NORMA BRANŻO'rlA ---a--- BN~82. od - 40 C do 150 C przy dokła drto!'>c : W-'>I<;J~. llf :!:. ~ "c,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NORMA BRANŻO'rlA ---a--- BN~82. od - 40 C do 150 C przy dokła drto!'>c : W-'>I<;J~. llf :!:. ~ "c,"

Transkrypt

1 UKD ,187Q:53.08 MASZYY BUDOWLAO -DROGOWE DO ROBÓT ZIEMYCH ORMA BRAŻO'rA ---a--- B82 Maszyny d rb6ł bvdwat1yh zemnyh arzędza przyrządy pmarwe d kntr stanu tehnzneg maszyn na mesu h pray -..L.--..;G r_ep_a_k a.... WSTEP t. 1. Prz<dmt nrmy. Przedmtem nrmy jest zstaw pdstaw wyh narzdz przyrz{idów pmarv'rth d kntr stanu tehnzneg maszyn d rbó t budw anyh zen. nyh wg P-77/M-47000, na mejsu h pray, J. 2. Zakres stswana nrmy rm naeż y stswać r rzy prawywanu dkumentaj dtyzł'ej ekspataj napt aw maszyn, a także przy prjektwanu pr dukj wy psażen a ekp serwswyh przeprwadzajł'yh dr..ane kntre stanu t ehnzneg raz naprawy maszyn na mejsu h pray, 2 WYMAGA A.psaene pdstaww e, W skład wypsażena pdstawweg służeeg d kntr st a.u tehnzneg maszy n d rbót budwanyh zemnyh na mejsu,;;h pray pwnny whdz Ć- najmnej nast;pujł'e nar :.:ę dza przy zł'dy pmar we: a} me1 nk śn en a ( ma nm ey) ka,.y dkładntk 0,6 d pmaru śnena ezy ZISkresah pmarwyh d 1, 10, MPa, z z estaw em dpwednh kńówek przy. łę zenwyh umż waję yh w ł zene met nka d badan eg układu maszyny, b) mernk śnena (manmetr) pró:tnwy kr..sy dktad. nś 0,6 d pma<"u ćn ene pwerza zakrese prn rw d O, MPa, z zest12wem dpov"iednh kńówek przy ł.<: en wy h um:twa j ł' yh wtzene mernka d badaneg układu maszyny, ) ws kaźnk stanu napmpwana (manmetr rt- znyj gumena pneumatyzneg kół zakrese pm11rwym d O d 1,0 MPa przy dkłednś wska zań d 0,01 MP12, d) mernk t emperatury (termmetr) zakr es e pmarwym d -40 C d 100 C przy dkłsdnś wskaz ań :t: C, e) m ernk temprat Jry ( uwm mt r ) ::akr e,. e pmłrwym d - 40 C d 150 C przy dkła drto'> : W-'>I<;J. ::. ", z zestawem kńówek um:t w a jy h w1p.zene d badan yh układów maszyny pan1ary tempr a ur m..,r.- r\k ezy w tyh układsh r12z kńówk vmvw a j ł' ej ;;ty<i:w pmar temperatur, ) m ernk temper12tury ( pr metr) ZISkrese OO\e r wym d 900 ''> pr zy dkładnś w,;kazań ±5 C, sp'jał zwany, g) m 1er n k prędkś b rtyj"j ( brtmtsrz) '' kre<'. ę pmar wym d O do 5000 br/ mn (mn- 1 ) z d ±S br/ mn (mn - 1 ), h) kmpet szzenm erzy MW Sb 2- OO M-53390, dkhdn p. ) zestaw urztóz. eń dynsmmery znyh dz S ł"u ne p.gwym raz n<r::skwym w zakrese p.;jm aroiym O r OC de przy ddednś w s k&złń dtt O, 1 da ( I>"Z)' ptmt e r ah war ś d(> 30 d> ub O,: de (przy P<:m arh >VIr'tś Od 31 d 100 da) W\: z zestawm vr zt..-<; pewne - rwyh w psta dpwednh eem't6w 'OC.ujyh re <: eastyznyh ęg eł urn vdj ę r::yh bed n a ISH n,, e mntah s arwnzyh w9 F'.;.W/ M '7 P ' -e,..w.j dz.ane j ) ruetka s tswa w u terae, g Srnej gr-isnó.:y pmarweg 2': m, z r.kadnśt' pm"r:u d P-65/-91315, ::. łkresu mm k) n ał dług ś: -..::tykw_j 1000 mm d p;:.mt.aru. rj ł u - gś z dkładnś n 1 mm wg EI. 73/ ?, ) suwmar-ka <1\'u&t rnna z głł'bkśdmer ;z.er n t6c C wg P-79/M-53131, w g MAUg m) g ł<:tb kmerz suwm w<wy MAGd2000:::: w g P-'r5Y M , n) g s tś m ;erz ( areme::-) spejut; zw\n}' d pmar-u Ustanwna przu Zgłszn przez: Przemyałwy nsyłu Mnyn 8u.:w 1nyh - Oyrekłr Przemyłweg natytuł\j Mauyn 8udwny- dna 2J u"g 1982 r. jak nrm bwqzujq d dna 1 p 1'\183 r. (Dz. rm. Mar nr 11 /1982 p.>l 23 ) W OAWJCTWA OAAIALIU.CYJ ,00

2 2 8&2/ z dkładnś { d O, O g/m g{stś - rztwru (np. e ek trtu w baterah akumuatrów), ) pt zyrz{id s pe je zwany kasy O, S d badana prmetrów nstaaj urz{dzet> eektryznyh w zakrese 40 v ( s A ) sq, ny h wg P-71/M dmany C 12,5 20 we kś.;. ah S wg B.82/ , r) ze'taw kmbnowanyh szebn6w d p:,mer6w stpna zużya eementów 9{Sen, tkh jak np, gnwa, k'ła neptdzej{e nepnaj {Ce, d rk, Wypsetene ddatkwe. Zaea sę, by w skład wypsuene w nerzętdza przyrądy pmarw-kntrne_ próz wypsażena pdstawweg wg 2. whdzły r6wnż następuj{e narz'dza przyrz{dy: p) k:.ze dyntmmetryzne zakresah d 140, 420- r 750 m z zestawem nasadek wymennyh dwunastk{t a) przyrz{d d pmaru natżena przepływ( ezy. w uk-es d 3, 3 /s (200 /mn) "d ł, 3 /s (500 /mn), b) mernk śnen a spręż)neg pwetrze ub meaznk pwwej w kmrze yndra snka zakrese prnee-wym d 4, O MPa przy dkładnś wskazań d, 01 MPa, ) mernk śnena wtrysku pawa zakrese pmarwym d MPa przy dkładnś wskazań d, OS MPa" d) przyrz{d z pmpt pmarw-badawą d :ba.'dan a uszzena układu hłdzena zakrese ';.merwym dó O, 6 MPa, e) spejatzwne kuze :tynammetr. ZI'Ie da kreśnyh śrub nakr{tek wy stępujyh w pszzegónyh rdzajah typah maszyn, ) --mernk k{ta wyprzedzen a wtrysku pa"wa, dkład. nś wskazań d, 5, g) przyrzpd d pmaru zuż y a paw, a, dkładnś p>. marud, 1 kg/h, h) spejazwane nerztdz a przyrzdy pm arwe d kntr dzełanta reguaj kreśnyh - urzdzeń spey... znyh da psz zeg61nyh rdzajów 1 typów maszyn. KOIEC IFORMACJE DODATKOWE J. nsty.t.awuja nrme - Przemysłwy Instytut Maszyn Budwanyh, W er'szewe, 2, rmv 1wazane P-77/M Maszyny r urztdzena d rbó t budw anyh z emnyh. Pdzał, kreś ene symbe kasykayj- P-75/M arzędza pmarw e. Szzenmerze P- 71/M Kuze nasadw e P.69/ Sprztt gedezyjny, Stawe wstęgwe. Ruetk przymary 9-82/ 2010 C4 Maszyny d rbót budwanyh zemnyh, ęrztdza przyrądy d r eguaj knserwaj P :79/M Masz yny d r6t bud wanyh zemny h B-73/ Sprzęt gedezyjny, Lnały, Rzmeszze ne eementów sterwnzyh na stanws / ku peratra. Wymagana P-79/M Maszyny d r óbót budwanyh Opus;:ze ne wartś sł uruhemajpyh :Zemny"h, eementy.3. Dkumenty me dzynardwe ISO E arth- mvng mahnery-serv e strumentatn - nrma zgdne. \ In. sterujpe na stanwsku peratra. Metd,Y' badań P-79/M arzędz e pmerwt, Przyrądy suw- '+. Ąutrzy prjektu nrmy - I nż. Sławm r Ks e mgr markwę Inż. Eugenusz Bazy.

3 Inrmaje ddatkwe d B-82/ _ -;:: (PZ 'z 6M yajujaz:>zsn P.U j "O 01 - epeq p Z:>Mepeq-M. J '- - P.LUOd dluod Z ph.az.d 11)? -- ' r r r r-----r---- ].':: (:>z'z6mrmi"d jó. n>j SA..M Q U9 JUJ:> >tu..9vj r r r "O 4>- (qz z 6M >IUQZSaLU au 11) C III -a.ds Q[UaU[:> >I U-'<v-1 CI> 11)., r r t r ;------r ł., (ez z 6M Az:> '.. - ap nm łd9z-d a JUa'j'Q)U :>. :>. n.j<?jluod p ł<pz.jąz.d. ł---t t---' ł-+-'---t---ł----ł (.. q z 6M v,9u1qezs.pauimoujqw>t Me1saz L r (d z 6M tpauz:>a.9lu -weuąp z:>np1 M>nsaz 3 : 6M Auz.:>A.J )łata AueMOZI I?:>ads pz.j AZ.Id (u z 6M ( -' awc.r J z.ajluo[:>o )SaE) (CU I 'z 6M MO>j.? U.: - MnS z ja JLUOJ:>O>jq?łł :) "O :.. '- 0 "O E 11) J: u 11) : - ( z t?UUO.J)Sr1Mp I?... H:tUJMnS?M\..11t?S P.Z:>U_qw q z 6M ewe..l ( z 6M q:>.\uz:>a-'<uj - weuąp yazpez.m MRsaz t ł (41 z 6 AZ..13JU. GUI<Z:>ZS <> dluo} r r '(: M (ZJ<JLUO)O.qO J a,.., - O)OJqO J:>';'O>jp.Jd >I U.J<j \"j (H z M ( J<\J.IOJ - d ) -\J nre.jadwa) >tuj<>v-1 (a z 6 M (.J)9LUOLU --). ne.jo dluo) >U.<IVj (p z 6M ( J)aLUOU -Ja ) -Jn)I.J<d LUOI > UJ<>\I' (:> L 'j: 6M M9>1 'U<JLUn6 (AUZ:>;)..jaLUOUIUJ ) 2 JU 2M - dw deu nue1s >IU?2>SM (q z 6M AMOu-;9.d (-'<>LU -uew) 2U<U :> >tu.jaw <t ----r ; r r _, 11') "O.,., ' : ;; III III III - - Ū

4 4 Inrma je ddatkwe d B - 82/ ';: 'Q'.: (PZ z 6M t,19ujz:>zsn 9JU -peq Op '}z')mt;peq-omo.j -etwd sdud z psz.ji\z.jd : > CI : r r------; r------; ; '; (=>'<?; 6M t'm I 'd O>jSA.JjM eju3jup >tu.j3w _, r 'IJ CI <. (qz ' (: 6M J>jU2ZS3JW au - :a.jds t?ju3up >t JU..I9 W CI.< t ; r U CI 11) ' (ez z 5M 1\z:> &... - a:> 0 t.i\ Ałd3Z.Jd t?u9 ''Q'U >- >- O.JłWOd p _ApQZJAZ.J: :: (..11 z 6M M9Utqezs Lj:>I\UłMOUqWO) M"Sz r r r r t--r (d '<?; 6M 4::1AUZ:>A.J j9w -weu\p z:>nt>t Mt?sez (t z 6M 1\uz:>I\.J>t<Jta AU'MOZJIU:>ads p sz.j,,z.jj (ut'<?: 6M (.Jj.3W03.Je) Z.Ja JWOpOjSQE) (WI z 6M hmo>j..t?jw -MnS Z..I3JWO :J'jv>jOqSłE) ' ( t t z 5M. QUUO.JjSOMp t?>j..ie?jwmos - - O : Q) : 11) 'Q a. Q). 8. >- (>t z 6M AMO:S.J'JW,,Z.Jd (t z 5M łmo'is ez:>tu.j3w t?wj_ ( '<?: 6M 4=>1\uz:>I\.Jaw -UJeu\p yazpsz.jn MłS97. (4 1 z 5M -'z.jatuj04taz:ns 'dwo)ł -- (61 z 6M (7...13JWOjO.Jq ) am -OjO.JqO p;>jpq.jd >tu..i9 Y"j (J z OM (.Jj3t.UO.J -,d ) 1\.Jnje.Jadwat >tu.jsw (at 6M (.qaww -.Ja) Ą.'"e.Jadwat >U..I3W (P I z 6M (..19U.IOW -.H ),(.Jnt.Jadwa 'u.atw (.. (::>t '<?; SM ł9>t ;;>JU'IJWn6 (1\UZ:>Q.J.Jj3WOU1UJ J?JU'M -dwdeu nue";s >t U?e:.tSM (qt 6M AMOU9.Jd (.J3W -OU9UJ) 'BJU3 JU p )JU.I<>Wj -r , r----r----r--t----ł 1/) -0." t t > u. 'Q u

5 d. teby śnene eju w układz.<j sterwn:;a sp ' zęga s nk a 1 1 x śnen e eju prz ekład pr zepł yw eju ( w zastsw an u d w s zyst k h t. e sp r zęgeł pr au ję - sk zn begóv. ( skrzyn ; rzek ła d, wej ) t eperatura ej u,,, prz e. t emper 't u t a hjj vv prze pędw eg ub :n: hanzm u C_, n er" G e j' w ukł adz a s e r".v & 1 a hamu ów x U'.-J " : O' 3 n rt.: Q. 8. B ; układ z e s ter w;;"a ser-.8- m r: r... (J1 n hydrs taty znej t--ł----1t---r ww..: es p'ł ów u kładów) t temperatura eju w r; rze 'kadn hydrknety.:nej temper atura eju w uk ła t :;;:;;;;-- -r_ t t emperat u r a ej" w - k ładł 1 h'.:d r r;:tatyznej ł t- j kłp. dn g łównej ( rn s t11 na-. d a z y m >?.s 7:r-r.r na pt- :ę :J enyrr ; - Śn: e J... :- ;etrz W j ganem prżnwym ł - --,,- -t , j. ' ' j ' r r--l ' hamuwy, ze wspma- J J _U'. u J.,. L_ _j L j 11 L j _L_j.

6 Inrm aj e ddatkw d B-82/ (PZ z 6M yatuaz:>zsn e tu -epeq p z::>mepeq- MO.J - e[ WOd th:j wd Z psz.jiiz.jd (ez :z 6M AZ::> -a J::> nmaj daz.jd ej U9 eu n.j'ejwod p ApZ.JAZ..Id (-' z 6.v. M9U01 qezs 4=>AUeMOU[QWO>j M)Saz (d 'Z 6M 4::AUZ::>A.J)aUJ - u.eu\p Az::>n>t Me)saz (O ' Z 6 M AUZ::>A.J)>jaja AUet:,OZJ?::>ads ps}z.jaz.jd (U z 6M (..1'UJ09.J '2 ) Z.JaJWOJ::>OS:) (W I z 6M AMO>j.Je[W -.v.ns z.ja [WO"O>t;<"ł9 ( z 6M euu.j)słmp e>j..ii?jwmns ( z 6"" emoii?s ez::>j U.JaJW ewe. ( ' (; 6M 4 ::>1\UZ ::>A.JIAUJ - weu\p azpz.jn M<az 1 (41 z 6M AZ..I9Jwut 1az::. zs 9dWO> (61 z 6M (Z...9[WO)O:..q) am - O)O.JQO J:> >jpa.jd >jju..aj (J z 6M (..11aw.J -Jd) A.Jn)e.Jadwa >tju..ia (a 1 z 6M ( -'1aww -.Ja ) A.Jn)e.Jadt.;Ja >tu..ia ( P z 6 (.J awow -wa1) A.J n)e.jadwa >tju..aj.. ::> 1 z bm ł 9>t P.J Wtwnb (Au z::>a.j.j)awuew) e tuam -dwdeu. nue1s >tui?>tsm (Q z 6M MOJU'9.Jd (.JjaUJ -uew) "J.ł<II U J::> >tu.ja 11) ō _....

7 d. taby Wskaźnk kntrn -pgmtarcme ustawene śnena rbzeg nas taw zawrów nadmarwyh śn en " w ewtrz zb:;,., nków ej u 1 x temperatur a e x pr zepł yw ej Insta aja eektryzna gęstść. eek tr tu w b" -; terah ak umu atrów. parametry ehy < n st:-ukyj no..et.:sph>'atay j ne ur z\'d z eń nstaaj eektryznej Og6:1e wekś m mentów dkrę en a rub nakr ę tek we k. wy mar w r Óź. ny h wekś s ddz < ywana n a eem e r.ty s ter w n ze da I.Jtyskane. dpw edneg6 CzaUm' s t e rwan h u: ład6v1, rne> h anzn-,6w urz{' d ZI: ń we kś tuzów r 6ź;ny h eementów '-, T '.., (') Q. a. ;: J <D -- () j ' - w.. -"-_L Tj_. )-- - '