ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 30 marca 2018 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL. z dnia 30 marca 2018 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA KLESZCZEL z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, określające: 1) wykonanie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1; 2) wykonanie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2; 3) wykonanie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4) wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4; 5) wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury, określonych w załączniku Nr 5; 6) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr Przedstawiam informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 oraz informację, o której mowa w 2 przekazać: 1) Radzie Miejskiej w Kleszczelach; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz mgr inż. Aleksander Sielicki Id: AF3E9409-BB4F-43A7-878A-ED1B4B6B5CAF. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 223/2018 Burmistrza Kleszczel z dnia 30 marca 2018r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZA 2017 R. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Stopień (%) realizacji Zaległości na dzień r bieżące Nadpłaty na dzień r. 750 Administracja publiczna , ,98 94,85% 0,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,98 94,85% 0,00 0, , ,98 94,85% 0,00 0, , ,98 94,85% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Stopień (%) realizacji Zaległości na dzień r bieżące Nadpłaty na dzień r. 020 Leśnictwo 2 000, ,00 135,20% 0,00 0, Pozostała działalność 2 000, ,00 135,20% 0,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, ,00 135,20% 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,04 103,54% 8 779,04 82, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 1,24 0,00% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 1,24 0,00% 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,80 103,54% 8 779,04 82, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , ,93 100,00% 0,00 0, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 600, ,53 90,83% 0,02 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 106,96% 4 552,94 82, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 166,34 0,00% 1 487,54 0, Wpływy z z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 330, ,00 100,00% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 837, ,00 100,00% 2 738,54 0, Administracja publiczna 1 500, ,70 77,51% 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500, ,70 77,51% 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, ,74 75,45% 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 0,03 0,00% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 30,93 0,00% 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 084, ,50 99,99% 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 8 084, ,50 99,99% 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,50 99,99% 0,00 0, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 500, ,00 100,00% 0,00 0, , ,92 95,64% , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 200,00 0,00 0,00% 1 440,00 0, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacanego w formie karty podatkowej 200,00 0,00 0,00% 1 440,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,60 88,09% ,97 702,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 85,38% ,97 386, Wpływy z podatku rolnego , ,00 106,57% 0,00 299, Wpływy z podatku leśnego , ,00 103,90% 0,00 17, Wpływy z podatku od środków transportowych 1 532,00 0,00 0,00% 2 298,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 500,00 0,00% 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 116,60 3,89% 0,00 0,00 Id: AF3E9409-BB4F-43A7-878A-ED1B4B6B5CAF. Podpisany Strona 1

3 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,06 89,75% , , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,35 84,23% , , Wpływy z podatku rolnego , ,07 99,64% , , Wpływy z podatku leśnego , ,88 101,05% 2 245,11 232, Wpływy z podatku od środków transportowych 4 980, ,00 77,39% 0,00 0, Wpływy z podatku od spadków i darowizn 9 000, ,95 88,71% 0,00 0, Wpływy z opłaty targowej 6 000, ,00 75,75% 0,00 0, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 97,89% 2,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000, ,81 84,87% 0,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,84 133,57% 0, , Wpływy z opłaty skarbowej 8 600, ,00 159,73% 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 171,04% 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,45 118,12% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,19 104,64% 0,00 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 6,00 0,00% 0,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,42 102,19% 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 102,23% 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 200,00-158,58-79,29% 0,00 0, Różne rozliczenia , ,37 100,00% 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,37 100,00% 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,37 100,00% 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,05 98,86% 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,40 95,47% 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 31,44 0,00% 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,96 95,30% 0,00 0, Przedszkola , ,49 100,03% 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 5,17 0,00% 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 10,32 0,00% 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 0,16 0,00% 0,00 0, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,16 0,00% 0,00 0, Pomoc społeczna , ,76 93,36% 0,00 0, Domy pomocy społecznej 4 957, ,72 172,90% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 4 957, ,72 172,90% 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 9 000, ,30 87,84% 0,00 0, , ,30 87,84% 0,00 0, , ,37 79,39% 0,00 0, , ,37 79,39% 0,00 0, Zasiłki stałe , ,85 98,52% 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,87 98,52% 0,00 0,00 200,00 199,98 99,99% 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,92 99,52% 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 67,38 0,00% 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,54 99,44% 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 90,41% 0,00 0,00 Id: AF3E9409-BB4F-43A7-878A-ED1B4B6B5CAF. Podpisany Strona 2

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 90,41% 0,00 0, Pozostała działalność 1 507, ,60 99,97% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 507, ,60 99,97% 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,90 82,04% 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , ,90 82,04% 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,90 82,04% 0,00 0, Rodzina 3 730, ,20 240,62% ,75 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0900 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 730, ,20 240,62% ,75 0,00 81,00 80,81 99,77% 0,00 0, , ,39 278,60% ,75 0,00 712,00 712,00 100,00% 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,83 111,68% , , Gospodarka odpadami , ,51 111,95% , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,32 112,65% , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 438,66 0,00% 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,53 100,00% 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 000, ,90 97,92% 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 4 000, ,90 97,92% 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 77,42 0,00% 0,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 77,42 0,00% 0,00 0, Kultura fizyczna 0, ,69 0,00% 0,00 0, Pozostała działalność 0, ,69 0,00% 0,00 0, Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 26,00 0,00% 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0, ,69 0,00% 0,00 0,00 bieżące razem: , ,96 98,31% , ,59 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 99,99% 0,00 0,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,69 29,54% 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,69 29,54% 0, ,83 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości 0, ,90 0,00% 0,00 563, , ,79 27,81% 0, , Wpłaty zze sprzedaży składników majątkowych 0, ,00 0,00% 0,00 0, Różne rozliczenia 2 759, ,88 100,00% 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 2 759, ,88 100,00% 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 2 759, ,88 100,00% 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,40 85,78% 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,40 85,78% 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,40 85,78% 0,00 0, , ,97 33,32% 0, ,83 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Stopień (%) realizacji Zaległości na dzień r bieżące Nadpłaty na dzień r. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,15 100,00% 0,00 0, Pozostała działalność , ,15 100,00% 0,00 0,00 Id: AF3E9409-BB4F-43A7-878A-ED1B4B6B5CAF. Podpisany Strona 3

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,15 100,00% 0,00 0, Administracja publiczna , ,00 100,00% 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2010 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 100,00% 0,00 0, , ,02 99,97% 0,00 0,00 593,00 592,02 99,83% 0,00 0,00 593,00 592,02 99,83% 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0, , ,00 100,00% 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,09 96,33% 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,12 97,43% 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,12 97,43% 0,00 0, Gimnazja 4 699, ,97 93,13% 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 699, ,97 93,13% 0,00 0, Pomoc społeczna , ,71 88,02% 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,71 88,02% 0,00 0, , ,71 88,02% 0,00 0, Rodzina , ,65 98,65% 0,00 0, Świadczenie wychowawcze , ,44 99,74% 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,44 99,74% 0,00 0, , ,96 97,05% 0,00 0, , ,96 97,05% 0,00 0, Karta Dużej Rodziny 106,25 106,25 100,00% 0,00 0, Wszystkie zadania - podsumowanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 106,25 106,25 100,00% 0,00 0, , ,62 98,73% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 Stopień (%) realizacji Zaległości na dzień r. Nadpłaty na dzień r DOCHODY OGÓŁEM na wszystkie zadania, z tego: , ,53 95,29% , ,42 1 Dochody na zad. na podstawie porozumień z JST , ,98 94,85% 0,00 0,00 2 Dochody na zad. własne , ,93 94,11% , ,42 3 Dochody na zad. zecone , ,62 98,73% 0,00 0,00 PODSUMOWANIE realizacji wszystkich dochodów wg działow , ,53 95,29% , ,42 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 99,99% 0,00 0,00 Id: AF3E9409-BB4F-43A7-878A-ED1B4B6B5CAF. Podpisany Strona 4

6 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 223/2018 Burmistrza Kleszczel z dnia 223 marca 2018r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, Transport i łączność , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,98 94,85% , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Stopień (%) realizacji SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZA 2017 R. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,98 94,85% , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97,01% 9 740,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 196,00 196,30 100,15% 196,30 196,30 196,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 26,00 25,68 98,77% 25,68 25,68 25,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 148, ,00 100,00% 1 148, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 902, ,00 79,71% 1 516, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na podstawie porozumień z JST razem: , ,98 99,84% , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj zadania: Własne Z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: Stopień programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie (%) wydatki finansowane z finansowane z akcji i udziałów Wydatki wydatki dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu Wydatki inwestycje i realizacji wynagrodzenia i związane z udziałem udziałem oraz wniesienie bieżące jednostek zadania rzecz osób poręczeń i obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich środków, o środków, o wkładów do budżetowych, bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne naliczane statutowych których mowa których mowa spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, handlowego Rolnictwo i łowiectwo , ,55 63,87% , , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,50 44,93% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0, Izby rolnicze 5 000, ,10 83,76% 4 188, ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000, ,10 83,76% 4 188, ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,95 81,60% , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Id: AF3E9409-BB4F-43A7-878A-ED1B4B6B5CAF. Podpisany Strona 1

7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,00 60,00% 1 500, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 21,80 0,73% 21,80 21,80 0,00 21,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,84 98,07% , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 131,00 130,31 99,47% 130,31 130,31 0,00 130,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,89 93,96% , ,89 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,89 93,96% , ,89 0, ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,73 84,87% , ,73 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych , ,91 99,07% , ,91 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,25 91,21% , ,25 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka 4 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 4 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,49 80,73% , , , ,85 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,88 90,64% , , , ,24 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 170, ,26 98,35% 2 134,26 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 90,39% , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 100,00% , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,26 82,67% , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 767, ,30 98,71% 3 718, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,24 82,41% 1 648, ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 800,00 520,00 65,00% 520,00 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 50,00 25,00% 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 115, ,00 100,00% 9 115, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,53 75,34% , , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 800, ,00 97,32% 9 537, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 99,56% , ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 6 500, ,71 45,15% 2 934, ,71 0, ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 330,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,23 95,11% , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 517,06 86,18% 517,06 517,06 0,00 517,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,96 86,37% , ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 99,59% , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 27,00 27,00 100,00% 27,00 27,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 520,00 470,00 90,38% 470,00 470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 4 500, ,08 98,76% 4 444, ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 500, ,08 98,76% 4 444, ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa 150,00 149,98 99,99% 149,98 149,98 0,00 149,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 150,00 149,98 99,99% 149,98 149,98 0,00 149,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 149,98 99,99% 149,98 149,98 0,00 149,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , ,35 95,60% , , , ,62 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,84 68,97% , , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 47,06% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 570, ,67 99,21% 3 541, , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 992, ,05 98,16% 7 845, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 145, ,99 98,17% 1 123, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, ,30 68,89% 1 102, ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 700, ,33 98,36% 5 606, ,33 0, ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 600,00 368,50 61,42% 368,50 368,50 0,00 368,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, ,00 100,00% 1 186, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 208,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,38 96,44% ,38 998,38 0,00 998,38 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 97,36% ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 998,38 99,84% 998,38 998,38 0,00 998,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AF3E9409-BB4F-43A7-878A-ED1B4B6B5CAF. Podpisany Strona 2

8 Zakup usług pozostałych 350,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,13 96,98% , , , ,11 0,00 332,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 332,00 66,40% 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 97,23% , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,41 100,00% , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,04 97,51% , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 900, ,49 86,78% 7 723, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 237,36 94,94% 237,36 237,36 237,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 99,28% , ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 9 500, ,19 90,67% 8 613, ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 420,00 42,00% 420,00 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,62 92,44% , ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500, ,09 95,71% 4 307, ,09 0, ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 6 200, ,28 92,59% 5 740, ,28 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500, ,50 89,10% 5 791, ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 796, ,75 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 100,00% , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 92,12% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 8 600, ,00 99,52% 8 559, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 593,10 39,54% 593,10 593,10 0,00 593,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,20 94,88% , ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 550,00 365,70 66,49% 365,70 365,70 0,00 365,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,28 94,00% , , , ,91 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji 2 500, ,00 100,00% 2 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 500, ,00 100,00% 2 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,28 95,11% , , , ,91 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80,00 72,00 90,00% 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 500, ,11 86,63% 5 631,11 0,00 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 98,68% , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 208, ,03 100,00% 1 208, , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 420, ,90 97,19% 3 323, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 940, ,62 65,60% 2 584, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 98,41% , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 3 999, ,63 95,29% 3 810, ,63 0, ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1 055, ,00 100,00% 1 055, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 679, ,00 100,00% 1 679, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 905, ,19 91,48% 3 572, ,19 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 755,00 740,25 98,05% 740,25 740,25 0,00 740,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 3 485, ,00 100,00% 3 485, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 791,00 791,00 100,00% 791,00 791,00 0,00 791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,36 22,66% 9 063,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,36 22,66% 9 063,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,36 22,66% 9 063,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AF3E9409-BB4F-43A7-878A-ED1B4B6B5CAF. Podpisany Strona 3

9 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,81 94,94% , , , ,02 0, ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,93 97,49% , , , ,08 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,88 93,61% ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 99,77% , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,77 98,26% , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,51 61,88% , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,84 88,62% , ,84 0, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 100,00% , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,61 57,32% 7 336, ,61 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,29 97,15% 5 829, ,29 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, ,41 83,77% 1 675, ,41 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 900,00 350,00 38,89% 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 5 200, ,00 64,92% 3 376, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,93 100,00% , ,93 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , ,44 98,65% , , , ,04 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,66 98,80% ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,63 98,80% , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,88 100,00% , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 98,69% , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 645, ,48 99,27% 3 618, , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 332,00 331,87 99,96% 331,87 331,87 331,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,14 98,04% , ,14 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 3 070, ,10 85,21% 2 616, ,10 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 1 000, ,00 100,00% 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00% 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 5 700, ,55 96,99% 5 528, ,55 0, ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 6 061, ,48 99,99% 6 060, ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 897,00 854,05 95,21% 854,05 854,05 0,00 854,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 204,00 68,00% 204,00 204,00 0,00 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 121,00 121,00 100,00% 121,00 121,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,72 99,87% , ,72 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 400,00 80,00% 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , ,11 93,38% , , , ,98 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,59 89,68% ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 95,68% , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 99,14% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 89,26% , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,50 50,68% 5 837, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 970,00 64,67% 970,00 970,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 100,00% , ,99 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, ,00 99,95% 1 999, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , ,69 56,11% 8 303, ,69 0, ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 #DZIEL/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 300,00 250,00 83,33% 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 100,00% 6 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, ,00 100,00% 1 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AF3E9409-BB4F-43A7-878A-ED1B4B6B5CAF. Podpisany Strona 4

10 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 416,30 46,26% 416,30 416,30 0,00 416,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,24 82,21% , ,24 0, ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, ,96 50,75% 4 059, ,96 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,28 84,08% , ,28 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 1 542,00 983,00 63,75% 983,00 983,00 0,00 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,68 41,89% 4 472, ,68 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 773,00 299,18 6,27% 299,18 299,18 0,00 299,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 844, ,00 83,25% 3 200, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 433,00 346,50 24,18% 346,50 346,50 0,00 346,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 627,00 627,00 100,00% 627,00 627,00 0,00 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,41 85,76% , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,67 85,76% , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 420, ,45 85,77% 2 933, , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 491,00 420,29 85,60% 420,29 420,29 420,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , ,99 81,59% , ,99 554, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,99 83,92% , ,99 554, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 554,50 69,31% 554,50 554,50 554,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 77,89% , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , ,60 93,07% , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 31,00 10,33% 31,00 31,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 429,66 85,93% 429,66 429,66 0,00 429,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , ,86 89,87% , , , ,71 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,03 98,98% , ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,03 98,98% , ,03 0, ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 9 000, ,30 87,84% 7 905, ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 000, ,30 87,84% 7 905, ,30 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,37 79,58% ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,37 79,58% ,37 0,00 0,00 0,00 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,29 54,38% ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,29 54,38% ,29 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,85 98,52% ,85 199,98 0,00 199,98 0, ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: AF3E9409-BB4F-43A7-878A-ED1B4B6B5CAF. Podpisany Strona 5

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 9/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 7/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 22 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 22 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 30/16 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok ZARZĄDZENIE NR 94.2016 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018. Wójta Gminy Dąbrowa. z dnia 13 listopada 2018 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2018 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 13 listopada 2018 r. Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany Strona 1 Id: 1D94D773-AC86-4C83-81AA-83D6B6B248D5. Podpisany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Zarządzenie Nr 0050. 448.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 53.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR 337/17 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2016 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r. ZARZĄDZENIE NR 160/16 BURMISTRZA MONIEK z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2015r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 319/17 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 319/17 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2016r. ZARZĄDZENIE NR 319/17 BURMISTRZA MONIEK z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2016r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje:

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 23 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 30/2018 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2016 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/18 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 437/18 WÓJTA GMINY WYSZKI. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok. ZARZĄDZENIE NR 437/18 WÓJTA GMINY WYSZKI z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2017 rok. Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 17 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2017 ROK ZARZĄDZENIE NR 206 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 25 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 25 marca 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 69/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2018rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 364/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2017 rok

Plan wydatków na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 16.2015 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 17 sierpnia 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 271/18 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Załącznik Nr 1 Realizacja planu dochodów budżetu Gminy Trzebiechów za 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 671 840,60 3 270 595,66 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo