MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT"

Transkrypt

1 Góra Marta, dr nż. emal: Petruszka Krzysztof, nż. emal: Trzmel Adam, mgr nż. emal: Poltechnka Krakowska, Wydzał Mechanczny MODEL OŚMIONOŻNEGO ROBOTA SAPERSKIEGO W ŚRODOWISKU CATIA v5 Streszczene: Wykorzystując wzorce bologczne opracowano model robota saperskego jako robota kroczącego, ze względu na wększe możlwośc przemeszczeń w trudnym zmennym terene. Przyjęto strukturę odnóża robota o ruchlwośc. Opracowano analzę knematyczną analzę chodu robota kroczącego. Przeprowadzono symulację wygenerowano charakterystyk ruchu kończyny robota w środowsku CATIA. Model robota saperskego zaprojektowano wyróżnając oprzyrządowane do wykrywana usuwana mn oraz pracy w trybe transportowym poszukwawczym. MODEL OF OCTOPOD SAPPER ROBOT IN CATIA v5 ENVIROMENT Abstract: Model of octopod robot for sapper applcatons s formulated as steppng machne, that has great potental of moton n hard terran. The robot legs are descrbed as degrees of moblty seral structure. Knematc analyss consderng robot pace modes s carred out. The model s formulated n Cata envronment. Project of the robot desgn s consdered for dfferent sapper tools and modes of operaton ncludng searchng, removng and transportaton of the mnes.. Wprowadzene Istotnym zagrożene zdrowa życa człoweka jest występowane pól mnowych newybuchów jako pozostałośc po konflktach zbrojnych. W welu państwach ludność cywlna jest zmuszona do życa na terenach, gdze wcąż tkwą w zem setk tysęcy mn. Według statystyk na całym śwece spoczywa w zem ok. 0 mlonów mn, które co roku są przyczyną ponad 0 tys. ofar, z czego prawe połowa to przypadk śmertelne. Oprócz tego mny wykazują bardzo dług okres zdolnośc bojowej w dobrych warunkach mogą być sprawne nawet po 50 latach od zakopana w zem. W celu rozwązana tego problemu organzacje humantarne współpracują z nżyneram specjalstam wojskowym, opracowując coraz lepsze konstrukcje, pozwalające zneutralzować to zagrożene. Proces dentyfkacj uneszkodlwena ładunków wybuchowych polega na dentyfkacj podejrzanego obektu (np. samochodu), lokalzacj dentyfkacj materału wybuchowego, a następne rozbrojenu ładunku wybuchowego lub przenesenu go do kontenera detonacyjnego, gdze zostaje zdetonowany. Kedyś wszystke te czynnośc musał wykonać człowek, obecne we wszystkch tych zadanach jest w stane wyręczyć go robot [5]. Wększość robotów saperskch wykorzystuje napęd kołowy lub gąsencowy. Spowodowane jest to tym, że roboty take dzałają zazwyczaj na terenach mejskch, gdze ruch wykonywany jest po płaskm terene. Jednak na całym śwece pozostały setk tysęcy mn przecwpechotnych na terenach trudnodostępnych, dlatego nżynerowe zaczynają konstruować saperske roboty kroczące.

2 . Analza strukturalna knematyczna kończyny robota Projektując robota ośmonożnego wzorowano sę na strukturze pajęczaków (rys. ). W odnóżu pająka ptasznka [] można wyróżnć segmenty take jak: bodro (łac. coxa), udo (łac. femur) kolano (łac. Patella), goleń (łac. tba), śródnoże (łac. metatarsus), tyłonoże (łac. tarsus). Pomędzy bodrem a udem znajduje sę krętarz (łac. trochanter) element połączony stawam, za pomocą którego wprowadzona zostaje ruchlwość bodra względem dolnej częśc nog. Tyłonoże (łac. tarsus) można porównać do stopy robota. W strukturze mechanzmu robota kroczącego można wyróżnć korpus jako platformę ruchomą do której połączone są odnóża. Na rys. przedstawa budowę kończyny pająka, schemat strukturalny kończyny robota składającej sę z ognw połączonych param knematycznym obrotowym model kończyny opracowany w środowsku CATIA. Rys.. Wzorce bologczne w procese modelowana kończyn robota Struktura robota kroczącego zależna jest przede wszystkm od zadań, jake dany robot ma spełnać. Z racj szerokego wachlarza zastosowań nezbędne jest uwzględnene dodatkowych parametrów, jak masa robota, zasęg dzałana, środowsko pracy, wymagany udźwg lub nezawodność. Projektując robota kroczącego na początku określamy lczbę kończyn. Mnejsza lczba kończyn sprawa, że cała konstrukcja jest lżejsza, ale jednocześne bardzej ogranczona w możlwoścach ruchowych. Kolejny wybór stanow lczba stopn swobody odnóża. W celu osągnęca dowolnego punktu w przestrzen roboczej odnóże pownno meć, co najmnej trzy stopne swobody [9]. Ruchlwość mechanzmu można wyznaczyć na podstawe wzoru Kutzbacha Grublera [6], czyl zależnośc: 5 w n p () 6 0 gdze: w ruchlwość mechanzmu, n lczba członów ruchomych, p lczba par knematycznych tej klasy. Przyjmując korpus robota jako neruchomy, ruchlwość kończyny (rys. ) na podstawe () wynos (gdze: n =, p 5 = ). W przypadku robota ośmonożnego ruchlwość wynos 4 (n = 4, p 5 = 4).

3 W celu jednoznacznego opsu położena, uwzględnając dodatkowo prędkośc przyspeszeń każdego członu mechanzmu kończyny robota względem korpusu wykonano analzę knematyczną. W przypadku odnóża opsano ruch wykorzystując współrzędne Denavta-Hartenberga współrzędne jednorodne [6]. Rozwązując zadane proste knematyk ustalono pozycję końcówk łańcucha knematycznego względem bazowego układu współrzędnych. W przypadku robotów kroczących wynkem jest pozycja orentacja końcówk odnóża, która bezpośredno styka sę z podłożem względem korpusu. Na rys. umeszczono schemat knematyczny kończyny robota z zaznaczonym układam współrzędnych, kątam obrotów długoścam ognw. Układy Ox0 y0z 0, Ox yz Ox yz są układam zwązanym z kolejnym ognwam odnóża a obrót wokół os z 0, z, z oznaczono odpowedno,,. Rys.. Schemat knematyczny kończyny robota ośmonożnego z zaznaczonym współrzędnym D-H Ostatn układ współrzędnych Ox yz jest zwązany z końcówką odnóża. Długośc ognw wynoszą odpowedno l, l, l. Współrzędne D-H kończyny umeszczono w tab.. Tab.. Współrzędne D-H dla kończyny robota -π/ l l l l Rozwązując zadane proste knematyk otrzymano macerz T,0 = A A A, gdze A ( =,, ) - macerz przekształcena jednorodnego z układu do - wykorzystująca współrzędne D-H. Macerz T,0 określa pozycję orentację końca odnóża względem korpusu robota dla określonych wartoścach kątowych.

4 W przypadku planowana trajektor wykorzystano zadane odwrotne knematyk, które ma na celu ustalene wszystkch możlwych przemeszczeń kątowych dla każdej pary knematycznej, które pozwolą osągnąć zadaną pozycję orentację końcówk odnóża. Na podstawe macerzy T,0 zapsanej symbolczne wyznaczono kąty,,. 4. Modelowane chodu robota ośmonożnego Chód jest dyskretyzowaną formą lokomocj, czyl kontakt kończyn z podłożem ograncza sę do cągu śladów, pomędzy którym występują odstępy [9]. Cecha ta odróżna chód od nnych typów lokomocj, np. gąsencowego lub kołowego, które pozostawają po sobe cągłą śceżkę. Charakterystyczną cechą wspólną dla wszystkch rodzajów chodu jest występowane faz ruchu. W przypadku, gdy odnóże znajduje sę w stycznośc z podłożem mamy do czynena z fazą podparca. Przenoszene odnóża do nnej pozycj określamy manem fazy przenoszena. Przykładowo dla ośmonożnego robota przedstawono dagram chodu, gdze w jednym cyklu przenoszone są naraz cztery kończyny (rys. ). Wprowadzono następujące oznaczena: P, P,,P8 kończyny robota, T okres chodu, czas wykonana jednego kroku lub zrealzowana jednej sekwencj przestaweń nóg (dla chodów cyklcznych), t czas styku z podłożem dla -tego odnóża podczas jednej sekwencj t ruchu, współczynnk obcążena czas styku nog z podłożem względem okresu T chodu. Chody o współczynnku obcążene mnejszym od 0,5 nazywamy begam; chody o współczynnku obcążena wększym lub równym 0,5 nazywamy chodam spacerowym lub stępam. Rys.. Dagram chodu czteropodporowego Współczynnk obcążena kończyny wynos 0,5. Jest to najszybszy rodzaj chodu dla mechanzmu ośmonożnego. Oprócz tego chód tego typu charakteryzuje sę stałym welokątem podparca sekwencje polegają na przestawanu dwóch par kończyn najperw drugej czwartej, następne perwszej trzecej. Podobną cechę uzyskałby chód, w którym najperw przestawane byłyby nog z ndeksem parzystym, a potem z neparzystym. Chody okresowe charakteryzuje sę dużą prędkoścą przemeszczana, jednak mogą być stosowane jedyne w łatwym terene. W przypadku wystąpena nerównośc terenowych bądź przeszkód koneczne jest zamplementowane chodu swobodnego, który 4

5 charakteryzuje sę cągłym wyborem, którą kończynę należy przełożyć w danym momence. Zastosowane chodu swobodnego dla robotów moblnych jest szczególne trudnym zadanem ze względu na dużą lczbę szybkozmennych parametrów. Ważne jest określene prorytetowych kryterów, które muszą być zachowane w perwszej kolejnośc podczas chodu swobodnego, np. utrzymane stablnośc. 5. Model robota w środowsku CATIA v5 Model robota saperskego zaprojektowano w środowsku CATIA v5. Wykorzystywane programów do projektowana wspomaganego komputerowo (ang. computer aded desgn - CAD) jest obecne bardzo powszechne w prawe każdej dzedzne technk, szczególne przy konstrukcjach mechancznych. Gotowe modele można łatwo edytować, generować na ch podstawe dokumentację technczną oraz różnego rodzaju charakterystyk np. wytrzymałoścowe, knematyczne, tp. Perwszym krokem budowy makety cyfrowej było opracowane poszczególnych częśc robota. Odbywa sę to w modułach modelowana bryłowego (Part Desgn) powerzchnowego (Shape Desgn) [7]. Jako perwsze zamodelowano kończyny korpus (rys. 4). W tym celu wykorzystano moduły modelowana bryłowego (Part Desgn) oraz powerzchnowego (Shape Desgn). Rys. 4. Modele korpusu kończyny wykonane w środowsku CATIA v5 Opracowane detale połączono w pary knematyczne za pomocą modułu Assembly Desgn. Po opracowanu kompletnej platformy kroczącej (rys. 5) wygenerowano dokumentację technczną za pomocą modułu Draftng. Jest to nezwykle przydatna funkcja oprogramowana CATIA, gdyż pozwala opracować znormalzowane rysunk technczne w dowolnej lczbe rzutów, a następne automatyczne zwymarować poszczególne elementy. 5

6 Rys.. Model robota kroczącego opracowanej w środowsku CATIA v5 Defnowane zakresu ruchu w poszczególnych parach knematycznych, określene które pary knematyczne są czynne, a które berne przeprowadzene symulacj ruchu wraz z wygenerowanem charakterystyk umożlwa moduł DMU Knematcs [8]. Na rys. 6 po prawej strone wdoczny jest panel komend określających przemeszczena kątowe każdego ognwa. Rys.. Platforma cyfrowa opracowana w środowsku CATIA v5 Przeprowadzene analzy prędkośc przyspeszeń jest nezwykle stotnym elementem przy projektowanu robota. Otrzymane wynk decydują m. n. o doborze odpowednch typów napędów. Analza chodu modelu pozwala określć m. n. zakresy kątowe dla poszczególnych ognw, prędkośc przyspeszena kątowe lnowe końcówk kończyny względem korpusu, trajektorę kończyny oraz jej przestrzeń roboczą. Na rys. 7 umeszczono przykładowe 6

7 charakterystyk ruchu dla przesunęca kończyny z jednego do drugego punktu w przestrzen. Analza została przeprowadzona dla kończyny ósmej (przedna prawa). Przyjęte wartośc dla przebegu symulacj wynoszą: zakresy ruchu w poszczególnych parach knematycznych, dobrane na potrzeby symulacj, wartośc początkowe, długośc ognw, L 0 mm L L 80 mm 70 mm czas symulacj t s a) b) Rys. 4. Przykładowe charakterystyk ruchu kończyny względem korpusu wygenerowane w środowsku CATIA v5 7

8 Wynkem rozwązana zadana prostego knematyk dla położena początkowego końcowego oraz zadana odwrotnego dla całego zakresu było przeprowadzene symulacj ruchu kończyny w programe CATIA v5 wygenerowane charakterystyk ruchu (rys. 7). Na rys. 7a wygenerowano trajektorę końcówk odnóża (układ współrzędnych { Ox yz }) w os x, y, z względem korpusu robota (układ współrzędnych { Ox0 y0z 0 }). Zależnośc prędkośc lnowych w czase umeszczono na rys. 7b. Łatwo można wyodrębnć moment unoszena kończyny, jej obrót względem korpusu a następne opuszczene do określonego punktu. Zebrane wynk stanową bardzo ważne źródło nformacj dotyczących planowana chodu. Na ch podstawe określć można m. n. jak wpłyne zadany kąt obrotu wału mechanzmu napędowego na położene kończyny lub jake położene wału należy zadać, by dane położene uzyskać. 6. Model robota saperskego Opracowane modelu robota saperskego wymagało przyjęca klku założeń. Przede wszystkm oprzyrządowane przenoszone przez robota pownno być możlwe najlżejsze []. Dlatego zdecydowano sę na opracowane dwóch model robotów: do wykrywana mn, do usuwana mn. Model robota do wykrywana ładunków wybuchowych przedstawony został na rys. 8. Robot ten posada cewkę detekcyjną o średncy 0 mm, która zamocowana jest na ramenu manpulacyjnym o czterech stopnach swobody. Lczba stopn swobody ramena jest wystarczająca, gdyż ne ma potrzeby, by detektor obracał sę wokół os prostopadłej do płaszczyzny detektora an os równoległej do kerunku ruchu. a) b) Rys. 5. Model robota do wykrywana mn w trybe: a) transportowym, b) poszukwawczym Na ramenu robota zamontowany został równeż detektor cząstek FIDO wykrywający obecność materałów wybuchowych w powetrzu na zasadze zakłócena fluorescencj polmeru pomarowego przez cząsteczk materału wybuchowego. Są to urządzena nezwykle czułe potrafą wykrywać śladowe lośc materałów wybuchowych (nawet ponżej nanograma) [4]. Potrafą wykrywać materały wybuchowe bez kontaktu bezpośrednego, co jest nezwykle stotne w przypadku mprowzowanych ładunków wybuchowych IED (ang. mprovsed explosve devce), np. bomb ukrytych w elementach nfrastruktury (zabetonowanych w krawężnkach, ukrytych w samochodach td.). 8

9 Na rys. 9 przedstawony został model robota do usuwana mn. Wyposażene robota stanową dwa zasobnk z ładunkam DRAGON (po szt. w zasobnku) oraz manpulator z chwytakem. W przecweństwe do poprzednego ramena manpulacyjnego, w roboce tym zastosowano ramę manpulacyjne o sześcu stopnach swobody, gdyż koneczne jest ustawene ładunku DRAGON w odpowednej pozycj nad mną. a) b) Rys. 6. Model robota do usuwana mn: a) w trybe transportowym, b) w momence poberana ładunku DRAGON DRAGON opracowany został przez brytyjską organzację Dsarmco []. Budową dzałane przypomna flarę sygnalzacyjną, jednakże meszanka protechnczna (składająca sę m.n. z termtu) pozwala uzyskać płomeń o temperaturze przekraczającej 000 stopn Celsjusza. Temperatura taka umożlwa przepalene płaszcza mny, a następne wypalene znajdującego sę w nej materału wybuchowego bez ryzyka detonacj. Ponższy rysunek przedstawa testy polgonowe DRAGONA urządzena przepala płytę stalową o grubośc ¼. Rys. 7. Dragon podczas testów w Welkej Brytan [] 9

10 7. Podsumowane Artykuł Autorsk, XI Forum Inżynerskego ProCAx cz. II, W opracowanu modelu robota saperskego wykorzystano analzę strukturalną knematyczną oraz analzę chodu robotów kroczących. W kolejnych krokach projektowana można uwzględnć bezkolzyjność robota uwzględnając brak zderzeń kończyn z otoczenem. Uwzględnając bardzo szeroke możlwośc środowsko CATIA w zakrese projektowana symulacj mechanzmów można wprowadzć tor przeszkód, który mógłby symulować zachowane sę maszyny w różnych sytuacjach. Umożlw to szybką weryfkację korektę ewentualnych błędów jeszcze na etape projektowana, co przekłada sę na zaoszczędzene czasu jak umożlwć opracowane konstrukcj spełnającej stawane krytera. Lteratura [] Antonć D., Ban Ž., Žagar M.: Demnng Robots Requrements and Constrants. 9TH Medterranean Conference on Control and Automaton, 7-9 June 00. [] Ceślak P.: Pająk ptasznk. Agencja Wydawncza EGROS, Warszawa. [] Dsarmco Dragon flar. [4] FIDO OnBoard. Robot ntegrated explosves vapor detecton. Product overvew. [5] Hrshkesh T.: Robots for demnng. Techncal presentaton, Department of Mechancal Engneerng, Vasav College of Engneerng, 0 June 00. [6] Moreck A., Knapczyk J. (red. nauk.): Podstawy robotyk. Wydawnctwa Naukowo -Technczne, Warszawa 999. [7] Wełyczko A.: CATIA v5 Przykłady efektywnego zastosowana systemu w projektowanu mechancznym. Wydawnctwo HELION, Glwce 005. [8] Wyleżoł M.: CATIA v5 Modelowane analza układów knematycznych. Wydawnctwo HELION, Glwce 007. [9] Zelńska T.: Maszyny kroczące. PWN, Warszawa 00. 0

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

STAN DYNAMICZNY MASZYN

STAN DYNAMICZNY MASZYN ...le zaczte - le s koczy... ROZDZIAŁ II STAN DYNAMICZNY MASZYN 1. WSTP 2. POWSTAWANIE OBCIE DYNAMICZNYCH 3. STUDIUM DYNAMIKI MASZYN 4. IDEALIZACJA UKŁADÓW RZECZYWISTYCH 5. DRGANIA W BUDOWIE MASZYN 1.

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 6 720 608 186 PL (06.07) JS Gazowy kocoł wszący Ceraclass ZW 14-2 DV KE 23 ZS 14-2 DV KE 23 PL (06.07) JS Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol 3 1 Dane urządzena 4 1.1 UE - Pośwadczene zgodnośc

Bardziej szczegółowo

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych

Problemy etyczne w organizacjach wirtualnych Jerzy Kselnck Problemy etyczne w organzacjach wrtualnych Organzacja wrtualna jej charakterystyka W lteraturze pojęce organzacja wrtualna pojawło sę stosunkowo nedawno. Jednak ne jest ono w powszechnym

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA

PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA InŜynera Rolncza 7/2005 Jan Radoń Katedra Budownctwa Weskego Akadema Rolncza w Krakowe PROGNOZOWANIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ MIKROKLIMATU BUDYNKÓW INWENTARSKICH MOśLIWOŚCI I OGRANICZENIA Streszczene Opsano nawaŝnesze

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f.

Budownictwo i Architektura 13(3) (2014) 235-242. Marcin Górski. Rzeszowska, e mail: mgorski@prz.edu.pl. 1. Wprowadzenie (1) gdzie: t p f. Budownctwo Archtektura 13(3) (014) 35-4 Oblczane podstaw słupów zgnanych dwukerunkowo Katedra Konstrukcj Budowlanych, Wydzał Budownctwa Inżyner Środowska, Poltechnka Rzeszowska, e mal: mgorsk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics

Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics Arkadiusz Gola, Marta Osak Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa, Politechnika Lubelska E mail:a.gola@pollub.pl, martaosak@wp.pl Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania

Bardziej szczegółowo

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków

I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Konferencje Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki I informatyki ul. Nadbystrzycka 38A 20-618 Lublin I Sympozjum Naukowe Elektryków

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Autor: Andrzej We³yczko ISBN:

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Część 2 Ireneusz Mosoń Gdańsk, 2010 Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Materiał został przygotowany w związku z

Bardziej szczegółowo

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy

(M2) Dynamika 1. ŚRODEK MASY. T. Środek ciężkości i środek masy (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek masy (M) Dynamka T: Środek cężkośc środek masy robert.szczotka(at)gmal.com Fzyka astronoma, Lceum 01/014 1 (MD) MECHANIKA - Dynamka T. Środek cężkośc środek

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław

Doktoranckie Seminarium Rozliczeniowe Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, 3-5 Lutego 2014, Szklarska Poręba-Wrocław Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Mechaniczno Energetycznym PWr dr hab. inż. Henryk Kudela Streszczenia przygotował do druku mgr inż. Andrzej Kosior 2 Spis treści Zakład Chłodnictwa i Pomp Ciepła...

Bardziej szczegółowo

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym

Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Wydział Matematyczno-Fizyczny Politechnika Śląska w Gliwicach PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Klaster klasy Beowulf w środowisku heterogenicznym Piotr Kandziora Praca wykonana w: Zakładzie Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Proces projektowania Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Mikrus MR 300 pojazd polskiej konstrukcji, wyprodukowany w liczbie zaledwie 100 egzemplarzy.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 259 MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 259 Opracowanie metody badania wpływu zdarzeń ekstremalnych i superekstremalnych na stochastyczną dynamikę szeregów czasowych Tomasz Gubiec, Ryszard Kutner, Tomasz Werner Warszawa,

Bardziej szczegółowo