UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz z póź. zm. ) oraz art. 211, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz z póź. zm.)- Rada Gminy Kamienna Góra uchwala co następuje: 1. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę ,99, oraz dokonuje się przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami. Powyższe zmiany zawiera: załącznik nr 1 - o dochodach budżetu gminy, załącznik nr 2 - o wydatkach budżetu gminy 2. Budżet po zmianach wynosi: po stronie dochodów ,06 po stronie wydatków ,51 3. Załącznik nr 3 "Zadania majątkowe na rok 2012" do Uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienna Góra 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Zygmunt Homoncik Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 1

2 Zmiana dochodów budżetu na 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/145/2012 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, , Pozostała działalność , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , ,98 0, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wpływy z usług ,00 0, , Pozostałe odsetki 2 000, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 0, , ,00 0, , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust ,60 0, ,60 Strona 1 z 7 Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 2

3 6209 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust ,60 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 000,00 0, , , , ,00 0, , , , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Pozostała działalność , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Działalność usługowa 3 000, , , Cmentarze 3 000, , , Wpływy z różnych dochodów 3 000, , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z usług 0, , , Pozostałe odsetki , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 483,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 483,00 0, , ,00 0, , Obrona narodowa 200,00 0,00 200, Pozostałe wydatki obronne 200,00 0,00 200,00 Strona 2 z 7 Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 3

4 ,00 0,00 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Obrona cywilna 1 000,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 000,00 0, , , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 000,00 0, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000,00 0, , , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny ,00 0, , Podatek leśny ,00 0, , Podatek od środków transportowych , , , Wpływy z opłaty targowej 6 000,00 0, , Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , ,00 Strona 3 z 7 Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 4

5 0320 Podatek rolny ,00 0, , Podatek leśny 1 851,00 0, , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn ,00 0, , Opłata od posiadania psów 1 000,00 0, , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 387, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0, , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 0,00 200, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 0, , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Różne rozliczenia finansowe ,95 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,50 0, , ,45 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,33 Strona 4 z 7 Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 5

6 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,44 0, , ,89 0, ,89 0, , , Przedszkola ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , Gimnazja ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Pozostała działalność ,45 0, , europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust ,49 0, , ,96 0, , Pomoc społeczna ,14 0, , Wspieranie rodziny ,80 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,80 0, , ,34 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,34 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Strona 5 z 7 Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 6

7 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 591,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Zasiłki stałe ,00 0, , ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 500,00 0,00 500, Wpływy z usług 500,00 0,00 500, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 0, , ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z usług ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wpływy z usług 0, , ,00 Strona 6 z 7 Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 7

8 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, ,00 Razem: , , ,06 Strona 7 z 7 Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 8

9 Zmiana wydatków budżetu na 2012 rok Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/145/2012 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna ,40 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,40 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 820, , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 380, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 267, ,00 222, Zakup usług pozostałych 6 086, , , Zakup usług pozostałych 1 074, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , , , , , ,00 0, Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,52 Strona 1 Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 9

10 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,59-635, , Zakup usług zdrowotnych 1 529,00-40, , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,86-300, , Różne opłaty i składki 3 794,57-8, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-545, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 7 440,00-557, , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-250, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 8 000, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 209,00-2, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 200,00-15,00 185, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność ,34 0, , Zakup usług pozostałych 4 708, , , Podróże służbowe krajowe , , ,00 Strona 2 Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 10

11 4421 Podróże służbowe zagraniczne , , , Ochrona zdrowia ,00 387, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 387, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 387, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00-496, , Świetlice szkolne ,00-496, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 300,00-202, , Składki na Fundusz Pracy 1 661,00-293, , Zakup usług zdrowotnych 150,00-1,00 149, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,67 0, , Zakup usług remontowych 7 500, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Zakup usług pozostałych 7 292, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,86 Razem: , , ,51 Strona 3 Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 11

12 ! " # $ % & ' " ( " ) * + *, -, -,., / 0., / 1 2 * * 3,,, 4 5 * *.,, *. 7,, 7. 4, 1 8 * * 9,,, /.,., 8 : * 9 /, 9 /., / 9 $ ' j f \ [ a ^ m j [ j m [ l a ^ m j n n * * 8 : h * * ˆ D r < A E F < J G F J < A Q = C =? L I N = Q A L E A D LF A? D A Q E L 1 1,, 9 / O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T 7, /,,, O,, = C B < D LH A E K E F B > J C J E F < K R L Q = C K Q Ž B?? B < H B E H = Q E G L 7, /,,, O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T 4 0, 0. 3 O,, J C = Q A Q = C =? L A N J ~ B E H? H K D L B? t u H A < =? L D O B F A U ˆ O 4 0, 0. 3 O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T 3, O,, J C = Q A Q = C =? L A N J ~ B E H? H K D L B? t u H A < =? L D O B F A U ˆ O 3, O,, Š z ^ m ` _ g ` \ [ l [ g ` j c ` ^ _ z m ` \ [ l m l \ l _ [ Œ l f l k ^ _ z a g \ h ` g [ m j Y Œ + * : * * h * * q = E F A <? H A D L B Q = C K -, /,, O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T -, /,, O,, J C = Q A E L B? L Q = C =? L A N = Q U A < F K? K U A ƒ -, /,, O,, y _ ` \ ] c j _ ^ [ a g \ j : h * * q < = N L U J R M L? H D B N > L D D B / O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T / O,, ; < H B R J C = Q A C < = N L N > L D D < H B E H V Q B G t o = < H B E H V Q 4, 4 / / 3 O,, ; < H B R J C = Q A C < = N L Q ; < H B C Q = Q L B , O,, ; < H B R J C = Q A C < V N Q ~ B E H? H K E? J 4 = C? L D G L ~ O 7 3 > 4, / O,, x B > = D F C < = N L N > L D D q Q v H A C < = Q L B 3 7, / O,, x B > = D F C < = N L N > L D D , 4 q Q x A E H = Q L B 1 0 3, O,, x B > = D F C < = N L Q < H B E H = Q L B J M s v K E F B < E G A O,, x B > = D F C < = N L Q } N = < H B M? J C = R J C s 0, - / 7 9 / O,, x B > = D F C < = N L Q ; < H B C Q = Q L B / O,, x B > = D F C < V N Q ; L E A < H = Q L? A? T 7 = C? L D G L - /,,. O,, y d _ z ] ^ z k ` : 5 2 { : h * * w A C A D L A Q H A G < B E L B J U = Q E H B? T D L A D L A F J < K E F K G L /. 3 0 / O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T 7,,,, O,, P K G = D A D L B L > = D F A S r L N J < K? K E F B < E A 7,,,, O,, q = F B? B M = Q B Q < A > A? T U < = N < A > V Q r L D A D E = Q A D K? T H J C H L A W B > p < = C G V Q B J < = U E G L? T = < A H p < = C G V Q O = G F V < K? T > = Q A Q A < F s / J E F s - U G F 7 = < A H J E F s 7 U G F / L. J E F A Q K O M J R U W A F D = p? L Q < A > A? T R J C S B F J p < = C G V Q / O,, ; = W J C D L = Q = t H A? T = C D L u H M A G v K E F B < E V Q / O,, i j ] c j Y ` _ k ` Z [ l ] g k ` \ [ j m ` 2 n 2 n * * h * * o = E U = C A < G A N < J D F A > L L D L B < J? T = > = p? L A > L ,, O,, P K C A F G L D A H A G J U K L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T ,, O,, P K G J U N < J D F V Q L C H L A W B G ,, O,, X Y Z [ \ [ ] ^ _ ` a b ` c d e f [ a g \ ` h * * ; < = > B C D = E F B G E A > = < H I C J F B < K F = < L A M D B N = O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T 3 3 / 3 9 O,, Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 12

13 8 : 2 { * + n * * n + 9 / 3-4 0, -, - 0, ,, - / 1,, 1 / 1 4 -, 1., / 1.,.,., -,.,., B M B R L > K t D = Q =? H B E D B B t J E W J N L Q C H L B C H L D L B F J < K E F K G L L G J MF J < K Q C = M D = p M I E G L? T N > L D A? T 3 3 / 3 9 O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T - 1, 1, O,, B M B R L > K t D = Q =? H B E D B B t J E W J N L Q C H L B C H L D L B F J < K E F K G L L G J MF J < K Q C = M D = p M I E G L? T N > L D A? T w A G J U p < B C D L B N = E A > =? T = C J E U A M D B N = O U = S A < D L? H B N = O < A F = Q D L? H = t N A p D L? H B N = H D A U C B > 3 3 Q < A H H Q K U = E A S B D L B > w A N = E U = C A < = Q A D L B F B < B D J R = L E G U < H K ; F A E H G = Q L B u H G = M B ; = C E F A Q = Q Q = C B < D LH A U = > L B E H? H B D L A G J? T B D D B N = Q w u ; Q < H B E H = Q L B Q K G = D A D L B < = R V F R J C = Q M A D K? T L L D E F A M A? D K? T = < A H C = E F A Q A Q K U = E A S B D L A F B? T D = M = N L? H D B N = ƒ P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T 3 /, 9, 7 O / / J C = Q A = p Q L B F M B D L A C < = N = Q B N = Q B Q E L v H A C < V Q - 0 / 4. 1 O,, } E Q L B F M B D L B C < = N = Q B Q x A E H = Q L B - /,, O,, } p Q L B F M B D L B C < = N = Q B Q ~ B E H? H K? J /,,, O,, } p Q L B F M B D L B C < = N = Q B Q ; L E A < H = Q L? A? T - 7,,, O,, } p Q L B F M B D L B C < = N = Q B Q ; F A E H G = Q L B. -,, O,, } p Q L B F M B D L B C < = N = Q B Q x C H L D A? T O., } p Q L B F M B D L B q < = N = Q B Q u H A < =? L D L B 3, O 7 - } p Q L B F M B D L B C < = N = Q B Q B Q E L o = < H B E H V Q 9 / 7 / O. 3 P K G = D A D L B = p Q L B F M B D L A C < = N = Q B N = Q B Q E L < H B E H V Q - /,,, O,, P K G = D A D L B = p Q L B F M < D L A C < = N = Q B N = Q B Q E L q R < H D L G - 7,,, O,, ; = H = E F A W A C H L A W A M D = p , O,, P K C A F G L D A H A G J U L = L B A L O Q D L B E L B D L B Q G W A C V Q C = E U V W B G U < A Q A T A D C M = Q B N = = < A H D A J H J U B W D L B D L B r J D C J E H K E F A F J F = Q K? T R A D G V Q U A E F Q = Q K? T L L D D K? T L D E F K F L r L D A D E = Q K? T - 1, 1, O,, l g c [ l a g l ] ^ m j c d e f [ a g \ l [ j a _ j \ ` c _ g l a [ m c j ` _ j m ` 8 * * 6 * h * * }? T = F D L? H B E F < A S B U = S A < D B 9,, 7, 4 O,, P K C A F G L D A H A G J U K L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T 9,, 7, 4 O,, 9,, 7, 4 O,, m [ ` ^ ` [ m z a j m ` \ [ l 5 6 * * * h * * u H G = W K U = C E F A Q = Q B 3 7,,,, O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T 3 7,,,, O,, J C = Q A = N < = C H B D L A Q u H G = M B ; = C E F A Q = Q Q < H B E H = Q L B -, / O,, / / - O,, u F = W V Q G L E H G = M D B L U < H B C E H G = M D B 4, 4,,, O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T 4, 4,,, O,, 4, 4,,, O,, i j ] c j Y ` _ k ` k j Z d \ ` f \ ` [ j a _ j \ ` _ j Y j m [ ] k ` : { h : : } p Q L B F M B D L B J M L? O U M A? V Q L C < V N 3 /, 9, 7 O / / / 1 /,, O,, } B? L B J C H L A W V Q Q ; o u Ž ˆ } u U s H s = s = s / 1 /,, O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T / 4 3., O,, J C = Q A E L B? L G A D A M LH A? D t U A < F K? K U A ƒ 4 3., O,, ; < H B R J C = Q A G A D A M LH L D A = E L B C M J Q v H A C < = Q L B /,,,, O,, P K C A F G L D A H A G J U K L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T 4 - /,, O,, w A G J U = U < = N < A > = Q A D L A U < = N < A > J L D G A E B D? G L B N = Ž 4 - /,, O,, d f ^ d _ ` [ j a _ j \ ` Y g [ l Y g [ a ^ m ` \ ` _ j Y j m l j 5 n 5 8 : n h * * q = > K L = p < = C G L G J MF J < K O p Q L B F M L? B L G M J R K / 1 O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T O /, J C = Q A p Q L B F M L? K Q L E G L =? T A D = Q L B t = U < A? = Q A D L B C = G J > B D F L O /, Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 13

14 n , / /., / 1., / 1 x B > = D F U = W A? H = D K H > = C B < D LH I p Q L B F M L? K Q v H A C < = Q L B /,,,, O,, x B > = D F U = W I? H = D K H > = C B < D LH I p Q L B F M L? K Q ~ B E H? H K? J 4 7,,,, O,, x B > = D F Q H W A E A D LF A < D B N = Q R J C K D G J } o Q ; L E A < H = Q L? A? T O = < A H - 4 0,,, O,, < B > = D F R J C K D G J ˆ U L F < A w A G J U E U < H F J D A N W A p D L I? B N = D A p Q L B F M L? B Q v H A C < = Q L B / -,, O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T 4 / - 0 1, O /, J C = Q A p Q L B F M L? K Q L E G L Q A Q L E H = Q L B 4 / - 0 1, O /, d f ^ d _ ` [ g z a g \ ` 6 : h : 6 w A C A D L A Q H A G < B E L B G J MF J < K r LH K? H D 4 / O. 9 P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T O. 9 J C = Q A R J C K D G J N = E U = C A <? H B N = Q ~ L U L B D L? K O. 9 J C = Q A Q L A F K E U = < F = Q D A E F A C L = D L B Q v H A C < = Q L B r J D C J E H E = W B? G L ƒ - 0,,, O,, P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T O,, J C = Q A U A Q L M = D J E H A F D L = Q = t E A D LF A < D B N = D A R = L E G J Q ; L E A < H = Q L? A? T O,, ; = H = E F A W A C H L A W A M D = p -, O 0. P K C A F G L L D Q B E F K? D B C D = E F B G R J C S B F = Q K? T -, O 0. ; M A? H A R A Q Q } M E H K D A? T O 0 7 ; M A? H A R A Q Q q = R < = > K p M J. 1 - / O 9 / ; M A? H A R A Q Q A D L E H = Q B - 4,,, O,, ; M A? H A R A Q Q ~ B E H? H K? J , O. 9 ; M A? H A R A Q Q } N = < H B M? J - 0 / 1 7 O 1 0 ; M A? H A R A Q Q ; L E A < H = Q L? A? T - /,,, O,, ; M A? H A R A Q Q ; < H B C Q = Q L B O / 9 ; M A? H A R A Q Q x A E H = Q L B 7 3 / / O / 3 ; M A? H A R A Q Q u H A < =? L D L B 4 4-3, O / 4 / / 1, O, 0 Id: 670D5DC1-36F1-4F21-AD12-8FE1A1AC33F4. Podpisany Strona 14

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem załącznik nr 1 do uchwały Nr 7.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 27 stycznia 2012r Dochody budżetowe 2012r Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2016 % Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2015 rok. Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 604 704,96 2 606 511,09 100,07 01041 01095 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Załącznik nr 1 do Uchwały../../2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia. grudnia 2013 roku Dochody budżetu Gminy Świebodzin na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01041 Program

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK DOCHODY BUDŻETU WG ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/102/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Sląskich z dnia 12.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia...

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia... Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 70005 750 Administracja publiczna 110 868,00 75011 75023 0470 0490 0750 bieżące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0, Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakłąd budżetowy Sprawozdanie z wykonania budzetu po stronie dochodów za I półrocze 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok w zł 700 Gospodarka mieszkaniowa 363 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK ZAŁ.1. w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 8 00 4 02001 Gospodarka leśna 8 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 027 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 520 50 50 520

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2016 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2015 rok 12-2015 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo