SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK"

Transkrypt

1 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 2014

2

3 S p i s t r e ś c i Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 rok Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr strony Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski 1 za 2013 rok załącznik nr Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za rok w układzie uchwały budżetowej załącznik nr Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski 3 za 2013 rok załącznik nr Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4 i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2013 rok - załącznik nr Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących realizowanych na podstawie 5 porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok załącznik nr 33 5 Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 r. 6 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej załącznik nr Dotacje podmiotowe za 2013 rok załącznik nr 7 39 Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2013 roku 8 załącznik nr Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2013 rok 9 załącznik nr Przychody i rozchody budżetu za 2013 rok załącznik nr Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych 11 za 2013 rok załącznik nr Dotacje celowe z budżetu Gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań 12 zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2013 rok załącznik nr Dotacje celowe na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej) 13 realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2013 r. załącznik nr Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych załącznik nr Przychody i koszty instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2013 rok 15 załącznik nr Realizacja zadań w Ramach Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki 16 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok załącznik nr Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski 17 za 2013 rok I. Dochody II. Wydatki Wydatki inwestycyjne Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej za rok Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko Gminnym Programem 22 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku III. Przychody i wydatki Zakład budżetowy Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane Instytucje Kultury Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Spółka z o. o Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 28 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 29 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013 roku Zobowiązania związane z zaciąganiem i spłatą pożyczek i kredytów Należności i zobowiązania Zbiorcze zestawienie budżetu INFORMACJA O STANIE MIENIA Wykaz jednostek organizacyjnych 142 3

4 4

5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 rok Dział Rozdz. Treść Plan na 2013 rok Wykonanie za 2013 rok % wyk. (6:5) RAZEM: , ,86 97,30% 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 98,48% Melioracje wodne , ,37 100,00% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,37 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,31 99,31% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,31 76,35% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,43 94,41% 0690 Wpływy z różnych opłat 6 507, ,85 100,01% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 58,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,58 100,00% 600 Transport i łączność , ,06 100,00% Drogi publiczne wojewódzkie , ,54 100,00% 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,54 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,52 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00% , ,52 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,59 64,81% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,59 64,81% Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,71 99,77% , ,76 98,38% , ,29 90,46% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,83 53,80% 710 Działalność usługowa , ,84 96,92% Cmentarze , ,84 96,92% 0830 Wpływy z usług , ,84 96,78% 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 950, ,00 100,00% 5

6 Administracja publiczna , ,91 98,78% Urzędy wojewódzkie , ,35 100,01% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100,00% 50,00 57,35 114,70% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,56 97,61% Pozostałe odsetki , ,38 100,93% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,18 97,04% 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 103, ,00 100,00% 3 103, ,00 100,00% 3 103, ,00 100,00% 752 Obrona narodowa 300,00 297,99 99,33% Pozostałe wydatki obronne 300,00 297,99 99,33% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 297,99 99,33% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,30 104,22% Obrona cywilna 1 000,00 999,00 99,90% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 999,00 99,90% Straż gminna (miejska) , ,30 104,51% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,30 104,51% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,95 97,55% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 564, ,43 115,56% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 563, ,43 115,57% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1,00 1,00 100,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,66 98,62% 0310 Podatek od nieruchomości , ,40 98,75% 0320 Podatek rolny , ,00 93,53% 0330 Podatek leśny , ,00 100,57% 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 99,72% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 555, ,00 99,61% 0690 Wpływy z różnych opłat 274,00 316,80 115,62% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 750, ,46 61,16% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,42 95,41% 0310 Podatek od nieruchomości , ,77 100,66% 0320 Podatek rolny , ,15 92,24% 0330 Podatek leśny , ,30 101,31% 0340 Podatek od środków transportowych , ,25 100,61% 0360 Podatek od spadków i darowizn , ,34 97,18%

7 Opłata od posiadania psów , ,82 97,64% 0430 Wpływy z opłaty targowej , ,00 87,86% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,36 85,36% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,93 83,71% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,50 99,76% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,97 99,61% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , ,47 99,37% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,02 100,00% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,01 99,99% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,87 96,20% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 333,00 351,60 105,59% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,47 97,71% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97,60% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , ,47 100,17% 758 Różne rozliczenia , ,08 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,08 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,35 100,00% , ,73 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , ,23 99,17% Szkoły podstawowe , ,10 100,10% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,83 95,52% 0830 Wpływy z usług , ,38 100,36% 0920 Pozostałe odsetki 745,00 888,17 119,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów 303,00 452,00 149,17% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 983, ,00 100,00% , ,72 102,48% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,90 100,73% 0830 Wpływy z usług , ,90 104,86% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Przedszkola , ,31 98,51% 0830 Wpływy z usług , ,50 99,86% 0920 Pozostałe odsetki 1 800, ,14 77,90% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,50 99,36% 7

8 Wpływy z różnych dochodów 9 377, ,17 90,67% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 95,80% Gimnazja , ,42 100,17% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,25 100,78% 0920 Pozostałe odsetki 237,00 248,04 104,66% 0970 Wpływy z różnych dochodów 240,00 331,13 137,97% 6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,50 98,50% 0830 Wpływy z usług , ,50 98,50% 851 Ochrona zdrowia 770,00 770,00 100,00% Pozostała działalność 770,00 770,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 770,00 770,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,37 97,36% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,48 96,67% 0920 Pozostałe odsetki 15,00 79,08 527,20% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,50 96,59% , ,90 103,56% , ,79 99,39% , ,20 99,74% , ,59 99,13% , ,47 99,97% , ,47 99,97% 4 000, ,00 100,00% Zasiłki stałe , ,59 99,54% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,59 99,54% Ośrodki pomocy społecznej , ,73 99,77% 0920 Pozostałe odsetki 3 500, ,41 96,78% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,32 99,20% , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,89 97,97% 8

9 Wpływy z usług , ,89 97,97% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 772, ,47 99,98% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 772, ,47 99,98% Pozostała działalność , ,95 100,13% 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300, ,95 118,08% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% , ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,94 85,72% Pomoc materialna dla uczniów , ,94 85,72% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,48 82,48% , ,46 95,27% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,98 98,16% Gospodarka odpadami , ,81 100,71% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,91 100,69% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,90 102,36% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0,00 0,00% , ,17 101,20% 0690 Wpływy z różnych opłat , ,17 101,20% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,90 99,73% Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,66 54,33% 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,78 90,10% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,41 50,84% , ,47 46,71% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,08 140,22% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,28 98,47% , ,00 99,46% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,89 81,42% , ,91 152,83% Biblioteki , ,00 100,00% 9

10 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,66 99,80% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,46 98,09% , ,20 100,00% Pozostała działalność 606,00 606,50 100,08% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 606,00 606,50 100,08% 926 Kultura fizyczna , ,61 100,92% Instytucje kultury fizycznej , ,61 100,92% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,67 103,05% 0830 Wpływy z usług , ,06 99,98% 0920 Pozostałe odsetki 180,00 177,88 98,82% 10

11 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Realizacja planu dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 rok w układzie uchwały budżetowej Lp. / dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Wykonanie za 2013 rok % wyk DOCHODY OGÓŁEM , ,86 97,30 Razem dochody bieżące , ,23 98,07 Razem dochody własne (I+II+III+IV) , ,52 97,72 I Dochody z podatków , ,00 97, w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,00 97, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 563, ,43 115, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 563, ,43 115, , ,40 98, Podatek od nieruchomości , ,40 98, Podatek rolny , ,00 93, Podatek leśny , ,00 100, Podatek od środków transportowych , ,00 99, Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 555, ,00 99,61 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,17 95, Podatek od nieruchomości , ,77 100, Podatek rolny , ,15 92, Podatek leśny , ,30 101, Podatek od środków transportowych , ,25 100, Podatek od spadków i darowizn , ,34 97, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,36 85,36 II Dochody z opłat , ,19 99, w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,19 99, , ,82 91, Opłata od posiadania psów , ,82 97, Wpływy z opłaty targowej , ,00 87,86 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,37 99, Wpływy z opłaty skarbowej , ,47 99, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,02 100,00 11

12 III Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,01 99, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,87 96, , ,47 97, , ,47 97, , ,47 97, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,47 100,17 IV Pozostałe wpływy własne , ,86 98,77 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,16 77, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,31 76, Wpływy z różnych opłat , ,31 76, Pozostała działalność 6 507, ,85 100, Wpływy z różnych opłat 6 507, ,85 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,47 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,47 99, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,71 99, , ,76 98, Działalność usługowa , ,84 96, Cmentarze , ,84 96, Wpływy z usług , ,84 96, Administracja publiczna , ,91 97, Urzędy wojewódzkie 50,00 57,35 114, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50,00 57,35 114, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,56 97, Pozostałe odsetki , ,38 100, Wpływy z różnych dochodów , ,18 97, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,30 104, Straż gminna (miejska) , ,30 104, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,30 104,51 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem , ,29 89, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1,00 1,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1,00 1,00 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 024, ,26 64, Wpływy z różnych opłat 274,00 316,80 115, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 750, ,46 61,16 12

13 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,43 91, Wpływy z różnych opłat , ,93 83, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,50 99,76 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 333,00 351,60 105, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 333,00 351,60 105, Oświata i wychowanie , ,51 99, Szkoły podstawowe , ,38 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,83 95, Wpływy z usług , ,38 100, Pozostałe odsetki 745,00 888,17 119, Wpływy z różnych dochodów 303,00 452,00 149, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,90 104, Wpływy z usług , ,90 104, Przedszkola , ,31 99, Wpływy z usług , ,50 99, Pozostałe odsetki 1 800, ,14 77, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,50 99, Wpływy z różnych dochodów 9 377, ,17 90, Gimnazja , ,42 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,25 100, Pozostałe odsetki 237,00 248,04 104, Wpływy z różnych dochodów 240,00 331,13 137, Stołówki szkolne i przedszkolne , ,50 98, Wpływy z usług , ,50 98, Pomoc społeczna , ,23 102, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,98 103, Pozostałe odsetki 15,00 79,08 527, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,90 103, Ośrodki pomocy społecznej 3 500, ,41 96, Pozostałe odsetki 3 500, ,41 96, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,89 97, Wpływy z usług , ,89 97, Pozostała działalność 2 300, ,95 118, Wpływy z różnych dochodów 2 300, ,95 118, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,98 100, Gospodarka odpadami , ,81 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,91 100,69 13

14 Wpływy z różnych opłat , ,90 102,36 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,17 101, Wpływy z różnych opłat , ,17 101, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,56 92, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,78 90, Wpływy z różnych dochodów , ,78 90, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,28 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,28 98, Pozostała działalność 606,00 606,50 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 606,00 606,50 100, Kultura fizyczna i sport , ,61 100, Instytucje kultury fizycznej , ,61 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,67 103, Wpływy z usług , ,06 99, Pozostałe odsetki 180,00 177,88 98,82 Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 100,00 w tym: 758 Różne rozliczenia , ,00 100,00 I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 Dotacje celowe (I.+II.+III.+IV.) , ,92 97,51 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: , ,74 97, Rolnictwo i łowiectwo , ,58 100, Pozostała działalność , ,58 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,58 100, Administracja publiczna , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 14

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 103, ,00 100, Obrona narodowa 300,00 297,99 99, Pozostałe wydatki obronne 300,00 297,99 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 297,99 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 999,00 99, Obrona cywilna 1 000,00 999,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 999,00 99, Ochrona zdrowia 770,00 770,00 100, Pozostała działalność 770,00 770,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 770,00 770,00 100, Pomoc społeczna , ,17 96,65 II Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 96, , ,50 96, , ,20 99, , ,20 99, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 772, ,47 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 772, ,47 99, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym: , ,00 100, , ,00 100, Działalność usługowa 7 950, ,00 100,00 III Cmentarze 7 950, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 7 950, ,00 100, , ,81 98, Transport i łączność , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Różne rozliczenia , ,35 100, Różne rozliczenia finansowe , ,35 100,00 15

16 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,35 100, Oświata i wychowanie , ,00 97, Szkoły podstawowe 5 983, ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 983, ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Przedszkola , ,00 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 95, Pomoc społeczna , ,65 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,59 99, , ,59 99, , ,47 99, , ,47 99, , ,00 100, Zasiłki stałe , ,59 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,59 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,94 85, Pomoc materialna dla uczniów , ,94 85, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,48 82, , ,46 95, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,87 67, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,41 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,41 50, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,46 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,46 98,09 IV. Dotacje z innych źródeł , ,37 99,85 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,37 100, Melioracje wodne , ,37 100, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,37 100,00

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 99, Biblioteki , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00 Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej , ,79 62,50 w tym: 852 Pomoc społeczna , ,32 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,32 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,32 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,47 46, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,47 46, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,47 46,71 Razem dochody majątkowe , ,63 92,61 Razem dochody majątkowe własne , ,12 54,46 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 58, Pozostała działalność , ,00 58, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 58, Gospodarka mieszkaniowa , ,12 54, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,12 54, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,29 90, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,83 53,80 Razem dochody majątkowe z dotacji , ,79 100, Transport i łączność , ,06 100, Drogi publiczne wojewódzkie , ,54 100, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,54 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,52 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,52 100, Różne rozliczenia , ,73 100, Różne rozliczenia finansowe , ,73 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,73 100, Oświata i wychowanie , ,00 100, Gimnazja , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 100,00 17

18 Dochody majątkowe pozostałe , ,00 82, Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej , ,72 103, Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,72 102, szkoły podstawowe , ,72 102, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,72 102, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 133, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,80 146, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,89 81, , ,91 152, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,20 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,20 100,00 18

19 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem % wyk RAZEM: , ,56 96,56% 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,10 99,06% Melioracje wodne , ,44 88,20% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Wynagrodzenia bezosobowe 350,00 350,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,29 86,28% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 458,15 91,63% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,90 99,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 200,00 20,00% 4260 Zakup energii 8 000, ,75 64,55% 4430 Różne opłaty i składki , ,76 94,22% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,39 99,95% Izby rolnicze , ,18 99,94% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,18 99,94% Pozostała działalność , ,58 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 216, ,13 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 685,94 685,94 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 94,11 94,11 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 990,35 990,35 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 170, ,89 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,16 100,00% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,33 81,40% Dostarczanie wody , ,33 81,40% 4260 Zakup energii , ,71 73,92% 4300 Zakup usług pozostałych , ,36 86,51% 4430 Różne opłaty i składki 7 000, ,26 88,48% 600 Transport i łączność , ,21 96,19% Drogi publiczne wojewódzkie , ,08 86,46% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,08 86,46% Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,24 91,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,85 85,28% 4270 Zakup usług remontowych , ,70 94,20% 4300 Zakup usług pozostałych , ,47 79,72% 4430 Różne opłaty i składki 3 220, ,71 87,79% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 592, ,60 99,99% 19

20 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 724,19 72,42% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 93,08% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,89 98,88% 4270 Zakup usług remontowych , ,13 97,73% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 246,00 12,30% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,76 99,91% 630 Turystyka , ,58 95,76% Ośrodki informacji turystycznej , ,78 97,80% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 780,00 704,78 90,36% 4300 Zakup usług pozostałych 2 220, ,00 99,73% 4430 Różne opłaty i składki 2 640, ,00 83,33% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 000, ,80 88,87% 4300 Zakup usług pozostałych 3 880, ,00 88,76% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 120,00 120,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000, ,80 88,56% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,56 91,82% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,56 91,82% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 86,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,93 29,81% 4260 Zakup energii , ,02 70,25% 4270 Zakup usług remontowych , ,81 89,71% 4300 Zakup usług pozostałych , ,74 78,96% 4430 Różne opłaty i składki , ,72 68,11% 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 500,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,96 23,34% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,61 93,98% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,42 99,26% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,12 99,35% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,23 99,40% 710 Działalność usługowa , ,32 88,74% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,23 80,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 75,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,23 82,06% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 0,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,90 91,37% 4300 Zakup usług pozostałych , ,90 91,37% Cmentarze , ,19 91,41% 4270 Zakup usług remontowych , ,15 88,74% 4300 Zakup usług pozostałych , ,04 92,00% Pozostała działalność 5 000, ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,49 96,77% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 20

21 Składki na Fundusz Pracy 2 679, ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,22 99,47% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,22 96,01% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,97 96,58% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,90 51,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 96,10% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,02 80,68% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 90,34% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,69 76,27% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 91,43% 4260 Zakup energii , ,02 92,74% 4270 Zakup usług remontowych , ,77 76,32% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000, ,00 54,86% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 95,01% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,80 67,68% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,25 99,94% , ,93 65,87% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 960,00 151,00 15,73% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 0,00 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000, ,34 72,36% 4420 Podróże służbowe zagraniczne , ,39 81,67% 4430 Różne opłaty i składki , ,70 98,32% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 989,00 19,78% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,70 99,20% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,17% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,50 98,10% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 97,70% 4300 Zakup usług pozostałych , ,55 99,41% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 500, ,87 87,93% 4430 Różne opłaty i składki , ,06 94,36% Pozostała działalność , ,80 95,09% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,44 99,77% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 600, ,72 99,95% 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 251,12 83,71% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,15 93,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,22 64,56% 4300 Zakup usług pozostałych , ,05 89,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,10 82,89% 21

22 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 103, ,00 100,00% 3 103, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 638, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 400,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 65,00 65,00 100,00% 752 Obrona narodowa 300,00 297,99 99,33% Pozostałe wydatki obronne 300,00 297,99 99,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 297,99 99,33% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,24 92,38% Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,00% 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,69 94,12% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 500, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 94,41% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,64 96,59% 4260 Zakup energii 9 000, ,89 89,35% 4270 Zakup usług remontowych 2 604, ,00 74,12% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 39,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 99,57% 4430 Różne opłaty i składki , ,36 84,86% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 396, ,00 100,00% Obrona cywilna 1 000,00 999,00 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 999,00 99,90% Straż gminna (miejska) , ,32 92,39% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, ,75 58,66% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 98,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,35 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,42 96,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 270, ,13 81,07% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,59 86,90% 4270 Zakup usług remontowych 8 000, ,50 22,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 651,00 65,10% 4300 Zakup usług pozostałych 3 386, ,82 56,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500, ,52 84,10% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 91,00 18,20% 4430 Różne opłaty i składki 1 600, ,00 96,69% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 190, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, ,00 39,07% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,23 77,13% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 282,90 94,30% 4300 Zakup usług pozostałych , ,33 76,72% Pozostała działalność 2 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 0,00 0,00% 22

23 Obsługa długu publicznego , ,15 98,12% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,15 98,12% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,15 98,12% 801 Oświata i wychowanie , ,17 99,22% Szkoły podstawowe , ,32 99,75% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,57 100,00% , ,00 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,02 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,93 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,56 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,92 99,67% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 98,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 99,90% 4220 Zakup środków żywności , ,61 98,82% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,14 99,94% 4260 Zakup energii , ,10 93,16% 4270 Zakup usług remontowych , ,69 98,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 459, ,40 99,53% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 99,79% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 821, ,78 95,39% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,36 94,66% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,02 94,96% 4430 Różne opłaty i składki , ,81 99,71% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 3 824, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 540, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,21 97,96% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,73 99,88% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,11 99,99% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,21 99,95% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,55 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,28 99,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,37 99,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Przedszkola , ,32 99,68% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 850, ,57 95,37% 23

24 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 499, ,70 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 792, ,11 81,38% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,43 99,94% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,17 99,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,38 99,83% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 99,44% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 239, ,00 99,99% 4260 Zakup energii , ,86 96,64% 4270 Zakup usług remontowych , ,40 92,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 236, ,00 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych , ,48 98,89% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 387, ,60 99,83% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 991,00 983,67 99,26% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 750, ,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 400, ,43 88,96% 4430 Różne opłaty i składki 2 857, ,58 99,95% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,07 99,97% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 314, ,00 78,27% Gimnazja , ,25 99,50% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 142, ,70 99,99% , ,43 96,18% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 100, ,58 99,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,14 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 650, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 99,99% 4220 Zakup środków żywności , ,27 99,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 100, ,40 99,97% 4260 Zakup energii , ,73 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 646, ,60 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,79 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 107, ,00 100,00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 000, ,44 99,15% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500, ,03 98,80% 4430 Różne opłaty i składki 3 092, ,64 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 420, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 99,15% Dowożenie uczniów do szkół , ,50 91,08%

25 Zakup usług pozostałych , ,50 91,08% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,82 95,74% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,82 95,58% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,03 99,02% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 480,00 460,00 95,83% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 99,97% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 780, ,45 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 99,85% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 798, ,40 99,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,47 99,63% 4220 Zakup środków żywności , ,14 98,68% 4260 Zakup energii , ,78 97,62% 4270 Zakup usług remontowych 2 105, ,59 66,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych 237,00 235,45 99,35% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 99,71% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 978, ,29 99,46% 4410 Podróże służbowe krajowe 153,00 137,00 89,54% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 357, ,73 99,98% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 660,00 660,00 100,00% Pozostała działalność 1 900, ,20 79,01% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 900,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 601,20 60,12% 851 Ochrona zdrowia , ,34 91,51% Szpitale ogólne , ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100,00% Zwalczanie narkomanii , ,69 88,29% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 647,68 12,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,01 91,06% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,65 91,25% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,24 92,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,96 77,14% 4260 Zakup energii 2 003, ,98 70,19% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 95,88% 4300 Zakup usług pozostałych , ,61 83,20% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 870,00 862,94 99,19% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, ,92 80,06% Pozostała działalność , ,00 100,00% 25

26 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 770,00 770,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,51 96,87% Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 900, ,59 98,20% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4 900, ,59 98,20% Domy pomocy społecznej , ,43 89,52% 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,43 89,52% Rodziny zastępcze 5 588, ,76 100,00% Świadczenia społeczne 5 588, ,76 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,50 96,59% 3110 Świadczenia społeczne , ,51 96,59% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 97,04% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 140, ,94 99,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 910, ,60 89,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,37 64,84% 4300 Zakup usług pozostałych , ,55 99,98% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 953,10 95,31% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 290, ,79 99,75% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 600,00 600,00 100,00% , ,79 99,39% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,79 99,39% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,86 99,98% 3110 Świadczenia społeczne , ,64 99,98% 3119 Świadczenia społeczne 4 000, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 271, ,22 99,99% Dodatki mieszkaniowe , ,45 99,87% 3110 Świadczenia społeczne , ,45 99,87% Zasiłki stałe , ,59 99,54% 3110 Świadczenia społeczne , ,59 99,54% Ośrodki pomocy społecznej , ,30 95,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 850, ,70 95,64% 3119 Świadczenia społeczne , ,47 97,17% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 96,86% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,85 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 95,83% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,25 78,45% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 380, ,61 99,97% 26

27 Wynagrodzenia bezosobowe 9 630, ,00 81,82% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 98,94% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 685, ,17 99,66% 4260 Zakup energii , ,91 93,55% 4270 Zakup usług remontowych 1 300, ,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 150, ,00 88,52% 4300 Zakup usług pozostałych , ,42 87,24% 4307 Zakup usług pozostałych , ,30 96,37% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 280, ,84 99,21% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 980,00 915,59 93,43% 4 980, ,57 96,94% 7 410, ,84 89,85% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 650, ,20 92,92% 4430 Różne opłaty i składki 5 130, ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,81 97,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300, ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,50 98,57% 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 98,57% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 772, ,47 99,98% 3110 Świadczenia społeczne 2 772, ,47 99,98% Pozostała działalność , ,27 97,01% 3110 Świadczenia społeczne , ,00 100,00% 3119 Świadczenia społeczne , ,63 75,94% 4300 Zakup usług pozostałych , ,64 98,05% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000, ,00 100,00% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 000, ,00 100,00% 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 000, ,00 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,12 92,00% Świetlice szkolne , ,56 99,97% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 444, ,80 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,07 99,76% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 99,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 852, ,30 99,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 49,50 99,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,56 82,62% 3240 Stypendia dla uczniów , ,10 79,48% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,46 95,27% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,22 91,81% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,41 70,60% 4260 Zakup energii 1 000,00 128,53 12,85% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 680,19 4,53% 27

28 Różne opłaty i składki 7 000, ,54 48,51% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,15 84,17% 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Gospodarka odpadami , ,86 89,24% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 91,70% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 025, ,11 99,82% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,63 99,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,44 81,86% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,70 93,34% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,15 85,25% 4300 Zakup usług pozostałych , ,36 87,37% 4410 Podróże służbowe krajowe 685,00 174,00 25,40% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, ,00 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 400, ,00 99,46% , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,47 88,98% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,62% Oczyszczanie miast i wsi , ,71 98,08% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 262,00 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 077,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 567, ,00 70,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 75,99% 4260 Zakup energii 5 500, ,00 72,80% 4270 Zakup usług remontowych 3 000, ,08 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 99,08% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 494, ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,76 97,81% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000, ,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 090, ,00 100,00% 5 000, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 72,00 72,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,00 80,76% 4300 Zakup usług pozostałych , ,81 97,34% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 99,61% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,68 90,91% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 900, ,31 74,50% 4260 Zakup energii , ,93 88,20% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 79,95% 28

29 Zakup usług pozostałych , ,44 98,39% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 82,00 82,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 97,66% Pozostała działalność , ,80 46,32% 4300 Zakup usług pozostałych , ,80 45,57% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 740,00 738,00 99,73% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,65 93,96% Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,50 88,65% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 610, ,00 100,00% 2 500, ,00 100,00% 3 000, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 89,90% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 8 240, ,56 42,73% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 929,00 621,44 32,22% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 78,20% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia , ,87 64,24% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 491, ,32 64,24% 4260 Zakup energii 500,00 212,20 42,44% 4300 Zakup usług pozostałych , ,63 99,63% 4308 Zakup usług pozostałych , ,71 74,44% 4309 Zakup usług pozostałych , ,64 81,80% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 5 500, ,89 89,78% 4438 Różne opłaty i składki 1 125,00 0,00 0,00% 4439 Różne opłaty i składki 375,00 0,00 0,00% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,95 95,13% 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,91 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 780,00 780,00 100,00% , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 91,63% 4260 Zakup energii , ,75 94,48% 4270 Zakup usług remontowych , ,14 63,67% 4300 Zakup usług pozostałych , ,06 88,05% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 610,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 8 500, ,14 98,48% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600,00 600,00 100,00% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,91 99,23% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 99,09% Biblioteki , ,00 100,00% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 29

30 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,33 77,19% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 288,61 28,86% 4260 Zakup energii , ,27 83,23% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 565,80 56,58% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 320, ,12 99,25% 4430 Różne opłaty i składki , ,53 21,85% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 800, ,00 99,35% Pozostała działalność , ,87 78,06% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 660, ,00 98,62% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 340,00 433,01 8,11% 4300 Zakup usług pozostałych , ,86 96,58% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 926 Kultura fizyczna , ,58 97,81% Obiekty sportowe , ,50 89,39% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,30 99,02% 4300 Zakup usług pozostałych 8 860, ,20 69,97% Instytucje kultury fizycznej , ,36 97,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 195,00 194,01 99,49% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,91 95,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,06 99,67% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 99,52% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 800, ,88 98,17% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,16 97,38% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 100,00% 4220 Zakup środków żywności , ,34 100,00% 4260 Zakup energii , ,93 99,74% 4280 Zakup usług zdrowotnych 530,00 480,00 90,57% 4300 Zakup usług pozostałych , ,39 99,86% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 780, ,96 99,66% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 300, ,58 99,97% 3 300, ,50 99,71% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 881, ,06 99,95% 4430 Różne opłaty i składki , ,53 93,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,84 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 602, ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 650,00 650,00 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,72 99,98% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,72 99,98% 30

31 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2013 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki w złotych Plan Wykonanie Plan Wykonanie OGÓŁEM , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , Pozostała działalność , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,58 x x 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników x x 6 216, , Składki na ubezpieczenia społeczne x x 685,94 685, Składki na Fundusz Pracy x x 94,11 94, Wynagrodzenia bezosobowe x x 990,35 990, Zakup materiałów i wyposażenia x x 5 170, , Różne opłaty i składki x x , , Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 x x Wynagrodzenia osobowe pracowników x x , , Składki na ubezpieczenia społeczne x x , , Składki na Fundusz Pracy x x 2 679, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 103, , , , , , , , , ,00 x x 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników x x 2 638, , Składki na ubezpieczenia społeczne x x 400,00 400, Składki na Fundusz Pracy x x 65,00 65, Obrona narodowa 300,00 297,99 300,00 297, Pozostałe wydatki obronne 300,00 297,99 300,00 297, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 297,99 x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia x x 300,00 297, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 999, ,00 999, Obrona cywilna 1 000,00 999, ,00 999,00 31

32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 999,00 x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia x x 1 000,00 999, Ochrona zdrowia 770,00 770,00 770,00 770, Pozostała działalność 770,00 770,00 770,00 770, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 770,00 770,00 x x 4210 Zakup materiałów i wyposażenia x x 770,00 770, Pomoc społeczna , , , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , ,50 x x 3110 Świadczenia społeczne x x , , Wynagrodzenia osobowe pracowników x x , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne x x 9 140, , Składki na ubezpieczenia społeczne x x , , Składki na Fundusz Pracy x x 1 910, , Zakup materiałów i wyposażenia x x 6 000, , Zakup usług pozostałych x x , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami x x 1 000,00 953,10 x x 3 290, ,79 x x 600,00 600, , , , , , ,20 x x 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne x x , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 772, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 772, ,47 x x 3110 Świadczenia społeczne x x 2 772, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 x x 3110 Świadczenia społeczne x x , ,00 32

33 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie OGÓŁEM 7 950, , , , Działalność usługowa 7 950, , , , Cmentarze 7 950, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 950, ,00 x x 4300 Zakup usług pozostałych x x 7 950, ,00 33

34 34

35 Dział Rozdział Plan Wykonanie Wydatki bieżące Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie wydatków budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki razem: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , ,96 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,39 0, , , , ,44 350, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,51 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,39 0, , , , ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,65 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,56 0,00 0, , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,08 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 0,00 0, , , , ,13 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 0,00 0, , , , ,78 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0, , , , ,78 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0, , , , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,54 0, , , , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,54 0, , , , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35

36 , , , , , , , ,90 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,22 0, ,22 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,65 0, ,90 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,50 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,37 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 297,99 297,99 297,99 0,00 297,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 297,99 297,99 297,99 0,00 297,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,75 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 999,00 999,00 999,00 0,00 999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,43 0, ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,92 0,00 0,00 0, , ,20 0,00 0, , , , , , , , ,02 0,00 0,00 0, , ,21 0,00 0, , , , , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,58 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,82 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,48 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,20 900,00 601,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 770,00 0,00 770, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,22 0, , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36

37 , , , ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,76 0,00 0,00 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,81 0, ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,22 0, ,22 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,24 0, , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,64 0, ,64 0, , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,50 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,50 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,57 0, , , , , ,26 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,15 0,00 0, , , , , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 0, , , , , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,81 72, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 0,00 0, , , , ,68 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,54 0,00 0, , , ,34 0, , , , , , , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,91 0,00 0,00 0,00 0, , , ,34 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,33 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,72 194,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,50 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,63 0,00 194,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37

38 38

39 Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski DOTACJE PODMIOTOWE za 2013 rok Lp. Z a d a n i e Dział Rozdział Plan Wykonanie % wyk z tego: Ogółem , ,43 99,10 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w tym: Prywatne Gimnazjum w Lwówku Śląskim ul. Malinowskiego 11 w tym: Niepubliczne Gimnazjum w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego , ,00 99, , ,43 96, , ,74 3 Lwówecki Ośrodek Kultury , ,00 100,00 4 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim 4.1 w tym: z budżetu Gminy Lwówek Śląski 4.2 w tym: z budżetu Powiatu Lwóweckiego , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 39

40 40

41 Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski REALIZACJA INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2013 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki majątkowe na 2013 r. Wykonanie ogółem % wyk. Uwagi O g ó ł e m , ,24 97,17% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,39 99,95% Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec - zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi Okres realizacji w latach , ,39 99,95% 600 Transport i łączność , ,56 97,54% Dotacja do chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice Okres realizacji: Budowa chodnika w m. Lwówek Śląski (prawa strona ulicy Złotoryjskiej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) Okres realizacji: Budowa chodnika z m. Lwówek Śląski do Płóczek Dolnych w ciągu drogi wojewódzkiej (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) Okres realizacji: Budowa przystanków Okres realizacji Przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji Okres realizacji: Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej Okres realizacji: Przebudowa ul. Polnej Okres realizacji: ,00 159,00 0,91% , ,08 99,97% ,00 0,00 0,00% , ,72 82,69% , ,00 99,79% , ,00 97,99% , ,76 99,91% 630 Upowszechnianie turystyki 3 000, ,80 88,56% Wykonanie Izerskiego Skansenu Uli Figuralnych w m. Dworek - poprawa atrakcyjności miejscowości Dworek oraz potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Okres realizacji: , ,80 88,56% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,38 95,34% środki własne z dotacji (w Kotliskach, Bielance) Renowacja kamiennicy przy ul. Szkolnej 4 - Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru oraz stworzenie , ,42 99,26% korzystnych warunków dla rozwoju miasta poprzez poprawę jakości mieszkań 6059 Okres realizacji: , ,12 99,35% Budowa budynku socjalnego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych gminy w zakresie lokali socjalnych Okres realizacji: Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie targowiska miejskiego Okres realizacji: , ,61 93,98% , ,00 94,30% Wykup gruntów Okres realizacji , ,23 99,40% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 99,17% 41

42 Zakup sprzętu (zestawy komputerowe) Okres realizacji , ,00 99,17% Ochotnicze straże pożarne 6 396, ,00 100,00% Wykonanie bramy garażowej - OSP Zbylutów Okres realizacji , ,00 100,00% Szkoły Podstawowe , ,21 97,96% Modernizacja sanitariatów w budynku szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim Okres realizacji Przebudowa mieszkania na pomieszczenia szkolne w Budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim 2 900, ,00 100,00% 2 900, ,00 100,00% Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych [wraz z elewacją] Okres realizacji: , ,21 97,77% Gimnazja , ,99 99,15% Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Gimnazjum Okres realizacji: , ,99 99,15% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,15 86,22% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków] Okres realizacji: 2013 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych Okres realizacji: Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Lwówku Śląskim Okres realizacji: Budowa separatora przy ul. Rzecznej Okres realizacji: 2013 Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w mieście - rozdział kanalizacji deszczowej Okres realizacji: , ,00 100,00% , ,90 95,78% 5 000, ,25 25,05% 2 000,00 0,00 0,00% 5 000, ,00 49,20% Gospodarka odpadami , ,47 92,83% Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego (udziały 600 szt. x 100,00 zł) Okres realizacji: 2013 Budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Okres realizacji: 2013 Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza Okres realizacji: Zakupy sprzętu [oprogramowania do Systemu Gospodarowania Odpadami i innego sprzętu: kserokopiarka i komputery Okres realizacji: , ,00 100,00% , ,47 95,50% , ,00 61,40% , ,00 99,62% Oczyszczanie miasta i wsi ,00 0,00 0,00% Budowa pomieszczenia sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "Okrąglaka") Okres realizacji: ,00 0,00 0,00% Utrzymanie zieleni , ,95 99,61% Budowa nowego placu zabaw w Parku Miejskim Okres realizacji: , ,95 99,61% Oświetlenie , ,00 97,66% Gmina Ministerstwo w ramach planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r. 42

43 Budowa oświetlenia drogowego [w tym: w m. Płóczkach Górnych oraz II etap przy ul. Jana Pawła II]Okres realizacji: , ,00 97,66% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,34 99,17% Budowa pieco-kuchni wraz z dobudową komina w świetlicy w Płóczkach Górnych Okres realizacji: ,00 600,00 100,00% 6058 Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury we Włodzicach , ,00 100,00% Wielkich - przebudowa budynku świetlicy Okres realizacji: , ,90 93,73% Zobowiązanie Budowa świetlicy wiejskiej , ,91 99,11% we Włodzicach Małych 6059 Okres realizacji: , ,53 99,94% zł pożyczka Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 800, ,00 99,35% Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy Okres realizacji: , ,00 99,35% 43

44 44

45 Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2013 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* dotacje z budżetu*** w tym: w tym: 2650 ogółem Koszty w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r O G Ó Ł E M , ,12 0,00 0, ,18 0, ,81 0,00 I. Zakłady budżetowe , ,12 0,00 0, ,18 0, ,81 0,00 z tego: 1 Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Lwówek Śląski , , ,55 x 0,00 0, , , ,63 0,00 x Samorządowy Zakład Budżetowy posiada majątek trwały zakupiony ze środków własnych. Strona A - przychodowa sprawozdania Rb-30 jest mniejsza od części B - rozchodowej - o koszt amortyzacji środków trwałych finansowanych ze środków pieniężnych samorządowego zakładu budżetowego, która po stronie przychodu nie ma równoważnego pokrycia [35.118,53 zł]. 45

46 46

47 Przychody i rozchody budżetu za 2013 rok Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lp. Treść Plan na 2013 r. po zmianie Wykonanie za 2013 r. % wyk Przychody ogółem: , ,91 99,95% 1. Kredyty 952 0,00 2. Pożyczki , ,00 100,00% 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , ,91 99,93% 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 0,00 0,00 5. Prywatyzacja majątku jst 944 0,00 0,00 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 0,00 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 0,00 0,00 8. Inne źródła (wolne środki) 955 0,00 0,00 Rozchody ogółem: , ,02 102,79% 1. Spłaty kredytów , ,00 100,00% 2. Spłaty pożyczek , ,00 100,00% 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE , ,91 99,99% 4. Udzielone pożyczki 991 0,00 0,00 5. Lokaty 994 0,00 0,00 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 0,00 0,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń (zaangażowana subwencja 2012 r. w kwocie ,11 zł) zł 995 0, ,11 47

48 48

49 Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2013 rok Lp. Zakres Dział Rozdział Plan dotacji ogółem Wykonanie % wyk OGÓŁEM , ,03 92, Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - zadanie "Budowa chodnika z m. Lwówek Śląski do Płóczek Dolnych w ciągu drogi wojewódzkiej" (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - zadanie "Budowa chodnika w m. Lwówek Śląski (prawa strona ulicy Złotoryjskiej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich)" Porozumienie z Województwem Dolnośląskim - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - zadanie "Budowa chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice" Porozumienie z Powiatem Lwóweckim o dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2499D Lwówek Śląski Rakowice Wielkie uszkodzonej w wyniku opadów deszczu i gradobicia w dniach 5-6 lipca 2012 r. Porozumienie z Powiatem Lwóweckim o dofinansowanie zadania pn.: "Remont drogi nr 2499D Rakowice Wielkie Rakowice Małe o dł. 3,27 km" Porozumienie z Gminą Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań szkolnych uczniów zamieszkałych w miejscowości Ustronie Porozumienie z Miastem Bolesławiec w sprawie powierzenia zadań własnych w zakresie zadań wychowania przedszkolnego mieszkańca Gminy Lwówek Śląski Porozumienie z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie współfinansowania zadań szkolnych Powiatowego Centrum Edukacyjnego Porozumienie z Powiatem Lwóweckim na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń po pracowni RTG na poradnię chirurgiczną w budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ulicy Kościelnej nr 21 Porozumienie z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania dowozów uczestników terapii zajęciowej ,00 0,00 0, , ,08 99, ,00 159,00 0, , ,00 98, , ,00 100, , ,57 100, , ,11 99, , ,70 99,99 Razem , ,38 100, , ,57 95, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Poz. 1, 2, i 3 porozumienie w zakresie zastępstwa inwestorskiego 49

50 50

51 Załącznik nr 12 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Dotacje celowe z budżetu gminy Lwówek Śląski na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2013 rok Lp. Dział Rozdział Dotowany Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie % wyk. [8:7] OGÓŁEM , ,00 100,00 I Upowszechnianie turystyki , ,00 100,00 1 Oddział PTTK "Ziemi Lwóweckiej" ul. Kościelna Lwówek Śląski Odnawianie (konserwacja) szlaków turystycznych Gminy Lwówek Śląski oraz na terenie Sudetów Zachodnich 2 000, ,00 100,00 2 Oddział PTTK "Ziemi Lwóweckiej" ul. Kościelna Lwówek Śląski VII Ogólnopolskie Marsze na Orientację "O złoty Liść Jesieni" 2 000, ,00 100,00 3 Stowarzyszenie Południowo - Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "POGRANICZE" ul. Armii Krajowej Lubań Upowszechnianie turystyki - Via Regia: poznać Europę - od historii do przyszłości , ,00 100,00 II Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu Lwówecki Klub Sportowy CZARNI ul. Kościuszki Lwówek Śląski Sport jako alternatywa dla dzieci i młodzieży żyjących w rodzinach z problemami narkomani: Jak narkotyk wpływa na organizm młodego człowieka , ,00 100, , ,00 100,00 5 Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II Lwówek Śląski Realizacja programu terapeutycznego dla młodzieży - sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - prowadzenie sekcji lekkoatletyki MKS Piast Lwówek Śląski 3 000, ,00 100,00 III Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych , ,00 100,00 6 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Główny Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Zarząd Rejonowy Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Zarząd Rejonowy Al. Wojska Polskiego 1b Lwówek Śląski Organizacja wypoczynku letniego - Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych , ,00 100,00 7 Caritas Diecezji Legnickiej- Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim ul. Kościelna Lwówek śląski Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych , ,00 100,00 IV Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu , ,00 100,00 8 Stowarzyszenie Przedszkole Naszych Dzieci ul. Partyzantów Lwówek Śląski Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - Uroczysty festyn przedszkolny "Mały i Duży Sportowiec" 2 000, ,00 100,00 9 Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST Lwówek Śląski ul. Jana Pawła II Lwówek Śląski Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu - prowadzenie sekcji lekkoatletyki MKS Piast Lwówek Śląski , ,00 100,00 10 Lwówecki Klub Sportowy "CZARNI" ul. Kościuszki Lwówek Śląski Sport jako alternatywa spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży żyjących w rodzinach z problemami alkoholowymi - Młodzież a alkohol , ,00 100,00 51

52 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" ul. T. Kościuszki Lwówek Śląski Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" ul. T. Kościuszki Lwówek Śląski Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX - Lwówek Śląski ul. Osiedlowa Lwówek Śląski Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" ul. T. Kościuszki Lwówek Śląski Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo - piłka nożna Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo - sekcja tenisa stołowego Realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - Promocja boksu amatorskiego wśród dzieci i młodzieży i społeczności lokalnej oraz podniesienie poziomu umiejętności sportowej Realizacja zadania w zakresie kultury i sportu - praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez sportowych , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia , ,00 100,00 15 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Główny Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Zarząd Rejonowy Dolnośląski Zarząd Okręgowy PCK Zarząd Rejonowy Al. Wojska Polskiego 1b, Lwówek Śląski Promocja zdrowia, szkolenia z pierwszej pomocy - Ochrona, promocja zdrowia oraz pomoc społeczna , ,00 100, Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100,00 16 Zarząd Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko Gminny Klub Sportowy Zrzeszanie Ludowych Zespołów Sportowych Lwówek Śląski ul. T. Kościuszki Lwówek Śląski Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu "Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo" , ,00 100,00 17 Lwówecki Klub Sportowy CZARNI ul. Kościuszki Lwówek Śląski Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu praca z młodzieżowymi drużynami sportowymi , ,00 100,00 18 Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II Lwówek Śląski Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu praca z młodzieżą - piłka ręczna 3 000, ,00 100,00 19 Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II Lwówek Śląski Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu -prowadzenie lekkoatletyki na terenie Miasta i Gminy Lwówek Śląski , ,00 100,00 19 Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST ul. Jana Pawła II Lwówek Śląski Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu- X Bieg Szlakiem Agatowym Płóczki Górne 4 000, ,00 100,00 20 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie Włodzice Wielkie Lwówek Śląski Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu "Pływam dzięki Wam" 2 000, ,00 100,00 21 Stowarzyszenie kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" ul. T. Kościuszki Lwówek Śląski Realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - praca z młodzieżą poprzez realizację kalendarza imprez sportowych , ,00 100,00 52

53 Załącznik nr 13 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Dotacje celowe na zadania własne gminy (w ramach inicjatywy lokalnej) realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zrealizowane w 2013 r. Lp. Dział Rozdział Dotowany Nazwa zadania Kwota dotacji Wykonanie % wyk. [8:7] OGÓŁEM , ,33 99, Administracja publiczna 2 500, ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 500, ,00 100, Rada Sołecka Sołectwa Mojesz Mojesz Lwówek Śląski za pośrednictwem Stowarzyszenia "Srebrna Dolina" Promocja Gminy i Miasta Lwówek w działaniach oddolnych" 2 500, ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 500, ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 500, ,00 100, Ochotnicza Straż Pożarna w Zbylutowie Remont i wyposażenie zaplecza Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbylutowie 7 500, ,00 100, Oświata i wychowanie 3 499, ,70 100, Przedszkola 3 499, ,70 100, Stowarzyszenie "Przedszkole Naszych Dzieci" ul. Partyzantów Lwówek Śląski Uskrzydlone przedszkolaki 3 499, ,70 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 100, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 100, Mieszkańcy Miejscowości Rakowice Wielkie Marta Żebrak Rakowice Wielkie 48b/ Rada Sołecka Wsi Dłużec Wspólnota Mieszkaniowa Rakowice Wielkie 49 Kącik malucha 2 000, ,00 100,00 Oznakowanie wsi poprzez wykonanie jednolitej numeracji dla wszystkich posesji oraz drewnianych donic do nasadzeń kwiatów Zagospodarowanie terenów zielonych oraz remont chodnika Wspólnoty Mieszkaniowej w Rakowicach Wielkich 3 090, ,00 100, , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,91 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 110, ,00 100, Ewa Płucińska Dąbrowska, Dłużec 21 Katarzyna Wirkowska, Dłużec 69A Ewelina Stolarska, Dłużec 9 Weronika Wojno, Dłużec 13 Stowarzyszenie "Srebrna Dolina" Mojesz Lwówek Śląski Nauczmy się bezpiecznie mieszkać na wsi - festyn dla rolników, dzieci i mieszkańców Podtrzymywanie tradycji kulinarnych "kuchni naszej babci" na potrzeby imprezy "IV Niecodzienne Jarmarki dziedzicowe lat historii bitwy na Bobrem" 3 610, ,00 100, , ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,91 100, Kozak Aleksander, Dłużec 12 Paweł Świerzowski, Dłużec 55 Krzysztof Dąbrowski, Dłużec 21 Remont zaplecza świetlicy wiejskiej w Dłużcu 4 480, ,00 100,00 53

54 Mieszkańcy miejscowości Rakowice Wielkie Ewa Fijałkowska Rakowice Wielkie 16B Mieszkańcy Wsi Skorzynice Agnieszka Biskupska Skorzynice 30 Członkowie Grupy Odnowy Wsi oraz mieszkańcy Wsi Włodzice Wielkie Sołectwo Nagórze Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie Włodzice Wielkie 32 Anna Lelko Zdrowe i bezpieczne wakacje 3 000, ,00 100,00 Zakup stołów i krzeseł, zakup materiałów (farby i gładzie szpachlowe) Rozbudowa Centrum Wsi poprzez wykonanie i montaż czterech sztuk ławostołów z zadaszeniem Wyposażenie namiotu wiejskiego w ławki i stoły Wszyscy mamy miejsce do zabaw" - uczę się poprzez zabawę 7 008, ,91 100, , ,00 100,00 780,00 780,00 100, , ,00 100, Kultura fizyczna , ,72 99, Obiekty sportowe , ,00 100, Sołectwo Nagórze Mieszkańcy miejscowości Mojesz za pośrednictwem Stowarzyszenia "Srebrna Dolina" Stowarzyszenie "Nasz Dworek" Dworek 8 Rekultywacja części boiska usytuowanego we wsi Nagórze na działce nr 52 [rezygnacja] Działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki - budowa boiska do siatkówki plażowej Budowa sceny na boisku wiejskim oraz wykonanie tablicy informacyjno historycznej w Dworku i okolicach 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,72 99, Ludowy Zespół Sportowy Niwnice Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Działalność w sferze kultury fizycznej oraz rozwoju procesów integracji społecznej Budowa i montaż piłkochwytu o wymiarach 6m x 30 m 6 701, ,00 100, , ,72 99,64 54

55 Prognoza kwoty długu i spłat w latach następnych Załącznik nr 14 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lp. Zobowiązania wg tytułów dłużnych Pozostało do za lata spł. - stan na I pożyczek WFOŚiGW - budowa sieci wodociągowej dla m. Niwnice i Gradówek WFOŚiGW - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych etap II Budowa instalacji do odgazowania kwatery składowiska opadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych WFOŚiGW - Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych - budowa instalacji do odgazowania kwatery WFOŚiGW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz ze stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miejscowościach Sobota i Dębowy Gaj NFOŚiGW - Budowa podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sobota, Dębowy Gaj i Mojesz II kredytów BOŚ - budowa i modernizacja dróg PKO BP - kredyt restrukturyzacyjny III Wysokość spłat rat kapitałowych w latach w tym ze środków UE IV Stan zobowiązań długoterminowych na koniec okresu

56 56

57 Załącznik nr 15 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Dział Rozdział Wyszczególnienie Przychody i koszty instytucji kultury gminy Lwówek Śląski na 2013 rok Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem Przychody w tym: dotacje z budżetu gminy dotacje z budżetu powiatu Ogółem Koszty i inne obciążenia wynagrodzenia w tym: składki od wynagrodzeń wydatki majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku Lwówecki Ośrodek Kultury , , ,00 0, , , ,41 0, , Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim 3 512, , , , , , ,84 0, ,21 R A Z E M , , , , , , ,25 0, , ,00 57

58 58

59 Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH MIEJSKO - GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2013 Lp. Wykonawca odpowiedzialny za realizację zadania Treść zadania Plan Wykonanie % wyk Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Lwówku Śląskim Terapeutyczne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lucyna Trudzińska Klub Abstynenta "Świt" w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski Klub Abstynenta Punkt Konsultacyjny w Sobocie Osoba odpowiedzialna: Lesław Falkowski Szkoła Podstawowa w Niwnicach Osoby odpowiedzialne: H. Janiszyn Drużga Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: E. Ugrynowicz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz, M. Markulak Szkoła Podstawowa Nr 3 filia w Zbylutowie Osoby odpowiedzialne: A. Ryngwelski, U. Sławecka, D. Tynkiewicz Szkoła Podstawowa Nr 3 Osoby odpowiedzialne: A. Ryngwelski, A. Lipski, M. Stankiewicz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: R. Primke, K. Bialic Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: E. Bełza Lwówecki Klub Sportowy "Czarni" Osoby odpowiedzialne: R. Młyńczyk, D. Jurgielewicz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" Osoby odpowiedzialne: E. Ścigan, A. Mazur Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych" Osoby odpowiedzialne: E. Ścigan, A. Mazur Działalność Komisji , ,28 66,32 Praca z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych pod względem opiekuńczym i wychowawczym Zloty rodzin abstynenckich, obozy terapeutyczne, turnieje, utrzymanie placówki Spotkania trzeźwiejących alkoholików, utrzymanie klubu Program przeciwdziałania uzależnieniom "Kolorowe wakacje - wakacje z dwójką" Program profilaktyczny "Bezpieczne ferie 2013" "Aktywność fizyczna metodą spędzania czasu wolnego" , ,95 81, , ,42 91, , ,86 89, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 94,88 "Żyjemy sportem" 2 000, ,00 100,00 "Inwestycja: człowiek - trzeźwy, zdrowy, aktywny" 3 000, ,24 99,11 "Wolni od nałogów" 1 700, ,87 99,11 "Młodzież a alkohol" , ,00 100,00 "Aktywna i prozdrowotna forma spędzania czasu wolnego" Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - Spędzamy czas wolny zdrowo i sportowo - sekcja tenisa stołowego , ,00 100, , ,00 100,00 59

60 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy" Osoby odpowiedzialne: S. Wachal, A. Mazur Międzyszkolny Klub Sportowy "Piast" Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: M. Bialic Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Klub Sportowy BOX"- Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: W. Wieliczko, P. Kaziszyn Stowarzyszenie Przedszkole Naszych Dzieci ul. Partyzantów Lwówek Śląski Rada Sołecka wsi Sobota Osoba odpowiedzialna: I. Delinowska, E. Malińska Rada Sołecka wsi Rakowice Wielkie Osoba odpowiedzialna: E. Fijałkowska Rada Sołecka wsi Dłużec Osoby odpowiedzialne: E. Płucińska-Dąbrowska, W. Wojno OSP w Zbylutowie Osoba odpowiedzialna: R. Chabiniak, D. Rzeźwicka Zespół Interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna M. Kaziów Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: S. Sikorska Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: S. Sikorska Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka Lwówecki Ośrodek Kultury Osoba odpowiedzialna: T. Dzieżyc Parafia Rzymsko - Katolicka Św. Piotra i Pawła Sobota Osoba odpowiedzialna: Z. Pajor Profilaktyka antyalkoholowa poprzez sport i zawody sportowe Sport jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu "Sport jako alternatywa i sposób na spędzanie wolnego czasu" Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu - Uroczysty festyn przedszkolny "Mały i Duży Sportowiec" 3 000, ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100,00 Nauka pływania 5 000, ,50 96,43 "Zdrowe i bezpieczne wakacje" 1 000,00 999,99 100,00 "Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, sposobem na przeciwdziałanie problemom alkoholowym" 1 500, ,00 100,00 "Żyj modnie bez nałogów" 1 000, ,00 100,00 "Realizacja programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" 1 700, ,94 95,64 "Ferie zimowe 2013" 1 000, ,00 100,00 "Bibliolato 2013" 1 500, ,00 100,00 Prenumerata czasopism z zakresu uzależnień "Spotkanie ze Świętym Mikołajem" Organizacja wieczerzy wigilijnej 300,00 254,50 84, , ,96 100, , ,34 98,54 Zakup sprzętu (namiotów) , ,00 96,00 Zajęcia rekreacyjno - formacyjne, remont Klubu 1 000, ,00 100,00 31 Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim Osoba odpowiedzialna: K. Kiełbowicz Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych , ,00 100,00 32 PCK Dolnośląski Zarząd Okręgowy, Zarząd Rejonowy PCK Lwówek Śląski Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem , ,00 100,00 33 Chrześcijańska Służba Charytatywna Osoba odpowiedzialna: J. Sycz Prowadzenie Centrum Pomocy Potrzebującym 5 000, ,00 100,00 60

61 Kościół Zielonoświątkowy ZBÓR "BETANIA" Lwówek Śląski Osoba odpowiedzialna: D. Kuśnierz Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Lwówek Śląski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: R. Primke, T. Pastuszek, A. Mazur Pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz problemów egzystencjalnych Zakup materiałów i usług różnych Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" 3 700, ,00 100, , ,80 73, , ,00 99,00 Ogółem - walka z alkoholizmem , ,65 91,25 Program przeciwdziałania narkomanii Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz, L. Reif Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: E. Ugrynowicz, L. Reif Szkoła Podstawowa Nr 3 Osoby odpowiedzialne: A. Ryndwelski, M. Szczerepa, M. Stankiewicz Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: A. Żojdzik, B. Bronicka, M. Kaziów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lwówku Śląskim Osoby odpowiedzialne: R. Primke, T. Pastuszek, A. Mazur Zespół Szkół Ekonomiczno - Technicznych w Rakowicach Wielkich Osoby odpowiedzialne: J. Czyczerski, M. Łukasik, U. Tomasiewicz Lwówecki Klub Sportowy "Czarni" Osoby odpowiedzialne: R. Młyńczyk, D. Jurgielewicz Międzyszkolny Klub Sportowy "Piast" Lwówek Śląski Osoby odpowiedzialne: R. Młyńczyk, A. Mazur Jednostki organizacyjne Gminy i Miasta Lwówek Śląski Szkolenia, profilaktyka i realizacja programów terapeutycznych Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" Programy profilaktyczny MONAR Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" - grupy "0" Program z zakresu profilaktyki uzależnień "Zdążyć na czas" Kontynuacja pracy Punktu Interwencji Kryzysowej Program profilaktyczny "Zdążyć na czas" "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć" "Jak narkotyk wpływa na organizm młodego człowieka" "Jak narkotyk wpływa na organizm młodego człowieka" Zakup materiałów różnych do przeciwdziałania narkomanii 2 000, ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,76 99, ,00 0,00 0, ,00 960,00 96, , ,00 100, , ,00 100, , ,93 45,90 Ogółem - walka z narkomanią , ,69 88,29 Ogółem , ,34 90,70 61

62 62

63 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski stosownie do postanowień art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym i art. 267 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały nr XII/100/03 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2003 r. przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na rok 2013 został przyjęty Uchwałą nr XXVII/270/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim w wysokości: Dochody Wydatki ,00 zł ,00 zł Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim: Nr XXVIII/291/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XXIX/304/13 z dnia 28 lutego 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XXXI/342/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XXXIII/373/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XXXVI/396/13 z dnia 26 września 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XXXVII/405/13 z dnia 24 października 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XXXVIII/409/13 z dnia 28 października 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XL/423/13 z dnia 28 listopada 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr XLI/433/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu, Nr XLII/439/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/423/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Lwówek Śląski na 2013 r., oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski: Nr FB FB z dnia 14 stycznia 2013 r. - w sprawie układu wykonawczego, Nr FB z dnia 29 kwietnia 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr FB z dnia 27 czerwca 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr FB z dnia 30 września 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr FB z dnia 15 listopada 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr FB z dnia 11 grudnia 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu, Nr FB z dnia 31 grudnia 2013 r. - w sprawie zmiany budżetu. Budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na dzień 31 grudnia 2013 r. po zmianach wyniósł: Dochody Wydatki ,71 zł ,71 zł W stosunku do uchwalonego budżetu na dzień 01 stycznia 2013 r. planowany budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski na koniec 2013 roku zwiększył się w: - plan dochodów o 9,12 % (za poprzedni rok budżetowy o 6,56%), - plan wydatków o 10,51 % (za poprzedni rok budżetowy o 7,09%). Natomiast budżet Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2013 rok został wykonany w kwotach ogółem: Dochody ,86 zł Wydatki ,56 zł co stanowi 97,30 % wykonania planu (za ubiegły rok 96,65%) co stanowi 96,56 % wykonania planu (za ubiegły rok 95,54 %) 63

64 Wykres nr 1 dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski Dochody i wydatki Gminy i Miasta Lwówek Śląski , , , , , , , , , , , , ,00 Dochody Wydatki Budżet wg uchwały Budżet po zmianach W ykonanie 64

65 I. D O C H O D Y: Plan ,71 zł Wykonanie ,86 zł % wykonania 97,30 % (poprzedni rok budżetowy 96,65%) Dochody budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości ,86 zł, co stanowi 97,30 % wykonania planu. W porównaniu do 2012 r. nastąpił wzrost wykonania dochodów ogółem o kwotę zł (wykonanie w analogicznym okresie poprzednim zł). Tabela nr 1 Lp. Dochody wg źródeł I Dochody własne, w tym: Struktura dochodów budżetowych w latach Za lata: % wsk. wzrostu dochodów (6:5) Struktura wykonania dochodów za 2012 r. Struktura wykonania dochodów za 2013 r % 57,76 56,60 1. podatek rolny % 4,05 4,45 2. podatek od nieruchomości % 18,32 15,74 3. podatek leśny % 0,28 0,23 4. podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej % 0,00 0,00 5. podatek od spadków i darowizn % 0,05 0,08 6. wpływy z opłaty skarbowej % 0,89 0, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z dochodów majątkowych (bez UE) % 0,67 0, % 5,36 5,86 9. pozostałe dochody % 12,96 14,70 10 II III IV udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Euripejskiej Subwencje z budżetu państwa Ogółem dochody wykonane Planowane dochody na początek roku budżetowego Różnica (koniec roku do początku roku budżetowego) % 15,18 14, % 12,93 11, % 1,83 7, % 27,48 24, % 100,00 100, % % Realizacja dochodów ogółem w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 18 %. Na wskaźnik realizacji dochodów w 2013 roku zdecydowany wpływ miała realizacja dochodów z Budżetu Unii Europejskiej. 65

66 Z przedstawionej w tabeli struktury dochodów budżetowych wynika, że rosnącymi wielkościami w stosunku do wykonania roku poprzedniego charakteryzuje się większość dochodów zrealizowanych w 2013 roku za wyjątkiem podatku leśnego (zmalała średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy). Szczegółowe objaśnienia wykonanych dochodów za 2013 r. przedstawiono w dalszej części. Na wielkość dochodów własnych wpływają następujące czynniki: skutki obniżenia górnych stawek podatków, ulgi z tytułu nabycia gruntów oraz ulgi inwestycyjne, zaległości podatkowe. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielone ulgi w spłacie obniżają wpływy z podatków oraz pomniejszają subwencję należną z budżetu państwa (podwyższają średni dochód podatkowy na jednego mieszkańca Gminy). Jak wynika z tabeli nr 1 struktura wykonania dochodów w 2013 roku przedstawia się następująco: dochody własne - 56,60% (było 57,76 %), subwencje z budżetu państwa - 24,38% (było 27,48 %), dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 11,09% (było 12,93 %), pozostałe dotacje oraz dochody z budżetu Unii Europejskiej 7,93% (było 1,83 %). Wykres nr 2. Struktura wykonania dochodów za 2013 rok 11,09% 7,93% Dochody własne - 56,60% 56,60% Subwencje z budżetu państwa - 24,38% 24,38% Dotacje c elowe na realizację zadań bieżąc ych z zakresu administrac ji rządowej - 11,09% Dochody z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe dotacje - 7,93% Realizacja dochodów budżetowych w 2013 roku (załącznik nr 1) w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę dochodów ,58 zł, wykonano ,11 zł, co stanowi 98,48 %. Otrzymano dotację celową z Województwa Dolnośląskiego na realizacją zadania pn.: Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w m. Dłużec, Chmielno i Skorzynice w kwocie ,37 zł. Odpłatność za przyłącza wodociągowe wykonano w kwocie ,31 zł, a w stosunku do osób zalegających z wpłatami wysłano 30 wezwań do zapłaty i 16 wezwań do zapłaty wystawionych przez kancelarię radcy prawnego, zastosowano sześć przesunięć terminu spłaty na kwotę 5.089,14 zł. 66

67 Realizacja projektu od 2009 roku pn.: "Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec" ze środków PROW w 2013 roku uzyskano zwrot w kwocie ,00 zł oraz otrzymano Dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie realizowane w ramach zadania Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec - zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi Budowa podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Mojesz w kwocie ,00 zł. Wpływy różne, na które składają się wpłaty Kół Łowieckich wykonano w kwocie 6.507,85 zł, co stanowi 100,01 % realizacji zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych wykonano w kwocie ,00 zł, co stanowi 58,00%. Ponadto otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie ,58 zł (w roku ubiegłym ,49 zł) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. W 2013 roku złożono 387. (w poprzednim roku 372) wniosków. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2013 rok wyliczono w następujący sposób: 8.052,2786 ha (powierzchnia użytków rolnych w ha fizycznych razy liczba 86 (ilość litrów przypadających na 1 ha użytków rolnych) razy 0,95 zł (stawka zwrotu podatku do litra) = kwota wypłacona producentom rolnym: ,16 zł. Na obsługę tego zadania gmina otrzymała ,42 zł (tj. 2% wypłat producentom rolnym). 2. Dział Transport i łączność do budżetu wpłynęła ogółem kwota ,06 zł. Plan dochodów ogółem 2013 r. został zrealizowany w 100,00 %. Otrzymano dotację celową na realizację zadania w drodze porozumienia pn.: Budowa chodnika w m. Lwówek Śląski (prawa strona ulicy Złotoryjskiej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) w kwocie ,54 zł. Otrzymano dotacje celowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie ogółem ,52 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem, usuwaniem skutków klęsk zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań pn.: Dokończenie przebudowy I etapu ul. Polnej w Lwówku Śląskim o dł m od km do km dotacja na zadanie inwestycyjne w kwocie ,95 zł, Przebudowa II etapu ul. Polnej w Lwówku Śląskim o dł. 350 m od km do km dotacja na zadanie inwestycyjne w kwocie ,57 zł, Remont drogi dz. nr 333, 323 o dł. 250 m w m. Mojesz dotacja na zadania bieżące w kwocie ,00 zł, Remont drogi dz. nr 111/2, 96 obr. Bielanka, dz. nr 804, 890 obr. Skorzynice o dł m dotacja na zadania bieżące w kwocie ,00 zł, 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów za 2013 r. wykonano w wysokości ,59 zł (w roku ubiegłym ,07 zł), co stanowi 64,81 % założonego planu, z tego zrealizowano: wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie ,71 zł 99,77 %. Stan zaległości na r. wynosi ,31 zł (za poprzedni rok ,34 zł), na które wystawiono 360 szt. wezwań do zapłaty i 40 szt. wezwań do zapłaty wystawionych przez Kancelarię Radcy Prawnego tut. urzędu jako przygotowanie do postępowania sądowego oraz 18 szt. pozwów do sądu o zapłatę, 8 szt. wniosków o wszczęcie egzekucji do komornika sądowego, Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102, poz. 651 ze zm.) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67 (cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości). Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi: 67

68 1) za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3 % ceny; 2) za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych - 0,3 % ceny; 3) za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową - 0,3 % ceny; 4) za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 % ceny; 5) za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2 % ceny; 6) za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3 % ceny. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. dochody z najmu i dzierżawy w kwocie ,76 zł 98,38 %. Stan zaległości na r. wynosi ,88 zł, na które wystawiono: 38 szt. wezwań do zapłaty, 3 szt. pozwów do sądu o zapłatę, umorzono 680,27 zł trzem osobom; wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w kwocie ,29 zł 90,46 %, w 2013 r. dokonano 5 przekształceń wieczystego użytkowania na własność oraz z poprzednich lat dokonano wpłat w ilości 4, jedna osoba nie dokonała wpłaty w 2013 r.; sprzedaż mienia i lokali użytkowych wykonano w kwocie ,83 zł 53,80 %; sprzedano 94 mieszkania i 2 budynki jednorodzinne, 2 obiekty (1 garaż i 1 budynek po hydroforni), 1 lokal użytkowy, 12 działek. 4. Dział 710 Działalność usługowa plan dochodów ogółem w tym rozdziale wykonano w kwocie ,84 zł tj. w 96,92 %, z tego z opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Lwówku Śląskim w 2013 r. wykonano w kwocie ,84 zł w 96,78 % (w analogicznym okresie poprzednim ,53 zł 98,65 %). W 2013 roku dokonano 169 szt. (w roku ubiegłym 542 szt.) opłat za miejsce pod grób i ponowne opłacenia miejsca pod grób, 139 szt. wpłat opłat za pogrzeb, 16 szt. opłat za jedno miejsce pod grobowiec, 8 szt. dopłat do miejsca pod grobowiec, dokonano 4 rezerwacji miejsca pod grób. W ramach tego działu otrzymano także dotację celową na utrzymanie cmentarza wojennego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie 7.950,00 zł. 5. Dział 750 Administracja publiczna dochody w tym dziale wykonano w kwocie ,91 zł. Na dochody realizowane w tym dziale składają się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących te zadania ,00 zł (100 %). Dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek gminy wykonano w kwocie ,38 zł. Na wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie ogółem ,18 zł, składają się następujące wpływy z tyt. zwrotu poniesionych wydatków za wodę i ścieki oraz ogrzewanie pomieszczeń biurowych UGiM. Zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57,35 zł. 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe w wysokości 3.103,00 zł w 100,00 % kwot planowanych, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej - prowadzenie stałego rejestru wyborców 3.103,00 zł. 7. Dział 752 Obrona narodowa zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celową w wysokości 297,99 zł w 99,33 % kwoty zaplanowanej, a przeznaczone na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej pozostałe wydatki obronne. 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody ogółem wykonano w kwocie ,30 zł, co stanowi 104,22 % realizacji planu. Z tego zrealizowano 68

69 następujące dochody - otrzymane jako dotacje celowe w wysokości 999,00 zł (99,90 %) z przeznaczeniem na obronę cywilną oraz zrealizowano dochody z tytułu zapłaconych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności zrealizowano w 104,51 % w kwocie ,30 zł. Stan zaległości na dzień r. wyniósł ,10 zł (w roku ubiegłym ,90 zł), na które wystawiono 35 szt. tytułów wykonawczych. Tytuły wykonawcze wystawiane są na bieżąco lecz zaległości z tyt. niezrealizowanych mandatów utrzymują się na wysokim poziomie pomimo ponagleń do komornika skarbowego w sprawie realizacji tytułów wykonawczych. W 2013 roku przedawniono należności na kwotę 2.118,00 zł 16 szt. mandatów. 9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości ,95 zł tj. w 97,55 % kwot planowanych ogółem (w poprzednim roku budżetowym ,40 zł w 95,49 %). Skutki udzielonych ulg odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) przedstawia tabela nr 2. Skutki udzielonych ulg (umorzenia i rozłożenia na raty) Tabela nr 2 w złotych Umorzenia i rozłożenia na raty Wyszczególnienie Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Ogółem Skutki obniżenia górnych stawek podatków przedstawia tabela nr 3. Skutki obniżenia górnych stawek podatków Tabela nr 3 w złotych Skutki obniżenia górnych stawek Wyszczególnienie Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Ogółem Zastosowane ulgi wpływają na wysokość otrzymanej subwencji (czym wyższe ulgi tym mniejsza subwencja), wysokość średniego dochodu na 1 mieszkańca gminy, który służy do wyliczenia subwencji ogólnej należnej gminie z budżetu państwa. Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych zawiera tabela nr 4. Wpływy z podatków realizacja dochodów ogółem za 2013 r. wyniosła 97,32 % (w roku ubiegłym 96,66 %). W szczegółowości realizację ważniejszych dochodów podatkowych przedstawia część I załącznika nr 1 oraz tabela nr 4. 69

70 Realizacja dochodów podatkowych Tabela nr 4 Lp. Wyszczególnienie Plan wykonanie % wyk Podatek od nieruchomości , ,17 99,19 2 Podatek rolny , ,15 92,34 3 Podatek leśny , ,30 100,68 4 Podatek od środków transportowych , ,25 100,40 Podatek dochodowy opłacany w formie 5 karty podatkowej 1 563, ,43 115,57 6 Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,36 85,41 7 Podatek od spadków i darowizn , ,34 97,18 O g ó ł e m , ,00 97,32 Podatki i opłaty należą do głównych źródeł dochodów budżetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Znacząca część budżetu pochodzi z podatków lokalnych i opłat. Część tych należności nie jest w terminie regulowana przez podatników, dlatego Burmistrz w myśl przepisów ustawowych podejmuje czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Egzekucja administracyjna - postępowanie zmierzające do przymusowej realizacji obowiązków wynikających z norm prawa administracyjnego, w tym uzyskania niezapłaconych podatków, unormowane jest w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym). Określa ona m. in.: sposób postępowania wierzycieli w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonywania ciążących na nich obowiązków, prowadzone przez organy egzekucyjne postępowanie i stosowane przez nie środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia wykonania obowiązków. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na 31 grudnia 2013 r. wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem poprzednim o kwotę ,00 zł, lecz są to przede wszystkim zaległości podatników, którzy od lat nie radzą sobie z płatnościami. Prowadzona w stosunku do nich egzekucja nie daje pożądanych skutków. Postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe trwają bardzo długo. Dokonywane są wpisy hipoteki do ksiąg wieczystych. Zastosowano windykację zaległości w postaci egzekucji z ruchomości, którą prowadzi Komornik Skarbowy na zlecenie Burmistrza. Postępowanie to jest w toku. Zaległości ogółem według sprawozdania RB-27 oraz z tabeli nr 5 wynosiły: w 2005 roku zł (w tym podatkowych zł), w 2006 roku zł (w tym podatkowych zł), w 2007 roku zł (w tym podatkowych zł), w 2008 roku zł (w tym podatkowych zł), w 2009 roku zł (w tym podatkowych zł), w 2010 roku zł (w tym podatkowych zł), w 2011 roku zł (w tym podatkowych zł) w 2012 roku zł (w tym podatkowych zł) W 2013 roku zł (w tym podatkowych zł). Szczegółowa analiza zaległości zostanie przedstawiona przy omawianiu dochodów z poszczególnych źródeł. Zaległości ogółem stanowią 1,99 % wykonanych w 2013 roku dochodów ogółem. Szczegółowe zmiany stanu zaległości przedstawia tabela nr 5. Przedstawione dane wynikają ze sprawozdania Rb 27S z rocznego wykonania planu dochodów budżetowych oraz z zapisów ewidencji księgowej. Tabela nr 5 przedstawia zaległości w podatkach i opłatach należnych gminie w latach

71 Lp. Wyszczególnienie Kształtowanie się zaległości w latach Tabela nr 5 Zaległości Dynamika kształtowania się zaległości w % Podatek od nieruchomości od osób prawnych od osób fizycznych Podatek rolny od osób prawnych od osób fizycznych Podatek leśny od osób prawnych od osób fizycznych Podatek od środków transportowych od osób prawnych od osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych od osób fizycznych Podatek/opłata od posiadania psów Podatek od spadków i darow Karta podatkowa Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zarząd, użyt. wieczyste Dochody z najmu i dzierżawy (70005) Opłata za odbiór odpadów komunalnych Mandaty i grzywny Ogółem (5:4) 2007/ 2006 (6:5) 2008/ 2007 (7:6) 2009/ 2008 (8:7) 2010/ 2009 (9:8) 2011/ 2010 (10:9) 2012/ 2011 (11:10) 2013/

72 72

73 W szczegółowości realizacja dochodów w poszczególnych tytułach podatkowych w 2013 roku przedstawiała się następująco: 1) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH plan dochodów został zrealizowany w kwocie ,40 zł w 98,75 % (za 2012 r. w kwocie ,13 tj. w 99,85 %), stan zaległości ,28 zł tj. podobnie jak w roku poprzednim - 10 podmiotów, w tym cztery podmioty zalegające do zł (stan zaległości na dn r ,20 zł); z tego: zaległości trudne do wyegzekwowania ,80 zł. W celu windykacji wystawiono: upomnień 11 szt., tytułów wykonawczych 15 szt., dokonano 2 wpisów na hipotekę. Stan zaległości ogółem w stosunku do końca roku 2012 r. wzrósł o kwotę zł. W roku 2013 prowadzone były następujące postępowania podatkowe: - postępowania toczone wobec podatnika Górażdże Kruszywa Sp. z o. o.: w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym za 2008 r., postępowanie umorzone ze względu na przedawnienie się zobowiązań z końcem roku 2013, wnioski o zwrot nadpłat w kwocie ,10 zł, w kwocie ,76 zł oraz w kwocie ,60 zł pobranych od podatnika w postępowaniu egzekucyjnym za lata 2000, 2001 i 2002, odmówiono wszczęcia postępowań w sprawie zwrotu nadpłaty ze względu na przedawnienie się powyższych zobowiązań, wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości za rok 2005 w kwocie ,90 zł, zakończone w 2012 roku decyzją stwierdzającą nadpłatę w kwocie ,90 zł utrzymaną w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze dalej SKO, w/w decyzja została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny dalej WSA, w związku z czym postępowanie wznowiono z początkiem 2014 roku, - postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2012 r. dla Poczty Polskiej S. A. w trakcie, ewentualna należna gminie kwota 3.951,00 zł, - postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r. dla Telekomunikacji Polskiej S. A. - w trakcie rozpatrywania przez SKO, ewentualna należna gminie kwota, zabezpieczona hipoteką, to ,00 zł, jednocześnie WSA rozpatruje skargę na decyzję w sprawie określenia wys. zobowiązania za 2007 rok utrzymaną w mocy przez SKO, należna gminie kwota, zabezpieczona hipoteką, to ,00 zł podatnik łącznie posiada zaległości w wysokości ,00 zł, - ze względu na wniosek o zwrot nadpłaty za lata 2011 w kwocie ,00 zł i 2012 w kwocie ,00 zł złożony przez WCL Herbico Sp. z o. o. wszczęto postępowania podatkowe za powyższe lata: decyzja określająca zobowiązanie podatkowe za 2011 r. prawomocna nie wniesiono odwołania, powstałą nadpłatę w kwocie 5.381,00 zł zaliczono na poczet zaległości podatkowych, decyzja określająca zobowiązanie podatkowe za 2012 r. postępowanie w toku w związku z uchyleniem decyzji przez SKO. W 2013 roku udzielono pomocy w formie odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości dla: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Kopalni Piaskowca Modlińscy sp. z o.o. Razem decyzji odroczeniowych 2 szt. na kwotę ,80 zł. Również udzielono pomocy w formie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości dla: Kopalni Piaskowca Modlińscy sp. z o.o., Arkadia Bis MTG Sp. z o. o., 73

74 Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Lwówku Śląskim. Razem decyzji umorzeniowych - 9 szt. na kwotę ,00 zł. Do zaległości trudnych do wyegzekwowania w dalszym ciągu można zaliczyć zaległości następujących podmiotów: STOKROTKA WLEKLIK Spółka Jawna, HYDROWOLT Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski, OST-WEST Sp. z o. o., Lwówecka Jedynka Sp. z o.o. Na dzień r. zaewidencjonowanych jest 114 podmiotów (przybyło 7). 2) PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH plan dochodów został zrealizowany w kwocie ,77 zł tj. w 100,66 % (w 2012 r ,30 zł tj. w 90,45 %), stan zaległości zł (stan na dn r zł). W 2013 roku wydano 12 decyzji umarzających podatek na łączną kwotę ,00 zł, wydano 2 decyzje o przesunięciu terminu płatności oraz 2 decyzje o przedawnieniu. W celu windykacji wystawiono: upomnień 834 szt. (w poprzednim roku 934 szt.), tytułów wykonawczych 323 szt. (w roku poprzednim 324 szt.), dokonano 3 wpisów na hipoteki. Analizując stan zaległości w podatku od nieruchomości płaconych przez osoby fizyczne stwierdzić należy, że liczba osób zalegających zwiększyła się o 19 osób (było 128, obecnie jest 147), kwota zaległości zwiększyła się o zł. Pozostała określona grupa podatników znajduje się od kilku lat w trudnej sytuacji majątkowej i należności w podatku od nieruchomości nie są regulowane. Prowadzona w stosunku do nich egzekucja, zajęcia hipoteczne nie daje pożądanych skutków. Wśród zalegających zapłatą, to: 1 osoba z zaległościami powyżej zł w stosunku do której Komornik Skarbowy miał prowadzić egzekucję z ruchomości lub innych środków na zlecenie Burmistrza jako Organu podatkowego, 5 osób z zaległościami od zł do zł, 14 osób z zaległościami od zł do zł, 132 osób z zaległościami do zł. W 2013 roku dokonano (było 2.550) wymiarów podatku od nieruchomości, z tego 147 osób zalega z wpłatami podatku, co stanowi 5,67 % - było 5,02 % (bez łącznego zobowiązania podatkowego). W 2013 roku kontynuowano kontrole podatkowe mające na celu sprawdzenie podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Kontroli tych przeprowadzono 8 w związku z czym wydano 6 decyzji zwiększających wymiar podatku (efekt w postaci zwiększenia podstaw opodatkowania, gdyż mieszkańcy Gminy Lwówek Śląski generalne mylą powierzchnię użytkową z powierzchnią mieszkalną). Kontrole te będą prowadzone również w latach następnych. Duży problem przedstawiają te nieruchomości, których właściciele nie żyją, a postępowanie spadkowe nie są przeprowadzane przez prawnych spadkobierców. Wobec tego postanowiono, że takie postanowienia będą prowadzone z urzędu w uzasadnionych przypadkach. Do końca 2013 roku jedno postępowanie spadkowe z urzędu zakończono, a dwa postępowania trwają dalej. 3) PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH plan dochodów został zrealizowany w kwocie zł tj. w 93,53 % (za poprzedni rok zł tj. w 93,92 %), 74

75 stan zaległości ,00 zł (stan na dn r ,00 zł). Podatkiem rolnym opodatkowanych jest 39 osób prawnych (w roku ubiegłym 39 jeden podmiot przybył i jeden ubył). Analizując podatników podatku rolnego stwierdzono, że JUVELNATUR S.A. posiadająca 42,22 ha gruntów rolnych i 1,54 ha lasu nie składa deklaracji. Akcjonariusze tej spółki w nie żyją, wobec tego Burmistrz jako Organ podatkowy podjął czynności zmierzające do ogłoszenia jej upadłości. Wobec spółki Juvelnatur wystawiono decyzje określające zobowiązanie podatkowe w kwocie ,00 zł w podatku rolnym i 308,00 zł w podatku leśnym. Wobec Spółki Akcyjnej Juvelnatur także za 2013 r. wszczęte postępowanie podatkowe w podatku rolnym, w wyniku czego został określony podatek rolny na kwotę zł. Ustalani są wierzyciele Spółki, celem przeprowadzenia postępowania upadłościowego. W 2013 roku nie wydano żadnej decyzji umarzającej podatek, nie przesunięto też terminu płatności (brak wniosków). W celu windykacji wystawiono: 8 szt. upomnień, 1 szt. tytuł wykonawczy. 4) PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH plan dochodów został zrealizowany w kwocie ,15 zł tj. w 92,24 % (za poprzedni rok ,15 zł tj. w 91,17 %), stan zaległości zł (stan na dn r zł) Na łączne zobowiązanie pieniężne, które obejmuje podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawiono szt. (w ubiegłym roku 3.840) decyzji wymiarowych na 2013r. W 2013 r. wydano 244 decyzji zwiększających wymiar łącznych zobowiązań pieniężnych na kwotę zł i 215 decyzji zmniejszających wymiar łącznych zobowiązań pieniężnych na kwotę zł. Korekty łącznych zobowiązań pieniężnych dokonywane były w związku ze zmianą posiadaczy bądź właścicieli nieruchomości, gruntów lub lasów oraz kontrolą powierzchni budynków posiadanych przez podatników. Kontroli podstaw opodatkowania w łącznym zobowiązaniu pieniężnym przeprowadzono 33, w związku z czym wydano 32 decyzje zwiększające wymiar podatku. W 2013 roku zastosowano następujące ulgi ustawowe: z tytułu nabycia gruntów 117 szt. (w tym 50 nowych ulg) na kwotę ,33 zł zakupionych gruntów do 100 ha powierzchni (całość należnego podatku przez 5 lat (100%) w 6 roku 75 % ulgi, w następnym 50 % ulgi), inwestycyjna 2 szt. w kwocie 7.023,83 zł przysługuje na wniosek podatnika podatku rolnego na budowę i modernizację budynków inwentarskich itp. w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych, zaprzestania produkcji rolnej (odłogowanie) 1 szt. na kwotę 692,51 zł przysługuje podatnikom podatku rolnego w wysokości 20 % powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 10 ha, górska 35 szt. przysługuje wsi Nagórze. Obniżenie podatku rolnego z kl. II, III a, III b 30 % oraz obniżenie podatku rolnego z kl. IV a, IV, IV b 60 % (kwota ,73 zł osoby fizyczne), ustawowa szt. na kwotę ,35 zł zwolnienie użytków klasy V, VI, VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. W celu windykacji zaległości wystawiono: upomnienia szt. (w roku ubiegłym szt.) wpis na hipotekę 10 szt. tytuły wykonawcze 616 szt. 75

76 5) PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH plan dochodów został zrealizowany w kwocie ogółem ,30 zł tj. w 100,68 % (za ubiegły rok ,08 zł tj. w 100,48%). stan zaległości zł (stan na dn r zł) na wysokość zaległości wpływ miało wszczęcie postępowania wobec JUVELNATUR (opisane wyżej). 6) PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH plan dochodów za 2013 rok został zrealizowany w kwocie ,25 zł, tj. w 100,40% - ogółem od osób prawnych i fizycznych (za ubiegły rok ,60 zł, tj. w 101,89%), stan zaległości zł (stan na dn r zł), w celu windykacji zaległości wystawiono 65 upomnień i 2 tytuły wykonawcze, umorzono podatek w kwocie zł dwie osoby fizyczne. od osób prawnych na dzień r. zaległości wynoszą 855 zł (na r. 855 zł) jeden podmiot. od osób fizycznych zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień r. wynoszą zł (w roku poprzednim zł) 9 osób fizycznych. Podatkiem od środków transportowych w roku 2013 opodatkowana była następująca ilość pojazdów: 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 3,5 t do 5,5 t - 10 szt. (było 9 szt.), 2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 5,5 t do 9 t - 23 szt. (było 21 szt.), 3. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej m. c. pojazdu od 9 t do 12 t - 14 szt. (było 13 szt.), 4. Samochody ciężarowe w zależności od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 12 t do 25 t i rodzaju zawieszenia - 92 szt. (było 72 szt.), 5. Ciągniki siodłowe i balastowe - 42 szt. (było 38 szt.), 6. Przyczepy i naczepy w zależności od ilości osi i zawieszenia 84 szt. (było 70 szt.), 7. Autobusy - 31 szt. (było 25 szt.), Ogółem opodatkowana ilość pojazdów na dn r. 296 szt. (było 248 szt.). 7) OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW Opłata od posiadania psów za 2013 rok została zrealizowana w kwocie ,82 zł (w 2012 r ,77 zł), co stanowi 97,64% wykonania planu na 2013 rok. W Gminie i Mieście Lwówek Śląski zaewidencjonowano na dzień 31 grudnia 2013 roku 818 psów (było 822 psów), z tego 283 podmiotów korzysta z przysługujących im ulg (było 278). Na koniec roku w opłacie tej zaległości wyniosły zł (było zł). W celu windykacji należności w roku sprawozdawczym podjęto następujące czynności: wysłano 195 szt. upomnień, wystawiono 74 szt. tytułów wykonawczych. 8) POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY W dziale 756 ewidencjonowane są również dochody z tytułu: opłaty targowej, gdzie wykonanie wyniosło ,00 zł (w roku ubiegłym ,90 zł), co stanowi 87,86 % - na niskie wykonanie miały wpływ niekorzystne warunki pogodowe, funkcjonowanie sklepów wielkopowierzchniowych; 76

77 wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości ,47 zł (w 2012 roku ,97 zł, w 2011 roku ,84 zł, w 2010 roku ,59 zł, w 2009 roku ,32, w 2008 roku ,70 zł, w 2007 roku ,83 i w 2006 roku ,69 zł), co stanowi 99,37 % założonego planu. W 2007 roku zmieniono przepisy ustawowe, które ustaliły nowe zasady (wpłaty gotówkowe) i nowe stawki dot. opłaty skarbowej - szacowano, że wpływy z opłaty skarbowej po zmianie ustawy będą przynajmniej na dotychczasowym poziomie lecz praktyka wykazała, że w naszym przypadku dochody te sukcesywnie maleją; wpłaty z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły ,01 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu; wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2013 roku wyniosły ,02 zł tj. 100,00 % (za poprzedni rok ,00 zł) uiszczane są przez 7 podmiotów gospodarczych (o trzy podmioty więcej niż w roku poprzednim); zapisy art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) ustalają okresy rozliczeniowe opłat eksploatacyjnych jako półroczne; wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) wykonano w kwocie ,87 zł, co stanowi 96,20 % wartości planowanych (za ubiegły rok ,74 zł); udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok ukształtowały się w wysokości ,00 zł, co stanowi 97,60 % wielkości planowanych przez Gminę (za ubiegły rok wykonanie wyniosło ,00 zł), Ministerstwo Finansów na początek 2013 roku szacowało wykonanie na poziomie ,00 zł, które gmina zmniejszyła w ciągu roku o ,00 zł; faktyczna utrata dochodów wyniosła zł a w oparciu o założenia MF zł. Ustalona na 2013 r. wielkości udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosiła 37,42% i jest ona wyższa o 0,16 punktu procentowego od udziału ustalonego na 2012 r. (37,26%). udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie ,47 zł (100,17%), gdzie w latach poprzednich wykonanie ukształtowało się w wielkościach: 2012 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości ,32 zł, 2011 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości ,62 zł, 2010 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości ,42 zł, 2009 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości ,10 zł, 2008 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości ,14 zł, 2007 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości ,75 zł, 2006 roku wykonanie ukształtowało się w wysokości ,16 zł, liczby te obrazują poprawę kondycji finansowej osób prawnych, gdyż wpływy w 2013 roku są wyższe od roku poprzedniego o 47,98 %. W latach podatek dochodowy od osób prawnych wynosił niezmiennie 19%; Dochód własny gminy realizowany przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu wpływają dochody proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza Lwówkiem Śląskim. Przyjęto na podstawie kalkulacji otrzymanej z urzędów skarbowych uwzględniającej 19 % stawkę podatku. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę - na obszarze gmin wynosi 6,71%. Na wpływy podatkowe zarówno w 2013 r., jak i w przyszłym roku oddziaływać będzie również zniesienie (począwszy od 2012 r.) obowiązku opłacania tzw. 77

78 podwójnej zaliczki w grudniu. Zmiana ta spowodowała obniżenie dochodów podatkowych w grudniu bieżącego roku i pojawienie się zwiększonych dochodów w styczniu 2013 r./2014 r. wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wyniosły 1.549,00 zł (99,61 %) za poprzedni rok ,00 zł i od osób fizycznych wyniosły ,36 zł (85,36 %), a za rok poprzedni ,54 zł są niższe od wykonania za rok poprzedni o 9,30 %; wpływy z karty podatkowej (zrealizowano w kwocie 1.806,43 zł) realizowane są przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywane do budżetu Gminy Lwówek Śląski; dochody z karty podatkowej w latach poprzednich były dość wysokie, obecnie mają marginalne znaczenie w budżecie. Wskutek zmian w systemie podatkowym rozliczający się w formie karty podatkowej systematycznie z niej rezygnowali na rzecz podatku od osób fizycznych. Odpływ środków trwa nadal. Sytuacja ta jest niekorzystna dla budżetów samorządów: dochody z karty podatkowej wpływają do nas w całości, a z PIT tylko w ramach ustalonych udziałów; odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 756 zrealizowano w kwocie ogółem ,56 zł tj. w 94,43 % planowanych na 2013 rok kwot; wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie ogółem ,73 zł (84,04 %) - zapłacone koszty upomnień przez ponad osób. 11. Dział 758 Różne rozliczenia w części tej realizowane są dochody z tytułu otrzymanych subwencji. Dochody z tego tytułu dotyczą: części oświatowej subwencji ogólnej realizacja planu na 2013 rok w 100 % w kwocie ,00 zł (w tym ,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę (w 58,53 % wydatkowanych środków na zadania bieżące / było za rok ubiegły 48,82 %) w roku ubiegłym ,00 zł; części wyrównawczej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2013 rok w 100 % w kwocie ,00 zł (w roku ubiegłym ,00 zł); części równoważącej subwencji ogólnej - realizacja planu na 2013 rok w 100 % w kwocie ,00 zł (w roku ubiegłym ,00 zł), dotacje z budżetu państwa na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego z 2012 roku (zadania bieżące i majątkowe) w kwocie ogółem ,08 zł wysokość zwrotu uzależniona jest od wykonanych dochodów w 2012 roku oraz od liczby mieszkańców na dn r. 12. Dział 801 Oświata i wychowanie - zrealizowano dochody w kwocie ogółem ,23 zł (w 2012 r ,36 zł), co stanowi 99,17 % kwot planowanych do realizacji. W rozdziale Szkoły podstawowe otrzymano: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,83 zł w 95,52 % (w roku ubiegłym ,48 zł); wpływy z usług ,38 zł w 100,36 % (w roku ubiegłym ,76zł); odsetki 888,17 zł w 119,22 % (w roku ubiegłym 910,54 zł); wpływy z różnych dochodów - 452,00 w 149,17 %; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole realizacja Rządowego Programu wspierania w latach Radosna szkoła (na zadania bieżące) w kwocie ogółem 5.983,00 zł; dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na 78

79 realizację projektu w 2012 r. pn.: Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury budowa placu zabaw przy SP w Sobocie w kwocie ,12 zł; W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymano: dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie wrzesień grudzień 2013 r. w kwocie ,00 zł (to jest po 414 zł na 206 osób uczęszczających od oddziałów przedszkolnych wg stany na r. Systemu Informacji Oświatowej), dochody z odpłatności za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych w kwocie ,90 zł. W rozdziale Przedszkola przedszkola przekazały ogółem do budżetu kwotę ,31 zł w 98,51 % (w roku poprzednim ,61 zł w 99,66 %), z tego: ,50 zł wpływy z usług (odpłatność za dodatkowe świadczenia realizowane w przedszkolach), 1.402,14 zł z odsetek za nieterminową zapłatę należności, ,50 zł z otrzymanych darowizn, 8.502,17 zł z różnych dochodów, dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w okresie wrzesień grudzień 2013 r. w kwocie ,00 zł. W rozdziale Gimnazja otrzymano dochody w kwocie ogółem ,42 zł (w 100,17%), z tego Gimnazjum w Lwówku Śląskim przekazało ogółem do budżetu kwotę ,42 zł wykonanie planu w 101,28 % (w roku ubiegłym ,89 zł), z tego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,25 zł (w roku ubiegłym ,46 zł); wpływy z odsetek 248,04 zł (w roku ubiegłym 231,43 zł), Wpływy z różnych dochodów 331,13 zł, oraz otrzymano dotację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej [Minister Sportu i Turystyki] na zadanie pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim z podziałem na lata w kwocie ,00 zł. W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne - przekazano ogółem do budżetu kwotę ,50 zł wykonanie planu w 98,50 % (za poprzedni rok budżetowy ,10 zł). Opłata za wyżywienie (tzw. wsad do kotła ) ustalana jest na podstawie decyzji Dyrektora. Dzienna stawka żywieniowa za trzy posiłki (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek) w okresie od września 2009 r. do sierpnia 2013 r. wynosiła 6,00 zł. od m-ca września 2013 r. wynosi 6,50 zł. Wykonanie dochodów z usług uzależnione jest od frekwencji dzieci. Z wyżywienia nie korzystały dzieci, które w placówkach przebywały 5 godzin dziennie. 13. Dział 851 Ochrona zdrowia otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 770,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 14. Dział 852 Pomoc społeczna zrealizowano dochody w kwocie ,37 zł (w 2012 r ,27 zł), co stanowi 97,36 % założonego planu na 2013 rok. W dziale tym zrealizowano dochody otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych i zadań własnych: na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,50 zł 96,59% 79

80 (w roku ubiegłym ,17 zł) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zadania zlecone (w roku ubiegłym ,00 zł) ,20 zł 99,74% składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym ,03 zł) ,59 zł 99,13 % zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym ,97 zł) ,47 zł 99,97 % zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne finansowane z budżetu państwa realizacja projektu Kapitał Ludzki 4.000,00 zł 100,00 % zasiłki stałe zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym ,91 zł) ,59 zł 99,54% ośrodki pomocy społecznej zadania własne finansowane z budżetu państwa (w roku ubiegłym ,00 zł) ,00 zł 100,00% usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.771,47 99,98 % dożywianie (w roku ubiegłym ,00 zł) ,00 zł 100,00% na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadania zlecone w roku ubiegłym ,00 zł) ,00 zł 100,00 % dotacja na wydatki bieżące - realizacja projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI, tytuł projektu Integracja społeczna i zawodowa klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim (w roku ubiegłym ,09 zł) ,32 zł 99,20% oraz zrealizowano dochody z: wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez PCK i ZUO RUT (w roku ubiegłym ,92 zł) ,89 zł 97,97 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tyt. zwróconych zaliczek alimentacyjnych 50 % stanowi dochód budżetu gminy oraz zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużników dochody własne gminy wierzyciela i dochody własne gminy dłużnika po 20% (w roku ubiegłym ,00 zł) zł 103,56% wpływów z odsetek ogółem (w roku ubiegłym 3.806,62 zł) 3.466,49 zł 96,80% wpływów z odpłatności za posiłki (w roku ubiegłym 6.199,96 zł) 2.715,95 zł 118,08 % 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zrealizowano tu dochody w kwocie ogółem ,94 zł 85,72 % (w roku ubiegłym ,66 zł). W ramach tego działu otrzymano: dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) w kwocie ,48 zł (w roku ubiegłym ,66 zł), 80

81 dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku pn.: Wyprawka szkolna ,46 zł (w roku ubiegłym ,42 zł), 16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zrealizowano dochody w wysokości ,98 zł 98,16 %, w tym: W rozdziale Gospodarka odpadami - zrealizowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,91 zł realizując plan dochodów w 100,69 %. Stan zaległości w opłatach na koniec roku ukształtował się w wysokości ,30 zł, co stanowi 3,75 % należności do zapłaty. Według złożonych deklaracji należności do zapłaty za okres od lipca do grudnia 2013 roku wynoszą ,00 zł. Mieszkańcy gminy dokonali nadpłat w opłacie w kwocie 8.997,21 zł. W 2013 roku wystawiono szt. upomnień (upomnienia wystawiane są co miesiąc). W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dochodów nie zrealizowano [planowano środki na dofinansowanie zadania pn.: Budowa placu zabaw przy Polo-Markecie] dofinansowanie wpłynęło na konto gminy w 2014 roku. W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano w kwocie ogółem ,17 zł (w 2012 r ,52 zł). 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zrealizowano dochody w wysokości ,90 zł 99,73 %, w tym: W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano dochody ogółem w wysokości ,66 zł w 54,33 %, z tego: wpływy na organizację różnych imprez organizowanych przez Gminę i Miasto Lwówek Śląski ,78 zł; realizacja projektów kulturalnych przy współfinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej ,47 zł. ( Minerały i jubilerstwo wspólna tradycja po obu stronach granicy ,98 zł, Łączą nas bursztyny organizacja wystawy pn.: Bursztyn złoto północy w Lwówku Śląskim ,69 zł, Międzynarodowy przegląd kolęd, zespołów kolędniczych i tradycji bożonarodzeniowych w Lwówku Śląskim ,80 zł). Projekty unijne zostaną omówione w dalszej części; realizacja projektów kulturalnych przy współfinansowaniu środków z Budżetu Państwa ,41 zł ( Minerały i jubilerstwo wspólna tradycja po obu stronach granicy 6.005,56 zł, Łączą nas bursztyny organizacja wystawy pn.: Bursztyn złoto północy w Lwówku Śląskim 3.572,66 zł, Międzynarodowy przegląd kolęd, zespołów kolędniczych i tradycji bożonarodzeniowych w Lwówku Śląskim 2.511,19 zł). W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano dochody w wysokości ,08 zł 140,22 %, w tym: wykonano wpływy z najmu świetlic wiejskich w kwocie ogółem ,28 zł (w tym netto: Brunów 81,30 zł, Dłużec - 487,80 zł, Chmielno 2.026,00 zł, Gradówek 162,60 zł, Kotliska 3.001,60 zł, Mojesz 162,60 zł, Niwnice 1.238,20 zł, Płóczki Dolne 1.056,90 zł, Radłówka 304,88 zł, Rakowice Wielkie 1.375, 60 zł, Skała 1.260,15 zł, Skorzynice 62,60 zł, Włodzice Małe 1.178,85 zł, Włodzice Wielkie 120,00 zł, Zbylutów 2.251,20 zł) otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn.: Remont świetlicy w Mojeszu w kwocie ,00 zł, otrzymano środki z UE na dofinansowanie zadań pn. : Izerskie centrum kultury plac zabaw w Rakowcach Wielkich w kwocie ,89 zł, Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych w kwocie ,91 zł. 81

82 W rozdziale Biblioteki otrzymano dotację celową w kwocie ,00 zł (planowana kwota ,00 zł) ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej; W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami otrzymano dochody realizacji projektu pn.: - Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy w kwocie ogółem ,66 zł (z tego: ,20 zł z budżetu UE oraz ,46 zł dofinansowanie z budżetu państwa), W rozdziale Pozostała działalność otrzymano dochody z tyt. darowizny na kulturę wiejską [dożynki 2013 r.] w kwocie 606,50 zł netto. 18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - zrealizowano dochody w Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości ,61 zł (w ubiegłym roku ,84 zł), realizując plan w 100,92 %, w tym: dochody z najmu ,67 zł w 103,05 %, wpływy z usług ,06 zł w 99,98 %, wpływy z odsetek od środków pieniężnych - 177,88 zł w 98,82 %. 82

83 Dział II. W Y D A T K I Plan ,71 zł Wykonanie ,56 zł % wykonania 96,56 (poprzedni rok budżetowy 95,54 %) Wydatki budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski zostały zrealizowane w wysokości ,56 zł, co stanowi 96,56 % wykonania planu. Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 r. ukształtowało się w wysokości ,50 zł, a więc wykonanie 2013 r. jest mniejsze o ,94 zł. Wykonanie wydatków przedstawiono szczegółowo w załączniku nr 3 oraz w załączniku nr 6 wykonanie wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów z wyszczególnieniem wydatków bieżących, z tego wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe Natomiast zbiorcze zestawienie realizacji wydatków za 2013 r. i za lata poprzednie przedstawia tabela nr 6. Prezentacja danych w zakresie realizacji wydatków w latach Tabela nr 6 Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Struktura Kwota Dynamika (9:7) Rolnictwo i łowiectwo , , , % 3, Wyszczególnienie Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę za lata: Struktura % 0, Transport i łączność , , , % 11, Turystyka , , , % 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , % 5, Działalność usługowa , , , % 0, Administracja publiczna , , , % 9, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , , , % 0, Obrona narodowa 0 0, , , % 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Dochody od osób pr., od os.fiz. i od innych jedn , , , % 0, , ,19 0 0,00 0 0, Obsługa długu publicznego , , , % 1, Oświata i wychowanie , , , % 33, Ochrona zdrowia , , , % 0, Pomoc społeczna , , , % 16, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , % 0, , , , % 1, , , , % 7, , , , % 5, Kultura fizyczna i sport , , , % 2,24 Ogółem %

84 Struktura wydatków budżetowych za 2013 rok Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5,92% Gos p. komunalna i ochrona środowiska - 7,44% Pomoc społeczna - 16,44% Ochrona zdrowia - 0,67% Kultura fizyc zna i sport - 2,24% Rolnictwo i łowiectwo - 3,05% Transport i łączność - 11,57% Turystyka Gospodarka - 0,06% mieszkaniowa - 5,39% Działalność usługowa - 0,74% Administracja publiczna - 9,17% Urzędy naczelnych organów - 0,01% Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę - 0,06% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawc za - 34,64% Obsługa długu public znego -1,83% Bezp. publiczne i ochrona p.poż. - 0,77% DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Na rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę ogółem ,10 zł, co stanowi 99,06 % wykonania planu. Rozdział Melioracje wodne ogółem wydatkowano kwotę ,44 zł wykonując plan za 2013 rok w 88,20 %. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na: wynagrodzenie bezosobowe związane z obmiarem robót urządzeń melioracji wodnej w kwocie 350,00 zł, dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w kwocie ,00 zł, utrzymanie urządzeń melioracyjnych wodnych w kwocie ,29 zł, konserwacja urządzeń melioracyji wodnych w kwocie 458,15 zł. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ogółem wydatkowano kwotę ,90 zł wykonując plan za 2013 rok w 99,27 %. Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na: zakup tablic informacyjnych w kwocie 200,00 zł, zapłatę za energię elektryczną przepompowni w kwocie 5.163,75 zł, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za dzierżawę gruntów rolnych w kwocie ,76 zł, natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2013 r. na następujące zadania pn.: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla wsi Dębowy Gaj, Sobota i Górczyca oraz podłączenie wsi Dłużec - zaopatrzenie w wodę i sanitacja wsi ,39 zł. Rozdział Izby Rolnicze ogółem wydatkowano kwotę ,18 zł wykonując plan za 2013 rok w 99,94 %. Przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. 84

85 Rozdział Pozostała działalność ogółem wydatkowano kwotę ,58 zł wykonując plan za 2013 rok w 100,00 %. W rozdziale tym poniesiono wydatki w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie ,16 zł (w ubiegłym roku ,64 zł) wypłat dla rolników oraz w kwocie ,42 zł tyt. kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zadanie to finansowane jest ze środków budżetu państwa. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Rozdział Dostarczanie wody Wydatki związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w wodę wydatkowano kwotę ogółem ,33 zł, co stanowi 81,40 % wykonania planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale to: zakup energii w hydroforniach wiejskich oraz zapłatę za wodę ,71 zł, zapłata za dzierżawę, dozór urządzeń i dopłatę do wody ,36 zł opłaty roczne za zajęcia pasa drogowego ,26. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki na transport i łączność w 2013 roku wyniosły ,21 zł (w ubiegłym roku ,80 zł), co stanowi 96,19 % wykonania planu. Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie w 2013 roku wydatkowano środki na realizację zadania budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Złotoryjska w kwocie ,08 zł (porozumienie z DSDiK w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich). Rozdział Drogi publiczne powiatowe w 2013 roku wydatkowano środki na realizację zadań na dotację dla Powiatu Lwóweckiego na remont drogi nr 2499D Rakowice Wielkie Rakowice Małe o dł 3,27 km ,00 zł oraz na dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 2499D Lwówek Śląski Rakowice Wielkie uszkodzonej w wyniku opadów deszczu i gradobicia w dniach 5-6 lipca 2012 r. w kwocie ,00 zł. Rozdział Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę ,24 zł wykonując plan za 2013 rok w 91,42 %. Wydatki w tym rozdziale to: zakup materiałów różnych (art. do remontów bieżących dróg, przystanków i oznakowania placów) ,85 zł, remonty bieżące dróg (m. in.: Chmielno, Dłużec, Gaszów, Mojesz, Rakowice Wielkie, Zbylutów, Nagórze, Włodzice Wielkie, Kotliska, ul. Leśna, Słowackiego, Widokowa), chodników, kładek, przepustów drogowych, mostów gminnych, remonty cząstkowe ,70 zł, oznakowanie poziome i pionowe (montaż i utrzymanie) ,13 zł, projekty organizacji ruchu 3.198,00 zł, utrzymanie i przebudowa ulic, dróg oraz chodników, przepusty, odwadnianie, projekty itp ,34 zł, opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej oraz opłaty związane z zajęciem pasa za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz ubezpieczenie dróg i chodników w kwocie 2.826,71 zł, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.591,60 zł, koszty postępowania sądowego 724,19 zł, natomiast wydatki majątkowe poniesiono w 2013 r. kwotę ,72 zł na realizację zadań pn.: budowę wiat przystankowych (w m. Kotliska i Bielanka) ,72 zł, 85

86 przebudowa ulic: Kasztanowej, Chabrowej i Wąskiej - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa w komunikacji ,00 zł, Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej ,00 zł. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę ,89 zł wykonując plan za 2013 rok w 98,88 %. Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadań pn.: inne wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (koszty transportu piasku) 246,00 zł, usuwanie skutków nawałnicy poprzez naprawę dróg w Radłówce, Mojeszu ,61 zł, Remont drogi w m. Ustronie ,88 zł, Remont drogi dz. nr 333, 323 o dł. 250 m w m. Mojesz ,55 zł (w tym z dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie ,00 zł), Remont drogi dz. nr 111/2, 96 obr. Bielanka, dz. nr 804, 890 obr. Skorzynice o dł m ,09 zł (w tym z dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie ,00 zł), Przebudowa ulicy Polnej w Lwówku Śląskim ,76 zł (w tym z dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie ,52 zł). DZIAŁ 630 TURYSTYKA wydatkowano kwotę ,58 zł (w poprzednim roku ,46 zł), co stanowi 95,76 % planu. Rozdział Ośrodki informacji turystycznej wydatkowano kwotę ,78 zł wykonując plan za 2013 rok w 97,80 %. W ramach tego rozdziału udzielono dotacji dla stowarzyszeń: Oddział PTTK "Ziemi Lwóweckiej" na odnawianie (konserwacja) szlaków turystycznych Gminy Lwówek Śląski oraz na terenie Sudetów Zachodnich 2.000,00 zł oraz na VII Ogólnopolskie Marsze na Orientację 2.000,00 zł. Stowarzyszenie Południowo - Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego "POGRANICZE" na upowszechnianie turystyki - Via Regia: poznać Europę - od historii do przyszłości ,00 zł, Ponadto zakupiono siatki, kalendarzyki listkowe na kwotę 704,78 zł, dokonano druku folderów składanych 2.214,00 zł zł, dokonano zapłaty składek na DOT kwocie ogółem 2.200,00 zł. Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6.220,80 zł wykonując plan za 2013 rok w 88,87%. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związanie z budową wiaty nad skansenem w kwocie 2.656,80 zł oraz zakupiono foldery na kwotę 3.444,00 zł, zapłacono za tłumaczenia kwotę 120,00 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki poniesione na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wynoszą ,56 zł (w roku ubiegłym ,78 zł), co stanowi 91,82 % wykonania planu. Wydatki w tym dziale poniesiono na: wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, opinii, projektów oraz Społecznej Komisji Mieszkaniowej, ocena stanu budynków komunalnych ,00 zł, zakupy materiałów różnych 3.856,93 zł, zapłata za energię w lokalach komunalnych w kwocie ,02 zł, fundusz remontowy mieszkań komunalnych ,46 zł, remonty budynków komunalnych, a także remonty awaryjne lokali komunalnych ,35 zł, wyceny nieruchomości ,98 zł, 86

87 opłaty eksploatacyjne, ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, itp ,88 zł, zakup usług pozostałych do remontów awaryjnych (tj. wymiana stropu, okien, zabezpieczenia itp.) ,88 zł, ubezpieczenia mienia ,76 zł różne opłaty i dzierżawy 920,96 zł opłaty sądowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie KW, ubezpieczenia opłaty za dzierżawy 3.500,96 zł, Wydatki majątkowe poniesione w 2013 r. na realizację następujących zadań pn.: Budowa budynku socjalnego ,61 zł, Wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie targowiska miejskiego ,00 zł, Wykup gruntów ,23 zł, Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej nr 4 w Lwówku Śląskim ,54 zł. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki ogółem na działalność usługową w 2013 roku wyniosły ogółem ,32 zł (w 2012r ,84 zł) i zostały wykonane w 88,74 %,ztego Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano ogółem ,23 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na: wynagrodzenia bezosobowe Komisji Urbanistycznej 6.000,00 zł, opracowania decyzji o warunkach zabudowy 3.616,20 zł, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ,03 zł. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatkowano ogółem ,90 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wykonanie map oraz podziały działek i sporządzenie wypisów, wyrysów itp. Rozdział Cmentarze wydatkowano ogółem ,19 zł wykonując plan na 2013 r. w 91,41%. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na: zakup usług remontowych (ciągów pieszo-jezdnych) ,15 zł, wykonanie usługi spycharko-koparki na cmentarzu w Sobocie 4.453,83 zł, zarządzanie cmentarzem ,21 zł, z tego: za prace na Cmentarzu Wojennym 7.950,00 zł, za zarządzanie Cmentarzem Komunalnym ,21 zł. Rozdział Pozostała działalność wydatkowano 5.000,00 zł na opłacenie składek do Powiatowego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki na administrację publiczną ogółem w 2013 roku wyniosły ,49 zł (w 2012 r ,42 zł), co stanowi 96,77 % zaplanowanych kwot. W dziale tym wydatki ponoszone są na: 1) utrzymanie etatów Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone ,00 zł (w takiej samej wielkości jak 2012 r ,00 zł) tytułem wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, 2) bieżące utrzymanie Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim - wydatkowano ogółem kwotę ,22 zł wykonując plan wydatków na 2013 r. w 99,47%, w tym: diety Radnych ,00 zł oraz zakup różnych materiałów (pieczątki, nagrody) 1.920,22 zł, 3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta wydatkowano wraz z zakupami inwestycyjnymi ogółem kwotę ,97 zł (w 2012 r ,62 zł) wykonując plan wydatków w 96,58 %), w tym na: ekwiwalent za pranie odzieży i dopłatę do okularów 2.044,90 zł, 87

88 wynagrodzenia osobowe ,88 zł, (w tym między innymi: nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za czas urlopu, ekwiwalent za urlop, zasiłek chorobowy ze środków ZUS oraz zasiłek macierzyński ze środków ZUS), dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 zł, wynagrodzenie bezosobowe (bhp, kurator osób nieznanych, zastępstwa urlopowe portierów, tłumaczenia, prace zlecone, opinie) ,69 zł, pochodne od wynagrodzeń: - składki na ubezpieczenia społeczne ,26 zł - Fundusz Pracy ,02 zł, - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę ogółem ,95 zł, w tym: zakup materiałów biurowych ,85 zł, zakup tonerów ,06 zł, zakup etyliny ,58 zł, zakup prasy, biuletynów, Dzienników Ustaw itp ,78 zł, zakup druków 3.298,40 zł, zakup środków czystości 6.425,30 zł, zakup artykułów spożywczych 6.483,23 zł, zakup sprzętu i części komputerowych ,15 zł, zakup art. okolicznościowych 3.814,39 zł, zakup materiałów do remontów bieżących i innych prac 9.228,24 zł, zakup różnych materiałów i wyposażenia ,97 zł (w tym: meble, kalkulatory, urządzenia elektryczne, telefony, itp.), zakup energii na kwotę ogółem ,02 zł (minus zwroty wydatków br.), w tym: zapłata za energię elektryczną ,74 zł (w ub. r ,04 zł), zapłata za energię gazową ,58 zł (w ub. r ,83 zł), zapłata za energię cieplną 8.051,55 zł (w ub. r ,66 zł), zapłata za wodę 2.071,15 zł (w ub. r ,75 zł), usługi remontowe ,77 zł (w tym: pomieszczenia budynku urzędu oraz naprawy maszyn biurowych i urządzeń oraz samochodów służbowych), zakup usług medycznych (badania okresowe i inne) 2.743,00 zł, zakup usług pozostałych na kwotę ogółem ,80 zł, w tym: usługi pocztowe i transportowe ,95 zł, prowizja bankowa 6.909,68 zł (za 2012 r ,84 zł), usługi kominiarskie 809,08 zł, usługi archiwalne i introligatorskie 2.900,00 zł, wywóz nieczystości (minus zwrot wydatków przez Powiat Lwówecki) 2.824,01 zł, przeglądy i naprawy samochodów itp ,49 zł, usługi prawne ,94 zł (w ub. r ,60 zł), serwis, aktualizacja, gwarancja, abonament programów LEX, SIGID, SELWIN, BIP utrzymanie stron, dostęp do serwisów internetowych ,18 zł, różne usługi ,47 zł (w tym: przeglądy dystrybutorów i gaśnic, instalacji, podpis elektroniczny, licencje, usługi pralnicze, regeneracja tonerów, montaże różne, druk materiałów, konserwacja, noclegi, wyrób pieczątek, nadzór, itp.), zakup usług dostępu do sieci Internet ,80 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,25 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,93 zł, (o 34 % mniej niż w 2012 r.), zakup usług obejmujących tłumaczenia (USC) 151,00 zł, podróże służbowe krajowe 5.065,34 zł, podróże służbowe zagraniczne ,39 zł, różne opłaty i składki ,70 zł (w tym: opłaty RTV, ubezpieczenia, opłaty członkowskie, składki na EUROREGION Nysa, Związek Gmin Kwisa), koszty postępowania sądowego 989,00 zł, szkolenia pracowników ,70 zł, zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) ,00 zł, 88

89 4) promocja Gminy ogółem ,50 zł, dotacja w ramach inicjatyw lokalnych na zadanie pn.: Promocja Gminy i Miasta Lwówek Śląski w działaniach oddolnych realizowane przez Radę Sołecka Sołectwa Mojesz za pośrednictwem Stowarzyszenia "Srebrna Dolina" 2.500,00 zł, zakup materiałów na nagrody w konkursach i uroczystościach gminnych oraz materiałów do promocji gminy ,02 zł (do organizacji imprez, zdjęcia, albumy, nagrody, minerały, art. spożywcze i art. ozdobne, mapy, breloki, widokówki, itp.), zakup usług różnych promujących gminę ,55 zł (informacje prasowe, pakiet usług SISMS, konsumpcja i noclegi gości z Miast Partnerskich oraz innych imprez promocyjnych, przewóz osób, imprezy promocyjne koncerty i wynajem sprzętu, koszty przesyłki, bilety, wpisowe, akredytacja, obsługa delegacji z miast partnerskich, druk folderów promocyjnych, licencje, itp.), tłumaczenia 3.956,87 zł, różne opłaty i składki służące promocji Gminy i Miasta Lwówek Śląski; składki członkowskie oraz ubezpieczenia 9.549,06 zł, 5) wypłata diet dla sołtysów ,00 zł, 6) wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie ogółem ,80 zł, z tego: wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów ,44 zł (w ub. r ,61 zł), roznoszenie poczty (upomnienia i inne) wraz z pochodnymi ,99 zł (w ub. r ,85 zł), usługi pocztowe związane z doręczeniami decyzji podatkowych, upomnień, zakup potwierdzeń odbioru i itp ,37 zł (w ub. r ,44 zł), prowizja za targowisko 7.131,90 zł, koszty postępowania sądowego ,10 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym wydatkowano ogółem kwotę 3.103,00 zł, z tego wydatki w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadania pn.: Prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Na obronę narodową wydatkowano w 2013 roku ogółem kwotę 297,99 zł (środki wydatkowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa) zakupiono obuwie filcowe. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydatkowano w 2013 roku ogółem kwotę ,24 zł (w 2012 r ,81 zł), co stanowi 92,38 % planowanych na ten rok kwot. Wydatki te zostały przeznaczone na: 1) Komendy Wojewódzkie Policji przekazano na fundusz celowy Policji środki finansowe w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczającej normę dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej; 2) Ochotnicze Straże Pożarne ogółem kwota ,69 zł, wykonanie planu w 94,12 % (w roku ubiegłym ,93 zł) z przeznaczeniem na: dotacja na zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zbylutowie na zadanie pn.: Remont i wyposażenie zaplecza Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbylutowie 7.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł, zakup różnych materiałów do sprzętu bojowego, paliwa do sprzętu bojowego oraz materiałów do remontów remiz itp ,64 zł, zapłata za energię elektryczną w remizach 8.041,89 zł, 89

90 zakup usług remontowych (naprawa samochodów) 1.930,00 zł, zakup usług medycznych (badania okresowe) 1.170,00 zł, za udział w akcjach, koszty przewozu, przeglądy samochodów, przewóz osób itp ,80 zł (w ubiegłym roku ,17 zł), różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i członków OSP) ,36 zł, wykonanie bramy garażowej - OSP Zbylutów 6.396,00 zł; 3) Obrona Cywilna ogółem 999,00 zł agregatu prądotwórczego; 4) Straż Miejska ogółem ,32 zł (w ub. roku ,11 zł), w tym: ekwiwalent za pranie odzieży i za odzież służbową 2.639,75 zł, wynagrodzenia osobowe ,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne ,35 zł, składki naliczane od wynagrodzeń ,55 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.190,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały różne do samochodu służbowego, itp.) ,59 zł, zakup usług zdrowotnych 651,00 zł, zakup usług remontowych (naprawa samochodu) 1.777,50 zł, zakup usług (serwis samochodu, wymiana opon, itp.) 1.897,82 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.102,52 zł, podróże służbowe krajowe 91,00 zł, różne opłaty i składki 1.547,00 zł (ubezpieczenie samochodu), szkolenia 1.172,00 zł; 5) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ogółem wydatkowano 9.873,23 zł zakup piasku i zakup usług różnych przy zwalczaniu skutków nawalnych opadów. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki w tym dziale przeznaczono na uregulowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych i w 2013 roku na zadania inwestycyjne oraz kredyt w bieżącym rachunku bankowym, które zrealizowano w wysokości ,15 zł wykonując plan w 98,12 % (rok ubiegły ,88 zł). DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,17 zł, DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,12 zł, R a z e m ,29 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą za 2013 rok ukształtowały się w kwocie ogółem ,29 zł (w 2009 r ,25 zł, 2010 r ,94 zł, 2011r ,53 zł, 2012 r ,50 zł), co stanowi 98.87% rocznego planu (plan ,70 zł), w tym na: wydatki majątkowe w kwocie ogółem ,20 zł, z tego przypada na: szkoły podstawowe wykonano zadania na kwotę ,21 zł, z tego na: - ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych wraz z elewacją ,21 zł - modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr ,00 zł, - przebudowa mieszkania na pomieszczenia szkolne w Szkole Podstawowej Nr ,00 zł; gimnazja wydatkowano kwotę ,99 zł na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówek Śląskim; wydatki bieżące wydatkowano ,09 zł (w roku ubiegłym ,58 zł, w roku ,65 zł), a w szczególności z tego na: wynagrodzenia pracowników i składniki od nich naliczane ,83 zł (w roku ubiegłym ,16 zł, w 2011 r ,73 zł). 90

91 Porównując wykonanie wydatków bieżących 2013 roku do wydatków bieżących 2012 roku zmniejszono je o kwotę ,95 zł w wyniku poczynionych zmian organizacyjnych. Finansowanie wydatków poniesionych na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2013 roku przedstawia się następująco: % z części oświatowej subwencji ogólnej ( ,00 zł, w tym z 0,4% rezerwy oświatowej ,00 złotych), 1.77% z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące ogółem ( ,46 zł, w tym na stypendia szkolne o charakterze socjalnym ,10 zł; zakup podręczników w ramach programu Wyprawka szkolna ,46 zł; sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli 770,00 zł; dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole dla szkół filialnych w ramach Rządowego Programu Radosna szkoła 5.983,00zł.), 41,68% (w ubiegłym roku 44,24 %, w 2011 roku 44,49 %) z dochodów własnych Gminy. Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 34,64% (w roku ubiegłym 33,10 % w 2011 roku 36,09 %) wykonania rocznego budżetu gminy. Strukturę wydatków ponoszonych na oświatę i edukacyjną opiekę przedstawia tabela nr 7. Realizowane zadania Budżet 2013 W tym: Wydatki inwestycyjne, remontowe oraz dodatkowe usługi Dotacje Tabela nr Szkoły podstawowe ,32 48,76 z tego: wydatki majątkowe ,21 z tego: wydatki remontowe i zakup usług ,69 z tego: dot. przekazana Gminie Bolesławiec ,57 z tego: dot. dla niepublicznych szkół podstawowych ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,73 3,76 w tym: dotacja przekazana Gminie Bolesławiec ,11 Przedszkola ,32 11,10 Gimnazja ,25 23,93 z tego: dotacja przekazana Gminie Bolesławiec 5 141,70 z tego: wydatki remontowe i zakup usług ,99 z tego: dotacje dla niepublicznych gimnazjów ,43 Dowożenie uczniów ,50 4,30 Porozumienie z Powiatowym Centrum Edukacyjnym 2 000, ,00 0,01 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,82 0,30 Świetlice szkolne ,56 2,63 Stołówki szkolne i przedszkolne ,03 2,87 Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) ,10 1,42 Wyprawka szkolna ,46 0,42 Prace komisji egzaminacyjnych 900,00 0,01 Dofinansowanie projektu "Dolnoślązaczek umie pływać 601,20 0,00 Razem , , ,81 99,51 % udział wydatków majątkowych i dodatkowych 1,65 % udział dotacji ogółem 5,32 Struktura wydatków Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w przeliczeniu na jednego ucznia (w wielkościach rosnących) przedstawia tabela nr 8. 91

92 Nazwa placówki Budżet za 2013 r. Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia Wydatki inwestycyjne i zadania dodatkowe (remonty, zakupy i usługi) , 6050 Wydatki bieżące Liczba oddziałów Tabela nr 8 Liczba dzieci ogółem* Średni budżet na 1 dziecko Gimnazjum , , , ,58 SP nr , , , ,11 PP nr ,28 0, , ,49 PP nr ,30 0, , ,70 SP Płóczki Górne , , , ,66 SP Niwnice ,22 0, , ,60 SP nr , , , ,33 SP Zbylutów ,23 0, , ,81 Razem , , , ,04 średnia w gminie * według danych z SIO służących do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. Według danych przedstawionych przez jednostki do szkół i przedszkoli w Gminie i Mieście Lwówek Śląski w 2013 roku uczęszczało 1876 dzieci i uczniów, czyli o 112 mniej niż w roku ubiegłym. Średni budżet na 1 osobę ukształtował się w kwocie 7.537,04 zł. Na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatkowano ogółem w 2013 r. kwotę ,83 zł, co stanowi 97.85% (w roku ubiegłym 81,37%, za 2011 r. 83,30%) wydatków bieżących (bez inwestycji). Tabela nr 9 przedstawia wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami oraz średnie miesięczne nakłady na 1 etat. Lp. Wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane Tabela nr 9 Nazwa placówki Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane Kadra pedagogiczna Administracja i obsługa Średnie miesięczne nakłady na etat SP nr ,26 45, ,08 2 SP nr ,47 19, ,21 3 SP Płóczki Górne ,88 10, ,92 5 SP nr 3 filia Zbylutów , ,81 6 SP Niwnice ,86 10, ,35 7 Gimnazjum ,99 41, ,40 8 PP nr ,03 6, ,29 9 PP nr ,55 12, ,66 Razem 2013 r ,83 155, ,69 Średnie miesięczne nakłady na etat za 2013 rok ukształtowały się w wysokości 4.446,69 zł i są wyższe od roku poprzedniego o 412,39 zł. Tabela nr 10 przedstawia wykonanie wydatków ogółem oraz poszczególnych placówek oświatowych i edukacyjno wychowawczych. 92

93 Wydatki w placówkach oświatowych i edukacyjno wychowawczych za 2013 rok Tabela nr 10 Dz. Rozdz. Ogółem SP nr 2 SP nr 3 SP Niwnice SP Zbylutów SP Płóczki Górne PP nr 1 PP nr 2 Gimnazjum Pozostałe Razem budżet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 604, , , , , , , , , , , , ,75 103, , , , , , ,05 14, , , , ,50 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 520, , , , , , , , , , , , ,00 0, , , ,75 828, ,00 600,00 329, , , , , , , ,78 875, ,26 890,00 350,88 350, , , , , , , ,02 799, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93

94 ,00 690, ,00 240,00 0,00 120, , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,11 0, , ,21 88, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,88 0, , , , , , ,11 969, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 425,85 809, , , , ,60 786,36 598, ,67 432,19 551, ,00 850,00 900,00 94

95 ,43 480,22 765, ,58 555, , , , , ,00 764, , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,50 95

96 , , , , , , ,50 760, , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,50 760, , ,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0, ,00 360,00 100, , , , , , , , , , ,40 687, , , , , , , , , , , ,59 100, , ,45 182,25 53, , , , ,29 864, , ,00 78,50 58, , , , ,00 240,00 420, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900, ,00 900, ,20 601, , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, ,35 0, ,80 45, ,80 429,00 0, , , , , , , , , , ,81 350,00 0, , ,85 96

97 , , ,76 564, , , , , , ,76 74, ,46 399, , ,50 49, , , ,00 170, , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,56 wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 723,30 97

98 98

99 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki w tym dziale przeznaczone są na ochronę zdrowia i wynoszą ogółem ,34 zł (w 2012 r ,78 zł), co stanowi 91,51 % wykonania planu. Szpitale ogólne udzielono dotacji w kwocie ,00 zł - porozumienie z Powiatem Lwóweckim na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń po pracowni RTG na poradnię chirurgiczną w budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ulicy Kościelnej nr 21 - mając na uwadze jakość świadczonych usług w zakresie obsługi pacjentów z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski z uwzględnieniem opieki nocnej i świątecznej Zwalczanie narkomani - wykonano plan wydatków w 88,29 % w kwocie ,69 zł. Natomiast wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wykonano plan w kwocie ,65 zł, tj. w 91,25 %. Część opisową dotyczącą zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawiono w odrębnym załączniku. Ponadto w dziale tym udzielono dotacji: dla PCK ,00 zł oraz wydatkowano kwotę 770,00 zł z dotacji celowej na refundację kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Na pomoc społeczną wydatkowano kwotę ogółem ,51 zł (w 2006r ,49 zł, w 2007r ,03 zł, w 2008r ,84 zł, w 2009r ,76 zł, w 2010r ,88 zł, w 2011r ,20 zł, 2012r ,73 zł), co stanowi 96,87 % kwot zaplanowanych wydatków gminy w 2013 roku. Wydatki w tym dziale realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim i przeznaczone są na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (załącznik nr 4), realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (załącznik nr 5). W 2013 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań objętych pomocą społeczną wykorzystał kwotę ,51 zł, z tego wydatkowano: - na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu gminy ,90 zł (w 2012 roku ,07 zł), - na realizację Programu Kapitał Ludzki finansowany z Budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i z budżetu gminy ,79 zł (w 2012 r ,58 zł, w 2011r ,60 zł, w 2010r ,93 zł, w 2009r ,32 zł, w 2008r ,15 zł) w tym dofinansowanie w rozdz ,00 zł, - na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu państwa ,65 zł (w 2012 roku ,91 zł) bez 4.000,00 zł z rozdz , - na realizację zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa ,17 zł (w 2012 roku ,91 zł). 99

100 Rodzaj działalności Finansowanie zadań z pomocy społecznej Finansowane z Budżetu Państwa (zadania zlecone) Finansowane z Budżetu Państwa (zadania własne) Tabela nr 11 Finansowane z Budżetu Gminy O g ó ł e m , , , ,37 17,11 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 4 811,59 0,00 0, ,59 100,00 Domy Pomocy Społecznej ,43 0,00 0, ,43 100,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia Wykonanie wydatków za 2013 r. W tym: % wsk. finansowani a ze środków gminy , ,50 0,00 0,00 0,00 Rodziny zastępcze 5 587,76 0,00 0, ,76 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia , , ,59 0,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze ,86 0, , ,39 25,97 Zasiłki stałe ,59 0, ,59 0,00 0,00 Dodatki mieszkaniowe ,45 0,00 0, ,45 100,00 Ośrodek Pomocy Społecznej ,51 0, , ,51 70,32 Usługi opiekuńcze ,50 0,00 0, ,50 100,00 Zasiłki i pomoc w naturze - realizacja projektu pn. Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPSu w Lwówku Śląskim 4 000,00 0, ,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektu pn. Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektu pn. Integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u w Lwówku Śląskim ,47 0,00 0, ,47 100,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 771, ,47 0,00 0,00 0,00 Dożywianie ,64 0, , ,64 21,89 Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne , ,00 0,00 0,00 0,00 Prace społecznie użyteczne ,63 0,00 0, ,63 100,00 Wydatki ogółem wzrosły w 2013 r. w stosunku do 2012r. o ,78 zł, z tego: zadania zlecone finansowane z budżetu państwa zmalały o ,00 zł, zadania własne finansowane z budżetu państwa wzrosły o ,74 zł, zadania własne finansowane z budżetu gminy wzrosły o kwotę ,30 zł (zrost wydatków nastąpił w środkach wydatkowanych na: placówki opiekuńczo-wychowawcze 4.811,59 zł (nowe zadanie), rodziny zastępcze 5.587,76 zł (nowe zadanie), zasiłki i pomoc w naturze ,12 zł. Zmalały także środki z budżetu Unii Europejskiej wydatkowane na projekt integracja społeczna i zawodowa klientów MGOPS-u ogółem o kwotę ,79 zł, CHARAKTERYSTYKA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ. W Lwówku Śląskim wg stanu na 31 grudnia 2013 r. zameldowanych było na stałe osób (w 2012 r osób natomiast w 2011 r osób). W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lwówku Śląskim na 31 grudnia 2013r. zarejestrowanych było osób (1.355 osób w 2012 r. natomiast w 2011 r osób) z terenu Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Stopa bezrobocia w powiecie lwóweckim na koniec grudnia wynosiła 26,1 %. 100

101 Typy rodzin objętych pomocą społeczną Tabela nr r r. Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinie Rodziny ogółem, w tym: o liczbie osób i więcej Z zestawienia wynika, że w stosunku do 2012 r. zwiększyła się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej o 38 rodzin. Powody przyznania pomocy finansowej i w naturze Tabela nr r r. Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Ubóstwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała i ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego rodziny niepełne rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie Alkoholizm Narkomania Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Zdarzenia losowe Sytuacja kryzysowa Największy wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej nastąpił z powodu bezrobocia - o 41 rodzin, natomiast zmalała liczba rodzin korzystających z pomocy z ochrony macierzyństwa o 13. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANA ZE STRUKTURĄ WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ. Ogółem wydatki na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej w stosunku do 2012r. wzrosły o ,55 zł. Poniższa tabela obrazuje wydatki związane z nakładem finansowym na realizację poszczególnych form pomocy społecznej. Z zestawienia wynika, że w stosunku do 2012r. wzrost wydatków wystąpił na: zasiłki okresowe o kwotę zł, zasiłki stałe o kwotę zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę zł, zasiłki celowe o kwotę zł. W pozostałych przypadkach odnotowano spadek wydatków, w tym: domy pomocy społecznej o kwotę zł, dożywianie o kwotę zł. Szczegółowa, strukturę wydatków przedstawia poniższa tabela. 101

102 Struktura wydatków - zadania własne i zlecone Tabela nr r r. Formy pomocy Liczba Liczba Kwota w zł Kwota w zł rodzin rodzin Usługi opiekuńcze Domy pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym: Posiłek dla dzieci i młodzieży Zasiłki stałe Zasiłki okresowe, w tym z powodu: bezrobocia długotrwałej choroby niepełnosprawności inne Zasiłki celowe w tym: Zasiłek celowy i w naturze - specjalny zasiłek celowy Zasiłek celowy na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia Zasiłek celowy z tut. zdarzenia losowego Zasiłek celowy na zakup odzieży Zasiłek celowy na zakup opału Zasiłek celowy na zakup żywności Zasiłek celowy na zaspokojenie innych potrzeb Sprawienie pogrzebu Schronienie Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowany jest w latach w oparciu o ustawę z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania (Dz. U. Nr 267, poz ze zmianami). Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania osób, których dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego (813 zł miesięcznie w przypadku 1 osobowego gospodarstwa domowego i 684 zł miesięcznie na 1 osobę w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego) w formie zakupu posiłku lub przekazania pomocy pieniężnej na zakup posiłku albo żywności w celu przygotowania ciepłego posiłku. Ogólny koszt realizacji ww. Programu wyniósł zł. Źródłem finansowania Programu była dotacja celowa z budżetu państwa zł oraz środki własne zł. Pomoc rzeczowa i finansowa w ramach Programu Wyszczególnienie Osoby ogółem Dzieci do 7 roku życia Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej Tabela nr 15 Pozostałe osoby Liczba osób objętych Programem w tym: Liczba osób korzystających z posiłku koszt posiłków średni koszt 1 posiłku 6,97 6,70 7,01 7,05 liczba osób korzystających z zasiłku celowego Koszt dowozu Wyszczególnienie rodzajów lokali Struktura wypłaconych dodatków mieszkaniowych Liczba dodatków 2013 r r. Średnia Kwota Liczba Kwota kwota dodatków dodatków dodatków dodatku Tabela nr 16 Średnia kwota dodatku Komunalne ,77 132, ,54 138,74 Spółdzielcze ,96 145, ,16 146,27 Wspólnot mieszkaniowych ,72 134, ,59 125,89 Prywatne ,46 99,82 Innym ,94 134,77 Ogółem: ,45 133, ,69 135,59 102

103 Z przedstawionych danych wynika, że o średniej wysokości wypłaconych dodatków decydowały dochody osób oraz wysokość ponoszonych opłat na utrzymanie lokalu. Jak wynika z powyższej tabeli zmniejszyła się w stosunku do 2012 roku liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych o 8, jak również zmniejszyła się kwota wypłat o 5.480,24 zł. Zmniejszenie liczby wypłaconych dodatków oraz kwoty powstało w wyniku podjęcia przez Radę Miejską w Lwówku Śląskim w dniu 24 listopada 2011 roku Uchwały Nr XIV/145/11 w sprawie obniżenia o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego. W 2013 roku przyjęto 317 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W porównaniu z rokiem 2012 o 8 wniosków mniej. Ogółem wydano 328 decyzji administracyjnych, w tym: pozytywnych - 301, odmownych 16, wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego w związku z zaległościami czynszowymi - 3, stwierdzających wygaśnięcie 3, uchylających 1, umarzających postępowanie 2, postanowienie w sprawie wznowienia post. 2. Świadczenia rodzinne obejmują: jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na dojazd do szkoły lub zamieszkanie w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły), - świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy (obowiązuje od r.) Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł lub 623,00 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, gdy przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznawane są na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku Tabela nr 17 Wyszczególnienie Na dziecko do ukończenia 5 roku życia na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia: Na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia kwota 77,00 zł 106,00 zł 115,00 zł W roku 2013 r. ze świadczeń rodzinnych korzystało:1001 rodzin (w roku rodzin), w tym 634 rodziny pobierające zasiłek rodzinny z dodatkami, w tym: na jedno dziecko - 284, na dwoje dzieci 220, na troje dzieci 90, na czworo i więcej dzieci 40. Kwoty dodatków do zasiłku rodzinnego i wysokość pozostałych świadczeń Tabela nr 18 Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Kwota Okres pobierania Urodzenia dziecka Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Samotnego wychowywania dziecka zł jednorazowo 400 zł miesięcznie 170 zł lub 250 zł Na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci na dziecko niepełnosprawne, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci 103

104 Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: Kwota Okres pobierania Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego Rozpoczęcia roku szkolnego Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Specjalny zasiłek opiekuńczy (obowiązuje od r) zł na trzecie i następne dziecko 60 zł miesięcznie na dziecko do 5 lat 80 zł miesięcznie na dziecko od 5 do 24 lat 100 zł jednorazowo 90 zł lub 50 zł miesięcznie, pobierany przez 10 miesięcy (wrzesień-czerwiec) 153 zł miesięcznie 620,00 zł miesięcznie zł jednorazowo 520 zł miesięcznie Wydatki na świadczenia i świadczeniobiorcy Tabela nr 19 Wyszczególnienie Kwota w zł 2012 r r. Liczba świadczeń Kwota w zł Liczba świadczeń Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego rozpoczęcia roku szkolnego podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamiesz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami ogółem Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenie pielęgnacyjne Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego Specjalny zasiłek opiekuńczy Razem Z analizy powyższej tabeli wynika, że generalnie w poszczególnych pozycjach nastąpił spadek wypłacanych kwot. Taka sytuacja spowodowana jest faktem, że od dnia r. nastąpiła zmiana progu dochodowego do przyznania świadczeń z kwoty 504 zł na osobę w rodzinie na kwotę 539 zł wzrost progu o 35 zł. Ponadto duża liczba osób wyjechała za granicę w celach zarobkowych do krajów gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W sprawie świadczeń rodzinnych w roku 2013 wydano 1502 decyzji administracyjnych. Ponadto wydano 333 zaświadczenia w różnych celach. Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych odzyskano kwotę zł. Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na koniec 2012 r. wyniósł zł. Wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne przyznawane są osobom, którym decyzją przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Składka zdrowotna nie przysługuje, jeśli osoba objęta jest ubezpieczeniem z innego tytułu, np. z tytułu pracy zarobkowej małżonka. 104

105 Liczba świadczeń na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Tabela nr 20 wyszczególnienie Liczba świadczeń 2012 r r. Kwota Liczba świadczeń Kwota Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne Razem: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012, poz. 1228), art.8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) łączy elementy funduszu alimentacyjnego sprzed 2004 roku oraz obowiązującego do września 2008 r. systemu zaliczek alimentacyjnych. Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego środkami finansowymi z budżetu państwa. Wypłacono 2013 świadczenia alimentacyjne na kwotę zł. Według stanu na dzień r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane były dla 179 rodzin na 288 uprawnionych. Zasady postępowania wobec dłużników alimentacyjnych określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz ze zmianami), art. 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2012 r. poz. 1548). Według stanu na dzień r. w Gminie i Mieście Lwówek Śląski było 230 dłużników alimentacyjnych i 100 dłużników z innych gmin. Ogólna liczba dłużników alimentacyjnych wynosi 330. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ma na celu odzyskanie wypłaconych pieniędzy. Egzekucje alimentów prowadzi komornik sądowy, a od października 2008 r. dodatkowo komornik skarbowy, z którymi na bieżąco współpracują pracownicy Ośrodek. Działania wobec dłużników alimentacyjnych Tabela nr 21 Wyszczególnienie 2013 r r. przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego skierowanie do urzędu pracy wniosku o objęcie aktywizacją zawodową wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwo uporczywej wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy Na skutek podjętych działań dłużnicy alimentacyjni dokonali zwrotu na ogólną kwotę ,44 zł na poczet zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Ponadto dokonano zwrotu zadłużenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej wypłaconej osobom uprawnionym w roku 2013 r. - w kwocie ,08 zł, z czego 50% stanowi dochód gminy. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w roku 2013 wyniosły zł. Od 1 września 2013 roku Ośrodek realizuje nowe zadanie przyznawanie i wypłacanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymywać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (456 zł netto), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendium szkolne udzielane jest w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, udział w zajęciach edukacyjnych 105

106 realizowanych poza szkołą; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników, encyklopedii, słowników, programów komputerowych oraz innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania bilet miesięczny, opłata za internat (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), stroju i obuwia sportowego (wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego), tornistra i przyborów szkolnych, całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w wyjściach (wyjazdach) do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły. W 2013 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim wypłacił dla 238 uczniów stypendia szkolne na łączną kwotę ,02 zł. Rozpatrzono 197 wniosków o przyznanie stypendium oraz jeden wniosek o przyznanie zasiłku celowego. Wydano 200 decyzji, w tym: 130 przyznających, 69 odmownych, 1 umarzająca postępowanie. Z analizy wynika, iż niezbędna jest koncentracja działań Ośrodka Pomocy Społecznej na: wspieraniu rodzin - prowadzenie terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne i socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań, aktywizacji znacznych grup bezrobotnych - w przypadku osób pozostających długotrwale bez pracy, z niskimi kwalifikacjami lub bez kwalifikacji tradycyjne formy aktywizacji zawodowej muszą być wspierane przez programy reintegracji zawodowej i społecznej. Realizacja powyższych działań oraz aktywne i skuteczne wsparcie wymaga: zaangażowania środowisk lokalnych i współpracy z lokalnym samorządem, organizacjami pozarządowymi w ramach regulacji pomocy społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, efektywności prowadzonych działań poprzez realizację programów szkoleniowych pracowników. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W dziale tym zaplanowano w 2013 r. dotację celową przekazaną zgodnie z zawartym porozumieniem z Zarządem Powiatu Lwóweckiego w sprawie dofinansowania dowozów uczestników terapii zajęciowej w kwocie 5.000,00 zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę ,22 zł (w 2012 r ,51 zł), co stanowi 91,81 % zaplanowanych w tym dziale wydatków. W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód ogółem wydatkowano kwotę ,41 zł, realizując plan w 70,60%, z tego: 1. Wydatki bieżące, takie jak: zakup energii (pompownia przy ul. Oświęcimskiej) 128,53 zł, wymiana hydrantu przy ul. Złotoryjskiej 680,19 zł, opłaty roczne za zajęcia pasa drogowego 3.395,54 zł, 2. Wydatki majątkowe, takie jak: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków] ,00 zł, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Lwówku Śląskim 1.252,25 zł, uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych ,90 zł, modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w mieście - rozdział kanalizacji deszczowej 2.460,00 zł; 106

107 W rozdziale Gospodarka odpadami ogółem wydatkowano kwotę ,86 zł, realizując plan w 89,24 %, z tego: 1. Wydatki bieżące, takie jak: wynagrodzenia osobowe ,00 zł, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.023,11 zł, wynagrodzenia bezosobowe ,70 zł (zobowiązania niewymagalne 5.782,55 zł), składki od wynagrodzeń ,07 zł (zobowiązania niewymagalne 1.135,70 zł), zakup różnych materiałów biurowych ,23 zł, podróże służbowe krajowe 174,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.188,00 zł, szkolenia pracowników 2.387,00 zł, zakup usług pozostałych (wdrożenie i funkcjonowanie systemu) ,32 zł, przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres lipca do listopada 2013 r ,79 zł odbiór odpadów komunalnych za okres lipca do listopada 2013 r ,25 zł (zobowiązania nie wymagalne ,78 zł) odbiór zielonych odpadów komunalnych za okres lipca do listopada 2013 r ,00 zł, organizacja imprezy promującą zachowania ekologiczne dla dzieci 1.700,00 zł, organizacja konkursów ekologicznych wraz z nagrodami 1.949,92 zł 2. Wydatki majątkowe, takie jak: budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,47 zł, Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego (udziały 600 szt. x 100,00 zł) ,00 zł, zakupy sprzętu [oprogramowania do Systemu Gospodarowania Odpadami i innego sprzętu: kserokopiarka i komputery] ,00 zł, rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza ,00 zł. W rozdziale tym wykonano dochody (omówione wcześniej) i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach wykonano w wysokościach: a) DOCHODY Plan ,00 zł Wykonanie ,91 zł w tym: nadpłaty 8.997,21 zł % wyk. 100,69 b) WYDATKI Plan ,00 zł Wykonanie ,94 zł zobowiązania niewymagalne ,03 zł % wyk. 90,06 % Faktyczne dochody zapłacone za 2013 rok w 2013 roku (bez nadpłat) związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku w Gminie i Mieście Lwówek Śląski wynoszą ,70 zł. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem tego systemu za 2013 rok ukształtowały w wysokości ,97 zł ( ,91 zł + zobowiązania niewymagalne ,03 zł). 107

108 Jak wynika z powyższego można uznać, że wydatki związane z Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi za 2013 r. gmina sfinansowała dochodami z opłat za odbiór odpadów komunalnych rok był bardzo trudnym okresem, gdyż trwały intensywne prace związane z restrukturyzacją Zakład Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim. Aktem założycielskim powstała Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim, której głównym przedmiotem działania jest zbieranie i zagospodarowanie odpadów. Powstał Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zebrano od mieszkańców Gminy i Miasta deklaracji (w tym 479 deklaracji zerowych ). Mieszkańcy gminy wykazali się dużą dyscypliną, gdyż zaległości w uiszczaniu opłat wynoszą 3,75 % kwot należności do zapłaty. W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi ogółem wydatkowano kwotę ,71 zł, realizując plan w 98,08%, z tego: 1. Wydatki bieżące, takie jak: wynagrodzenia bezosobowe 3.210,00 zł (odłów psów), zakup różnych materiałów i wyposażenia (m.in. piasek do utrzymania dróg, kosze uliczne) ,69 zł, zakup energii (toaleta przy ul. Dworcowej) 4.004,00 zł, remont toalety przy ul. Dworcowej 2.998,08 zł, oczyszczanie miasta i wsi ,88 zł (w roku ubiegłym ,60 zł), utrzymanie szaletu ,51 zł, transport, odbiór psów, usługi weterynaryjne, opieka ,67 zł, zimowe utrzymanie dróg ,45 zł, transport, odbiór padliny 1.602,31 zł, wywóz nieczystości z targowiska 1.399,70 zł, zakup pozostałych usług związanych i oczyszczaniem 4.597,42 zł, wydatki związane z pracownikami zatrudnionymi na roboty publiczne 2.494,00 zł. W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ogółem wydatkowano kwotę ,76 zł, realizując plan w 97,81%, z tego: 1. Wydatki bieżące, takie jak: Dotacje celowe z budżetu w ramach inicjatywy lokalnej dla: - Mieszkańców Miejscowości Rakowice Wielkie na zadanie Kącik malucha 2.000,00 zł, - Radzie Sołeckiej Wsi Dłużec na zadania Oznakowanie wsi poprzez wykonanie jednolitej numeracji dla wszystkich posesji oraz drewnianych donic do nasadzeń kwiatów ,00 zł, - Wspólnocie Mieszkaniowej Rakowice Wielkie 49 na zadanie Zagospodarowanie terenów zielonych oraz remont chodnika Wspólnoty Mieszkaniowej w Rakowicach Wielkich 5.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (podatek od opinii) 72,00 zł, zakup ławki i tablicy (pomnik przyrody) 2.019,00 zł, utrzymanie zieleni ,81 zł (w tym utrzymanie trawników, utrzymanie i formowanie żywopłotów, obsadzanie i montaż skrzynek, prace pielęgnacyjne przy kwietnikach i drzewach, prace jesienne itp); 2. Wydatki majątkowe, takie jak: Budowa nowego placu zabaw w Parku Miejskim ,95 zł. W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg ogółem wydatkowano kwotę ,68 zł, realizując plan w 90,91%, z tego: 1. Wydatki bieżące, takie jak: zakup materiałów (dekoracje świąteczne) 5.885,31 zł, oświetlenie dróg, ulic i placów ,93 zł ( ,15 zł), 108

109 usługi remontowe 7.995,00 zł, czynności eksploatacyjne i obsługa sygnalizacji świetlnej, przyłącza, zasilanie, rozbudowa i montaż oświetlenia drogowego itp ,44 zł, opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 82,00 zł; 2. Wydatki majątkowe, takie jak: Budowa oświetlenia drogowego [w tym: w m. Płóczkach Górnych oraz II etap przy ul. Jana Pawła II] ,00 zł. W rozdziale Pozostała działalność ogółem wydatkowano kwotę ,80 zł, realizując plan w 46,32 %, z tego: 1. Wydatki bieżące, takie jak: Wydatki związane z restrukturyzacją Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,80 zł, Koszty postępowania 738,00 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę ,65 zł (w 2012 r ,52 zł), co stanowi 93,96 % zaplanowanych w tym dziale wydatków. W szczegółowości wydatki zostały przeznaczone na: 1. Dotacje celowe z budżetu w ramach inicjatywy lokalnej dla: Mieszkańcy wsi Dłużec na zadanie Nauczmy się bezpiecznie mieszkać na wsi - festyn dla rolników, dzieci i mieszkańców 3.610,00 zł, Stowarzyszenie "Srebrna Dolina" Mojesz 20 na zadanie Podtrzymywanie tradycji kulinarnych "kuchni naszej babci" na potrzeby imprezy "IV Niecodzienne Jarmarki dziedzicowe lat historii bitwy na Bobrem" 2.500,00 zł. 2. Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę ,50 zł. W 2013 r. organizowano następujące imprezy: Lwóweckie Lato Agatowe ,18 zł, wystawa Kolorowy świat minerałów miedzi ,32 zł, Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Lwówku Śląskim ,22 zł, Jasełka ,46 zł, Międzynarodowy Zlot Mikołajów ,82 zł oraz pozostałe 83,50 zł. 3. Lwówecki Ośrodek Kultury ogółem z budżetu wydatkowano kwotę ,00 zł, co stanowi 100% budżetu jednostki. Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury została opisana w dziale instytucje kultury. 4. Dotacje celowe z budżetu w ramach inicjatywy lokalnej dla: Mieszkańców wsi Dłużec na zadanie Remont zaplecza świetlicy wiejskiej w Dłużcu 4.480,00 zł, Mieszkańców miejscowości Rakowice Wielkie na zadanie Zdrowe i bezpieczne wakacje 3.000,00 zł, Mieszkańców Wsi Skorzynice na zadanie Zakup stołów i krzeseł, zakup materiałów (farby i gładzie szpachlowe) 7.008,91 zł, Członków Grupy Odnowy Wsi oraz mieszkańcy Wsi Włodzice Wielkie na zadanie Rozbudowa Centrum Wsi poprzez wykonanie i montaż czterech sztuk ławostołów z zadaszeniem 6.620,00 zł, Sołectwa Nagórze na zadanie Wyposażenie namiotu wiejskiego w ławki i stoły 780,00 zł, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie na zadanie Wszyscy mamy miejsce do zabaw - uczę się poprzez zabawę ,00 zł. 109

110 5. Świetlice wiejskie - wydatki bieżące - ogółem wydatkowano kwotę ,70 zł, z tego: wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 zł, zakup materiałów i wyposażeń różnych do świetlic (atr. spożywcze do organizacji imprez w sołectwach, węgiel, materiały do remontów itp.) ,61 zł, zapłacono za energię w świetlicach wiejskich ,75 zł (w roku ubiegłym ,08 zł), usługi remontowe (świetlice w Sobota, Chmielnie, Pieszków, Płóczki Górne, Rakowice Małe, Rakowice Wielkie, Mojesz) ,14 zł, zakup usług pozostałych do świetlic wiejskich (m. in. Montaż wykładzin Niwnice, wymiana wentylacji Gradówek, wywóz nieczystości, odwodnienie budynku Zbylutów, przeglądy gaśnic, przewozy, warsztaty) ,06 zł, ubezpieczanie świetlic 8.371,14 zł, wydatki majątkowe ogółem na kwotę ,34 zł, w tym na zadania pn.: - Budowa pieco-kuchni wraz z dobudową komina w świetlicy w Płóczkach Górnych 600,00 zł, - Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury we Włodzicach Wielkich - przebudowa budynku świetlicy ,91 zł, - Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych ,44 zł. 6. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - wydatkowano kwotę ,00 zł, co stanowi 100% budżetu biblioteki. Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publiczne została opisana w dziale instytucje kultury. 7. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatkowano kwotę ogółem ,33 zł (77,19%) zł, z czego na: dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej p. w. Św. Franciszka z Asyżu w Lwówku Śląskim przy ul. Szkolnej 4 z przeznaczeniem na remont budynku Kościoła p. w. M. B. Różańcowej w Żerkowicach ,00 zł, dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej p. w. NMP w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 27 z przeznaczeniem na renowację elewacji konserwacja kamienia wieżyczki północnej ,00 zł, zakup materiałów (folia, łaty, dziennik budowy) 288,61 zł, oświetlenie ratusza, baszty bolesławieckiej, energia elektryczna i c. o. w ratuszu ,27 zł, inne usługi związane z utrzymaniem zabytków (zasilenie oświetlenia fontanny) 565,80 zł, tłumaczenia 1.310,12 zł, ubezpieczenie ratusza 2.184,53 zł, wydatki majątkowe - zadanie pn.: Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - podnoszenie konkurencyjności polskich i czeskich podmiotów oraz aktywizacja gospodarki po obu stronach granicy 7.749,00 zł. 8. Wydatki na kulturę wiejską wynoszą (imprezy kulturalne w sołectwach - dożynki) ,87 zł. DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki na kulturę fizyczną i sport w 2013 roku wyniosły ,58 zł (w 2012 r ,31 zł), co stanowi 97,81 % wykonania planu rocznego. Wydatki te zostały przeznaczone na: 1. dotacje w ramach inicjatywy lokalnej, w tym: Mieszkańcy miejscowości Mojesz za pośrednictwem Stowarzyszenia "Srebrna Dolina" na zadanie Działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki - budowa boiska do siatkówki plażowej 6.410,00 zł, Stowarzyszenie "Nasz Dworek" na zadanie Budowa sceny na boisku wiejskim oraz wykonanie tablicy informacyjno - historyczno o Dworku i okolicach 8.000,00 zł, 110

111 2. zakup siatki na boiska w Niwnicach 1.980,30 zł, 3. zakup usług pozostałych (roboty ziemne boisko Ustronie, usługa spycharki boiska Dworek) 6.199,20 zł, 4. funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie ,36 zł (w 2012 r ,21 zł); Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lwówku prowadził obsługę stadionu i boisk sportowych, stoku narciarsko-saneczkowego, basenu, hotelu, kawiarni, pralni, wszystkich boisk wiejskich i hali sportowej wraz z kompleksem boisk do niej przyległych oraz boiska ORLIK. Ponieważ boisko ORLIK udostępniane jest nieodpłatnie nie zwiększa dochodów jednostki, natomiast utrzymanie wymaga poniesienia wydatków (konserwacja, energia, zatrudnienie instruktorów w okresie marzec- listopad 2013). W 2013 wykonano dochody w kwocie ,61 zł, co stanowi 100,92 % wykonania planu. W porównaniu do roku 2012 wykonano niższe dochody o 35,93 % ponieważ Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim nie dokonywała opłat za korzystanie z hali. Wydatki w omawianym okresie wynosiły ,36 zł, co daje 97,65% wydatków planowanych. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano ,56 zł, co stanowi 96,65% wykonania planu. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 65,11 % wszystkich wydatków poniesionych w 2013 roku. W omawianym okresie wydatki są na tym samym poziomie co wydatki 2012 roku. Pozostałe wydatki ukształtowały się w kwocie ,80 zł do których należy zaliczyć wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów (hala sportowa, hotel, kawiarnia, pralnia, basen, wyciąg narciarski, stadion, boiska wiejskie) takie jak energia, gaz, przeglądy okresowe, woda wywóz nieczystości, ochrona obiektów na hali, paliwo. Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2013 zatrudniał 11 osób na podstawie umowy o pracę oraz 6 osób na podstawie umowy zlecenia, w okresie letnim dodatkowo 4 osoby do obsługi basenu miejskiego. Uchwałą Nr XXXVI/390/13 z dnia r. Rada Miejska w Lwówku Śląskim podjęła decyzję o likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji z dniem r 5. dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie ogółem ,72 zł, z tego dla: Lwóweckiego Klubu Sportowego Czarni w kwocie ,00 zł, Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie ,00 zł, Międzyszkolnego Klubu Sportowego Piast w kwocie ,00 zł, Szkolnego Związku Sportowego Lwówek Śląski ,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice Wielkie 2.000,00 zł, Ludowy Zespół Sportowy Niwnice 6.701,00 zł (inicjatywa lokalna), Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MGKS Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych 9.753,72 zł (inicjatywa lokalna). Wydatki inwestycyjne O g ó ł e m plan na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2013 roku wynosił ,00 zł, który wykonano w kwocie ,24 zł, co stanowi 97,17 % (w 2012 r ,17, w 2011 r ,55 zł, w 2010 r ,62 zł, w 2009 r ,45 zł, w 2008 r ,16 zł, w 2007 r ,62 zł). Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił ,00 zł, zrealizowano w kwocie ,39 zł, co stanowi 99,95 %, z tego wydatkowano na zadanie pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Sobota, Dębowy Gaj, Górczyca wraz z stacją uzdatniania wody i ujęciem wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sobota i Dębowy Gaj 111

112 Zadanie swym zakresem obejmowało: Budowę ujęcia wody, stacji uzdatniania wody sieci wodociągowej w miejscowościach: Sobota (6,51 km), Dębowy Gaj (3,95 km) i Górczyca (3,83 km) o łącznej długości 14,29 km; Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sobota (6,63 km) i Dębowy Gaj (6,97 km) o łącznej długości 13,6 km; wraz z przyłączami i tłoczniami ścieków). Wartość całkowita zadania wyniosła ok. 12 mln zł brutto. Zadanie było współfinansowane z środków: PROW na lata w wysokości ,00 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości ,00 zł w formie pożyczki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w łącznie wysokości 291 tys. zł w formie pożyczki i dotacji. Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił zł, zrealizowano w kwocie ,08 zł, z tego na zadania pn.: Budowa chodnika w m. Lwówek Śląski (prawa strona ulicy Złotoryjskiej) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) wydatkowano ,08 zł środki własne, z dotacji; UMWD W ramach zadania wybudowany został chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o dł. 581 m wraz z rowami odwadniającymi, przepustami oraz oznakowaniem pionowym i poziomym; Budowa chodnika drogi wojewódzkiej w m. Żerkowice wydatkowano 159,00 zł - została zlecona do wykonania dokumentacja projektowa na budowę chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Żerkowice 1,1km.o długości, płatność za dokumentację przeszła na następny rok; Budowa chodnika z m. Lwówek Śląski do Płóczek Dolnych w ciągu drogi wojewódzkiej (w ramach II edycji Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich) środków nie wydatkowano dokumentacja na budowę chodnika o długości 1840m w trakcie realizacji. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę I kw 2014 r. Wartość dokumentacji zł, Współfinansowanie UMWD - 50 %. Rozdział Drogi publiczne gminne Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił ,00 zł, zrealizowano w kwocie ,72 zł, co stanowi 93,08%, z tego wydatkowano na zadania pn.: Budowa wiat przystankowych w m. Kotliska i Bielanka ,72 zł. Przebudowa ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej, Targowej ,00 zł. Wykonano dokumentację projektową łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie obejmuje przebudowę ulic: Daszyńskiego, Dworcowej, Rzecznej i Targowej o łącznej długości ok. 1 km wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (asfalt), wykonanie miejsc postojowych z nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej, Daszyńskiego oraz Targowej. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dworcowej, Daszyńskiego, Targowej i części ul. Rzecznej składające się łącznie z 26 latarni ulicznych. Przebudowa ul. Kasztanowej, Chabrowej, Wąskiej ,00 zł. Opracowana dokumentacja projektowa przebudowy ulic nawierzchnia z kostki betonowej wraz z oświetleniem drogowym i kanalizacją deszczową łączna długość 660 m. Przewidywane rozpoczęcie realizacji 2014 r. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił ,00 zł, zrealizowano w kwocie ,76 zł, co stanowi 99,91%. Środki wydatkowano na zadanie pn.: Przebudowa ul. Polnej w Lwówku Śląskim. W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego i betonowej kostki brukowej z krawężnikami i obrzeżami betonowymi, ściekiem przykrawężnikowym o łącznej dł m wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. Wartość inwestycji 2,03 mln dofinansowanie Ministerstwa Administracji Cyfryzacji mln zł. 112

113 Dział 630 Turystyka Rozdział Upowszechnianie turystyki Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.656,80 zł, co stanowi 88,56% - konserwacja uli Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan po zmianach ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił ,00 zł, zrealizowano w kwocie ,38 zł, co stanowi 95,34%, z tego zrealizowano zadania pn.: Budowa budynku socjalnego wydatkowano kwotę ,61 zł - Wybudowano budynek z mieszkaniami socjalnymi 6 jednopokojowych, 6 dwupokojowych wraz z infrastruktura towarzyszącą. Wartość inwestycji tys. zł dofinansowanie BGK 428 tys. zł, Renowacja kamienicy przy ul. Szkolnej nr 4 w Lwówku Śląskim planowano ,00 zł, wydatkowano ,61 zł ze środków UE oraz ,12 z budżetu gminy. Renowacja kamienicy w trakcie realizacji. Wartość przebudowy 2,2 ml zł, dofinansowanie RPO 680 tys. zł. Po przebudowie Gmina uzyska 7 mieszkań jednopokojowych oraz 11 dwupokojowych. W 2013 r. wykonano roboty rozbiórkowe, rozpoczęto roboty związane z wykonaniem nowych stropów. Wykup gruntów wydatkowano ogółem ,23 zł wykup działek w Rakowicach Małych od Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych. Dział Administracja publiczna Rozdział Urzędy gmin Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił ,00 zł, zrealizowano w kwocie zł, co stanowi 99,17%, z tego zrealizowano wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwożarowa Rozdział Ochotnicze straże pożarne Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 6.396,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.396,00 zł, co stanowi 100,00%, z tego zrealizowano zadanie pn.: Wykonanie bramy garażowej - OSP Zbylutów. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział Szkoły podstawowe Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił ,00 zł, zrealizowano w kwocie ,21 zł, co stanowi 97,96 %, z tego wydatkowano na realizację zadania pn.: Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Płóczkach Górnych [wraz z elewacją] " ,21 zł - wykonano ocieplenie 3 ścian o pow. 813 m2 wraz z robotami towarzyszącymi, Modernizacja sanitariatów w budynku szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim 2.900,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego na modernizację sanitariatów, Przebudowa mieszkania na pomieszczenia szkolne w Budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim 2.900,00 zł - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowę mieszkania na pomieszczenia przedszkolne. Rozdział Gimnazja Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił ,00 zł, na realizację zadania pn.: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lwówku Śląskim ,99 zł - budowa boiska o nawierzchni syntetycznej z bieżnią okólną o długości 200 m i bieżnią do sprintu o długości 100 m, boiskami do skoku wzwyż, skoku w dal, i boiskami do gier zespołowych: piłka ręczna, siatkówka koszykówka. Wartość inwestycji 113

114 1.361 tys. zł, dofinansowanie: 442 tys. zł Ministerstwo Sportu i Turystyki i 340 tys. UMWD. w roku 2013 wykonano roboty ziemne. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił ,00 zł, który zrealizowano w kwocie ,15 zł, co stanowi 86,22 %, z tego wydatkowano środki na zadnia pn.: Modernizacja - przebudowa oczyszczalni ścieków w Lwówku Śląskim wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w gminie 2.460,00 zł. Zgłoszenie rozpoczęcie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektów technologicznych w 2013 r. zapłacono za nadzór inwestorski, Budowa separatora przy ul. Rzecznej środków nie wydatkowano. Została zlecona do wykonania dokumentacja projektowa na budowę separatora przy ul. Rzecznej. Zadanie ma na celu wyłączenie dopływu wód opadowych i infiltracyjnych odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w Lwówku Śląskim 1.252,25 zł - zgłoszenie rozpoczęcie robót budowlanych zapłacono za nadzór inwestorski, Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych ,90 zł, wykonanie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Lwówek Śląski o długości ok. 1,8 km. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. czyszczenie, udrożnienie kanałów, studzienek kanalizacyjnych, wykonanie inspekcji TV, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych [dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków] ,00 zł - w ramach planu wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r. udzielono pięć dotacji po 2.000,00 zł. Rozdział Gospodarka odpadami Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił ,00 zł, który zrealizowano w kwocie ,47 zł, co stanowi 92,83%, z tego wydatkowano środki na zadnia pn.: Rozbudowa zaplecza technicznego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Płóczkach Dolnych, linia sortownicza - wykonano rozbudowę instalacji do odgazowania składowiska (budowa 3 nowych studni odgazowujących, podniesienie 3 istniejących studni) oraz studium wykonalności ,00 zł - opracowanie analizy możliwości rozbudowy składowiska odpadów w Płóczkach Dolnych do instalacji mechaniczno biologicznego przetwarzania spełniającej wymagania RIPOK umożliwiającej utrzymanie składowiska, Budowa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ,47 zł - wykonano utwardzenie i odwodnienie placu, zakupiono wagę z oprogramowaniem, zakupiono bramę, Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Sp. z o.o. - wniesienie wkładu pieniężnego (udziały 600 szt. x 100,00 zł) ,00 zł, Zakupy sprzętu [oprogramowania do Systemu Gospodarowania Odpadami i innego sprzętu: kserokopiarka i komputery i oprogramowanie] ,00 zł zakupów dokonano w ramach Systemu Gospodarowania Odpadami. Rozdział Oczyszczanie miasta i wsi Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił ,00 zł, dotyczy zadania pn.: Budowa pomieszczania sanitarnego przy pl. Wolności (k. kiosku "okrąglaka")" w 2013 r. środków nie wydatkowano - opracowano dokumentację projektową na budowę pomieszczenia sanitarnego wraz z przebudową kiosku okrąglak na wartość zł. 114

115 Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił ,00 zł, który zrealizowano w kwocie ,95 zł, co stanowi 99,61% na zadanie pn.: Budowa nowego placu zabaw w Parku Miejskim". Ogrodzony plac zabaw w parku miejskim o powierzchni 300 m2; wyposażony w urządzenia: zestaw zabawowy, lokomotywa, huśtawka podwójna, bocianie gniazdo, piaskownica, huśtawka wagowa. Plac zabaw oddany do użytkowania w listopadzie 2014 roku. Wartość inwestycji: ,zł. Partycypacja w kosztach FRAPO INWEST w kwocie ,00 zł zapłacona w 2014 r. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił ,00 zł, który zrealizowano w kwocie zł, co stanowi 97,66%, z tego wydatkowano środki na zadanie pn.: Budowa oświetlenia drogowego [w tym: w m. Płóczkach Górnych oraz II etap przy ul. Jana Pawła II] zakończono przebudowę oświetlenia na ul. Jana Pawła II. Postawiono 7 latarni ze słupami ozdobnymi oraz 5 szt. słupów stalowych + 5 projektorów do oświetlenia cz. stadionu na odcinku 340 mb. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił ,00 zł, który zrealizowano w kwocie ,34 zł, co stanowi 99,17%, z tego wydatkowano środki na zadania pn.: Budowa pieco-kuchni wraz z dobudową komina w świetlicy w Płóczkach Górnych 600,00 zł (zobowiązanie roku poprzedniego) Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych ,44 zł, zł pożyczka, wybudowano świetlicę wiejską wraz z infrastruktura towarzyszącą: chodniki, oświetlenie. Wartość inwestycji 780 tys. zł, dofinansowanie PROW 402 tys. zł, Utworzenie Izerskiego Centrum Kultury we Włodzicach Wielkich - przebudowa budynku świetlicy ,90 zł. W 2013 r. wykonano remont świetlicy we Włodzicach Wielkich zakresie: (wykonanie: sceny z zapleczem o powierzchni 35m2, pomieszczenia gospodarczego, szatni, wymiana instalacji elektrycznej) w tym instalacja nagrzewania nagrzewnice gazowe na gaz propan-butan wartość inwestycji 106 tys. zł, dofinansowanie PROW zł. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan ogółem w tym dziale na 2013 r. wynosił 7.800,00 zł wykonano w kwocie ogółem 7.749,00 zł w 99,35% na zadanie pn.: Renowacja zabytkowej fontanny w Lwówku Śląskim jako produkt turystyczny obszaru pogranicza - uzupełnienie nawierzchni wokół fontanny sukienników. Planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2013 r. zostały wykonane w 97,17 %. Większość zaplanowanych robót i dostaw została wykonana w planowanym zakresie rzeczowym w 100 %. Wyjątek stanowią inwestycje prowadzone przez gminę jako Inwestora Zastępczego tj. budowy chodników w ciągu dróg wojewódzkich w Żerkowicach i Płóczkach Dolnych gdzie nie wykorzystano wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej ze względu trudności w uzgodnieniach rozwiązań projektowych Większość działań inwestycyjnych Gminy była skierowana na zakończenie budowy budynku socjalnego przy ul. Jana Pawła II oraz przebudowę ulicy Polnej. Na te inwestycje zostały skierowane największe środki finansowe. Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi 12 mieszkań, była współfinansowana przez BGK, natomiast przebudowa ulicy Polnej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. We wrześniu rozpoczęto prace przy modernizacji kamienicy przy ul. Szkolnej 4, która powiększy zasób mieszkaniowy gminy o 18 mieszkań o pełnym standardzie. Inwestycja jest współfinansowana przez Regionalny Program Operacyjny województwa Dolnośląskiego Jednym z ważniejszych przedsięwzięć z punktu widzenia społecznego było wybudowanie oczekiwanego placu zabaw w Parku Miejskim, którego budowa została 115

116 wsparta przez Inwestora marketu Polo Market oraz rozpoczęcie budowy boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum do gier zespołowych i do zawodów lekkoatletycznych. Inwestycja jest wspierana finansowa przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W 2013 roku zakończono przebudowę oświetlenia na ul Jana Pawła II wraz z doświetleniem boiska treningowego na stadionie miejskim. Wykonano nową linię kablową z 12 latarniami. Gmina zakończyła, jako inwestor zastępczy, długo oczekiwaną inwestycję pn.: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 364. W 2012 r., wykonano jej I etap odcinek od ulicy Płakowickiej do ulicy Wąskiej a w 2013 pozostały odcinek od ul. Płakowickiej do skrzyżowania z droga powiatową o długości 581mb. W kierunku miejscowości Sobota Rok 2013 był rokiem w którym gmina przystąpiła do przygotowania nowych inwestycji zlecając dokumentacje projektowe na kompleksową i pełnobranżową przebudowę kolejnych dróg i ulic. Wykonano dokumentacje projektowe na przebudowę uli: Rzecznej, Dworcowej, Daszyńskiego i Targowej oraz ulic: Chabrowej, Kasztanowej i Wąskiej. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ ZA 2013 ROK Liczba złożonych wniosków: 29 Wnioskowana kwota dotacji: ,25 zł Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 19 Wnioskowana kwota dotacji z wniosków rozpatrzonych pozytywnie: ,41 zł Zmniejszenie planu dotacji o kwotę: 4.491,09 zł, z tego: Mieszkańcy wsi Skorzynice - kwota wnioskowana zł, kwota otrzymana zł, kwota wykorzystana 7.008,91 zł, kwotę 2.991,09 zł mieszkańcy zwrócili do budżetu gminy z przeznaczeniem na zakup i montaż okien w świetlicy wiejskiej. Sołectwo Nagórze - kwota wnioskowana zł, kwota otrzymana zł, kwota wykorzystana 0 zł, Kwotę zł sołectwo zwróciło do budżetu gminy z powodu różnic zdań w radzie sołeckiej nie podjęto się realizacji zadania pn: Rekultywacja części boiska usytuowanego we wsi Nagórze na działce nr 52. Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie: 10, z tego: 1. Międzyszkolny Klub Sportowy "RAKOWICE" Rakowice Wielkie 48, Lwówek Śląski na zadanie Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich Gminy Lwówek Śląski - brak środków finansowych w budżecie. 2. Bogdan Rudawski, Żerkowice 30C, na zadanie Otwarcie lokalnego "Muzeum ołowianych żołnierzyków" - wniosek odrzucony - zbyt niska punktacja. 3. Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Płakowice", ul. Parkowa 17, Lwówek Śląski, na zadanie Realizacja zadań biura wolontariackiego - wniosek odrzucony - zbyt niska punktacja. 4. Rada Sołecka Dworek, na zadanie Odnowienie studni w celu jej użytkowania oraz budowa grilla z piaskowca - wniosek odrzucony, brak wymaganego 5% wkładu własnego 5. Mieszkańcy miejscowości Chmielo: Agnieszka Karaban, Zofia Grabowska, Grzegorz Karaban, Dawid Ostyński, na zadanie Aktywne spędzanie czasu dzieci i młodzieży z terenu wiejskiego - wniosek odrzucony, brak wymaganego 5% wkładu własnego. 6. Maria Emilia Reif, ul. Emilii Plater 3/3, Lwówek Śląski, za pośrednictwem, Fundacja ART. ul. Dzielna 17B/73, Warszawa, na zadanie "Górka pod górkę" - wniosek odrzucony, złożony za pośrednictwem fundacji, która ma siedzibę poza terenem gminy Lwówek Śląski. 7. Rada Sołecka wsi Niwnice oraz Sołtys, na zadanie Działalność w sferze rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej zmierzającej di intensyfikacji procesów 116

117 integracji społecznej - wniosek odrzucono - brak wymaganego 5 % wkładu własnego. Sołtys wsi Niwnice złożył odwołanie dot. sposobu liczenia wkładu własnego. 8. Sołectwo Sobota, Iwona Delinowska, Sobota 25, na zadanie Wyposażenie świetlicy wiejskiej, dbanie o porządek wokół oraz placu zabaw, utrzymanie porządku na cmentarzu - wniosek odrzucony niekompletny: brak wnioskowanej kwoty dofinansowania, brak wymaganego wkładu własnego, brak oświadczenia o wkładzie własnym, brak kosztorysu zadania, brak oświadczeń mieszkańców potwierdzających ich zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia. 9. Małgorzata Kuśnierz, Mojesz 16g, Patryk Kuśnierz, Mojesz 16g, Noemi Kuśnierz, Mojesz 16g, na zadanie Z muzyką przez Srebrną Dolinę" - wniosek odrzucony, brak wymaganego 5% wkładu własnego. 10. Kapituła Szkolnych Bractw Walońskich, Monika Hołoga, ul. Partyzantów 3/1, Lwówek Śląski, na zadanie Szkolne Bractwa Walońskie - wniosek odrzucony - brak wymaganego wkładu własnego. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ OBJĘTYCH MIEJSKO GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2013 ROKU W 2013 r. do Komisji wpłynęło 36 zgłoszeń, które wraz z monitorowaniem spraw z 2012 i 2013 roku dają łącznie 93 spraw. Komisja w 2013 roku: - zbierała wywiady dotyczące zgłoszonej osoby poprzez zlecenia przeprowadzenia wywiadów środowiskowych pracownikowi socjalnemu 30 wywiady, - uzyskiwała informacje z Komendy Powiatowej Policji o zatrzymaniu do wytrzeźwienia, interwencjach domowych spowodowanych nadużywaniem alkoholu, oraz procedurze Niebieskiej Karty 49 informacji, - zapraszała na rozmowy osoby, co do których zgłoszenie wpłynęło oraz pouczała ich o konieczności zaprzestania działań i/lub poddania się leczeniu odwykowemu 93 rozmowy, - przekonywała zaproszonych do wyrażenia zgody na podjęcie leczenia odwykowego ambulatoryjnego, uczestnictwa w spotkaniach grup samopomocowych, zaprzestanie lub ograniczenia spożywania alkoholu 160 rozmów, - prowadziła monitoring spraw przez okres do 2 lat, bądź przez wcześniejsze umarzanie postępowań, gdy nastąpiła znacząca zmiana postawy osoby zgłoszonej do Komisji. Na koniec 2013 r. pozostaje monitorowanych 46 spraw, w tym: z 2012 r., umorzono 2 sprawy. W 2013 r. do biegłych skierowano 31 spraw a biegli wydali 27 opinii. W 2013 r. przekazano do Sądu Rejonowego we Lwówku Śląskim 15 spraw, tj. przygotowano dokumentację związaną z postępowaniem sądowym, do której należą: opinia wydana przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą do Komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą nadużywająca alkoholu, o ile nie zgłosiła się na taką rozmowę, inne dokumenty w sprawie. Komisja zajmowała się również: - opiniowaniem wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem zgodności z zadaniami uchwały Rady Miejskiej, w tym: a) zezwolenia do 4.5% zawartości alkoholu oraz na piwo 18 opinii, b) zezwolenia powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 13 opinii, c) zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu 13 opinii: - opiniowaniem wniosków o dotację na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - występowaniem do Sądu z wnioskami o wgląd w sytuację małoletnich dzieci w związku z rozpatrywanymi wnioskami o przymusowe leczenie osoby zgłoszonej do Komisji. Ważną rolę w działalności na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, poprzez rozpowszechnianie i promowanie trzeźwego stylu życia, 117

118 zwiększania świadomości o skutkach nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków chemicznych, pełni Klub Abstynenta Świt we Lwówku Śląskim. Zasadniczym zadaniem Klubu jest promowanie abstynencji w życiu codziennym podczas spędzania wolnego czasu, odpoczynku lub zabawy. W ramach terapii Klub prowadzi koła zainteresowań: szachy, warcaby, sekcję tenisa stołowego oraz ogniska muzycznego. Dostęp do edukacji oraz informacji z zakresu uzależnień od alkoholu ma miejsce w postaci fachowej literatury oraz tworzonych przez członków Klubu gazetek ściennych. Klub nastawiony jest na pomoc w przypadkach uzależnień, terapii i doraźnej pomocy psychologicznej, motywowanie do podjęcia terapii i pracy w kierunku zmiany sposobu życia, uświadamianie istoty uzależnień oraz współuzależnień od alkoholu osobom zgłaszającym się z problemami alkoholowymi. W roku 2013 społeczność Klubu Abstynenta liczyła 95 uczestników, w tym: 55 uczestników miasta Lwówek Śląski i 40 uczestników z sołectw Gminy Lwówek Śląski. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych udzielił w ciągu roku 590 informacji. Członkowie klubu uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych w Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej (58 osób) oraz pieszej pielgrzymce Trzeźwościowej do Krzeszowa (28 osób). Dla liderów trzeźwości (9 osób) zorganizowano w Kowarach obóz terapeutyczny pn.: Uroczysko wg. programu 12 Kroków AA. Według prowadzonego Dziennego Rejestru Uczestników w Klubie Abstynenta uczestniczyło od 8 do 23 osób. Klub Abstynenta Promyk w Sobocie nastawiony jest na działalność konsultacyjno informacyjną sukcesywnie przez cały rok w każdą środę od godz do W roku 2013 poprzez informacje dotyczące możliwości i metody wychodzenia z uzależnienia alkoholowego udzielono wsparcia 105 osobom. W ramach terapii 12 Kroków AA w Klubie działa grupa wsparcia trzeźwiejących alkoholików licząca 10 stałych uczestników. Terapeutyczne Ognisko Dziecięco Młodzieżowe prowadzi swoją działalność od 2000 roku, obejmując swoim zasięgiem teren miasta Lwówek Śląski. Ognisko jest placówką terapeutyczno wychowawczą, ogólnie dostępną dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży, wymagających wsparcia terapeutycznego. Docelowo liczba osób objętych działaniem kształtuje się od 18 do 20 osób. Celem działalności Ogniska jest działalność terapeutyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości, zapewnienie opieki wychowawczej dla uczestników zajęć oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków. Zajęcia pozwalają na rozwijanie osobistych możliwości poszerzania swojej świadomości i swoich kontaktów z otoczeniem, rozwijają różnorodne zainteresowania poprzez zajęcia plastyczne, sportowe, redakcyjno literackie, kulinarne oraz sprzyjają powstawaniu emocjonalnych więzi wśród uczestników. Pracownicy świetlicy udzielają dzieciom i młodzieży pomocy w trudnościach związanych z niepowodzeniami szkolnymi. Ognisko jest otwarte od wtorku do piątku w godz. od w budynku Lwóweckiego Ośrodka Kultury przy ul. Przyjaciół Żołnierza 5. W 2013 roku w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współfinansowano Programy z zakresu profilaktyki uzależnień Zdążyć na czas we współpracy NZOZ Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Jeleniej Górze. Celem programu jest wyposażenie młodzieży oraz rodziców w umiejętności, które pozwolą im na radzenie sobie w sytuacjach trudnych, umożliwią podejmowanie konstruktywnych rozwiązań oraz dostarczą potrzebnej wiedzy z zakresu problematyki uzależnień, w tym: narkotyki, dopalacze, substancje psychoaktywne. Na podstawie złożonych przez szkoły wniosków, przyznano środki finansowe na realizację powyższego programu dla: Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty (liczba osób objętych działaniem klasy O oraz V-VI), Szkoły Podstawowej Nr 3 (liczba osób objętych działaniem ok. 130), Gimnazjum im. Jana Pawła II (liczba osób objętych działaniem klasy I-III oraz rodzice). Zespół Szkół Ekonomiczno-technicznych w Rakowcach Wielkich (liczba osób objętych działaniem klasy I ok. 50). Jedną z form profilaktyki jest propagowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako skuteczne narzędzie w walce z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży. Środki finansowe w 2013 r. otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 3 Żyjemy sportem 118

119 alternatywne formy spędzania czasu (liczba osób uczestniczących wszyscy chętni), Szkoła Podstawowa Nr 3 Filia w Zbylutowie Aktywność fizyczna metodą spędzania czasu wolnego (liczba osób uczestniczących 35), Gimnazjum im. Jana Pawła II Inwestycja: człowiek trzeźwy, zdrowy, aktywny (liczba osób uczestniczących ok. 120). Oprócz szkół wsparcie dostały: Lwówecki Klub Sportowy Czarni Młodzież a alkohol ; Jak narkotyk wpływa na organizm młodego człowieka (liczba osób uczestniczących ok. 130), Międzyszkolny Klub Sportowy "Piast", Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Miejsko - Gminny Klub Sportowy "Szkolny Związek Sportowy", Miejsko-Gminny Klub Sportowy Zrzeszenie LZS, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX, Stowarzyszenie Przedszkole Naszych Dzieci Sport jako alternatywny sposób na spędzanie wolnego czasu oraz Rada Sołecka wsi Sobota na program Nauka pływania (liczba osób uczestniczących 20). Zorganizowano kolonie i półkolonie dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji społeczno materialnej. Środki finansowe otrzymały: Szkoła Podstawowa Nr 2 - "Bezpieczne ferie 2013 " (liczba osób uczestniczących ok. 40), "Kolorowe wakacje wakacje z dwójką" (liczba osób uczestniczących ok. 40), Caritas Diecezji Legnickiej Diecezjalny Dom w Lwówku Śląskim - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych alkoholizmem (liczba osób uczestniczących ok. 60), PCK Dolnośląski Zarząd Okręgowy, Zarząd Rejonowy PCK Lwówek Śląski (liczba osób uczestniczących ok. 100 osób). Programy przedstawione przez: Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Lwówku Śląskim, OSP w Zbylutowie, Radę Sołecką wsi Rakowice Wielkie i Dłużec oraz Parafię Rzymsko-Katolicką Św. Piotra i Pawła w Sobocie zostały pozytywnie zaopiniowane pod kątem uzupełnienia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 dofinansowano kontynuację pracy Punktu Interwencji Kryzysowej oraz pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. W Programie środki finansowe przyznano także na zadania mające na celu wsparcie ludzi biednych i potrzebujących będących w trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowano zadania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim Spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz Organizację wieczerzy Wigilijnej, natomiast Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej udzielono wsparcia finansowego na prowadzenie całorocznego Centrum Pomocy Potrzebującym. Rada Miejska w Lwówku Śląskim przyjęła Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 uchwałą nr XXVIII/290/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. W 2013 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości ,01 zł (w roku poprzednim ,13 zł) wykonując plan w 99,99 %. Wydatki na 2013 rok zaplanowano w kwocie ogółem ,00 zł na realizację zadań określonych w: 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ogółem ,65 zł (w 91,25%), 2) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ogółem ,69 zł (w 88,29 %). Ogółem wydatkowano kwotę ,34 zł (w roku ubiegłym ,63 zł), co stanowi 90,70 % planu. Różnica między zrealizowanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami ogółem wynosi ,67 zł. Nadmienić tu należy, że Miejsko Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kluby abstynenckie, ognisko terapeutyczne, punkt konsultacyjny, punkt interwencji kryzysowej prowadzone są w okresach ciągłych i wymagają ciągłości ich finansowania. Szczegółowe kwoty wydatkowania środków finansowych na poszczególne zadania Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 rok zawiera załącznik nr 15. III. P R Z Y C H O D Y I W Y D A T K I Zakład Budżetowy Wykonanie planów przychodów i kosztów przedstawia załącznik nr

120 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim a) PRZYCHODY OGÓŁEM Plan ,00 zł Wykonanie ,12 zł Wykonanie planu 99,30 % b) KOSZTY OGÓŁEM Plan ,00 zł Wykonanie ,18 zł Wykonanie planu 100,65% Sprawozdanie Rb-30 za 2013 rok zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. z dnia 11 marca 2013 r., ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art.15, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Do opracowanych analitycznie sprawozdań Rb- 30 na poszczególne branże i złożonych w dniu roku w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski na obowiązujących formularzach statystycznych, poniżej Zakład przedkłada część opisową w zakresie planowanych i osiągniętych dochodów i kosztów za 2013 rok, które są rozliczane zgodnie z obowiązującą symboliką i paragrafami. Plan oraz wykonanie przychodów w poszczególnych branżach za 2013 r. Tabela nr 23 Plan Wykonanie za Lp. Jednostka branżowa Dynamika Struktura na 2013 r r Dostarczanie wody , ,34 100,02% 23,30% 2. Oczyszczalnia ścieków , ,34 100,06% 39,75% 3. Oczyszczanie miasta , ,43 99,77% 12,61% 4. Gospodarka odpadami , ,42 99,20% 4,76% 5. Drogi publiczne gminne , ,59 99,33% 8,35% 6. Dostarczanie ciepła , ,64 100,66% 1,97% 7. Gospodarka mieszkaniowa , ,12 92,93% 8,12% 8. Zieleń miejska 0,00 0,00 0,00% 9. Pozostała działalność (remonty zlecone, targowisko, transport) , ,24 99,55% 1,14% Razem , ,12 99,30% 100,00% Wykonanie planowanych dochodów za 2013 rok wynosi ,12 złotych, co stanowi 99,30 % planowanych dochodów rocznych. Przekroczenie 100 % wykonania planu osiągnęły branże wodociągów i oczyszczalnia ścieków oraz dostarczanie ciepła, pozostałe branże wykazują odchylenia od założeń planu na poziomie 1,84%. Niewykonanie planu po stronie dochodów oraz niski stan środków obrotowych na koniec 2012 roku w kwocie ,28 zł, nie pozwolił na osiągnięcie stanu środków obrotowych w wartościach dodatnich na koniec 2013 roku. Branża dostarczająca wodę wykonała plan zadań w 100,02 %, a gospodarka ściekowa w 100,06 %. Wykonanie planu przychodów w dziale wodociągów i oczyszczalni ścieków wiąże się z urealnieniem planu przychodów. W związku z coroczną zmianą cen na dostawę wody i odbiór ścieków nastąpiło zrównoważenie planu z jego wykonaniem. Branżę wodociągów i oczyszczalnię ścieków rozliczono w bilansie jako wzajemnie uzupełniające się. W związku z powyższym wykonanie planu należy uznać za wykonane w 100 %. Zakup urządzeń i dodatkowego oprogramowania usprawniło pracę inkasentów i pozwoliło na racjonalne planowanie przychodów w tej branży. Zakład Oczyszczania Miasta to dział, który działalność zastała ograniczona, gdyż z dniem 1 lipca 2013 roku wydzielono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dział gospodarki odpadami również z dniem 1 lipca 2013 roku został przekształcony w spółkę z o. o. Branże oczyszczania miasta i gospodarki odpadami w rozliczeniu ogólnym należy traktować po stronie przychodów i kosztów wspólnie, gdyż takie było założenie przez wiele lat. Rok 2012 i 2013 w dużej części porządkuje i rozdziela te branże niemniej jednak nie można jednoznacznie ocenić wielkości zysku i straty w każdej z tych branż 120

121 oddzielnie. Zakład ma trudności z zrealizowaniem planu, gdyż ceny po stronie kosztów rosną w dużym tempie, a ceny za świadczone usługi pozostają niezmienione. Plan zadań za 2013 rok w zakresie dróg gminnych został wykonany w 99,33 %. W stosunku do roku 2012, gdzie plan wykonano w 59,72 % można uznać za zrealizowany w 100 %. Dostarczanie ciepła za 2013 rok jest wykonane w stosunku do planu w 100,66 %. Różnica między planem o jego wykonaniem wynika z terminu rozliczania - rok sprawozdawczy kończy się 31 grudnia, a okres grzewczy najczęściej 30 kwietnia. Plan zgodnie z założeniem był skorygowany, natomiast rozliczenie okresu grzewczego następuje po jego zakończeniu. Zieleń miejska - brak działalności. Zadania w zakresie pozostałej sprzedaży wyniosły 99,55 %. W tym rozdziale ewidencjonowane są dochody, których nie można zaplanować i 100% przypisać do którejś z branżę, niemniej jednak w 90% są to dochodu ADM, gdyż koszty na uzyskanie tych dochodów są ewidencjonowane w ADM, a 10% dochodu wynika ze zdarzeń jednorazowych (np. wynajem podnośnika itp.). Plan oraz wykonanie kosztów w poszczególnych branżach za 2013 r. Tabela nr 24 Lp. Jednostka branżowa Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. Dynamika Struktura Dostarczanie wody , ,82 100,00% 23,09% 2. Gospodarka ściekowa , ,70 99,93% 38,44% 3. Oczyszczanie miasta , ,66 100,08% 10,88% 4. Gospodarka odpadami , ,18 99,57% 7,07% 5. Drogi publiczne gminne , ,42 99,73% 8,57% 6. Dostarczanie ciepła , ,93 99,32% 2,21% 7. Gospodarka mieszkaniowa , ,00 108,52% 9,58% 8. Zieleń miejska 0,00 0,00 0,00% Pozostała działalność (remonty 9. zlecone, transport) , ,47 88,36% 0,16% Razem , ,18 100,65% 100,00% Tabela poniesionych w 2013 roku kosztów obrazuje, iż wydatki w poszczególnych branżach są realizowane wg niezbędnego minimum potrzeb. Przy realizacji zadań wszystkie branże utrzymały koszty na poziomie 99,99 % - przy zrealizowanych dochodach na poziomie 99,3%. Zwiększone koszty występują w gospodarce mieszkaniowej, gdzie w bardzo wyeksploatowanych budynkach komunalnych, w których mieszczą się głównie lokale socjalne o bardzo niskich czynszach, nie pokrywających kosztów eksploatacji, ich użytkownicy płacą czynsz bardzo nieregularnie lub w ogóle go nie płacą, a następstwem są wyroki sądowe i umorzenia komornicze co w skali roku 2013 wygenerowało pozostałe koszty operacyjne w kwocie ,16 złotych i zawyżyło wykonanie planu o koszty nie ujmowane w planowane na poszczególnych paragrafach. Wysokie koszty występują w dziale oczyszczania miasta i gospodarki odpadami. Analiza planu przychodów i kosztów Tabela nr 25 Sprzedaż Koszty Jednostka branżowa Plan Wykonanie za Plan Wykonanie za Wynik na 2013 r r. na 2013 r r Dyna mika Dostarczanie wody , ,34 100, , ,82 100, ,52 Gospodarka ściekowa , ,34 100, , ,70 99, ,64 Oczyszczanie miasta , ,43 99, , ,66 100, ,77 Gospodarka odpadami , ,42 99, , ,18 99, ,76 Drogi publiczne gminne , ,59 99, , ,42 99, ,83 Dostarczanie ciepła , ,64 100, , ,93 99, ,29 Gospodarka mieszkaniowa , ,12 92, , ,00 108, ,88 Zieleń miejska 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe usługi , ,24 99, , ,47 88, ,77 Razem: , ,12 99, , ,18 100, ,94 Dyna mika 121

122 Wodociągi - wynik dodatni w kwocie ,52 złotych i Oczyszczalnia ścieków - wynik dodatni w kwocie ,64 złotych. Bilansowy wynik dodatni był możliwy do osiągnięcia dzięki umorzeniu dużej części podatku od nieruchomości za 2013 rok. Różnica na tych dwóch działach wyniosła ,00 złotych, co przełożyło się na wynik końcowy. Zakład Oczyszczania Miasta i Gospodarka odpadami to działy, które z dniem 30 czerwca 2013 roku zostały przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Pierwsze półrocze generowało koszty minimalizując dochody. Drogi publiczne gminne za 2013 rok zamykają się wynikiem ujemnym wynoszącym ,83 złotych. Jest to efekt braku możliwości udziału w przetargach z zewnątrz. W tym dziale planowane są również dochody z Akcji Zimowej. Dostarczanie ciepła na koniec 2013 roku wykazuje stratę w kwocie ,29 złotych. W tym dziale zarówno dochody jak i koszty są rozliczane na koniec okresu grzewczego, tj. w m-cu maju. W pozostałych okresach ten wynik jest zniekształcony, ze względu na pobierane comiesięczne zaliczki. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi osiągnęła stratę ,88 złotych w stosunku do roku ubiegłego jest mniejsza o 56,09 %. Pozostało 317 mieszkań komunalnych i socjalnych. Są to w większości mieszkania zadłużone, zamieszkałe przez osoby, które nie mają środków na płacenie czynszu. Zakład w okresach miesięcznych ujmuje koszty w swoich zapisach księgowych naliczane przez zarządów wspólnot mieszkaniowych, w których budynkach znajdują się niewykupione lokale, co dla zakładu generuje stratę. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż lokale dochodowe odeszły z zarządu ZBGKiM zostały sprzedane i ta tendencja nadal się utrzymuje. Zieleń miejska - działalność zamknięta z końcem marca 2012 roku. W pozostałej działalności ujmowane są dochody, które występują jednorazowo, np. zakupy lub usługi (Lato Agatowe, Dożynki itp.). Od lipca br. dochody te należy sumować z dochodami ADM, gdyż koszty generalnie ujmowane są w dziale ADM. Wynik ogółem wszystkich branż jest dodatni. Zysk bilansowy brutto wynosi ,94 zł, natomiast stan środków obrotowych na koniec roku 2013 wykazuje liczbę ujemną i wynosi ,21 złotych. Zatrudnienie za rok 2013 r. Tabela nr 26 Lp. Wyszczególnienie Jedn. Wykonan ie 2012 r. Plan na 2013 r. Wykonanie 2013 r. Dynamika 1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych osoby ,24% 2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych osoby ,67 % Razem ,28% Wydzielenie Spółki ze struktur Zakładu z dniem r. zmieniło założenia do planu i faktyczne wykonanie zatrudnienia w 2013 roku. Osobowy fundusz płac bez funduszu nagród Tabela nr 27 Lp. Wyszczególnienie Jedn Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych Pracownicy na stanowiskach robotniczych Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. Wykonanie 2013 r. Dynamika zł , , ,00 84,8496 % zł , , ,00 106,27 % Razem , , ,00 99,92 % Średnia płaca w zakładzie zł 2.374, , ,00 121,46 % Lp. Wyszczególnienie Jedn. Osobowy fundusz płac z funduszem nagród Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. Tabela nr 28 Wykonanie 2013 r. Dynamika 1. Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych zł , , ,00 86,33% 2. Pracownicy na stanowiskach robotniczych zł , , ,00 105,55 % Razem , , ,00 99,91 % 122

123 Lp. Wyszczególnienie Jedn. Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. Wykonanie 2013 r. Dynamika Średnia płaca w zakładzie zł 2.562, , ,00 121,43 % Fundusz płac w 2013 roku w stosunku do roku 2012 jest mniejszy o złotych. Po korekcie fundusz płac został wykorzystany w 99,91 %. Średnia płaca w porównaniu do 2012 roku znacząco wzrosła. Jest to efekt między innymi wydzielenia spółki i duża ilość godzin nadliczbowych wykazywanych na wodociągach, które są rozłożone na zmniejszoną załogę o 33 osoby. Od roku 2010 Zakład nie dokonał podwyżek ani regulacji płac o wskaźnik inflacji. Udział funduszu płac i pochodnych w wykonaniu usług Tabela nr 29 Lp. Wyszczególnienie Jedn. Wykonanie 2012 r. Plan na 2013 r. Wykonanie 2013 r. 1. Zatrudnienie ogółem osób Wykonanie usług (przerób) netto zł , , ,63 3. Fundusz płac zł , , ,03 4. Wykonanie usług na 1-go pracownika zł , , ,38 5. Udział funduszu płac w przerobie % 40,18 37,52 37,84 6. Składki ZUS zł , , ,83 7. Fundusz pracy zł , , ,64 7. Fundusz socjalny zł , , ,24 8. Udział funduszu płac i pochodnych w przerobie % 50,95 57,29 47,66 Wykonanie udziału funduszu płac w przerobie jest na poziomie 47,66 % do planu funduszu płac wraz z pochodnymi, jest to efekt obniżania wartości przychodów w stosunku do rosnących kosztów. Środki obrotowe Lp. Wyszczególnienie Jedn. Wykonanie na r. Wykonanie na r. Tabela nr 30 Dynamika 1. Środki pieniężne zł , ,92 86,13% 2. Należności zł , ,30 67,91% 3. Pozostałe środki obrotowe zł , ,84 20,13% 4. Zobowiązania zł , ,87 63,37% 5. Stan środków obrotowych zł , ,81 15,09% Stan środków pieniężnych na dzień 31.XII.2013 roku w porównaniu do roku 2012 jest mniejszy o 13,87 %. Natomiast saldo zobowiązań w stosunku do roku 2012 zmniejszono o 36,63 %. Na saldo zobowiązań składają się zobowiązania wobec ZUS ,00 złotych, pracowników ,00 złotych, wspólnot ,00 złotych, wobec Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Skarbowego ,00 złotych, kwota pozostałych zobowiązań za zakupione materiały i usługi wynosi ,87 złotych. Stan środków obrotowych na koniec 2013 roku wynosi ,81 i został zmniejszony w stosunku do roku 2012 o 84,91%. Wnioski Gmina i Miasto Lwówek Śląski zleciła opracowanie Wielowariantowej koncepcji i wdrożenia reorganizacji Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lwówku Śląskim wraz z audytem prawnym Zakładu. W skład opracowań wchodzą analizy niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w tym: analiza stanu organizacyjnoprawnego i stosunków prawnych w ZBGKiM, analiza stanu prawnego majątku Zakładu 123

124 pod kątem zdolności aportowej, analiza rentowności poszczególnych branż w ZBGKiM, wskazanie możliwych form reorganizacji ZBGKiM, w tym: przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę kapitałową w całości, wyłączenie sfery zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z zakładu budżetowego w celu fuzji z innym podmiotem, prywatyzacja części usług świadczonych przez Zakład, analiza skutków prawnych i ekonomicznych poszczególnych form reorganizacji w sferach: prawno-pracowniczych, prawno-podatkowych, prawno-administracyjnych, cywilnoprawnych, analiza celowości utrzymania dotychczasowej integralności wielobranżowej w jednym podmiocie o nowej formie organizacyjno-prawnej (spółka wielobranżowa) bądź celowości podziału przedsiębiorstwa z zadysponowaniem mieniem i zadaniami w różny sposób, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji systemu wodociągowo-komunalnego z systemem innej gminy z rekomendacją optymalnego modelu. Prywatyzacja części usług świadczonych przez Zakład W tym miejscu należy wyjaśnić, iż pojęcie prywatyzacja ma swoje ścisłe znaczenie prawne, determinowane normą art. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Zasady jednego z rodzajów prywatyzacji (prywatyzacji pośredniej) zostały zaprezentowane w przedstawionej analizie. W opracowaniu omówione zostały zasady i skutki tzw. prywatyzacji świadczenia usług, to jest procesu, który w świetle prawa jest nie prywatyzacją a udzieleniem zamówienia publicznego na usługi lub roboty budowlane, które wcześniej Gmina i Miasto Lwówek Śląski realizowało samodzielnie, za pośrednictwem służb Zakładu. W 2014 roku planuje się likwidację Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane Wszystkie gminne jednostki organizacyjne nie posiadają wyodrębnionych rachunków dochodów własnych. Instytucje kultury Przychody i wydatki instytucji kultury przedstawiono w załączniku nr 15. W Gminie Lwówek Śląski funkcjonują następujące instytucje kultury: Lwówecki Ośrodek Kultury oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, które w 2013 roku uzyskały przychody w kwocie ogółem ,73 zł (w roku ubiegłym ,58 zł), w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lwówek Śląski w kwocie ogółem ,00 zł (w tym dotacja z budżetu Powiatu Lwóweckiego ,00 zł). Wydatkowano ogółem ,22 zł (w roku ubiegłym ,70 zł), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono ,21 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi ogółem ,30 zł. Działalność Lwóweckiego Ośrodka Kultury w 2013 r. LOK prowadzi statutową działalność w zakresie rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego w formie zajęć stałych, które odbywają się w klubach i sekcjach zainteresowań: taniec towarzyski; zajęcia plastyczne; taniec nowoczesny; taniec orientalny; zespoły muzyczne; pracownia fotografii cyfrowej; pracownia break dance; warsztaty perkusyjne a także udostępnia pomieszczenia oraz udziela wsparcia organizacyjnego: uczestnikom świetlicy terapeutycznej; uczniom ogniska muzycznego; harcerzom. W LOK w roku 2013 roku działały następujące kluby i sekcje zainteresowań: klub plastyczny od 30 do 40 uczestników (dzieci, młodzież) - zajęcia prowadzone były w pięciu grupach wiekowych; klub muzyczny od 8 do 12 uczestników (młodzież i dorośli); klub tańca towarzyskiego Wega - około 60 uczestników (dzieci, młodzież) 124

125 zajęcia prowadzone w czterech grupach w zależności od stopnia zaawansowania tancerzy; klub Break Dance 8 uczestników (dzieci, młodzież); taniec nowoczesny 30 osób (dzieci i młodzież); taniec orientalny osób (młodzież, dorośli); pracownia fotografii cyfrowej 4 uczestników (dorośli); warsztaty perkusyjne 5 uczestników. Ponadto LOK udzielał pomocy organizacyjnej uczestnikom świetlicy terapeutycznej, uczestnikom nauki gry na instrumentach muzycznych (ognisko muzyczne) oraz harcerzom w zależności od zgłaszanych potrzeb (udostępnianie pomieszczeń, opieka instruktorska, pomoc przy organizacji imprez). Oprócz stałych zajęć, LOK zorganizował lub brał udział w organizacji imprez oraz wydarzeń okolicznościowych - również zleconych. Imprezy i wydarzenia zorganizowane lub współorganizowane przez Lwówecki Ośrodek Kultury w 2013 r. Tabela nr 31 Lp. Tytuł imprezy Miejsce Data Frekwencja Orszak Trzech Króli (budowa 2 scen, nagłośnienie, organizacja) Lwówek Śl. rynek miejski popisy uczniów ogniska muzycznego sala małych form LOK WOŚP - wg odrębnego programu ratusz Koncert jazzowo-bluesowy w wykonaniu zespołu Funky Day Karnawałowy Pokaz Tańca z udziałem Jana Klimenta 6 Ferie w LOK - wg odrębnego programu pracownie LOK sala małych form LOK hala sportowa Recital Eli Dębskiej Ballady Cohena sala małych form LOK Spektakle teatralne: Zdążyć przed Panem Bogiem 9 Promocja LLA na targach mineralogicznych Warszawa Pałac Kultury 10 Promocja LLA na targach mineralogicznych Kraków Hala sportowa 11 Występ muzyczno taneczny uczniów szkół muzycznych i tanecznych z Wilna 250 sala małych form LOK Sala Mieszczańska - ratusz Pokazy i konkurs latawców stadion miejski w Lwówku Śl Kiermasz wielkanocny rynek miejski w Lwówku Śl Ogólnopolski Konkurs Recytatorski eliminacje miejskie Koncert flamenco w wykonaniu zespołu Funky Day Kino w LOK - seanse filmowe: Zambezia 3D, Jack pogromca olbrzymów 3D, Syberiada, Układ zamknięty Daję nam rok, Drogówka 17 Lwówecki Festiwal Talentów - eliminacje Koncert W hołdzie Janis Joplin w wykonaniu Eli Dębskiej Lwówecki Festiwal Talentów półfinały i finały Tourtec targi turystyczne (montaż i obsługa stoiska, montaż sceny) Recital (standardy jazzowe i musicalowe) Karoliny Wojtko z akompaniamentem Dariusza Samerdaka sala małych form LOK sala małych form LOK sala małych form LOK sala gimnastyczna w Gimnazjum im Jana Pawła II Sala Mieszczańska w ratuszu Hala sportowa OSiR Jelenia Góra O sala małych form LOK Koncert przedszkolaków sala małych form LOK Otwarcie wystawy fotografii Ireneusza Paciochy w Chrastavie (Czechy) muzeum w Chrastawie Festiwal piosenki religijnej Sobota gmina Lwówek Śląski Wiosenny pokaz form tanecznych klubów i Hala Sportowa

126 sekcji LOK Konferencja Dwusetna rocznica pobytu Napoleona w Lwówku Śląskim (nagłośnienie, obsługa multimedialna), Spektakl teatralny Zemsta A. Fredry w wykonaniu młodzieży z gimnazjum i terapii zajęciowej scena, oświetlenie, nagłośnienie, oprawa graficzna i multimedialna Spektakl teatralny Zemsta A. Fredry w wykonaniu młodzieży z gimnazjum i terapii zajęciowej - scena, oświetlenie, nagłośnienie, oprawa graficzna i multimedialna Sala Mieszczańska ratusz Sala Mieszczańska - ratusz XVI Lwóweckie Lato Agatowe Parada otwierająca Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu udział Walończyków promocja LLA Parada otwierająca Święto Ceramiki w Bolesławcu udział Walończyków promocja LLA 200 rocznica pobytu Napoleona w Lwówku Śląskim Konferencja profilaktyka zdrowia -fundacja Nasz Szpital Lwówek Śląski - rynek miejski i ulice przyległe, ratusz, LOK Lubomierz Bolesławiec Lwówek Śląski rynek, ratusz, Mojesz, boisko sportowe przy ul. Granicznej ratusz Lwówek Śląski Dożynki Gminne Kotliska Recital muzyczny Rafała Hołogi sala małych form LOK osób 34 Obsługa techniczna imprezy Dary Lasu rynek miejski w Lwówku Śląskim osób 35 Lwówecki Sejmik Mineralogiczny ratusz Lwówek Śląski osób 36 Koncert zespołu muzycznego M7 sala małych form LOK osób 37 nagłośnienie cmentarza Święto Zmarłych 38 Nagłośnienie występu młodzieży z Gimnazjum im. J.P. II Montaż słownomuzyczny z okazji Święta Niepodległości cmentarz komunalny w Lwówku Śląskim kościół WNMP w Lwówku Śląskim osób 39 Promocja LLA Chrastawa (Czechy) Wieczór muzyczny: łowcy Bluesa Włodek Zdzienicki harmonijka Zbigniew Szpilarewicz - gitara, śpiew sala małych form LOK osób 41 Spotkanie z Mikołajem Sala Mieszczańska - ratusz osób 42 Stoisko promocyjne LLA i Gminy Lwówek Śl. Na jarmarku adwentowym w Wilthen Wilthen - Niemcy Koncert kolęd Trio kolędowe Kościół WNMP - Lwówek Śl osób 44 Jasełka Uliczne Międzynarodowy Zjazd Mikołajów rynek miejski Lwówek Śl osób W 2013 r. Lwówecki Ośrodek Kultury zorganizował wystawy plastyczne i fotograficzne we własnej Galerii Klatka oraz w ratuszu. Wystawy Galerii Klatka w 2013 r. Lp. Tytuł wystawy Miejsce Data otwarcia Tabela nr 32 Ilość osób na wernisażu 1 Rysunek Zbigniew Halikowski Galeria Klatka LOK osób 2 Akwarela Jerzy Borowiec Galeria Klatka LOK osób 3 Fotografia Waldemar Wnęk-Siewierski Galeria Klatka LOK osób 4 Malarstwo Władysław Gałczyński Sala Mieszczańska w ratuszu osób 5 Malarstwo Ewa Domańska - Dziemidowicz Galeria Klatka LOK osób 126

127 6 Rysunek i malarstwo - Arkadiusz Elion Masalski Galeria Klatka osób 7 Fotografia fotoreportaż z XVI LLA Łukasz Buturla, Wioleta Czerniawska, Łukasz Moskalow, Izabela Ożogowska, Piotr Ruta ratusz osób 8 Malarstwo - Agata Makutynowicz Turska Galeria Klatka osób 9 Fotografia Ilona Cichoń Galeria Klatka osób 10 Wystawa prac uczestników pracowni plastycznej LOK Galeria Klatka osób W 2013 roku działające w Lwóweckim Ośrodku Kultury studio wideo obsługujące wideo-tekst w telewizji kablowej wyemitowało około 140 stron teletekstu (ogłoszenia i reklamy) a także zapewniało obsługę poligraficzną imprez organizowanych przez LOK i UGiM. W 2013 roku LOK prowadził działalność dochodową (wynajem pomieszczeń, obsługa techniczna imprez, wynajem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, organizacja imprez zleconych, reklama, telegazeta, opłata za place handlowe imprez, sponsoring itp.). Wpływy łączne z działalności dochodowej LOK w 2013 roku wyniosły (w zaokrągleniu do tysiąca) zł, w tym: dochody z LLA zł, dochody z pozostałej działalności LOK zł. Działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2013 r. Sieć biblioteczna W roku 2013 sieć bibliotek publicznych na terenie gminy Lwówek Śląski nie uległa zmianie. Nadal zawieszona jest filia biblioteczna w Płóczkach Górnych z powodu trudności lokalowych oraz 3 punkty biblioteczne podlegające tej filii w Płóczkach Górnych, Płóczkach Dolnych i Nagórzu. Filia biblioteczna w Niwnicach funkcjonująca w pomieszczeniach biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Niwnicach, jest otwarta dla użytkowników od stycznia 2013 r. W omawianym okresie nastąpiła zmiana godzin otwarcia dwóch filii bibliotecznych w Rakowicach Wielkich oraz w Sobocie. Zmiana ta nastąpiła w związku z przystąpieniem w roku 2011 do Programu Rozwoju Bibliotek i podpisaniem Umowy o współpracy pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa a Gminą i Miastem Lwówek Śląskim i Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Lwówku Śląskim. W punkcie 6 4 tej umowy należało zwiększyć do 30 godzin otwarcie pięciu filii wiejskich. Godziny otwarcia pozostałych trzech filii bibliotecznych zostały zwiększone w ubiegłym roku. Obecny kształt sieci bibliotek publicznych na terenie Gminy Lwówek Śląski przedstawia się następująco: biblioteka macierzysta wraz z Oddziałem Dziecięco- Młodzieżowym, 6 filii wiejskich (w tym jedna zawieszona). W strukturze Biblioteki prowadzi działalność także Punkt Informacji Turystycznej oraz Placówka Historyczno- Muzealna. Biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej i sprawuje opiekę merytoryczną nad placówkami w Powiecie Lwóweckim. Czytelnictwo We wszystkich bibliotekach publicznych w 2013 r. stan czytelnictwa przedstawiał się następująco: ilość czytelników ogółem ilość wypożyczeń ogółem odwiedziny ilość informacji W omawianym okresie nastąpił wzrost ilości czytelników, odwiedzin i udzielanych informacji który zawdzięczamy bogatej ofercie kulturalnej oferowanej przez sieć naszych placówek, zwiększeniu godzin otwarcia filii wiejskich oraz wznowieniu działalności filii bibliotecznej nr 8 w Niwnicach. Wyraźnie wzrosło zapotrzebowanie na informacje, których udzielono aż o 376 więcej. W omawianym okresie zaobserwowano spadek wypożyczeń z powodu: zmiany lokalu filii bibliotecznej w Sobocie, remontu lokalu bibliotecznego w Rakowicach Wielkich, inwentaryzacji w Dziale Udostępniania (Ratusz) r., zmiany pracownika i inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Sobocie r. 127

128 W poszczególnych placówkach bibliotecznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski czytelnictwo w okresie r. przedstawiało się następująco: Biblioteka Czytelnicy Odwiedziny Wypożyczenia Informacje PiMBP (Ratusz) Oddział Dz. Mł Chmielno Kotliska Sobota Rakowice Wlk Niwnice Razem: Z analiz liczbowych struktury wiekowej wynika, iż grupa dzieci i młodzieży do lat 19 stanowiła 41,99 % ogółu czytelników, osoby w przedziale wiekowym lata to 9,72 %, osoby w wieku 25 do 44 lat stanowiły 23,29 %, zaś dorośli w wieku powyżej 44 lat to 25,00 % ogółu czytelników. Najliczniejsza grupa czytelników według zajęcia to dzieci, uczniowie i studenci 49,53%, pracownicy umysłowi 15,55%, pracownicy fizyczni i inni zatrudnieni 11,32 %, niezatrudnieni - 23,60 % ogółu czytelników. Powyższe liczby wskazują, ze najbardziej aktywną grupą czytelników w placówkach bibliotecznych na terenie Gminy Lwówek Śląski są dzieci i młodzież. Grupa ta korzysta ze zbiorów bibliotecznych zarówno w celach edukacyjnych, jak i dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych. Oferta usługowa Czytelnicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim mają do dyspozycji warsztaty informacyjne w postaci bazy Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego Aleph, katalogów i kartotek - bibliograficznych, zagadnieniowych i tekstowych. Czytelnicy mają możliwość korzystania z usług kserograficznych w czytelni dla dorosłych oraz we wszystkich filiach bibliotecznych. Użytkownicy biblioteki w 2013 r. mieli możliwość korzystania z siedemnastu stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu: w czytelni dla dorosłych, w Oddziale Dziecięco Młodzieżowym, Punkcie Informacji Turystycznej oraz filiach bibliotecznych na terenie Gminy Lwówek Śląski - w Chmielnie, Kotliskach, Sobocie Rakowicach Wielkich i Niwnicach. W omawianym okresie ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu skorzystało łącznie 4547 użytkowników. Dla porównania w roku ubiegłym zanotowano 3210 osób korzystających Internetu, co oznacza, że liczba użytkowników stanowisk komputerowych wzrosła o 1364 osoby (ok. 43%). W roku 2013 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim kontynuowała program Biblioteki z Internetem TP. Biblioteka otrzymała refundację kosztów dostępu do Internetu w filiach wiejskich za okres 1 sierpnia 2012 r. 31 grudnia 2013 r. na kwotę 5.958,12 zł. W roku 2013 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim wraz z 52 bibliotekami na Dolnym Śląsku kontynuowała zbiorowy zakup licencji do książek elektronicznych w ramach projektu Ibuk Libra. Placówki dolnośląskie zakupiły licencje prawie 2000 e-booków. Każdy czytelnik zapisany do bibliotek uczestniczących w projekcie ma bezpłatny dostęp do książki elektronicznej. Jest to nowa forma dostępu do publikacji książkowych i wyjście naprzeciw nowym technologiom w bibliotece. W roku 2013 z tej formy skorzystało 68 czytelników, którzy otworzyli 154 sesje i pobrali 2046 stron. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna jako jedyna w Powiecie Lwóweckim prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 9 zamówień z bibliotek krajowych. Biblioteka lwówecka wypożycza także książki do innych bibliotek, w ramach tej usługi zrealizowano 13 zamówień książek do bibliotek na terenie całego kraju. Biblioteka wypożycza również zbiory specjalne - tj. zbiory audiowizualne. W roku 2013 wypożyczono 38 jednostek inwentarzowych tej grupy zbiorów. 128

129 Program Rozwoju Bibliotek Biorąc udział w Programie Rozwoju Bibliotek, placówka otrzymała możliwość poszerzania kwalifikacji pracowników, ubiegania się o granty na dofinansowanie działań dla społeczności lokalnej, a także rozszerzenia oferty kulturalnej. W roku 2013 realizowano projekt Bogactwo Ziemi Lwóweckiej. W ramach tego projektu zorganizowano lekcje regionalne poświęcone naszym okolicom, spotkanie z cyklu Ludzie Regionu z Panem Andrzejem Braunem, Konferencję Biblioteka w regionie region w Bibliotece, a także uroczyste otwarcia dwóch wystaw: Oblicza miasta. Zmiany w architekturze Powiatu Lwóweckiego oraz Kotliska na przestrzeni lat. Wszystkie działania cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i przyciągnęły sporą publiczność. Spełniły one główne założenia projektu, tj. poznanie najbliższego środowiska i dostrzeżenie jego specyfiki kulturowej, historycznej i przyrodniczej; pielęgnowanie wartości rodzinnych w połączeniu z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej; rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością regionalną; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. W związku z otrzymanym grantem w kwocie 5000,00 zł zakupiono do naszej placówki sztalugi i antyramy w celu eksponowania wystaw, a także publikacje regionalne do wszystkich placówek bibliotecznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. W ubiegłym roku placówka jako Biblioteka Wiodąca miała także możliwość ubiegania się o dofinansowanie w mikrograncie Podaj dalej, którego celem była organizacja czterech spotkań z bibliotekami partnerskimi. Realizacja projektu zapoczątkowana została w listopadzie 2012 r. warsztatami manualnymi zorganizowanymi przy w współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej Caritas im. Św. Krzysztofa w Lwówku Śląskim. W roku 2013 odbyły się kolejne spotkania : Aktywizacja społeczności lokalnej, spotkanie za pomocą komunikatora SKYPE oraz Inspiracje z Zagrodna. Spotkania te przyczyniły się do integracji środowiska bibliotekarskiego oraz wymiany ciekawych doświadczeń i pomysłów. Dzięki udziałowi w PRB nasza placówka wzięła również udział w ogólnopolskim projekcie Fundacji im. J.A. Komeńskiego Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców, którego celem jest stymulowanie rozwoju najmłodszych dzieci, wsparcie dla rodziców oraz możliwość wymiany doświadczeń pod opieką specjalisty. Utworzona w ramach programu Grupa Zabawowa pozwala rodzicom rozwijać umiejętności organizacyjne oraz społeczne i jednocześnie tworzyć dobre środowisko wspomagające wszechstronny rozwój dziecka. Jest to świetna alternatywa dla dzieci, które nie znalazły miejsca w przedszkolu, a pozwalają przygotować dziecko do uczestnictwa w grupie przedszkolnej. Oddział Dziecięco Młodzieżowy otrzymał zabawki do zajęć, książeczki i materiały plastyczne. Zajęcia Grupy Zabawowych są prowadzone przez Oddział Dziecięco Młodzieżowy oraz filię biblioteczną w Chmielnie. Ciekawą inicjatywą, którą zrealizowano dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek jest spotkanie bazujące na publikacji Czarna książka kolorów. Biblioteki biorące udział w działaniu otrzymały bezpłatnie książkę, w której poruszone zostały problemy osób niewidomych. Treść tego wydawnictwa stanowiła podstawę do przeprowadzenia ciekawych spotkań w 2013 r., podczas których poruszony został wątek kolorów, widzenia oraz niepełnosprawności. Kolejnym działaniem, które mogliśmy zrealizować w ramach Programu Rozwoju Bibliotek był projekt Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera. W bibliotece lwóweckiej zorganizowane zostało spotkanie z młodą profesjonalistką Iwoną Kanafa, podczas którego przedstawiona została rola nowoczesnych technologii w wykonywaniu pracy, a także ukazane zostały zawody przyszłości. Spotkanie przeznaczone było dla młodzieży szkolnej i zorganizowane zostało bez kosztów ze strony biblioteki. W czerwcu 2013 biblioteki publiczne z całej Polski mogły się zgłaszać do akcji Milion przygód z książką, której celem było propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Do finału zakwalifikowało się 100 bibliotek na terenie całego kraju, wśród których znalazła się Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim. Nasza placówka otrzymała pakiet 50 książek z wydawnictwa Media Rodzina i przeprowadziła dwa spotkania zainspirowane treścią otrzymanych publikacji. Zbiory biblioteczne Księgozbiór 129

130 W okresie sprawozdawczym do bibliotek publicznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wpłynęło 1465 voluminów książek na kwotę 34726,62 zł, w tym: zakup z dotacji BN 534 vol. na kwotę ,00 zł, zakup ze środków własnych oraz pozostałych dotacji 509 vol. na kwotę ,74 zł, dary 422 vol. na kwotę 9.199,88 zł. Podobnie jak co roku, w 2013r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim realizowała program Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Naszej placówce została przyznana kwota ,00 zł, za którą zakupiono 534 woluminów książek. Księgozbiór biblioteki uzupełniany jest w miarę posiadanych środków finansowych. Kierunek gromadzenia zbiorów określają potrzeby środowiska i preferencje czytelnicze. Zakupione książki to literatura piękna polska i obca oraz literatura popularnonaukowa (przede wszystkim książki podróżnicze, biografie, pamiętniki, reportaże i dzienniki). Na bieżąco uzupełniane są także zbiory regionalne, które w omawianym okresie zwiększyły się o 81 pozycji. Biblioteka otrzymuje także dary od czytelników, których rejestracja nie podlega ujęciu w księdze inwentarzowej są to przede wszystkim publikacje o mniejszej wartości. W roku 2013 r. otrzymano 710 pozycji, które są udostępniane czytelnikom naszych placówek. Prenumerata czasopism Liczba tytułów prenumerowanych: 31 Liczba tytułów otrzymanych w darze - 28 egz. Biblioteka oferuje również dostęp do bazy prawnej serwisu prawnego NetTAX. Czasopisma są wykorzystywane do prowadzenia informacji indywidualnej i zbiorowej. Biblioteka prowadzi kartotekę tekstową dotyczącą gminy Lwówek Śląski oraz bibliograficzną gminy i powiatu. W oparciu o czasopisma lokalne przygotowywana jest bibliografia regionalna. Opracowywane są również dokumenty życia społecznego. Remonty i doposażenie W ubiegłym roku zlikwidowana została Szkoła Podstawowa w Sobocie, w związku z tym filii bibliotecznej nr 6 w Sobocie przydzielone zostały dwa pomieszczenia w tym budynku. Metraż nowych pomieszczeń: 45,93 m 2. Dokonano remontu i malowanie nowego lokalu bibliotecznego. Poniesiona kwota: 5.500,00 zł W roku 2013 r. ze środków Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski przeprowadzony został remont pomieszczeń filii bibliotecznej w Rakowicach Wielkich. Na skutek prac remontowych lokal filii bibliotecznej zyskał na funkcjonalności i zwiększył swoją powierzchnię do 44 m 2. Biblioteka zyskała Kącik malucha, który powstał dzięki realizacji projektu Inicjatywy Lokalnej. W omawianym okresie zakupiono następujący sprzęt i doposażenie: sprzęt komputerowy na kwotę: 8.774,00 zł - w tym: komputer do Punktu Informacji Turystycznej 2.170,00 zł, komputer z monitorem (stanowisko dla czytelników) 1.505,00 zł, komputer do Działu Udostępniania PiMBP 1.410,00 zł, monitory na stanowiska komputerowe (4 szt.) 1510,00 zł, drukarki do Działu Udostępniania PiMBP, Oddziału Dziecięco Młodzieżowego oraz filii bibliotecznej w Kotliskach 2.179,00 zł, sprzęt do wystaw z projektu na kwotę 3,040,00 zł, w tym: antyramy z powłoką antyrefleksyjną (10 szt.) 370,00 zł (z projektu Aktywna Biblioteka), sztalugi trójnożne (15 szt.) 2.670,00 zł (z projektu Aktywna Biblioteka), pozostały sprzęt: chodniki do Działu Udostępniania i filii bibliotecznej w Sobocie 721,57 zł, biurka dla czytelników korzystających z komputerów do filii bibliotecznej w Rakowicach Wielkich (2 szt.) 170,38 zł, krzesła ISO do Rakowic Wielkich (10 szt.) 640,00 zł, potykacze do filii bibliotecznej w Sobocie oraz Punktu Informacji Turystycznej 637,14 zł, gilotyna do papieru (Dział Udostępniania PiMBP) 232,47 zł, warnik do wody (Dział Udostępniania PiMBP) 367,77 zł. Zatrudnienie W bibliotekach publicznych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski według stanu na dzień r. zatrudnionych było 17 pracowników oraz 1 pracownik na zastępstwo (od r.) 15,25 etatów. Jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim w terminie r r. W ciągu roku wystąpiły zmiany kadrowe. Pracownik filii bibliotecznej nr 6 w Sobocie zrezygnował z pracy. Umowa o pracę została rozwiązana z dniem r. Od dnia r. w filii tej została 130

131 zatrudniona nowy pracownik w wymiarze 0,75 etatu. Od lipca 2013 r. osoba ta zatrudniona jest również w Oddziale Dziecięco Młodzieżowym w wymiarze 0,25 etatu. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim prowadziła w roku 2013 dwa staże dla osób bezrobotnych: w terminie r r. - jedna osoba na stanowisku bibliotekarz, w terminie r r. - jedna osoba na stanowisku pracownik informacji turystycznej. Jedna z tych osób została zatrudniona od dnia r. na zastępstwo z powodu urlopu macierzyńskiego pracownika Placówki Historyczno Muzealnej. W bieżącym roku zorganizowano pracę społecznie użyteczną dla jednej osoby w okresie r r. Działalność kulturalna i edukacyjna Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim była organizatorem zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej prowadzone były lekcje biblioteczne, wycieczki, zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży. W roku 2013 realizowano zadanie z zakresu PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: Ferie zimowe 2013 oraz Bibliolato Na realizację tych zadań Biblioteka otrzymała środki finansowe w wysokości 2500,00 zł. Kwotę tę wydatkowano na materiały biurowe i plastyczne na zajęcia podczas ferii i wakacji, książki dla dzieci i młodzieży, nagrody za udział w konkursach itp. W roku 2013 r. przy bibliotece prężnie działały Dyskusyjne Kluby Książki oraz Literackie Czwartki w Ratuszu. W ramach DKK zorganizowane zostały spotkania autorskie: z Romanem Pankiewiczem i Wiolettą Piasecką, których koszty poniósł Instytut Książki. W omawianym okresie sprawozdawczym zorganizowane zostało również spotkanie dla dzieci i młodzieży z Agnieszką Tyszką w ramach akcji Z książką na walizkach Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami. W roku 2013 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim za swoją działalność została wyróżniona w konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa. Wyróżnienie podniosło prestiż naszej biblioteki zarówno wśród bibliotek na terenie kraju, jak i w środowisku lokalnym. W nagrodę otrzymano książki, które wzbogaciły księgozbiory naszych placówek. Biblioteki publiczne funkcjonujące na terenie Gminy Lwówek Śląski prowadzą: stałe formy organizacyjne: inscenizacje, przedst. teatralne (il. członków- 30, spotkań - 25, przedstawień- 6), teatrzyk lalek (il. członków 7, spotkań 4, przedstawień 1), koła zainteresowań: plastyczne (il. członków 113, spotkań 590, regionalne (il. członków 11, spotkań 4), teatralne (il. członków 29, spotkań 30), klub (il. członków - 10, spotkań 9), zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej (uczestników 902, spotkań 38), spotkania autorskie lub z interesującymi ludźmi (12), wieczory literackie: bajek (spotkań 24, uczestników 334), poezji (spotkań 11, uczestników 264), słowno-muzyczne (spotkań 3, uczestników 142), rozmowy o książkach (spotkań 16, uczestników 316), konkursy plastyczne (ilość 27, uczestników 263), konkursy czytelnicze (ilość 25, uczestników 262). Ważniejsze imprezy biblioteczne e 2013 roku: Jasełka (filie: Kotliska, Rakowice Wlk.), Spotkania Grupy Zabawowej dla Dzieci i Rodziców (Oddział dziecięco Młodzieżowy, filia w Chmielnie), Ferie zimowe i wakacje w bibliotekach (filie biblioteczne + Oddział Dziecięco - Młodzieżowy), Bale Maskowe (filie: Kotliska, Rakowice Wlk.), Literackie Czwartki w Ratuszu (5 spotkań w PiMBP), Zajęcia regionalne realizacja projektu Bogactwo Ziemi Lwóweckiej (Oddział dziecięco Młodzieżowy, Placówka Historyczno Muzealna), Dzień Kobiet spotkanie z Czytelnikami (filia Chmielno), Czarna książka kolorów spotkania poruszając problemy osób niewidomych (3 spotkania w Oddziale Dziecięco Młodzieżowym), Podaj Dalej spotkania o charakterze szkoleniowym (4 spotkania w PiMBP), Seniorzy w grze (filia w Kotliskach), Spotkanie z Iwoną Kanafa - projekt Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera (Oddział Dziecięco Młodzieżowy), 131

132 Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki (4 spotkania dla dorosłych, 4 spotkania dla dzieci i młodzieży w PiMBP, Oddziale Dziecięco Młodzieżowym), Spotkanie grupy Partnerstwa Lokalnego (3 spotkania w PiMBP), Dzień Polskiej Niezapominajki (filie: Kotliska, Rakowice Wlk.), Wystawa Kotliska na przestrzeni lat realizacja projektu Bogactwo Ziemi Lwóweckiej (filia Kotliska), Spotkanie z Panem Andrzejem Braunem cykl Ludzie Regionu realizacja projektu Bogactwo Ziemi Lwóweckiej (PiMBP), Wystawa malarstwa Władysława Gałczyńskiego (PiMBP wraz z LOK), Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników (filie: Kotliska, Rakowice Wlk.), Spotkanie z pisarzem Romanem Pankiewiczem (PiMBP), Tydzień Bibliotek (Oddział Dziecięco Młodzieżowy, filia Niwnice), Konferencja Biblioteka w Regionie region w Bibliotece (PiMBP), Wystawa Oblicza Miasta. Zmiany w architekturze Powiatu Lwóweckiego realizacja projektu Bogactwo Ziemi Lwóweckiej (PiMBP z Archiwum Państwowym w Jeleniej Górze), Spotkanie z pisarką Wiolettą Piasecką (Oddział Dziecięco Młodzieżowy), Spotkanie z pisarką Agnieszką Tyszka (Oddział Dziecięco Młodzieżowy), Konkurs plastyczny Krajobrazy naszego regionu (Oddział Dziecięco Młodzieżowy), Festyn rodzinny z okazji Dnia dziecka (filia Kotliska), Narodowe Czytanie dzieł Aleksandra Fredry (PiMBP, filia Sobota), Andrzejki w bibliotece (Oddział Dziecięco Młodzieżowy, filie: Chmielno, Kotliska, Rakowice Wlk.), Spotkania w ramach obchodów Roku Juliana Tuwima (PiMBP, Oddział Dziecięco Młodzieżowy, Filia Rakowice Wlk.), Światowy Dzień Pluszowego Misia (Oddział Dziecięco Młodzieżowy + filie). Realizacja zadań powiatowych: Przygotowanie sprawozdań z działalności bibliotek publicznych Powiatu Lwóweckiego za rok 2012 (m.in. GUS, analiz opisowych do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu); Tworzenie bibliografii regionalnej i prowadzenie kartoteki tekstowej obejmującej teren powiatu; Udział instruktora w pracach podczas inwentaryzacji księgozbioru PiMBP ( r.); Udział dyrektora i pracowników biblioteki w spotkaniu z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Mirsku; Udział w projektach Programu Rozwoju Bibliotek: a) Projekt Podaj Dalej - warsztaty Aktywizacja społeczności lokalnej dla bibliotekarzy, prowadzone przez trenera Agnieszkę Adamowicz, spotkanie z użyciem komunikatora Skype z bibliotekami partnerskimi, Inspiracje z Zagrodna spotkanie bibliotek gminnych Powiatu Lwóweckiego z przedstawicielami bibliotek ze Złotoryi, Świerzawy i Zagrodna, b) Projekt Aktywna Biblioteka w ramach którego prowadzono projekt Bogactwo Ziemi Lwóweckiej - zajęcia dla dzieci i młodzieży, spotkanie z cyklu Ludzie Regionu, wystawa Oblicza miasta. Zmiany w architekturze Powiatu Lwóweckiego zorganizowana przy współpracy z Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, wystawa Kotliska na przestrzeni lat., Realizacja projektu Ibuki w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym. Organizacja spotkań o charakterze powiatowym: konferencja Biblioteka w regionie region w Bibliotece, wystawa malarstwa Władysława Gałczyńskiego we współpracy z Lwóweckim Ośrodkiem Kultury, montaż słowno-muzyczny Pasje i namiętności Juliana Tuwima, spotkanie autorskie z pisarką Agnieszka Tyszka. Szkolenia: Sprawozdawczość GUS za rok 2012 ; Prawidłowość działania instytucji kultury ; Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz wynagradzanie w instytucjach kultury według stanu na dzień ; Praktyczne stosowanie ustawy o ochronie danych osobowych ; Czas pracy w instytucjach kultury ; Forum bibliotekarzy ; Spotkanie o charakterze szkoleniowym zorganizowane w Bibliotece 132

133 lwóweckiej, skierowane do kadry kierowniczej powiatu, dotyczące zmian w przepisach prawnych. Udzielanie pomocy merytorycznej z zakresu: sprawozdawczości, regulaminu wynagradzania, zmiany w statystyce. Działalność Działu Centrum Promocji, Informacji Turystycznej i Regionalnej Placówka Historyczno-Muzealna W okresie sprawozdawczym odwiedziło Placówkę turystów, w tym Polaków i 2521 cudzoziemców, w tym 4648 dzieci i młodzieży. W grupach zorganizowanych były 73 wycieczki łącznie 1973 osoby, indywidualnie osoby. W środy, gdy wstęp jest wolny, było ogółem 1551 osób, w tym 60 wycieczek 1074 osoby i indywidualnie 477 osób. W okresie sprawozdawczym zbiory muzealiów zwiększone zostały o 23 eksponaty na kwotę 2012,96 zł (zakupiono 19 eksponatów na kwotę 1297,96 zł oraz otrzymano w darze 4 eksponaty o wartości 715,00 zł). Wpłynęły m.in. : pocztówki archiwalne, Mapa z XVIII wieku przedstawiająca okolice Lwówka Śląskiego, Złotoryi, Legnicy, Polkowic i Ścinawy, publikacja Heimatbuch Kreis Löwenberg in Schlesien i in. W roku 2013 Placówka Historyczno Muzealna zorganizowała wystawy: wystawę prac Andrzeja Brauna mieszkańca Lwówka Śląskiego, malarza, fotografa, autora ekslibrisów (w dniach r.), wystawa Oblicza Miasta - Zmiany w architekturze Powiatu Lwóweckiego powstała w ramach projektu Bogactwo Ziemi Lwóweckiej udostępniania w Sali Ławy w terminie r. elementem wystawy jest film prezentujący wybrane widoki i zabytki naszego miasta przed wojną i obecnie. Wystawa zorganizowana z partnerem Archiwum Państwowym we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze; wystawy konkursowe XV Lwóweckiego Lata Agatowego udostępniane w Sali Agatowej od do (Sejmiku Mineralogicznego), część wystaw udostępniana będzie do lipca 2014 r.; wystawa Napoleon we Lwówku Śląskim - udostępniana w Placówce Historyczno Muzealnej do dnia r. zorganizowana z okazji 200 rocznicy pobytu Napoleona w Lwówku Śląskim; wystawa fotografii Jany Zahurancovej udostępniana w dniach r. w ramach współpracy partnerskiej miasta Lwówka Śląskiego z czeskim miastem Chrastava. Punkt Informacji Turystycznej W okresie sprawozdawczym udzielono informacji 4182 osobom (w tym cudzoziemcom), w tym 3739 osób odwiedziło punkt osobiście, 82 osoby skorzystały z usług IT przez telefon, 361 osób uzyskało informacje drogą elektroniczną. W trakcie minionego okresu zauważono zwiększony ruch turystyczny, o czym świadczy liczba udzielonych informacji. Turyści odwiedzający Punkt Informacji Turystycznej najczęściej pytali o atrakcje turystyczne regionu, wyrażali chęć zakupu pamiątek oraz publikacji a także poszukiwali darmowych materiałów promocyjnych. Dużą popularnością cieszyło się stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, z którego skorzystało 320 osób. W październiku 2013 wystrój Punktu Informacji Turystycznej został zmieniony. Punkt został mianowany Izbą Walońską, zdobią go banery przedstawiające postacie Walończyków, a w ścianę wmurowana została tablica poświęcona założycielowi Bractwa Walońskiego ze Szklarskiej Poręby. Wpływy w roku 2013 r ,85 zł - m.in. ze sprzedaży publikacji i pamiątek, biletów wstępu do Placówki, opłat za ksero, za zagubione książki i za przetrzymywanie książek. Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Oczyszczania Miasta w Lwówku Śląskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej dniu r. w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 1028/2013 w Kancelarii Notarialnej Ryszarda Danela w Lwówku Śląskim. Siedziba działalności a zarazem miejsce prowadzenia działalności zlokalizowane są pod adresem: Lwówek Śląski Aleja Wojska Polskiego

134 Jednostka w dniu r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Posiada nr statystyczny Regon , rodzaj przeważającej działalności: PKD zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, jest podatnikiem podatku od towarów usług VAT posiada numer nadany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim nr NIP Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieokreślony. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od r. do r. Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z póź. zm Kapitał zakładowy Spółki zarejestrowany w KRS, wynosi - sześćdziesiąt tysięcy złotych i dzieli się na 600 udziałów po 100,00 zł każdy. Lista wspólników zgodna z aktem notarialnym na dzień r. Udziałowiec: Gmina i Miast Lwówek Śląski udziałów o wartości nominalnej zł. Za 2013 roku spółka poniosła stratę w wysokości ,69 zł, która zostanie pokryta z przyszłych dochodów. Jednostka w 2013 r. nie tworzyła rezerw. W pozycji pozostałe rezerwy krótkoterminowe jednostka wykazała podatek VAT należny w przyszłych okresach. W spółce występują wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe w kwocie ,10 zł, w tym: wobec jednostek powiązanych ,00 zł, wobec pozostałych jednostek ,72 zł, fundusze specjalne ,38 zł. W jednostce nie występują zobowiązania długoterminowe. Stan czynnych rozliczeń między okresowych łącznie ,71 zł, w tym: podatek VAT naliczony do odliczenia w przyszłych okresach, 6.478,71 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (4,5 miesiąca) 4.500,00 zł. Przychody ze sprzedaży w kwocie: ,15 zł, netto, z czego na: sprzedaż produktów wysypisko: ,91 zł, sprzedaż przychodów płynnych: ,23 zł, sprzedaż - wywóz nieczystości: ,34 zł, sprzedaż towarów głównie worki ,67 zł. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto: Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto a podstawą opodatkowania Przychody bilansowe przed korektą ogółem ,48 Koszty bilansowe przed korektą ,17 Strata brutto ,69 Różnice po stronie przychodów - Różnice po stronie kosztów (-) ,00 PFRON 9.020,00 ZUS niezapłacony za XII/ ,81 ZUS niezapłacony od ,42 Nie wypłacona ,77 Przychody po korekcie ,48 Koszty po korekcie ,17 Podstawa opodatkowania ,69 Wynik bilansowy zamknął się stratą brutto w kwocie ,69 zł. Suma bilansowa równa się kwocie po stronie aktywów i pasywów ,71 zł. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i rachunek przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią. Przeciętne zatrudnienie w roku 2013 wyniosło 34 osoby oraz osoby na umowę cywilno-prawną 3 i 1 osoba na umowę o dzieło. Pracownicy:34 osoby w tym: - pracownicy administracyjni - 5 osób, pracownicy produkcyjni - 29 osób. Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych: wynagrodzenie Zarządu ,00 zł, 134

135 wynagrodzenie Rady Nadzorczej ,00 zł. Badanie bilansu jest nie obowiązkowe. Decyzję o badaniu podjęła Rada Nadzorcza oraz dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania AUDIT TAX CONSULTING Spółka z o.o. w Krakowie. Kwota wynagrodzenia za badanie bilansu zł brutto. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2013 oku Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa 1. Kolorowy świat minerałów miedzi w Lwówku Śląskim Gmina i Miasto Lwówek Śląski chcąc zaprezentować walory estetyczne i wartość kolekcjonerską minerałów miedzi, ich bogactwo, specyfikę oraz niezwykłą różnorodność zorganizowała w siedzibie lwóweckiego ratusza wystawę pn. Kolorowy świat minerałów miedzi, którą można było obejrzeć w dniach r. w pomieszczeniach lwóweckiego ratusza. Zwiedzający mieli możliwość obejrzenia około 500 okazów prezentujących bogactwo, specyfikę oraz niezwykłą różnorodność mineralizacji miedziowej występującej w najsłynniejszych złożach świata ze szczególnym naciskiem na region dolnośląski wyeksponowanych w profesjonalnych gablotach, opisanych zgodnie z nomenklaturą naukową. Odwiedzający mieli również możliwość obejrzenia unikatowych okazów różnych odmian, kolorów miedzi m.in. chalkozyn, bornit, azuryt, piryt, markasyt, galena, chalkopiryt, malachit. W ramach wystawy zorganizowano dwa wykłady, związane z tematem wystawy, które prowadzone były przez uznanych w środowiskach kolekcjonerskich i naukowych autorów w dziedzinie geologii i mineralogii. Wykłady trwały 2 dni, dotyczyły tematu wystawy czyli mineralizacji miedzi oraz występowania minerałów zawierających w swoim składzie związki miedzi. Wystawa wzbogacona była także o pokaz slajdów prezentujący fotografie minerałów miedzi. W ramach projektu zostało zorganizowane spotkanie kolekcjonerów i osób interesujących się minerałami w Chrastavie. Podczas spotkanie można było obejrzeć prezentację slajdów (prezentującą fotografie minerałów miedzi). Celem wystawy pn. Kolorowy świat minerałów miedzi było rozpowszechnienie i zaprezentowanie bogactwa, specyfiki i różnorodności mineralizacji miedziowej na obszarze pogranicza polsko czeskiego. Wystawa miała charakter dydaktyczno - naukowy. Grupę docelową stanowią przedstawiciele miast partnerskich, eksperci, pasjonaci interesujący się mineralogią, oraz turyści z kraju i z zagranicy odwiedzający Lwówek Śląski w czasie trwania wystawy. Wartość zadania ,00 euro, kwota dofinansowania z EFRR ,25 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 1 587,16 euro. 2. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Lwówku Śląskim Realizacją projektu tj. zorganizowanie Turnieju Piłki Ręcznej w Lwówku Śląskim zainicjonowano nową platformę współpracy miast partnerskich w dziedzinie sportu i rekreacji. Zarówno miasta Lwówek Śląski jak i Chrastava stawiają duży nacisk na rozwój aktywności sportowej swoich mieszkańców. W celu podtrzymania dobrych praktyk w tym zakresie jak i wymiany doświadczeń odbył się w dniu 26 października 2013 r. Turniej Piłki Ręcznej w hali sportowej w Lwówku Śląskim. W celu integracji miast partnerskich Lwówka Śląskiego w turnieju wzięły udział drużyny dziewcząt i chłopców z Lwówka Śląskiego, Chrastavy oraz Lwówka z Wielkopolski. Każda drużyna liczyła po 14 zawodników (łącznie w turnieju udział wzięło 6 drużyn po 14 zawodników każda). 135

136 W ramach projektu zakupiono koszulki dla drużyny z Lwówka Śląskiego, puchary dla wszystkich drużyn uczestniczących w turnieju, statuetki dla najlepszego strzelca, zawodnika oraz bramkarza. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali medale, znaczki na agrafce (button) oraz czapeczki z herbem Lwówka Śląskiego. W imprezie wzięły udział delegacje z miast partnerskich. W celu integracji zawodników, trenerów, opiekunów, turniej zakończył wspólny poczęstunek. Projekt przyczynił się do wypromowania zdrowego stylu życia, rywalizacji w duchu fair - play, zwiększenia liczby turystów oraz pełniejszego wykorzystania istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej. Celem projektu było rozwijanie i wspomaganie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy, z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków społecznych, kulturowych i gospodarczych. Realizacja projektu przyczyniła się do upowszechnienia kultury sportowej, propagowania gry w piłkę ręczną wśród młodzieży oraz zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz pełniejszego wykorzystania istniejącej bazy sportowo - rekreacyjnej. Ponadto projekt wpłynął na przełamanie bariery językowej nie tylko pomiędzy zawodnikami, ale także trenerami, opiekunami, co w przyszłości ułatwi kontakty pomiędzy mieszkańcami pogranicza polsko- czeskiego. Wartość zadania 4.793,50 euro, kwota dofinansowania z EFRR 4.074,00 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 479,35 euro. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa 3. Międzynarodowy Zjazd Mikołajów W dniu r. w Lwówku Śląskim na terenie lwóweckiego rynku miejskiego odbyła się impreza pn. Międzynarodowy Zjazd Mikołajów, w której wzięli udział Mikołaje z Polski, Niemiec i Czech. W ramach projektu odbyło się spotkanie Mikołajów z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, na którym były omawiane regionalne tradycje związane z obdarowywaniem dzieci prezentami. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy przebrani za Mikołajów przeszli na rynek miejski, gdzie wszystkim rozdawali słodkie upominki tzn. czekoladki i cukierki. W ramach projektu zorganizowano orszak witający Betlejemskie Światełko Pokoju składający się z Mikołajów z Polski, Niemiec i Czech, harcerzy, przedstawicieli miast partnerskich oraz innych uczestników. Mikołajowy i świąteczny charakter imprezy uświetniły występy zespołów muzycznych z Polski, Niemiec oraz chóru z Velkiego Senova. Imprezę ubarwił kiermasz bożonarodzeniowy, gdzie na przygotowanych stoiskach sołectwa gminy, stowarzyszenia gminy prezentowały regionalne wyroby świąteczne, takie jak: ozdoby choinkowe, świąteczne stroiki, ciasta, miód, domowe nalewki. W Kiermaszu również wzięli udział przedstawiciele miasta partnerskiego Wilthen, których stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. W trakcie trwania imprezy odbyło się uroczyste spotkanie na rynku miejskim w Lwówku Śląskim z Mikołajami, mieszkańcami i turystami, które zostało zwieńczone wspólnym kolędowaniem oraz symboliczną wieczerzą wigilijną, na której można było spróbować pierogi z kapustą i grzybami oraz barszcz czerwony. Wieczerza wigilijna, wspólne kolędowanie, zintegrowało wszystkie osoby zebrane na rynku miejskim w Lwówku Śląskim. Wartość zadania ,00 euro, kwota dofinansowania z EFRR 8.731,20 euro, dofinansowanie z budżetu państwa 513,60 euro. 136

137 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 PROW , działanie Odnowa i rozwój wsi 1. Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzicach Małych Realizacja projektu obejmowała budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: chodniki, oświetlenie, miejsca parkingowe. Wartość inwestycji ,00 zł. dofinansowanie PROW ,00 zł. Renowacja kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim" Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata Renowacja kamienicy przy ulicy Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim Realizacja projektu obejmuje renowacje kamienicy przy ul. Szkolnej 4 w Lwówku Śląskim. Wartość prac wynosi 2,2 mln. zł, dofinansowanie RPO 680 tys. zł. Po przebudowie Gmina uzyska 7 mieszkań jednopokojowych oraz 11 dwupokojowych. W 2013 r. wykonano roboty rozbiórkowe, rozpoczęto roboty związane z wykonaniem nowych stropów. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji osi 4 PROW , działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 3. Utworzenie izerskiego centrum kultury w miejscowości Włodzice Wielkie Wykonano remont świetlicy we Włodzicach Wielkich w zakresie: sceny z zapleczem o powierzchni 35m2, pomieszczenia gospodarczego 14,5 m2, szatni 14.5m2, wymiany instalacji elektrycznej oraz wykonano instalację nagrzewania nagrzewnice gazowe na gaz propan-butan 2 szt. Całkowita wartość inwestycji ,90 zł 137

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo