskaźnik wykonania wyk.wyd. bieżące/wyk.wyd.o gółem w % kol.8/kol.6 Wykonanie za 2012 rok - wydatki majątkowe Wskaźnik wykonania wyk.wyd. majątkowe /wyk. wyd.ogółem w % kol.10/kol Rolnictwo i łowiectwo ,71 90, ,71 100,00 0,00 0, Melioracje wodne ,71 82, ,71 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,71 82, ,71 100,00 0,00 0, Izby rolnicze ,29 80, ,29 100,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,29 80, ,29 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,00 228,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 100,00 319,00 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,71 100, ,71 100,00 0,00 0, Transport i łączność ,53 96, ,57 42, ,96 57, Lokalny transport zbiorowy ,83 98, ,83 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,83 98, ,83 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 19

20 60014 Drogi publiczne powiatowe ,86 100,00 0,00 0, ,86 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,86 100,00 0,00 0, ,86 100, Drogi publiczne gminne ,84 95, ,74 29, ,10 70, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,80 49,60 148,80 100,00 0,00 0, ,42 98, ,42 100,00 0,00 0, ,40 99, ,40 100,00 0,00 0, ,14 54, ,14 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,87 34,48 196,87 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,77 38, ,77 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,80 90, ,80 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,54 78, ,54 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 96, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00 537,00 100,00 0,00 0, ,10 99,56 0,00 0, ,10 100, Turystyka ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,40 96, ,69 36, ,71 63, Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 95, ,69 16, ,71 83, ,89 18,37 734,89 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,18 7,72 77,18 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 20

21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 88, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,23 3,11 124,23 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,74 83, ,74 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 78, ,00 100,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,97 100,00 917,97 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,68 99, ,68 100,00 0,00 0, ,02 100,00 0,00 0, ,02 100, ,81 99,45 0,00 0, ,81 100, ,88 87,18 0,00 0, ,88 100, Pozostała działalność ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Działalność usługowa ,16 76, ,16 100,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne ,35 52, ,35 100,00 0,00 0, ,89 99,82 61,89 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 9 8,82 98,00 8,82 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 45, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,64 55, ,64 100,00 0,00 0, Cmentarze ,81 81, ,81 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,19 69, ,19 100,00 0,00 0, Zakup energii ,22 15,04 90,22 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,60 86, ,60 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,80 82, ,80 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 21

22 750 Administracja publiczna ,31 93, ,51 79, ,80 20, Urzędy wojewódzkie ,26 97, ,26 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 99, ,90 100,00 0,00 0, ,20 99, ,20 100,00 0,00 0, ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, ,38 99, ,38 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,70 98, ,70 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 500,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 95, ,08 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 26, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,90 78, ,90 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 73, ,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,20 19,55 293,20 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,90 45, ,90 100,00 0,00 0, ,89 93, ,89 100,00 0,00 0, ,75 95, ,75 100,00 0,00 0, ,26 72, ,26 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,96 82, ,96 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,92 21,73 86,92 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast ,89 92, ,09 75, ,80 24,62 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 22

23 na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 50, ,30 100,00 0,00 0, ,02 98, ,02 100,00 0,00 0, ,40 98, ,40 100,00 0,00 0, ,89 98, ,89 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,85 95, ,85 100,00 0,00 0, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 89, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,35 73, ,35 100,00 0,00 0, Zakup energii ,65 42, ,65 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,26 78, ,26 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 70, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,64 97, ,64 100,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,88 85, ,88 100,00 0,00 0, ,88 88, ,88 100,00 0,00 0, ,00 24,00 120,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,50 78, ,50 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne ,30 99, ,30 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,86 62, ,86 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 23

24 Podatek od nieruchomości ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,48 96,03 230,48 100,00 0,00 0, ,83 92, ,83 100,00 0,00 0, ,90 86,95 0,00 0, ,90 100, ,90 81,87 0,00 0, ,90 100, ,82 87, ,82 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia ,29 87, ,29 100,00 0,00 0, ,01 94, ,01 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,39 83, ,39 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,49 97, ,49 100,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,14 45, ,14 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,50 96, ,50 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 82,80 414,00 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,45 81, ,45 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,94 88, ,94 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,48 95, ,48 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,76 100, ,76 100,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,27 52, ,27 100,00 0,00 0, ,75 99, ,75 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 24

25 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 99, ,75 100,00 0,00 0, ,34 99,90 683,34 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 98 97,41 99,40 97,41 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,96 91, ,96 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Straż Graniczna ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Obrona cywilna ,96 28, ,96 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,29 25,68 693,29 100,00 0,00 0, Zakup energii ,26 52,33 680,26 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,91 31,60 631,91 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,50 35,30 176,50 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 49,00 490,00 100,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego ,68 90, ,68 100,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,68 90, ,68 100,00 0,00 0, ,68 90, ,68 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 25

26 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwy celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,87 99, ,87 100,00 0,00 0, Szkoły podstawowe ,82 99, ,82 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,14 99, ,14 100,00 0,00 0, ,62 99, ,62 100,00 0,00 0, ,01 100, ,01 100,00 0,00 0, ,83 99, ,83 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,11 98, ,11 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,07 97, ,07 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,31 97, ,31 100,00 0,00 0, ,03 74,69 112,03 100,00 0,00 0, ,36 99, ,36 100,00 0,00 0, Zakup energii ,05 97, ,05 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,30 89, ,30 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,06 99, ,06 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,45 93, ,45 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,40 98, ,40 100,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług ,18 88, ,18 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 26

27 80103 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,65 96, ,65 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne ,25 92, ,25 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 99, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 83, ,00 100,00 0,00 0, ,21 99, ,21 100,00 0,00 0, ,00 100,00 146,00 100,00 0,00 0, ,25 99, ,25 100,00 0,00 0, ,30 99, ,30 100,00 0,00 0, ,93 99, ,93 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,69 99, ,69 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 97,05 461,00 100,00 0,00 0, ,04 99, ,04 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Przedszkola ,48 99, ,48 100,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do ,26 96, ,26 100,00 0,00 0, ,79 93, ,79 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 27

28 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,81 99, ,81 100,00 0,00 0, ,48 100, ,48 100,00 0,00 0, ,27 99, ,27 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,80 98, ,80 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,64 99, ,64 100,00 0,00 0, ,08 99, ,08 100,00 0,00 0, Zakup energii ,64 99, ,64 100,00 0,00 0, Zakup usług remontowych ,47 97, ,47 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 79, ,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,25 96, ,25 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,19 95, ,19 100,00 0,00 0, ,30 92, ,30 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,50 83,43 561,50 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 94, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, ,00 84, ,00 100,00 0,00 0, Gimnazja ,41 99, ,41 100,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 99, ,38 100,00 0,00 0, ,84 99, ,84 100,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie ,90 100, ,90 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 28

29 roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,03 99, ,03 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,29 98, ,29 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,70 100, ,70 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia ,72 100, ,72 100,00 0,00 0, ,19 97, ,19 100,00 0,00 0, Zakup energii ,94 96, ,94 100,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych ,70 94, ,70 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,96 99, ,96 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,15 76, ,15 100,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,04 99, ,04 100,00 0,00 0, ,98 92, ,98 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,92 98,46 581,92 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,00 76,00 380,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne ,00 100,00 455,00 100,00 0,00 0, ,71 92, ,71 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,10 99, ,10 100,00 0,00 0, Różne opłaty i składki ,00 98, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,86 99, ,86 100,00 0,00 0, ,00 95, ,00 100,00 0,00 0, ,56 96, ,56 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 29

30 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00 900,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,32 99, ,32 100,00 0,00 0, ,94 99, ,94 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,75 95, ,75 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,05 95, ,05 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 89, ,50 100,00 0,00 0, ,66 99, ,66 100,00 0,00 0, ,79 99, ,79 100,00 0,00 0, ,39 99, ,39 100,00 0,00 0, ,56 99, ,56 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy ,48 97, ,48 100,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 96, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 97, ,00 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,44 99, ,44 100,00 0,00 0, Pozostała działalność ,73 91, ,73 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,11 99, ,11 100,00 0,00 0, ,80 99, ,80 100,00 0,00 0, ,83 99, ,83 100,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 690 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,13 75, ,13 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,14 74, ,14 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 30

31 4430 Różne opłaty i składki ,40 63,57 826,40 100,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,32 99, ,32 100,00 0,00 0, Ochrona zdrowia ,70 95, ,70 88, ,00 11, Szpitale ogólne ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,00 0,00 0, ,00 100, Zwalczanie narkomanii ,62 84, ,62 100,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100, ,00 100,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 30,00 300,00 100,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,22 98, ,22 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 83, ,00 100,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe ,40 11,04 110,40 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 47,65 953,00 100,00 0,00 0, ,43 96, ,43 100,00 0,00 0, ,77 100, ,77 100,00 0,00 0, ,00 100, ,00 100,00 0,00 0,00 Id: AE76C E EE0-8ABD21A90B57. Podpisany Strona 31

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 204/16 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 24 maja 2016 r. Poz. 1096 ZARZĄDZENIE NR 195/16 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBÓW. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 kwietnia 2013 r. Poz. 1615 ZARZĄDZENIE NR 19.2013 WÓJTA GMINY GRĘBÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. UCHWAŁA NR IV/24/2014 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie:zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo